Amsterdam in cijfers 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam in cijfers 2014"

Transcriptie

1 Amsterdam in cijfers 2014

2 2 Samenvatting jaarboek 2014 Colofon Informatie Bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon Redactionele informatie Samenstelling Bureau Onderzoek en Statistiek Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Robert Selten Eric Slot Met medewerking van Chris Beijer Peter van Hinte Steven Poppelaars Josca Boers Anne Huijzer Sanna de Ruiter Hester Booi Idske de Jong Harry Smeets Jolijn Broekhuizen Nienke Laan Annika Smits Ivo de Bruijn Ellen Lindeman Dragana Stojmenovska Lotje Cohen Laure Michon Hans de Waal Tanja Fedorova Willem van Noorden Merel van der Wouden Jessica Greven Nienke Nottelman Stefan Zuurbier Rogier van der Groep Manilde van der Oord Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking De Groot Drukkerij, Goudriaan Fotografie Nienke Laan Fotobank Intranet Amsterdam, Edwin van Eis Bronvermelding Het overnemen van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: O+S Amsterdam Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2014 is een productie van O+S in opdracht van de Gemeente Amsterdam Verklaring der tekens. = de gegevens ontbreken x = geheim = nul = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0(0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen * = niet berekend i.v.m. kleine aantallen = 2013 tot en met /2014 = het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met / 14 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2013 en eindigend in 2014 prijs: 30, incl. btw en excl. verzendkosten november 2014

3 Samenvatting jaarboek Woord vooraf In 2014 blijkt opnieuw dat Amsterdam in menig opzicht een attractieve stad is. Het aantal inwoners groeit snel, veel buitenlanders kiezen de stad om een paar jaar te werken of studeren en het aantal bezoekers, uit Nederland en de rest van de wereld, neemt toe. Ook op andere terreinen is er succes. Zo is er voor het eerst sinds jaren weer een (bescheiden) groei van het gemiddeld besteedbaar inkomen en blijft de criminaliteit dalen, niet in de laatste plaats onder de groep jongeren van jaar. Voor een deel leidt het succes tot nieuwe vraagstukken. Bovendien zijn de gevolgen van de economische crisis, bijvoorbeeld op de woningmarkt en de arbeidsmarkt, nog voluit zichtbaar. Daar komt nog eens bij dat de verantwoordelijkheid van de gemeente, met name op het gebied van zorg, sterk toeneemt. Gegeven deze uitdagingen en kansen is het goed terug te kunnen vallen op een betrouwbaar cijfermatig overzicht van trends in de stad. Het vormt een inspiratiebron en een toetssteen voor iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van de stad. Alle gegevens in dit jaarboek zijn via de website van O+S digitaal beschikbaar. Dat biedt de gelegenheid zelf selecties te maken en bewerkingen uit te voeren. Bovendien is het jaarboek, net als alle voorgaande jaargangen, als pdf beschikbaar. Het Jaarboek Amsterdam in Cijfers 2014 is tot stand gekomen dankzij de medewerking van talloze organisaties in de stad en de regio. Ik wil een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit jaarboek hartelijk bedanken. mr. E.E. van der Laan Burgemeester van Amsterdam Amsterdam in cijfers 2014

4 4 Samenvatting jaarboek 2014 Leeswijzer Opbouw publicatie Inhoud per hoofdstuk en paragraaf blz. 5 7 Samenvatting jaarboek 2014 blz Hoofdstuk 1 t/m 19 blz Bijlagen 1 t/m 5 blz Opbouw hoofdstuk Titelpagina met vermelding van paragraaftitels Samenvatting met grafieken en kaarten Lijst van tabellen, grafieken en kaarten Tabellen, grafieken en kaarten per paragraaf Bronvermelding Indien onder een tabel geen bron is vermeld, is het cijfermateriaal afkomstig van het Bureau Onderzoek en Statistiek (o+s). Voor deze informatie is onder andere gebruik gemaakt van de (administratieve) bestanden van de Dienst Basisinformatie (dbi), van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (wzs) en van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (dbga). Website Amsterdam in cijfers 2014 staat volledig op de website van o+s, De tabellen zijn zowel in html- als in xls-formaat opgenomen, de kaarten en grafieken in html- en gif-formaat. De hoofdstukken van het jaarboek 2014 zijn als pdf te vinden. De directe link is

5 Samenvatting jaarboek Inhoud Woord vooraf 3 Leeswijzer 4 Samenvatting jaarboek Kerncijfers Kerncijfers Amsterdam Kerncijfers stadsdelen Kerncijfers buurtcombinaties Kerncijfers ouderen Kerncijfers jongeren 46 2 Bevolking Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen Prognoses 90 3 Openbare orde en veiligheid Politie Brandweer Werk en inkomen Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Zorg Maatschappelijke zorg Gezondheid Educatie, jeugd en diversiteit Kerncijfers Primair onderwijs Speciaal onderwijs Secundair onderwijs Tertiair onderwijs Diversiteit 228 Amsterdam in cijfers 2014

6 6 Samenvatting jaarboek Inhoud Verkeer en infrastructuur Mobiliteit Parkeren Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Fietsdepot Communicatie Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik Woonomgeving Cultuur en monumenten Cultuur Monumenten Milieu en water Afvalverwerking Drinkwatervoorziening Milieu Waterbeheer Sport en recreatie Sport Recreatie Economie en haven Zeehavens Amsterdam Schiphol Toerisme Winkelen Detailhandel Financiële en zakelijke dienstverlening Creatieve industrie ICT Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Middelen Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen 413

7 Samenvatting Inhoud jaarboek Bestuur en concern Verkiezingen Gemeenteraad Verkiezingen Bestuurscommissies Verkiezingen Europees Parlement Burger en bestuur Vier grote steden en Nederland Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Stadsregio Amsterdam Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Milieu Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Amsterdam in Europa Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Educatie Economie en haven Stedelijke ontwikkeling Bestuur 576 Bijlagen Omschrijving buurtcombinaties en stadsdelen Kaart van Amsterdam Kaart van Stadsregio Amsterdam Kaart van Europa Begrippen en gebruikte afkortingen 584 Amsterdam in cijfers 2014

8 8 Samenvatting jaarboek 2014 Samenvatting Kerncijfers Op 1 januari 2014 telt Amsterdam inwoners, bijna meer dan een jaar eerder. Het inwonertal stijgt al sinds 2009 en is nu het gevolg van een geboorteoverschot en een vestigingsoverschot. De bevolkingsdichtheid steeg (dus) ook, vooral in Oost (IJburg). De prognose is dat Amsterdam in 2020 ruim en in 2035 bijna inwoners heeft. Met 53,3% blijven alleenstaanden de grootste groep Amsterdamse huishoudens. Het aandeel huishoudens bestaande uit samenwonenden met kinderen nam toe. Begin 2014 telt Amsterdam woningen, meer dan in Het aantal nieuwbouwwoningen daalt (al sinds 2007), net als het aantal nieuwgebouwde sociale huurwoningen. Het aantal nieuwgebouwde particuliere huurwoningen steeg licht. In 2008 en 2009 was het merendeel van de nieuwbouwwoningen nog koop ( eigendom/ bewoner ), in 2013 nog maar 20%. Aangenomen wordt (exacte cijfers ontbreken nog) dat het aandeel minimahuishoudens weer is gestegen: tussen de 21,4 en 22,1% van de huishoudens zou in 2013 tot de minima behoren, een lagere stijging dan landelijk. 71% van de minimajongeren is van niet-westerse herkomst. Landelijk en in Rotterdam en Den Haag groeit het aandeel minimajongeren sinds 2008 harder. Het aandeel werkloze jongeren is gestegen, van 14% in 2009 tot 20% begin 2013 en 24% in Bevolking Op 1 januari 2014 telt Amsterdam inwoners, meer dan in 2013; de bevolkingsgroei van de laatste jaren is de sterkste sinds 1948 en het gevolg van natuurlijke aanwas en in mindere mate een vestigingsoverschot. Maar halverwege 2014 ligt de groei achter op die in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal autochtone Amsterdammers is in 2013 sterker gegroeid dan in de voorgaande jaren. Het aantal in Amsterdam geboren autochtonen neemt (al jaren) licht af. Het aandeel niet-westerse allochtonen is de laatste zes jaar redelijk stabiel. Westerse Amsterdammers maken een steeds groter deel van de bevolking uit. Opvallend is de sterke vergrijzing van de niet-westerse Amsterdammers, een

9 Samenvatting jaarboek verdubbeling sinds Overigens behoort Amsterdam tot de minst vergrijsde steden van Nederland: 12 resp. 17%. Openbare orde en veiligheid In 2013 registreerde de Amsterdamse politie bijna misdrijven: meer dan in 2012, minder dan in Zo n 90% wordt in Amsterdam gepleegd, de overige 10% in de andere gemeenten van het korps. Zakkenrollerij en diefstal namen toe, beide met ongeveer 25%; woninginbraken namen met 10% toe. Fraude nam met 25% af. In drie van de vijf districten daalde ook het aantal alcoholmisdrijven met ruim 25% (Oost, Zuid en West), in Noord en Centrum daalde het minder sterk. Het aantal misdrijven gepleegd door 12- t/m 24-jarigen nam in eveneens met 25% af. In 2009 namen zij 17% van alle misdrijven voor hun rekening, in %. De objectieve veiligheid bleef in 2013 gelijk: 70. Alleen de buurtcombinatie Burgwallen Nieuwe Zijde en Weteringschans scoren nog boven de 100, die zijn dus relatief onveilig. Bij subjectieve veiligheid zijn er meer buurtcombinaties onveilig. Werk en inkomen In 2013 nam het aantal Amsterdamse vestigingen met 4,3% toe, terwijl het aantal werkzame personen vrijwel gelijk bleef (+0,4%). Het aantal banen nam toe bij de overheid, in de informatie en communicatie en in de welzijnszorg; af vooral in de industrie, het onderwijs en verhuur onroerend goed. In heel Nederland daalt de werkloosheid sinds maart 2014 en die daling houdt aan. Maar in Amsterdam stijgt de werkloosheid intussen weer. In het tweede kwartaal van 2014 was 9,5% van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos (Nederland 8,5%). De werkloosheid is het hoogst onder jongeren: 24%. Jongeren buiten de ring A10 zijn vaker werkloos. Eind juli 2014 ontvingen Amsterdammers een WW-uitkering, ruim meer dan in juli Het aantal Amsterdamse huishoudens onder de 65 jaar dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering (WWB) is in 2013 met 5% gestegen tot Het aantal Amsterdammers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering daalt al jaren; in 2013 met nog eens 1%. Het aantal Wajong-uitkeringen nam met 6% toe. Het besteedbaar inkomen is in voor het eerst sinds jaren weer (licht) Amsterdam in cijfers 2014

10 10 Samenvatting jaarboek Samenvatting 2014 toegenomen. Alleen in stadsdeel Centrum daalde het. Bijna 20% van de Amsterdamse huishoudens had in 2011 een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Zorg De levensverwachting van een pasgeboren jongen in Amsterdam lag in 2013 op ruim 78 jaar, voor een meisje op bijna 82 jaar. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt af doordat de levensverwachting van jongens sterker toeneemt dan die van meisjes. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker, gevolgd door hart- en vaatziekten, net als in de rest van het land. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Jeugdbescherming Regio Amsterdam had in nieuwe cliënten in de jeugd- en onderwijshulpverlening oftewel ruim 4% van alle 0- t/m 17-jarigen in Amsterdam. Bijna jongeren maakten in 2012 gebruik van de eerstelijns Jeugd-GGZ: 0,8% van de Amsterdamse jongeren tot 18 jaar, iets meer dan in In de tweedelijns Jeugd-GGZ ging het om bijna jongeren (5,5%), iets minder dan in Naar schatting 840 jongeren in Amsterdam kregen in 2012 zorg vanuit de AWBZ voor een (licht) verstandelijke beperking: 0,58% van de jongeren. Ruim huishoudens van Amsterdammers ouder dan 55 maakt gebruik van de AWBZ (straks WMO) oftewel 14% van deze leeftijdscategorie. Educatie, jeugd en diversiteit Het aantal leerlingen in het Amsterdamse primair en voortgezet onderwijs stijgt en zal ook blijven stijgen, vooral door de toename van het aantal geboortes. In schooljaar 2013/ 14 telt het primair onderwijs ruim leerlingen ( in 2006/ 07). Het aantal basisscholen bleef gelijk. De verwachting is dat de Amsterdamse basisscholen in 2019/ 20 ruim leerlingen tellen, meer dan nu (+7%). Tussen 2020 en 2030 blijft het aantal leerlingen stabiel. Ook in het voortgezet onderwijs (VO) stijgt het leerlingenaantal al jaren en zal in de komende jaren stijgen van (2013/ 14) tot (2019/ 20). De verwachting is dat er in 2024/ 25 ruim VO-leerlingen zijn.

11 Samenvatting jaarboek In het hoger beroepsonderwijs steeg het leerlingenaantal tussen 2012/ 13 en 2013/ 14 met bijna 6% (Hogeschool van Amsterdam: +6,4%). Het aandeel gemengde huwelijken neemt over de jaren licht toe, van 21% in 2006 tot 24% in Bij autochtone Amsterdamse mannen stijgt het aandeel gemengde huwelijken ook, maar minder sterk: van 15% in 2006 naar 17% in Verkeer en infrastructuur Het aanbod van openbaar vervoer en parkeervoorzieningen wordt in alle stadsdelen steeds positiever beoordeeld, in 2013 met een 7,8. Op de Wallen zijn de bewoners het meest tevreden. Zij geven een 9- voor het aanbod van het openbaar vervoer in hun buurt. De bus wordt beoordeeld met een 7,4, de tram met een 7,2 en de metro met een 7,1. Over de prijs is men minder tevreden: een 6. Het aanbod van de parkeervoorzieningen krijgt in 2013 een 6,4 (was in 2001 een 5,8). In stadsdeel Centrum is men het minst te spreken over het aanbod. Bewoners van stadsdeel Buitenveldert-Oost geven een 7,9. In 2013 heeft 92% van de Amsterdammers thuis internet, tegenover tweederde tien jaar geleden. Het aandeel 65-plussers dat thuis internet heeft is tussen 2003 en 2013 met bijna 200% toegenomen (26% resp. 76%). Het aantal elektrische personenauto s neemt sterk toe: begin 2014 reden er rond (+ 140% ten opzichte van 2013). Ook het aantal elektrische bedrijfsauto s nam toe, maar minder sterk. Het aantal oplaadpunten neemt eveneens toe: 530 in 2013, 756 begin Amsterdam telt meer fietsen ( ) dan inwoners: ruim en het fietsgebruik blijft toenemen. Openbare ruimte en groen De Amsterdammer is redelijk tevreden over de eigen buurt: een 7,4 (was 7,3). In het algemeen geldt: hoe verder een buurt van het centrum ligt, hoe minder tevreden bewoners zijn. Bewoners van Waterland (8,6), Museumkwartier en de Grachtengordel (beide 8,5) zijn het meest tevreden. Overtoomse Veld blijft een van de buurtcombinaties die achterblijven: 6,2. Met een 7,4 heeft Amsterdam een iets lagere score dan de regio Amsterdam als geheel (7,6). Het gemiddelde rapportcijfer voor de inrichting van de woonomgeving in Amsterdam in cijfers 2014

12 12 Samenvatting jaarboek Samenvatting 2014 Amsterdam is een 6,9. De Omval en het Zeeburgereiland/Nieuwe Diep scoren het laagst (4,6), de Grachtengordel-West het hoogst: 8,1. Kijken we naar groenvoorzieningen dan scoort Nellestein in Zuidoost het hoogst; 8,5. Amsterdam als geheel krijgt een 7, hoger dan voorheen. Stadsdeel Centrum heeft slechts 3,8% groen, heel Amsterdam 25,2%. Cultuur en monumenten Het Rijksmuseum ontving van 1 april 2013 (de dag van heropening) tot eind 2013 al meer bezoekers (2,2 miljoen) dan waarop jaarlijks was gerekend: max. 2 miljoen). Die 2,2 is bovendien 1,4 miljoen meer dan in het jaar voor de sluiting. Nooit eerder ontving het Rijks zoveel bezoekers. Vóór de heropening van het Rijks was het Van Gogh Museum dertien jaar lang het best bezochte museum van Amsterdam. In 2013 ontving het bijna 1,5 miljoen bezoekers. In 2014 worden meer bezoekers verwacht. Op 23 september 2012 werd ook het Stedelijk Museum heropend; in 2013 ontving het bijna bezoekers, het hoogste aantal ooit. Ook het Anne Frankhuis trekt meer bezoekers: bijna 1 miljoen in 2009, bijna 1,2 miljoen in Sinds de opening van de Centrale Bibliotheek (CB) aan de Oosterdoksdijk is het aantal leden van die CB afgenomen en het aantal uitleningen iets toegenomen. Het aantal uitleningen van de CB én de filialen nam af van 5 miljoen in 2003 tot nog geen 3,5 miljoen in In juni 2012 werd de Ziggo Dome geopend, dat in 2013 al de meeste bezoekers van alle theater- en concertzalen trok. Sinds de heropening van het De La Mar in 2010 is het bezoekersaantal flink gestegen. In 2013 werd het half miljoen bereikt. Milieu en water Het aantal geregistreerde locaties met zonnepanelen steeg van 603 in 2008 tot in 2013 (+340%). Het aantal zonnepanelen groeide tussen 2008 en 2009 met 10%, tussen 2012 en 2013 met 53%. In 2008 hadden de geregistreerde zonnepanelen een vermogen van 798 kilowattpiek, in , naar schatting 7,5 miljoen kwh (ongeveer 0,2% van het totale elektriciteitsverbruik van Amsterdamse woningen, bedrijven en instellingen). Amsterdam streeft naar 160 miljoen kwh in 2020.

13 Samenvatting jaarboek In 2009 werd per woning gemiddeld m³ gas verbruikt, in m³ en weer een jaar later m³. Als rekening wordt gehouden met temperatuurverschillen door de jaren heen blijkt dat het gemiddelde gasverbruik per woning is gedaald van m³ in 2009 tot m³ in 2012 (-12%). Het elektriciteitsgebruik is de afgelopen jaren gelijk gebleven. In gebruikte een woning gemiddeld kwh aan stroom per jaar. De luchtkwaliteit is op de twee plekken waar wordt gemeten (druk en rustig verkeer) verbeterd, van 49 gram stikstofdioxide per m³ in 2012 naar 45 gram in 2013 (druk) en van 26 gram in 2012 naar 24 gram in 2013 (rustig). Sport en recreatie Amsterdamse attracties wisten ook te profiteren van troonswisseling en de heropening van musea: + 4% ten opzichte van Vooral de grote: Artis, NEMO, Heineken Experience, de Hortus Botanicus (ook die van de VU) en diamantslijperijen verwelkomden 10% meer bezoekers. Het aantal mensen dat een rondvaart neemt stijgt al vijf jaar op rij. Amsterdam ArenA, Holland Casino en TunFun trokken minder bezoekers. Ruim de helft van de volwassen Amsterdammers is lid van een vereniging, waarvan één op de drie van een sportvereniging. Sportverenigingen zijn populairder geworden, organisaties met maatschappelijke doelen verloren leden. Hoogopgeleide Amsterdammers van Nederlandse afkomst zijn relatief vaak lid van een vereniging. Stadsdeel Centrum kent het hoogste aandeel (74%). In de overige stadsdelen is dit lager. In vergelijking met 2012 is het aantal bezoekers aan de Amsterdam RAI in 2013 afgenomen (-4%). Vooral nationale evenementen werden minder bezocht (-11%). De RAI trok wel meer buitenlandse bezoekers: ruim , 15% meer dan in Economie en haven De Amsterdamse economie lijkt zich te herstellen van de recessie van , terwijl het herstel van de landelijke economie stagneert. Medio 2014 vertonen de meeste indicatoren een groei. Maar op de arbeidsmarkt is van herstel geen sprake: het aantal WW-uitkeringen nam toe, het aantal banen af. De totale overslag van de Amsterdamse haven kwam in 2013 uit op 78,5 miljoen ton: +2% ten opzichte van In de eerste zes maanden van 2014 Amsterdam in cijfers 2014

14 14 Samenvatting jaarboek Samenvatting 2011 zette de groei door: +4% ten opzichte dezelfde periode Schiphol blijft groeien. In 2013 werden 53 miljoen passagiers geteld, 3% meer dan in 2012 en 21% meer dan in Het vrachtvervoer steeg met 3%. In 2014 nam het aantal passagiers en vracht met 4 resp. 9% toe. De Amsterdamse hotels hadden in 2013 ruim 6 miljoen gasten, het grootste aantal ooit: +5% ten opzichte van De hotelgasten bleven ook langer. De gemiddelde kamerbezetting steeg tot 76%. Het aantal vestigingen en banen in de Amsterdamse detailhandel is tussen 2010 en 2014 met 3% gedaald tot vestigingen en banen in Het totale aantal banen in de detailhandel bedraagt Sinds 2008 is het aantal vestigingen in de financiële sector met 16% afgenomen. Vooral in de categorieën tussenpersonen verzekeringen, beleggingsmaatschappijen geldwisselkantoren en banken verdwenen vestigingen. De werkgelegenheid liep ook terug, al is nog niet duidelijk hoe sterk. Facilitair en bedrijven Voor het behalen van de doelstellingen van Facilitair en Bedrijven werd in miljoen euro uitgegeven; de inkomsten bedroegen 350,2 miljoen. Het negatieve saldo is vrijwel volledig toe te schrijven aan verbetering van de ICT. De gemeente Amsterdam had op 31 december personeelsleden, 5,2% minder dan in Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de gemeente Amsterdam is in de periode gedaald van 5,6 naar 4,8%. Bij het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie daalde het ziekteverzuim met bijna 1%. Het cluster Sociaal liet in 2012 al een sterke afname zien en wist deze in 2013 vast te houden (5,4%). De medewerkers van het cluster Ruimtelijk verzuimen het minst (4,2%). Bijna 80% van de medewerkers zit in salarisschaal 7 t/m 12 (78%), 15% in de schalen 1 t/m 6 en 7% in 13 of hoger. Vanaf schaal 10 zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari woningen, meer dan in De nieuwbouw van woningen (huur en koop) is gedaald van in tot in Ook het aantal slopingen is gedaald, van naar nog geen 500 per jaar. De koopsector is het sterkst teruggelopen, van in 2010 naar 322 in 2013.

15 Samenvatting 15 De beide huursectoren (sociaal en particulier) liepen met ruim de helft terug. De corporaties leverden in huurwoningen op (was 1.800), de particuliere sector 516 (was ruim 1.100). In 2007 werden nog ruim koopwoningen nieuw bewoond, in De mutatiegraad nam af van 10,4 naar 7,4%. In de particuliere huursector was de afname het kleinst: van naar nieuw bewoonde woningen. Het totale aantal verhuringen nam bij de corporatiewoningen af van ruim naar De mutatiegraad lag hier lager dan in de andere sectoren en daalde van 5,3 naar 4,5% in In 2013 steeg die weer tot 4,9%. De voorraad kantoorruimte is sinds 2010 (toen m² groot) met ruim m² afgenomen (-3,2%), vooral door omzetting naar andere functies: hotels, woningen. Ook werden kantoren gesloopt. In totaal werd sinds 1 januari m² aan de voorraad onttrokken, waarvan in het laatste jaar. De leegstand is met m² toegenomen en is nu 17,5%. De leegstand nam vooral toe in Westpoort, Oost en Zuidoost. In 2013 werd m² nieuwe kantoorruimte opgeleverd, bijna twee keer zoveel als in 2012; Ruim tweederde aan de Zuidelijke IJ-oevers. Op 1 januari 2014 was m² kantoorruimte in aanbouw, voornamelijk op de Zuidas. In 2013 werden in Amsterdam 7% minder woningen verkocht dan in In vergelijking met de jaren voor de crisis werd in % minder verkocht (Nederland -46%). In 2013 daalden de prijzen verder, maar de daling vlakte af. In oktober 2013 lag de gemiddelde verkoopprijs 20% lager dan in het derde kwartaal van De gemiddelde prijs van in Amsterdam veel verkochte woningen lag in oktober % lager dan in het derde kwartaal van De afzet van vrije sector nieuwbouw-huurwoningen was in 2013 ook iets geringer dan in Middelen De begroting van Amsterdam voor 2015 is bijna 5,34 miljard euro. In 2014 was dat iets meer: 5,39 miljard. De grootste uitgavenpost is het programma Werk, inkomen en participatie (1,05 miljard euro, tegenover 1,06 in 2014). Het college trekt 20 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van armoede en 2,5 miljoen euro voor schuldaanpak. Voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid is volgend jaar 11 miljoen euro gereserveerd. Amsterdam in cijfers 2014

16 16 Samenvatting Voor verkeer en openbare ruimte is voor miljoen euro gereserveerd, minder dan de 937 in Bezuinigd wordt vooral op het openbaar vervoer. Voor Amsterdamse scholen komt 27,5 miljoen euro extra beschikbaar (36,5 miljoen euro structureel vanaf 2016), plus 4,5 miljoen euro incidenteel. Welzijn, zorg en sport krijgt 688 miljoen euro. De uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning stijgen vanwege overheveling van taken van rijk naar gemeenten met 79 miljoen en die van maatschappelijke opvang tot 223 miljoen euro. In 2015 wordt 47 miljoen euro uitgegeven aan sport. Extra uitgaven: 15 miljoen euro om de Afvalstoffenheffing te verlagen, 80 miljoen voor een breed aanbod van woningen en betere wijken en 32 miljoen ter versterking van de economie, bijvoorbeeld van de positie van Amsterdam als kennis- en innovatiecentrum. In het Duurzaam Energiefonds komt 30 miljoen euro. In het kader van veiligheid is 4 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van high impact crimes en het begin van de uitbreiding van de Top 600 naar een top Ook komt er extra geld voor de aanpak van treiteren (op scholen) en de bestrijding van mensenhandel. Bestuur en concern De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zorgden voor een politieke aardverschuiving: de PvdA haalde 18,4% en is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet de grootste partij. Dat is nu D66, met 26,8%. Voor het eerst sinds 1946 maakt de PvdA ook geen deel uit van het College van B&W. Dat wordt nu gevormd door D66, VVD en SP. Ook de verkiezingen voor de bestuurscommissies hebben voor grote veranderingen gezorgd. D66 is nu de grootste in vier van de zeven stadsdelen. De opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen daalde van 51,4% naar 50,3% en die bij de verkiezingen voor de bestuurscommissies lag in alle stadsdelen lager dan bij de laatste verkiezingen. Ook voor de Europese verkiezingen was de animo minder. Die 50,3% verhult grote verschillen. De opkomst was het hoogst in stadsdeel Centrum (63%) en het laagst in Zuidoost (39,4%). Amsterdammers mogen tegenwoordig op een stembureau naar keuze stemmen, maar veelal stemmen ze toch dicht bij huis. Stemgerechtigden met een niet-westerse migratie-achtergrond brengen veel minder vaak hun stem uit dan anderen. Bovendien is hun opkomst weer gedaald.

17 Samenvatting 17 Vier grote steden en Nederland Polen vormen de grootste groep immigranten. Het aandeel dat geboren in Polen is veel groter in Den Haag (1,5%) dan in Rotterdam (0,8%), Amsterdam (0,4%) en Utrecht (0,3%). In heel Nederland is 1% van de bevolking van Oost-Europese origine, in Den Haag 4,1%, in Amsterdam en Rotterdam 1,7%. In de eerste jaren na de toetreding van de Oost-Europese landen tot de EU leken Oost-Europese migranten vooral aan het werk te gaan in de land- en tuinbouw, inmiddels is duidelijk dat ze in veel verschillende beroepsgroepen te vinden zijn. In 2013 werden in Amsterdam fietsen weggeknipt, veel meer dan vier jaar eerder en ook meer dan in de andere drie grote steden ook in verhouding tot het aantal inwoners. In Den Haag en Rotterdam werden in 2013 iets meer dan fietsen weggehaald, in Utrecht ruim Deze cijfers weerspiegelen niet alleen het ruimtegebrek in Amsterdam en het gedrag van Amsterdamse fietsers, maar ook de inzet van gemeente. In Amsterdam en Utrecht worden relatief veel hinderlijk/fout geparkeerde fietsen weggehaald, in Rotterdam vooral weesfietsen. In Den Haag houden beide categorieën elkaar in evenwicht. Stadsregio Amsterdam In de Stadsregio Amsterdam bestaat 47% van de woningvoorraad uit huurwoningen tot 681 euro. In Amsterdam ligt dit aandeel op 56%. Er zijn in Amsterdam relatief weinig koopwoningen in vergelijking met de rest van de Stadsregio. Bewoners van de regio verhuizen minder vaak dan voorheen. Jonge gezinnen blijven langer in de stad wonen. Mensen die wel Amsterdam verlaten en zich in de regio vestigen, verhuizen vaak naar de Stadsregio-Zuid. In Amsterdam, Amstelveen en Diemen wordt het meest verhuisd. In de kleinere plaatsen boven Amsterdam relatief weinig. Gemiddeld wordt de woning in Stadsregio Amsterdam met een 7,8 beoordeeld, Amsterdammers geven met een 7,6 het laagste cijfer. De buurt wordt in de Stadsregio beoordeeld met een 7,5. Amsterdammers geven een 7,4. In alle gemeenten in de Stadsregio heeft D66 of VVD de meeste stemmen gekregen, behalve in Aalsmeer (CDA). Amsterdam in cijfers 2014

18 18 Samenvatting Amsterdam in Europa Tijdens de laatste recessie werd de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) harder getroffen dan die van de andere Europese regio s. Het verwachte herstel blijft bovendien achter. Naar verwachting zal de economie in het eurogebied in 2014 met 1% groeien. In vergelijking met andere Europese metropolen kende de economie van de MRA op lange termijn ( ) een bovengemiddelde groei van 2,5%, maar in werd de MRA harder getroffen dan de concurrerende metropolen Frankfurt, Ruhrgebied en Stockholm. Schiphol presteert beter dan de Europese concurrentie. Via de luchthaven worden dan wel minder passagiers vervoerd dan via Frankfurt Airport, Heathrow en Charles de Gaulle, maar het aantal directe bestemmingen groeide van 284 in 2009 naar 323 in Amsterdam was tot 2009 het grootste datacentrum van Europa, Frankfurt is het sindsdien maar de achterstand is niet groot: versus gigabit per dag. Amsterdam is in 2014 een plaats gestegen op Mercer s wereldranglijst van leefbare steden en staat nu elfde. De stad is beter bereikbaar en Rijks en Stedelijk heropenden. Wanneer breder dan leefbaar wordt gekeken zakelijk klimaat, menselijk kapitaal, cultuur staat Amsterdam 26e (Global City Index). De sterke kanten van Amsterdam zijn zakelijk klimaat en informatie; de politieke invloed is laag.

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011 Samenvatting jaarboek 2008 1 Amsterdam in cijfers 2011 2 Samenvatting jaarboek 2011 Colofon Verkrijgbaar bij SDA Print + Media, Donauweg 8b, telefoon 020 551 1811 en in de boekhandel Informatie Dienst

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Amsterdam in cijfers 2013

Amsterdam in cijfers 2013 Amsterdam in cijfers 2013 2 Samenvatting jaarboek 2013 Colofon Informatie Bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon 020 251 0464 Redactionele informatie Samenstelling Bureau Onderzoek en Statistiek Redactie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Amsterdam in cijfers 2015

Amsterdam in cijfers 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Onderzoek, Informatie en Statistiek 3 Woord vooraf Het gaat goed met Amsterdam. De bevolking neemt snel toe, de criminaliteit blijft afnemen en de lokale economie presteert beter

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 2 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2012 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Gouda

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Gouda Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Gouda Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 Aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie