Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer"

Transcriptie

1 Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014

2 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21 Risico s 34 Conclusie 40 Bijlagen 42 1 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

3 Inleiding In voorbereiding op de transitie en transformatie in de jeugdzorg slaan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hun handen ineen op een aantal vlakken. Eén ervan is zorginkoop. Om de gemeenten in de regio maximaal te ondersteunen bij de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp, richten de gemeenten gezamenlijk een Serviceorganisatie Jeugd ( Serviceorganisatie ) op. Deze fungeert als een apart onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd De Serviceorganisatie dient te zorgen voor goede stroomlijning van zorgvraag, zorgaanbod en beheersing van de budgetten. De volgende taken en processen worden bij de Serviceorganisatie ondergebracht: Inkoopmanagement; Contractmanagement; Budgetbeheersing en risicomanagement; Monitoring en informatievoorziening; Accountmanagement Voorafgaand aan de besluitvorming rondom het definitieve inrichtingsplan voor de Serviceorganisatie heeft de gemeente Dordrecht (namens de regio Zuid-Holland Zuid) Deloitte verzocht een organisatieaudit op de Serviceorganisatie uit te voeren. Het doel van deze audit is inzichtelijk te maken of: de verplichtingen die namens de Serviceorganisatie in ontwikkeling aan zijn gegaan, rechtmatig zijn; de aannamen die onder de plannen liggen valide zijn; de beschreven organisatie-inrichting past bij de opdracht, gestelde doelen en ambities van de Serviceorganisatie In het onderhavige document treft u de bevindingen uit dit onderzoek aan. In de eerste paragraaf wordt kort de gehanteerde aanpak toegelicht. Vervolgens worden de bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot verschillende onderdelen van de audit gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met een algemene conclusie 2 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

4 Gehanteerde aanpak

5 De audit bestaat uit vier modulen Audit op de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Verplichtingen Analyse exploitatiebegroting Organisatie-inrichting Risico s In hoeverre zijn de verplichtingen rechtmatig aangegaan? Dit is onderzocht d.m.v. deskresearch en verdiepende interviews Is de exploitatiebegroting robuust samengesteld en is deze op de juiste gronden berekend? Hiertoe is de exploitatiebegroting bestudeerd en zijn achterliggende Excel bestanden (Inclusief ABC methode) bekeken Past de beschreven organisatie-inrichting bij de opdracht, gestelde doelen en ambities van de Serviceorganisatie? Hiertoe is gekeken naar de positionering, inrichting en de bemensing van de SO Zaken die niet direct vallen onder één van de eerdere drie onderwerpen, komen in dit hoofdstuk aan de orde. Onder meer fiscale en juridische risico s worden besproken. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van deskresearch 4 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

6 Verplichtingen

7 Introductie onderdeel verplichtingen In de volgende slides is onderzocht in hoeverre de verplichtingen van de Serviceorganisatie ZHZ op een rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen Hiertoe is gekeken naar een aantal zaken: - Zijn de huidige verplichtingen lager of gelijk aan het gecontracteerde bedrag? - Zijn de juiste aanbestedingsregels gevolgd? - Zijn de personen die contracten zijn aangegaan hiertoe ook gemandateerd? - Verrichten personen uitsluitend werkzaamheden indien hier een contract aan ten grondslag ligt? Als ijkpunt is de stand van zaken per 30 april 2014 genomen Als bronnen zijn gehanteerd de documenten die zijn ontvangen (zie lijst met ontvangen documenten) alsook additionele s en interviews gehouden met de kwartiermaker en projectmanager Financiën 6 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

8 Tot en met april zijn voorzover wij hebben kunnen nagaan geen verplichtingen ontstaan die hoger zijn dan de gecontracteerde bedragen Verplichting Gecontracteerd bedrag Kosten verplichting t/m april Verschil Verplichting , ,16 - Verplichting , , ,40 Verplichting , , ,60 Verplichting , , ,64 Verplichting 5 op basis van abonnement ,92 Verplichting , Verplichting , ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , ,50 - Verplichting , Verplichting , Verplichting ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , ,00 - Verplichting , , ,00 Bronnen: Project dashboard versie 22 april, Overzicht contracten t.b.v. audit, contracten 7 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

9 Beslisboom aanbesteding diensten bij de Serviceorganisatie ZHZ 1. Definiëring type aanbesteding 2. Raming kosten traject 3. Specificatie dienst t.b.v. EU richtlijnen 3. Type aanbesteding < Enkelvoudig onderhands (één op één) aanbesteding Werk / Levering / Dienst? Meervoudig onderhandse aanbesteding Nationale openbare aanbesteding Dienst > Prioritaire (2A) dienst Europese aanbesteding (onder volledig Bao regime) Levering Buiten scope Residuaire (2B) dienst met grensoverschrijdend belang Europese aanbesteding (passende mate openbaarheid) Werk Buiten scope Residuaire (2B) dienst zonder grensoverschrijdend belang Meervoudig onderhandse aanbesteding met publicatie achteraf Bronnen: Brief DGJ betreffende inhuur kwartiermaker jeugd, Aanbestedingswet 2012, Europese richtlijnen aanbesteden 8 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

10 Achtergrondinformatie bij de beslisboom De SO ZHZ valt onder de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J) De DG&J heeft (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) op 13 februari 2014 het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 aangenomen Voor de Europese aanbestedingsnormen verwijst het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 naar de Europese aanbestedingsdrempels ( euro voor diensten aanbesteed door decentrale overheden) Omtrent de richtlijnen voor drempelbedragen voor meervoudige onderhandse en nationale aanbestedingen verwijst het Drechtstedenbeleid naar de Aanbestedingswet (2012) en bijbehorende Gids Proportionaliteit Als stelregel wordt gehanteerd dat opdrachten waarvan de geraamde waarde tussen de en de (diensten) ligt, via een meervoudig onderhandse aanbesteding worden gegund Uitgangspunt bij het aanbestedingsbeleid is dat in slechts zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van het beleid. Voorstellen tot afwijking van het aanbestedingsbeleid moeten altijd zijn voorzien van een advies van de afdeling Financiën & Inkoop en ter beslissing worden voorgelegd aan de persoon die op grond van het aanbestedingsbeleid bevoegd is te beslissen over afwijken van het aanbestedingsbeleid (van de gemeente of organisatie die de aanbesteding uitvoert) 9 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

11 Bij drie contracten is niet het juiste aanbestedingstraject gevolgd, bij een daarvan is toestemming verleend voor het afwijken van het beleid Rol Contractverplichting Hoe is aanbesteed? Hoe had in beginsel aanbesteed moeten worden? Verplichting ,16 Onderhands Meervoudig Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Meervoudig Onderhands Nee Verplichting ,40 Verplichting ,00 Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Verplichting 5 op basis van abonnement Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Inbesteding Verplichting ,50 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Via bestaand contract met Randstad Groep Nederland Verplichting ,00 Onderhands Meervoudig Onderhands Nee Verplichting Meervoudig Onderhands Meervoudig Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Verplichting ,00 Onderhands Onderhands Formele toestemming verleend voor uitzondering? Ja, DB dd. 28 maart 2014 Nee Nee 10 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

12 Bij één traject is op peildatum nog geen sprake van een contract. In een ander geval heeft niet de daartoe bevoegde gemandateerde getekend Het mandaat van de directeur DG&J betreft alles boven de , zonder bovengrens volgens het mandaatregister Het mandaat van de kwartiermaker betreft alles onder de Rol Contractverplichting Geaccordeerd door: Verplichting 1 Verplichting 2 Verplichting 3 Verplichting 4 Verplichting 5 Verplichting 6 Verplichting 7 Verplichting 8 Verplichting ,16 Directeur DG&J* ,00 Directeur DG&J* ,40 Directeur DG&J* ,00 Directeur DG&J* op basis van abonnement Kwartiermaker, via mail ,00 Directeur DG&J* ,00 Kwartiermaker ,00 Op peildatum was er geen contract. Het contract is inmiddels opgesteld ,50 Kwartiermaker, via mail Verplichting 10 Verplichting ,00 Verplichting ,00 Kwartiermaker Kwartiermaker. Op peildatum was hiervoor nog geen akkoord van de mandaathouder directeur DG&J. Inmiddels in het benodigde akkoord verkregen ,75 Kwartiermaker, via mail akkoord van Marcel van der Priem Verplichting 13 Verplichting 14 Verplichting ,00 Kwartiermaker, via mail 1.815,00 Kwartiermaker ,00 Kwartiermaker * Geaccordeerd in brief aan Friso van Abbema van 4 maart 2014 betreffende Opdracht. 11 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

13 Conclusies Geen enkele verplichting tot en met eind april 2014 overschrijdt het gecontracteerde bedrag Wel is gebleken dat ook in mei 2014 nieuwe verplichtingen zullen ontstaan. De contracten ten aanzien van deze verplichtingen lopen echter tot hoogstens eind april Deze contracten hadden derhalve eerder verlengd dienen te worden. Inmiddels is dit overigens wel gebeurd Ten aanzien van een drietal contracten zijn niet de juiste aanbestedingsregels gevolgd. In geval van een van de drie contracten is een toestemming verkregen van het DB van DG&J om af te wijken van de aanbestedingsprocedure De kwartiermaker is in totaal negen verplichtingen aangegaan. Eén verplichting hiervan valt strikt genomen buiten zijn mandaat Er was op de peildatum geen contract betreffende de inzet en detachering van medewerkers van de DG&J. Dit is een onwenselijke situatie, al heeft dit geen directe gevolgen voor de uitvoering gehad. Inmiddels is dit contract wel opgesteld De kosten die samenhangen met de aangegane verplichtingen ogen aanvaardbaar en plausibel. In dit kader is het van belang rekening te houden met de ontwikkeling rondom de Wet Normering Topinkomens waarbij de normering van de tarieven voor externen impliciet aangescherpt wordt 12 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

14 Exploitatiebegroting

15 Introductie Door middel van deze audit heeft Deloitte onderzocht hoe valide (zijn de juiste gegevens bestudeerd) en betrouwbaar (zijn de juiste berekeningen toegepast) de bedragen in de exploitatiebegroting zijn Tegelijkertijd is gekeken of de bedragen realistisch zijn, gegeven de kennis van Deloitte Hoe meer valide, betrouwbaar en realistisch de begrote bedragen zijn, des te groter is de kans dat het exploitatiebudget niet over- of onderschreden wordt Per onderdeel van de exploitatiebegroting geven wij een beoordeling van de validiteit, betrouwbaarheid en realiteit van de gegevens door middel van de volgende beoordelingen: Niet valide/betrouwbaar/realistisch Beperkt valide/betrouwbaar/realistisch Redelijk valide/betrouwbaar/realistisch Volledig valide/betrouwbaar/realistisch De analyse is uitgevoerd door middel van interviews met vertegenwoordigers van de SO (de kwartiermaker, de projectmanager Financiën) en bestudering van het Excel document exploitatiebegroting v30april2014 en het Inrichtingsplan, inclusief toelichtend rapport (versie 30 april 2014) 14 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

16 De begrote totaalkosten van de Serviceorganisatie bedragen 3,5 miljoen. Personele lasten zijn de grootste kostenpost, gevolgd door ICT-kosten Alle bedragen * Totaalkosten 775 Personele kosten ICT-kosten Overige kosten Totale personele kosten 75 Personeel SO Flexibele schil OutsourcingOndersteuning staftaken en secretariaat Totale ICT-kosten Uitbesteding ICT ICT SO Overige Huisvesting Overige Bron: exploitatiebegroting kosten 15 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

17 De begroting is mede opgesteld aan de hand van een activity based costing analyse ( ABC ). Deze is valide, betrouwbaar en realistisch Algemeen Valide Betrouwbaar Realistisch De activiteiten die plaatsvinden binnen de SO zijn zeer uitgebreid en gedetailleerd beschreven. Dit zijn de activiteiten die dienen plaats te vinden binnen een dergelijke SO. Hier is ook in beginsel de juiste ingeschatte tijdbesteding aan verbonden, evenals de juiste input (aantal zorgaanbieders, cliënten en registraties) en de kosten per uur van de professionals Per activiteit is soms een extra bedrag gerekend voor overig benodigd budget. Deze bedragen zijn niet onderbouwd. Totaal komt dit bedrag uit op 12% van het budget voor de totale personeelskosten. Deze post fungeert hiermee als een verkapte post onvoorzien. Het is gebruikelijk om 10% tot 20% op te nemen voor een post onvoorzien. Hoewel de individuele bedragen niet toe te rekenen zijn aan de aparte activiteiten, achten wij het totaalbedrag realistisch De figuur laat zien hoe een ABC analyse plaats kan vinden voor zowel werknemers, faciliteiten als technologie. De SO heeft de ABC-analyse uitsluitend toegepast op het onderdeel werknemers, de onderdelen faciliteiten en technologie zijn op een andere manier berekend 16 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

18 Analyse personele kosten Bedragen * Totale personele kosten Personeel SO Flexibele schil Outsourcing Ond. Staftaken en Secretariaat Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Personeel SO Flexibele schil Outsourcing Ond. Staftaken en Secr. De organisatie bestaat uit 7 FTE die zich bezighouden met het primaire proces. Dit aantal is realistisch Er is gerekend met 2 FTE die inhoudelijk ondersteunende taken verrichten. Dit rechtvaardigt de inschaling conform schaal 11, deze personen dienen waar nodig de verbinding te leggen tussen de operatie en regievoering De ABC methode leidt tot inhuur van 16,9 FTE. De SO heeft dit teruggebracht tot 9,5 FTE, omdat efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. Deze efficiencyvoordelen (44%) zijn niet nader onderbouwd in de stukken. Er valt vooralsnog geen uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid waarmee efficiencyvoordelen behaald zullen worden, hiervoor is onvoldoende informatie beschikbaar. Afgezien van het eventueel behalen van deze efficiencyvoordelen, kan het zijn dat minder dan 16,9 FTE benodigd zijn, omdat de SO is uitgegaan van uur per FTE. Op het moment dat sprake is van werken met flexibele mensen, is de activiteit besteed aan het primaire proces hoger. Ervaringscijfers van Deloitte zijn rond de uur. Derhalve zullen minder FTE nodig zijn dan nu is berekend in de ABC-analyse De ABC methode leidt tot outsourcing van 4 FTE (t.a.v. informatievoorziening). De SO is ook hier uitgegaan van uur per FTE. Op het moment dat sprake is van werken met outsourcing, is de activiteit besteed aan het primaire proces hoger. Ervaringscijfers van Deloitte zijn rond de uur. Derhalve zullen minder FTE nodig zijn dan nu is berekend Deze kosten zitten ook al in het personeel SO (ondersteuning) en zijn derhalve ten onrechte dubbel in de exploitatiebegroting opgenomen? - - Mogelijk hogere kosten dan nu ingeschat, omdat het behalen van efficiencyvoordelen nog ongewis is. Dat het aantal FTE per definitie lager uitvalt vanwege het hogere aantal uren besteed aan primair proces, heeft vanwege de SO-manier van berekenen geen financiële impact Dat het aantal FTE per definitie lager uitvalt vanwege het hogere aantal uren besteed aan primair proces, heeft vanwege de SOmanier van berekenen geen financiële impact Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

19 775 Analyse ICT-kosten Bedragen * Totale ICT-kosten Uitbesteding ICT ICT SO Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Uitbesteding ICT ICT SO Dit bedrag is gebaseerd op een marktconsultatie. Strikte doorrekening van de offerte leidt tot ca aan kosten ( ,59 per inwoner per jaar). SO komt uit (waarbij gerekend is met inwoners i.p.v ). Wellicht zit nog wel onderhandelingsruimte in de offerte Bestaat uit de kosten (investering en afschrijving) voor ICT-hardware ( ) en werkplekken ( ). Gemiddeld genomen zijn de totale ICT kosten (dus incl. kapitaallasten, exploitatiekosten, werkplekkosten) per werkplek bij gemeenten (bron: benchmark M&I partners). Dit zorgt ervoor dat de totale ICTkosten ca (ratio 1 FTE=0,8 werkplek) per jaar zullen bedragen maximaal Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

20 Analyse overige kosten Bedragen * Overige kosten Huisvesting Overige Onderdeel Audit Deloitte Val. Betr. Rea. Afwijking kosten p/j Huisvesting Overige Salarisadministratie De mediane kosten voor huisvesting bedroegen in per werkplek (o.b.v. gemiddelde 20m 2, bron: NFC Index, Jaarbericht Kantoren 2012). Gerekend met deze cijfers zullen de huisvestingskosten voor 15 werkplekken (ratio 1 FTE=0,8 werkplek) iets meer dan bedragen. Echter, het is aannemelijk dat een kleiner aantal m 2 per werknemer zal worden gehanteerd. Het begrote bedrag van lijkt daarom realistisch Kosten opgenomen voor ondersteuning van de bedrijfsvoeringsfuncties, met name financiële en HR-component. Bedrag is, gezien de grootte van de basisorganisatie (7 FTE), aan de lagere kant ingeschat Er bestaat een mogelijkheid dat de SO de salarisadministratie voor de jeugdteams dient uit te voeren. Deze kosten blijken momenteel nog niet uit de exploitatiebegroting. Het zou gaan om 180 werknemers. Dit betekent salaris- en personeelsadministratie, applicatiebeheer en frontoffice. Dit impliceert op basis van ervaringscijfers van Deloitte maximaal 0,75 FTE in schaal 7 (kosten jaarlijks ca ) N.v.t. N.v.t. N.v.t Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

21 Conclusies en aanbevelingen CONCLUSIES De gehanteerde activity based costing methode oogt in beginsel valide, betrouwbaar en realistisch Ten aanzien van de afzonderlijke posten opgenomen in de exploitatiebegroting is nagenoeg altijd gekeken naar de juiste zaken (valide). In de grote meerderheid van de gevallen is dit ook gebaseerd op relevante en juiste berekeningen (mate van betrouwbaarheid). De realiteit van sommige financiële uitkomsten wordt soms betwist Ten aanzien van enkele posten schat Deloitte de kosten hoger in dan de Serviceorganisatie, ten aanzien van andere posten juist lager Deze afwijkingen kunnen, indien zij zich allen materialiseren, nagenoeg tegen elkaar weggestreept worden AANBEVELINGEN Neem de gehanteerde activity based costing methode als uitgangspunt voor de hoogte van de exploitatiebegroting. Overschat daarbij niet de mogelijke efficiency voordelen die nu wel verdisconteerd zitten in de exploitatiebegroting Vermijd de dubbeltelling van die nu zowel opgenomen is bij de post ondersteuning primair proces en secretariaat alsook bij de post Personeel SO 20 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

22 Organisatie-inrichting

23 Introductie In dit onderdeel van de audit is gekeken naar de doelmatigheid van de nieuwe organisatie De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde geweest: Positionering van de Serviceorganisatie: positionering en rollen in relatie tot missie en taken Organisatieontwerp en inrichting: wijze van inrichting in relatie tot de opgave Bemensing: personele inzet in relatie tot de opgave en de hiervoor geraamde kosten In de analyse stonden het inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid en het Toelichtende rapport Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid centraal 22 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

24 Serviceorganisatie wordt gepositioneerd als een apart onderdeel van de bestaande gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn verantwoordelijk voor effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp. Zij zijn samen eigenaar en opdrachtgever van de Serviceorganisatie Jeugd en bepalen daarmee haar opdracht, meerwaarde en kaders De Serviceorganisatie wordt ondergebracht onder de bestaande gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, maar wordt daarbinnen als een apart onderdeel gepositioneerd Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Dienst Gezondheid & Jeugd Vastgestelde governancekenmerken Serviceorganisatie De Serviceorganisatie wordt organisatorisch en financieel onafhankelijk van de DG&J gepositioneerd Het Algemeen Bestuur stelt de kaders voor de Serviceorganisatie vast op basis van kaderstelling door de raden en voorbereidende besluitvorming in colleges van B&W en Dagelijks Bestuur en neemt besluiten voor zover dit niet tot het mandaat van het Dagelijks Bestuur hoort Het Dagelijks Bestuur stuurt op de taakuitvoering door de directeur van de Serviceorganisatie en legt hierover verantwoording af aan het Algemeen Bestuur; het Dagelijks Bestuur neemt besluiten in het kader van de rolvervulling van de Serviceorganisatie (m.n. budgetbewaking) binnen door het Algemeen Bestuur gestelde kaders De directeur van de Serviceorganisatie stuurt de kernorganisatie aan en de dienstverleners die onder verantwoordelijkheid van de Serviceorganisatie taken uitvoeren; hij of zij legt rechtstreeks verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 23 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

25 Het is de missie van de Serviceorganisatie om de sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de gemeenten mogelijk te maken Missie De Serviceorganisatie Jeugd maakt sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid mogelijk. Gemandateerde taken Het - in de betreffende gemeente of regio - organiseren van de toegang via het jeugdteam en het afsluiten van een contract daarvoor met de stichting Jeugdteams. Dit gebeurt conform de regionaal ontwikkelde formule, met aanvullende lokale wensen voor extra capaciteit of specifieke aandachtsgebieden voor het jeugdteam De administratieve en formele afhandeling van formele besluiten in het kader van de Jeugdwet op basis van de keuzes in de toegang (jeugdteam): - Het administratief afgeven van beschikkingen op toegekend recht op individuele voorzieningen; - Het administratief afgeven van beschikkingen op Persoonsgebonden Budget aanvragen; - Het adviseren over en administratief afgeven van beschikkingen in het kader van bezwaar en beroep (regionale commissie). De individuele gemeente neemt formeel de besluiten rond toekennen van zorg, PGB en bezwaar en beroep Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 24 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Gedelegeerde taken Het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp (de regionale zorgmarkt). Het contracteren en bekostigen van - Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling; - Het Diagnostisch Adviesnetwerk; - De crisisdienst; - De gecertificeerde instelling(en) die Jeugdbescherming en Jeugdreclassering taken uitvoeren Mandaat en delegatie In geval van mandatering van taken blijft de bevoegdheid bij de mandaatgever. De bevoegdheid blijft in dit geval bij de colleges en de raden van de 17 gemeenten Bij delegatie van taken wordt ook de bevoegdheid overgedragen. In dit geval is het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en beheer van de budgetten

26 De Serviceorganisatie vervult vijf verschillende rollen die voortvloeien uit de gemandateerde en gedelegeerde taken Rol 1. Inkoopmanagement De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg en de bekostiging van de uitvoering ervan. Rol 2. Contractmanagement Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement De Serviceorganisatie stuurt en houdt toezicht op de prijs en prestaties van de zorgaanbieders en draagt zorg voor het monitoren en verantwoorden hiervan naar gemeenten en rijk. Namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid contracteert de SO de jeugdteams en jeugdmedewerkers in sociale wijkteams via de stichting Jeugdteams. De Serviceorganisatie gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB) en meet de kwaliteit. Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 17 gemeenten. Rol 4. Monitoring en informatievoorziening De Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen en het monitoren van de verschillende doelen. Rol 5. Accountmanagement en beleid De Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en het jeugdteam of sociaal wijkteam. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsfunctie en de inhoud van beleid rond gedelegeerde taken. Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 25 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

27 Om de vijf rollen te vervullen wordt de Serviceorganisatie vormgegeven als een regieorganisatie die zich ambitieuze doelen stelt De Serviceorganisatie wordt uitgerust met negen professionals met een contract voor een bepaalde tijd. Om de kernorganisatie wordt een flexibele schil van dienstverlening gecreëerd waaruit tijdelijke of specifieke expertise kan worden ingezet. Uitvoerende taken worden eveneens uitbesteed Uitvoering SO Flexibele schil De resultaten die de 17 gemeenten van de Serviceorganisatie vanaf 1 januari 2015 mogen verwachten zijn: Afgesloten contracten met zorgaanbieders, waarmee continuïteit van zorg wordt gerealiseerd. Sturing op de uitvoering van contracten, bijsturing waar nodig (zoals in geval van klachten, signalen dat de resultaten achterblijven of signalen dat de dienstverlening verbetering behoeft). Een afgesloten contract met de stichting Jeugdteams, met verbijzondering naar de keuzes die de 17 gemeenten hierover hebben gemaakt ten aanzien van breedte, diepte en inbedding van het jeugdteam. Rechtmatig publiekrechtelijke besluiten nemen in opdracht van de gemeenten, waaronder het afgeven van indicaties en PGB s*. Faciliteren van de afhandeling van bezwaar en beroep. Heldere administratieve processen en beschikbare (ICT-)systemen ten behoeve van de primaire maar ook sturende en ondersteunende processen rond jeugdhulp bij gemeenten, jeugdteams en zorgaanbieders. Reguliere documenten in het kader van de planning & control cyclus zoals een begroting en jaarrekening van de Serviceorganisatie in aansluiting op de reguliere gemeentelijke planning & control cyclus. Jaarlijks uitvoeringsprogramma jeugdhulp. Maandelijkse informatie over relevante indicatoren uit het jeugdhulp ketenproces die aangeven in hoeverre doelstellingen van jeugdbeleid worden gerealiseerd, in aansluiting op het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Hierbij valt te denken aan aantallen indicaties, aantallen cliënten in zorg, onderscheid naar zorgtype en naar gemeente. Bron: Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 26 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Maandelijkse financiële stuurinformatie, zoals budgetbewaking en het budgettair neutraal uitvoeren van jeugdhulptaken. Dit wordt afgestemd met de controllers en zonodig met een vertegenwoordiging van portefeuillehouders uit de drie regio s. Maandelijkse gesprekken gericht op het leerproces en verbetering van het effectief en doelmatig opereren van de jeugdteams. Deze gesprekken worden gevoerd in de driehoek tussen gemeente of regio, jeugdteam(s) en Serviceorganisatie en gefaciliteerd door het accountmanagement van de Serviceorganisatie. De gemeente stuurt in deze gesprekken op realisatie van haar visie. Tweemaandelijkse gesprekken met 17 individuele portefeuillehouders Jeugd ter informatie en ter ondersteuning van het kunnen nemen van hun verantwoordelijkheid als bestuurlijk verantwoordelijke. Voorbereiding en follow-up van de besluitvorming door het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR en de colleges en raden, wanneer dit nodig is voor uitvoering van de taken van de Serviceorganisatie. Interventies bij dreigende budgetoverschrijdingen door jeugdteams of zorgaanbieders, al dan niet na bestuurlijk commitment vanuit de gemeenten. Het doelmatig en binnen de kaders van de exploitatiebegroting uitvoeren van de taken. * Beoogd resultaat lijkt niet consistent met de gemandateerde taken. De specifieke operationalisering van de taak moet nog nader worden uitgewerkt. Gemeenten en kwartiermaker zijn hierover met elkaar in gesprek.

28 Conclusies positionering en organisatie inrichting CONCLUSIES De Serviceorganisatie wordt ondergebracht binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling. Hierbinnen wordt de Serviceorganisatie gepositioneerd als een apart onderdeel dat aangestuurd wordt door een eigen directeur. Hiermee lijkt op een goede wijze gebruik te worden gemaakt van een bestaande structuur, waarbij door aparte positionering rekening wordt gehouden met de specifieke karakter van de organisatie en de opgave die de Serviceorganisatie krijgt van de 17 gemeenten De gemeenten in ZHZ kiezen ervoor om bij het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel ook de sturing op een nieuwe en vernieuwende manier in te richten. De wijze waarop de Serviceorganisatie vorm wordt gegeven en de werkprocessen worden ingericht lijkt goed aan te sluiten bij de transitie en transformatiedoelstellingen van de decentralisatie jeugd Processen, producten en diensten ogen in beginsel logisch en volgen uit de opgave en de rollen die de SO gaat vervullen Ambitieniveau van de Serviceorganisatie is hoog, dit blijkt uit de doelen die de organisatie zichzelf heeft gegeven en de resultaten die de gemeenten vanaf 2015 mogen verwachten. De resultaten ogen realistisch, maar hangen sterk af van een goedeimplementatie van de plannen zoals verwoord in het Inrichtingsplan De Serviceorganisatie zal in 2017 worden geëvalueerd. De organisatie wordt in beginsel zo ingericht dat er bij een eventueel besluit tot uittreding van enkele gemeenten afgeschaald kan worden of bij opheffing van de organisatie geen sprake is van frictiekosten 27 Rapportage audit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 18 juni 2014 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Channa Minke Apeldoorn, 24 april 2012 Programma Inhoudelijke toelichting op samenhang en innovatie (15 min) Workshop innovatieve

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

GES Alert Wooncorporaties

GES Alert Wooncorporaties The Netherlands Tax, Global Employer Services Inhoud Inleiding Controle overzichten UWV Eigenrisicodrager ZWflex? Herverzekeren of niet? Optimaliseren ziekteverzuimbeleid Projectplan GES Alert Wooncorporaties

Nadere informatie

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:23 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) deel 3 Van: NL Deloitte GES PS (NL Amsterdam)

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Agenda Rollen in de gemeente Kadersstellen Financiële verordening 212 Begroting en paragrafen

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Den Haag, 19 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Actuele ontwikkelingen 3 Rechtmatigheid 4 Controlebevindingen 5 Overige aandachtspunten

Nadere informatie

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon M Wolfs Van: A.van Beerendonk Verzonden: donderdag 4 augustus 2016 11:33 Aan: digitaleleeszaal CC: J Saes Onderwerp: Fw: GES Alert Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Deel 4 Voor de digitale leeszaal Verzonden

Nadere informatie

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist!

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist! FAS/REA Utrecht Governance en risicomanagement bij corporaties Actieve rol van de RvC vereist! Gerda Groeneveld, Rotterdam, 16 02 2012 Onderwerpen Veranderde rol van de commissaris Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016 Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven, 11 Januari 2016 Ontwikkelingen in het accountantsberoep en impact op de controle Op 25 september 2014 zijn de plannen van de NBA bekend

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering Drs. Jolanda van Elst Drs. Jeroen Dungelmann Deloitte FAS ABN Amro Juli 2013 Agenda Algemeen Afsplitsing activa/passiva naar Overgangs-BV: juridische

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven Stand van Zaken Computer Forensics Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven 2015 Deloitte The Netherlands 1 Introductie Johan ten Houten

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Landelijke ontwikkelingen, controleaanpak en aandachtspunten Gemeenten Land van Cuijk 24 maart 2016 Drs. Erwin Hollanders Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA

Nadere informatie

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 6 januari 2016 9:33 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens Bestemd voor digitale leeszaal

Nadere informatie

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Professional Practice Department oktober 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren 29 oktober 2014 Agenda Agenda Kennismaking & voorstellen Deloitte Normenkader / controleprotocol Interim-controle

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Een financieel beeld Gemeente Albrandswaard Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Database lokaal- en middenbestuur Database met jaarrekeningen van alle provincies, gemeenten en waterschappen over

Nadere informatie

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen Marly Kiewik 25 september 2014 Proeftuin Gerichte Preventie: preventie succesvol in de praktijk borgen door een gerichte

Nadere informatie

Gemeente Heerlen Managementletter 2013

Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Werkgroep Financial Audit november 2013 Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA Inleiding Geachte Werkgroep Financial Audit, Wij hebben conform uw opdracht

Nadere informatie

Risicomanagement@gemeente Doetinchem

Risicomanagement@gemeente Doetinchem Risicomanagement@gemeente Doetinchem Ruimte voor elkaar: risico-inventarisatie Wmo en Wwb + Wsw drs. Laudy Konings Doetinchem, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Context van risicomanagement Aanleiding voor

Nadere informatie

Big Data in opsporing

Big Data in opsporing Big Data in opsporing Inge Philips-Bryan 20 september 2016 Essentie big data voor opsporing Van reconstructie achteraf naar real-time interventie Datavolume neemt toe Gat in penetratievermogen overheid-burger/crimineel

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Capital at Risk model Meten van projectrisico s

Capital at Risk model Meten van projectrisico s Capital at Risk model Meten van projectrisico s Amsterdam, 14 oktober 2011 Risicomodel voor projectrisico s Overzicht Doeleinden risicomodel Inzicht verschaffen in het risico van een project; Rekening

Nadere informatie

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet 1. Splitsing op 31 januari 2017 in Eneco groep en Stedin groep (wordt

Nadere informatie

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen Number 10, April 2015 Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd vanaf 1 januari

Nadere informatie

IFRS 15 Variabele vergoedingen

IFRS 15 Variabele vergoedingen IFRS 15 Variabele vergoedingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Utrecht, 6 maart 2012 Inhoud Persoonlijk Budget Levensfase CAO gehandicaptenzorg 2011 2014 3 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ

Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ 1 Inhoud 1. Aanleiding...4 2. Visie op sturing...4 3. Sturing in de jeugdhulp...5 4. Delegatie en mandaat...6 4.1 Delegatie...6 4.2 Mandaat...7 5. Sturing op de Serviceorganisatie...9

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag

Agenda. 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag Agenda 1. Introductie en aanleiding: wat zijn decentralisaties? 2. Decentralisaties in de praktijk: Gemeente Den Haag 3. Koppeling Sociaal Domein en Grondzaken 1 Aanleiding Focus afgelopen jaren op fysieke

Nadere informatie

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR 2 maart 2015 David Savenije dsavenije@deloitte.nl 06 83555226 Een kort overzicht van de WKR Schematisch overzicht werkkostenregeling

Nadere informatie

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

Nadere informatie

IFRS 15 Rechten op retour

IFRS 15 Rechten op retour IFRS 15 Rechten op retour Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking SeinstravandeLaar B.V. Achter de Vismarkt 12 4101 AD Culemborg Postbus 450 4100 AL Culemborg www.seinstravandelaar.nl info@seinstravandelaar.nl GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking Regionale backoffice

Nadere informatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie Achtergrond en aanleiding De gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuidhebben de intentie uitgesprokenin gezamenlijkheid werk te gaan maken van de inbedding

Nadere informatie

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO)

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) 1. Waar staat de SO ook al weer voor? 2. SO en gemeenten 3. SO en netwerk 4. Doorkijk inkoop ->2016 5. Vervolg beleidsproces 6. Eerste ervaringen delen 7. Vragen,

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017 Taxlab 2017 Fiscaliteit en bouw in de publieke sector Taxlab 2017 Four Faces of Tax 28 maart 2017 Taxlab 2017 Agenda 1. Welkom en introductie 2. Casus aankoop en verbouw van bestaand vastgoed 3. Gevolgen

Nadere informatie

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Taxlab 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Stellingen (1) Er kan niet op worden vertrouwd dat autoriteiten

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. 19 mei 2014. www.jeugdzhz.nl

Inrichtingsplan. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. 19 mei 2014. www.jeugdzhz.nl Inrichtingsplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 19 mei 2014 www.jeugdzhz.nl Inhoud Leeswijzer 5 1 Waarom een serviceorganisatie 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Leerproces 9 1.3 Missie, taken en rollen 10 1.4 Effectiviteit

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN SERVICEORGANISATIE JEUGD ZUID- HOLLAND ZUID

INRICHTINGSPLAN SERVICEORGANISATIE JEUGD ZUID- HOLLAND ZUID INRICHTINGSPLAN SERVICEORGANISATIE JEUGD ZUID- HOLLAND ZUID 19 mei 2014 INHOUD LEESWIJZER 3 1 WAAROM EEN SERVICEORGANISATIE 4 1.1 AANLEIDING 4 1.2 LEERPROCES 6 1.3 MISSIE, TAKEN EN ROLLEN 7 1.4 EFFECTIVITEIT

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Graag gaan wij met u in overleg over uitdagende thema s, zoals de kwaliteit van uw frauderisicoanalyse en professionele

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014 Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39 Johan ten Houten, 10 September 2014 Introductie Johan ten Houten 52 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen, 1 hond Wild van skiën, wijn en koken Grote

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen 2de editie - Oktober 2013 Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen Inhoud Inleiding 3 Nederlandse fiscus erg coulant met uitstel 4 De fiscus vult

Nadere informatie