Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding"

Transcriptie

1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan JR Postbus DH Den Haag Het labjournaal Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen Telefoon Telefax Inleiding Onder de Amerikaanse octrooiwet geldt het "first to invent"-systeem zowel voor uitvindingen binnen als buiten de Verenigde Staten. Dit betekent dat diegene die het eerst een uitvinding heeft gedaan, volgens de Amerikaanse wet recht heeft op octrooi. Dit systeem geeft aanleiding tot procedures voor de Amerikaanse Octrooiraad of de Amerikaanse rechter (zogenaamde interference -procedures), waarin verschillende uitvinders proberen te bewijzen dat zij de eerste waren die de uitvinding hadden gedaan. Om een vroege, geldige uitvindingsdatum te kunnen bewijzen voor uitvindingen die ook in de Verenigde Staten van belang zijn, is het noodzakelijk om een goede verslaglegging van het onderzoek naar nieuwe uitvindingen bij te houden in een zogeheten laboratoriumjournaal, ook wel labjournaal genoemd. Deze verslaglegging moet zodanig zijn uitgevoerd dat zij bewijskracht heeft voor de Amerikaanse wet en bruikbaar is in een juridische procedure. In het hiernavolgende zal kort worden uiteengezet welke informatie in een laboratoriumjournaal moet worden opgenomen. Het labjournaal als bewijsmateriaal Het labjournaal is bruikbaar als bewijs in een "interference"-procedure omdat het informatie geeft over de feiten die moeten worden bewezen. Het is echter vaak niet van tevoren te voorspellen welke details later van belang zullen zijn. In het algemeen kan het labjournaal daarom het beste zoveel informatie omvatten, dat een gemiddelde vakman na lezen van het journaal begrijpt wat precies is gebeurd. Ook misschien nog vage ideeën moeten worden opgeschreven. In een "interference"-procedure zal, naast het labjournaal, bewijs moeten worden geleverd door een getuigenverklaring. Hoe meer informatie is opgenomen in het labjournaal, des te minder zal een getuige alleen aangewezen zijn op zijn geheugen. Het is daarom van belang details van resultaten te registreren zodra de resultaten bekend zijn. Ook is het belangrijk de zojuist ingevoerde informatie te dateren. Bovendien moet de naam van de persoon die de informatie heeft ingevoerd - meestal de uitvinder - worden vermeld. Het is dan later direct duidelijk dat deze persoon als getuige kan optreden. Nieuwe informatie die in het labjournaal is ingevoerd, moet ten minste door een tweede persoon, die niet RNapr12

2 Blad 2 de uitvinder is, worden ondertekend en gedateerd. Deze tweede persoon geeft hiermee aan dat hij of zij op deze datum het stuk heeft gelezen en begrepen. Ook deze tweede persoon kan eventueel later optreden als getuige in een "interference"-procedure. De tweede persoon werkt bij voorkeur niet aan hetzelfde onderwerp en is dus ook geen mede-uitvinder. Inhoud van het labjournaal De informatie die in een labjournaal moet worden opgenomen, bestaat ruwweg uit drie delen: - details van de uitvinding en het uitgevoerde werk; - data waarop de uitvinding is gedaan en het werk is uitgevoerd; en - namen en handtekeningen van personen die kennis hebben van de informatie die in het labjournaal is opgenomen. Behalve de eindresultaten van de experimenten moet ook worden omschreven hoe en waarmee de experimenten zijn uitgevoerd. Als er afkortingen worden gebruikt, moet de uitgeschreven verklaring ergens in het journaal zijn terug te vinden. Wanneer experimenten herhaald worden uitgevoerd, worden meestal alleen de afwijkingen van een of andere standaard- of gemiddelde uitkomst genoteerd. Dit is op zichzelf niet erg, zolang maar duidelijk is welke deze standaard- of gemiddelde uitkomst is. Het spreekt voor zich dat het labjournaal ook leesbaar moet zijn voor derden. In sommige gevallen kan het zinvol zijn de algemene indrukken die onderzoekers hebben van een experiment op te nemen in het journaal. Een vermelding dat een experiment met succes is verlopen, kan gunstig zijn voor het aantonen van de datum van uitvinding. Een vermelding dat een experiment geheel mislukt is, kan later echter ongunstig uitwerken, bijvoorbeeld wanneer later blijkt dat het experiment niet mislukt is en misschien wel op een ander punt succesvol is geweest. Bovendien kan een onderzoeker bedoelen dat het experimentele resultaat commercieel geen succes zal zijn, terwijl dit voor de juridische situatie niet van belang is. Daarnaast moet er op worden gelet dat de term voor de hand liggend in octrooiland vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat juist geen sprake is van een uitvinding. Deze term moet dus niet verkeerd worden gebruikt door bijvoorbeeld te stellen dat een idee voor de hand ligt op basis van de bekende informatie. Enige voorzichtigheid met subjectieve uitlatingen in het labjournaal is geboden. Vorm van het labjournaal Bij voorkeur wordt voor een labjournaal gebruik gemaakt van een ingebonden boekwerk. Bij een losbladig systeem zou de suggestie kunnen worden gewekt dat later bladzijden zijn ingevoegd of verwijderd. Als het onhandig is de experimenten in één labjournaal te omschrijven, bijvoorbeeld omdat verschillende experimenten gelijktijdig worden uitgevoerd, kunnen

3 Blad 3 verschillende labjournalen naast elkaar worden gebruikt. Voor zover van toepassing, moeten verwijzingen naar andere bladzijden, c.q. labjournaals worden opgenomen. Er moet niet met potlood, maar met onuitwisbare inkt worden geschreven. Als met verschillende kleuren inkt wordt gewerkt, moet worden aangegeven of deze kleuren al dan niet een bijzondere betekenis hebben. Foto's, grafieken en dergelijke worden onlosmakelijk met het labjournaal verbonden door gebruik te maken van plakband, lijm, nietjes en dergelijke. Het is uit den boze om deze los in het journaal te bewaren. De foto's en dergelijke moeten ook worden gedateerd en voorzien van een handtekening (ook door de tweede persoon). De handtekeningen kunnen gedeeltelijk worden gezet over de foto etc. en gedeeltelijk over de bladzijde waarop ze zijn aangebracht. Als reeds eerder ingevoerde informatie naderhand moet worden aangepast of aangevuld, moet de nieuw ingevoerde informatie opnieuw worden gedateerd en ondertekend door de persoon die de informatie heeft ingevoerd. Ook de tweede persoon moet opnieuw tekenen en dateren, nadat deze de nieuwe informatie heeft gelezen en begrepen. Als blanke delen van pagina's niet meer worden gebruikt, moet hierdoor een streep worden gezet. Als informatie naderhand wordt doorgekrast, moet dit bij voorkeur vergezeld gaan van een uitleg waarom dit is gedaan en alweer worden ondertekend en gedateerd. Namen van personen; ondertekenen en dateren Normaliter zal de persoon die informatie in het labjournaal heeft ingevoerd, bij een "interference"-procedure worden opgeroepen om een verklaring af te leggen over de inhoud van het labjournaal en de procedure die is gevolgd bij het bijhouden van het journaal. Als de persoon die het journaal heeft bijgehouden de verklaring niet wil of kan afleggen, kan het journaal vaak toch nog worden gebruikt, bijvoorbeeld aan de hand van de tweede persoon, die kan verklaren dat hij destijds heeft kennis genomen van de inhoud van het journaal en dit toen heeft ondertekend. Diegene die het journaal bijhoudt, hoeft niet een van de uitvinders te zijn. De persoon die informatie in het journaal invoert, zal bij iedere aanvulling zijn handtekening zetten en dateren. De tweede persoon behoort iedere pagina te lezen, te ondertekenen en te dateren. Hij of zij moet dit bij voorkeur met enige regelmaat doen, bijvoorbeeld eenmaal per dag. In een "interference"-procedure kan het gebeuren dat een deel van het labjournaal alleen de datum van de tweede persoon krijgt toegewezen, zodat het belangrijk is elke aanvulling zo snel mogelijk van een tweede gedateerde handtekening te laten voorzien. Het is natuurlijk belangrijk dat de tweede persoon over voldoende technische kennis beschikt om te begrijpen wat hij of zij leest, in verband met mogelijke later af te leggen (mondelinge) getuigenverklaringen. Bij voorkeur is de tweede persoon

4 Blad 4 daarom ook een wetenschapper of technicus die samenwerkt met de uitvinder of een van de superieuren van de uitvinder. De tweede persoon mag geen mede-uitvinder zijn. Als een persoon die het journaal als tweede heeft ondertekend later mede-uitvinder wordt, ontstaat een probleem, omdat deze in de Amerikaanse rechtspraktijk niet meer kan fungeren als een persoon die als een onbevooroordeelde kan getuigen over het werk van de uitvinder. Een dergelijk probleem kan worden voorkomen door als tweede persoon iemand te gebruiken die niet meewerkt aan het project. Zoals gezegd, moet iedere aanvulling in het journaal worden ondertekend en gedateerd. De datum waarop een idee is gevormd, de datum waarop het werk aan een idee is gestart, de data waaruit de voortgang van het werk blijkt, moeten alle worden geregistreerd. Als blijkt dat, nadat de uitvinding is gedaan, het werk aan de uitvinding gedurende een zekere periode heeft stilgelegen, geldt als effectieve datum voor de uitvinding de datum waarop het werk weer is gestart. Een uitvinding die bijvoorbeeld een jaar in de ijskast is gelegd en pas daarna verder is ontwikkeld om vervolgens op de markt te zijn gebracht en/of onderwerp te worden van een octrooiaanvrage, krijgt als effectieve datum van uitvinding de datum waarop de ontwikkelingen weer opnieuw zijn gestart. Het is dus van belang dat uit het labjournaal niet alleen blijkt dat de uitvinding of een idee op een bepaalde datum is ontstaan, maar ook dat met regelmaat aan de uitvinding is gewerkt, totdat deze op de markt werd gebracht en/of totdat octrooi werd aangevraagd. Samenvatting Een goed labjournaal moet de volgende gegevens bevatten: de datum waarop het experiment is begonnen; het doel van het experiment en eventueel de naam van degene die het experiment heeft voorgesteld; een beschrijving van de methoden, apparatuur, materialen en tests, analyses etc; verwijzingen naar andere informatiebronnen (bijv. geraadpleegde literatuur, databanken, andere labjournalen); namen van degenen die het werk hebben uitgevoerd of daarbij betrokken waren; alle gegevens en waarnemingen verkregen uit het experiment of de studie, ook gegevens van de ontwikkeling van (test)methoden; de voornaamste conclusies getrokken uit de gegevens. De opzet van het labjournaal moet aan de volgende criteria voldoen: het journaal is gebonden; de gegevens of resultaten worden genoteerd in de vorm waarin zij zijn gegenereerd;

5 Blad 5 het journaal wordt dagelijks, of wanneer een pagina vol is, ondertekend en gedateerd; iedere bladzijde wordt tevens ondertekend door een tweede persoon (geen mede-uitvinder), bij voorkeur dagelijks; het schrift is leesbaar en in onuitwisbare inkt; iedere bladzijde is vol; door niet-benutte delen wordt een streep gezet; correcties worden verklaard; er wordt niet zonder meer doorgestreept of weggeveegd. Voor vragen over deze circulaire kan contact worden opgenomen met een van onze octrooigemachtigden. Op verzoek kan een voorbeeld van een labjournaal worden toegezonden. Advies: bewaar het journaal altijd op een veilige plaats. VEREENIGDE, april 2012 Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN Met genoegen leid ik de Code of practice welzijnsbewaking bij u in. In artikel 10 van de in 1996 herziene Wet op de dierproeven zijn de 3 V's

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie