document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte"

Transcriptie

1 D D project: Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen opdrachtgever: Jumbo Supermarkten B.V. document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte kenmerk: 6412N01a datum: 21 december 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld door: P. Klomp Bureau Veldweg BV Postbus 100 Veldweg 33 A T: (0485) E: 5430 AC Cuijk 5431 CH Cuijk F: (0485) W: KvK:

2 Inhoud 1. Algemeen Toetsing methode NEN Toepassingsbeoordeling Toelichting maatregelpakket IV Omvang van het brandcompartiment Beoordeling m.b.t. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag Conclusie Aanvullende maatregelen t.o.v. voorschriften Bouwbesluit Gebruiksmelding Brandcompartimentering Sprinklerinstallatie... 7 Bijlage(n) Berekening vuurbelastingen conform NEN6060: N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 2/7

3 1. Algemeen Deze notitie is opgesteld ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van het bedrijfspand Jumbo Fenikshof te Nijmegen. Afb. 1: plattegrond Het bestaande object bestaat uit meerdere winkels op de begane grond. Het object is onderverdeeld in brandcompartimenten overeenkomstig voorschriften Bouwbesluit 2012 waarbij de verkoopruimten inclusief magazijnen een gebruiksoppervlak heeft van circa 3996,6 m². Boven de winkels zijn woningen gelegen. Het bestaande gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie als gelijkwaardigheid op het overschrijden van het toegestane brandcompartiment. De verkoopruimten van de winkels wordt uitgevoerd als één brandcompartiment. In verband met de overschrijding van m 2 dienen hiervoor gelijkwaardige maatregelen te worden voorzien op basis van artikel 1.3 van Bouwbesluit In deze rapportage zijn uitsluitend de voor deze gelijkwaardigheid van toepassing zijnde maatregelen omschreven. Deze notitie is gebaseerd op basis van onderstaande ontvangen gegevens: Bouwkundige tekeningen van Jos De Vries The Retail Company te Maarssen, project: 16TNL155. Verder zijn de onderstaande publicatie(s) en norm gehanteerd als basis voor de notitie. Gelijkwaardigheidsonderbouwing op basis van NEN6060:2015, Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, d.d. juni 2015; Vuurlastberekening is uitgevoerd conform NEN 6090 van de toegepaste brandbare materialen op basis van aangereikte tekeningen, kenwaarden en informatie gebruiker; 6412N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 3/7

4 2. Toetsing methode NEN Toepassingsbeoordeling Met het oog op de gewenste inrichting en het gewenste gebruik van het gebouw kan er gekozen worden uit verschillende maatregelpakketten. Een maatregelpakket bevat aanwijzingen voor de uit oogpunt van beheersing van brand te treffen voorzieningen. Die voorzieningen zijn primair gericht op het voorkomen van schade buiten het brandcompartiment en verschillen onder andere in de mate van schadebeperking er binnen. De pakketten hebben elk een eigen toepassingsgebied in termen van gebruiksfuncties, de aard van betrokken brandcompartimenten en combinatiemogelijkheden daarvan in gestapelde bouw. Uit vooronderzoek is gebleken dat in verband met technische haalbaarheid maatregelpakket IV overeenkomstig de norm aangehouden dient te worden. 2.2 Toelichting maatregelpakket IV Maatregelpakket IV gaat uit van de aanwezigheid van een gecertificeerde sprinklerinstallatie, waarbij drie uitvoeringsvarianten zijn te onderscheiden. Afhankelijk van de uitvoeringsvorm en betrouwbaarheid van de installatie mag de maximale vuurlast in een dergelijk brandcompartiment 6.000, of ton vurenhoutequivalent bedragen (resp , of GJ). De maximale omvang kan zeer aanzienlijk zijn en is afhankelijk van de gemiddelde vuurbelasting. Maatgevend voor de eis aan de omhulling is in dit pakket de gemiddelde vuurbelasting van het brandcompartiment, waarbij de maximale eis oploopt met de omvang van het compartiment; vanaf nul (op eigen terrein) naar maximaal 240 minuten. De WBDBO-eis aan de omhulling blijft daarbij tevens beperkt tot de getalswaarde van de gemiddelde vuurbelasting (in kg vurenhout equivalent/m²). Op de perceelgrens is een gezamenlijke WBDBO van minstens 60 minuten vereist en bij een hoge vuurbelasting maximaal 240 minuten. De precieze eisen aan de omhulling worden in deze publicatie beschreven. Bij aan- of opbouw van andere brandcompartimenten vertaalt de genoemde WBDBO-eis zich direct in onder andere de vereiste brandwerendheid van de scheidingswand of de scheidende vloer. Voor het grote brandcompartiment (NEN6060-compartiment) is de vuurbelasting bepaald en is de gelijkwaardigheid ten aanzien van beperking uitbreiding van brand op basis van de methode conform de NEN6060 verder uitgewerkt. Het beschouwde compartiment heeft een gebruiksoppervlakte waarop de gemiddelde vuurbelasting, zoals gesteld in het brandbeveiligingsconcept is bepaald. 6412N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 4/7

5 2.3 Omvang van het brandcompartiment Op basis van de toepassing van bouwmaterialen overeenkomstig de bouwkundige tekeningen is de permanente vuurbelasting bepaald. De variabele vuurbelasting is vastgesteld op basis van opgave gebruiker. De gemiddelde vuurbelasting is bepaald over het gehele gebruiksoppervlak van het beschouwde brandcompartiment. Brandcompartiment verkoopruimte en magazijn winkels De permanente vuurbelasting bedraagt 79,3 MJ/m 2 (4,2 kg/m 2 equivalent vurenhout) De variabele vuurbelasting bedraagt: 1.500,0 MJ/m 2 (78,9 kg/m 2 equivalent vurenhout) De gemiddelde vuurbelasting bedraagt: 1.579,3 MJ/m 2 (83,1 kg/m 2 equivalent vurenhout) Met de hierboven aangegeven vuurbelastingen en een totale vuurbelasting van kg equivalent vurenhout is het gewenste brandcompartiment met een gebruiksoppervlak van m 2 toelaatbaar. 2.4 Beoordeling m.b.t. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag Volgend uit de vuurbelasting en de gehanteerde methode zijn er bij de verschillende maatregelpakketten verschillende WBDBO-eisen van toepassing. Wanneer conform maatregelpakket IV een gecertificeerde sprinklerinstallatie wordt toegepast is voor de bepaling van de WBDBO niet de maatgevende vuurbelasting maar de gemiddelde vuurbelasting van toepassing waarbij de kleinste waarde mag worden aangehouden tussen de waarde die volgt uit de grafiek in afbeelding 2 en de gemiddelde vuurbelasting. De figuur begrenst in feite de basis eis die uit de waarde van de gemiddelde vuurbelasting zou volgen. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de gebruiksoppervlakte van het brandcompartiment in vierkante meters. Het gestippelde deel van onder de 60 minuten geldt voor scheidingen tussen gebouwen op eigen perceel. Voor gevels naar de perceelgrens en voor een (horizontale) scheiding met een gestapeld brandcompartiment geldt een minimum van 60 minuten. Afb. 2: WBDBO bepaling maatregelpakket IV Op basis van de methode NEN6060 dient met een gebruiksoppervlakte van 3.996,6 m 2 een WBDBO gerealiseerd te worden van ten minste 60 minuten naar belendende percelen en voor horizontale scheidingen. De draagconstructie dient hierbij ook een brandwerendheid van 60 minuten te bezitten. 6412N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 5/7

6 Op basis van de bestaande situatie en het rechtens verkregen niveau is er al een WBDBO van de winkels en het magazijn naar de ondergelegen parkeergarage, de bovengelegen woningen en de aangrenzende bebouwing aanwezig van 60 minuten. Derhalve wordt op basis van het rechtens verkregen niveau door toepassing van de bestaande sprinklerinstallatie voldaan aan de beperking van uitbreiding van brand. 2.5 Conclusie In overeenstemming met opdrachtgever is vastgesteld dat gezien de hierboven genoemde resultaten van het onderzoek voorzieningen te treffen overeenkomstig Maatregelenpakket IV. De hiervoor extra maatregelen ten opzichte van de te bouwen voorschriften Bouwbesluit 2012 zijn in hoofdstuk 3 omschreven. 6412N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 6/7

7 3. Aanvullende maatregelen t.o.v. voorschriften Bouwbesluit Gebruiksmelding Ongeacht het maximaal aantal personen of in het gebouw (of deel ervan) dient er voorafgaand aan de ingebruikname een gebruiksmelding worden ingediend overeenkomstig paragraaf 1.5 van Bouwbesluit 2012 i.v.m. gelijkwaardige maatregelen. 3.2 Brandcompartimentering Het NEN6060-compartiment kan als één brandcompartiment worden uitgevoerd mits het gebruik van de ruimte overeenkomt met de aangehouden variabele vuurbelasting van 83,1 kg/m 2 equivalent vurenhout en de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) naar aangrenzende brandcompartimenten een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60 minuten te bezitten. 3.3 Sprinklerinstallatie Het NEN6060 compartiment moet worden voorzien van een sprinklerinstallatie. De betreffende winkelruimten en magazijn zijn voorzien van een bestaande sprinklerinstallatie waarbij op basis van het rechtens verkregen niveau deze sprinklerinstallatie wordt toegepast voor de gelijkwaardigheid volgens de NEN 6060 maatregelpakket IV. De installatie dient te zijn voorzien van een directe doormelding type 1 conform NEN-EN of gelijkwaardig naar een particuliere alarmcentrale. De omvang en uitvoering van de installatie dient op basis van een nader op te stellen overeenkomstig een uitgangspuntendocument (UpD)/Programma van Eisen (PvE) welke de goedkeuring dient te bezitten van de Gemeente. Op de installatie dient bij opleveringen en hierna jaarlijks blijvend een inspectiecertificaat overeenkomstig CCV-regeling Brandbeveiligingsinstallaties worden verstrekt. Indien de op basis van Bouwbesluit 2012 vereiste brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt gecombineerd met de sprinklermeldinstallatie dient hierop eveneens een inspectiecertificaat te worden verstrekt overeenkomstig bovengenoemde regeling. 6412N01a - 21 december Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen 7/7

8 Berekening vuurbelasting conform NEN6090 Gebouwgegevens Bepaling gebruiksoppervlakten conform NEN2580 van de beschouwde bouwdelen De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. winkelruimte Jumbo 1.861,5 m² magazijn Jumbo 214,4 m² kantine/berging in kelder 97,8 m² winkelruimte derden 1.068,7 m² magazijn derden 94,6 m² gezamenlijke entree 62,3 m² gezamenlijke laad en losruimte 597,3 m² Totaal gebruiksoppervlak 3.996,6 m² Bepaling permanente en variabele vuurbelasting De permanente vuurbelasting is de bijdrage aan vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructie-onderdelen die zich binnen het (beschouwde gedeelte van het) bouwwerk bevinden dan wel begrenzen. De variabele vuurbelasting is de vuurbelasting van het (beschouwde gedeelte van het) bouwwerk verminderd met de permanente vuurbelasting. totale permanente vuurbelasting MJ kg vurenhout totale variabele vuurbelasting MJ kg vurenhout totale vuurbelasting MJ kg vurenhout permanente vuurbelasting 79,3 MJ/m² 4,2 kg/m² vurenhout variabele vuurbelasting 1.500,0 MJ/m² 78,9 kg/m² vurenhout Bepaling gemiddelde en maatgevende vuurbelasting De gemiddelde vuurbelasting (q) is de hoeveelheid warmte die per vierkante meter gebruiksoppervlakte vrijkomt bij volledige verbranding van alle aanwezige brandbare materialen. De maatgevende vuurbelasting (qm) wordt bepaald over de aaneengesloten m² van de bruto grondoppervlakte waar(boven) zich de grootste bijdrage aan de vuurlast bevindt. gemiddelde vuurbelasting 1.579,3 MJ/m² 83,1 kg/m² vurenhout

9 Berekening vuurbelasting conform NEN6090 Permanente vuurbelasting aantal volume soort. massa verbr.waarde verbr.waarde per eenheid kg/eenheid Mj/eenheid Mj Dak (1/3 deel) betonnen dek constructie PS dakisolatie 120 mm ,6 m² 0,1 20,0 40, ,5 Gevels minerale wol isolatie - aluminium kozijnen - Vloer (1/3 deel) PS vloerisolatie 100 mm ,6 m² 0,1 20,0 40, ,1 Diversen massieve deuren 2,3 m²/st 35,0 stuks 2,3 450, ,0 houten deurkozijnen 196,0 m¹ 0, ,0 19, ,6 vul- en stelhout 2,0 m³ 470,0 19, ,0 Onvoorzien 5,0 % ,4 totale vuurbelasting ,6

10 Berekening vuurbelasting conform NEN6090 Variabele vuurbelasting aantal volume soort. massa verbr.waarde verbr.waarde m³ kg/eenheid Mj/eenheid Mj Winkelfunctie kenwaarde conform NEN ,6 m² 1.500, ,0 totale vuurbelasting ,0

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis. Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis

Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis. Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis datum 26 juni 2015 project Aviko Steenderen brandveiligheid vestiging Arnhem betreft Beheersbaarheid van Brand vrieshuis uw kenmerk - verwerkt door MBR ons kenmerk F.2014.0682.02.N002 versie 003 contactpersoon

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Beheersbaarheid van Brand Project: Verbouw Lidl Vijf Meiplein Leiden Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541

Nadere informatie

Rapportage NEN 6060 Brandveiligheid grote brandcompartimenten Uitbreiding Insulcon Lancasterstraat 4 te Steenbergen

Rapportage NEN 6060 Brandveiligheid grote brandcompartimenten Uitbreiding Insulcon Lancasterstraat 4 te Steenbergen BEM1604034 gemeente Steenbergen Rapportage NEN 6060 Brandveiligheid grote brandcompartimenten Uitbreiding Insulcon Lancasterstraat 4 te Steenbergen Opdrachtgever: Kraak Bouwtechnisch Managementburo B.V.

Nadere informatie

stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment

stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment Bijlage I Vuurlastberekening compartimentering Samenvatting resultaten brandoverslag stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment noordoostgevel spiegelsymm. 0 min brandcomp.

Nadere informatie

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden.

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden. Documentnummer 1405f d.d. 30 mei 2014 Projectnummer 14.5725.1a Project melkveestal Aarts Betreft brandcompartimentering Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 Om inzicht te krijgen hoe bij toepassing van grote brandcompartimenten kan worden voldaan aan de drie in afdeling 2,22 genoemde functionele eisen, kan verder gebruik gemaakt worden van een handreiking

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Brandveiligheidsonderzoek. Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen

Brandveiligheidsonderzoek. Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen Brandveiligheidsonderzoek Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE BEHEERSBAARHEID VAN BRAND

RAPPORTAGE BEHEERSBAARHEID VAN BRAND RAPPORTAGE BEHEERSBAARHEID VAN BRAND Project: Nieuwbouw bedrijfspand Marchandweg 7 in Barneveld Onderdeel: Rapportage beheersbaarheid van brand Opdrachtgever: GEKA b.v. Koopmansgoed 8 3771 MK BARNEVELD

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits Beheersbaarheid van Brand door Hans Smits 1 EVEN VOORSTELLEN Hans Smits Brandweer Eindhoven Smits Brandveiligheidsadvies Senior adviseur Brandweer Laarbeek - Postcoördinator Post Lieshout Brandpreventie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne

project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne opdrachtgever: Madou Agro Varkens CV te Asten Heusden document: Rapportage Brandveiligheid op basis van NEN6060 kenmerk: 6191N01a datum:

Nadere informatie

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 project: Migrantenhuisvesting in de oude melkfabriek te Venray opdrachtgever: Hoex Bouw BV te Oostrum document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 kenmerk: 6214N02a datum: 13 oktober 2016 projectleider:

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Opdrachtgever: Hoorne B.V. Loet BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Reijne. Tel. :

Opdrachtgever: Hoorne B.V. Loet BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Reijne. Tel. : Vuurbelastingsberekening op basis van de NEN 6060 Brandveiligheid grote brandcompartimenten project Herontwikkeling Ranzijn Tuin & Dier te Nieuw Vennep Opdrachtgever: Hoorne B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten

project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo opdrachtgever: Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten kenmerk: 6715N01a datum: 23

Nadere informatie

Rekenmodel NEN 6060 Rekenmodel NEN 6060 : 2015

Rekenmodel NEN 6060 Rekenmodel NEN 6060 : 2015 Bijlage 1 Rekenmodel Grote Brandcompartimenten Datum: Versie 1.0 Rekenmodel NEN 6060 Rekenmodel NEN 6060 : 2015 Rekenmodel: NEN 6060 : 2015 Gewijzigd 1 Ontwikkeling: Bouwkundig adviesbureau Jaap Bakker

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c datum: 12 juni 2015 opgesteld door: ing. Arnold A.M. Roelofs

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 save is een onderdeel van oranjewoud Beheersbaarheid van Brand 2007 - integrale leidraad - Opdrachtgever: april 2007 Ministerie van BZK 070288a W27 Directie Brandweer en GHOR Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand MVH Adviseurs BV Brandpreventie, Bouwplantoetsing & Juridische brandveiligheidsvraagstukken Fonteinkruid 1 3931 WT WOUDENBERG E. info@mvhadviseurs.nl T. 033-2586334 KvK Gooi en Eemland 32112056 BTW nr.

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSLOODS HOOFDWEG AM SMILDE

NIEUWBOUW BEDRIJFSLOODS HOOFDWEG AM SMILDE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSLOODS HOOFDWEG 113 9422

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van brand Beheersbaarheid van brand (Vuurlastberekening) VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN PLUIMVEESTAL Opdrachtgever: VOF Tieltjes gelegen aan de Halsedijk/Landeweerweg in Halle (projectnummer ) Bouwburo AR 7156 LL Telefoon:

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING Technisch bulletin 65 datum 23 april 2008 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 INLEIDING Dit Technisch Bulletin gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek

Nadere informatie

Brandveiligheidsonderzoek Herenweg 4 te Aagtekerke. Opdrachtgever Deltabig B.V. Pekelingseweg FB Aagtekerke tel.

Brandveiligheidsonderzoek Herenweg 4 te Aagtekerke. Opdrachtgever Deltabig B.V. Pekelingseweg FB Aagtekerke tel. Brandveiligheidsonderzoek Herenweg 4 te Aagtekerke Opdrachtgever Deltabig B.V. Pekelingseweg 6 4363 FB Aagtekerke tel.nr: 0118-583665 ZLTO Advies Ir.A.C.H.M. Commissaris Senior adviseur Omgeving Kantoor

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 Inleiding Dit Memorandum gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek van dit Memorandum mogen pas

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

In opdracht van Arcelor Mittal heeft DGMR Bouw B.V. een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd inzake het aspect beheersbaarheid van brand.

In opdracht van Arcelor Mittal heeft DGMR Bouw B.V. een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd inzake het aspect beheersbaarheid van brand. Notitie Project BMD Advies\BvB\Arcelor in Heijningen Betreft Functie wijziging bestaande fabriekshal Ons kenmerk F.2013.0792.00.N001 Versie 001 Datum 13 september 2013 Verwerkt door MAG TVO Contactpersoon

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Methode BvB Gegevens. Tekeningen. Gebouwgegevens. Totaal 9372 m². Begripsbepaling en uitgangspunten volgens bouwbesluit 2012

Methode BvB Gegevens. Tekeningen. Gebouwgegevens. Totaal 9372 m². Begripsbepaling en uitgangspunten volgens bouwbesluit 2012 Methode BvB 2007 Gegevens Object Handelsonderneming Wullink VOF Plaats Hengelo ( Gld) Straat Banninkstraat 45 Functie Industrie Status Bestaande bouw met uitbreiding Adviesburo Nederlands Brandpreventie

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 save is een onderdeel van oranjewoud Beheersbaarheid van Brand 2007 - integrale leidraad - Opdrachtgever: april 2007 Ministerie van BZK 070288a W27 Directie Brandweer en GHOR Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Permanente vuurlastberekening

Permanente vuurlastberekening Saturn te Duiven Betreft: Saturn te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Projectnummer: Saturn

Nadere informatie

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling Grote brandcompartimenten Normen in ontwikkeling NEN 66 i.o. NEN 679 i.o. Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering Even voorstellen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

Stralingsberekening NEN 6068

Stralingsberekening NEN 6068 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 04-06-2014 ZK14000188 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Stralingsberekening NEN 6068 Nieuw te bouwen werktuigenberging BEM1401121 gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Rapportage Beheersbaarheid van brand (BvB)

Rapportage Beheersbaarheid van brand (BvB) Rapportage Beheersbaarheid van brand (BvB) Betreft : M.T.S. Ruijter Locatie : Bierdijk 5, Hippolytushoef Projectnummer : 20140819 Versie : 0.1 Datum : 20 augustus 2014 Dit plan is verzorgd door: I.F.T.T.S.

Nadere informatie

BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND

BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-06-2013 ZK13000310 Omgevingsmanager BEM1302998 gemeente Steenbergen BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND HEENSEDIJK 16A, DE HEEN Colofon Berekening beheersbaarheid

Nadere informatie

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van opdrachtgever: te Deurne document: Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie kenmerk: 5648PvE oai01a datum: 7 september 2015

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 save is een onderdeel van oranjewoud Beheersbaarheid van Brand 2007 Deel 1: Methode BvB - integrale leidraad - Opdrachtgever: april 2007 Ministerie van BZK 070288b W27 Directie Brandweer en GHOR Postbus

Nadere informatie

Beoordeling NEN 6060 Maatregelenpakket ǀ

Beoordeling NEN 6060 Maatregelenpakket ǀ Beoordeling NEN 6060 Maatregelenpakket ǀ Nieuwbouw Aldi Weert Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Rapportage NEN 6060 Object: Projectnummer: Aldi Weert 16-004.2 LG BvB

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje

NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje Advies- en onderzoeksrapport beheersbaarheid van brand methode 2007 In opdracht van: Van Westreenen

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden

Berekening brandoverslag. Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Berekening brandoverslag Nieuwbouw Gastenhuis aan de Karel Brouwerhof te Leusden Versiebeheer AIVN16.0040-001 1.0 02-09-2016 Eerste versie R. Dam C.R. Duursema Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Paraaf

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Rapport nr /BGB Revisie C. Brandveiligheid grote brandcompartimenten (compartimentering volgens NEN 6060) 20 september 2016

Rapport nr /BGB Revisie C. Brandveiligheid grote brandcompartimenten (compartimentering volgens NEN 6060) 20 september 2016 Boedelhofweg 38A 7211 BS Eefde 0575 544 966 advies@brandexpert.nl www.brandexpert.nl Rapport nr. 2100-1/BGB Revisie C Brandveiligheid grote brandcompartimenten (compartimentering volgens NEN 6060) 20 september

Nadere informatie

RBG. Rapport r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam. Brandoverslag onderzoek ADVIESBUREAU VOOR. 't Holland 59.

RBG. Rapport r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam. Brandoverslag onderzoek ADVIESBUREAU VOOR. 't Holland 59. RBG ADVIESBUREAU VOOR B R A N D V E I L I G H E I D 't Holland 59 Rapport 117094r01 Appartementen Blok 13A IJburg te Amsterdam 6921 GX Duiven T (0316) 844 080 E info@rbg bv.nl I www.rbg bv.nl Brandoverslag

Nadere informatie

B o u w f y s i c a & M a n a g e m e n t. Adviesrapport rap01. Beheersbaarheid van Brand 2007 Sporthal de Draai te Heerhugowaard

B o u w f y s i c a & M a n a g e m e n t. Adviesrapport rap01. Beheersbaarheid van Brand 2007 Sporthal de Draai te Heerhugowaard JACOBS INGENIEURS B o u w f y s i c a & M a n a g e m e n t Adviesrapport 14-032-rap01 Beheersbaarheid van Brand 2007 Sporthal de Draai te Heerhugowaard 12-3-2015 Adviesrapport Beheersbaarheid van Brand

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

NOTITIE. Datum 28 oktober 2016 Werknummer RNL Uitbreiding bedrijfspand aan de Elandweg 74 te Lelystad Jeroen Schrijver

NOTITIE. Datum 28 oktober 2016 Werknummer RNL Uitbreiding bedrijfspand aan de Elandweg 74 te Lelystad Jeroen Schrijver NOTITIE Datum 28 oktober 2016 Werknummer Van Jeroen Schrijver Deerns Nederland B.V. Bouwfysica & Energie T 088 3740 160 F 088 3740 016 bouwfysica@deerns.com www.deerns.nl Aan A. van Deelen (VanWestreenen,

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van brand Beheersbaarheid van brand (Vuurlastberekening) VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN BIGGENSTAL: Opdrachtgever: Mts. Van de Lagemaat gelegen aan de Grolseweg 19 in (projectnummer ) Behoort bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND SCHOOLSTRAAT 58 - AARTSWOUD

BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND SCHOOLSTRAAT 58 - AARTSWOUD BEREKENING BEHEERSBAARHEID VAN BRAND SCHOOLSTRAAT 58 - AARTSWOUD Colofon Berekening beheersbaarheid van brand Projectnummer: EN.13.1210 Versie: 1 Datum: 16 juli 2014 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan Poort

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Brandveiligheidsonderzoek. Nieuw te bouwen vleeskuikenstal aan de Klein Bedaf 7 te Baarle-Nassau

Brandveiligheidsonderzoek. Nieuw te bouwen vleeskuikenstal aan de Klein Bedaf 7 te Baarle-Nassau Brandveiligheidsonderzoek Nieuw te bouwen vleeskuikenstal aan de Klein Bedaf 7 te Baarle-Nassau Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl

Nadere informatie

NOTITIE. 1 Inleiding. Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Nieuwbouw Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Jeroen Schrijver

NOTITIE. 1 Inleiding. Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Nieuwbouw Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Jeroen Schrijver NOTITIE Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Van Jeroen Schrijver Deerns Nederland B.V. Bouwfysica & Energie T 088 3740 160 F 088 3740 016 bouwfysica@deerns.com www.deerns.nl Aan H. Gerritsen

Nadere informatie

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw opdrachtgever: Tétris Turnkey Solutions B.V. te Amsterdam document: Beoordeling doorstroomcapaciteit vluchtroutes kenmerk: 6020N01a datum:

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats :

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats : Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : 123Makelaar Objectnaam : Adres : 63 Postcode : 1098 AE Plaats : Amsterdam Datum opname : 3-9-2015 Datum rapport : 18-9-2015 Definities Allereerst een korte omschrijving

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen Notitie Datum: 23 maart 2016 Project: 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00003.akr Betreft: Brandoverslagberekeningen Versie: 01_001 In opdracht van Plegt-Vos

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief Beoordeling brandoverslag Instructie Versie 1.1 Datum 6 januari 2011 Status Definitief Colofon Versie 1.1 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : Valad Objectnaam : Adres : Postcode : 6538 SW Plaats : Datum opname : Datum rapport : 8-11-2016 Meetcertificaat : B dit rapport is opgesteld op basis van bestaand meetcertificaat:

Nadere informatie

Rapportage. Beheersbaarheid van Brand

Rapportage. Beheersbaarheid van Brand Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon zaaknummer datum Z 127798 18 januari 2017 Rapportage Guus Stam medewerker WABO afdeling Dienstverlening Beheersbaarheid van

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Rapport Gelijkwaardigheid Brandcompartimentering

Rapport Gelijkwaardigheid Brandcompartimentering Rapport Gelijkwaardigheid Brandcompartimentering Rapport nr. 3022-OSF-02-01 19 april 2016 Uitbreiding OSF2, Tata Steel Adres: Uitbreiding OSF2 Tata Steel Betreft: Rapport Gelijkwaardigheid Brandcompartimentering

Nadere informatie

Nieuwbouw showroom Skoda/Seat Noordhoek aan de Kraaivenstraat 13 te Tilburg

Nieuwbouw showroom Skoda/Seat Noordhoek aan de Kraaivenstraat 13 te Tilburg Nieuwbouw showroom Skoda/Seat Noordhoek aan de Kraaivenstraat 13 te Tilburg Beheersbaarheid van Brand Maatregelpakket I Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r

Nadere informatie

Grote Brandcompartimenten. Prof. P.H.E. van de Leur

Grote Brandcompartimenten. Prof. P.H.E. van de Leur Grote Brandcompartimenten Prof. P.H.E. van de Leur Ontwikkelingen Denken over grote brandcompartimenten gewijzigd Risicobenadering overheid Doctrine brandweer Nieuwe normen in de maak, NEN Veilig vluchten

Nadere informatie

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a

1 Inleiding In opdracht van Stevenshoek Langweer B.V. is door Landstra bureau voor bouwfysica een brandoverslagonderzoek verricht voor het horeca en a Horeca en appartementen Stevenshoek te Langweer Brandoverslag 212017n04 d.d. 31 maart 2015 Opdrachtgever: Stevenshoek Langweer B.V. p/a Ter Huivra 16 8501 GZ Joure Contactpersoon: de heer T. Wallendal

Nadere informatie

Rapport behorende bij de aanvraag bouwvergunning van bovengenoemd project Voor akkoord, de aanvrager:

Rapport behorende bij de aanvraag bouwvergunning van bovengenoemd project Voor akkoord, de aanvrager: Van Elst & Roelofs Plancoördinatie B.V. Postbus 57 5430 AB Cuijk Veldweg 33 A 5431 CH Cuijk telefoon: (0485) 44 28 01 telefax: (0485) 44 27 03 Email: info@vanelstroelofs.nl KvK Den Bosch nr. 17191758 kenmerk:

Nadere informatie