Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer"

Transcriptie

1 Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014

2 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21 Risico s 34 Conclusie 40 Bijlagen 42 1 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

3 Inleiding In voorbereiding op de transitie en transformatie in de jeugdzorg slaan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hun handen ineen op een aantal vlakken. Eén ervan is zorginkoop. Om de gemeenten in de regio maximaal te ondersteunen bij de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp, richten de gemeenten gezamenlijk een Serviceorganisatie Jeugd ( Serviceorganisatie ) op. Deze fungeert als een apart onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd De Serviceorganisatie dient te zorgen voor goede stroomlijning van zorgvraag, zorgaanbod en beheersing van de budgetten. De volgende taken en processen worden bij de Serviceorganisatie ondergebracht: Inkoopmanagement; Contractmanagement; Budgetbeheersing en risicomanagement; Monitoring en informatievoorziening; Accountmanagement Voorafgaand aan de besluitvorming rondom het definitieve inrichtingsplan voor de Serviceorganisatie heeft de gemeente Dordrecht (namens de regio Zuid-Holland Zuid) Deloitte verzocht een organisatieaudit op de Serviceorganisatie uit te voeren. Het doel van deze audit is inzichtelijk te maken of: de verplichtingen die namens de Serviceorganisatie in ontwikkeling aan zijn gegaan, rechtmatig zijn; de aannamen die onder de plannen liggen valide zijn; de beschreven organisatie-inrichting past bij de opdracht, gestelde doelen en ambities van de Serviceorganisatie In het onderhavige document treft u de bevindingen uit dit onderzoek aan. In de eerste paragraaf wordt kort de gehanteerde aanpak toegelicht. Vervolgens worden de bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot verschillende onderdelen van de audit gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met een algemene conclusie 2 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

4 Gehanteerde aanpak

5 De audit bestaat uit vier modulen Audit op de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Verplichtingen Analyse exploitatiebegroting Organisatie-inrichting Risico s In hoeverre zijn de verplichtingen rechtmatig aangegaan? Dit is onderzocht d.m.v. deskresearch en verdiepende interviews Is de exploitatiebegroting robuust samengesteld en is deze op de juiste gronden berekend? Hiertoe is de exploitatiebegroting bestudeerd en zijn achterliggende Excel bestanden (Inclusief ABC methode) bekeken Past de beschreven organisatie-inrichting bij de opdracht, gestelde doelen en ambities van de Serviceorganisatie? Hiertoe is gekeken naar de positionering, inrichting en de bemensing van de SO Zaken die niet direct vallen onder één van de eerdere drie onderwerpen, komen in dit hoofdstuk aan de orde. Onder meer fiscale en juridische risico s worden besproken. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van deskresearch 4 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

6 Verplichtingen

7 Introductie onderdeel verplichtingen In de volgende slides is onderzocht in hoeverre de verplichtingen van de Serviceorganisatie ZHZ op een rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen Hiertoe is gekeken naar een aantal zaken: - Zijn de huidige verplichtingen lager of gelijk aan het gecontracteerde bedrag? - Zijn de juiste aanbestedingsregels gevolgd? - Zijn de personen die contracten zijn aangegaan hiertoe ook gemandateerd? - Verrichten personen uitsluitend werkzaamheden indien hier een contract aan ten grondslag ligt? Als ijkpunt is de stand van zaken per 30 april 2014 genomen Als bronnen zijn gehanteerd de documenten die zijn ontvangen (zie lijst met ontvangen documenten) alsook additionele s en interviews gehouden met de kwartiermaker en projectmanager Financiën 6 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

8 Tot en met april zijn voorzover wij hebben kunnen nagaan geen verplichtingen ontstaan die hoger zijn dan de gecontracteerde bedragen Verplichting Gecontracteerd bedrag Kosten verplichting t/m april Verschil Verplichting , ,16 - Verplichting , , ,40 Verplichting , , ,60 Verplichting , , ,64 Verplichting 5 op basis van abonnement ,92 Verplichting , Verplichting , ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , ,50 - Verplichting , Verplichting , Verplichting ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , , ,00 Bronnen: Project dashboard versie 22 april, Overzicht contracten t.b.v. audit, contracten 7 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

9 Beslisboom aanbesteding diensten bij de Serviceorganisatie ZHZ 1. Definiëring type aanbesteding 2. Raming kosten traject 3. Specificatie dienst t.b.v. EU richtlijnen 3. Type aanbesteding < Enkelvoudig onderhands (één op één) aanbesteding Werk / Levering / Dienst? Meervoudig onderhandse aanbesteding Nationale openbare aanbesteding Dienst > Prioritaire (2A) dienst Europese aanbesteding (onder volledig Bao regime) Levering Buiten scope Residuaire (2B) dienst met grensoverschrijdend belang Europese aanbesteding (passende mate openbaarheid) Werk Buiten scope Residuaire (2B) dienst zonder grensoverschrijdend belang Meervoudig onderhandse aanbesteding met publicatie achteraf Bronnen: Brief DGJ betreffende inhuur kwartiermaker jeugd, Aanbestedingswet 2012, Europese richtlijnen aanbesteden 8 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

10 Achtergrondinformatie bij de beslisboom De SO ZHZ valt onder de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J) De DG&J heeft (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) op 13 februari 2014 het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 aangenomen Voor de Europese aanbestedingsnormen verwijst het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 naar de Europese aanbestedingsdrempels ( euro voor diensten aanbesteed door decentrale overheden) Omtrent de richtlijnen voor drempelbedragen voor meervoudige onderhandse en nationale aanbestedingen verwijst het Drechtstedenbeleid naar de Aanbestedingswet (2012) en bijbehorende Gids Proportionaliteit Als stelregel wordt gehanteerd dat opdrachten waarvan de geraamde waarde tussen de en de (diensten) ligt, via een meervoudig onderhandse aanbesteding worden gegund Uitgangspunt bij het aanbestedingsbeleid is dat in slechts zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van het beleid. Voorstellen tot afwijking van het aanbestedingsbeleid moeten altijd zijn voorzien van een advies van de afdeling Financiën & Inkoop en ter beslissing worden voorgelegd aan de persoon die op grond van het aanbestedingsbeleid bevoegd is te beslissen over afwijken van het aanbestedingsbeleid (van de gemeente of organisatie die de aanbesteding uitvoert) 9 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

11 Bij drie contracten is niet het juiste aanbestedingstraject gevolgd, bij een daarvan is toestemming verleend voor het afwijken van het beleid Rol Contractverplichting Hoe is aanbesteed? Hoe had in beginsel aanbesteed moeten worden? Verplichting ,16 Onderhands Meervoudig Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Meervoudig Onderhands Nee Verplichting ,40 Verplichting ,00 Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Verplichting 5 op basis van abonnement Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Inbesteding Verplichting ,50 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Verplichting ,00 Onderhands Meervoudig Onderhands Nee Verplichting Meervoudig Onderhands Meervoudig Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Formele toestemming verleend voor uitzondering? Ja, DB dd. 28 maart 2014 Nee Nee 10 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

12 Bij één traject is op peildatum nog geen sprake van een contract. In een ander geval heeft niet de daartoe bevoegde gemandateerde getekend Het mandaat van de directeur DG&J betreft alles boven de , zonder bovengrens volgens het mandaatregister Het mandaat van de kwartiermaker betreft alles onder de Rol Contractverplichting Geaccordeerd door: Verplichting 1 Verplichting 2 Verplichting 3 Verplichting 4 Verplichting 5 Verplichting 6 Verplichting 7 Verplichting 8 Verplichting ,16 Directeur DG&J* ,00 Directeur DG&J* ,40 Directeur DG&J* ,00 Directeur DG&J* op basis van abonnement Kwartiermaker, via mail ,00 Directeur DG&J* ,00 Kwartiermaker ,00 Op peildatum was er geen contract. Het contract is inmiddels opgesteld ,50 Kwartiermaker, via mail Verplichting 10 Verplichting ,00 Verplichting ,00 Kwartiermaker Kwartiermaker. Op peildatum was hiervoor nog geen akkoord van de mandaathouder directeur DG&J. Inmiddels in het benodigde akkoord verkregen ,75 Kwartiermaker, via mail akkoord van Marcel van der Priem Verplichting 13 Verplichting 14 Verplichting ,00 Kwartiermaker, via mail 1.815,00 Kwartiermaker ,00 Kwartiermaker * Geaccordeerd in brief aan Friso van Abbema van 4 maart 2014 betreffende Opdracht. 11 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

13 Conclusies Geen enkele verplichting tot en met eind april 2014 overschrijdt het gecontracteerde bedrag Wel is gebleken dat ook in mei 2014 nieuwe verplichtingen zullen ontstaan. De contracten ten aanzien van deze verplichtingen lopen echter tot hoogstens eind april Deze contracten hadden derhalve eerder verlengd dienen te worden. Inmiddels is dit overigens wel gebeurd Ten aanzien van een drietal contracten zijn niet de juiste aanbestedingsregels gevolgd. In geval van een van de drie contracten is een toestemming verkregen van het DB van DG&J om af te wijken van de aanbestedingsprocedure De kwartiermaker is in totaal negen verplichtingen aangegaan. Eén verplichting hiervan valt strikt genomen buiten zijn mandaat Er was op de peildatum geen contract betreffende de inzet en detachering van medewerkers van de DG&J. Dit is een onwenselijke situatie, al heeft dit geen directe gevolgen voor de uitvoering gehad. Inmiddels is dit contract wel opgesteld De kosten die samenhangen met de aangegane verplichtingen ogen aanvaardbaar en plausibel. In dit kader is het van belang rekening te houden met de ontwikkeling rondom de Wet Normering Topinkomens waarbij de normering van de tarieven voor externen impliciet aangescherpt wordt 12 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

14 Exploitatiebegroting

15 Introductie Door middel van deze audit heeft Deloitte onderzocht hoe valide (zijn de juiste gegevens bestudeerd) en betrouwbaar (zijn de juiste berekeningen toegepast) de bedragen in de exploitatiebegroting zijn Tegelijkertijd is gekeken of de bedragen realistisch zijn, gegeven de kennis van Deloitte Hoe meer valide, betrouwbaar en realistisch de begrote bedragen zijn, des te groter is de kans dat het exploitatiebudget niet over- of onderschreden wordt Per onderdeel van de exploitatiebegroting geven wij een beoordeling van de validiteit, betrouwbaarheid en realiteit van de gegevens door middel van de volgende beoordelingen: Niet valide/betrouwbaar/realistisch Beperkt valide/betrouwbaar/realistisch Redelijk valide/betrouwbaar/realistisch Volledig valide/betrouwbaar/realistisch De analyse is uitgevoerd door middel van interviews met vertegenwoordigers van de SO (de kwartiermaker, de projectmanager Financiën) en bestudering van het Excel document exploitatiebegroting v30april2014 en het Inrichtingsplan, inclusief toelichtend rapport (versie 30 april 2014) 14 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

16 De begrote totaalkosten van de Serviceorganisatie bedragen 3,5 miljoen. Personele lasten zijn de grootste kostenpost, gevolgd door ICT-kosten Alle bedragen * Totaalkosten 775 Personele kosten ICT-kosten Overige kosten Totale personele kosten 75 Personeel SO Flexibele schil OutsourcingOndersteuning staftaken en secretariaat Totale ICT-kosten Uitbesteding ICT ICT SO Overige Huisvesting Overige Bron: exploitatiebegroting kosten 15 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

17 De begroting is mede opgesteld aan de hand van een activity based costing analyse ( ABC ). Deze is valide, betrouwbaar en realistisch Algemeen Valide Betrouwbaar Realistisch De activiteiten die plaatsvinden binnen de SO zijn zeer uitgebreid en gedetailleerd beschreven. Dit zijn de activiteiten die dienen plaats te vinden binnen een dergelijke SO. Hier is ook in beginsel de juiste ingeschatte tijdbesteding aan verbonden, evenals de juiste input (aantal zorgaanbieders, cliënten en registraties) en de kosten per uur van de professionals Per activiteit is soms een extra bedrag gerekend voor overig benodigd budget. Deze bedragen zijn niet onderbouwd. Totaal komt dit bedrag uit op 12% van het budget voor de totale personeelskosten. Deze post fungeert hiermee als een verkapte post onvoorzien. Het is gebruikelijk om 10% tot 20% op te nemen voor een post onvoorzien. Hoewel de individuele bedragen niet toe te rekenen zijn aan de aparte activiteiten, achten wij het totaalbedrag realistisch De figuur laat zien hoe een ABC analyse plaats kan vinden voor zowel werknemers, faciliteiten als technologie. De SO heeft de ABC-analyse uitsluitend toegepast op het onderdeel werknemers, de onderdelen faciliteiten en technologie zijn op een andere manier berekend 16 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

18 Analyse personele kosten Bedragen * Totale personele kosten Personeel SO Flexibele schil Outsourcing Ond. Staftaken en Secretariaat Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Personeel SO Flexibele schil Outsourcing Ond. Staftaken en Secr. De organisatie bestaat uit 7 FTE die zich bezighouden met het primaire proces. Dit aantal is realistisch Er is gerekend met 2 FTE die inhoudelijk ondersteunende taken verrichten. Dit rechtvaardigt de inschaling conform schaal 11, deze personen dienen waar nodig de verbinding te leggen tussen de operatie en regievoering De ABC methode leidt tot inhuur van 16,9 FTE. De SO heeft dit teruggebracht tot 9,5 FTE, omdat efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. Deze efficiencyvoordelen (44%) zijn niet nader onderbouwd in de stukken. Er valt vooralsnog geen uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid waarmee efficiencyvoordelen behaald zullen worden, hiervoor is onvoldoende informatie beschikbaar. Afgezien van het eventueel behalen van deze efficiencyvoordelen, kan het zijn dat minder dan 16,9 FTE benodigd zijn, omdat de SO is uitgegaan van uur per FTE. Op het moment dat sprake is van werken met flexibele mensen, is de activiteit besteed aan het primaire proces hoger. Ervaringscijfers van Deloitte zijn rond de uur. Derhalve zullen minder FTE nodig zijn dan nu is berekend in de ABC-analyse De ABC methode leidt tot outsourcing van 4 FTE (t.a.v. informatievoorziening). De SO is ook hier uitgegaan van uur per FTE. Op het moment dat sprake is van werken met outsourcing, is de activiteit besteed aan het primaire proces hoger. Ervaringscijfers van Deloitte zijn rond de uur. Derhalve zullen minder FTE nodig zijn dan nu is berekend Deze kosten zitten ook al in het personeel SO (ondersteuning) en zijn derhalve ten onrechte dubbel in de exploitatiebegroting opgenomen? - - Mogelijk hogere kosten dan nu ingeschat, omdat het behalen van efficiencyvoordelen nog ongewis is. Dat het aantal FTE per definitie lager uitvalt vanwege het hogere aantal uren besteed aan primair proces, heeft vanwege de SO-manier van berekenen geen financiële impact Dat het aantal FTE per definitie lager uitvalt vanwege het hogere aantal uren besteed aan primair proces, heeft vanwege de SOmanier van berekenen geen financiële impact Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

19 775 Analyse ICT-kosten Bedragen * Totale ICT-kosten Uitbesteding ICT ICT SO Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Uitbesteding ICT ICT SO Dit bedrag is gebaseerd op een marktconsultatie. Strikte doorrekening van de offerte leidt tot ca aan kosten ( ,59 per inwoner per jaar). SO komt uit (waarbij gerekend is met inwoners i.p.v ). Wellicht zit nog wel onderhandelingsruimte in de offerte Bestaat uit de kosten (investering en afschrijving) voor ICT-hardware ( ) en werkplekken ( ). Gemiddeld genomen zijn de totale ICT kosten (dus incl. kapitaallasten, exploitatiekosten, werkplekkosten) per werkplek bij gemeenten (bron: benchmark M&I partners). Dit zorgt ervoor dat de totale ICTkosten ca (ratio 1 FTE=0,8 werkplek) per jaar zullen bedragen maximaal Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

20 Analyse overige kosten Bedragen * Overige kosten Huisvesting Overige Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Huisvesting Overige Salarisadministratie De mediane kosten voor huisvesting bedroegen in per werkplek (o.b.v. gemiddelde 20m 2, bron: NFC Index, Jaarbericht Kantoren 2012). Gerekend met deze cijfers zullen de huisvestingskosten voor 15 werkplekken (ratio 1 FTE=0,8 werkplek) iets meer dan bedragen. Echter, het is aannemelijk dat een kleiner aantal m 2 per werknemer zal worden gehanteerd. Het begrote bedrag van lijkt daarom realistisch Kosten opgenomen voor ondersteuning van de bedrijfsvoeringsfuncties, met name financiële en HR-component. Bedrag is, gezien de grootte van de basisorganisatie (7 FTE), aan de lagere kant ingeschat Er bestaat een mogelijkheid dat de SO de salarisadministratie voor de jeugdteams dient uit te voeren. Deze kosten blijken momenteel nog niet uit de exploitatiebegroting. Het zou gaan om 180 werknemers. Dit betekent salaris- en personeelsadministratie, applicatiebeheer en frontoffice. Dit impliceert op basis van ervaringscijfers van Deloitte maximaal 0,75 FTE in schaal 7 (kosten jaarlijks ca ) N.v.t. N.v.t. N.v.t Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

21 Conclusies en aanbevelingen CONCLUSIES De gehanteerde activity based costing methode oogt in beginsel valide, betrouwbaar en realistisch Ten aanzien van de afzonderlijke posten opgenomen in de exploitatiebegroting is nagenoeg altijd gekeken naar de juiste zaken (valide). In de grote meerderheid van de gevallen is dit ook gebaseerd op relevante en juiste berekeningen (mate van betrouwbaarheid). De realiteit van sommige financiële uitkomsten wordt soms betwist Ten aanzien van enkele posten schat Deloitte de kosten hoger in dan de Serviceorganisatie, ten aanzien van andere posten juist lager Deze afwijkingen kunnen, indien zij zich allen materialiseren, nagenoeg tegen elkaar weggestreept worden AANBEVELINGEN Neem de gehanteerde activity based costing methode als uitgangspunt voor de hoogte van de exploitatiebegroting. Overschat daarbij niet de mogelijke efficiency voordelen die nu wel verdisconteerd zitten in de exploitatiebegroting Vermijd de dubbeltelling van die nu zowel opgenomen is bij de post ondersteuning primair proces en secretariaat alsook bij de post Personeel SO 20 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

22 Organisatie-inrichting

23 Introductie In dit onderdeel van de audit is gekeken naar de doelmatigheid van de nieuwe organisatie De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde geweest: Positionering van de Serviceorganisatie: positionering en rollen in relatie tot missie en taken Organisatieontwerp en inrichting: wijze van inrichting in relatie tot de opgave Bemensing: personele inzet in relatie tot de opgave en de hiervoor geraamde kosten In de analyse stonden het inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid en het Toelichtende rapport Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid centraal 22 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

24 Serviceorganisatie wordt gepositioneerd als een apart onderdeel van de bestaande gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn verantwoordelijk voor effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp. Zij zijn samen eigenaar en opdrachtgever van de Serviceorganisatie Jeugd en bepalen daarmee haar opdracht, meerwaarde en kaders De Serviceorganisatie wordt ondergebracht onder de bestaande gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, maar wordt daarbinnen als een apart onderdeel gepositioneerd Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Dienst Gezondheid & Jeugd Vastgestelde governancekenmerken Serviceorganisatie De Serviceorganisatie wordt organisatorisch en financieel onafhankelijk van de DG&J gepositioneerd Het Algemeen Bestuur stelt de kaders voor de Serviceorganisatie vast op basis van kaderstelling door de raden en voorbereidende besluitvorming in colleges van B&W en Dagelijks Bestuur en neemt besluiten voor zover dit niet tot het mandaat van het Dagelijks Bestuur hoort Het Dagelijks Bestuur stuurt op de taakuitvoering door de directeur van de Serviceorganisatie en legt hierover verantwoording af aan het Algemeen Bestuur; het Dagelijks Bestuur neemt besluiten in het kader van de rolvervulling van de Serviceorganisatie (m.n. budgetbewaking) binnen door het Algemeen Bestuur gestelde kaders De directeur van de Serviceorganisatie stuurt de kernorganisatie aan en de dienstverleners die onder verantwoordelijkheid van de Serviceorganisatie taken uitvoeren; hij of zij legt rechtstreeks verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 23 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

25 Het is de missie van de Serviceorganisatie om de sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de gemeenten mogelijk te maken Missie De Serviceorganisatie Jeugd maakt sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid mogelijk. Gemandateerde taken Het - in de betreffende gemeente of regio - organiseren van de toegang via het jeugdteam en het afsluiten van een contract daarvoor met de stichting Jeugdteams. Dit gebeurt conform de regionaal ontwikkelde formule, met aanvullende lokale wensen voor extra capaciteit of specifieke aandachtsgebieden voor het jeugdteam De administratieve en formele afhandeling van formele besluiten in het kader van de Jeugdwet op basis van de keuzes in de toegang (jeugdteam): - Het administratief afgeven van beschikkingen op toegekend recht op individuele voorzieningen; - Het administratief afgeven van beschikkingen op Persoonsgebonden Budget aanvragen; - Het adviseren over en administratief afgeven van beschikkingen in het kader van bezwaar en beroep (regionale commissie). De individuele gemeente neemt formeel de besluiten rond toekennen van zorg, PGB en bezwaar en beroep Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 24 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Gedelegeerde taken Het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp (de regionale zorgmarkt). Het contracteren en bekostigen van - Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling; - Het Diagnostisch Adviesnetwerk; - De crisisdienst; - De gecertificeerde instelling(en) die Jeugdbescherming en Jeugdreclassering taken uitvoeren Mandaat en delegatie In geval van mandatering van taken blijft de bevoegdheid bij de mandaatgever. De bevoegdheid blijft in dit geval bij de colleges en de raden van de 17 gemeenten Bij delegatie van taken wordt ook de bevoegdheid overgedragen. In dit geval is het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en beheer van de budgetten

26 De Serviceorganisatie vervult vijf verschillende rollen die voortvloeien uit de gemandateerde en gedelegeerde taken Rol 1. Inkoopmanagement De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg en de bekostiging van de uitvoering ervan. Rol 2. Contractmanagement Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement De Serviceorganisatie stuurt en houdt toezicht op de prijs en prestaties van de zorgaanbieders en draagt zorg voor het monitoren en verantwoorden hiervan naar gemeenten en rijk. Namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid contracteert de SO de jeugdteams en jeugdmedewerkers in sociale wijkteams via de stichting Jeugdteams. De Serviceorganisatie gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB) en meet de kwaliteit. Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 17 gemeenten. Rol 4. Monitoring en informatievoorziening De Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen en het monitoren van de verschillende doelen. Rol 5. Accountmanagement en beleid De Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en het jeugdteam of sociaal wijkteam. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsfunctie en de inhoud van beleid rond gedelegeerde taken. Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 25 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

27 Om de vijf rollen te vervullen wordt de Serviceorganisatie vormgegeven als een regieorganisatie die zich ambitieuze doelen stelt De Serviceorganisatie wordt uitgerust met negen professionals met een contract voor een bepaalde tijd. Om de kernorganisatie wordt een flexibele schil van dienstverlening gecreëerd waaruit tijdelijke of specifieke expertise kan worden ingezet. Uitvoerende taken worden eveneens uitbesteed Uitvoering SO Flexibele schil De resultaten die de 17 gemeenten van de Serviceorganisatie vanaf 1 januari 2015 mogen verwachten zijn: Afgesloten contracten met zorgaanbieders, waarmee continuïteit van zorg wordt gerealiseerd. Sturing op de uitvoering van contracten, bijsturing waar nodig (zoals in geval van klachten, signalen dat de resultaten achterblijven of signalen dat de dienstverlening verbetering behoeft). Een afgesloten contract met de stichting Jeugdteams, met verbijzondering naar de keuzes die de 17 gemeenten hierover hebben gemaakt ten aanzien van breedte, diepte en inbedding van het jeugdteam. Rechtmatig publiekrechtelijke besluiten nemen in opdracht van de gemeenten, waaronder het afgeven van indicaties en PGB s*. Faciliteren van de afhandeling van bezwaar en beroep. Heldere administratieve processen en beschikbare (ICT-)systemen ten behoeve van de primaire maar ook sturende en ondersteunende processen rond jeugdhulp bij gemeenten, jeugdteams en zorgaanbieders. Reguliere documenten in het kader van de planning & control cyclus zoals een begroting en jaarrekening van de Serviceorganisatie in aansluiting op de reguliere gemeentelijke planning & control cyclus. Jaarlijks uitvoeringsprogramma jeugdhulp. Maandelijkse informatie over relevante indicatoren uit het jeugdhulp ketenproces die aangeven in hoeverre doelstellingen van jeugdbeleid worden gerealiseerd, in aansluiting op het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Hierbij valt te denken aan aantallen indicaties, aantallen cliënten in zorg, onderscheid naar zorgtype en naar gemeente. Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 26 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Maandelijkse financiële stuurinformatie, zoals budgetbewaking en het budgettair neutraal uitvoeren van jeugdhulptaken. Dit wordt afgestemd met de controllers en zonodig met een vertegenwoordiging van portefeuillehouders uit de drie regio s. Maandelijkse gesprekken gericht op het leerproces en verbetering van het effectief en doelmatig opereren van de jeugdteams. Deze gesprekken worden gevoerd in de driehoek tussen gemeente of regio, jeugdteam(s) en Serviceorganisatie en gefaciliteerd door het accountmanagement van de Serviceorganisatie. De gemeente stuurt in deze gesprekken op realisatie van haar visie. Tweemaandelijkse gesprekken met 17 individuele portefeuillehouders Jeugd ter informatie en ter ondersteuning van het kunnen nemen van hun verantwoordelijkheid als bestuurlijk verantwoordelijke. Voorbereiding en follow-up van de besluitvorming door het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR en de colleges en raden, wanneer dit nodig is voor uitvoering van de taken van de Serviceorganisatie. Interventies bij dreigende budgetoverschrijdingen door jeugdteams of zorgaanbieders, al dan niet na bestuurlijk commitment vanuit de gemeenten. Het doelmatig en binnen de kaders van de exploitatiebegroting uitvoeren van de taken. * Beoogd resultaat lijkt niet consistent met de gemandateerde taken. De specifieke operationalisering van de taak moet nog nader worden uitgewerkt. Gemeenten en kwartiermaker zijn hierover met elkaar in gesprek.

28 Conclusies positionering en organisatie inrichting CONCLUSIES De Serviceorganisatie wordt ondergebracht binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling. Hierbinnen wordt de Serviceorganisatie gepositioneerd als een apart onderdeel dat aangestuurd wordt door een eigen directeur. Hiermee lijkt op een goede wijze gebruik te worden gemaakt van een bestaande structuur, waarbij door aparte positionering rekening wordt gehouden met de specifieke karakter van de organisatie en de opgave die de Serviceorganisatie krijgt van de 17 gemeenten De gemeenten in ZHZ kiezen ervoor om bij het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel ook de sturing op een nieuwe en vernieuwende manier in te richten. De wijze waarop de Serviceorganisatie vorm wordt gegeven en de werkprocessen worden ingericht lijkt goed aan te sluiten bij de transitie en transformatiedoelstellingen van de decentralisatie jeugd Processen, producten en diensten ogen in beginsel logisch en volgen uit de opgave en de rollen die de SO gaat vervullen Ambitieniveau van de Serviceorganisatie is hoog, dit blijkt uit de doelen die de organisatie zichzelf heeft gegeven en de resultaten die de gemeenten vanaf 2015 mogen verwachten. De resultaten ogen realistisch, maar hangen sterk af van een goedeimplementatie van de plannen zoals verwoord in het Inrichtingsplan De Serviceorganisatie zal in 2017 worden geëvalueerd. De organisatie wordt in beginsel zo ingericht dat er bij een eventueel besluit tot uittreding van enkele gemeenten afgeschaald kan worden of bij opheffing van de organisatie geen sprake is van frictiekosten 27 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie