Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk STON/ymem/CURE CI/13/35c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk STON/ymem/CURE CI/13/35c"

Transcriptie

1 Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (NVVP) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Directie Forensische Zorg (DForZo) Gevangeniswezen (GW) Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) Newtonlaan BX Utrecht Postbus GA Utrecht T F E I Behandeld door Telefoonnummer adres STON/ymem/CURE Onderwerp Datum Veranderingen NZa-regelgeving voor de GGZ en FZ per september 2013 Geachte mevrouw, heer, De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 10 september 2013 de regelgeving vastgesteld voor de gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) en voor de forensische zorg (FZ). Eerder is de regelgeving voor de generalistische basis-ggz (GB-GGZ) vastgesteld 1. De nieuwe regelgeving is gepubliceerd op In deze circulaire leest u welke regels en tarieven door de NZa zijn vastgesteld en wat dit inhoudt voor uw achterban. In de toelichting op de regelgeving vindt u uitgebreide informatie. Voor de DBC s en DBBC s vindt u de gedetailleerde uitwerking in de gebruikersdocumenten op Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen. 1. Veranderingen productstructuur G-GGZ en FZ 2014 DBC-Onderhoud (DBC-O) heeft op 15 juli 2013 de releases opgeleverd voor de DBC s in de G-GGZ en voor de DBBC s in de FZ. In de circulaire van 6 juni 2013 (kenmerk CI/13/22c) hebben wij aangegeven welke wijzigingen daarin zijn doorgevoerd vanuit de doorontwikkelagenda G- GGZ/FZ. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen kort weer: 1

2 Ernstige enkelvoudige dyslexie (G-GGZ) Met ingang van 1 januari 2014 is de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie herkenbaar op de factuur door middel van de prestatiecode 017. In de productstructuur 2013 was de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie niet zichtbaar. Deze viel onder de DBC s met diagnosegroep overige stoornissen in de kindertijd. Inzicht in de diagnosegroep ernstige enkelvoudige dyslexie is nodig, omdat het ministerie van VWS voor deze zorg aparte middelen beschikbaar stelt. Daarnaast is in de regelgeving voor 2014 opgenomen dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de vergoeding van dyslexiebehandeling. 2 van 9 Privacyregeling DBC (G-GGZ) Om de uitzonderingsbepaling privacy G-GGZ beter uitvoerbaar te maken, zijn er dummycodes toegevoegd aan de prestatiecodes en declaratiecodes. Het gebruik van deze dummycodes maakt het mogelijk om naar diagnose herleidbare informatie weg te laten op de factuur. Zo kunnen de declaraties die gebaseerd zijn op de privacy uitzondering via het reguliere (digitale) declaratieproces worden verwerkt, zonder dat dit leidt tot procesverstoring, uitval in dat proces en onnodige kosten. Tegelijkertijd blijven ze als uitzondering herkenbaar waardoor ze procesmatig ook als uitzondering kunnen worden behandeld. Verdiepingsdiagnostiek (FZ) Verdiepingsdiagnostiek (VD) wordt per 2014 als zorgtype aan de DBBCsystematiek toegevoegd. VD is een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek, wat door een forensische polikliniek wordt uitgevoerd. Dit kan in het adviesproces door de reclassering ingezet worden, met als doel toeleiding tot de juiste zorg. Op dit moment vindt de inkoop van VD buiten de DBBC-systematiek om plaats. Om de inkoop, registratie en declaratie van VD in het vervolg ook via de DBBC-systematiek mogelijk te maken, is besloten om voor VD een forensische zorgtitel op te nemen. Op die manier is inzichtelijk dat er sprake is van VD en kunnen alle minuten op een DBBC geregistreerd worden als zorgtype VD. Wijziging in verblijfssoorten (FZ) De DBBC-productstructuur wordt per 2014 uitgebreid naar 7x4 verblijfsprestaties. De productstructuur FZ wijkt tot en met 2013 op meerdere punten af van de productstructuur GGZ. Het grootste verschil is dat de FZ drie verblijfsintensiteiten kent en de GGZ zeven. Verder zijn de definities van verblijfsintensiteit in de FZ en GGZ anders. Per 2014 heeft de NZa de verblijfsprestaties van de FZ in lijn gebracht met die van de G-GGZ. Dat betekent dat de matrix verblijfssoorten is uitgebreid van 3x4 naar 7x4, de berekenwijze van de verblijfsintensiteit is aangepast aan die van de GGZ en de grenzen van verblijfsintensiteit en de definitieomschrijving van verblijfsintensiteit zijn gewijzigd. Ten slotte is de beschrijving van het verblijf en van inzet van VOV-personeel overgenomen uit de prestatiebeschrijving van de GGZ. Onverzekerde zorg (GB-GGZ en G-GGZ) Per 2014 zal zorg die niet tot het basispakket behoort, maar wel zorg is zoals beschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG), buiten de DBC-systematiek vallen. G-GGZ die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt, moet door zorgaanbieders via apart declareerbare producten worden geregistreerd en gedeclareerd. Deze

3 apart declareerbare producten hebben de vorm van Overige Producten (OVP s). Er bestaan momenteel al enkele OVP s voor niet-basispakket zorg. Indien er geen aparte prestatie bestaat voor niet-basispakket zorg, dan kunnen de volgende OVP s gebruikt worden: - OVP niet-basispakketzorg consult (voor activiteiten); - OVP niet-basispakketzorg verblijf (voor verblijfsdagen). De reeds bestaande automatische controlemogelijkheden van de kleurensystematiek zullen niet verdwijnen. Activiteiten die buiten de aanspraak zijn geplaatst en die in de DBC-systematiek worden geregistreerd, zullen echter niet meer afleiden naar een (rode) DBC. Declaratie van niet-basispakket zorg zal immers niet via DBC s gebeuren maar viaovp s. Voor DBC-trajecten die in 2013 gestart zijn en nog doorlopen in 2014 geldt de kleurensystematiek overigens nog wel (zoals deze in 2013 van kracht was). Wij hebben voor deze OVP s een maximumtarief vastgesteld. 3 van 9 2. Kostenonderzoek (G-GGZ en FZ) In de G-GGZ en in de FZ is een kostenonderzoek uitgevoerd. Wij hebben aan geselecteerde aanbieders gevraagd hun kostprijzen uit te leveren over het boekjaar DBC-O heeft op basis hiervan productprijzen per DBC berekend. Deze productprijzen zijn gebaseerd op de mediaan: de middelste waarneming uit de reeks. Wij hebben deze productprijzen vervolgens omgerekend naar tarieven. Eerst zijn de productprijzen verhoogd met de kapitaallasten van de behandelcomponent (7,8%). De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC s) voor de verblijfszorg staat hier los van. Daarna zijn de productprijzen geïndexeerd met de definitieve index 2013 en de voorlopige index 2014 (samen 3,92%). Het resultaat is in de G-GGZ verminderd met de zogenoemde Schipperskorting (5,55%). Deze structurele doelmatigheidskorting was nog niet neergeslagen in de kosten Deze stap is beschreven in de gewijzigde beleidsregel Tariefmaatregel gespecialiseerde GGZ. Dit eindresultaat hebben we vergeleken met de huidige tarieven. Daaruit blijkt dat zowel in de G-GGZ als in de FZ een stijging zichtbaar is. De gewogen gemiddelde stijging is respectievelijk 6,37% en 7,6%. Als we dit uitsplitsen naar verblijf en behandeling in de G-GGZ, dan komt dit neer op een stijging van 0,00% voor verblijf en 10,17% voor behandeling. Voor de FZ komt dit neer op een mutatie van -5,0% voor verblijf, +28,46% voor behandeling en - 44,99% voor dagbesteding. We zullen de kostenontwikkelingen monitoren in de Marktscan GGZ en FZ. De vastgestelde prestaties en tarieven staan in de volgende tariefbeschikkingen: DBC s en Overige Producten gespecialiseerde GGZ met kenmerk TB/CU-5070 en DBBC s en Overige producten forensische zorg met kenmerk TB/FZ In de toelichting op de tariefbeschikking vindt u een verdere uitwerking van de methodiek en de uitkomsten. Naast dit maximumtarief kennen de GGZ-DBC s vanaf 1 januari 2013 een 10% bandbreedte boven het geldende maximumtarief, die kan worden gebruikt indien hierover contractuele overeenstemming bestaat tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Deze is niet gewijzigd. Naast bovengenoemde tariefbeschikkingen hebben wij voor de G-GGZ ook de tariefbeschikking Dyslexiezorg met kenmerk TB/CU-5072 en

4 voor de FZ de tariefbeschikking ZZP s en extramurale parameters FZ met kenmerk TB/CU-0006 vastgesteld. 3. Regelgeving G-GGZ en FZ 4 van Regelgeving DBC s en DBBC s 2014 Alle regels, bepalingen en verplichtingen voor de DBC s en de DBBC s staat voortaan in één regeling: respectievelijk de Regeling Gespecialiseerde GGZ (NR/CU-532) en de Regeling DBBC s FZ (NR/FZ- 007). Wij hebben de spelregels van DBC-O hierin opgenomen. Het spelregeldocument bestaat nog wel en dient als verdere toelichting, maar is geen onderdeel van de regelgeving van de NZa. Het document validatieregels van DBC-O blijft wel onderdeel van de NZa-regelgeving. Naast deze redactieslag hebben we diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Een deel hiervan hebben we beschreven in de circulaire van 6 juni 2013 (kenmerk CI/13/22c). De wijzigingen vallen in de volgende groepen uiteen: hoofdbehandelaarschap in de GGZ; informatie op de factuur; afschaffen productgroepen; wijziging registratie verblijfsprestaties. Hoofdbehandelaarschap (GB-GGZ en G-GGZ) Het hoofdbehandelaarschap in de G-GGZ beperkt zich vanaf 1 januari 2014 tot negen beroepen: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. Voor dyslexie kunnen ook de orthopedagoog en de kinder- en jeugdpsycholoog optreden als hoofdbehandelaar. Daarnaast heeft de Minister van VWS in de Tweede Kamer toegezegd dat er voor de generalistische basis-ggz nog twee beroepen worden toegevoegd als hoofdbehandelaar, namelijk de orthopedagoog en de kinder- en jeugdpsycholoog. Informatie op de factuur (G-GGZ) Wij hebben de informatie die op de factuur moet komen verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2014 moeten de volgende aanvullende gegevens op de factuur vermeld worden: 1. AGB-code van de hoofdbehandelaar en diens beroep: 2. als de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van diagnose, dan moet ook de AGB-code van tweede hoofdbehandelaar en diens beroep ook op de factuur; 3. directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar (onder 1 en 2); 4. directe en indirecte patientgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep; 5. de totaal bestede directe en indirecte patientgebonden tijd per DBC (een optelling van 3 en 4) ; 6. de AGB-code van de verwijzer en het type verwijzer; 7. dagbesteding (via de activiteitencode); 8. dyslexie (via de prestatiecode).

5 Afschaffen productgroepen (G-GGZ en FZ) Zowel in de G-GGZ als in de FZ zijn vanaf 1 januari 2014 twee productgroepen afgeschaft: 5 van 9 Productgroepen met geen behandeling (FZ en G-GGZ) De huidige productstructuur van de G-GGZ kent de productgroep geen behandeling bij 24-uurs verblijf en de productstructuur van de FZ de productgroep geen behandeling. Beide productgroepen hebben een tarief van 0,00. Aangezien verblijf zonder behandeling in de G-GGZ niet-basispakket zorg is en geen behandeling" binnen de DBBC s ook niet voorkomt, schaffen wij deze productgroep af met ingang van 1 januari Productgroepen DB(B)C s met alleen indirecte tijd (FZ en G-GGZ) Per 1 januari 2014 wordt de productgroepen DB(B)C s met alleen indirecte tijd opgeheven. Dit is analoog aan de somatische zorg. Het is onwenselijk dat een zorgaanbieder een DB(B)C in rekening kan brengen zonder dat er ooit contact is geweest met de patiënt. Een voorwaarde voor declareren is dat er direct contact heeft plaatsgevonden met de patiënt, oftewel er is directe tijd geweest. Indien een G-GGZ/FZbehandelaar een andere G-GGZ/FZ-behandelaar consulteert kan dit via onderlinge dienstverlening in rekening worden gebracht. Verblijf met overnachting (G-GGZ) We hebben een nieuwe omschrijving van verblijf met overnachting opgenomen in de regeling voor de G-GGZ. Doel hiervan is dat zorgvraag leidend wordt voor het bepalen van de zorgprestatie. Daarnaast hebben we in de prestatiebeschrijving toegevoegd dat het bij de inzet van VOVpersoneel gaat om netto FTE (ingeroosterd/fysiek aanwezig zorgverlenend VOV-personeel). Als laatste hebben we bij de inzet van VOV-personeel het woord doorgaans toegevoegd. Hiermee bieden we meer ruimte voor zorgaanbieders om innovatieve ontwikkelingen door te voeren, zoals het gebruik van domotica. Verblijf zonder overnachting (G-GGZ) Verblijf zonder overnachting (VZO) is bedoeld voor patiënten waarvoor klinisch verblijf met overnachting niet noodzakelijk is, maar voortgezette intensieve psychiatrische behandeling met verblijf in de instelling wel noodzakelijk is. Gedurende de dag worden meerdere behandelingen aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Hiervoor is aanvullende begeleiding noodzakelijk. De prestatie verblijf zonder overnachting maakt dit mogelijk. De eenheid van de prestatie is een dagtarief. Vanaf 1 januari 2014 is de volgende aanvullende registratieregel opgenomen voor deze prestatie: bij dagbehandeling van meer dan 4 direct patiëntgebonden tijd uur is er geen combinatie mogelijk met VZO. 3.2 Regelgeving transitiemodel GGZ 2014 Vorig jaar hebben wij de regelgeving over de invoering van prestatiebekostiging in de G-GGZ vastgesteld. De gehele sector is inmiddels over op DBC s en NHC s. Met twee aangepaste beleidsregels wordt deze invoering afgerond. Het betreft uitsluitend de (voorheen) gebudgetteerde aanbieders van gespecialiseerde geestelijke

6 gezondheidszorg. We hebben deze wijzigingen ook doorgevoerd in de Regeling Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders (NR/CU-535). Beleidsregel Invoering NHC in de gespecialiseerde GGZ (BR/CU-5092) Wij hebben deze beleidsregel aangepast voor de financiële afwikkeling van de overgangsregeling. De Minister van VWS heeft ons de opdracht gegeven deze financiële afwikkeling via het Zorgverzekeringsfonds te laten verlopen. De wijze waarop de financiele afwikkeling plaatsvind staat beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel. 6 van 9 Er is in het veld een discussie geweest over de verwerking van eventuele overproductie in de overgangsregeling. Wij hebben ervoor gekozen om geen correctie, achteraf op de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds, te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat de overgangsregeling voldoende dempende werking heeft voor de verschillen tussen oude en nieuwe bekostiging en de bijkomende administratieve lasten aanzienlijk zouden zijn. Beleidsregel Nacalculatie doorloop DBC s 2012 en nacalculatie DBC s 2013 (BR/CU-5090) Wij hebben deze beleidsregel aangepast, zodat de afwikkeling van materiële controles wordt gefaciliteerd. Bij het vaststellen van de in 2013 geldende beleidsregel was hier nog geen oplossing voor. Partijen zijn met elkaar overeengekomen dat de materiële controles op de DBComzet uiterlijk in het najaar van 2014 zijn afgerond. Hierdoor kunnen de materiële controles meelopen in de nacalculatie over Wij hebben hiervoor een correctieregel opgenomen. Als de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar het met elkaar eens zijn dat de DBC-omzet , zoals deze in eerdere nacalculaties is verwerkt, niet juist is, dan kan deze correctieregel worden ingevuld. Correcties over de vastgestelde budgetten zijn niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk om na indiening van de nacalculatie nog wijzigingen door te geven, ook niet als er daarna nog materiële controles plaatsvinden. Wij benadrukken dat zorgverzekeraars verplicht zijn hun controles af te ronden, ook als de afgesproken deadline niet wordt gehaald. Over schadelastjaar 2014 en verder zullen wij geen nacalculatie uitvoeren. Daarnaast hebben we een aantal teksten verduidelijkt op verzoek van het veld. De belangrijkste verduidelijking is dat we weergeven hoe de nacalculatie wordt afgerond. Net als over eerdere jaren zullen wij de uitkomst vastleggen in een beschikking. Daarna vindt voor de laatste keer een opbrengstverrekening plaats. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari Regelgeving transitiemodel FZ 2014 De FZ bevindt zich in een driejarige transitieperiode van budgetbekostiging naar DBBC bekostiging. In die periode is er een vangnet voor aanbieders. Wij rekenen jaarlijks in t+1 het transitiebedrag uit dat aanbieders ontvangen of betalen. Het transitiebedrag is een percentage van het verschil tussen budget- en DBBC omzet in het betreffende transitiejaar.

7 Deze regeling verplicht Directie Forensische Zorg (DForZo) om budget en DBBC omzetten per zorgaanbieder aan ons aan te leveren. Daarmee kunnen wij tijdens de transitieperiode van de budgetsystematiek naar DBBC bekostiging de transitiebedragen per zorgaanbieder berekenen. Dit start in 2014 over het jaar van Overige wijzigingen regelgeving GGZ 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) ingevoerd. We maken onderscheid tussen regelgeving voor de GB-GGZ en de G-GGZ (G-GGZ). Om deze reden is alle regelgeving die voor de tweedelijns curatieve GGZ gold, hierop aangepast. Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ Deze beleidsregel is een samenvoeging van de voorgaande beleidsregel BR/CU-5088 Prestaties en tarieven tweedelijns cggz en de beleidsregel BR/CU-5074 Overige producten cggz. Inhoudelijk is het beleid op de meeste punten gelijk gebleven. Alleen de Overige Producten (OVP s) voor rijbewijskeuringen en geïndiceerde preventie zijn gewijzigd. Daarnaast zijn er extra OVP s voor onverzekerde zorg opgenomen. De tarieven voor de OVP s zijn geïndexeerd, met uitzondering van de tarieven voor rijbewijskeuringen en de tarieven voor de OVP nietbasispakketzorg consult en de OVP niet-basispakketzorg verblijf. Deze laatste twee OVP s zijn eerder beschreven onder Veranderingen productstructuur G-GGZ en FZ Rijbewijskeuringen (G-GGZ) De prestaties voor rijbewijskeuringen gaan van twee naar vier prestaties met een aangepast tarief. Van oorsprong zijn er twee soorten rijbewijskeuringen, namelijk de keuring op verzoek van de politie en de keuring op verzoek van het CBR. Het onderscheid in deze twee prestaties laten we in stand, maar we differentiëren naar tijd. De standaardprestaties bestaan beide uit 15 minuten directe patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte tijd. Wanneer een keuring langer duurt dan de tijd van de standaardprestatie, kan de specialist een toeslag in rekening brengen per 15 minuten dat de keuring langer duurt (directe tijd). De voorwaarde voor het in rekening brengen van de toeslagprestatie is dat de specialist de patiënt vooraf informeert hierover. We hebben maximumtarieven vastgesteld voor rijbewijskeuringen. De prestaties en tarieven in de GGZ komen daardoor overeen met die in de somatische zorg. Het tarief is afgeleid van de tarieven die gelden voor de huisartsenzorg. Daarbij is rekening gehouden met de tijdsbesteding van de specialist. Geïndiceerde preventie (G-GGZ) De prestatie voor geïndiceerde preventie komt vanaf 1 januari 2014 te vervallen. De aanleiding hiervoor is de duiding over geïndiceerde preventie door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in het rapport Geneeskundige GGZ deel 2. Het CVZ duidt geïndiceerde preventie als geneeskundige zorg die valt onder de huisartsenzorg. Daarom kan deze zorg niet meer via de G-GGZ in rekening worden gebracht. 3.5 Overige wijzigingen regelgeving 2014 FZ Beleidsregel Prestaties en tarieven DBBC s FZ Deze beleidsregel is een samenvoeging van de voorgaande beleidsregels DBBC-tarifering behandeling en verblijf in de forensische zorg, met

8 kenmerk BR/FZ-0002, de beleidsregel Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg in strafrechtelijk kader, met kenmerk BR/FZ-0005 en de beleidsregel Overige producten forensische zorg in strafrechtelijk kader, met kenmerk BR/FZ Inhoudelijk is het beleid gelijk gebleven. 8 van 9 Beleidsregel Prestaties en tarieven ZZP s en extramurale parameters Deze beleidsregel is een samenvoeging van de voorgaande beleidsregels ZZP -tarifering en tarieven extramurale parameters in de forensische zorg, met kenmerk BR/FZ-0003 en de beleidsregel Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg in strafrechtelijk kader, met kenmerk BR/FZ Qua inhoud is het beleid gelijk gebleven. Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ In deze regeling zijn onder andere de bepalingen rondom onderlinge dienstverlening verduidelijkt. Het beleid is inhoudelijk gelijk gebleven. 3.6 Ingetrokken regelgeving GGZ per 2014 Wij hebben per 1 januari 2013 prestatiebekostiging ingevoerd in de G- GGZ, waarbij gekozen is voor een éénjarig transitiemodel. Vanaf 1 januari 2014 is dit transitiejaar voorbij. Om deze reden vervalt de regelgeving die samenhangt met de budgetsystematiek van voorgaande jaren. Dit betekent dat per 2014 de volgende regelgeving eindigt: BR/CU-5040 Definities budgetsystematiek cggz BR/CU-5066 Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ BR/CU-5067 Tariefmaatregel curatieve GGZ 2010 BR/CU-5069 Extramurale curatieve GGZ BR/CU-5070 Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BR/CU-5087 Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ 3.7 Regelgeving MBI 2013 Het ministerie van VWS heeft vorig jaar in een aanwijzing ons de opdracht gegeven om een MBI voor de curatieve GGZ vast te stellen. In de beleidsregel Macrobeheersingsinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013, nadere regel Macrobeheersingsinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Afgelopen jaar hebben enkele technische overleggen met de zorgverzekeraars plaatsgevonden om de procedure met betrekking tot de gegevensaanlevering door de zorgverzekeraars verder aan te vullen. Deze technische overleggen hebben, naast enkele tekstuele aanpassingen, ertoe geleid dat de zorgaanbieder diegene is die ook de AGB-houder is en daarmee diegene is die, bij uitvoering van het MBI, verantwoordelijk is voor de betaling van de aanslag. Daarnaast is verduidelijkt dat het bij de gerealiseerde omzet de daadwerkelijk door zorgverzekeraar gehonoreerde omzet betreft, inclusief de deelprestaties en de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli 2015 door de zorgverzekeraars. Tenslotte is de datum voor wanneer de zorgverzekeraars de gegevens aan ons moeten aanleveren verschoven van 1 augustus 2015 naar 1 september 2015.

9 4. Algemeen In deze circulaire staat de regelgeving genoemd die (op)nieuw is vast gesteld en of is ingetrokken. Diverse regels die per 1 januari 2013 in werking zijn getreden, zijn ook geldig in Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar onze website ( Hier kunt u vinden welke beleidsregels en nadere regels in 2014 geldig zijn. 9 van 9 Heeft u vragen? Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van tot uur op telefoonnummer ( 0,05 per minuut). U kunt uw vragen ook per stellen via Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden onder uw leden. Met vriendelijke groet, Nederlandse Zorgautoriteit drs. H. van Wieren unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 info@nza.nl CI/14/25c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 info@nza.nl CI/14/25c Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Telefoon nu m mer

Telefoon nu m mer r -jf Nederlandse / Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS); Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Release ggz/fz 2018 Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Jeroen Schols, projectleider prestaties ggz/fz Informatiebijeenkomst Beleid en praktijk ggz/fz Bronnen voor wijzigingen 4 mogelijke routes Aanwijzing

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 Voorgenomen besluiten voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader voor het jaar 2013. Augustus 2012 Inhoud Vooraf 4 Inleiding 5 Beleidsregels en nadere

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN curatieve GGZ Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending -01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 Onbepaald

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN DBBC S FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC s 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/36c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/36c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ BELEIDSREGEL Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ Inleidende bepalingen In de brief van 21 februari 2012, kenmerk TK 2010-11, 25 424, nr. 160, aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28493 6 juni 2016 Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz Regeling NR/CU-571

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Datum vergadering : 7 juni 2017 Auteur : Inleiding Elk jaar stelt de NZa de release vast voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de forensische zorg (fz) en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150 Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN GGZ Zvw Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending TB/CU-5057 1 januari 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 Onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten

Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Gelet op de artikelen: - 35, zevende lid, - 36, eerste en derde lid, - 37, - 62, - 68, - 76, tweede lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c / Aan het bestuur van: - Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - GGZ Nederland (GGZN); - Platform MeerGGZ; - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006

BELEIDSREGEL BR/FZ-0006 BELEIDSREGEL TARIEVEN NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 INVOERING NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT (NHC) FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/34C

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/34C Aan het bestuur van: NIP, LHV, V&VN, LVE, NVVP, GGZ-NL, VHN, LVG, ZN. Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456

Behandeld door Telefoonnummer Kenmerk KBRE/mpan/GGZ 030 296 81 11 CI/10/43c 10D0047456 Aan de besturen van: - gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - MeerGGZ - Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) Newtonlaan

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c /

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie