v o o r d r a c h t 29 maart 2016 Corr.nr , FC Nummer 22/2016 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "v o o r d r a c h t 29 maart 2016 Corr.nr , FC Nummer 22/2016 Zaaknr"

Transcriptie

1 v o o r d r a c h t 29 maart 2016 Corr.nr , FC Nummer 22/2016 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging programma-indeling begroting en rekening, de wijziging van het bijbehorende autorisatieniveau en de overige gevolgen van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Samenvatting Volgens artikel 2, lid 1 van de Financiële Verordening provincie Groningen stellen Provinciale Staten de programma-indeling vast. Met de vaststelling van de voordracht nr. 49/2015 (Begroting 2016) hebben uw Staten deze indeling voor de laatste keer vastgesteld. De huidige indeling van begroting en rekening naar programma's en thema's is gebaseerd op het tot en met 2015 van kracht zijnde Provinciale Omgevingsplan (POP) aangevuld met de programma's Welzijn, Bestuur, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen. Het POP wordt per 1 juni 2016 vervangen door de Omgevingsvisie en de voorschriften voor de inrichting van de begroting en de rekening (BBV2017) wijzigen met ingang van Daarom zal de indeling naar programma's en thema's vanaf 2017 moeten worden aangepast. Dit is van belang voor de op te stellen Begroting 2017 en alle door te voeren wijzigingen in de administratieve systemen. Samen met het voorstel tot wijziging van de programma-indeling stellen wij uw Staten in deze voordracht voor het autorisatieniveau, dat tot nu op het themaniveau ligt, vanaf de Begroting 2017 op het niveau van de programma's te leggen. De wijzigingen van het BBV2017 hebben als doel het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de Staten. In deze voordracht gaan wij - naast een voorstel voor de te hanteren programma-indeling in begroting en rekening - in op de overige gevolgen van de wijzigingen van het BBV. Daarbij geven wij aan wanneer en op welke wijze u daarvan de resultaten kunt verwachten. 2. Doel en wettelijke grondslag Aan uw Staten wordt een besluit gevraagd over de voorgestelde programma-indeling van begroting en rekening vanaf 2017 alsmede het daarbij te hanteren autorisatieniveau. Daarnaast willen wij uw Staten door middel van deze voordracht informeren over de overige gevolgen van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en de wijze en het moment waarop deze wijzigingen hun beslag krijgen in de verschillende P&C-documenten. 3. Procesbeschrijving en planning In de loop van dit voorjaar starten wij met het opstellen van de Begroting In dat kader is het van belang dat uw Staten tijdig een uitspraak doen over de in de begroting en rekening vanaf 2017 te hanteren programma-indeling en het daarbij toe te passen autorisatieniveau. 4. Begroting Hoewel de bovengenoemde wijzigingen pas ingaan voor het begrotingsjaar 2017 zijn wij inmiddels gestart met het anticiperen hierop. De hiermee gemoeide werkzaamheden zijn dermate fors, dat wij deze waarschijnlijk niet met de bestaande menskracht en middelen kunnen oplossen. Wanneer er meer zicht is op de ontwikkelingen, de stand van zaken en de mogelijkheden tot inzet van de AKP-middelen komen wij zo nodig met een voorstel bij u terug. 22-1

2 5. Inspraak/participatie Niet van toepassing. 6. Nadere toelichting 6.1. Voorstel programma-indeling van begroting en rekening Huidige indeling De huidige indeling van begroting en rekening naar programma's en thema's is gebaseerd op het tot en met 2015 van kracht zijnde Provinciale Omgevingsplan (POP) aangevuld met de programma's Welzijn, Bestuur, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen. Aanleiding tot wijziging indeling Het POP wordt per 1 juni 2016 vervangen door de Omgevingsvisie en de voorschriften voor de inrichting van de begroting en de rekening (BBV2017) wijzigen met ingang van Daarom zal de indeling naar programma's en thema's vanaf 2017 moeten worden aangepast. Dit is van belang voor de op te stellen Begroting 2017 en alle door te voeren wijzigingen in de administratieve systemen. Eisen waaraan een nieuwe indeling moet voldoen Een nieuwe indeling van de begroting en rekening naar programma's en thema's zal ten minste moeten voldoen aan de volgende eisen: Toekomstbestendig De indeling blijft gedurende langere tijd actueel. Een indeling die voor langere tijd kan worden gebruikt brengt lagere beheerslasten met zich mee dan een indeling die periodiek moet worden aangepast. Provincie specifiek van aard Het specifieke karakter van de provincie komt voldoende tot uitdrukking in de programmaindeling. Ook moet deze indeling zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen beleidskaders (zoals beleidsnota's, regelingen en verordeningen). Een zo breed mogelijk door PS gedragen indeling Provinciale Staten bepalen de programma-indeling. Een indeling, waarin een zo groot mogelijk deel van uw Staten zich in herkent, is wenselijk. Ondersteunend bij vernieuwing P&C-instrumentarium Een van de vernieuwingen is het werken met een doelenboom in de programma's, maar ook in de beleidsnota's. Zie voordracht nr. 82/2015. Wij steken de komende jaren veel energie in deze vernieuwing van het P&C-instrumentarium om de kaderstellende rol van uw Staten te verbeteren. Het is wenselijk dat de basis voor de nieuwe programma-indeling aansluitend is en ondersteunend bij bijvoorbeeld het uitwerken van de doelenboom in de programma's en beleidsnota's. Conversie van huidige naar nieuwe indeling redelijk eenvoudig te realiseren Om vergelijkingen tussen de jaren vóór 2017 en vanaf 2017 te kunnen maken is het wenselijk dat de conversie van de begroting en rekening volgens de huidige indeling naar de nieuwe indeling op een redelijk eenvoudige wijze is te realiseren. Mogelijke indelingen Wij hebben bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige indeling van de begroting en rekening naar programma's en thema's. Wij komen tot een viertal mogelijkheden, te weten: 1. Omgevingsvisie ; 2. Collegeakkoord ; 3. Profiel provincies, Kompas 2020; 4. Taakvelden volgens BBV2017. In bijlage 1 bij deze voordracht geven wij een toelichting op de vier gepresenteerde indelingsvarianten en de daarbij behorende voor- en nadelen. Voorgestelde keuze Op basis van de afweging van de voor- en nadelen komen wij tot het navolgende voorstel met betrekking tot de programma-indeling met ingang van de begroting Wij komen tot de conclusie dat een indeling op basis van het Profiel provincies, Kompas 2020 de voorkeur heeft. Deze indeling heeft als basis de zeven kerntaken van de provincies. 22-2

3 Vier overwegingen spelen bij de nu voorgestelde keuze een duidelijke rol: Een hoge mate van toekomstbestendigheid; De herkenbaarheid van enkele belangrijke beleidsterreinen/taken; De beleidsmatige aansluiting van de programma's op het Profiel provincies; Dit profiel omvat vrijwel alle provinciale taken terwijl bijvoorbeeld de Omgevingsvisie alleen betrekking heeft op de taken in het fysieke domein. Een indeling op basis van de Omgevingsvisie heeft daardoor een aanvulling nodig. Op basis hiervan ontstaat de onderstaande programma-indeling. Voor de herkenbaarheid van onze provincie hebben wij de benamingen van enkele programma's aangepast. Zo spreekt het IPO over regionale economie terwijl onze inzet op dit onderwerp breder is. Om verwarring met de begrippen uit de Omgevingsvisie te voorkomen stellen wij voor om in het vervolg in de begroting en rekening niet meer te spreken van programma's en thema's maar van programma's en deelprogramma's. Bij de onderverdeling van de programma's naar deelprogramma's hebben wij aangesloten bij de uitwerking door het IPO in het Profiel provincies, Kompas In bijlage 1 bij deze voordracht (variant 3) hebben wij deze onderverdeling aangegeven. In de Begroting 2017 zullen wij u door middel van een duidelijke leeswijzer proberen mee te nemen in de indeling van begroting en rekening naar de nieuwe (deel)programma's. Daarbij zullen wij ook ingaan op de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe indeling ten opzichte van de huidige indeling. Indien uw Staten daar prijs op stellen willen wij deze indeling ook door middel van een korte presentatie na het verschijnen van de Begroting 2017 komen toelichten Voorstel wijziging autorisatieniveau De rol van uw Staten betreft het stellen van kaders waarbinnen wij als college dienen te opereren alsmede het controleren op de uitvoering van de begroting en alles wat daarmee annex is. Het is dan ook van essentieel belang dat deze rolverdeling ook tot uitdrukking komt in de Begroting en andere bestuurlijke Planning & Control-producten. Concreet gaat het dan om het bepalen van het juiste autorisatieniveau bij in eerste instantie de Begroting. Wij zijn van mening dat uw Staten ons kaders dient mee te geven op programmaniveau door programmadoelen te formuleren en hieraan de inzet van middelen te koppelen. Op deze wijze is uw budgetrecht geborgd. Wij zijn vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelen en ons te houden aan het financiële kader dat u hierbij heeft neergelegd. 22-3

4 Wij stellen u dan ook voor de werkwijze te hanteren dat uw Staten autoriseren op het niveau van programma s en niet langer op themaniveau (nu deelprogramma s). Voor de volledigheid merken wij nog op dat dit geheel in lijn is met de voordracht die u eerder heeft vastgesteld met betrekking tot de vernieuwing van de Planning & Control-cyclus. De introductie van de daarin benoemde doelenboom draagt ook bij aan het versterken van uw kaderstellende en controlerende rol Overige gevolgen wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording 2017 Door het Rijk zijn voorstellen gedaan om het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te wijzigen. De wijzigingen worden gedaan naar aanleiding van de bevindingen van de adviescommissie vernieuwing BBV (commissie Depla). De bedoeling is dat de wijzigingen op 1 april 2016 van kracht worden. Derhalve dient hiermee in de begroting 2017 rekening te worden gehouden. De voorgenomen wijzigingen hebben als doel het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. Ze sluiten voor een deel ook aan op de door ons in gang gezette initiatieven om de bestuurlijke Planning & Control cyclus te optimaliseren. Deze initiatieven hebben wij neergelegd in onze voordracht van 17 november 2015, nummer 82/2015, die op 16 december 2015 door uw Staten is vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2016 zullen wij hierop terugkomen. De wijzigingen van het BBV betreffen de volgende onderwerpen: 1. Een uniforme indeling in taakvelden; 2. Een uniforme set van beleidsindicatoren; 3. Meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het beleid; 4. Inzicht in overhead en kosten(toerekening); 5. Enkele aanpassingen in baten en lasten. In bijlage 2 bij deze voordracht worden de wijzigingen van het BBV en de gevolgen voor de provincie Groningen op hoofdlijnen toegelicht. 7. Geheimhouding Niet van toepassing. 8. Voorstel Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 29 maart Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door : J.A. Oosterling Telefoonnummer : Bijlagen bij de voordracht Nr. Titel Soort bijlage 1 Mogelijke indelingen van begroting en rekening naar Nadere toelichting (deel)programma's 2 Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording 2017 Nadere toelichting 22-4

5 Nr. 22/2016 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2016, nr , FC; Gelet op: - artikel 1, lid 2, punt n en artikel 66, lid 4 van het Besluit Begroting en Verantwoording 2017; - artikel 2, lid 1 van de Financiële Verordening provincie Groningen; - artikel 19 van de Regeling budgetbeheer provincie Groningen; Besluiten: 1. De programma-indeling van begroting en rekening met ingang van 2017 te baseren op de indeling naar de zeven kerntaken volgens het Profiel provincies, Kompas 2020, met een nadere uitwerking zoals gepresenteerd in bijlage 1 bij dit besluit. 2. Het autorisatieniveau van Provinciale Staten, dat nu nog op het niveau van de deelprogramma's ligt, vanaf de Begroting 2017 op het niveau van de programma's te leggen. 3. Kennis te nemen van de overige gevolgen van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. Bijlage bij het besluit Nr. Titel Soort bijlage 1 Indeling van de begroting en rekening naar (deel)programma's besluit 22-5

6 Bijlage 1 bij de voordracht. Mogelijke indelingen van begroting en rekening naar (deel)programma's Hieronder gaan wij eerst in op de veranderingen rondom de programma-indeling. Daarna geven wij per indeling een korte uitwerking. In een tabel laten wij zien welke indeling het beste aansluit op de eisen. Daarna volgt een interprovinciale vergelijking. A. Eisen m.b.t. de programma-indeling Een nieuwe indeling van de begroting en rekening naar programma's en thema's zal ten minste moeten voldoen aan de volgende eisen: Toekomstbestendig De indeling blijft gedurende langere tijd actueel. Een indeling die voor langere tijd kan worden gebruikt brengt lagere beheerslasten met zich mee dan een indeling die periodiek moet worden aangepast. Provincie specifiek van aard Het specifieke karakter van de provincie komt voldoende tot uitdrukking in de programmaindeling. Ook moet deze indeling zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen beleidskaders (zoals beleidsnota's, regelingen en verordeningen). Een zo breed mogelijk door PS gedragen indeling Provinciale Staten bepalen de programma-indeling. Een indeling, waarin een zo groot mogelijk deel van uw Staten zich in herkent, is wenselijk. Ondersteunend bij vernieuwing P&C-instrumentarium Een van de vernieuwingen is het werken met een doelenboom in de programma's, maar ook in de beleidsnota's. Zie voordracht nr. 82/2015. Wij steken de komende jaren veel energie in deze vernieuwing van het P&C-instrumentarium om de kaderstellende rol van uw Staten te verbeteren. Het is wenselijk dat de basis voor de nieuwe programma-indeling aansluitend is en ondersteunend bij bijvoorbeeld het uitwerken van de doelenboom in de programma's en beleidsnota's. Conversie van huidige naar nieuwe indeling redelijk eenvoudig te realiseren Om vergelijkingen tussen de jaren vóór 2017 en vanaf 2017 te kunnen maken is het wenselijk dat de conversie van de begroting en rekening volgens de huidige indeling naar de nieuwe indeling op een redelijk eenvoudige wijze is te realiseren. B. Mogelijke indelingsvarianten Wij hebben bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige indeling van de begroting en rekening naar programma's en thema's. Wij komen tot een viertal mogelijkheden, te weten: 1. Omgevingsvisie ; 2. Collegeakkoord ; 3. Profiel provincies, Kompas 2020; 4. Taakvelden volgens BBV2017. In het navolgende geven wij een toelichting op de vier gepresenteerde indelingsvarianten en de daarbij behorende voor- en nadelen. Op basis van de afweging van die voor- en nadelen komen wij tot slot tot een voorstel voor de te volgen programma-indeling met ingang van de begroting Omgevingsvisie De omgevingsvisie is vanaf 2016 de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan en de leidraad voor het provinciaal beleid m.b.t. de fysieke omgeving. De indeling van de Omgevingsvisie wijkt sterk af van de indeling van het Provinciaal Omgevingsplan. In de Omgevingsvisie worden 5 thema's benoemd, nader verbijzonderd in 11 provinciale belangen. Op basis daarvan zou de begroting vanaf 2017 kunnen worden opgebouwd uit 5 programma's verdeeld over 11 thema's 1. Omdat de Omgevingsvisie alleen gaat over de fysieke omgeving moeten er aan de indeling nog programma's en deelprogramma's voor de overige provinciale beleidsterreinen worden toegevoegd. 1 Om verwarring met de begrippen uit de Omgevingsvisie te voorkomen stellen wij voor om in het vervolg in de begroting en rekening niet meer te spreken van programma's en thema's maar van programma's en deelprogramma's. 22-6

7 Het betreft de volgende beleidsterreinen: - cultuur en maatschappij; - bestuur; - algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering. In totaal komen wij dan uit op 8 programma's verdeeld over 19 deelprogramma's. Qua aantallen redelijk vergelijkbaar met de huidige programma-indeling. Toetsing aan de vereisten 1. Deze indeling is toegesneden op de Groninger situatie. De Omgevingsvisie wordt door vrijwel de meeste partijen in PS onderschreven en heeft daarmee een breed draagvlak. Een belangrijk onderwerp als Economie komt hierdoor echter niet expliciet naar voren; dit is nl. ondergebracht bij 'aantrekkelijk vestigingsklimaat'. 2. In de Omgevingsvisie worden bij elke provinciaal belang (in begroting en rekening deelprogramma) de na te streven doelen benoemd en toegelicht. Dit vergemakkelijkt de uitwerking van een doelenboom (per deelprogramma) in begroting en rekening. Dit geldt ook voor beleidsnota's. 3. Nadeel van deze indeling is dat deze niet aansluit op de indeling van het Collegeakkoord en de indeling naar taakvelden op basis van het BBV2017. Daardoor zal er een conversie nodig zijn voor zover wij de indeling volgens de Omgevingsvisie - zowel financieel als beleidsinhoudelijk - willen herleiden tot de indeling van het Collegeakkoord en de indeling naar taakvelden volgens het BBV. 2. Collegeakkoord Als wij de indeling van het Collegeakkoord zouden willen gebruiken dan kunnen de hoofdstukken van het Collegeakkoord de programma's vormen en de paragrafen de deelprogramma's. Als we dat doen dan is er sprake van zeven programma's en 28 deelprogramma's. Toetsing aan de vereisten 1. Het voordeel van deze indeling is dat deze aansluit bij het document dat de basis vormt voor het beleid van het huidige college van GS. Deze indeling sluit echter niet aan op de indeling van de Omgevingsvisie en de indeling naar taakvelden op basis van het BBV Het collegeakkoord wordt weliswaar door alle collegepartijen onderschreven, maar heeft daarmee in PS wel een smaller draagvlak dan de Omgevingsvisie Ook moet het niet worden gezien als een allesomvattend beleidsdocument. 3. Omdat er met het aantreden van een nieuw college in 2019 ook weer een ander Collegeakkoord met mogelijk een totaal andere indeling van toepassing zal zijn, heeft een indeling op basis van het Collegeakkoord maar een beperkte levensduur. 3. Profiel provincies, Kompas 2020 De provincies hebben in IPO-verband bekeken hoe het profiel van de provincies er op de middellange termijn zou moeten uitzien. Een en ander is vastgelegd in het document Kompas De provincies concluderen dat zij een zevental kerntaken hebben, te weten: Duurzame ruimte ontwikkeling en waterbeheer Milieu, energie en klimaat Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Regionale economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit van het openbaar bestuur. Omdat deze indeling zich beperkt tot de kerntaken zal er nog een aanvulling moeten komen voor de niet-kerntaken en de algemene dekkingsmiddelen. Het sociaal beleid is een duidelijk voorbeeld van een niet-kerntaak. In totaal komen wij dan op 8 programma's en op basis van een onderverdeling overeenkomstig de beschrijvingen in het IPO-document m.b.t. het profiel van de provincies komen wij uit op 21 deelprogramma's. Toetsing aan de vereisten 1. Het voordeel van deze indeling is dat deze is gebaseerd op de door de 12 provincies gezamenlijk onderkende kerntaken. Deze indeling draagt daarom bij aan de interprovinciale vergelijkbaarheid. 22-7

8 2. Wijzigingen in politieke voorkeuren binnen bepaalde provincies hebben waarschijnlijk geen of slechts beperkte invloed op deze indeling en is daarmee zeer toekomstbestendig. 3. Doordat de provincies een duidelijke inbreng hebben gehad bij het opstellen van het Profiel provincies, Kompas 2020 en door het, waar nodig, nog aanpassen van de namen van de (deel-)programma's aan de Groninger situatie is deze indelingsvariant provincie specifiek in te vullen. 4. Alhoewel deze indeling niet direct aansluit op de Omgevingsvisie is het ook bij deze indeling goed te doen om een doelenboom per deelprogramma uit te werken. 5. Op basis van de verdere onderverdeling van deze indeling blijkt dat een conversie van de huidige naar de nieuwe indeling op een redelijke eenvoudige wijze is te realiseren. 4. Taakvelden volgens BBV2017 Met ingang van 2017 gelden er nieuwe voorschriften voor de inrichting van de begroting en rekening (BBV2017). Waar voorheen werd gesproken over functies wordt nu gesproken over taakvelden. Er worden voor de provincies 8 taakvelden onderscheiden, die weer kunnen worden onderverdeeld naar 49 deeltaakvelden. Op basis daarvan zou de begroting en rekening kunnen worden ingedeeld naar 8 programma's en 49 deelprogramma's. Door clustering van activiteiten en het consequent bij elk taakveld het onderdeel overige baten en lasten niet apart als deelprogramma mee te nemen, zou het aantal deelprogramma's kunnen worden beperkt tot 31. Toetsing aan de vereisten 1. Het voordeel van deze indeling is dat deze bijdraagt aan de interprovinciale vergelijkbaarheid. Omdat deze indeling ook de indeling is die voor informatievoorziening voor derden (Iv3) zal worden gebruikt hoeft daarvoor dan geen aparte conversie plaats te vinden. 2. Verwacht mag worden dat de levensduur van deze indeling toekomstbestendiger is dan de andere indelingsvarianten. 3. Een nadeel van deze indeling is, dat ondanks de al door onszelf aangebrachte clustering, er sprake is van veel deelprogramma's. Een ander nadeel van deze indeling is dat deze indeling centraal (in Den Haag) is bedacht en niet toegesneden is op de specifieke Groninger situatie. Deze indeling sluit al helemaal niet aan op de indeling van de Omgevingsvisie en het Collegeakkoord Ook is het bij een dergelijke indeling lastiger om een doelenboom per deelprogramma uit te werken. C. Vergelijking indelingsvarianten Vereisten Omgevingsvisie Collegeakkoord Profiel provincies IPO-kerntaken BBV- Taakvelden Toekomstbestendig Provincie specifiek Breed gedragen Sluit aan op P&C Conversie oud - nieuw D. Interprovinciale vergelijking Wij hebben onderzocht welke indelingsprincipes andere provincies hanteren. Dit leidt tot het onderstaande beeld. De indeling gebaseerd op IPO kerntaken of Collegeakkoord komt het vaakst voor (beiden 4 keer). Provincie Drenthe Fryslân Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Programma indeling op basis van 7 IPO kerntaken; voor ieder programma zit een hoofdstuk speerpunten Volgt op hoofdlijnen nog de functionele indeling van het BBV IPO kerntaken aangevuld met een tweetal eigen programma's 7 IPO kerntaken Collegeakkoord Collegeakkoord Combinatie 7 IPO-kerntaken en Kompas (opgaven daarin geïntegreerd) Collegeakkoord Collegeakkoord 22-8

9 Provincie Noord Brabant Limburg Programma indeling op basis van Een eigen indeling, die niet overeen komt met kerntaken provincies en ook niet met Collegeakkoord Een eigen indeling, die niet overeen komt met kerntaken provincies en ook niet met Collegeakkoord Voorstel voor programma-indeling Op basis van de afweging van de voor- en nadelen komen wij tot het navolgende voorstel met betrekking tot de programma-indeling met ingang van de begroting Wij komen tot de conclusie dat een indeling op basis van het Profiel provincies, Kompas 2020 de voorkeur heeft. Deze indeling heeft als basis de zeven kerntaken van de provincies. Vier overwegingen spelen bij de nu voorgestelde keuze een duidelijke rol: Een hoge mate van toekomstbestendigheid; De herkenbaarheid van enkele belangrijke beleidsterreinen/taken; De beleidsmatige aansluiting van de programma's op het Profiel provincies; Dit profiel omvat vrijwel alle provinciale taken terwijl de bijvoorbeeld de Omgevingsvisie alleen betrekking heeft op de taken in het fysieke domein. Een indeling op basis van de Omgevingsvisie heeft daardoor een aanvulling nodig. Op basis hiervan ontstaat de onderstaande programma-indeling. Voor de herkenbaarheid van onze provincie hebben wij de benamingen van enkele programma's aangepast. Zo spreekt het IPO over regionale economie terwijl onze inzet op dit onderwerp breder is. Om verwarring met de begrippen uit de Omgevingsvisie te voorkomen stellen wij voor om in het vervolg in de begroting en rekening niet meer te spreken van programma's en thema's maar van programma's en deelprogramma's. Bij de onderverdeling van de programma's naar deelprogramma's hebben wij aangesloten bij de uitwerking door het IPO in het Profiel provincies, Kompas In bijlage 1 bij deze voordracht (variant 3) hebben wij deze onderverdeling aangegeven. De opgaven in het kader van Opgaven centraal worden geïntegreerd in de nu voorgestelde (deel)programma's. 22-9

10 Bijlage 1.1. Overzicht van mogelijke indelingen van begroting en rekening naar (deel)programma's 1. Omgevingsvisie Collegeakkoord Programma Deelprogramma (voorheen thema) Programma Deelprogramma (voorheen thema) (thema in omgevingsvisie) (provinciaal belang in omgevingsvisie 1. Ruimte 1.1 Ruimtelijke kwaliteit 1. Bestuursstijl 1.1 Bestuursstijl 1.2 Aantrekkelijk vestigingsklimaat 1.2 Bestuurlijke zaken 1.3 Ruimte voor duurzame energie 1.3 Herindeling 1.4 Vitale landbouw 2. Leefbaarheid 2.1 Leefbaarheid en wonen 2. Natuur en landschap 2.1 Beschermen landschap en cultureel 2.2 Gaswinning erfgoed 2.2 Vergroten biodiversiteit 2.3 Zorg 3. Water 3.1 Waterveiligheid 2.4 Sociale agenda 3.2 Schoon en voldoende water 2.5 Cultuur en sport 4. Mobiliteit 4.1 Bereikbaarheid 3. Economie en werk 3.1 Innovatie 5. Milieu 5.1 Tegengaan milieuhinder 3.2 Toerisme 5.2 Gebruik van de ondergrond 3.3 Arbeidsmarkt 6. Cultuur en maatschappij 6.1 Cultuur 3.4 Landbouw 6.2 Maatschappij 4. Energie en energietransitie 4.1 Energietransitie 7. Bestuur 7.1 Provinciale Staten 4.2 Energiebesparing 7.2 Overige bestuursorganen 4.3 Windenergie 7.3 Bestuurlijke samenwerking 5. Mobiliteit 5.1 Openbaar vervoer 7.4 Communicatie 5.2 Spoor 8. Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene dekkingsmiddelen 5.3 Fiets en bedrijfsvoering 8.2 Bedrijfsvoering 5.4 Wegen 5.5 Vaarwegen 5.6 Groningen Airport Eelde 6. Natuur en Landschap 6.1 Natuur en landschap 6.2 Ruimte 6.3 Waddenkust 6.4 Water 6.5 Milieu 7. Financien 7.1 Algemene dekkingsmiddelen 7.2 Bedrijfsvoering 22-10

11 3. Profiel provincies, Kompas inclusief opgaven 4. Taakvelden volgens BBV2017 Programma Deelprogramma (voorheen thema) Programma Deelprogramma (voorheen thema) 1. Ruimte en water 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling 0. Algemene dekkingsmiddelen 0.1 Algemene dekkingsmiddelen 1.2 Waterbeheer 0.2 Overhead en bedrijfsvoering 2. Milieu en energie 2.1 Milieu (inclusief opgave gaswinning) 0.3 Reserves 2.2 Energie en klimaat (incl. opgave 1. Bestuur 1.1 Provinciale Staten energietransitie) 3. Platteland en natuur 3.1 Natuur en landschap (incl. opgave 1.2 Overige bestuursorganen Waddengebied) 3.2 Landbouw 1.3 Bestuurlijke organisatie 4. Bereikbaarheid 4.1 Infrastructuur 1.4 Interbestuurlijk toezicht op de regio 4.2 Openbaar vervoer 1.5 Openbare orde en veiligheid 5. Economie 5.1 Economie en werkgelegenheid (incl. 2. Verkeer en vervoer 2.1 Land- en waterwegen opgave Econ. Actieprogramma) 5.2 Recreatie en toerisme 2.2 Openbaar vervoer 5.3 Grensoverschrijdende samenwerking 3. Water 3.1 Waterkeringen 6. Cultuur en maatschappij 6.1 Cultuur 3.2 Kwantitatief waterbeheer 6.2 Erfgoed en archeologie (incl. opgave 3.3 Kwalititatief waterbeheer waardevaststelling cultureel erfgoed) 6.3 Maatschappij 4. Milieu 4.1 Bodembescherming 6.4 Versterking leefbaarheid (inclusief 4.2 Luchtverontreiniging opgave Leefbaarheid) 7. Openbaar bestuur 7.1 Provinciale Staten 4.3 Geluidhinder 7.2 Overige bestuursorganen 4.4 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 7.3 Bestuurlijke samenwerking en toezicht 4.5 Ontgrondingen 7.4 Communicatie 4.6 Duurzaamheid 8. Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering 5. Natuur 5.1 Natuurontwikkeling 8.2 Bedrijfsvoering 5.2 Beheer Natuurgebieden 5.3 Beheer flora en fauna 6. Regionale economie 6.1 Agrarische aangelegenheden 6.2 Logistiek 6.3 Kennis en innovatie 6.4 Recreatie en toerisme 7. Cultuur en maatschappij 7.1 Cultuur 7.2 Maatschappij 8. Ruimte 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Volkshuisvesting 8.3 Stedelijke vernieuwing 22-11

12 Bijlage 2 bij de voordracht. Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording 2017 Door het Rijk zijn voorstellen gedaan om het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te wijzigen. De wijzigingen worden gedaan naar aanleiding van de bevindingen van de adviescommissie vernieuwing BBV (commissie Depla). De bedoeling is dat de wijzigingen op 1 april 2016 van kracht worden. Derhalve dient hiermee in de begroting 2017 rekening te worden gehouden. De voorgenomen wijzigingen hebben als doel het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. Ze sluiten voor een deel ook aan op de door ons in gang gezette initiatieven om de bestuurlijke Planning & Control cyclus te versterken Hiervan trof u in december 2015 het eerste initiatief aan. Deze initiatieven hebben wij neergelegd in onze voordracht van 17 november 2015 nummer 82/2015 vastgesteld door uw Staten op 16 december Kijkend naar de BBV gaat het samengevat om: 1. Een uniforme indeling in taakvelden; 2. Een uniforme set van beleidsindicatoren; 3. Meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het beleid; 4. Inzicht in overhead en kosten(toerekening); 5. Enkele aanpassingen in baten en lasten. Hierna worden de wijzigingen van het BBV en de gevolgen voor de provincie Groningen op hoofdlijnen toegelicht. In bijlage 2.1 is een planning op hoofdlijnen opgenomen. 1. Uniforme indeling in taakvelden Het huidige BBV schrijft voor dat in de begroting en rekening producten worden toegepast. In het huidige BBV wordt het toepassen van producten in productenraming en -realisatie 2 voorgeschreven. Deze producten zijn per provincie verschillend. ln de wijziging van het BBV wordt voorgeschreven dat de ramingen en realisaties voortaan worden opgesteld aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden. In het kader van een betere vergelijkbaarheid zal iedere provincie circa 49 voorgeschreven taakvelden moeten hanteren waarover de baten en lasten verdeeld worden. Provincies zijn vrij om binnen deze taakvelden naar eigen inzicht te clusteren of te splitsen, mits de hoofdstructuur maar zichtbaar blijft. Met ingang van de begroting 2017 dienen de provincies via taakvelden te rapporteren aan het CBS. De taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de begroting en de autorisatiebevoegdheid door Provinciale Staten. De gegevens moeten als bijlage bij de begroting en rekening worden opgenomen. Gevolgen voor de provincie Groningen De wijziging van het BBV heeft grote gevolgen voor de inrichting van onze administraties alsmede alle daarmee samenhangende systemen en voor onze P&C-documenten: Gevolgen administraties: Om vanaf 2017 de taakvelden op te kunnen nemen in onze administraties dient een volledig nieuw rekeningschema in CODA (ons financieel systeem) te worden opgebouwd. Daarnaast worden de economische categorieën (kostensoorten) herzien. Gevolgen systemen: De herziening van ons huidige rekeningschema heeft grote gevolgen voor alle systemen die aan CODA gekoppeld zijn. Vele rapportages, overzichten en modellen moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor de koppelingen van de verschillende systemen van en naar CODA en mogelijk moeten die systemen zelf worden aangepast. Gevolgen P&C-documenten: De functies in het huidige BBV (Iv3) zijn in onze bestuurlijke P&C-documenten door ons herleid naar producten en productgroepen. Conform het nieuwe BBV dienen de functies te worden aangepast naar taakvelden. Onze producten en productgroepen zullen daarop moeten worden afgestemd. Het rekeningschema in CODA heeft een relatie met de programma-indeling in de begroting. De programma-indeling is gebaseerd op het Provinciaal Omgevingsplan + (POP+). Op 1 juni 2016 is vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie door Provinciale Staten gepland en komt het POP te vervallen. 2 De provincie Groningen heeft deze geïntegreerd in de programmabegroting en programmarekening 22-12

13 Voor ons brak daarmee een natuurlijk moment aan, om de huidige programma-indeling tegen het licht te houden en een eventuele wijziging hierop met de BBV-aanpassingen mee te nemen. Wij hebben daarbij de mogelijke programma-indelingen onderzocht. Voor de uitkomsten van dit onderzoek verwijzen wij u naar bijlage 1 bij deze voordracht. Op basis van ons onderzoek heeft een programma-indeling op basis van de zeven provinciale kerntaken zoals aangegeven in het Profiel provincies, Kompas 2020 onze voorkeur. De voornaamste redenen zijn: Een hoge mate van toekomstbestendigheid wat maakt dat deze variant voor de hand liggend is; De herkenbaarheid van enkele belangrijke onderwerpen; De beleidsmatige aansluiting van de programma's op dit profiel; Dit profiel is allesomvattend en zich niet beperkt tot alleen het fysieke domein, zoals de Omgevingsvisie Wij stellen voor om de Begroting 2017 te baseren op deze indeling. Dit betekent eveneens dat wij hiermee in de hierboven genoemde drie onderdelen rekening dienen te houden. 2. Uniforme set van beleidsindicatoren Om meer te sturen op de effecten van het beleid dient iedere provincie in de begroting en rekening een basisset van beleidsindicatoren te hanteren. Door het opnemen van deze beleidsindicatoren krijgen Provinciale Staten inzicht in prestaties van de provincie in vergelijking met andere provincies en kunnen ze die uitkomst gebruiken om te sturen op gewenste maatschappelijke effecten. Er worden geen landelijke normen vastgesteld. Het is aan Provinciale Staten om te bepalen welke prestaties op de verschillende beleidsvelden nagestreefd worden. De provincie krijgt daarnaast de ruimte om, naar eigen behoefte, extra indicatoren toe te voegen. De indicatoren zullen bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De indicatoren voor provincies zijn nog niet bekend en zullen de komende tijd door het ministerie van BZK in overleg met een IPO-werkgroep worden uitgewerkt. Deze wijziging zal van kracht worden bij de Begroting Gevolgen voor de provincie Groningen Het hanteren van indicatoren in onze begroting en rekening is voor ons niet nieuw. Reeds enkele jaren passen wij deze toe in combinatie met kengetallen. Met de introductie van de doelenboom vanaf de begroting als verbetering van onze P&C-cyclus - zetten wij zwaarder in op het toepassen van indicatoren. Dit geldt ook voor onze beleidsnota's. Als de voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV bekend zijn, zullen wij deze met u delen en toe gaan passen vanaf de Begroting Daarbij betrekken wij tevens de nu gebruikte indicatoren en kengetallen. 3. Meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het beleid De wijziging van het BBV voor de paragraaf verbonden partijen (een verplicht onderdeel van de begroting en rekening) gaat vooral over het op een andere plek opnemen van informatie. Voortaan moet in de programma's worden opgenomen op welke wijze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de provincie. De commissie BBV komt in het eerste kwartaal 2016 met een nieuwe notitie verbonden partijen. Gevolgen voor de provincie Groningen In onze Begroting 2017 zullen wij rekening houden met deze nieuwe BBV-voorschriften. Zeer recent is aan u de Kadernota verbonden partijen aangeboden. Wij hebben geconstateerd dat deze niet hoeft te worden aangepast door het nieuwe BBV. 4. Inzicht in overhead en kosten(toerekening) Momenteel worden kosten van overhead via verdeelsleutels toegerekend aan de productgroepen binnen de verschillende programma's en voor een beperkt deel aan investeringen. Omdat de huidige situatie van toerekening van indirecte kosten erg onoverzichtelijk is en de verschillen tussen provincies erg groot zijn, schrijft het nieuwe BBV een algemene definitie van overhead voor. Tevens dient deze overhead centraal onder een afzonderlijk taakveld als onderdeel van het overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden geregistreerd. De overhead wordt dus niet meer aan de afzonderlijke programma's/investeringen toegerekend

14 Met ingang van 2017 wordt in het centrale taakveld Overhead een apart overzicht opgenomen met baten en lasten van de overhead. ln de programma's hoeven dan alleen de baten en lasten te worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. De baten en lasten per programma zullen dus lager worden (met als tegenhanger baten en lasten op een centrale plaats). Het is niet meer nodig om de overheadkosten aan taken en activiteiten toe te rekenen (een uitzondering wordt gemaakt voor forse overheadkosten die deel uitmaken van investeringen en leiden tot een begrotingstekort). Hierbij wordt fors in het wijzigingsvoorstel geïnterpreteerd als: 'leidend tot een tekort op de begroting'. De bedoeling is dat deze wijziging zorgt voor een transparante verantwoording aan Provinciale Staten over overheadkosten, waardoor de mogelijkheden tot sturing door Provinciale Staten groter worden. Deze wijziging betreft een andere manier van verantwoorden. De lasten nemen niet toe of af. Daar waar integrale kostprijsberekening een rol speelt, is het toegestaan deze toerekening buiten de administratie om, extracomptabel, inzichtelijk te maken. Denk onder meer aan grondexploitatie, kostendekkende tarieven (heffingen en leges). In de paragraaf Lokale heffingen moet worden toegelicht hoe de overhead wordt meegenomen in de integrale kostprijsberekeningen. In principe wordt de kostprijs gebaseerd op de aan het betreffende taakveld toegerekende lasten met een door Provinciale Staten vastgesteld opslagpercentage voor de overhead. De toerekening aan het centrale taakveld blijft verplicht. Gevolgen voor de provincie Groningen In de Begroting 2017 dienen wij rekening te houden met deze nieuwe BBV-voorschriften. De wijziging heeft gevolgen voor verschillende onderdelen van de begroting (programmaplan, paragraaf bedrijfsvoering, paragraaf lokale heffingen). Er spelen echter nog diverse deelvragen die verder uitgewerkt moeten worden. Denk hierbij onder meer aan het toerekenen van overhead aan integrale kostprijsberekeningen. Dit betekent dat wij in de ontwerpbegroting 2017 hiermee nog geen rekening houden maar dat wij deze in de loop van 2017 hierop zullen bijstellen. 5. Enkele aanpassingen in baten en lasten De aanpassingen in baten en lasten hebben betrekking op: a. Activeren van investeringen met maatschappelijk nut; b. Beter inzicht in het EMU-saldo; c. Vennootschapsbelasting; d. Grondexploitaties. Ad a. Activeren van investeringen met maatschappelijk nut Momenteel staat het provincies vrij om investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut (zoals wegen) al dan niet te activeren en daarbij versneld af te schrijven. Dit leidt tot grote verschillen tussen provincies. Het gewijzigde BBV schrijft voor dat investeringen met een maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd en dat er moet worden afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. Dit geldt voor investeringen die vanaf 2017 worden gedaan. Gevolgen voor de provincie Groningen Deze wijziging leidt tot een verschuiving van de lasten van investeringen met maatschappelijk nut over de jaren. Dit heeft voor ons grote gevolgen want het grootste deel van onze investeringen dekken wij nu uit onze reserves en schrijven wij dus versneld af. Dat is niet langer toegestaan. De exacte effecten onder meer op de algemene middelen worden de komende tijd in beeld gebracht. Vanwege de complexiteit van de werkzaamheden verwachten wij dat wij deze effecten niet mee kunnen nemen in onze ontwerpbegroting Dit betekent dat wij ze via bijstelling van de Begroting 2017 aan u zullen aanbieden. Ad b. Beter inzicht in het EMU-saldo Voor een beter inzicht in het EMU-saldo wordt voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie de berekening van het aandeel in het EMU-saldo wordt opgenomen en ook een geprognosticeerde balans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. Gevolgen voor de provincie Groningen Een geprognosticeerde balans is nieuw. Wij moeten de komende tijd inventariseren of hiervoor voldoende informatie beschikbaar is, of dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Wij nemen dit naar verwachting op in onze Begroting

15 Ad c. Vennootschapsbelasting Met ingang van 1 januari 2016 worden provincies Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe last op de begroting en rekening. Gevolgen voor de provincie Groningen Voor de invoering van de Vpb-plicht loopt een apart project. Vanuit dat project zal de benodigde informatie voor de Planning & Control-producten worden geleverd en via deze producten worden uw Staten verder geïnformeerd. Ad d. Grondexploitaties De categorie Niet in exploitatie genomen gronden (NiEGG) vervalt en de gronden komen onder materiële vaste activa. Er komt een overgangsregeling voor vier jaar. Daarnaast is het niet langer toegestaan om rente en andere kosten toe te rekenen voor gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen. Gevolgen voor de provincie Groningen Ultimo 2015 is op onze balans de post NiEGG nihil. Naar verwachting blijft dat zo en dus zal deze wijziging geen (financiële) gevolgen hebben. Het niet meer mogen toerekenen van rente aan gronden die (nog) niet in exploitatie genomen zijn, heeft gevolgen voor de provincie Groningen omdat wij tot nu toe wel rente hebben toegerekend aan grondexploitatie Blauwestad. Doordat dit vanaf 2016 niet meer mag, komen de kosten in het vervolg ten laste van de algemene middelen en is er sprake van een financiële tegenvaller. Wij zullen de financiële gevolgen verwerken in de Voorjaarsnota 2016 en de Begroting Gevolgen voor verordeningen en beleidsnota's Deze BBV-wijzigingen leiden waarschijnlijk ook tot wijzigingen in onze Financiële verordening, de regeling Budgetbeheer en ons afschrijvingsbeleid. In 2016 kunt u daarom hierop nadere voorstellen tegemoet zien. Het ministerie van BZK heeft over de hoofdlijnen van de aanpassingen van het BBV de brochure 'Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording' gepubliceerd. U kunt deze brochure raadplegen via de volgende link:

16 Bijlage 2.1. Planning voor PS op hoofdlijnen Onderdeel Begroting 2017 Bijstelling Begroting 2017 Begroting Uniforme taakvelden X 2. Beleidsindicatoren X 3. Verbonden partijen X 4. Overhead en toerekening X 5. Baten en lasten a) Activeren maatsch. inv. X b) Inzicht in EMU-saldo X c) Vennootschapsbel. X d) Grondexploitaties X 22-16

17 Bijlage 1 bij het besluit. Indelingen van begroting en rekening naar (deel)programma's Indeling op basis van Profiel provincies, Kompas inclusief opgaven Programma Deelprogramma (voorheen thema) 1. Ruimte en water 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.2 Waterbeheer 2. Milieu en energie 2.1 Milieu (inclusief opgave gaswinning) 2.2 Energie en klimaat (incl. opgave energietransitie) 3. Platteland en natuur 3.1 Natuur en landschap (incl. opgave Waddengebied) 3.2 Landbouw 4. Bereikbaarheid 4.1 Infrastructuur 4.2 Openbaar vervoer 5. Economie 5.1 Economie en werkgelegenheid (incl. opgave Econ. Actieprogramma) 5.2 Recreatie en toerisme 5.3 Grensoverschrijdende samenwerking 6. Cultuur en maatschappij 6.1 Cultuur 6.2 Erfgoed en archeologie (incl. opgave waardevaststelling cultureel erfgoed) 6.3 Maatschappij 6.4 Versterking leefbaarheid (inclusief opgave Leefbaarheid) 7. Openbaar bestuur 7.1 Provinciale Staten 7.2 Overige bestuursorganen 7.3 Bestuurlijke samenwerking en toezicht 7.4 Communicatie 8. Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering 8.2 Bedrijfsvoering 22-17

$çmxffin LUTD. Prgvrncï HorrAND. 1. Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid

$çmxffin LUTD. Prgvrncï HorrAND. 1. Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid Lid Gedeputeerde Staten R.A.M. van der Sande Prgvrncï HorrAND LUTD $çmxffin Contact 070-441 70 13 ram.vander.sande@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Inloopavond. 10 oktober 2016

Inloopavond. 10 oktober 2016 Inloopavond 10 oktober 2016 Agenda Technische behandeling Programmabegroting 2017 Vernieuwingen BBV Programmabegroting Niet beantwoorde vragen worden schriftelijk afgedaan Aanleiding 10 jaar BBV Doel versterking

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad, vanwege dualisering Raad: kaderstellend (allocatie

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol

Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol Hier komt tekst Frank Halsema Hier CFO komt / Concerncontroller ook tekst 22 maart 2016 Aanleiding vernieuwing BBV (1) 2004:

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Programmering Geld Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmering

Nadere informatie

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF BBV JE presenteert 1 AGENDA Aanleiding Tijdspanne vernieuwingen De vernieuwingen Resterende vernieuwingen 2 AANLEIDING Rapport Adviescommissie Depla: Kaderstellende en controlerende

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 16/070

ECFE/U Lbr. 16/070 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201601248 Lbr. 16/070 bijlage(n)

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording. Papendrecht 24 oktober 2016 Wouter Kalkman JaapJan Visser

Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording. Papendrecht 24 oktober 2016 Wouter Kalkman JaapJan Visser Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording Papendrecht 24 oktober 2016 Wouter Kalkman JaapJan Visser Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording 1 Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

De wijziging van de BBV betreft een wettelijke verplichting, maar in het verlengde hiervan kunnen er toch beperkte keuzes aan de orde komen.

De wijziging van de BBV betreft een wettelijke verplichting, maar in het verlengde hiervan kunnen er toch beperkte keuzes aan de orde komen. Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Inleiding In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

01 = ^ o d e l Financiële verordening 2016 GESCAND OP 2 6 SEP. Ge'meente Wormerland. Tjoelker, Nicolien. VNG Ledenbrief

01 = ^ o d e l Financiële verordening 2016 GESCAND OP 2 6 SEP. Ge'meente Wormerland. Tjoelker, Nicolien. VNG Ledenbrief GESCAND OP 2 6 SEP. Tjoelker, Nicolien Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Ge'meente Wormerland VNG namens VNG vrijdag 23 september 2016 14:36 Postbus Lbr.

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Welke ontwikkelingen komen op ons af? Bijeenkomst spelregels vanuit financieel perspectief, 22 juni 2016 Wouter van den Wildenberg Erik Vlaming

Welke ontwikkelingen komen op ons af? Bijeenkomst spelregels vanuit financieel perspectief, 22 juni 2016 Wouter van den Wildenberg Erik Vlaming Welke ontwikkelingen komen op ons af? Bijeenkomst spelregels vanuit financieel perspectief, 22 juni 2016 Wouter van den Wildenberg Erik Vlaming Inhoud BBV Historie Actuele ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger 1 Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad.

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Adviezen Vernieuwing BBV

Adviezen Vernieuwing BBV Adviezen Vernieuwing BBV Tussenstand werkgroepen Sabine Galjé (BZK): vicevoorzitter stuurgroep Melchior Kerklaan (VNG): (co)secretaris stuurgroep Rapport gepubliceerd in mei 2014 Aangeboden aan VNG Bestuur

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/27126 zaaknr.: Z/M/16/35471 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/M/16/27126 zaaknr.: Z/M/16/35471 Raadsinformatiebrief *Z018D1DF9A5* documentnr.: INT/M/16/27126 zaaknr.: Z/M/16/35471 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Raadsinformatiebrief vernieuwingen BBV Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing

Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing Nieuwe voorschriften kostenonderbouwing 1. Achtergrond en inhoud gewijzigde begrotingsregels 2. Nut en noodzaak transparantie 3. Bespreking model Begrotingsregels BBV: Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Toelichting actualisatie Financiële verordening. Met ingang van 2017

Toelichting actualisatie Financiële verordening. Met ingang van 2017 Toelichting actualisatie Financiële verordening Met ingang van 2017 september 2016 Colofon uitgave Financiën Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in opdracht van BCS Financiën Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr. 2016-52.354, RS Nummer 64/2016 Zaaknr. 645409 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Willem Wijntjes (voorzitter commissie BBV) Melchior Kerklaan (secretaris commissie BBV) Henk Satter (lid commissie BBV) Elma van der Mortel (lid

Willem Wijntjes (voorzitter commissie BBV) Melchior Kerklaan (secretaris commissie BBV) Henk Satter (lid commissie BBV) Elma van der Mortel (lid Willem Wijntjes (voorzitter commissie BBV) Melchior Kerklaan (secretaris commissie BBV) Henk Satter (lid commissie BBV) Elma van der Mortel (lid adviescommissie BBV) Regiodagen gemeentefinanciën 2014 Eerste

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD April 2016

NOTITIE OVERHEAD April 2016 NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Geachte voorzitter, BSD/ RIS Aan de voorzitter van de Rekeningencommissie. Bestuursdienst. 31 augustus 2016

Geachte voorzitter, BSD/ RIS Aan de voorzitter van de Rekeningencommissie. Bestuursdienst. 31 augustus 2016 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financien,Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Rekeningencommissie RIS294926 Contactpersoon

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN VERNIEUWING BBV -AANLEDING Na 10 jaar BBV: begroting en jaarstukken nog teveel voor financieel specialisten Wens versterking rol gemeenteraad kaderstelling

Nadere informatie

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten Provincie Noord-Holland Amsterdam, augustus 2006 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Overzicht van conclusies en aanbevelingen...

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Ontwerpbesluiten pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluiten pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 18 augustus 2015 NUMMER PS PS2015RGW10 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER M. Hoefsloot DOORKIESNUMMER 0646055051 DOCUMENTUMNUMMER 815D76FB PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Bestuur

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Bestuur Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Accountantscommissie gemeente Assen. Frank van Kommer/Sytse Jan Dul

Accountantscommissie gemeente Assen. Frank van Kommer/Sytse Jan Dul Memo Aan: Van: Accountantscommissie gemeente Assen Frank van Kommer/Sytse Jan Dul Datum: 31 oktober 2017 Referentie: Assen - begroting 2018-2021 Betreft: Beoordeling begroting 2018 Wij hebben, conform

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I & Control cyclus 2015 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I Inhoudsopgave 1. Inleiding................................... 2 2. Ontwikkelingen & Controlcyclus...... 2 3. Overzicht

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr 2 mei 2017 Corr.nr. 2017-18.235 Nummer 22/2017 Zaaknr. 678901 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het vervangen van de brug Mensingeweer, inclusief het verwijderen

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Veranderingen door BBV. Raadspresentatie 5 September 2016

Veranderingen door BBV. Raadspresentatie 5 September 2016 Veranderingen door BBV Raadspresentatie 5 September 2016 Doel bijeenkomst 5 september: technische uiteenzetting over aanpassingen in BBV; 6 oktober: financiële uiteenzetting over aanpassingen in BBV. 2

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie