1. Ideeën beschermen 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ideeën beschermen 7"

Transcriptie

1 Startersgids DECEMBER 2010

2 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom De auteursrechten Uitvindingsoctrooien Gedeponeerde handelsmerken Bescherming van tekeningen en modellen De keuze van de beschermingsvormen Belang van een voorafgaand onderzoek Ideeën valideren Het persoonlijk project Bent u de aangewezen persoon voor het project? En wat denkt uw omgeving ervan? De marktstudie en het marketingplan De technieken voor het uitvoeren van een marktstudie 17 De bibliografische opzoeking 18 De rechtstreekse observatie 19 De kwalitatieve enquête 19 De kwantitatieve enquête Het marketingplan Opstellen van het businessplan Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) De verschillende fasen bij het opstellen van een bedrijfsplan Het financiële plan 26 Welke financieringsbronnen heb ik nodig? 27 Een voorbeeld van het financieel plan op 29 Bedrijfsresultaat en thesaurie Verklarende woordenlijst Begeleiding Financieel plan van starters en eerste gratis consultatie: de prodeo boekhouder De begeleidingsorganismen 38

3 4. De nodige financiële middelen vinden Het eigen vermogen Autofinanciering Risicokapitaal 41 Risicokapitaalfondsen privé 41 Risicokapitaalfondsen publiek 41 Business angels Achtergestelde leningen Vreemd vermogen Waarborgverlening Beroep doen op subsidies Steun voor algemene investeringen Steun tot bescherming van het leefmilieu en steun voor stedelijke integratie Consultancysteun Tewerkstellingssteun Steun voor innovatie 59 Steun voor technische haalbaarheidsstudies 60 Steun ter dekking van de kosten van intellectuele eigendomsrechten 60 Steun voor industrieel onderzoek 60 Steun voor experimentele ontwikkeling 61 Microprojeten inzake O&O Subsidies voor uitvoer Wegwijs in het aanbod van subsidies Het juridisch statuut kiezen Een eenmanszaak of een vennootschap? De verschillende vennootschapsvormen De Naamloze Vennootschap (NV) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) 69

4 2.3. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) en de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid (CVOH) Het sociaal statuut van de zelfstandige In hoofdberoep In bijberoep Helper en meewerkende echtgenoot Een bijzonder geval: franchising De opstart formaliteiten vervullen Oprichting van de onderneming (als dat uw keuze is) Openen van een rekening bij een financiële instelling Inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO): het ondernemingsnummer Basiskennis van bedrijfsbeheer Beroepsbekwaamheden Andere toegangsvormen tot het beroep Dienstverlenende intellectuele beroepen Leurhandel Bouwondernemer Beroepskaart voor vreemdelingen Diverse erkenningen en vergunningen Inschrijving bij de BTW Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds, uw sociaal statuut als zelfstandige Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds 92 Zelfstandige in hoofdberoep: 93 Zelfstandige in bijberoep: Inschrijving bij een ziekenfonds Verzekeringen Checklist van ondernemingsrisico s Bijlagen Lijst met erkende ondernemingsloketten Lijst met sociale verzekeringsfondsen 99

5 8. Uw onderneming vestigen De verschillende vestigingsmogelijkheden De bedrijvencentra Lokale economieloketten Incubators De opvanginfrastructuur van de GOMB Inventimmo De vastgoedmakelaars Het contract De handelshuurovereenkomsten Fiscaliteit en onroerend goed De vergunningen 113 De stedenbouwkundige vergunning 113 De milieuvergunning 114 Beheer van verontreinigde bodems 116 De wet op de handelsvestigingen: de sociaal-economische vergunning De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Fiscale verplichtingen Directe belastingen: personenbelasting en vennootschapsbelasting 120 Personenbelasting 120 Vennootschapsbelasting Indirecte belastingen: BTW en registratierechten 124 BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) Andere belastingen Fiscale stimuli De boekhoudkundige verplichtingen Kleinhandelaars Kleine en middelgrote ondernemingen Grote ondernemingen 129

6

7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7

8 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe uw idee beschermd kan worden. U zou het immers niet waarderen indien iemand met uw idee, waaraan u reeds veel tijd, energie en middelen besteedde, aan de haal zou gaan waardoor u uw concurrentiële voorsprong zou verliezen. In principe kan het idee als dusdanig niet beschermd worden, doch wel de manier waarop het gerealiseerd wordt: uitvinding, model, tekening, merk, literaire of artistieke creatie. In het vakjargon spreken we hier van intellectuele eigendom: dit zijn alle regels die de bescherming van de industriële eigendomsrechten, de auteursrechten en de knowhow beogen. 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom De intellectuele eigendomsrechten bieden talrijke beschermingsmogelijkheden. De voornaamste worden hierna opgesomd De auteursrechten Het auteursrecht beschermt de auteur van een literair of artistiek werk. Het verleent hem het exclusieve recht om het te reproduceren of om de reproductie toe te staan. Een technische uitvinding kan in geen geval door het auteursrecht beschermd worden. Het literaire of artistieke werk moet op vrij brede wijze geïnterpreteerd worden. Het omvat onder meer volgende werken: teksten van elke aard (romans, novellen, gedichten, wetenschappelijke of technische teksten, enz.), ongeacht de inhoud, lengte, bestemming (ontspanning, opvoeding, informatie, reclame, propaganda, enz.), vorm (met de hand geschreven, getypt, gedrukt of in elektronische versie); fotografieën, ongeacht de informatiedrager (papier of digitale vorm) en het onderwerp (persoon, landschap, actualiteit, tabel in het publiek domein, enz.); beelden, al dan niet virtueel, en van welke aard ook (tekeningen, letterwoorden, iconen, logo s, landkaarten, enz.); muzieksequensen, videosequensen of audiovisuele sequensen in het algemeen, ongeacht het formaat of de informatiedrager; computerprogramma s (vb. softwarespelletjes) en databanken. Om beschermd te zijn, moet een werk oorspronkelijk of origineel zijn. Deze voorwaarde wordt ruim geïnterpreteerd en is moeilijk te definiëren: het werk zal de expressie van de persoonlijkheid van de auteur moeten zijn d.w.z. dat het moet voorkomen als de vrucht van zijn intellectuele inspanning. 8 Ideeën beschermen

9 Een auteur geniet twee soorten rechten: vermogensrechten (daardoor kan de auteur de opbrengst van de exploitatie van het werk innen), die overdraagbaar zijn en die dus het voorwerp van licentiecontracten kunnen zijn; morele rechten (ze moeten de integriteit van het werk, de band tussen de auteur en zijn werk en de reputatie van de auteur beschermen), die niet overdraagbaar zijn. Men kan er hoogstens gedeeltelijk afstand van doen. Om het auteursrecht te bekomen, moeten geen formaliteiten vervuld worden, zoals het neerleggen van een exemplaar van het werk bij een bestuur of het aanbrengen van de copyright-vermelding De bescherming begint te lopen vanaf het ogenblik dat het werk gecreëerd is. Het is dus zeer belangrijk de datum van de creatie van het werk te kunnen bewijzen. De bescherming door het auteursrecht is beperkt in de tijd. Als algemene regel geldt dat het werk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de auteur (of na de dood van de laatste overlevende auteur in geval van samenwerking). Auteurs en uitgevers hebben recht op een vergoeding voor elke privé-kopie van door het auteursrecht beschermde grafische werken (bij voorbeeld boeken, tijdschriften, dagbladen...). Die vergoeding wordt betaald aan de beheersvennootschap Reprobel (www.reprobel.be) die ze op haar beurt verdeelt onder de bij haar aangesloten beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers. Meer informatie over auteursrechten is te bekomen op de website van de auteursmaatschappij gespecialiseerd in de visuele kunsten Uitvindingsoctrooien Een octrooi is een uitsluitend en tijdelijk recht voor exploitatie van iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Het octrooi zal van toepassing kunnen zijn in het geval van uitvindingen die een eerste effect van technische aard presenteren. In de meeste gevallen zal een octrooi betrekking hebben op een product, een methode of een gebruik met een technische inslag. Om een octrooi te verkrijgen, zal de octrooi-aanvraag aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, nl.: nieuwheid Een uitvinding wordt beschouwd als nieuw als zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Met andere woorden, een uitvinding wordt als nieuw beschouwd als zij niet bij het publiek gekend is of verondersteld is gekend te zijn op de datum van het indienen van de octrooiaanvraag. Startersgids 9

10 Inventief karakter Om octrooieerbaar te zijn zal de uitvinding een inventiviteitniveau moeten impliceren: zij zal niet op evidente wijze mogen voortvloeien uit datgene wat bij een vakman bekend is (stand van de techniek). Het is hier belangrijk een voorafgaand onderzoek te doen naar datgene wat reeds bestaat op de markt. Industriële toepasbaarheid Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het voorwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. De octrooirechten zijn beperkt tot een gegeven grondgebied. Normalerwijze is een uitvindingsoctrooi enkel in België geldig. Men kan echter ook opteren voor een Europees octrooi of een internationaal octrooi. De nationale procedure bestaat erin de octrooi-aanvraag bij de Dienst voor de Industriële Eigendom in te dienen om een bescherming te verkrijgen die tot het grondgebied van België wordt beperkt. De aanvraag voor een octrooi met een duur van 20 jaar zal het onderwerp van een verplicht nieuwheidonderzoek zijn, waarbij gelet wordt op de recentste stand van de techniek. Als na ontvangst van het onderzoeksverslag niets wordt ondernomen, zal het octrooi als zodanig verleend en gepubliceerd worden. De geldigheid van het octrooi zal eveneens afhangen van de betaling van de jaartaksen voor het eind van het 2de jaar. Meer informatie over de octrooi-aanvragen kan bekomen worden bij het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markten, Dienst voor Intellectuele Eigendom. Op hun website invention_to_patent/index.htm vindt u heel wat interessante informatie en kan u bovendien formulieren downloaden. Wilt u over de grenzen heen kijken, dan bieden volgende websites interessante informatie aan: European Network of Patent Databases European Patent Office Gedeponeerde handelsmerken Een merk is een teken, bedoeld om de producten en diensten van elkaar te onderscheiden. Dat kan een woord zijn, een logo, een symbool, een kleur, een vorm of een combinatie hiervan. De mogelijkheden zijn legio. Een merk moet onderscheidend zijn om verwarring bij het publiek te voorkomen, want bij het zien van het teken weet de consument of klant dat het product of de dienst afkomstig is van één onderneming. Iedereen kan een merk deponeren: een particulier, een zelfstandige, een naamloze vennootschap, kortom elke natuurlijke persoon of rechtspersoon. 10 Ideeën beschermen

11 De drie Beneluxlanden hebben een Verdrag ondertekend om hun nationale merkwetgevingen te harmoniseren. Bescherming in één Beneluxland is dus niet meer mogelijk, de drie landen vormen een eenheid. Een merkinschrijving geldt dus voor het gehele Beneluxgebied. Om geldig te zijn, zal het merk aan bepaalde criteria moeten beantwoorden. Het zal kenmerkend, geoorloofd en beschikbaar moeten zijn: kenmerkend: Een merk moet kunnen dienen om de producten of de diensten van ondernemingen te onderscheiden, geoorloofd: Het merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of van bedrieglijke aard zijn. beschikbaar: Er mogen geen voorafgaande privatieve rechten aan het merk verbonden zijn: auteursrechten, commerciële naam of gelijksoortig merk die op dezelfde soorten producten of diensten betrekking hebben. De wet legt eveneens een verplichting tot gebruik op. Om geldig te zijn zal het merk dus moeten gebruikt worden. U kan een merk op twee manieren deponeren u kunt het merk zelf registreren u kunt gebruik maken van de diensten van een merkengemachtigde. Een merkengemachtigde is gespecialiseerd in de industriële eigendom. Hij is een professionele adviseur voor uw merkzaken en hij draagt zorg voor alle formaliteiten met betrekking tot de inschrijving van uw merk. Volgens de Benelux-merkenwet gaat de bescherming in vanaf het tijdstip van het depot van het merk, op voorwaarde dat het depot aan de minimale vereisten voldoet. Een merkdepot is ontvankelijk indien bij het depot een verzoek tot het verplicht nieuwheidonderzoek is bijgevoegd of een bewijs waaruit blijkt dat dit onderzoek voorafgaand aan het depot is verricht of verzocht. Een Benelux-registratie is 10 jaar geldig en kan worden verlengd voor telkens een termijn van 10 jaar. De officiële dienst voor België voor het deponeren van merken is de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Regulering en Organisatie van de markten, Dienst voor de Intellectuele Eigendom Koning Albert II-laan Brussel Tel Fax De website van het Benelux Merkenbureau bevat interessante informatie en laat u toe formulieren te downloaden. Startersgids 11

12 1.4. Bescherming van tekeningen en modellen U kan het nieuwe uiterlijk van een product dat een gebruiksfunctie heeft beschermen via een model of tekening. Een tekening wijst op twee-dimensionale vormen, een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Deze titel is vaak van toepassing op esthetische creaties die niet door een octrooi worden beschermd. Het modellenrecht is nationaal geregeld. Modelleninschrijvingen gelden in beginsel alleen voor de landen waarvoor zij zijn verricht. De drie Beneluxlanden vormen hierop een uitzondering door de invoering van een gezamelijke modellenwet met een registratiesysteem, dat voor de drie landen gelijk is. U kan echter ook opteren voor een internationaal depot. Iedereen kan een tekening of model deponeren: een particulier, een zelfstandige, een naamloze vennootschap, kortom iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Wij raden u aan uw aanvraag tot registratie tijdig te verrichten. Immers, de vormgeving van het model moet nieuw zijn. De eis van nieuwheid is zeer belangrijk. U dient uw ontwerp geheim te houden totdat de registratie is verricht. Indien u het nieuwheidkarakter van uw model verspeelt door het in de openbaarheid te brengen vooraleer het te deponeren, kunt u een eventuele namaker niet meer vervolgen. Een Benelux-inschrijving is 5 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van het depot en kan verlengd worden voor twee achtereenvolgende termijnen van telkens 5 jaar. De maximale beschermingsduur is 15 jaar. De bevoegde instantie voor België is de: Federale Overscheidsdienst KMO, Middenstand en Energie Bestuur Handelsbeleid Dienst voor de Intellectuele Eigendom, Sectie Productie, Merken, Tekeningen en Modellen Koning Albert II laan Brussel Tel Fax Wij raden u aan de website van het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen te consulteren. U vindt er een schat aan interessante informatie en kan er formulieren downloaden. 2. De keuze van de beschermingsvormen Een uitvinding kan naargelang zijn aard door één of meerdere intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. 12 Ideeën beschermen

13 Wenst u een uitvinding van technische aard betreffende een product of procédé te beschermen, dan zal het octrooi wellicht de beste beschermingsvorm zijn. Als het nuttig is om het uiterlijk aspect van een gebruiksvoorwerp te beschermen, dan kan u dat doen aan de hand van een tekening of model, of het auteursrecht. De cumulatie van beide rechten is in de Benelux mogelijk, wat niet altijd het geval is in alle landen. Als u het logo, een naam of om het even welke andere karakteristiek van producten of diensten wilt beschermen, dan zal het merk de beste vorm van bescherming zijn. Vaak is hetzelfde product door verschillende intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk recht geeft een specifieke bescherming. Het is vaak de cumulatie van de verschillende intellectuele eigendomsrechten die het namaken zeer moeilijk maakt. Er zijn immers rechten die tijdelijk zijn, en andere die langer kunnen blijven bestaan zoals het merk. 3. Belang van een voorafgaand onderzoek De meeste van de hiervoor opgesomde vormen van intellectueel eigendom vereisen een nieuw karakter. Alvorens dus de nodige stappen te ondernemen voor de bescherming van uw eigen creatie of uitvinding, is het aangewezen na te gaan of ze nog geen voorwerp uitmaakt van een bescherming ten voordele van een derde. Het bestaan van een dergelijke bescherming zou immers de industriële en commerciële exploitatie van uw idee kunnen belemmeren. Startersgids 13

14 14 Ideeën beschermen

15 02 Ideeën valideren Startersgids 15

16 Ieder ondernemingsproject vindt zijn oorsprong in een idee. Alvorens tijd en geld te besteden in de opstart van uw project, is het dan ook aangewezen even stil te staan bij de haalbaarheid ervan. Als resultaat van deze denkoefening moet u in staat zijn: De risico s en de voorwaarden tot slagen van uw project te bepalen Indien nodig, uw oorspronkelijk plan aan te passen Te besluiten of uw idee al dan niet realistisch is en of u de geschikte persoon bent voor de uitvoering ervan. Het komt erop neer zich bewust te worden van de zwakke punten van uw plan, maar ook van de sterke punten en de concurrentiele voordelen. Wij raden u aan de nodige tijd te besteden aan deze etappe. De inzet die gepaard gaat met de opstart van een zaak, verdient hier even stil te staan. 1. Het persoonlijk project Of uw onderneming een succes wordt, zal in grote mate afhangen van uw persoonlijkheid, uw verwachtingen en uw mogelijkheden. Niet iedereen is uit het goede hout gesneden om een eigen zaak te beginnen. Het is dan ook aangewezen een grondig zelfonderzoek te doen, waarbij u zowel uw persoonlijke situatie als uw familiale situatie dient te analyseren Bent u de aangewezen persoon voor het project? Ga in eerste instantie na wat uw persoonlijke slaagkansen zijn in het kader van het gekozen project. We bedoelen hier niet de financiële en economische haalbaarheid, maar wel de persoonlijke haalbaarheid. Wat is uw werkelijke motivatie in functie van uw achtergrond en uw toekomstperspectieven? Is uw project gegroeid uit een werkelijk verlangen om zich te verwezenlijken of is het slechts een voorwendsel? Wat zijn uw doelstellingen als individu? Wat zijn uw sterke en zwakke punten? Welke hindernissen op persoonlijk vlak zal u moeten overwinnen? Neem de nodige tijd om juist te antwoorden op deze vragen. Het zal u in grote mate helpen een eenheidsstrategie te ontwikkelen. 16 Ideeën valideren

17 1.2. En wat denkt uw omgeving ervan? Indien u uw levenswijze volledig wijzigt door het oprichten van een zaak, dan is het van essentieel belang dat uw naaste omgevi g deze ontwikkeling begrijpt en ze niet systematisch in vraag stelt. Ga dan ook van bij het begin na hoe zij erover denken. Heeft uw familie of echtgenoot een positieve houding tegenover uw project? Hebt u erover gepraat? Hebben zij hun steun beloofd, ten minste op moreel vlak? Hun steun, begrip en empathie zullen u helpen eventuele moeilijke periodes te doorstaan en zullen vaak een essentieel element vormen voor de slaagkansen van uw project. Wees tevens openhartig met hen: de start van een nieuwe activiteit vergt veel inspanning. U zal er niet enkel tijd aan besteden, maar ook uw gedachten en handelingen zullen betrekking hebben op uw project. Hoewel dit normaal is bij de start en zelfs noodzakelijk wanneer problemen opgelost moeten worden, moet u toch vermijden dat dit gedrag systematisch wordt. Om zowel uw privé leven als uw professioneel leven te doen slagen, moet u ervoor zorgen dat de wisselwerking tussen beide niet te groot is. Ze hebben beide nood aan zuurstof, tenminste af en toe, en aan een gezonde afstand. Deze tekst werd opgesteld door Espace Petites Entreprises (www.efpme.be). 2. De marktstudie en het marketingplan Aangezien u uw producten op de markt wenst af te zetten, is het van primordiaal belang een goed idee te hebben van de markt, de spelers en de werking ervan. Vandaar de nood aan het uitvoeren van een marktstudie. De marktanalyse moet u toelaten: de markt te kennen en te begrijpen uw commerciële strategie te bepalen uw eerste commerciële acties te definiëren De technieken voor het uitvoeren van een marktstudie De tekst van deze rubriek is voornamelijk gebaseerd op het boek Réussir son projet d entreprise, geschreven door JC Ettinger en O. Witmeur en uitgegeven bij Editions Labor (Collection Labor Entrepreneur). Wees gerust! Niemand zal u vragen een omvangrijke en dure marktstudie te laten uitvoeren bij een gespecialiseerd kabinet. De beste manier is daarentegen zelf de markt te bestuderen en te testen. Op onze site (www.abe-bao.be) vindt u alvast een kleine praktische gids die u kan helpen bij de uitvoering van deze belangrijke taak, die uiteindelijk minder moeilijk zal blijken dan gedacht. Hieraan valt Startersgids 17

18 niet te ontsnappen. U moet de temperatuur nemen bij uw toekomstige klanten en persoonlijk de markt benaderen met de nodige openheid. Inderdaad, niets is beter dan het rechtstreekse contact om de verschillende componenten van het aanbod van een onderneming en diens organisatie te begrijpen en te bepalen. Vier technieken van marktstudie vullen elkaar op harmonieuze manier aan: 1. De bibliografische opzoeking 2. De rechtstreekse observatie 3. De kwalitatieve enquête 4. De kwantitatieve enquête Zij kunnen gemakkelijk na elkaar gebruikt worden. a) De bibliografische opzoeking De bibliografische opzoeking of documentaire studie (in het engels desk research ) is de techniek die het gemakkelijkst uitgevoerd kan worden. Ze bestaat erin een overzicht op te stellen van wat noodzakelijk is door het verzamelen van elders gepubliceerde informatie. De bronnen die gemakkelijk toegankelijk zijn tegen een lage prijs, zijn: de pers, tijdschriften, boeken, enz gespecialiseerde websites en discussieforums Sectoriële, nationale en internationale studies en statistieken, uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen Nota s van conferenties Universitaire verhandelingen en eindwerken Centrales van financiële informatie De informatie die op deze manier meestal verzameld wordt, is: Algemene marktgegevens: omvang in volume en waarde, groeipercentage, voornaamste tendensen, ventilatie/segmentatie van de markt, maturiteitsniveau enz; Identificatie van de belangrijkste spelers en opinieleiders Algemene economie van de sector: structuur van de winstmarges, determinanten van de rentabiliteit, kapitaalintensiteit, distributie-organisatie, belang van merken enz; Identificatie en kwalificatie van de directe en indirecte concurrenten: aard van het aanbod (marketing mix), omzet, jaarlijkse groei, financiële gezondheid, anciënniteit, merkenimago; De te respecteren regels en normen; Stand van zaken en perspectieven op technologisch vlak. 18 Ideeën valideren

19 Wij raden u aan in dit stadium de volledigheid niet na te streven. De doelstelling van deze eerste etappe bestaat er immers in u te helpen een algemeen idee te hebben en enkele mogelijkheden te testen alvorens zich op het terrein te wagen. Het is interessant te weten dat verscheidene statistieken en rapporten van deskundigen voor velen niet volstaan. Kies dan ook de meest relevante informatiebronnen, verifieer ze en gebruik slechts die gegevens die een rechtstreekse invloed hebben op de manier waarop u uw onderneming zal ontwikkelen. Beperk u in elk geval niet tot deze ene benadering: ga vervolgens persoonlijk een kijkje nemen ter plaatse door gebruik te maken van de hierna volgende methodes. b) De rechtstreekse observatie De rechtstreekse observatie van de werkmethoden van de concurrentie en van het gedrag van de klanten op het terrein, bijvoorbeeld tijdens beurzen, salons of andere conferenties, is eveneens gemakkelijk uit te voeren. Het volstaat aandachtig te zijn en/of zich in de plaats te stellen van enkele potentiële klanten Deze vorm van spionage, die trouwens volledig wettelijk is, is vaak zeer leerrijk. Het verzamelen van commerciële documenten, zelfs offertes, afkomstig van concurrenten, is natuurlijk ook een waardevolle informatiebron. De voornaamste inlichtingen die we van deze benadering kunnen bekomen, zijn: Begrip van het commerciële gedrag van klanten en concurrenten: voornamelijk de gebruikte verkoopstechnieken en de commerciële argumenten; Een gedetailleerdere informatie over de belangrijkste concurrenten: juiste aard van het aanbod, de positionering, de prijzenpolitiek, de differentiatiefactor, enz. c) De kwalitatieve enquête De kwalitatieve enquête houdt in dat u een beperkt aantal potentiële klanten en, in de mate van het mogelijke en binnen de ethische limieten, concurrenten benadert om hun motivaties en gedrag te kunnen begrijpen. Deze techniek, die niet dezelfde statistische kwaliteit nastreeft als een steekproef, impliceert diepgaande face-toface interviews. Teneinde efficiënt te zijn, zullen al deze interviews gebaseerd zijn op een gids die alle thema s bevat die tijdens de discussie aangehaald moeten worden. De structuur van deze gids zal er als volgt uitzien: Voorstelling van degene die de enquête uitvoert en van de doelstellingen. Inleidende vragen die toelaten de geïnterviewde op zijn gemak te stellen. Kwalitatieve vragen die toelaten na te gaan of de geïnterviewde over het juiste profiel beschikt om geloofwaardige antwoorden te geven. Hierbij moet men zeer voorzichtig zijn. Het is vaak beter hoog geplaatste personen te interviewen, die u dan eventueel kunnen doorverwijzen naar hun medewerkers. Startersgids 19

20 De specifieke vragen die toelaten de gedetailleerde mening te kennen van de geïnterviewde met betrekking tot zeer precieze onderwerpen. De herformulering en de samenvatting die toelaten conclusies te trekken waarin de geïnterviewde zich kan terugvinden. Indien nodig, het verzamelen van persoonlijke gegevens die toelaten de geïnterviewde te klasseren bij een volgende segmentatie of om hem opnieuw te contacteren voor verificatie van welbepaalde punten. De opsomming van de hierboven vermelde punten toont aan dat het slechts zelden mogelijk is deze gesprekken per telefoon uit te voeren. Uw gesprekspartner zou vlugger de aandacht verliezen en zijn antwoorden inkorten. De omvang van de te interviewen steekproef kan redelijk beperkt zijn voor zover hij vertegenwoordigers bevat van alle beoogde klanten. Over het algemeen volstaat een twaalftal doelbewuste en goed uitgewerkte interviews om geldige conclusies te trekken, voor zover de verzamelde informatie nagetrokken wordt. Het gevaar van deze benadering is dat u ze omzet in een inspanning van commerciële prospectie waarbij u zich uitslooft om de geïnterviewde te overtuigen van uw toekomstige producten of diensten. Zelfs indien dit getuigt van uw commerciële ingesteldheid, dan nog is dit nadelig want in dit stadium is het vooral belangrijk gehoor te hebben voor de markt (niets verhindert u om naderhand opnieuw contact op te nemen). De kwalitatieve enquête is volgens ons de methode die het meest aangepast is aan de eigenschappen van de KMO. Deze oefening, die de resultaten van de twee vorige methodes verfijnt, is vaak voldoende om de marktstudie af te sluiten. Raadpleging van een panel van deskundigen De kwalitatieve enquête kan ook gebruikt worden om het advies van deskundigen te verzamelen teneinde de bekomen resultaten te verifiëren of uit te diepen door middel van hiervoor aangehaalde methodes omtrent onderwerpen zoals: Toekomstige tendensen Het belang en de sterkten van de voornaamste concurrenten De mate van marktrijpheid De segmentatie van de markt De kenmerken die het ideale product zou moeten hebben De belangrijkste beperkingen De deskundigen zijn meestal distributeurs, beleidsbepalende personen, consultants, sectoriële specialisten binnen federaties of banken, professoren, en soms concurrenten, leveranciers of vroegere medewerkers. Aangezien zij vaak minder beschikbaar zijn, kunnen de interviews meer doelgericht zijn en uitgevoerd worden per telefoon of Ideeën valideren

21 Het aantal te ondervragen deskundigen om een betrouwbaar beeld te krijgen is zeer variabel, maar opnieuw zal een twaalftal interviews een bevredigende basis vormen.. d) De kwantitatieve enquête De kwantitatieve enquêtes hebben voornamelijk tot doel een idee te hebben van de omvang van de markt op basis van statistieken of het gedrag van de klanten te meten. Zij analyseren dan ook een groot aantal antwoorden op een gestandaardiseerde vragenlijst die werd voorgelegd aan een representatieve steekproef in de markt. Dit soort studies is vanzelfsprekend veel zwaarder om uit te voeren dan de hiervoor aangehaalde technieken. Het vraagt een maximum aan professionalisme op het vlak van de voorbereiding van de vragenlijst, de selectie van de steekproef, de manier van uitvoeren van de enquêtes (van man tot man, per post, per telefoon of per ), de behandeling en de interpretatie van de resultaten. Daarom zijn wij dan ook van mening dat de kwantitatieve enquêtes uitgevoerd moeten worden met de hulp van deskundigen en beperkt moeten worden tot de gevallen van distributie bij het grote publiek Het marketingplan Op basis van de marktstudie weet u hoe de markt evolueert en wie uw potentiële klanten en concurrenten zijn. Deze gegevens moeten u toelaten een marketingplan op te stellen. Hierin legt u vast hoe u gaat inspelen op de wensen en de behoeften van uw doelgroep. Ook al hebt u een goed product, het product op zich zal niet volstaan om ook de nodige verkoop te realiseren. Er zijn verschillende elementen die het succes van uw product zullen bepalen. Deze zullen vatsgelegd worden in het marketingplan. In het vakjargon spreken we hier van de marketingmix of de 4p s, met name: Product Hierbij dient u de objectieve kenmerken van uw productengamma te beschrijven. Het betreft ondermeer zijn samenstelling, zijn verpakking, de afgeleide diensten, Prijs Het betreft hier de prijzenpolitiek in ruime zin. Niet enkel de prijs van het produkt, maar ook elementen zoals betalingstermijnen, reducties, promoties, moeten hier bepaald worden. Plaats In eerste instantie wordt de plaats van de verkoop bepaald. Maar ook de distributiepolitiek en de organisatie van de verkoop wordt hierin gedefinieerd. Startersgids 21

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie