1. Ideeën beschermen 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ideeën beschermen 7"

Transcriptie

1 Startersgids DECEMBER 2010

2 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom De auteursrechten Uitvindingsoctrooien Gedeponeerde handelsmerken Bescherming van tekeningen en modellen De keuze van de beschermingsvormen Belang van een voorafgaand onderzoek Ideeën valideren Het persoonlijk project Bent u de aangewezen persoon voor het project? En wat denkt uw omgeving ervan? De marktstudie en het marketingplan De technieken voor het uitvoeren van een marktstudie 17 De bibliografische opzoeking 18 De rechtstreekse observatie 19 De kwalitatieve enquête 19 De kwantitatieve enquête Het marketingplan Opstellen van het businessplan Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) De verschillende fasen bij het opstellen van een bedrijfsplan Het financiële plan 26 Welke financieringsbronnen heb ik nodig? 27 Een voorbeeld van het financieel plan op 29 Bedrijfsresultaat en thesaurie Verklarende woordenlijst Begeleiding Financieel plan van starters en eerste gratis consultatie: de prodeo boekhouder De begeleidingsorganismen 38

3 4. De nodige financiële middelen vinden Het eigen vermogen Autofinanciering Risicokapitaal 41 Risicokapitaalfondsen privé 41 Risicokapitaalfondsen publiek 41 Business angels Achtergestelde leningen Vreemd vermogen Waarborgverlening Beroep doen op subsidies Steun voor algemene investeringen Steun tot bescherming van het leefmilieu en steun voor stedelijke integratie Consultancysteun Tewerkstellingssteun Steun voor innovatie 59 Steun voor technische haalbaarheidsstudies 60 Steun ter dekking van de kosten van intellectuele eigendomsrechten 60 Steun voor industrieel onderzoek 60 Steun voor experimentele ontwikkeling 61 Microprojeten inzake O&O Subsidies voor uitvoer Wegwijs in het aanbod van subsidies Het juridisch statuut kiezen Een eenmanszaak of een vennootschap? De verschillende vennootschapsvormen De Naamloze Vennootschap (NV) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) 69

4 2.3. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) en de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid (CVOH) Het sociaal statuut van de zelfstandige In hoofdberoep In bijberoep Helper en meewerkende echtgenoot Een bijzonder geval: franchising De opstart formaliteiten vervullen Oprichting van de onderneming (als dat uw keuze is) Openen van een rekening bij een financiële instelling Inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO): het ondernemingsnummer Basiskennis van bedrijfsbeheer Beroepsbekwaamheden Andere toegangsvormen tot het beroep Dienstverlenende intellectuele beroepen Leurhandel Bouwondernemer Beroepskaart voor vreemdelingen Diverse erkenningen en vergunningen Inschrijving bij de BTW Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds, uw sociaal statuut als zelfstandige Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds 92 Zelfstandige in hoofdberoep: 93 Zelfstandige in bijberoep: Inschrijving bij een ziekenfonds Verzekeringen Checklist van ondernemingsrisico s Bijlagen Lijst met erkende ondernemingsloketten Lijst met sociale verzekeringsfondsen 99

5 8. Uw onderneming vestigen De verschillende vestigingsmogelijkheden De bedrijvencentra Lokale economieloketten Incubators De opvanginfrastructuur van de GOMB Inventimmo De vastgoedmakelaars Het contract De handelshuurovereenkomsten Fiscaliteit en onroerend goed De vergunningen 113 De stedenbouwkundige vergunning 113 De milieuvergunning 114 Beheer van verontreinigde bodems 116 De wet op de handelsvestigingen: de sociaal-economische vergunning De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Fiscale verplichtingen Directe belastingen: personenbelasting en vennootschapsbelasting 120 Personenbelasting 120 Vennootschapsbelasting Indirecte belastingen: BTW en registratierechten 124 BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) Andere belastingen Fiscale stimuli De boekhoudkundige verplichtingen Kleinhandelaars Kleine en middelgrote ondernemingen Grote ondernemingen 129

6

7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7

8 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe uw idee beschermd kan worden. U zou het immers niet waarderen indien iemand met uw idee, waaraan u reeds veel tijd, energie en middelen besteedde, aan de haal zou gaan waardoor u uw concurrentiële voorsprong zou verliezen. In principe kan het idee als dusdanig niet beschermd worden, doch wel de manier waarop het gerealiseerd wordt: uitvinding, model, tekening, merk, literaire of artistieke creatie. In het vakjargon spreken we hier van intellectuele eigendom: dit zijn alle regels die de bescherming van de industriële eigendomsrechten, de auteursrechten en de knowhow beogen. 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom De intellectuele eigendomsrechten bieden talrijke beschermingsmogelijkheden. De voornaamste worden hierna opgesomd De auteursrechten Het auteursrecht beschermt de auteur van een literair of artistiek werk. Het verleent hem het exclusieve recht om het te reproduceren of om de reproductie toe te staan. Een technische uitvinding kan in geen geval door het auteursrecht beschermd worden. Het literaire of artistieke werk moet op vrij brede wijze geïnterpreteerd worden. Het omvat onder meer volgende werken: teksten van elke aard (romans, novellen, gedichten, wetenschappelijke of technische teksten, enz.), ongeacht de inhoud, lengte, bestemming (ontspanning, opvoeding, informatie, reclame, propaganda, enz.), vorm (met de hand geschreven, getypt, gedrukt of in elektronische versie); fotografieën, ongeacht de informatiedrager (papier of digitale vorm) en het onderwerp (persoon, landschap, actualiteit, tabel in het publiek domein, enz.); beelden, al dan niet virtueel, en van welke aard ook (tekeningen, letterwoorden, iconen, logo s, landkaarten, enz.); muzieksequensen, videosequensen of audiovisuele sequensen in het algemeen, ongeacht het formaat of de informatiedrager; computerprogramma s (vb. softwarespelletjes) en databanken. Om beschermd te zijn, moet een werk oorspronkelijk of origineel zijn. Deze voorwaarde wordt ruim geïnterpreteerd en is moeilijk te definiëren: het werk zal de expressie van de persoonlijkheid van de auteur moeten zijn d.w.z. dat het moet voorkomen als de vrucht van zijn intellectuele inspanning. 8 Ideeën beschermen

9 Een auteur geniet twee soorten rechten: vermogensrechten (daardoor kan de auteur de opbrengst van de exploitatie van het werk innen), die overdraagbaar zijn en die dus het voorwerp van licentiecontracten kunnen zijn; morele rechten (ze moeten de integriteit van het werk, de band tussen de auteur en zijn werk en de reputatie van de auteur beschermen), die niet overdraagbaar zijn. Men kan er hoogstens gedeeltelijk afstand van doen. Om het auteursrecht te bekomen, moeten geen formaliteiten vervuld worden, zoals het neerleggen van een exemplaar van het werk bij een bestuur of het aanbrengen van de copyright-vermelding De bescherming begint te lopen vanaf het ogenblik dat het werk gecreëerd is. Het is dus zeer belangrijk de datum van de creatie van het werk te kunnen bewijzen. De bescherming door het auteursrecht is beperkt in de tijd. Als algemene regel geldt dat het werk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de auteur (of na de dood van de laatste overlevende auteur in geval van samenwerking). Auteurs en uitgevers hebben recht op een vergoeding voor elke privé-kopie van door het auteursrecht beschermde grafische werken (bij voorbeeld boeken, tijdschriften, dagbladen...). Die vergoeding wordt betaald aan de beheersvennootschap Reprobel ( die ze op haar beurt verdeelt onder de bij haar aangesloten beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers. Meer informatie over auteursrechten is te bekomen op de website van de auteursmaatschappij gespecialiseerd in de visuele kunsten Uitvindingsoctrooien Een octrooi is een uitsluitend en tijdelijk recht voor exploitatie van iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Het octrooi zal van toepassing kunnen zijn in het geval van uitvindingen die een eerste effect van technische aard presenteren. In de meeste gevallen zal een octrooi betrekking hebben op een product, een methode of een gebruik met een technische inslag. Om een octrooi te verkrijgen, zal de octrooi-aanvraag aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, nl.: nieuwheid Een uitvinding wordt beschouwd als nieuw als zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Met andere woorden, een uitvinding wordt als nieuw beschouwd als zij niet bij het publiek gekend is of verondersteld is gekend te zijn op de datum van het indienen van de octrooiaanvraag. Startersgids 9

10 Inventief karakter Om octrooieerbaar te zijn zal de uitvinding een inventiviteitniveau moeten impliceren: zij zal niet op evidente wijze mogen voortvloeien uit datgene wat bij een vakman bekend is (stand van de techniek). Het is hier belangrijk een voorafgaand onderzoek te doen naar datgene wat reeds bestaat op de markt. Industriële toepasbaarheid Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het voorwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. De octrooirechten zijn beperkt tot een gegeven grondgebied. Normalerwijze is een uitvindingsoctrooi enkel in België geldig. Men kan echter ook opteren voor een Europees octrooi of een internationaal octrooi. De nationale procedure bestaat erin de octrooi-aanvraag bij de Dienst voor de Industriële Eigendom in te dienen om een bescherming te verkrijgen die tot het grondgebied van België wordt beperkt. De aanvraag voor een octrooi met een duur van 20 jaar zal het onderwerp van een verplicht nieuwheidonderzoek zijn, waarbij gelet wordt op de recentste stand van de techniek. Als na ontvangst van het onderzoeksverslag niets wordt ondernomen, zal het octrooi als zodanig verleend en gepubliceerd worden. De geldigheid van het octrooi zal eveneens afhangen van de betaling van de jaartaksen voor het eind van het 2de jaar. Meer informatie over de octrooi-aanvragen kan bekomen worden bij het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markten, Dienst voor Intellectuele Eigendom. Op hun website invention_to_patent/index.htm vindt u heel wat interessante informatie en kan u bovendien formulieren downloaden. Wilt u over de grenzen heen kijken, dan bieden volgende websites interessante informatie aan: European Network of Patent Databases European Patent Office Gedeponeerde handelsmerken Een merk is een teken, bedoeld om de producten en diensten van elkaar te onderscheiden. Dat kan een woord zijn, een logo, een symbool, een kleur, een vorm of een combinatie hiervan. De mogelijkheden zijn legio. Een merk moet onderscheidend zijn om verwarring bij het publiek te voorkomen, want bij het zien van het teken weet de consument of klant dat het product of de dienst afkomstig is van één onderneming. Iedereen kan een merk deponeren: een particulier, een zelfstandige, een naamloze vennootschap, kortom elke natuurlijke persoon of rechtspersoon. 10 Ideeën beschermen

11 De drie Beneluxlanden hebben een Verdrag ondertekend om hun nationale merkwetgevingen te harmoniseren. Bescherming in één Beneluxland is dus niet meer mogelijk, de drie landen vormen een eenheid. Een merkinschrijving geldt dus voor het gehele Beneluxgebied. Om geldig te zijn, zal het merk aan bepaalde criteria moeten beantwoorden. Het zal kenmerkend, geoorloofd en beschikbaar moeten zijn: kenmerkend: Een merk moet kunnen dienen om de producten of de diensten van ondernemingen te onderscheiden, geoorloofd: Het merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of van bedrieglijke aard zijn. beschikbaar: Er mogen geen voorafgaande privatieve rechten aan het merk verbonden zijn: auteursrechten, commerciële naam of gelijksoortig merk die op dezelfde soorten producten of diensten betrekking hebben. De wet legt eveneens een verplichting tot gebruik op. Om geldig te zijn zal het merk dus moeten gebruikt worden. U kan een merk op twee manieren deponeren u kunt het merk zelf registreren u kunt gebruik maken van de diensten van een merkengemachtigde. Een merkengemachtigde is gespecialiseerd in de industriële eigendom. Hij is een professionele adviseur voor uw merkzaken en hij draagt zorg voor alle formaliteiten met betrekking tot de inschrijving van uw merk. Volgens de Benelux-merkenwet gaat de bescherming in vanaf het tijdstip van het depot van het merk, op voorwaarde dat het depot aan de minimale vereisten voldoet. Een merkdepot is ontvankelijk indien bij het depot een verzoek tot het verplicht nieuwheidonderzoek is bijgevoegd of een bewijs waaruit blijkt dat dit onderzoek voorafgaand aan het depot is verricht of verzocht. Een Benelux-registratie is 10 jaar geldig en kan worden verlengd voor telkens een termijn van 10 jaar. De officiële dienst voor België voor het deponeren van merken is de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Regulering en Organisatie van de markten, Dienst voor de Intellectuele Eigendom Koning Albert II-laan Brussel Tel Fax De website van het Benelux Merkenbureau bevat interessante informatie en laat u toe formulieren te downloaden. Startersgids 11

12 1.4. Bescherming van tekeningen en modellen U kan het nieuwe uiterlijk van een product dat een gebruiksfunctie heeft beschermen via een model of tekening. Een tekening wijst op twee-dimensionale vormen, een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Deze titel is vaak van toepassing op esthetische creaties die niet door een octrooi worden beschermd. Het modellenrecht is nationaal geregeld. Modelleninschrijvingen gelden in beginsel alleen voor de landen waarvoor zij zijn verricht. De drie Beneluxlanden vormen hierop een uitzondering door de invoering van een gezamelijke modellenwet met een registratiesysteem, dat voor de drie landen gelijk is. U kan echter ook opteren voor een internationaal depot. Iedereen kan een tekening of model deponeren: een particulier, een zelfstandige, een naamloze vennootschap, kortom iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Wij raden u aan uw aanvraag tot registratie tijdig te verrichten. Immers, de vormgeving van het model moet nieuw zijn. De eis van nieuwheid is zeer belangrijk. U dient uw ontwerp geheim te houden totdat de registratie is verricht. Indien u het nieuwheidkarakter van uw model verspeelt door het in de openbaarheid te brengen vooraleer het te deponeren, kunt u een eventuele namaker niet meer vervolgen. Een Benelux-inschrijving is 5 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van het depot en kan verlengd worden voor twee achtereenvolgende termijnen van telkens 5 jaar. De maximale beschermingsduur is 15 jaar. De bevoegde instantie voor België is de: Federale Overscheidsdienst KMO, Middenstand en Energie Bestuur Handelsbeleid Dienst voor de Intellectuele Eigendom, Sectie Productie, Merken, Tekeningen en Modellen Koning Albert II laan Brussel Tel Fax Wij raden u aan de website van het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen te consulteren. U vindt er een schat aan interessante informatie en kan er formulieren downloaden. 2. De keuze van de beschermingsvormen Een uitvinding kan naargelang zijn aard door één of meerdere intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. 12 Ideeën beschermen

13 Wenst u een uitvinding van technische aard betreffende een product of procédé te beschermen, dan zal het octrooi wellicht de beste beschermingsvorm zijn. Als het nuttig is om het uiterlijk aspect van een gebruiksvoorwerp te beschermen, dan kan u dat doen aan de hand van een tekening of model, of het auteursrecht. De cumulatie van beide rechten is in de Benelux mogelijk, wat niet altijd het geval is in alle landen. Als u het logo, een naam of om het even welke andere karakteristiek van producten of diensten wilt beschermen, dan zal het merk de beste vorm van bescherming zijn. Vaak is hetzelfde product door verschillende intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk recht geeft een specifieke bescherming. Het is vaak de cumulatie van de verschillende intellectuele eigendomsrechten die het namaken zeer moeilijk maakt. Er zijn immers rechten die tijdelijk zijn, en andere die langer kunnen blijven bestaan zoals het merk. 3. Belang van een voorafgaand onderzoek De meeste van de hiervoor opgesomde vormen van intellectueel eigendom vereisen een nieuw karakter. Alvorens dus de nodige stappen te ondernemen voor de bescherming van uw eigen creatie of uitvinding, is het aangewezen na te gaan of ze nog geen voorwerp uitmaakt van een bescherming ten voordele van een derde. Het bestaan van een dergelijke bescherming zou immers de industriële en commerciële exploitatie van uw idee kunnen belemmeren. Startersgids 13

14 14 Ideeën beschermen

15 02 Ideeën valideren Startersgids 15

16 Ieder ondernemingsproject vindt zijn oorsprong in een idee. Alvorens tijd en geld te besteden in de opstart van uw project, is het dan ook aangewezen even stil te staan bij de haalbaarheid ervan. Als resultaat van deze denkoefening moet u in staat zijn: De risico s en de voorwaarden tot slagen van uw project te bepalen Indien nodig, uw oorspronkelijk plan aan te passen Te besluiten of uw idee al dan niet realistisch is en of u de geschikte persoon bent voor de uitvoering ervan. Het komt erop neer zich bewust te worden van de zwakke punten van uw plan, maar ook van de sterke punten en de concurrentiele voordelen. Wij raden u aan de nodige tijd te besteden aan deze etappe. De inzet die gepaard gaat met de opstart van een zaak, verdient hier even stil te staan. 1. Het persoonlijk project Of uw onderneming een succes wordt, zal in grote mate afhangen van uw persoonlijkheid, uw verwachtingen en uw mogelijkheden. Niet iedereen is uit het goede hout gesneden om een eigen zaak te beginnen. Het is dan ook aangewezen een grondig zelfonderzoek te doen, waarbij u zowel uw persoonlijke situatie als uw familiale situatie dient te analyseren Bent u de aangewezen persoon voor het project? Ga in eerste instantie na wat uw persoonlijke slaagkansen zijn in het kader van het gekozen project. We bedoelen hier niet de financiële en economische haalbaarheid, maar wel de persoonlijke haalbaarheid. Wat is uw werkelijke motivatie in functie van uw achtergrond en uw toekomstperspectieven? Is uw project gegroeid uit een werkelijk verlangen om zich te verwezenlijken of is het slechts een voorwendsel? Wat zijn uw doelstellingen als individu? Wat zijn uw sterke en zwakke punten? Welke hindernissen op persoonlijk vlak zal u moeten overwinnen? Neem de nodige tijd om juist te antwoorden op deze vragen. Het zal u in grote mate helpen een eenheidsstrategie te ontwikkelen. 16 Ideeën valideren

17 1.2. En wat denkt uw omgeving ervan? Indien u uw levenswijze volledig wijzigt door het oprichten van een zaak, dan is het van essentieel belang dat uw naaste omgevi g deze ontwikkeling begrijpt en ze niet systematisch in vraag stelt. Ga dan ook van bij het begin na hoe zij erover denken. Heeft uw familie of echtgenoot een positieve houding tegenover uw project? Hebt u erover gepraat? Hebben zij hun steun beloofd, ten minste op moreel vlak? Hun steun, begrip en empathie zullen u helpen eventuele moeilijke periodes te doorstaan en zullen vaak een essentieel element vormen voor de slaagkansen van uw project. Wees tevens openhartig met hen: de start van een nieuwe activiteit vergt veel inspanning. U zal er niet enkel tijd aan besteden, maar ook uw gedachten en handelingen zullen betrekking hebben op uw project. Hoewel dit normaal is bij de start en zelfs noodzakelijk wanneer problemen opgelost moeten worden, moet u toch vermijden dat dit gedrag systematisch wordt. Om zowel uw privé leven als uw professioneel leven te doen slagen, moet u ervoor zorgen dat de wisselwerking tussen beide niet te groot is. Ze hebben beide nood aan zuurstof, tenminste af en toe, en aan een gezonde afstand. Deze tekst werd opgesteld door Espace Petites Entreprises ( 2. De marktstudie en het marketingplan Aangezien u uw producten op de markt wenst af te zetten, is het van primordiaal belang een goed idee te hebben van de markt, de spelers en de werking ervan. Vandaar de nood aan het uitvoeren van een marktstudie. De marktanalyse moet u toelaten: de markt te kennen en te begrijpen uw commerciële strategie te bepalen uw eerste commerciële acties te definiëren De technieken voor het uitvoeren van een marktstudie De tekst van deze rubriek is voornamelijk gebaseerd op het boek Réussir son projet d entreprise, geschreven door JC Ettinger en O. Witmeur en uitgegeven bij Editions Labor (Collection Labor Entrepreneur). Wees gerust! Niemand zal u vragen een omvangrijke en dure marktstudie te laten uitvoeren bij een gespecialiseerd kabinet. De beste manier is daarentegen zelf de markt te bestuderen en te testen. Op onze site ( vindt u alvast een kleine praktische gids die u kan helpen bij de uitvoering van deze belangrijke taak, die uiteindelijk minder moeilijk zal blijken dan gedacht. Hieraan valt Startersgids 17

18 niet te ontsnappen. U moet de temperatuur nemen bij uw toekomstige klanten en persoonlijk de markt benaderen met de nodige openheid. Inderdaad, niets is beter dan het rechtstreekse contact om de verschillende componenten van het aanbod van een onderneming en diens organisatie te begrijpen en te bepalen. Vier technieken van marktstudie vullen elkaar op harmonieuze manier aan: 1. De bibliografische opzoeking 2. De rechtstreekse observatie 3. De kwalitatieve enquête 4. De kwantitatieve enquête Zij kunnen gemakkelijk na elkaar gebruikt worden. a) De bibliografische opzoeking De bibliografische opzoeking of documentaire studie (in het engels desk research ) is de techniek die het gemakkelijkst uitgevoerd kan worden. Ze bestaat erin een overzicht op te stellen van wat noodzakelijk is door het verzamelen van elders gepubliceerde informatie. De bronnen die gemakkelijk toegankelijk zijn tegen een lage prijs, zijn: de pers, tijdschriften, boeken, enz gespecialiseerde websites en discussieforums Sectoriële, nationale en internationale studies en statistieken, uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen Nota s van conferenties Universitaire verhandelingen en eindwerken Centrales van financiële informatie De informatie die op deze manier meestal verzameld wordt, is: Algemene marktgegevens: omvang in volume en waarde, groeipercentage, voornaamste tendensen, ventilatie/segmentatie van de markt, maturiteitsniveau enz; Identificatie van de belangrijkste spelers en opinieleiders Algemene economie van de sector: structuur van de winstmarges, determinanten van de rentabiliteit, kapitaalintensiteit, distributie-organisatie, belang van merken enz; Identificatie en kwalificatie van de directe en indirecte concurrenten: aard van het aanbod (marketing mix), omzet, jaarlijkse groei, financiële gezondheid, anciënniteit, merkenimago; De te respecteren regels en normen; Stand van zaken en perspectieven op technologisch vlak. 18 Ideeën valideren

19 Wij raden u aan in dit stadium de volledigheid niet na te streven. De doelstelling van deze eerste etappe bestaat er immers in u te helpen een algemeen idee te hebben en enkele mogelijkheden te testen alvorens zich op het terrein te wagen. Het is interessant te weten dat verscheidene statistieken en rapporten van deskundigen voor velen niet volstaan. Kies dan ook de meest relevante informatiebronnen, verifieer ze en gebruik slechts die gegevens die een rechtstreekse invloed hebben op de manier waarop u uw onderneming zal ontwikkelen. Beperk u in elk geval niet tot deze ene benadering: ga vervolgens persoonlijk een kijkje nemen ter plaatse door gebruik te maken van de hierna volgende methodes. b) De rechtstreekse observatie De rechtstreekse observatie van de werkmethoden van de concurrentie en van het gedrag van de klanten op het terrein, bijvoorbeeld tijdens beurzen, salons of andere conferenties, is eveneens gemakkelijk uit te voeren. Het volstaat aandachtig te zijn en/of zich in de plaats te stellen van enkele potentiële klanten Deze vorm van spionage, die trouwens volledig wettelijk is, is vaak zeer leerrijk. Het verzamelen van commerciële documenten, zelfs offertes, afkomstig van concurrenten, is natuurlijk ook een waardevolle informatiebron. De voornaamste inlichtingen die we van deze benadering kunnen bekomen, zijn: Begrip van het commerciële gedrag van klanten en concurrenten: voornamelijk de gebruikte verkoopstechnieken en de commerciële argumenten; Een gedetailleerdere informatie over de belangrijkste concurrenten: juiste aard van het aanbod, de positionering, de prijzenpolitiek, de differentiatiefactor, enz. c) De kwalitatieve enquête De kwalitatieve enquête houdt in dat u een beperkt aantal potentiële klanten en, in de mate van het mogelijke en binnen de ethische limieten, concurrenten benadert om hun motivaties en gedrag te kunnen begrijpen. Deze techniek, die niet dezelfde statistische kwaliteit nastreeft als een steekproef, impliceert diepgaande face-toface interviews. Teneinde efficiënt te zijn, zullen al deze interviews gebaseerd zijn op een gids die alle thema s bevat die tijdens de discussie aangehaald moeten worden. De structuur van deze gids zal er als volgt uitzien: Voorstelling van degene die de enquête uitvoert en van de doelstellingen. Inleidende vragen die toelaten de geïnterviewde op zijn gemak te stellen. Kwalitatieve vragen die toelaten na te gaan of de geïnterviewde over het juiste profiel beschikt om geloofwaardige antwoorden te geven. Hierbij moet men zeer voorzichtig zijn. Het is vaak beter hoog geplaatste personen te interviewen, die u dan eventueel kunnen doorverwijzen naar hun medewerkers. Startersgids 19

20 De specifieke vragen die toelaten de gedetailleerde mening te kennen van de geïnterviewde met betrekking tot zeer precieze onderwerpen. De herformulering en de samenvatting die toelaten conclusies te trekken waarin de geïnterviewde zich kan terugvinden. Indien nodig, het verzamelen van persoonlijke gegevens die toelaten de geïnterviewde te klasseren bij een volgende segmentatie of om hem opnieuw te contacteren voor verificatie van welbepaalde punten. De opsomming van de hierboven vermelde punten toont aan dat het slechts zelden mogelijk is deze gesprekken per telefoon uit te voeren. Uw gesprekspartner zou vlugger de aandacht verliezen en zijn antwoorden inkorten. De omvang van de te interviewen steekproef kan redelijk beperkt zijn voor zover hij vertegenwoordigers bevat van alle beoogde klanten. Over het algemeen volstaat een twaalftal doelbewuste en goed uitgewerkte interviews om geldige conclusies te trekken, voor zover de verzamelde informatie nagetrokken wordt. Het gevaar van deze benadering is dat u ze omzet in een inspanning van commerciële prospectie waarbij u zich uitslooft om de geïnterviewde te overtuigen van uw toekomstige producten of diensten. Zelfs indien dit getuigt van uw commerciële ingesteldheid, dan nog is dit nadelig want in dit stadium is het vooral belangrijk gehoor te hebben voor de markt (niets verhindert u om naderhand opnieuw contact op te nemen). De kwalitatieve enquête is volgens ons de methode die het meest aangepast is aan de eigenschappen van de KMO. Deze oefening, die de resultaten van de twee vorige methodes verfijnt, is vaak voldoende om de marktstudie af te sluiten. Raadpleging van een panel van deskundigen De kwalitatieve enquête kan ook gebruikt worden om het advies van deskundigen te verzamelen teneinde de bekomen resultaten te verifiëren of uit te diepen door middel van hiervoor aangehaalde methodes omtrent onderwerpen zoals: Toekomstige tendensen Het belang en de sterkten van de voornaamste concurrenten De mate van marktrijpheid De segmentatie van de markt De kenmerken die het ideale product zou moeten hebben De belangrijkste beperkingen De deskundigen zijn meestal distributeurs, beleidsbepalende personen, consultants, sectoriële specialisten binnen federaties of banken, professoren, en soms concurrenten, leveranciers of vroegere medewerkers. Aangezien zij vaak minder beschikbaar zijn, kunnen de interviews meer doelgericht zijn en uitgevoerd worden per telefoon of Ideeën valideren

21 Het aantal te ondervragen deskundigen om een betrouwbaar beeld te krijgen is zeer variabel, maar opnieuw zal een twaalftal interviews een bevredigende basis vormen.. d) De kwantitatieve enquête De kwantitatieve enquêtes hebben voornamelijk tot doel een idee te hebben van de omvang van de markt op basis van statistieken of het gedrag van de klanten te meten. Zij analyseren dan ook een groot aantal antwoorden op een gestandaardiseerde vragenlijst die werd voorgelegd aan een representatieve steekproef in de markt. Dit soort studies is vanzelfsprekend veel zwaarder om uit te voeren dan de hiervoor aangehaalde technieken. Het vraagt een maximum aan professionalisme op het vlak van de voorbereiding van de vragenlijst, de selectie van de steekproef, de manier van uitvoeren van de enquêtes (van man tot man, per post, per telefoon of per ), de behandeling en de interpretatie van de resultaten. Daarom zijn wij dan ook van mening dat de kwantitatieve enquêtes uitgevoerd moeten worden met de hulp van deskundigen en beperkt moeten worden tot de gevallen van distributie bij het grote publiek Het marketingplan Op basis van de marktstudie weet u hoe de markt evolueert en wie uw potentiële klanten en concurrenten zijn. Deze gegevens moeten u toelaten een marketingplan op te stellen. Hierin legt u vast hoe u gaat inspelen op de wensen en de behoeften van uw doelgroep. Ook al hebt u een goed product, het product op zich zal niet volstaan om ook de nodige verkoop te realiseren. Er zijn verschillende elementen die het succes van uw product zullen bepalen. Deze zullen vatsgelegd worden in het marketingplan. In het vakjargon spreken we hier van de marketingmix of de 4p s, met name: Product Hierbij dient u de objectieve kenmerken van uw productengamma te beschrijven. Het betreft ondermeer zijn samenstelling, zijn verpakking, de afgeleide diensten, Prijs Het betreft hier de prijzenpolitiek in ruime zin. Niet enkel de prijs van het produkt, maar ook elementen zoals betalingstermijnen, reducties, promoties, moeten hier bepaald worden. Plaats In eerste instantie wordt de plaats van de verkoop bepaald. Maar ook de distributiepolitiek en de organisatie van de verkoop wordt hierin gedefinieerd. Startersgids 21

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

Ideeën valideren. Startersgids 15

Ideeën valideren. Startersgids 15 02 Ideeën valideren Startersgids 15 Ieder ondernemingsproject vindt zijn oorsprong in een idee. Alvorens tijd en geld te besteden in de opstart van uw project, is het dan ook aangewezen even stil te staan

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Microkrediet Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een economische activiteit wensen te ontwikkelen onder het statuut van zelfstandige als hoofdberoep of bijberoep.

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van een vennootschap uit te oefenen? Waarom?

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Handleiding Financieel Plan microstart E-learning module

Handleiding Financieel Plan microstart E-learning module Het financieel plan wordt aangeboden door microstart en past in het kader van ons online opleidingstraject: Het opstellen van een ondernemersplan. De volledige opleiding kan je terugvinden op www.microstart.be/nl/e-learning.

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren Ideeën vastleggen Succesvol ondernemen begint met registreren Een goed idee ontstaat vaak spontaan op het moment dat u dit het minst verwacht. In de kroeg, onder de douche, tijdens het koken of op de fiets.

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan van een

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS PLANNEN!

ONDERNEMEN IS PLANNEN! ONDERNEMEN IS PLANNEN! Ondernemen wordt vaak geassocieerd met het beogen van economische meerwaarde. Dit geldt ook in de culturele en creatieve sectoren. Toch is dit niet de enige vebinding die je kan

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie