Nog een wereld te winnen voor BPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog een wereld te winnen voor BPO"

Transcriptie

1 THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO) volgen elkaar in hoog tempo op. Volgens kenners zou BPO zich ontwikkelen van verwerker van transactionele data tot een aanjager van business value. De vraag is in hoeverre deze ontwikkeling in de praktijk zichtbaar is. Hoe volwassen zijn organisaties met betrekking tot BPO, hoe zetten ze BPO in en welke resultaten boeken ze? Outsource Magazine deed in samenwerking met Accenture onderzoek naar de inzet van BPO bij bedrijven en instellingen in ons land. o u t s o u rce m a g a z i n e

2 BPO THEMA 7 senior businessmanagers namen aan dit onderzoek deel (zie ook het kader De deelnemers ). Hun functies variëren van chief financial officer en chief operating officer tot chief marketing officer en HR-manager. In de meeste gevallen betreft het dus direct (eind)verantwoordelijken voor een breed scala aan bedrijfsprocessen. De definitie van BPO is ten behoeve van dit onderzoek als volgt geformuleerd: het laten uitvoeren van bepaalde bedrijfsprocessen of diensten door derden, op de eigen locatie dan wel de locatie van de serviceprovider. De definitie is breed opgesteld en omvat zowel kernprocessen, zoals productie, als facilitaire processen. Hiermee biedt het onderzoek een breed overzicht van de Nederlandse sourcingsmarkt. WAT WORDT UITBESTEED EN WAAROM? 68 procent van de respondenten meldt aan BPO te doen. Kijkend naar de processen die worden uitbesteed, valt op dat het relatief vaak om logistieke en supply-chaindiensten gaat (bij procent van de deelnemende organisaties), gevolgd door HR-diensten (7 procent), ondersteunende IT ( procent) en banking & insurance services ( procent). Uitbesteden van marketing, productie en klantcontact komt minder voor (zie figuur ). In het geval van marketing zou dit verklaard kunnen worden door het geringe aantal CMO s in de onderzoekspopulatie. Betrekkelijk kleine organisaties met een omzet van minder dan miljoen euro per jaar besteden relatief veel uit. Vaak zijn dat diensten op het gebied van IT, logistiek en supply-chainmanagement. Facilitaire diensten en finance & accounting besteden ze niet vaak uit. Het zal niemand verbazen dat de zeer grote spelers met een jaarlijkse omzet van meer dan miljard zonder uitzondering processen hebben uitbesteed. Ze werken samen met meerdere dienstverleners en besteden meerdere processen uit, voornamelijk om kosten te besparen. Het segment daar net onder met een omzet tussen en miljard besteedt aanmerkelijk minder uit dan hun grote broers. CxO s geven hier vooral aan dat dit organisatorisch te ingewikkeld lijkt en dat de voordelen onvoldoende duidelijk zijn. Innovatie Het onderzoek is wat dieper ingegaan op de relatie tussen BPO en innovatie. De respondenten met ervaring op het gebied van BPO is gevraagd hoe zij die relatie zien. procent van deze groep zegt geen relatie tussen beide fenomenen te onderkennen. procent is het eens met de stelling dat BPO en innovatie hand in hand gaan en 9 procent onderschrijft dat innovatie mogelijk wordt door uitbesteding. procent geeft aan gezamenlijk met de dienstverlener aan innovatie te werken. Over het algemeen blijken organisaties die BPO inzetten, meerdere processen uit te besteden. Slechts zeventien respondenten ruim procent van de groep BPO-adepten heeft één proces uitbesteed. Over het algemeen gaat het om twee tot vijf processen; daarboven worden de aantallen kleiner, alhoewel drie deelnemers aangaven meer dan tien processen te hebben uitbesteed. De beweegredenen die men voor BPO aanvoert, zijn divers, maar het aantal motieven is beperkt (zie figuur ). We kunnen daarbij stellen dat de doelstellingen die aan BPO ten grondslag liggen, over het algemeen grotendeels worden gerealiseerd, al is er ruimte voor verbetering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 7 procent van de groep die BPO toepast desgevraagd aangeeft te zullen overwegen ook andere processen te outsourcen. Daarbij geeft men meestal aan dat nu eenmaal voor alle uitbestedingen RfP s worden uitgezet of dat men kostenbesparingen nastreeft. De respondenten blijken vrij veel ervaring met BPO te hebben. procent van de groep die een of meerdere bedrijfsprocessen uitbesteedt, doet dit al meer dan vijf jaar; procent tussen de één en vijf jaar en slechts procent heeft er minder dan een jaar ervaring mee. Als we het over de locatie hebben, worden BPO-activiteiten meestal offsite uitgevoerd, buiten de muren van de eigen organisatie (bij 68 procent van de respondenten). Daarentegen is neardan wel offshoring nog geen favoriete keuze, want 7 procent van de deelnemers geeft aan dat binnen Nederland wordt uitbesteed. Dit is opmerkelijk, omdat kostenbesparing een belangrijke doelstelling is. Wanneer er wel sprake is van near- of offshoring (bij deelnemers), gaat het bij zeven deelnemers om uitbesteding naar Azië, kiezen acht deelnemers voor Oost-Europa en zes voor West-Europa. DE NEE-ZEGGERS procent van de respondenten zet BPO niet in. Aan hen is gevraagd of ze dan wel overwegen in de toekomst een of meer bedrijfsprocessen geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Op die vraag reageert 6 procent ontkennend, 7 procent geeft aan dit inderdaad te overwegen, terwijl 7 procent het nog niet weet. De respondenten die BPO niet overwegen, hebben aangegeven waarom zij dit niet doen (zie figuur ). Mogelijk zit hier voor dienstverleners toch nog muziek in, omdat bijna een derde van deze groep als motief aangeeft dat de voordelen onvoldoende duidelijk zijn. Kijkend naar de argumentatie die sommige respondenten hierbij hebben gegeven, lijkt het vooral te gaan om onvoldoende inzicht in de mogelijkheden voor kostenbesparing. Goede voorlichting of dienstverlening op basis van een resultaatsverplichting kan deze groep mogelijk over de streep trekken. Bij degenen die BPO wel overwegen, richt het denkproces zich vooral op finance & accounting, HR-diensten, inkoop en logistiek. Andere bedrijfsprocessen worden veel minder genoemd. Het onderzoek richt zich ook op de voorwaarden waaronder deze groep respondenten alsnog uitbesteding van bedrijfsprocessen zou overwegen. Omdat hier een open vraag werd gesteld, kwamen zeer diverse antwoorden binnen, variërend van na doorvoering van centralisatie tot als het past binnen de strategie voor marketing en sales. Toch valt oktober

3 THEMA BPO Banking/Insuranceservices (,%) Facilitair (,9%) Finance & accounting (,7%) HR-diensten (,7%) IT (8,%) Klantcontact (6,%) Logistiek-supply-chain (9,%) Marketing (7,%) Productie (,%) Anders (,%) Figuur. Welke processen zijn uitbesteed? Compliance Innovatie Belangrijkste reden Gerealiseerd Kostenbesparing Kwaliteitsverhoging Procesverbetering Figuur. Motieven voor BPO en de beoordeling van de mate waarin de doelstellingen worden behaald. er een rode draad te onderscheiden. Net zoals sommige CxO s geen BPO overwegen omdat de kostenvoordelen niet duidelijk zijn, overwegen andere CxO s wel BPO, wanneer maar duidelijk is dat er kostenvoordelen te behalen zijn. Daarbij wil men niet inleveren op kwaliteit. Een van de respondenten zegt het zo: Als het kostentechnisch interessant is en leidt tot een overall verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. Een ander stelt dat BPO een optie is: Als we de cost-to-serve kunnen verlagen, met behoud van de mogelijkheid snel te reageren op veranderende omstandigheden en afwijkende klantwensen. Accenture Het onderzoek naar BPO in Nederland is uitgevoerd in opdracht van Accenture. Accenture beoogt met dit onderzoek in kaart te brengen in hoeverre beslissingsnemers in het Nederlandse bedrijfsleven outsourcing overwegen bij verbetertrajecten van bedrijfsprocessen. Door de volwassenheid van business-processoutsourcing in Nederland in kaart te brengen, ontstaat een duidelijk beeld van de beweegredenen van organisaties, de uitdagingen die ze zien, en de vragen die ze hebben. Ten koste van arbeidsplaatsen van eigen medewerkers (%) Binnen onze organisatie niet geaccepteerd (7%) Niet de gewoonte in onze branche (%) Organisatorisch voor onze organisatie te ingewikkeld (6%) Ten koste van ons onderscheidend vermogen in de markt (%) Voordelen zijn onvoldoende duidelijk (%) Figuur. Redenen om geen bedrijfsprocessen uit te besteden. Benutten allernieuwste functionaliteit Capital expenditure omzetten in operational expenditure Flexibiliteit (kunnen inschakelen en uitschakelen wanneer nodig) Gebruik kunnen maken van kerncompetenties van de provider Kostenbesparing Figuur. Motieven om gebruik te maken van BPO in the cloud. In blauw de motieven van respondenten die hier al gebruik van maken, in paars van degenen die dit nog overwegen. De early adopters hebben duidelijk affiniteit met nieuwe functionaliteit. TEVREDENHEID Terug naar de respondenten die wel ervaring met BPO hebben. Aan deze deelnemers is gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn over de prestaties van hun serviceprovider. Op een schaal van (zeer slecht) tot (zeer goed) scoren dienstverleners in de ogen van hun klanten goed met een score steeds rond de als het gaat om communicatie, flexibiliteit, kosten, kwaliteit en productiviteit. Slechts de proactiviteit blijft met een score van ruim enigszins achter. Maar liefst 8 procent van de businessmanagers geeft aan voldoende inzicht te hebben in de status en de ontwikkeling van de uitbestede diensten. Wanneer een klant dan toch ontevreden mocht zijn over een aspect van de dienstverlening, zal er een verbe- 6 outsource magazine

4 BPO THEMA terslag in het proces moeten worden uitgevoerd. Over de manier waarop dit plaatsvindt, zijn de respondenten goed te spreken. Slechts 8 procent geeft aan dat er geen sprake is van noemenswaardige verbetering en 6 procent stelt dat de provider op eigen houtje aan de slag gaat. In procent van de gevallen reageert de dienstverlener op verbeterverzoeken van de klant, terwijl een kwart van de deelnemers aangeeft dat de provider zelf met voorstellen komt en dus proactiever is. Een interessante uitkomst is dat 8 procent van de respondenten samen met de serviceprovider aan procesverbetering werkt. Het onderzoek bevatte ook enkele stellingen over de kwaliteit van het werk van de dienstverlener zoals de deelnemende CxO s die ervaren. We lichten er enkele opvallende uitkomsten uit. Matig tevreden is men over het door de serviceprovider volledig, end-toend kunnen managen van het uitbestede bedrijfsproces (inclusief zaken die binnen de klantorganisatie worden gemanaged en elementen die door derden gerund worden). De deelnemers kunnen zich goed vinden in de stelling dat de dienstverlener een strategische partner is. Dit is in lijn met de eerdere constatering dat in een deel van de gevallen dienstverleners samen met hun klanten bezig zijn met het verbeteren van processen. Men is het in meerderheid ook eens met de stelling dat de eigen organisatie beoogt excellente resultaten en daardoor concurrentievoordelen te behalen, door samen te werken met BPO-providers. VERNIEUWINGEN Een mogelijkheid om beter zicht te houden op de kwaliteit van een proces, gebaseerd op data, is een dashboard. Hiermee kan sneller worden gereageerd op een achteruitgang in kwaliteit, een verstoring of een andere ongewenste ontwikkeling, omdat de manager niet meer op een periodieke rapportage hoeft te wachten. Een groot deel, 9 procent, van de respondenten blijkt niet over een dashboard te beschikken. Van de res- De deelnemers De 7 deelnemende executives zijn vrij evenredig verdeeld over de verschillende functies die in het onderzoek zijn gedefinieerd. Slechts de marketingmanagers c.q. CMO s zijn enigszins in de minderheid. Kaderfiguur geeft de exacte verdeling weer. Het percentage beslissers onder de respondenten is hoog: procent beslist geheel alleen over de inzet van BPO, procent doet dit samen met collega s en nog eens 8 procent beslist alleen, maar dan uitsluitend over de bedrijfsprocessen van het eigen organisatieonderdeel. De overige deelnemers geven aan over BPO te adviseren. Ook is onderzocht in welke branches de deelnemers werkzaam zijn (zie kaderfiguur ). De zakelijke dienstverlening ( procent) en de financiële sector ( procent) domineren, gevolgd door transport & logistiek (8 procent). Opvallend is dat sectoren als chemie, nutsbedrijven en hightech door slechts enkele deelnemers worden vertegenwoordigd. De respondenten zijn voornamelijk afkomstig uit grote tot zeer grote organisaties. Kijkend naar omzet vallen slechts twee organisaties onder het kleinbedrijf (minder dan miljoen euro omzet per jaar) en vijftien onder de noemer van het middenbedrijf (tussen de en miljoen euro omzet per jaar). Daarna loopt het snel op: 67 organisaties die hun jaarlijkse omzet in honderden miljoenen rekenen en organisaties die dat in miljarden euro s moeten doen. Ditzelfde beeld zien we grosso modo als we naar het totale aantal fte s per organisatie kijken, variërend van - 99 fte s bij de middelgrote organisaties tot meer dan. bij enkele zeer grote spelers. Een ander beeld ontstaat wanneer we naar het aantal fte s van de eigen afdelingen van de respondenten kijken. Voor het merendeel zijn deze afdelingen niet al te groot (66 afdelingen tellen minder dan fte s, en nog eens 8 hebben er tot maximaal ). Dit is te verklaren omdat het vaak om stafafdelingen gaat. CFO (,%) CMO (6,%) COO (,8%) CPO (,9%) HRO (6,%) SC&L (6,%) SSC (,8%) Kaderfiguur : De verdeling van de respondenten over verschillende functiegebieden. Chemie (,%) Dienstverlening (,%) Fast moving consumer goods (,9%) Financiële sector (,%) Hightech (7,6%) Industrie (9,6%) Transport en logistiek (,8%) Utilities (,%) Kaderfiguur : De verdeling van de respondenten over verschillende branches. Compliance Belangrijks Realisatie o Belangrijks Realisatie o Communicatie Groep niet- Groep koste oktober 7

5 THEMA BPO pondenten die wel van een dashboard zijn voorzien, heeft een klein deel ( procent) geen mogelijkheden om analyses uit te voeren; 7 procent kan uitsluitend voorgedefinieerde analyses uitvoeren, terwijl 8 procent de vrije hand heeft om zelf te analyseren. Een trend in BPO is de toepassing van analytics, ofwel de analyse van data over de uitbestede dienstverlening. Deze data wordt vaak door de provider ter beschikking gesteld. 7 procent van de businessmanagers die ervaring met BPO heeft, ontvangt ook dergelijke data en voert daarop analyses uit. procent ontvangt een uitgewerkte analyse van de dienstverlener. Een meerderheid van procent is in de context van BPO nog niet met analytics bekend. Een nieuwe ontwikkeling van een heel andere orde is BPO in the cloud. Dit wordt gekenmerkt door diensten die on demand aan verschillende klanten worden aangeboden. BPO in the cloud wordt mogelijk gemaakt door gestandaardiseerde processen te combineren met flexibiliteit in softwareplatforms en contractvoorwaarden. Het fenomeen cloud blijkt bij procent van de businessmanagers nog onbekend. 9 procent is er wel van op de hoogte, maar is niet van plan er gebruik van te maken. 8 procent is er niet goed bekend mee, maar zegt BPO in the cloud wel te overwegen. Nog maar 9 procent van de respondenten maakt al gebruik van cloud-bpo. De cloud staat in de BPO-markt duidelijk nog in de kinderschoenen. In figuur is een overzicht te vinden van de motieven die de deelnemers hebben om BPO in the cloud te gebruiken dan wel eventueel te gaan gebruiken. Zoals gezegd gaat het in beide gevallen om kleine groepen, van respectievelijk tien en dertig personen. Toch is het interessant te zien wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van deze opkomende nieuwe markt zijn. VERSCHILLEN TUSSEN BRANCHES Uit het onderzoek blijken ook de nodige verschillen tussen branches. Zo besteedt de financiële sector het vaakst bedrijfsprocessen uit en doet de nutssector dit het minst vaak. Het gemiddeld aantal uitbestede processen per organisatie schommelt in de branches met de meeste respondenten rond de vier. Van vier branches (die een redelijk aantal respondenten tellen) vallen meer aspecten te onderzoeken: dit zijn finance, industrie, dienstverlening en transport & logistiek. De branches finance en industrie tellen de meeste organisaties met meer dan vijf jaar BPO-ervaring. Transport & logistiek loopt in dit opzicht niet ver achter, maar telt verhoudingsgewijs meer organisaties die tussen de één en drie jaar ervaring hebben. Dit geldt nog in sterkere mate voor dienstverlening. Finance is veruit de koploper als het om het aantal processen gaat dat offsite wordt uitgevoerd. In deze sector is dat 7 procent van de activiteiten. Daar staat dan weer tegenover dat CxO s in de financiële sector bepaald geen voorkeur voor offshoring hebben: twintig van de respondenten gaven aan dit niet te doen. Het zou kunnen dat hier overwegingen van compliance aan ten grondslag liggen. Ook in de dienstverlening is een meerderheid niet geneigd tot offshoring (dertien deelnemers niet, drie wel), dit in tegenstelling tot de industrie, waar zeven CxO s aan offshoring doen en zes niet. Een kanttekening hierbij is dat het om kleinere aantallen respondenten gaat. Er vallen tussen de branches verschillen in loyaliteit ten aanzien van dienst- Offshoring In de paragrafen Wat wordt uitbesteed en Verschillen tussen branches is al iets gezegd over offshoring, maar over dit onderwerp valt meer te melden. Offshoring en trouwens ook nearshoring is voor bijna driekwart van de deelnemers aan het onderzoek niet aan de orde. Organisaties die offshoren, besteden over het algemeen wat meer processen uit. Daarbij blijken ze volgens de onderzoeksresultaten iets minder inzicht te hebben in de status en ontwikkeling van uitbestede processen dan organisaties die voor onshore hebben gekozen: 7 procent versus 8 procent geeft aan voldoende inzicht te hebben. Gegeven cultuurverschillen en toch ook de afstand waarmee organisaties bij offshoring te maken hebben, mag die 7 procent opvallend hoog genoemd worden. Bij zowel on- als offshoring vormen kostenbesparingen het voornaamste argument voor uitbesteding, alhoewel CxO s in dit opzicht wat meer waardering hebben voor hun offshore dan hun onshore dienstverleners. Bij onshoring speelt innovatie een grotere rol dan bij offshoring, en datzelfde geldt in mindere mate voor kwaliteitsverhoging en procesverbetering. Qua performance houden onshore en offshore elkaar redelijk in evenwicht, CFO (,%) HRO (6,%) CMO (6,%) zij het dat SC&L onshore (6,%) BPO wat beter COO (,8%) scoort op SSC het (,8%) gebied van innovatie CPO (,9%) en kwaliteitsverhoging (zie kaderfiguur ). Het valt op dat het niveau van realisatie bij compliance zeer hoog is bij zowel on- als offshore BPO. Compliance Innovatie Kostenbesparing Belangrijkste reden offshoring Realisatie offshoring Belangrijkste reden onshoring Realisatie onshoring Kwaliteitsverhoging Procesverbetering Kaderfiguur : Verschillen tussen onshore en offshore BPO, voor wat betreft doelstellingen en mate van realisatie. 8 outsource magazine

6 BPO THEMA %) Communicatie Flexibiliteit Kosten Groep niet-bespaarders Groep kostenbespaarders Kwaliteit Proactiviteit Productiviteit Kaderfiguur. Tevredenheid over de verschillende aspecten van BPO, waarbij uitbesteders met het oogmerk van kostenbesparing (paars) zijn afgezet tegen uitbesteders die vooral streven naar kwaliteitsverhoging en procesverbetering. (Schaalverdeling Y-as: = zeer ontevreden, = zeer tevreden.) Kosten besparen Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de wens tot kosten besparen een belangrijke motivatie is om naar BPO over te gaan. Tegelijkertijd geven de deelnemende CxO s regelmatig aan dat ze meer inzicht in de haalbaarheid van besparingen willen hebben, zonder kwaliteitsaspecten uit het oog te verliezen. Ze willen bijvoorbeeld alleen besparen met clouddiensten als de dienstverlening er niet onder lijdt. Het onderzoek heeft ook aandacht besteed aan de mate waarin men tevreden is over zijn dienstverleners, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die voornamelijk uitbesteden met het oogmerk van kostenbesparingen en degenen die het meeste belang hechten aan kwaliteitsverhoging en procesverbetering. Deze laatste groep blijkt over bijna de gehele linie meer tevreden over de prestaties van dienstverleners dan de kostenbespaarders (zie kaderfiguur ). Het verschil in tevredenheid is wat groter waar het gaat om de proactiviteit van de dienstverlener, en diens productiviteit. Deze beide aspecten hebben blijkbaar het meest te lijden onder de wens om kosten te besparen. Kostenbespaarders geven vaker dan gemiddeld aan uit te zijn op het behalen van concurrentievoordelen via outsourcing. Dit zal dan gaan om concurrentie op prijs. De groep die vooral uit is op kostenbesparing is wat minder tevreden over de realisatie daarvan stelt blijkbaar hogere eisen dan de groep die op kwaliteit en procesverbetering stuurt. De kostenbespaarders zijn hierover trouwens wel iets meer tevreden dan de populatie als geheel en die tevredenheid stijgt nog wat wanneer van offshoring sprake is. Voor het overige zijn zij een stuk minder tevreden over hun BPO dan gemiddeld, of het nu gaat om communicatie, flexibiliteit, kwaliteit, proactiviteit of productiviteit. Blijkbaar is het niet goed mogelijk de kool en de geit te sparen... verleners te bespeuren. Zeventien van de deelnemende CxO s uit de financiële sector zouden overwegen nieuwe BPO uit te besteden aan een andere dan de huidige serviceprovider(s). In alle branches met voldoende respondenten (de vier bovengenoemde), geldt dat overstappers in de meerderheid zijn. Uitzondering is de sector transport & logistiek, waar overstappers en zittenblijvers elkaar in evenwicht houden (zeven om zeven CxO s). Aan de respondenten die zouden overwegen een andere dienstverlener te contracteren, is de vraag voorgelegd vanuit welk oogpunt ze dit zouden doen: multiproviderstrategie, benodigde expertise (bij de huidige dienstverleners niet beschikbaar), verdere kostenbesparing of het uitgangspunt dat nu eenmaal voor elke uitbesteding in competitie RfP s worden uitgezet. Dit aspect is onderzocht voor opnieuw de sectoren industrie, transport & logistiek, finance en dienstverlening. Een overzicht van de uitkomsten: industrie: vooral de oogpunten van kostenbesparing en uitbesteden in competitie; transport & logistiek: vooral verdere kostenbesparing; finance: voornamelijk competitief uitbesteden; dienstverlening: een vrij evenwichtige mix van de genoemde vier oogpunten. CONCLUSIE Organisaties hebben redelijk wat ervaring met BPO waarbij bepaalde branches, met name de financiële sector, vooroplopen. Met kostenbesparing als de belangrijkste reden voor outsourcing, is het opvallend dat relatief weinig processen offshore worden uitgevoerd. Hoewel dit percentage wel toeneemt bij de zeer grote organisaties. Bovendien worden kostenbesparingen via offshoring ook vaker gerealiseerd dan via onshoring, zoals eveneens te verwachten valt. Bijzonder te vermelden is ook dat veel respondenten een relatie zien tussen uitbesteding en innovatie. Het streven naar kostenbesparing gaat steevast gepaard met een lagere tevredenheid over de dienstverlening van de provider. Dit neemt niet weg dat over het algemeen genomen de waardering voor serviceproviders groot is. Qua vernieuwingstempo lijkt BPO wat achter te lopen bij sommige andere vormen van dienstverlening. Bedrijven maken weinig gebruik van de mogelijkheid van data-analyse; BPO in the cloud is nog relatief onbekend. Hoe dan ook, redelijk wat organisaties, zelfs de grotere, geven aan niet tot BPO over te gaan omdat de voordelen ervan niet duidelijk zijn. We mogen derhalve concluderen dat er voor BPO nog een wereld te winnen is. Jorick van der Vlies is projectmanager bij ICT Media. Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van Outsource Magazine. oktober 9

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. "Samenwerken op Afstand" Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit

Onderzoeksrapport. Samenwerken op Afstand Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit Onderzoeksrapport "Samenwerken op Afstand" Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit Auteurs: Jeroen van der Velden Jorick van der Vlies Arnoud van Gemeren Inhoud Inleiding... 2 Doel... 2 De praktijk...

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7

INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7 ONDERZOEK SAMENSTELLING: ILSE VAN RAVENSTEIN, MARK VAN VUUREN EN CINDY LAMMERS BEELD: SHOOTMEDIA INTERNE KLANTEN GEVEN IC EEN 6,7 Resultaten van het eerste Trendonderzoek IC Afgelopen april heeft het Trendonderzoek

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1]

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij whitepaper Nationale Ict-Enquête 20 Nationale ICT-Enquête 20 - juni 20 [] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij Nationale ICT-Enquête laat nog veel kansen zien

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats

Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats Ook in het bedrijfsleven hebben grotere organisaties veel te maken met overinvesteringen in IT projecten In maart noteerden we primeur dat het huidige

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Creatief Ondernemerschaplab Jaarlijkse vragenlijst 215 Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Onderzoek uitgevoerd door Tilburg University: Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn Prof. dr. Arjan van den

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

M Ondernemerschap en strategie in het MKB

M Ondernemerschap en strategie in het MKB M200609 Ondernemerschap en strategie in het MKB drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2006 Ondernemerschap en strategie in het MKB Vernieuwing staat niet hoog in het vaandel van ondernemers in het MKB.

Nadere informatie

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Score Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren Score DRN BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen positie

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Digitale Transformatie

Digitale Transformatie Digitale Transformatie In januari 16 hebben 18 mensen de vragenlijst ingevuld die ik onder mijn LinkedIn contacten verspreid heb. In dit document presenteer ik de onderzoeksresultaten. Samenvatting Alle

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- verklaring Een isae 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor services en gebruikerss. Er is echter nog

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie