Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)"

Transcriptie

1 Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged A1 Adjunct van de directeur Phenixgebuw Kning Albert II laan Brussel Dit betreft een tijdelijke betrekking tt eind december 2013 Vacaturenummer: 2462 FUNCTIECONTEXT Het Departement RWO is verantwrdelijk vr de beleidsvrbereiding van het ruimtelijk rdeningsbeleid, het wnbeleid en het nrerend erfgedbeleid van de Vlaamse Regering, en vr de vertaling van dat beleid naar de uitvering te. Het Departement RWO ndersteunt de bevegde ministers vanuit haar beleidsvrbereidende en een beleidsevaluerende pdracht: inhudelijke expertise wrdt pgebuwd, beleidsnta s en beleidsbrieven van de ministers wrden vrbereid. Het departement is k verantwrdelijk vr de ndersteuning van de bevegde ministers bij de aansturing en de pvlging van de beleidsuitvering, die tevertruwd wrdt aan agentschappen. Het Departement RWO staat vr de uitdaging m haar beleidsndersteunende dienstverlening verder uit te buwen zdat vanuit een geznde plitiek-ambtelijke verhuding de vgdijminister in staat is zijn uitgestippeld beleid vlwaardig te realiseren. Het Departement wenst zich daarm te ntwikkelen als expertisecentrum teneinde deze beleidsndersteuning te versterken en is vlp bezig met een transitietraject met als del haar beleidsndersteunende dienstverlening te ptimaliseren. Het Departement RWO zekt een jurist die mee het team van juristen kan versterken binnen de afdeling juridische dienstverlening. Drdat de afdeling juridische dienstverlening belast is met enkele grte regelgevende pdrachten (pmaak decreet nrerend erfged, aanpassing decreet ruimtelijke rdening en cdificatie in sectr wnbeleid en de pmaak en/f aanpassing van uitveringsbesluiten ) en er daarnaast een grte vraag is aan ndersteuning vanuit de afdeling juridische dienstverlening, is er de ndzaak vr een tijdelijke versterking van het team juristen tt het einde van de legislatuur. Je zal adviezen afleveren ver de materie nrerend erfged, ruimtelijke rdening en wnen vanuit een helikptervisie en in samenspraak met de verschillende beleidsafdelingen van het departement. Deze adviezen vergen een analyse van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Daarnaast zal je je infrmeren en dcumenteren ver de relevante materies.

2 Je zal k gerechtelijke prcedures pvlgen en de uitspraken, met het g p de beleidsvrbereiding en beleidsuitvering, analyseren, interpreteren en cmmuniceren. JE TAKENPAKKET 1. Pr-actief verzamelen, genereren en verwerken van infrmatie teneinde het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ndersteunen en te nderbuwen. Dit kan.m. vlgende activiteiten inhuden: Verzamelen van infrmatie geleverd dr de beleidsafdelingen Interpreteren van gegevens Identificeren en in kaart brengen van de kennis die ndig is Verantwrdelijkheid nemen inzake de kennispbuw 2. Vertalen van beleidsvisies in juridisch crrecte regelgeving teneinde een helder, eenduidig en realistisch wettelijk kader te leveren vr de implementatie van het beleid: Meeschrijven van wetteksten en telichting Cördineren van het schrijven van wetteksten Input leveren vr wetteksten Knelpunten en tegenstrijdigheden signaleren Kwaliteitscntrle(laten)uitveren Zrgen vr de wettelijk verplichte adviezen raad van state, SERV,VLOR, inspectie van financiën ) 3. Het geven van juridische adviezen ver interpretatie van de regelgeving: Schrijven van adviezen Knelpunten en tegenstrijdigheden signaleren Kwaliteitscntrle 4. Het pvlgen van gerechtelijke prcedures en de uitspraken met het g p de beleidsvrbereiding en beleidsuitvering analyseren, interpreteren en cmmuniceren Verzrgen van de cmmunicatie ver de impact van gerechtelijke uitspraken Juridische crrecte gevlgtrekkingen maken Suggesties den m bepaalde administratieve praktijken te wijzigen f bij te stellen f in vrkmend geval wijzen p de ndzaak m regelgeving aan te passen; 5. Actief bijhuden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied/beleidsdmein teneinde via integratie van de nieuwste evluties de kwaliteit van de beleidsvrbereiding en de beleidsimplementatie cntinu te ptimaliseren. Dit kan.m. vlgende activiteiten inhuden: Trends en ntwikkelingen pvlgen Interdisciplinaire kennis pbuwen Kennis pbuwen ver raakvlakken én criteria van nderscheid tussen (de taakstelling van) het eigen beleidsdmein en andere beleidsdmeinen Vlgen van internatinale trends Meewerken aan de uitbuw van kennismanagement m kennis en infrmatie te verdelen en beschikbaar te maken.a. SharePint Juridisch Platfrm mee helpen uit te buwen Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan cursussen Zich p de hgte huden en ntwikkelen van expertise p het vlak van wetgeving, p technisch vlak en in de praktijk

3 JE PROFIEL JE DIPLOMA Je hebt een master- f een gelijkwaardig diplma in de rechten. JE WERKERVARING Werkervaring in de materie ruimtelijke rdening, nrerend erfged en wnen is een pluspunt maar niet strikt ndzakelijk. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je bent vertruwd met de materie ruimtelijke rdening, wnen en nrerend erfged f je bent bereid uw algemene kennis hierver verder te verdiepen. Je bezit een elementaire kennis van de wetgeving en reglementering inzake nrerend erfged, ruimtelijke rdening en wnen f je bent bereid die al dan niet via externe studie relatief snel te verwerven. Je kan vlt verweg met de curante fficeprgramma s (utlk, wrd, excel), f je bent bereid die al dan niet via externe studie relatief snel te verwerven. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Vrtdurend verbeteren Vrtdurend verbeteren van het eigen functineren en van de werking van de entiteit, dr de bereidheid m te leren en mee te greien met veranderingen II. Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvering van taken Klantgerichtheid Met het g p het dienen van het algemeen belang, de legitieme beheften van verschillende srten (interne en externe) klanten nderkennen en er adequaat p reageren II. Onderneemt acties m vr de klant een geschikte plssing te bieden bij vragen en prblemen die minder vr de hand liggen. Samenwerken Met het g p het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat p het niveau van een team, entiteit f de rganisatie, k als dat niet meteen van persnlijk belang is II. Helpt anderen en pleegt verleg Betruwbaarheid cnsequent en crrect handelen Handelen vanuit de cdes van integriteit, zrgvuldigheid, bjectiviteit, gelijke behandeling, crrectheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sciale en ethische nrmen (diversiteit, milieuzrg ). Afspraken nakmen en zijn verantwrdelijkheid nemen II. Brengt sciale en ethische nrmen in de praktijk Prbleemanalyse (analytisch denken) Prbleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze p zek gaan naar aanvullende relevante infrmatie. II Je legt verbanden en je ziet rzaken. Synthetisch denken Meningen uiten en zicht hebben p de cnsequenties ervan, p basis van een afweging van relevante criteria III Je vrmt een ged nderbuwd en geïntegreerd rdeel

4 Initiatief Kansen nderkennen en uit eigen beweging acties vrstellen f ndernemen II. Neemt het initiatief m structurele prblemen binnen het eigen takendmein p te lssen (reactief en structureel) Overtuigingskracht Instemming verkrijgen vr een mening, aanpak f visie dr ged nderbuwde argumenten te gebruiken, dr dialg en verleg aan te gaan, dr autriteit (bevegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en dr gepaste strategieën uit te buwen I. Argumenteert met valabele argumenten HOE SOLLICITEREN? Je sllicitatiebrief met uitgebreid cv stuur je uiterlijk p zndag 21 nvember 2010 bij vrkeur via mail naar We willen je vragen m het cv en de brief als bijlage bij je mail te vegen. Vermeld in het nderwerp van je mail het vacaturenummer Of je stuurt deze dcumenten per brief naar: Vlaamse verheid - Bestuurszaken Jbpunt Vlaanderen (zne 3C) Budewijnlaan 30 BUS Brussel SELECTIEPROCEDURE - Screening van cv's: week van 29 nvember - Interviews: vanaf 6 december ONS AANBOD - Het Departement RWO is een gedreven en ambitieuze entiteit, met een maatschappelijk zinvlle pdracht: het ndersteunen van de minister en de beleidsraad in de vrbereiding, evaluatie en ttstandkming van het Vlaams beleid inzake ruimtelijke rdening, wnen en nrerend erfged. - Een beiende en uitdagende functie. - Het Departement RWO wil zich ntwikkelen als een expertisecentrum. Je krijgt dan k ruime mgelijkheden wat vrming, bijschling en ndersteuning met mderne ICT middelen betreft. - Je eerste 12 maanden vrmen een prefperide. Je mentr helpt je bij het inwerken en begeleidt je waar ndig. - Je werkdruk kan hg zijn, maar we prberen het werk z ptimaal mgelijk te cmbineren met de privésituatie: z bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar aan en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schlvakanties is er in de hfdkantren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een prfessinele pvang vr kinderen tussen 3 en 14 jaar. - Vlt bereikbaar met het penbaar verver: het Departement RWO ligt vlakbij het statin Brussel- Nrd. Je wn-werkverkeer met het penbaar verver is vlledig gratis. - De hspitalisatieverzekering is gratis. Nevenverzekerden zals gezinsleden kunnen bvendien k aansluiten tegen gunstige tarieven. - Het Departement RWO zet zich actief in m gelijke kansen en diversiteit p de werkvler te bevrderen. De kwaliteiten van ns persneel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap f afkmst. Als je een handicap hebt, laat ns dat vraf weten. We zrgen ervr dat je in de best mgelijke mstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek z ged mgelijk aan juw handicap aan. - Alle persneelsleden ntvangen maaltijdcheques (van 5 eur per gewerkte dag). De Vlaamse verheid beschikt ver verschillende bedrijfsrestaurants met demcratische prijzen.

5 - Je wrdt cntractueel aangewrven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) tt eind december Relevante berepservaring in de private sectr f als zelfstandige kan wrden erkend dr de lijnmanager p basis van de functievereisten en kan tt maximaal 9 jaar verlnd wrden. Je aanvangssalaris is minimaal ,72 eur (brutjaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire telagen niet inbegrepen. Je brut maandsalaris is dan 2.845,73 eur. Je kan zelf berekenen heveel je bij de Vlaamse verheid kan verdienen via de Salarissimulatr p Hier vind je k meer infrmatie ver de algemene arbeidsvrwaarden van de Vlaamse verheid. Je kunt rekenen p een vltte en discrete behandeling van je kandidatuur. MEER WETEN? - Vr extra infrmatie ver de inhud van de functie kun je cntact pnemen met Anne Van Renterghem, afdelingshfd Juridische Dienstverlening Kning Albert II-laan 19, 1210 Brussel Vr extra infrmatie ver de selectieprcedure kun je cntact pnemen met Liesbeth Van Wichelen, selectieverantwrdelijke Budewijnlaan 30 bus 42 te 1000 Brussel Vr extra infrmatie ver de arbeidsvrwaarden kun je cntact pnemen met Nadja Csijns, persneelsmedewerker Kning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel Applicatiebeheerder

Functieprofiel Applicatiebeheerder Functieprfiel Applicatiebeheerder 1. NAAM: 2. Datum in dienst: 3. FUNCTIENAAM a. Functinele benaming: Applicatiebeheerder b. Graadbenaming: Deskundige c. Niveau: B functie d. Datum pmaak: december 2018

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 3 adjuncten van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 3 adjuncten van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 3 adjuncten van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Vacaturenummer:

Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Vacaturenummer: Agentschap Onrerend Erfged zekt een Medewerker databeheer Afdeling: Onderzek en Bescherming Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebuw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Vacaturenummer:

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V)

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Studiedienst van de Vlaamse

Nadere informatie

3 DOSSIERBEHEERDERS BOEKHOUDING

3 DOSSIERBEHEERDERS BOEKHOUDING Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via hrizntale mbiliteit vr interne persneelsleden van het Departement MOW): 3 DOSSIERBEHEERDERS BOEKHOUDING Afdeling:

Nadere informatie

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Vacature: ICT-ontwikkelaar

Vacature: ICT-ontwikkelaar Vacature: ICT-ntwikkelaar Bij het team ICT bij Kind en Gezin in Brussel Juw inzet draagt bij tt de realisatie van de missie van Kind en Gezin, namelijk vr elk kind waar en he het k gebren is f pgreit,

Nadere informatie

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V),

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), De afdeling Hrizntaal Beleid van het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V)

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van 3 jaar: GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: C Medewerker Koning Albert II-laan 35, 1030

Nadere informatie

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven...

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven... Aanwerving Stafmedewerker algemeen beleid in cntractueel dienstverband, vltijds INLICHTINGENBROCHURE Sciale huisvestingsmaatschappij De Mandel biedt wnplssingen vr mensen met een bescheiden inkmen. Ben

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/ICT

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/ICT Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in cntractueel verband: 1 adjunct van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/SBC

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/SBC Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 adjunct van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/VERV/SSO

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/VERV/SSO Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 adjunct van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

De stad Aarschot is op zoek naar:

De stad Aarschot is op zoek naar: VACATUREBERICHT De stad Aarscht is p zek naar: EEN COORDINATOR (m/v) vr de CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN niveau A (A1a-A3a) - vltijds in cntractueel verband vr nbepaalde duur (brutmaandsalaris aan huidige index

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur Functie Graadnaam: afdelingshfd Functienaam: Beleidscördinatr grndgebiedzaken Functinele lpbaan: A4a-A4b Cde: Afdeling: Grndgebiedzaken Dienst: Subdienst: FB-07-01-b Del van de entiteit De afdeling grndgebiedzaken

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten, Stafdienst

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V)

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER (M/V)

APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Het intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting werft aan in contractueel dienstverband: APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Systeemexploitatie Financiën

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

TEKENAAR/TECHNISCH ONTWERPER

TEKENAAR/TECHNISCH ONTWERPER Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): TEKENAAR/TECHNISCH ONTWERPER Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Expertise

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V)

VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V) Afdeling: Waterbouwkundig laboratorium Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V)

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: 2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving. Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving. Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr de

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via hrizntale mbiliteit vr interne persneelsleden van het Departement MOW): ICT-SPECIALIST Afdeling: Beleidsdmein: Niveau:

Nadere informatie

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)...

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)... INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1-C2-C3 (M/V) VOOR DE ZORGVERENIGING ZORG STEKENE DEELTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN 1 JAAR NAAM :..................................................................

Nadere informatie

TECHNISCH EXPERT HOMOLOGATIE

TECHNISCH EXPERT HOMOLOGATIE Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via hrizntale mbiliteit vr interne persneelsleden van het Departement MOW): TECHNISCH EXPERT HOMOLOGATIE Afdeling: Beleidsdmein:

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v)

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v) De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een assistent nthaal (m/v) in cntractueel verband met halftijdse prestaties (bepaalde duur: vervangingsvereenkmst) vr de dienst MiNaWa Bulskampveld

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

4 STUDIE-INGENIEURS STABILITEIT

4 STUDIE-INGENIEURS STABILITEIT Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via hrizntale mbiliteit vr interne persneelsleden van het Departement MOW): 4 STUDIE-INGENIEURS STABILITEIT Afdeling:

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Vlaams

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

CONSULENT RUIMTELIJKE ORDENING DISCIPLINECOACH (M/V)

CONSULENT RUIMTELIJKE ORDENING DISCIPLINECOACH (M/V) Ruimte en Erfgoed van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur: CONSULENT RUIMTELIJKE ORDENING DISCIPLINECOACH

Nadere informatie

Functioneel analist (expert)

Functioneel analist (expert) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vr de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen (VMSW), is Vlaanderen cnnect p zek naar een: Functineel analist (expert)

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossierbeheerder Personeel (HRM)

Functiebeschrijving: Dossierbeheerder Personeel (HRM) Functiebeschrijving: Dssierbeheerder Persneel (HRM) Functiefamilie Dssier- en gegevensbeheerders Vr akkrd Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de

Nadere informatie

Draaiboek externe communicatie afslanking provincies

Draaiboek externe communicatie afslanking provincies Draaibek externe cmmunicatie afslanking prvincies Inhud Onderwerp Pagina Cmmunicatie dr de afgeslankte directies 2-3 Cmmunicatie dr dienst Cmmunicatie 4 Cmmunicatie met ICT-ndersteuning 5 Archivering 6

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V)

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau en rang: Graad Standplaats Strategie en

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/SBDC

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/SBDC Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in cntractueel verband: 1 adjunct van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

TERREINTECHNICUS HIC

TERREINTECHNICUS HIC Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via hrizntale mbiliteit vr interne persneelsleden van het Departement MOW): TERREINTECHNICUS HIC Afdeling: Beleidsdmein:

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V)

FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V) FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V) Del van de functie De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de partner vr de stedelijke en gemeentelijke schlbesturen, hun

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/PBC

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in contractueel verband: 1 adjunct van de directeur VACATURENUMMER : AGODI/CONTR A/PBC Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AGODI) werft aan in cntractueel verband: 1 adjunct van de directeur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten Niveau A Graad

Nadere informatie

COÖRDINATOR INVESTERINGSPROGRAMMA (MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN)

COÖRDINATOR INVESTERINGSPROGRAMMA (MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN) Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): COÖRDINATOR INVESTERINGSPROGRAMMA (MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau:

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

CONSULENT FINANCIEEL MANAGEMENT EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING (M/V)

CONSULENT FINANCIEEL MANAGEMENT EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING (M/V) Ruimte en Erfgoed afdeling Agentschapsbeheer werft aan in statutair dienstverband: CONSULENT FINANCIEEL MANAGEMENT EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING (M/V) Afdeling: Agentschapsbeheer Beleidsdomein: Ruimtelijke

Nadere informatie

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V)

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie