Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i."

Transcriptie

1 Page 1 of 5 home actualiteiten evenementen bedrijvengids archief zoeken adverteren abonneren colofon Redactie R. van Dalen Kopij Neerslag zenden aan: NVA, t.a.v. redactie Neerslag Postbus 70, 2280 AB Rijswijk of Download de Auteursinstructies (28 Kb) Verder in dit nummer: Rwzi Dokhaven 24 uur uit bedrijf! John Kevenaar en Rich Thomassen waterschap Hollanse GIS als onderdeel van Professioneel Handhaven Buschgens/Bultstra Goed gemalenbeheer is essentieel onderdeel van rioleringszorg Ir. Ewald Oude Luttikhuis e.a. Optimalisatie anaërobe slibstabilisatie Tejo Scholten, Moma Savic ( Rijnland) Geboren: waterschap Hollandse Rich Thomassen Sturing van droge stofgehalte op basis van Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i.'s Neerslag 2005/2 Situatie: De rwzi Dokhaven is in 1987 in gebruik genomen. De installatie is ontworpen voor een vuillast van ie en m3/uur. Het zuiveringsproces is gebaseerd op het AB proces, een tweetraps proces met een zeer hoogbelaste eerste trap. Gevolgd door een laagbelaste tweede trap. Bijzonder aan de rwzi is dat deze geheel ondergronds is gelegen, is zeer compact gebouwd met een oppervlakte van 3,75 ha. Het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk is apart van de rwzi gebouwd op een afstand van ca. 600 meter. De slibverwerking is niet ondergronds gelegen, maar is eveneens gebouwd op een zeer beperkte oppervlakte. De rwzi en de slibverwerking zijn met elkaar verbonden door middel van ondergrondse leidingen voor onder meer spuislib en retourwater. Effluenteisen: Het ontwerp was gebaseerd op de effluenteisen zoals die golden in de jaren 80. Er werden eisen gesteld aan zwevende stof (30 mg/l), BZV (20 mg/l), terwijl nitrificatie alleen in de zomer werd voorgeschreven. Er waren geen eisen ten aanzien van stikstofverwijdering (denitrificatie) en fosfaatverwijdering. In de jaren 90 zijn nieuwe eisen van kracht geworden voor de verwijdering van fosfaat en stikstof. Deze eisen gelden voor nieuwe rwzi s. Bestaande rwzi s mogen afwijken, met als voorwaarde dat het totale rendement op jaarbasis over een geheel beheersgebied tenminste 75% bedraagt. De rwzi Dokhaven speelt echter een dominante rol in het gebiedsrendement. Ongeveer een derde van de hoeveelheid afvalwater van Waterschap Hollandse wordt behandeld op Dokhaven. Daarom zijn maatregelen voor de verwijdering van fosfaat en stikstof noodzakelijk. Voor stikstof heeft Hollandse nog uitstel tot 2006 voor het bereiken van het vereiste rendement. Fosfaatverwijdering: Het verwijderen van fosfaat was relatief eenvoudig te combineren met de bestaande processen. In de eerste trap van het AB proces wordt daartoe ijzerchloride gedoseerd. Daarnaast worden twee soorten polymeer toegevoegd, een coagulant direct na de dosering van ijzerchloride, en een flocculant ter plaatse van de overstort van de beluchtingstank naar de bezinktank. Met deze

2 Page 2 of 5 temperatuur Esther Both-Pols Beluchtingsregeling rwzi de Groote Lucht Ernst Schuurman zogenaamde tripeldosering blijkt de effectiviteit van de ijzerchloridedosering sterk te verbeteren. Bovendien wordt extra organische stof verwijderd, die met het spuislib kan worden afgevoerd naar de slibverwerking. Doordat extra organische stof wordt verwijderd in de eerste trap, is de belasting naar de tweede trap afgenomen. Hierdoor kan tegenwoordig gedurende het gehele jaar worden genitrificeerd. De aanpassingen zijn in 1995 in bedrijf genomen. Voedselreststoffen voor een schoner milieu ir. P. (Peter) de Been MBR Heenvliet Ing. Steven Marijnissen Onderhoud bij zuiveringsbeheer van Andy Schellen Stikstofverwijdering: De mogelijkheden voor stikstofverwijdering zijn uiterst beperkt. Door het verbeterde rendement in de eerste trap, resteert er te weinig BZV in het influent van de tweede trap om te kunnen denitrificeren. Daarnaast is de slibleeftijd kritisch voor het handhaven van de nitrificatie. Het introduceren van onbeluchte zones zal direct ten koste gaan van de beluchte slibleeftijd, en daarmee ten koste van de nitrificatie. Gezien de ondergrondse ligging van de rwzi zijn fysieke uitbreidingen niet mogelijk. Daarom is er gezocht naar innovatieve oplossingen om de stikstofverwijdering te verbeteren. Sensortechniek alternatief voor analyser? Ernst Schuurman ISSN Neerslag is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA Auteursrechten voorbehouden De Anammox reactor Sharon-proces: De eerste aanpassing betreft het Sharon-proces. Dit proces is geschikt voor de behandeling van zeer geconcentreerde stikstofstromen. Het proces is gerealiseerd op de slibverwerkingsinstallatie voor de behandeling van het centraat, dat resteert na slibontwatering. Het centraat vertegenwoordigt 10% tot 15% van de totale stikstofvracht, en is geconcentreerd. De ammoniumconcentratie bedraagt tot mg/l. Bovendien is de temperatuur van het water hoog, omdat het ontwaterde slib afkomstig is uit de gistingstanks. Het Sharon-proces werkt zonder slibretentie. De slibverblijftijd is gelijk aan de hydraulische verblijftijd. Het slib moet daarom even snel groeien dan het met het effluent van de reactor uitspoelt. Bij een temperatuur van 35 C wordt het mogelijk om op deze wijze bacteriën die ammonium omzetten in nitriet te behouden, en bacteriën die nitriet omzetten in nitraat uit de reactor te spoelen. Omdat de nitrificatie stopt bij de vorming van nitriet, resulteert dit in een lagere zuurstofvraag. Het gevormde nitriet wordt gedenitrificeerd met behulp van methanol. Doordat nitriet wordt gedenitrificeerd in plaats van nitraat, wordt ook op methanol bespaard.

3 Page 3 of 5 Het Sharonproces Effluentrecirculatie: Op de rwzi is een voorziening gerealiseerd om het gezuiverde effluent terug te brengen naar het influent. Het aanwezige nitraat in het recirculatiewater kan in de zeer hoogbelaste eerste trap gemakkelijk worden gedenitrificeerd. Omdat de installatie hydraulisch niet hoger kan worden belast, zijn de mogelijkheden voor het recirculeren van effluent beperkt tot DWA omstandigheden. Resultaten tot nu toe: Ten gevolge van de genoemde aanpassingen is het zuiveringsproces sterk verbeterd ten opzichte van de beginperiode van Dokhaven. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gepresenteerd tussen 1990 en In figuur 4 wordt gespecificeerd hoe de stikstofverwijdering is opgebouwd.

4 Page 4 of 5 Toekomstontwikkelingen: Voor de verwijdering van fosfaat zijn er geen knelpunten meer. Het behaalde verwijderingsrendement voor stikstof is weliswaar sterk gestegen als gevolg van de uitbreidingen, maar is nog onvoldoende hoog om het gebiedsbrede rendement van 75% veilig te stellen. Dit is een gevolg van de reorganisatie van de waterschappen in Zuid-Holland. Het huidige Waterschap Hollandse omvat een kleiner beheersgebied dan het voormalige Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, waar Dokhaven tot voor kort deel van uitmaakte. Hierdoor kan het lagere rendement van Dokhaven in de nieuwe situatie onvoldoende worden gecompenseerd door de overige rwzi s. Om deze reden zijn aanvullende maatregelen nodig. Een complicerende factor daarbij is het gebrek aan ruimte in de ondergrondse installatie. Conventionele oplossingen zijn daarbij niet mogelijk. Om toch aan strengere eisen te kunnen voldoen, moet worden gezocht naar meer innovatieve, en vooral compactere oplossingen. Als mogelijke oplossingen kan onder meer worden gedacht aan MBR, slib op drager en aan nageschakelde technieken, zoals zandfiltratie. Momenteel wordt bestudeerd welke mogelijkheden er nog zijn voor een verdere verbetering van de stikstofverwijdering. Evaluatie: In de jaren 80 bestond de indruk dat het realiseren van zuiveringstechnische werken in Nederland bijna voltooid was. Lozingen op groter oppervlaktewateren, zoals in het geval van Dokhaven, werden niet beschouwd als bepalend voor het bereiken van de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit. Er is in de locatiekeuze, noch in het ontwerp, rekening gehouden met een verdere aanscherping van de effluenteisen. De introductie van de nieuwe eisen voor fosfaat en stikstof in de jaren 90 noodzaakte echter tot het aanpassen van de processen, en toe het bedenken van innovatieve oplossingen. In de loop der jaren zijn diverse optimalisaties doorgevoerd. Hiermee bleek de installatie in staat om een veel betere prestatie te leveren dan waar in het ontwerp rekening mee werd gehouden. Voor vrijwel alle parameters is het

5 Page 5 of 5 verwijderingsrendement sterk verbeterd. Hier kan van worden geleerd dat er vaak nog veel mogelijk is met bestaande processen en installaties. De situatie Dokhaven is een sterke impuls geweest voor het ontwikkelen van innovatieve processen. Voorbeelden hiervan zijn het Sharon- en het Anammoxproces. De eerste full scale installaties ter wereld zijn gerealiseerd op de installatie Sluisjesdijk. Op basis van de ervaringen met de rwzi Dokhaven kan worden geleerd dat het belangrijk is om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Deze kunnen echter niet altijd vooraf worden voorzien. Voor de komende jaren bijvoorbeeld kunnen ontwikkelingen het gevolg zijn van de Europese Kaderrichtlijn Water. Bij de nieuwbouw of bij aanpassingen van rwzi s is het daarom verstandig om in de systeemkeuze rekening te houden met voldoende flexibiliteit. Ook verdient het aanbeveling om voldoende reserveterrein te reserveren. Auteurs: Jan-Willem Mulder (senior beleidsmedewerker procestechnologie); Tijani Eaisouiyen (teamleider procesvoering zuiveringstechnische werken Noord); John Kevenaar (teamleider onderhoud zuiveringstechnische werken Noord). Jan-Willem Mulder e.a.

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering!

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! 1 KRW symposium 9 mei Epe Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! rwzi Dokhaven locatie pilotinstallatie 2 3 RWZI Dokhaven Grootste RWZI WSHD 560.000 v.e. 150 Capaciteit ca.

Nadere informatie

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn Full scale de-ammonificatie in de waterlijn 1 Met DEMON en EssDe Harm Baten Hoogheemraadschap van Rijnland Annette Buunen - Grontmij Nederland B.V. (part of Sweco) Full scale de-ammonificiatie in de waterlijn

Nadere informatie

CENIRELTA: hoofdstroom-anammox op RWZI Rotterdam-Dokhaven

CENIRELTA: hoofdstroom-anammox op RWZI Rotterdam-Dokhaven CENIRELTA: hoofdstroom-anammox op RWZI Rotterdam-Dokhaven Stefan Geilvoet, Charlotte van Erp Taalman Kip, Olaf Duin (waterschap Hollandse Delta), Tim Hendrickx (Paques BV), Maaike Hoekstra (Technische

Nadere informatie

Dimensioneren civiele constructieonderdelen

Dimensioneren civiele constructieonderdelen Dimensioneren civiele constructieonderdelen Bijlage II in het kader project "Uitbreiding rwzi Numansdorp" voor course 15/16 Begeleiders namens: Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Dhr. A.C. de Wit Waterschap

Nadere informatie

De afvalwaterzuivering als energiefabriek

De afvalwaterzuivering als energiefabriek De afvalwaterzuivering als energiefabriek Joop Colsen Energiebesparing op RWZI s anno 2010 www.colsen.nl info@colsen.nl Introductie (1) Afvalwaterzuivering levert energie op: Door vergisting van biomassa

Nadere informatie

Optimalisatie biologische afvalwaterzuivering

Optimalisatie biologische afvalwaterzuivering Optimalisatie biologische afvalwaterzuivering Innovatieve Stikstofverwijdering In Slachthuisafvalwater ir. Marc Feyten 24/03/2016 Onze referenties zijn onze visitekaartjes www.aaqua.be 2 1. Problematiek

Nadere informatie

Hoogbelaste voorzuivering afvalwater inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp

Hoogbelaste voorzuivering afvalwater inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp Hoogbelaste voorzuivering afvalwater inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp Kees Roest, Tessa van den Brand (KWR Watercycle Research Institute), Marcel Zandvoort (Waternet), Marthe

Nadere informatie

1 Inleiding Leerdoelen... 21

1 Inleiding Leerdoelen... 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 Leerdoelen... 1 1.1 De waterkringloop... 1 1.1.1 Eigenschappen van water... 1 1.1.2 Kringloop... 2 1.1.3 Waterbalans... 3 1.2 Het watersysteem... 4 1.3 Het waterbeheer...

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

COMMISSIE 0 Water (6 mei 2013)

COMMISSIE 0 Water (6 mei 2013) DATUM VERGADERING 23 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 Water (6 mei 2013) BIJLAGE(N) 1 į AGENDAPUNTNUMMER Q ļ AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300177 INGEKOMEN STUKKEN: NOTITIE INZAKE DEMONSTRATIEPROJECT KOUDE ANAMMOX

Nadere informatie

2 Achtergrondinformatie van het EssDe -proces Het EssDe -proces is een alternatief voor de conventionele stikstofverwijderingsroute 1.

2 Achtergrondinformatie van het EssDe -proces Het EssDe -proces is een alternatief voor de conventionele stikstofverwijderingsroute 1. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Versie 5 12 juli 2015 334159 Betreft Beschrijving EssDe en energiebalans t.b.v. MER oplegnotitie 1 Inleiding Vanwege het feit dat de gekozen oplossing voor de renovatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek

Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek (DAF) Anna Veldhoen (Witteveen+Bos), Eddie Broeders (Nijhuis Water Technology), Tony Flameling (Waterschap De Dommel), Dennis Piron

Nadere informatie

SHARON, EFFLUENTKWALITEIT, ALTERNATIEVEN EN MARKTPOTENTIE REJECTIEWATERBEHANDELING GEËVALUEERD

SHARON, EFFLUENTKWALITEIT, ALTERNATIEVEN EN MARKTPOTENTIE REJECTIEWATERBEHANDELING GEËVALUEERD SHARON, EFFLUENTKWALITEIT, ALTERNATIEVEN EN MARKTPOTENTIE REJECTIEWATERBEHANDELING GEËVALUEERD 20 SHARONEFFLUENTKWALITEIT, ALTERNATIEVEN EN MARKTPOTENTIE REJECTIEWATERBEHANDELING GEËVALUEERD RAPPORT 2004

Nadere informatie

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BMZ) Nummer: 787874 In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit In

Nadere informatie

1-STEP filter rwzi Horstermeer

1-STEP filter rwzi Horstermeer 1-STEP filter rwzi Horstermeer Eén jaar ervaring Manon Bechger Waternet 21 November 2013 Openingssymposium 1-STEP Een nieuwe generatie effluent Inhoud Aanleiding bouw 1-STEP op Horstermeer Wat is 1-STEP?

Nadere informatie

Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat

Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat Mathijs Oosterhuis, Meinard Eekhof (waterschap Vechtstromen), André van Bentem en Helle van der Roest (Royal HaskoningDHV) De rioolwaterzuiveringsinstalla

Nadere informatie

AB systeem RWZI Dokhaven

AB systeem RWZI Dokhaven AB systeem RWZI Dokhaven Olaf Duin 21 juni 2011 De langste dag van Nieuwveer 2 3 RWZI Rotterdam Dokhaven Capaciteit: 560,000 i.e 150 Hydraulische capaciteit : A-trap: 19,000 m 3 /h B-trap: 14.500 m 3 /h

Nadere informatie

Techniek afvalwaterzuivering

Techniek afvalwaterzuivering Techniek afvalwaterzuivering Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 4.0 Niets van

Nadere informatie

Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2010

Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2010 Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2010 Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2010 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon (030) 634 57 00 Fax (030)

Nadere informatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie Rapport datum: 17 juli 2015 RWZI s-hertogenbosch - renovatie MER oplegnotitie Gegund ontwerp & Groen gas project Aanvullingen Projectnummer 7341.09.08 Rapport titel : Project nummer : 7341.09.08 Rapport

Nadere informatie

totaal rioolwater aanvoer

totaal rioolwater aanvoer Registratienummer 12IT006158 Samenvatting Inleiding In deze samenvatting worden de belangrijkste bevindingen en conclusies uit het rapport Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische werken 2011 beknopt weergegeven.

Nadere informatie

Model gebaseerd regelen voor biologische rioolwaterzuivering

Model gebaseerd regelen voor biologische rioolwaterzuivering Model gebaseerd regelen voor biologische rioolwaterzuivering Eindrapport Eindrapport BWI Stage Floris Beltman Juni 2008 Model gebaseerd regelen voor biologische rioolwaterzuivering Eindrapport Eindrapport

Nadere informatie

Nereda. Kosteneffectief, duurzaam, robuust en eenvoudig. Wie de technologie heeft, heeft de toekomst.

Nereda. Kosteneffectief, duurzaam, robuust en eenvoudig. Wie de technologie heeft, heeft de toekomst. Nereda Kosteneffectief, duurzaam, robuust en eenvoudig. Wie de technologie heeft, heeft de toekomst. Nationaal Nereda Onderzoeks Programma Werking Nereda is een innovatieve technologie voor biologische

Nadere informatie

Innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater

Innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater Innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater Delft Blue Water SAMENVATTING Het innovatieproject Delft Blue Water is een demonstratieonderzoek naar hergebruik

Nadere informatie

Waterbeheer in de autoindustrie

Waterbeheer in de autoindustrie STUDIEDAG 8 JUNI 99 International Association on Water Quality Waterbeheer in de autoindustrie Deel I Deel II Deel III Waterhergebruik in de autoindustrie : Globale waterbalans : verbruik, lozing & recuperatie

Nadere informatie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Prof. ir. Hans van Dijk 1 Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Inhoud hydrologische kringloop kwalitatief 1. regenwater 2. afstromend/oppervlaktewater. infiltratie

Nadere informatie

Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers

Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers Pag. 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bestaand beleid 3 3 Juridisch kader 3 3.1 Vergunningplicht 4 3.2 Doelmatige werking 4 4 Technische

Nadere informatie

Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen. Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012

Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen. Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012 Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012 Waar hebben we het over? Inventarisatie van Ecofyt: >800 helofytenfilters

Nadere informatie

Fosfor in en uit Afvalwater

Fosfor in en uit Afvalwater Fosfor in en uit Afvalwater Crystalactor Geestmerambacht. Foto: DHV Arnold Zilverentant Juni 2011 DHV 2011 All rights reserved Alleen voor intern gebruik DHV Groep Wereldwijd actief 5,500 medewerkers Verbonden

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Betreft Onderwerp Opgesteld door Datum Voor Kenmerk Afkortingen 1 Samenvatting en motivatie Afvalwaterbehandeling

Betreft Onderwerp Opgesteld door Datum Voor Kenmerk Afkortingen 1 Samenvatting en motivatie Afvalwaterbehandeling 0 Afkortingen AWZI: Afvalwaterzuiveringsinstallatie (ook wel bioloog of aerobe afvalwaterzuiveringsinstallatie) BZV: Biologisch Zuurstof Verbruik CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik OWS: Olie-Water-Slib RKG:

Nadere informatie

Source. Dinsdag 24 mei Stowa Afvalwaterketen Symposium Marlies Kampschreur

Source. Dinsdag 24 mei Stowa Afvalwaterketen Symposium Marlies Kampschreur Source 1 Dinsdag 24 mei Stowa Afvalwaterketen Symposium Marlies Kampschreur Wat is SOURCE? 2 Simultaneous Removal of Human and Veterinary Pharmaceuticals and Nutrients ( ) Met medewerking van: Wat is SOURCE?

Nadere informatie

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI Hans Korving Witteveen+Bos WAARSCHUWING Deze presentatie kan verrassende resultaten bevatten Waar gaan we het over hebben? Wat is de achtergrond? Historie en toekomst

Nadere informatie

Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiverings-installaties, 2005

Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiverings-installaties, 2005 Publicatiedatum CBS-website: 26 april 2007 Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiverings-installaties, 2005 Tjerk ter Veen en Kees Baas Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen

Nadere informatie

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West?

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Kees Bruning, Jaap Postma en Richard Jonker 1 Biologische

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, Marnix de Zeeuw en Kees Baas

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, Marnix de Zeeuw en Kees Baas Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008 109 Marnix de Zeeuw en Kees Baas Publicatiedatum CBSwebsite: 18 mei 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Bert Bellert, Waterdienst. 5 september 2011

Bert Bellert, Waterdienst. 5 september 2011 Ammonium in de Emissieregistratie?! Natuurlijke processen, antropogene bronnen en emissies in de ER Bert Bellert, Waterdienst Ammonium als stof ook in ER??: In kader welke prioritaire stoffen, probleemstoffen,

Nadere informatie

Kationen voor slibontwatering

Kationen voor slibontwatering Kationen voor slibontwatering Symposium slibontwatering David Berkhof Aanleiding Stowa onderzoek (2012): trend van neergaande slibontwateringsresultaten: Toename PE-verbruik (ca 20%) Lager DS% ontwaterd

Nadere informatie

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BVZ 2012) Delfland

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BVZ 2012) Delfland Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ ) versie 24 september 2013 Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 1 Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Typering waterschap 4 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Nadere informatie

DE INVLOED VAN INTERNE STROMEN OP DE STIKSTOF HUISHOUDING BIJ RWZI'S

DE INVLOED VAN INTERNE STROMEN OP DE STIKSTOF HUISHOUDING BIJ RWZI'S I5ZC3b 20 0 A1J1(E rn L BIBL)THEK J DE INVLOED VAN INTERNE STROMEN OP DE STIKSTOF HUISHOUDING BIJ RWZI'S Werkdocument RWZI 2000 91-05W )onst Bnn-waterefl Ri.A Mrart 4-6 224 AC Postbus 17 8200 AA Lelystad

Nadere informatie

W.T.O.S. werkt direct

W.T.O.S. werkt direct W.T.O.S. werkt direct Snel en eenvoudig uw processen optimaliseren W.T.O.S. procesoptimalisatie zonder risico Lagere kosten en voldoen aan steeds strengere grenswaarden zelfs bij plotselinge pieken: Met

Nadere informatie

Nereda-technologie heeft steile leercurve

Nereda-technologie heeft steile leercurve Nereda-technologie heeft steile leercurve Helle van der Roest, Andre van Bentem (Royal HaskoningDHV), Cora Uijterlinde (STOWA), Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg) De waterschappen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5 e en artikel 3.6, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Rotterdam Dokhaven, voor het lozen van fosfor, stikstof en warmtevracht op de

Nadere informatie

Effecten van lozingen op de Dommel door Eindhoven

Effecten van lozingen op de Dommel door Eindhoven Effecten van lozingen op de Dommel door Eindhoven Michel Moens ARCADIS N Kerkhoef Kosmoslaan Landgoed Soeterbeek Eindhoven RWZI Vd Heuvellaan Kleine Dommel spoorlijn Dommel Tongelreep riooloverstortput

Nadere informatie

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek Waterschap De Dommel Het idee + Afvalwater zuiveringsslib = Waarom RWZI Tilburg? RWZI Tilburg (cap. 350.000 i.e.; 8.000 ton d.s.) alleen aanpassingen in de

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland. Situatie per 31 december 2012

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland. Situatie per 31 december 2012 Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Situatie per 31 december 2012 Inzameling, transport en behandeling van Afvalwater in Nederland Situatierapport 2012 ex artikel 16 van richtlijn

Nadere informatie

Erfafspoeling en groene zuivering

Erfafspoeling en groene zuivering Erfafspoeling en groene zuivering Meten, onderzoeken en praktische oplossingen René Gerritsen Medewerker Toezicht & Handhaving Inhoud presentatie Korte inleiding groene zuivering Wat is een groene zuivering?

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen

Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen Arjan Jansen of Lorkeers 22 juni 2011, expertmeeting fosfaat in balans, Doesburg Waterstromen BV 12 jaar oude dochter van Waterschap Rijn & IJssel 20 medewerkers,

Nadere informatie

Bedrijfsvergelijking (2009)

Bedrijfsvergelijking (2009) Artikel Afvalwaterzuivering Energie onder één noemer Mirabella Mulder (Mirabella Mulder Waste Water Management) Jos Frijns (KWR Watercycle Research Institute) Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg) Henri

Nadere informatie

Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog doelmatig duurzaam?

Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog doelmatig duurzaam? Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog doelmatig duurzaam? Hans van Fulpen, Manon Bechger (Waternet), Ronnie Berg, Berend Reitsma (Tauw) De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden

Nadere informatie

Synergie RWZI en mestverwerking

Synergie RWZI en mestverwerking Synergie RWZI en mestverwerking Opdrachtgevers Uitvoering LeAF Synchroniciteit Varkensmest Rioolwater Aanscherping mestbeleid Beleid op duurzaamheid druk op mestafvoer Rioolwater als bron Meer mestverwerking

Nadere informatie

waterqnet Stichting Waternet Maatwerkbesluit RWZI Horstermeer voor het lozen van effluent van de RWZI op het oppervlaktewater 5 oktober 2015

waterqnet Stichting Waternet Maatwerkbesluit RWZI Horstermeer voor het lozen van effluent van de RWZI op het oppervlaktewater 5 oktober 2015 waterqnet Stichting Waternet RWZI Horstermeer Datum 5 oktober 2015 casecode W-15.02212 Kenmerk 15.100915 Maatwerkbesluit voor het lozen van effluent van de RWZI op het oppervlaktewater Korte Ouderkerkerdijk

Nadere informatie

Opgesteld door: Directie Zuivering Afdeling Beleid en Advies. Prestaties Zuiveringstechnische Werken 2005

Opgesteld door: Directie Zuivering Afdeling Beleid en Advies. Prestaties Zuiveringstechnische Werken 2005 Opgesteld door: Directie Zuivering Afdeling Beleid en Advies Prestaties Zuiveringstechnische Werken 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Transport van afvalwater...3 2.1 Hoeveelheden...3 2.2 Voldoen aan

Nadere informatie

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Ten behoeve van energie in de milieuvergunning. In opdracht van

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Ten behoeve van energie in de milieuvergunning. In opdracht van I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Rioolwaterzuiveringsinrichtingen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 achtergrond

Nadere informatie

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater A 50-FL1230 50-V1200 50-XV1202 50-HV1217 50-HV1218 903.401-011 REGENERATION 903.401-009 1201 1202 0-PI 205 1202 WBA 1206 1206 50-XV1206 SBA CIRCULATION

Nadere informatie

Anaerobe reactorenenbiorotoren; een veelbelovende combinatievoordebehandelingvanindustrieel afvalwater

Anaerobe reactorenenbiorotoren; een veelbelovende combinatievoordebehandelingvanindustrieel afvalwater Anaerobe reactorenenbiorotoren; een veelbelovende combinatievoordebehandelingvanindustrieel afvalwater Samenvatting In 1981 zijn op semi-technische schaal proeven genomen met de zuivering van het afvalwater

Nadere informatie

Prestaties Programma Zuiveren 2010

Prestaties Programma Zuiveren 2010 Prestaties Programma Zuiveren 2010 Prestaties programma Zuiveren 2015 2 COLOFON UITGAVE Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk Postbus 4103 2980 GC Ridderkerk t 088 974 33 00 f 088

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Slibverwerking... 1 2.1 Biologische afvalwaterzuivering en slibproductie... 1 2.2 Slibverwerking... 2 2.3 Enkele voorbeelden van een slibverwerkingsketen... 4 2.3.1 Biologische

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering

Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering Versie: 1.2 Pagina: 2 Datum 29 april 2011 INHOUDSOPGAVE 1 PROBLEEMSTELLING...3 1.1

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Donny de Vriend Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater 26-1-2017 Inhoud Aanleiding voor het hergebruikproject Gekozen

Nadere informatie

Vraagstelling Vraag van Steven Marijnissen aan Jaap Oosthoek is of de lozing van het effluent op het KRW waterlichaam Mark en Vliet toelaatbaar is.

Vraagstelling Vraag van Steven Marijnissen aan Jaap Oosthoek is of de lozing van het effluent op het KRW waterlichaam Mark en Vliet toelaatbaar is. Zaaknr. : 11.ZK56591 Kenmerk : 12IT002508 Barcode : *12IT002508* memo Van : Jaap Oosthoek Via : Hermen Keizer Aan : Steven Marijnissen Onderwerp : Toelaatbaarheid tijdelijke lozing effluent Nieuwveer op

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

Grontmij. A fascinating company

Grontmij. A fascinating company Grontmij A fascinating company 1 Wie we zijn Grontmij Group Derde grootste multidisciplinair advies- en ingenieursbureau in Europa Voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; industrie, water & energie

Nadere informatie

Afvalwaterzuivering Biomineralen Roosendaal

Afvalwaterzuivering Biomineralen Roosendaal Afvalwaterzuivering Biomineralen Roosendaal conceptontwerp definitief Biomineralen BV Hoofdstraat 65 5109 AB 's Gravenmoer Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juni 2014 Verantwoording Titel : Afvalwaterzuivering

Nadere informatie

Indien er onduidelijkheden zijn betreffende de vraagstelling, meld deze dan om verwarring te voorkomen.

Indien er onduidelijkheden zijn betreffende de vraagstelling, meld deze dan om verwarring te voorkomen. TU Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen Subfaculteit Civiele Techniek Sectie Gezondheidstechniek Tentamen CT3420 Gezondheidstechniek Datum : 4 april 2007 Tijd : 14.00 17.00 Er zijn

Nadere informatie

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Workshop Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Programma Welkom en opening Introductie mestverwerking MVI s Achtergronddocument:

Nadere informatie

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT Werkstuk Techniek Rioolwaterzuiveringsinstallaties Bron foto: www.wve.nl Bron foto: www.wve.nl Werkstuk gemaakt door: Anoniem Samantha (op van eigen de verzoek) Maat Bert Bert van van Naamen Naamen Klas:

Nadere informatie

De klimaatneutrale waterketen

De klimaatneutrale waterketen De klimaatneutrale waterketen Jos Frijns Lelystad, 13 februari 2009 Klimaatverandering: adaptatie ja, maar ook mitigatie Belang van mitigatie voor watersector Gevolgen worden vooral zichtbaar in de waterketen,

Nadere informatie

Chris Ruiken. 21 juni 2011

Chris Ruiken. 21 juni 2011 Influent zeven Chris Ruiken 21 juni 2011 Inhoud 1. Introductie 2. Demo installatie Blaricum 3. Massabalansen cellulose 4. Conclusie Afvalwater bevat van alles en nog wat. Toiletpapier is ongeveer 30% van

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

RWZI UTRECHT ADVIESDIENSTEN WATERLIJN VO FASE: VERGELIJKING VARIANTEN

RWZI UTRECHT ADVIESDIENSTEN WATERLIJN VO FASE: VERGELIJKING VARIANTEN RWZI UTRECHT ADVIESDIENSTEN WATERLIJN VO FASE: VERGELIJKING VARIANTEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN POSTBUS 550 3990 GJ HOUTEN CONTACTPERSOON: A. VAN MANEN 5 augustus 2014 077764000:0.10 - Vrijgegeven

Nadere informatie

Uitbesteding van onderhoud: Het onderhouden van de uitbesteding

Uitbesteding van onderhoud: Het onderhouden van de uitbesteding Uitbesteding van onderhoud: Het onderhouden van de uitbesteding Johan Gerritsen, Frank Verkuijlen (WBL); Marc Bennenbroek (GMB) Wendy van der Valk (UvT) Voorbeelden van prestatiecontracten Prestatieafspraken

Nadere informatie

Vroeger was niet alles beter.

Vroeger was niet alles beter. Vroeger was niet alles beter. Waterkwaliteit Drentsche Aa vanaf 1933 in beeld gebracht. Martijn Sikkens, Saxion Hogeschool, Deventer Guus Soppe, Waterlaboratorium Noord, Glimmen Herman Wanningen, Waterschap

Nadere informatie

Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken

Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken 212 Nr: 13IT12123 BEDRIJFSRESULTATEN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN 212 Foto voorzijde : Overzicht nieuwe slibverwerkingsinstallatie rwzi Nieuwveer BEDRIJFSRESULTATEN

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Kwaliteit en samenwerking maken het verschil

Waterschapsbedrijf Limburg Kwaliteit en samenwerking maken het verschil Waterschapsbedrijf Limburg Kwaliteit en samenwerking maken het verschil Technologisch jaarverslag 2011 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap

Nadere informatie

EVALUATIE VAN REJECTIEWATERBEHANDELING SHARONANAMMOXSYSTEMEN RAPPORT

EVALUATIE VAN REJECTIEWATERBEHANDELING SHARONANAMMOXSYSTEMEN RAPPORT EVALUATIE VAN REJECTIEWATERBEHANDELING Final F ina l rereport p ort OP SLIBVERWERKINGSBEDRIJF SLUISJESDIJK SHARON-ANAMMOX-SYSTEMEN SHARONANAMMOXSYSTEMEN 2008 RAPPORT 18 2008 18 sharon-anammox-systemen

Nadere informatie

Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering

Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering 1996-2011: Fvan Final inaeffluent l rereport p orttot bruikbaar oppervlaktewater Stationsplein 89 POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering TEL

Nadere informatie

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP Definitieve wijzigingsbeschikking Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Beschikkende op de aanvraag van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens Brabant Water

Nadere informatie

Bedrijfsrapportage 2015 Zuivering- en Installatiebeheer

Bedrijfsrapportage 2015 Zuivering- en Installatiebeheer Bedrijfsrapportage 2015 Zuivering- en Installatiebeheer in getallen Versie : 1 Registratienummer: 2016017545 1 Prestatie-indicatoren Afdeling Zuivering- en Installatiebeheer Strategische doel Kritische

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken

Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische Werken 2014 BEDRIJFSRESULTATEN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN 2014 Nr. 15IT012854 Foto voorzijde: Demon installatie rwzi Nieuwveer BEDRIJFSRESULTATEN ZUIVERINGSTECHNISCHE

Nadere informatie

In D&H: 27-05-2014 Steller: L. de Sevren Jacquet BMZ Telefoonnummer: +31 6 11 61 47 34 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer

In D&H: 27-05-2014 Steller: L. de Sevren Jacquet BMZ Telefoonnummer: +31 6 11 61 47 34 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN GECOMBINEERDE COMMISSIE BMZ/SKK ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013 Nummer: 820347 In D&H: 27-05-2014 Steller: L. de Sevren Jacquet

Nadere informatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie Standpunt Nieuwe Sanitatie Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 12 juni 2012. Inleiding Over de manier van inzameling- en zuivering van huishoudelijk afvalwater ontstaan nieuwe

Nadere informatie

Project Waterschoon. Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem. Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking

Project Waterschoon. Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem. Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking Project Waterschoon Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking Liesbeth Wiersma November 2012 Inleiding De belangstelling voor nieuwe innovatieve sanitatieconcepten,

Nadere informatie

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Bij de teelt van aardbeien op stellingen is het mogelijk om water en mineralen optimaler te gebruiken. Van de bemesting (stikstof en fosfaat)

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib Kees Roest (KWR Watercycle Research Institute), Bert Daamen (Bert Daamen Water en Energie), Mark van Loosdrecht (Technische Universiteit Delft & KWR Watercycle

Nadere informatie