6. Ethiek in cyberspace Spoofing Trolling Lurking Spamming Conversatie-analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Algemene inleiding...3 Deel 1: Het Medium Inleiding Geschiedenis van de nieuwe media Evolutie van nieuwe media Opslag, distributie en communicatie Versnelling in tijd Versnelling in acceptatie De tijd vooruit Geschiedenis internet in vogelvlucht Digitale nieuwe media Multimedialiteit Globaliteit Interactiviteit Het internet in toepassingen voor communicatie World Wide Web Chat MUD en MOO Bulletin Board Systems Profiel van de Belgische internetgebruiker Is het medium de boodschap? Een communicatiemodel Geïmpliceerde lezer en geïmpliceerde schrijver Welke doelen? Tijd en ruimte Coderen/decoderen...29 Deel 2: Conversatiegedrag Inleiding Anders lezen en anders schrijven Information overload Het publiek Het profiel van een beeldschermlezer Netspeak Culturele verschillen Verschillen naargelang communicatietechnologieën MUD, MOO en IRC Nieuwsgroepen Houding ten opzichte van een nieuwe taalvariëteit Written speech? Verschillen met spreektaal...54 Tabel 2.3 Overzicht smileys Verschillen met schrijftaal Conclusie Een Engelstalig medium? Technologische factoren Basisprotocollen Nieuwsgroepen World Wide Web HTML Socio-economische factoren

2 6. Ethiek in cyberspace Spoofing Trolling Lurking Spamming Conversatie-analyse Het Beurtwisselingssysteem Het online beurtwisselingssysteem Sociaal: identiteit en community Besluit...94 Deel 3: Onderzoek Inleiding Methode Onderzoek Resultaten Algemeen besluit Referentielijst

3 Algemene inleiding Internet, het world wide web, de laatste tien jaar zijn deze woorden overgegaan van magische toekomstvoorspellingen naar alledaagse realiteit. Meer nog, het internet is een ongelooflijk populair medium geworden. De voorbije drie jaar is er een enorme stijging geweest van het aantal Belgische internetgebruikers van in 1999 tot in 2002 (Lowette & Van Dorsselae, januari 2002). En dat aantal groeit! In de Verenigde Staten beschikken reeds 60% van de huishoudens over een internetaansluiting en als het van Bill Gates, oprichter van softwaregigant Microsoft, afhangt, beschikken binnenkort maar liefst 70% van de gezinnen in de Verenigde Staten en Europa over internet (GVG, 2003, p.130). Het net kan men het best vergelijken met een enorme databank. Er wordt voortdurend via allerlei programma's informatie uitgewisseld. We willen in deze verhandeling nagaan hoe het staat met het taalgebruik op deze 'information superhighway'. We onderzoeken of er de laatste jaren zich een eigen taal heeft ontwikkeld op internet. Daarbij gaan we na of er wel sprake is van dé internettaal of dat we verschillende internettalen terugvinden. Er wordt wel eens gesteld dat het internet het medium van de onbegrensde mogelijkheden is. Dit veronderstelt een belangrijke rol van de participanten. Maar is dit wel een reële visie? Via een literatuurstudie zullen we proberen te achterhalen wat de rol van het medium en de rol van de gebruikers is en in welke mate deze een in vloed uitoefenen op het taalgebruik. Eveneens zullen we vanuit historisch perspectief proberen na te gaan of er verschillen zijn tussen het internet en andere media en hoe het taalgebruik zich aan de verschillende mediasituaties heeft aangepast. 3

4 Naast technologische verschillen, denken we dat ook culturele verschillen in vloed zullen hebben op de gebruikte taal. De globaliteit van het medium zou wel eens kunnen leiden tot culturele misinterpretaties. Ook lijkt het ons interessant om een na te gaan hoe de gebruikers omspringen met het feit dat de zender en ontvanger mekaar meestal niet te zien krijgen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan chatsituaties of websites. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot anonimiteit geschapen wat weer allerlei identiteit- en taalspelletjes tot gevolg kan hebben. Jacques Chirac, president van Frankrijk, waarschuwt voor nadelige gevolgen voor het Frans door de dominantie van het Engels op internet (Crystal, 2001, p.2). Is het Engels wel de dominante taal op het net en waarom is dat zo? In indien het Engels zo dominant aanwezig is als Chirac postuleert, kunnen we dan spreken van een lingua franca? De hamvraag is natuurlijk of deze eventuele invloed van het Engels eerder het Nederlands zal schaden of het zal verrijken. We onderzoeken eveneens of het internet louter een technologisch medium is voor de verspreiding van informatie of dat we ook van een sociaal medium kunnen spreken. We veronderstellen dat sommige internettoepassingen meer sociaal zullen zijn dan anderen, wat zal doorschemeren in een aangepast taalgebruik. Ook wordt onderzocht of op internet de taalnormen blijven gelden, of zo verworpen worden en of er misschien nieuwe regels en normen ontstaan. Tenslotte willen we graag nagaan of taalkundig gedrag dat we tegengekomen zijn in onze literatuurstudie ook van toepassing is voor Nederlandstalige chats. We controleren of de Vlaamse internetgebruikers begrippen, woorden en zinspelingen overgenomen hebben van de internationale situaties. Misschien hebben ze wel enkele aanpassingen gemaakt of een eigen internettaal gecreëerd. 4

5 Deel 1: Het Medium 1. Inleiding Dit hoofdstuk gaat dieper in op het medium internet. We vertrekken algemeen van enkele karakteristieken die de geschiedenis van alle nieuwe media kenmerken, zoals een verbetering in opslag en distributie. Daardoor ontstaat er dan ook een steeds betere communicatie. Ook merken we een versnelling van de uitvinding van nieuwe media en een versnelling in acceptatie van deze nieuwe media. Vervolgens gaan we verder in op de geschiedenis van internet zelf. We zullen zien dat het een voornamelijk Amerikaanse uitvinding is. Bovendien blijkt dat de roots van het internet reeds terug gaan tot de jaren zestig met de oprichting van het Advanced Research Projects Agency (ARPA). Dit maar om aan te tonen hoe relatief de term nieuwe media eigenlijk wel is. We zien ook dat het internet zich onderscheidt van andere media doordat het digitaal is. Dit digitale maakt multimedialiteit en interactiviteit mogelijk via de elektronische superhighway. We behandelen ook enkele toepassingen voor communicatie op het internet, zoals en het world wide web. Aangezien het een thesis is over het taalgebruik van het internet zullen deze toepassingen een centrale rol krijgen in dit wetenschappelijk werk. Na een korte beschrijving gegeven te hebben van het profiel van de Vlaamse internetgebruiker, gaan we ons meer verdiepen in de mediatheorie. Het lang gehanteerde broadcastmodel blijkt onhoudbaar bij de mogelijkheden die het internet ons biedt. We gaan op zoek naar een model dat de nieuw verworven rol die de participanten gekregen hebben benadrukt. Ze krijgen de informatie immers niet gewoon meer in de schoot geworpen, zoals bij televisie, maar kunnen ook zelf interactief op zoek gaan naar die informatie die ze willen 5

6 verkrijgen. Dit model mag echter zeker niet de mogelijkheden en beperkingen van het medium over het hoofd ziet. Aan de hand van het voorbeeld van de website van de Katholieke Universiteit Leuven stellen we het communicatiemodel van Van Driel voor op basis van het klassieke communicatiemodel van Lasswell. Belangrijke kenmerken van dit model zijn de notie van de geïmpliceerde lezer en geïmpliceerde schrijver. Daarnaast zullen we zien dat er altijd een ruimtelijke breuk is tussen schrijver en lezer en in enkele gevallen, bijvoorbeeld bij websites, ook een breuk in tijd. Er volgt ook een bespreking van de communicatieve doelen. We stellen vast dat er culturele normen worden gehanteerd. Het niet kennen van deze codes kan leiden tot vergissingen bij de communicatie. 2. Geschiedenis van de nieuwe media 2.1 Evolutie van nieuwe media Dit hoofdstukje behandelt het ontstaan en de evolutie van nieuwe media. Van Driel (1999) stelt dat er vier begrippen centraal staan bij de geschiedenis van nieuwe media: a) opslag, distributie en communicatie, b) versnelling in tijd, c) versnelling in acceptatie, d) de tijd vooruit Opslag, distributie en communicatie Doorheen de geschiedenis van de media heeft een grotere opslag en een snelere distributie geleid tot een steeds betere en snellere communicatie. Waar men vroeger afhing van mondelinge overlevering, zorgde de uitvinding van het schrift in 3000 voor Christus en zeker die van de boekdrukkunst in de 15e eeuw voor een immens geheugen aan geschreven materiaal. Technologische 6

7 vernieuwingen op het einde van de 19e eeuw maakten het mogelijk om nu ook auditieve en visuele informatie vast te leggen. De distributie verloopt ook steeds makkelijker, zeker wanneer er geen fysiek transport meer noodzakelijk is, zoals bij radio en televisie. De digitalisering heeft uiteindelijk de transporttijd van vrijwel alle informatie (audio, video, geschreven taal) onafhankelijk gemaakt van de afstand. De tijd dat er postduiven gebruikt moesten worden om over lange afstand een briefwisseling te organiseren is gelukkig reeds lang voorbij. Tegenwoordig moeten we maar een tje typen en dan is het nog maar een kwestie van seconden vooraleer het bij de geadresseerde aankomt. Nieuwe media als het schrift en de film zorgden ervoor dat we ons geheugen zijn gaan externaliseren: de bibliotheek, het archief en het World Wide Web functioneren als het geheugen van onze samenleving. Uitvindingen als de boekdrukkunst en het internet optimaliseerden de verspreidingsmogelijkheden, waardoor nieuwe communicatievormen ontstonden naast de mondelinge (Van Driel, 1999, p.12) Versnelling in tijd Alle media zijn ooit wel eens nieuwe media geweest. Wanneer we de geschiedenis van verschillende nieuwe media bekijken, nemen we volgens Moschovitis e.a. (1999) een enorme versnelling in de achtereenvolgende introducties van nieuwe media waar (Moschovitis e.a., 1999, p.8). 7

8 Ongeveer 3000 voor Christus: uitvinding van het schrift (Van Driel, 1999, p.12) 1438 Uitvinding boekdrukkunst door Gutenberg (Wablieft, 26/6/2002) 1833 Kranten worden een populair nieuw massacommunicatiemiddel 1838 Fotografie wordt populair 1844 De eerste telegraafboodschap 1876 Uitvinding van de telefoon 1891 Uitvinding van de eerste camera voor bewegende beelden 1901 Het eerste transatlantische radiocontact 1907 In Rusland wordt de televisietheorie ontwikkeld 1914 Het eerste transatlantische telefoongesprek 1927 De eerste 'pratende' film 1939 De televisie wordt voorgesteld op een Wereldtentoonstelling 1950 Start van televisie-uitzendingen in kleur (Moschovitis e.a., 1999, p.8) Versnelling in acceptatie De massale acceptatie van een nieuw medium verloopt volgens Van Driel (1999) opmerkelijk sneller naarmate we dichter bij de 21ste eeuw komen (Van Driel, 1999, p.14). Waar de uitvinding van de boekdrukkunst lange tijd door de Kerk als des duivels werd gezien, hebben de GSM en het internet de wereld stormenderhand veroverd De tijd vooruit Media kunnen verdwijnen. Denk maar aan de grammofoon of de telegraaf. Maar meestal blijven de vertrouwde media toch hun rol spelen. Bij sommige media is het volgens Van Driel (1999) zelfs gebleken dat ze hun tijd vooruit waren. Waar er in de jaren tachtig amper aandacht of geloof was in de toekomstmogelijkheden van beeldtelefonie en interactieve televisie, komen 8

9 deze nu weer onder de aandacht door de digitalisering en het internet (Van Driel, 1999, p.14). Denk maar aan het E-platform van de VRT voor interactieve televisie. 2.2 Geschiedenis internet in vogelvlucht 1 De lancering van de Sputnik in 1957 markeerde een vernieuwde interesse van de Verenigde Staten in wetenschappen. De Verenigde Staten konden het immers niet laten gebeuren dat de Sovjets zulk een grote voorsprong hadden wanneer het neerkwam op ruimtetechnologie. Deze vernieuwde interesse in wetenschap leidde tot het ontstaan van het Advanced Research Projects Agency (ARPA). Even later werd ook de NASA opgericht, die zich verder ging verdiepen in ruimteonderzoek. ARPA concentreerde zich nu vooral nog op experimenteel onderzoek. Al vlug 1 Enkele belangrijke uitvindingen voor het ontstaan van het internet: 1957 Lancering Sputnik en oprichting ARPA 1958 Bell Labs bouwt de eerste modem (modulator/demodulator). Deze modem zorgt er eerst voor dat de digitale computerinformatie over analoge telefoonlijnen kan verspreid worden en zorgt er dan voor dat deze analoge informatie weer in digitale informatie wordt omgezet Roy Tomlinson schrijft het eerste programma en introduceert 1973 Uitvinding van Ethernet en LAN. Aan de universiteit van Illinois wordt Plato Notes ontwikkeld, dat sterk te vergelijken is met het huidige Bulletin Board System Uitvinding TCP/IP protocollen Uitvinding van de eerste pc, de Altair ARPAnet wordt verder ontwikkeld door NSF ARPAnet houdt op te bestaan. Tim Berners Lee ontwikkeld het World Wide Web Internet 2 wordt opgericht aan enkele Amerikaanse universiteiten. (Moschovitis e.a., 1999, pp ). 9

10 begonnen ze met het onderzoeken van de mogelijkheden van computers en informatieverwerking (Bannink, 1995, pp. ix-x). In deze context begonnen ze ook met het oprichten van netwerken. In 1965 slaagde computerdeskundige Larry Roberts er in met een andere computer te communiceren over een telefoonlijn. Uiteindelijk was het niet de Koude Oorlog, maar waren het de schaarse en nog zeer dure computerbronnen die hebben geleid tot het ontstaan van computernetwerken. Het zogenaamde Cold War Doomsday Scenario, waarbij het computernetwerk zelfs een atoomoorlog moest kunnen weerstaan, is een eigenschap die er volgens Moschovitis e.a. (1999) slechts later is bijgekomen. Computerdeskundige Bob Taylor was het beu om steeds meer nieuwe computers te moeten kopen en stelde voor om de computers van zijn universiteit aan te sluiten op computers van andere wetenschappelijke instellingen doorheen het land. Dit markeerde het begin van het ARPAnet, de voorvader van het internet. In 1969 bestond het slechts uit 4 computerbronnen, maar de volgende 2 jaren werd het netwerk reeds uitgebreid tot een twintigtal computerbronnen (Moschovitis, 1999, pp ). In 1963 schreef de toenmalige directeur van ARPA en visionair Joseph C.R. Licklider de memo The Intergalactic Computer Network. Hierin beschreef hij de creatie van wat later het internet zou worden. "A network that would link people together across geographical distances and allow them to communicate through their computers" ( Moschovitis e.a., 1999, p.37). Wanneer in 1969 de universiteiten zich aansloten op ARPAnet, werd ARPA volgens Moschovitis e.a. (1999) voorgoed getransformeerd door de tegencultuur van de studenten. 68 studenten die zich de Network Group noemden, bediscussiëerden protocollen (protocollen moeten het mogelijk maken dat de verschillende computers elkaar verstaan, ongeacht hun besturingssysteem). Ze deden dit op basis van het request for commentprincipe. Iemand deed met andere woorden een voorstel en iedereen mocht dit 10

11 trachten te verbeteren. Deze open, non-hiërarchische stijl gaf het gevoel dat "ARPAnet was going to be a kind of open club, that all were invited to join "(Moschovitis e.a., 1999, p.60). Dit open gevoel heerst tot op vandaag nog op internet. In de jaren zeventig worden drie reeds bestaande netwerken met elkaar verbonden: ARPAnet, ALOHAnet (dit netwerk linkte computers aan elkaar door middel van radioconnecties) en SATnet (dit netwerk linkte computers aan elkaar door middel van satellieten). Maar de belangrijkste uitvinding moest nog gedaan worden: de uitvinding van de personal computer (pc). Die werd pas uitgevonden in Nu kon echt iedereen zich in theorie aansluiten op het net. Om het in de woorden van Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web, te zeggen: "When you actually look at the spread of the Web... it needed ubiquitous computing, which means personal computers" (Moschovitis e.a., 1999, p.66). Ondanks de groeiende populariteit van het ARPAnet bij wetenschappers, mochten enkel sites die militair onderzoek deden ermee verbinding maken. En zelfs voor diegenen die er toch gebruik van mochten maken was de netwerktoegang nog zeer duur en beperkt. Enkele computerstudenten richtten daarom zelf een netwerk op: USENET. Ze maakten een verbinding tussen de Duke University en de University of North Carolina. Oorspronkelijk was USENET volgens Hauben & Hauben (1997) een middel voor onderzoekers om informatie te delen. Maar al snel werd het een zeer populair netwerk (Hauben & Hauben, 1997, pp. 9-14). Met USENET zien we de start van Nieuwsgroepen en MUDs (Multi-User Dungeons). Nieuwsgroepen worden gebruikt om ideeën en informatie te delen. Ze staan gecategoriseerd per thema en men kan de informatie die daar staat lezen en er zelf extra informatie aan toevoegen. Bij MUDs maakt men gebruik van de netwerktechnologie om online rollenspellen te spelen. De gebruikers nemen hierbij alternatieve identiteiten aan. Dit kunnen 11

12 tovenaars, trollen, feeën,... zijn. MUDs zijn gebaseerd op het boek The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien (Moschovitis e.a., 1997, pp ). Om een boodschap van het ene netwerk naar het andere te kunnen versturen, werd in 1974 het TCP/IP protocol ontwikkeld. IP staat voor Internet Protocol. Alle computers aangesloten op het internet hebben een eigen IP-nummer. Een eigen adres als het ware, van waaruit pakketten kunnen gestuurd worden of waarnaar pakketten gestuurd kunnen worden. TCP staat voor 'Transmission Control Protocol' en controleert of eventueel verstuurde pakketten wel goed zijn aangekomen. Voortaan worden alle netwerken die gebruik maken van het TCP/IP protocol internet genoemd (De Grooff, 2001, s.p.). Aangezien de universiteiten steeds meer interesse begonnen te vertonen in het ARPAnet werd in 1986 het ARPAnet verder ontwikkeld door de National Science Foundation (NSF) tot een "algemeen en internationaal netwerk voor wetenschappelijke instellingen en laboratoria van ondernemingen, NSFNET genaamd" (De Grooff, 2001, s.p.). Dit netwerk vormt nog steeds een deel van de ruggengraat van het huidige internet. Op het einde van de jaren tachtig waren de meeste gebruikers nog gelieerd aan universiteiten en militaire instellingen. Nu echter gingen ook meer en meer hobbyisten en burgers online (Moschovitis, 1999, pp ). De vraag vanuit de bedrijfswereld om deel uit te maken van dit groeiende netwerk werd steeds groter en groter. Om aan die vraag te voldoen werd in 1991 door het Commercial Internet Exchange consortium een parallel net ontwikkeld, waar er nu ook commerciële informatie op kon verspreid worden. Dit markeert het ontstaan van het internet zoals we dat vandaag kennen (De Grooff, 2001, s.p.). 12

13 Aangezien er steeds meer gebruikers op het internet kwamen, werd de bestaande ruggengraat onvoldoende voor wetenschappelijke doeleinden. Daarom werd er in 1997 een nieuw internet ontwikkeld aan Amerikaanse universiteiten: internet 2 (De Grooff, 2001, s.p.). 3. Digitale nieuwe media Bij digitalisering worden woord, beeld en geluid omgezet in binaire code, dus in combinaties van 1 en 0. Dit is noodzakelijk omdat de informatie over internet langs elektronische weg wordt vervoerd. De karakteristieken van het internet en toepassingen zoals en het world wide web zijn, naast het feit dat de informatie elektronisch verspreid wordt, mulimedialiteit, globaliteit, interactiviteit. en 3.1 Multimedialiteit We kennen reeds langer apparaten die beelden kunnen afspelen (de televisie), die muziek kunnen afspelen (het hifi-apparaat), of waar je tekst op kunt verwerken (een typemachine of een computer met een tekstverwerker). Deze apparaten zijn echter niet multimediaal. Pas wanneer de verschillende media elektronisch met elkaar zijn verbonden en dezelfde digitale code hebben (0 en 1) gebruiken we de term multimedialiteit (Van Driel, 1999, p.38). Multimedia slaat dus op de "combinatie en integratie van verschillende informatievormen (tekst, audio en al of niet bewegende beelden)"(de Grooff, 2001, s.p.). Bij een hedendaagse computer worden bijvoorbeeld tekst, geluid en beeld geïntegreerd in één code. Multimedialiteit is dus niet een echt kenmerk van een nieuw digitaal medium, maar eerder een karakterisering. Een CDROM zou bijvoorbeeld alleen woorden kunnen bevatten en het merendeel van het WWW bestond ooit uit tekstpagina's. 13

14 3.2 Globaliteit Men kan in theorie overal ter wereld toegang tot internet verkrijgen. Deze toegang is wel nogal relatief, want zoals we in hoofdstuk vijf bij het profiel van de internetgebruiker zullen zien, is internet toch vooral een westerse bezigheid. Niet alle landen hebben immers een goede telecommunicatietoegang en zelfs in het westen zien we onderscheid tussen landen waar het internet al een heel populair medium is en anderen waar het nog begint op te komen. We kunnen wel zeggen dat het een grensoverschrijdend medium is. Het is een universeel medium. Wanneer je een website bezoekt interesseert het je niet uit welk land deze komt, zolang de site maar de informatie heeft die je nodig hebt. Op eenzelfde chatkanaal kunnen dan weer mensen zitten van zeer uiteenlopende nationaliteiten. Het internet behoort tot niemand, noch een persoon, noch een bedrijf, noch een staat. Dit geeft wel wat problemen rond regelgeving. Sommigen halen ook de 'the global village' theorie aan wanneer ze het hebben over internet. De notie van global village komt van Marshall McLuhlan die in 1967 in zijn boek The Medium is the Massage global village definiëerde als "Whether it is bombs being dropped upon Baghdad or Italy being defeated in a World Cup, many people around the world can share the same moment" (Moschovitis e.a., 1999, p.55). David Crystal staat nogal kritisch ten opzichte van deze global village theorie: If there is to be a genuine global village, then we need to ask 'What is its dialect?', 'What are the shared features of language which give the world community of users their sense of identity? And, if we cannot discern any unifying dialect or language, or a trend towards such a unity, we need to ask ourselves if this 'global village' is anything more than a media fiction (Crystal, 2001, p.6). 14

15 Met andere woorden, indien we op het internet van een global village willen spreken, moet er eenheid zijn in gemeenschap en taal. Er zijn doorheen de jaren verschillende internetwoordenboeken geschreven die zich inzetten om tot een algemeen taalgebruik te komen. Deze spreken elkaar echter vaak tegen. Dit komt grotendeels doordat er op de verschillende communicatietechnologieën (chat, virtuele werelden, ,...) een eigen taalgebruik is ontstaan dat onderling verschillend is (Crystal, 2001, pp ). De verschillende chatgemeenschappen hebben bijvoorbeeld hun eigen taalgebruik ontwikkeld dat verschilt van gemeenschap tot gemeenschap en dat terug te vinden is in de faq's (frequently asked questions, de meest gestelde vragen) en in de eigen netiquette (de etiquette op het internet) (Hutchby, 2001, pp ). Van een global village, in de termen van Crystal, kan men momenteel dus nog niet spreken. 3.3 Interactiviteit Laten we hierbij eerst beginnen bij een interactieve situatie die iedereen kent: mondelinge communicatie. Bij mondeling communicatie bepalen de gesprekspartners zelf in sterke mate de inhoud van het gesprek. De keuze van de inhoud is wel niet geheel vrij. Dit hangt af van de gesprekspartners en de ruimte waarin men zich bevindt. Vaak wordt bij nieuwe media met interactiviteit bedoelt dat men zelf kan bepalen in welke volgorde de gebruiker informatie aangeboden krijgt. Veelal betekent dit dat een gebruiker een eigen route kan kiezen, bijvoorbeeld op websites met hyperlinks (Van Driel, 1999, p.38). Wanneer we nu teruggaan naar ons voorbeeld van mondelinge communicatie blijkt dat het bij interactiviteit ook noodzakelijk is dat de gebruiker mee de 15

16 inhoud van de communicatie kan bepalen. Deze mogelijkheid om de inhoud mee te bepalen is natuurlijk begrensd door de mogelijkheden vastgelegd door de programmeurs. Rafaeli definieert interactiviteit als "an expression of the extent that in a given series of communication exchanges, any third (or later) transmission (or message) is related to the degree to which precious exchanges referred to even earlier transmissions" (Rafaeli, 1988, p.111). De interactiviteit hangt dus af van de samenhang van de eerdere berichten. Volgens deze definitie is een persconferentie bijvoorbeeld niet interactief, want de gestelde vragen vertonen meestal geen samenhang met de voorgaande vragen en antwoorden. Bij interactiviteit speelt de feedback ook een belangrijke rol. Clark & Schaefer (1989) stellen dat "feedback is critical for interactivity, since feedback enables speakers to recognize when their message has been understood or when a repair is needed, aiding in further recipient-design" (Cherny, 1999, p.150). Andrew Cameron (1995) geeft er de voorkeur aan om interactiviteit alleen te gebruiken wanneer de gebruiker op een betekenisvolle wijze kan ingrijpen in de interactie. De beïnvloeding van de gebruiker kan marginaal zijn, zoals bijvoorbeeld van televisiekanaal veranderen, maar kan ook fundamenteel zijn, bijvoorbeeld in een computerspel (Cameron, 1995, p.33-47). Bij multimedia is volgens Van Driel (1999) zelfs wederzijdse beïnvloeding mogelijk. Medium en gebruiker reageren op elkaar, waarbij reacties mogelijk zijn binnen het stramien dat de programmeur heeft gecreëerd. Wanneer je bijvoorbeeld MSWord afsluit zonder op te slaan, zal je computer eerst even vragen of je wel zeker bent dat je niet wilt opslaan (Van Driel, 1999, p.38-51). 16

17 4. Het internet in toepassingen voor communicatie Zoals we reeds gezien hebben is internet een netwerk dat gebruik maakt van het TCP/IP-protocol (De Grooff, 2001, s.p.). Het WWW, , MUD's, chatprogramma's, nieuwsgroepen,... zijn toepassingen van het internet. Via deze programma's kan men over het internet communiceren (Crystal, 2001, p.23). In dit hoofdstuk nemen we enkele toepassingen voor communicatie verder onder de loepe. 4.1 World Wide Web Het World Wide Web is dus niet het internet zoals sommigen denken, maar het is een toepassing ervan. Het WWW maakt het mogelijk dat naast de netwerken die met elkaar verbonden zijn, ook de gegevens op die netwerken met elkaar verbonden zijn. De gegevens zijn met elkaar verbonden met hyperlinks. Hyperlinks zijn zichtbare informatie in een document. Dit kan woord of beeld zijn. Deze informatie is verbonden met een adres van de plaats waar de gebruiker naartoe verplaatst wordt wanneer hij deze hyperlink aanklikt. Websites op het WWW worden aangemaakt in een programmeertaal die HTML noemt. Het WWW is dus een informatie-navigatiesysteem. 4.2 Chat Chatten is eigenlijk babbelen met elkaar over internet. Chat, is in tegenstelling tot nieuwsgroepen een synchroon medium. Men kan met andere woorden in real-time met elkaar praten. Chat verschilt van bijvoorbeeld de telefoon doordat alles tekstueel is en er meerdere participanten tegelijk met elkaar praten. Er zijn 2 mogelijkheden voor te chatten: Webchat en Inter Relay Chat (IRC). Ze verschillen van elkaar in die zin dat je voor IRC een apart programmaatje nodig 17

18 hebt dat je verbindt met de server en zo met de andere deelnemers. Voor webchat heb je dit niet nodig. Het is voldoende om met je internetbrowser naar een chatsite te gaan en je daar in te loggen. Webchat heeft ook meer grafische mogelijkheden dan IRC, bijvoorbeeld het weergeven van illustraties en foto s. Bedien kunnen wel kleuren weergeven. Verder verschillen de twee methodes amper van elkaar (Mathei, 2002, p.19). Bij chat moet men zich eerst inloggen op een chatserver. Daar heb je de keuze tussen verschillende kanalen. Deze kanalen zijn ingedeeld naargelang de interesse. Je kunt kiezen om aan de gesprekken van 1 van deze kanalen deel te nemen of je kunt zelf je eigen kanaal oprichten (Crystal, 2001, p.151). 4.3 MUD en MOO Bij Multi User Dungeons (MUD) en Multi User Dungeons, Object Oriented (MOO) betreedt men een virtuele wereld. Dit wil zeggen dat men niet alleen nicknames aanneemt, men wordt ook een personage in een virtuele wereld. In deze wereld zijn dan ook allerlei objecten (zwaarden, toverstokken of een heel normale tafel) waar men dan ook gebruik van kan maken. Het zijn rollenspellen, oorspronkelijk gebaseerd op de The Lord of the Ringstrilogie van J.R.R. Tolkien. Deze rollenspellen zijn alle volledige opgetrokken uit ingetypte tekst (Cherny, 1999, p.15). Het verschil tussen MUD en MOO is dat MUD eerder een spel is, terwijl MOO voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt. Onderwijs op afstand is 1 van de belangrijkste toepassingen van MOO. De werkwijze van MUD en MOO is gelijkaardig aan chatten. Ook hier moet je via een programma inloggen op een server, daar je interessekanaal kiezen en beginnen babbelen (Crystal, 2001, p.23). 18

19 4.4 Bulletin Board Systems Bij Bulletin Board Systems (BBS) wordt er eigenlijk ook gechat, maar dan wel asynchroon. Ze dienen in de eerste plaats om informatie uit te wisselen. Nieuwsgroepen zijn thematisch ingedeeld, waardoor je weet waar welke informatie te vinden. Hier kun je eenvoudig informatie aan toevoegen door een bericht te posten. Je bericht wordt dan op de server gezet, zodat iedereen kan lezen wat je te zeggen hebt en daar dan weer informatie aan kan toevoegen (Crystal, 2001, p.23). Voorbeelden van BBS zijn nieuwsgroepen en forums. Voor nieuwsgroepen moet je meestal een programma (bijvoorbeeld MSOutlook) gebruiken, alhoewel sommigen ook op internet toegankelijk zijn. Forums vindt je dan weer meestal op websites wil zoveel zeggen als elektronische post. Bij gebruik je ofwel een speciaal programma of je gebruikt één van de diverse sites om een elektronische brief te versturen. is een voorbeeld van one-to-one communication (Grootaers, 1995, p. 20). is ongetwijfeld de meest gebruikte toepassing van het internet. Messagingonline meldt dat eind miljoen adressen wereldwijd door internet service providers verstrekt zijn. Dat is een stijging van 83% ten opzichte van 1998! Geschat wordt dat ondertussen het aantal adressen gestegen is tot boven het miljard (Online Messaging, s.d.). 19

20 5. Profiel van de Belgische internetgebruiker Internet is op een tiental jaren uitgegroeid tot een ongelooflijk populair medium, zowel aan universiteiten, op het werk, als privé. Uit een onderzoek van Digital Age Design naar het gebruik van het internet in België blijkt dat er in % van de Belgen online waren. Dat is een stijging met 9% ten opzichte van 1998! Wanneer we kijken naar het aantal domeinnamen per land, blijkt dit voor België nogal tegen te vallen. Slechts 3% van de domeinnamen zijn.be, ten opzichte van bijvoorbeeld 19% Duitse domeinnamen (.de). Dit is natuurlijk te verklaren door het feit dat België een duidelijk kleiner land is dan bijvoorbeeld Duitsland of Groot-Brittannië. Als je ziet dat een groot land als Frankrijk het moet doen met 7%, blijkt het nog wel mee te vallen met België (Digital Age Design, 2001). De meeste gebruikers blijken volgens datzelfde onderzoek van Digital Age Design vooral thuis van internet gebruik te maken (66%), dan volgt de werkomgeving (23.8%) en dan pas in een academische omgeving (7.2%) (Digital Age Design, 2001). Internet is ook een opvallend mannelijke bezigheid. 67% van de Belgische gebruikers zijn mannen en slechts 33% vrouwen. Dit mannelijke overwicht vindt men trouwens terug in heel Europa. Koplopers van de Europese internetmacho's is Nederland met 92% mannelijke gebruikers ten opzichte van slechts 8% vrouwelijke gebruikers (Digital Age Design, 2001)! Wanneer we kijken naar de soorten gebruikers, blijkt dat de studenten het meeste gebruik maken van het WWW (42.2%) en (53.7%). We kunnen dus gemakkelijk stellen dat ongeveer de helft van de surfers en de verzonden s van studenten afkomstig zijn. Op de tweede plaats volgen bedienden met een webgebruik van 35.5% en een gebruik van 21.8% (Digital Age Design, 2001). 20

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet?

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet? Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007 Recht op toegang tot het internet? The internet is as diverse as human thought * * ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) at 842

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Survey-onderzoek middels het Internet.

Survey-onderzoek middels het Internet. Survey-onderzoek middels het Internet. Een exploratie van het terrein. Dirk Heerwegh Afdeling Dataverzameling en Analyse Departement Sociologie Faculteit Sociale Wetenschappen E. Van Evenstraat 2B B-3000

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels ICT en Onderwijs Digitaal onderwijs zonder drempels Digitaal onderwijs zonder drempels Redactie: Herman van Lieshout Jan Steyaert Met bijdragen van: Norbert Broenink Valérie Frijmersum Klaas Gorter Angélique

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

De Menselijke Maat in de IT

De Menselijke Maat in de IT De Menselijke Maat in de IT Wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. Michiel Rutteman Afstudeernummer: 37 IK Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie