1. Inleiding. 2. LAT doelen Jaarplan LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi"

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende ontwikkelingen in het BRZO werkveld worden geïnitieerd en gecoördineerd en die de uitvoering in de regio's waar nodig en mogelijk ondersteund. Om verdere helderheid over de aanpak in 2008 aan betrokken partijen te presenteren is een jaarplan gemaakt. Dit plan is in het LAT-portaaloverleg van 27 november inhoudelijk aan de orde gesteld en in het LAT-regieoverleg van 7 december 2007 aanvaard. Het voorliggende jaarplan geeft een overzicht van de door het LAT-BRZO voorgenomen activiteiten. Als bijlagen zijn het projectplan LAT-BRZO toegevoegd (bijlage 1, centrale vraag: wat doet het LAT-bureau en wat kost dat?) en de resultaten van de heisessie in juni 2007 (bijlage 2, centrale vraag: wat gaan we als LAT-organisatie doen?). Daarnaast is de reeds in 2006 vastgestelde Statusnotitie LAT-BRZO van belang als achtergrond voor taken en bevoegdheden (zie website 2. LAT doelen Vorming maatlatregio's: voortzetting regionalisering, uiteindelijk komen tot 4 regionale samenwerkingsverbanden. 2. Monitoren van de voortgang en resultaten 3. Realiseren van een aantal producten Uitwerking doelen: 1. Regionalisering: ondersteuning van het proces door monitoring voortgang; bieden van ondersteuning aan regionaal overleg om de samenwerking en samenbinding verder gestalte te geven; versterking management van regio's door uitdragen landelijke lijnen en afspraken; realiseren van regionale conferentie voor uitvoerenden (één maal ism regio). 2. Monitoren Het monitoren van de voortgang is een belangrijke prioriteit voor Het betreft zowel het monitoren van harde gegevens, zoals bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde inspecties en het aantal BRZO-bedrijven, als de zachte gegevens over de mate van samenwerking en de kwaliteit van de uitvoering. Voor monitoring is een uitgebreid LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15

2 voorstel gemaakt waarover nog besluitvorming in LAT-portaal- en regiegroep moet plaatsvinden. 3. Producten LAT 3.A ontwikkelingen aanpassing werkwijzer nadere info NIM versie 2.0 GIR: opname van planningmodule GIR: inbouwen monitoringfunctie opleidingen: oprichting BRZO academie overeengekomen aanpak onderhoud stand van de techniek/ best toepasbare techniek ontwikkeling aanpak ongevals-/incidentonderzoek BRZO 3.B Ondersteuning Opleiding NIM voor nieuwe inspecteur Opleiding Leadauditor Opleiding leidinggevende / gemeentelijk coördinator website up to date gebruik viadesk nieuwsbrieven etc. Regioconferenties Bedrijvenconferenties Monitor op jaarcijfers 2007 Monitor op voortgang implementatie BeteRZO 3.C Strategie participatie / nadrukkelijk volgen Front office Chemie participatie / nadrukkelijk volgen verkenning inspectiedienst majeure veiligheidsrisicobedrijven Organiseren betrokkenheid bedrijfsleven 3. LAT-Vergaderingen LAT regiegroep Regiegroep overlegt 4 maal Belangrijke strategische items die komend jaar op de rol staan: regionalisering van de uitvoering en de toets op de kwaliteit van de regio's Signaleren en bundelen van initiatieven in de kokers naar landelijke samenwerkingstructuur (zoals de projecten onderhoud, ongevallenonderzoek (beide AI), inherente veiligheid (Wm) en opslagtanks (Bw)) gevolgen FO-chemie en Landelijk aangestuurde (regionale) Dienst. kwaliteitstoets op de regionalisering 3.2 LAT Portaalgroep de LAT-portaalgroep onderneemt in 2008 de volgende activiteiten: LAT jaarplan 2008 versie 0.4 2/15

3 Het LAT portaal overlegt 6 maal. In dit overleg wordt aandacht besteed aan de voortgang in de samenwerking, de borging op toe te passen processen en handelswijzen, en worden nieuwe producten of middelen geïnitieerd en de voortgang van ontwikkelactiviteiten bewaakt Het LAT portaal overlegt 3 maal met vertegenwoordigers van de regionale samenwerkingsverbanden. De samenstelling van dit overleg zal in 2008 aan de orde worden gesteld: waar tot voor kort alle vertegenwoordigers van provincies, regionale brandweer en arbeidsinspectie uitgenodigd werden is het streven om meer langs de lijnen van de nieuwe regio's overleg te gaan voeren. In dit overleg komt de voortgang van de ontwikkelingen in de uitvoering aan de orde en worden knelpunten geïnventariseerd. Aan het LAT portaal zijn werkgroepen verbonden: voor 2008 zijn dat in ieder geval de werkgroepen monitoring, wijziging werkwijzer a en b, NIM 2.0, opleidingen en het deskundigenforum. Afhankelijk van behoefte worden nieuwe werkgroepen geformeerd. Zo staat op stapel gestructureerd aandacht te gaan besteden aan onderhoud bij bedrijven, en de opzet en aanpak van ongevalsonderzoek. Een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen is in bijlage 3 opgenomen 3.3 GIR stuurgroep Onder verantwoordelijkheid van de LAT regiegroep fungeert GIR stuurgroep. Deze stuurt de ontwikkeling van de gemeenschappelijke inspectieruimte BRZO aan. De stuurgroep wordt voorgezeten door de directeur MHC van de Arbeidsinspectie en bestaat voorts uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers - Arbeidsinspectie, provincies en regionale brandweer - en leveranciers - ICTU. De stuurgroep komt ca 10 maal op jaarbasis bijeen. In 2008 zullen de rapportages van ICTU aan de LAT-portaal worden aangeboden, zodat er een directe relatie ontstaat tussen de GIR-activiteiten en de LAT-organisatie. 4. Het LAT bureau Het LAT bureau verzorgt de ondersteuning van de activiteiten van het LAT-BRZO, met uitzondering van de GIR applicatie. Deze laatste is als onderdeel van e-inspecties bij ICTU ondergebracht. Het LAT-bureau functioneert als vraagbaak, verzorgt de website en nieuwsbrieven, ondersteunt regiegroep, LAT portaal en verschillende werkgroepen, verzorgt informatieverzameling ten behoeve van de monitoringfunctie van het LAT en draagt tot slot zorg voor een stroomlijning van de regiovorming. Hiervoor zijn een projectmanager en een vijftal medewerkers van Senter Novem in het LAT bureau betrokken. 5. Middelen 5.A VROM-gelden VROM heeft ,- ter beschikking gesteld voor het BRZO-LAT voor de periode januari 2007 t/m december Dat is ,- per jaar. In de beginperiode is er een piek vanwege veel opstart- en implementatie activiteiten. De gedachte is dat de kosten in 2009 en 2010 lager zullen liggen dan de begrote ,- dat in beginsel per jaar beschikbaar is. Aan de regiegroep zal worden voorgesteld akkoord te gaan met het projectplan (zie bijlage 1). LAT jaarplan 2008 versie 0.4 3/15

4 5.B NIM-gelden De NIM-opleidingen worden thans bekostigd uit een PF-budget dat ondergebracht is bij het Ministerie SZW. Voor de jaren is jaarlijks ,- beschikbaar voor automatisering (GIR), NIM-ontwikkelingen en verspreiden van deskundigheid. Daarnaast is nog ,- beschikbaar voor de ontwikkeling van de BRZO-academie. Tot op heden zijn alle opleidingen sterk gesubsidieerd. De vraag of dit zo moet blijven zal worden voorgelegd aan de regiegroep in december Ook zal moeten worden bepaald wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor het geven van de opdrachten aan opleidingsinstituten, etc.. Aangezien het LAT-BRZO geen enkele formele status heeft ligt het voor de hand dit te laten uitvoeren door het Ministerie van SZW (AI). 5.C Menskracht Naast de inzet van de projectmanager en het LAT-bureau worden veel werkzaamheden door de medewerkers van de verschillende organisaties uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van gesloten beurzen waarbij er van uit wordt gegaan dat elke koker zijn steentje bijdraagt. In de praktijk blijkt echter dat veel werk wordt verzet door een beperkte groep mensen. De beschikbare capaciteit is over het algemeen onvoldoende om alles uit te voeren. In het jaarplan 2008 is daarom extra capaciteit gereserveerd voor het LATbureau om de werkzaamheden, vooral de LAT-projectgroepen, ook inhoudelijk te ondersteunen. Meer inzet vanuit de kokers is echter noodzakelijk omdat veel kennis niet door LAT-bureau medewerkers of andere externe adviseurs geleverd kan worden. Aan de regiegroep wordt gevraagd een beroep te doen op de organisaties om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de LAT-activiteiten. 5.D Planning Door het LAT-bureau zal een jaaragenda worden opgesteld waarin alle activiteiten zijn opgenomen, alsmede de opleverdata van de verschillende producten en tussenresultaten. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 4/15

5 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Projectplan LAT-BRZO Periode: Augustus 2007 t/m december 2008 Opsteller: Roel van de Loo Datum: 28 augustus 2007 Aan: Regiegroep LAT Status: concept, versie 6 Besluitvorming: regiegroep 7 december 2007 Inleiding Tijdens de heisessie op 18/19 juni 2007 is besloten de activiteiten van het LAT-BRZO in een projectplan te gieten. Na bijna een jaar opereren van het LAT is helder geworden welke activiteiten uitgevoerd moeten worden, door wie en onder welke verantwoordelijkheid. Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden die tot eind 2008 uitgevoerd moeten gaan worden en de daarmee samenhangende beheersaspecten. Dit projectplan is een aanpassing van de bestaande opdracht, zowel inhoudelijk als financieel. Het projectplan is enkele keren besproken met de voorzitters van regie- en portaalgroep. Als gevolg hiervan heeft een aantal aanpassingen plaatsgevonden, maar de bestaande nummering is nog in stand gehouden. Overzicht van activiteiten A - Strategie B - Ontwikkeling C - Ondersteuning D - Communicatie E - Monitoring F - Overige Overzicht van activiteiten die worden gestopt - Ondersteuning LAT bij IPO-BRZO coördinatorenoverleg - Ondersteuning LAT bij regionale overleggen binnen koker Overzicht van gerelateerde activiteiten (geen directe relatie met LAT) - LSB - Explosive Bijlage: spreadsheet met uren/kosten 2007 en LAT jaarplan 2008 versie 0.4 5/15

6 Uitwerking activiteiten PM = Projectmanager SN = SenterNovem LAT bureau = ondergebracht bij SenterNovem A. Strategie 1. Strategiedocument BRZO irt politieke ontwikkeling ( Charlie ) Vervallen agv landelijke ontwikkelingen. 2. Status LAT Activiteit/resultaat: Formele status benoemen (of niet) Stand van zaken: Oprichting stichting door regiegroep geparkeerd. Statuten in concept gereed Actie: Geen B. Ontwikkeling/projecten Algemeen: Gedachte is dat de PM-LAT een sturende rol krijgt in het bewaken van de voortgang en de inhoud in de vorm van project assurance. Er is tevens een Prince2 training gegeven aan alle projectleiders en medewerkers van het LAT-bureau. In 2008 zal het LAT-B de werkgroepen ook inhoudelijk gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van de producten. 3. Werkwijzer/NIM v2 Activiteit/resultaat: Aangepaste werkwijzer (v2) Stand van zaken: Werkgroep is opgericht, geaccordeerd door regiegroep, en bezig met de aanpassingen. Actie: Werkgroep ondersteunen (verslag, voorbereiden nieuwe gedrukte versie, aanpassen website, verzenden werkwijzer, etc.) 4. Opleidingen Activiteit/resultaat: Aanbod van opleidingen gereed en beschikbaar (alleen opleidingen die niet door de kokers zelf worden verzorgd). Evalueren van bestaande NIM. Stand van zaken: Werkgroep opleidingen is gestart, startdocument is geaccordeerd door regiegroep. NIM en GIR zijn gereed en worden uitgevoerd. Voor NIM moet met spoed opnieuw worden aangeboden + periodieke herhaling. Dit wordt een geïntegreerde NIM/GIR training. Cursus voor leidinggevenden en coördinatoren (LeiCo) in voorbereiding; aanbesteding loopt. Actie: Werkgroep opleidingen, ondersteund door LAT. Certificaten NIM zijn uitgedeeld. 5. Organiseren kennismanagement Activiteit/resultaat: makelen van kennis tussen verschillende kennisinstituten. Wat is de rol van het deskundigenforum, rol van LAT-bureau, gebruik website, etc. Stand van zaken: Startdocument in de maak ism Deskundigenforum Actie: Startdocument tbv regiegroep in dec. Bijwonen en verslag deskundigenforum (3x) LAT jaarplan 2008 versie 0.4 6/15

7 6. Toezichtsmodel Activiteit/resultaat: Bestaande Toezichtsmodel (TM) geëvalueerd en eventueel aangepast, besluitvorming bij regiegroep en geplaatst op website. Doel is dat het TM toetsbaar in de praktijk wordt gebruikt. Stand van zaken: Tebodin (Peter Stufkens) is thans bezig met evaluatie, concept rapportage gereed eind december. Actie: Afronden rapport, besluitvorming en communicatie 7. Functioneel beheer GIR Activiteit/resultaat: Helpdeskfunctie naar gebruikers GIR en centrale beheerstaken. Continue dagelijkse taak belangrijke ondersteunende rol. Stand van zaken: Blijft bij ICTU Actie: geen C. Ondersteuning 8. Management LAT-bureau Activiteit/resultaat: Telefoon opnemen, s beantwoorden, registratie van vragen en antwoorden, beleidsondersteuning, etc. (LAT-bureau). Aansturen LAT-bureau (Projectmanager). Rapporteren aan diverse instanties. a- Management algemeen LAT-B b- Secretariële ondersteuning c- Beleidsondersteuning algemeen Stand van zaken: Verbeteren interne communicatie en afstemming, controle activiteiten, verhogen kennis van LAT-bureau-medewerkers, overleggen, etc. Actie: div. Start projectoverleg wekelijks, daarna lagere frequentie. PM gaat tot eind 2007 intensief aansturen, daarna naar 1 dag per maand. 9. Organisatie en verslag portaalgroep Activiteit/resultaat: Plannen van vergaderingen, locaties, verzamelen en verzenden van stukken, deelnemen, verslag en BAL. Stand van zaken: Tijdig en zorgvuldig verzenden van stukken kan beter. Zo ook helderheid over tijdsstippen, etc. Actie: Uitvoeren controle op diverse activiteiten. Planning nieuwe data Organisatie en verslag regiegroep Activiteit/resultaat: Plannen van vergaderingen, locaties, verzamelen en verzenden van stukken, deelnemen, verslag en BAL. Stand van zaken: Tijdig en zorgvuldig verzenden van stukken kan beter. Zo ook helderheid over tijdsstippen, etc. Actie: Uitvoeren controle op diverse activiteiten. Planning nieuwe data Maatlat en maatlatorganisaties Activiteit/resultaat: Opstellen lijst maatlatorganisaties (MLO). Organiseren van MLO als 1 loket binnen de regio. Stand van zaken: Maatlat is gereed, geen aanpassingen noodzakelijk. Overzicht van MLO s moet nog worden gemaakt (zie ook 2.2). Organiseren MLO als 1 loket moet nog gaan starten obv discussiestuk; dit inbrengen in LAT portaal/regio-overleg. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 7/15

8 Actie: Opstellen lijst MLO s, bespreken in regio-overleg en publicatie op website. Periodiek actualiseren. Discussiestuk opstellen en behandelen. 12. Eisen inspectieteams Activiteit/resultaat: Eisen inspectieteams toetsen aan praktijk (wordt eraan voldaan, zijn er problemen) Stand van zaken: Document eisen insp. teams vastgesteld en gepubliceerd op website. In de praktijk zijn er problemen met de omvang van de zijspan, teams zijn soms te groot. Mogelijkheden bijsturing onderzoeken. Actie: Meenemen in aanpassingen Werkwijzer deel A onder een hoofdstuk organisatie-eisen, waarin de maatlat en eisen inspectieteams geïntegreerd zijn opgenomen (projectgroep Maurice). Nu eventueel verzamelen van bestaande probleemsituaties rondom de organisatie van inspecties. D. Communicatie 13. Website en helpdesk Activiteit/resultaat: Actueel houden website (wetgeving, nieuwsbrieven, FAQ s, verslagen erop plaatsen, regio s een plek geven, oude info verwijderen), beheer Viadesk. Maandelijks overzicht van gestelde vragen (telefoon/ ). Stand van zaken: Website loopt thans goed, overzicht van vragen moet nog opgestart worden. Actie: Maandelijks overzicht van gestelde vragen + concept antwoorden, evt. doorgeven aan deskundigenforum. 14. Nieuwsbrieven Activiteit/resultaat: Ten minste 1 nieuwsbrief per 2 maanden, dus nog 3 in 2007, 5 in Doel is het op de hoogte houden van de ontwikkelingen voor brede BRZOdoelgroep. Toevoegen nieuws uit de regio, EU, etc. Stand van zaken: Nieuwsbrieven lopen goed. Verbetering is mogelijk op pro-actieve nieuwsgaring. 15. Organisatie conferenties inspecteurs Activiteit/resultaat: 3x halve dag conferentie op 3 plaatsen in het land. Bijeenkomst bestaat uit presentatie stand van zaken, spreker, discussie en uitdelen certificaten NIM/GIR. Verslag bijeenkomsten plaatsen op internet. Stand van zaken: conferenties nagenoeg afgerond Actie: planning voor 2008 maken iom regio s. 16. Organisatie conferentie voor bedrijfsleven Activiteit/resultaat: 2x halve dag conferentie op 2 plaatsen in het land. Bijeenkomst bestaat uit presentatie stand van zaken, spreker en discussie. Verslag bijeenkomsten plaatsen op internet. Stand van zaken: Afgerond. Actie: Planning maken 2008 LAT jaarplan 2008 versie 0.4 8/15

9 E. Monitoring 17. Monitoring Activiteit/resultaat: Monitoringsprogramma Stand van zaken: Concept-monitoringsprogramma is gereed, moet nog Prince2 proof worden gemaakt. Actie: Handmatige rapportage over 2006 en 2007 (plannen). 18. Managementrapportages LAT bureau (MARAP) Activiteit/resultaat: MARAP per trimester met overzicht van kosten en tijdsbesteding LAT-activiteiten en overzicht van de voortgang van de ontwikkelingen in BRZO. Tot eind 2008 staat de voortgang van de BIP s centraal, toenemend in detail. Thans zijn financiën en inhoud nog gescheiden. Stand van zaken: eerste MARAP over 2007 gereed in Januari Onderhoud regionale contacten, monitoren ontwikkelingen Activiteit/resultaat: Voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de regio s en bij organisaties. Vastgelegd in een soort database die gevuld kan worden door alle betrokkenen van LAT-bureau. Stand van zaken: gestart. Actie: Opstellen eenvoudige database op basis van regio-informatie, periodiek onderhouden van contacten door bellen en bezoeken. Beter gebruik maken van coördinatoren in de regio. Zicht krijgen op bestuurlijke keyplayers in de regio s. 20. Periodiek overleg SN, voorzitters regie- en portaalgroep en PM Activiteit/resultaat: bewaken van de kwaliteit, toetsen tevredenheid Stand van zaken: nog niet gestart Actie: LAT bureau plant 1 bijeenkomst per 2 maanden F. Overig Algemeen: Dit zijn suggesties die op de heisessie zijn geuit, maar niet zijn uitgewerkt agv lage prioriteit. - Organiseren van een goede overlegstructuur binnen overheid past binnen bestaande aanpak. - Evalueren van kwaliteitstoets binnen LAT - Visiedocument Monitoring ( monitoring + ) belangrijk, maar vervolg op Monitoringrapport vanaf Betrekken waterbeheerders - Methode integraal incidentenonderzoek ontwikkelen - Specifieke modules voor inspecties (bijv. branchegericht) - Kenniscentrum voor Europese ontwikkelingen zie kennisontwikkeling - Organiseren van beleidsinput bij bijvoorbeeld VROM of EU LAT jaarplan 2008 versie 0.4 9/15

10 BIJLAGE 2 Verslag heisessie Vertaling Heisessie LAT-BRZO naar projectplan Aan: Portaalgroep en Regiegroep Datum: 15 okt Van: Roel van de Loo Inleiding In de portaalgroep is gevraagd naar een heldere vertaling van de resultaten van de heisessie naar het projectplan. De resultaten van de heisessie zijn vastgelegd in een notitie van Theo Konijn, maar de relatie met het projectplan is niet altijd even helder. Deze notitie beoogt helderheid te verschaffen in de vertaling van de strategische doelen naar concrete activiteiten uit het projectplan (PP x). 1. Besluiten Inventarisatie huidige stand van zaken. 1. Forse piek in de activiteiten in de periode 2007 en 2008 Er ontstaat inderdaad een forse piek in de activiteiten, maar dat is helaas niet te voorkomen. In het projectplan zijn echter geen nieuwe activiteiten opgenomen; wel zijn de bestaande activiteiten vertaald in resultaten. 2. Portaalgroep kan het werk in de piekperiode niet alleen af, anderen meer moeten benutten en extra ondersteuning In extra ondersteuning is voorzien door extra inzet van het LAT-bureau met ongeveer 75% meer dan oorspronkelijk gepland. Tevens is afgesproken volgens een bepaalde projectsystematiek te gaan werken, waardoor naar verwachting efficiënter gewerkt worden (zie PP: B, algemeen). Daarnaast is de gedachte om raamcontracten af te sluiten met aanbieders, zoals Geoplan (moet nog aan PP worden toegevoegd). 3. LAT-proces bij implementatie expliciet maken en ontwikkelen: gat vaststellen en actie ondernemen Dit is tweeledig vertaald: het LAT zal voortaan met MARAP s aangeven hoe de stand van zaken is in de regio s, de voortgang van de BIP s, aantal uitgevoerde inspecties etc. (PP 18) Daarnaast zal het LAT zich intensiever gaan bemoeien met de regio s door periodiek contact te houden met de contactpersonen van de regio s om meer kwalitatieve informatie te ontvangen en eventuele wensen snel te inventariseren (pp 19). De MARAP s vormen de input van voor strategische discussies in portaal- en regiegroep. LAT jaarplan 2008 versie /15

11 4. Grote cultuurverschillen tussen de verschillende kokers. Tja, dat is zo. De bijeenkomsten helpen natuurlijk, maar door vooral samen te werken aan een product en samen te werken in GIR zullen op termijn de verschillen vanzelf kleiner worden. 2. besluiten Vooruitblik Strategiedocument waarin de uitvoering Beterzo wordt gekoppeld aan Front Office Chemie en Project Eenduidig Toezicht. Het LAT moet iets doen met deze bestuurlijke wensen. Staat in Projectplan prominent als punt 1 aangegeven, maar afstemming met de landelijke ontwikkelingen is nodig. 2. Opleidingen, mogelijkheden tot breder aanbod Ligt vooral bij de werkgroep Opleidingen. Deze taak is met veel enthousiasme opgepakt aangezien er nu reeds een concept voorstel ligt voor de oprichting van een BRZO-academie (zie verder PP 4). Op deze wijze is vorm gegeven aan het idee van een breder aanbod. 3. Communicatie, met name: communicatie tweezijdiger maken door het kennen van en inspelen op problemen van uitvoerenden en vast netwerk opbouwen van regionale sleutelpersonen Vormgegeven in PP 19, het onderhouden van regionale contacten is cruciaal voor het kunnen inspelen op de behoefte in het werkveld. Daarnaast blijven we zeer regelmatig nieuwsbrieven versturen (PP 13 en 14) en trachten regionale overleggen van de grond te krijgen (PP19 en PP8). 4. Versterken van de monitoring, toetsen van de voortgang en aanspreken van regio s en/of partners die achterblijven en het genereren van managementinformatie om de processen goed te kunnen monitoren en eventueel sturen. Uitgewerkt in PP 17, eerste opzet zal worden besproken in de portaalgroep van 1 november. 5. Eindbeeld: LAT structuur als landelijk aanspreekpunt voor beleidsdepartementen, bedrijven en regio s, die eindbeeldcriteria bewaakt, verbetering stimuleert, kennisontwikkeling, opleidingen, communicatie en overleg faciliteert en erkend wordt door partijen. Is uitgewerkt in het gehele projectplan, met name in de punten PP5 (kennismanagement), 7 (functioneel beheer GIR), 13/14/15 (website/nieuwsbrieven/bijeenkomsten) en 17 (monitoring). En verder is natuurlijk eea uitgewerkt in de werkgroepen. LAT jaarplan 2008 versie /15

12 6. Laat de inspecteurs de komende tijd met rust Dat doen we; er staan in het PP geen nieuwe activiteiten genoemd, wel uitwerking en implementatie van reeds eerder genomen beslissingen. 7. Bedrijfsleven meer bij regiegroep betrekken Wacht nog op actie van de voorzitter van de regiegroep, maar het idee is om voor de bedrijvenconferenties met het bedrijfsleven (PP 16) afspraken gemaakt te hebben over de samenwerking tussen LAT-structuur en VNCI, etc. 8. Beter nagaan van kwaliteit informatievoorziening en wensen; feed back organiseren Zie PP19, regionale contacten en evaluaties na conferenties. 9. Beter letten op het criterium last voor bedrijven zie PP1. 3. Werkwijze, rolopvatting 1. Rol regiegroep is: stimulerend, inbreng vanuit de omgeving, strategische coaching, coaching op projecten, ambassadeur naar buiten en besluitvorming binnen LAT. De portaalgroep heeft behoefte aan meer op de meeste van deze aspecten. Dit laat zich niet vertalen in het projectplan, maar is omarmd door de regiegroep op 20 sept. Jl. 2. Werkstructuur strakker: alle projecten volgens vaste standaard werkwijze Zie PP, B-algemeen. Er wordt medio november een training Prince2 georganiseerd voor portefeuillehouders, projectleiders van werkgroepen en personeel van het LAT-bureau. 3. Overlegstructuur eenduidig: LAT doet niets meer in de kokers, communiceert met regio s en steunt op een landelijke groep met van elke regio twee vertegenwoordigers. Dit besluit is gecommuniceerd naar de partijen. 4. Ondersteuning verbeteren: portaalgroep en werkgroepen ondersteunen met vaste pool externen die op afroep (bijv. mantelcontract) snel/adequaat inzetbaar zijn. Zie 1.2 LAT jaarplan 2008 versie /15

13 5. Het LAT-bureau kost te veel begeleidingscapaciteit van de projectmanager en de output blijft onder de maat, dat moet op korte termijn beter. Staat niet in PP genoemd, maar de afspraak is gemaakt dat het contract met SenterNovem wordt verlengd tot 1 juli Tevens extra inzet van de projectmanager tot eind van het jaar Gedachte is dat de organisatie dan voldoende tijd heeft gehad om capaciteit op orde te brengen en wakker te worden/zijn/blijven. Mocht deze verbetering niet mogelijk zijn, dan zal in het eerste kwartaal 2008 worden besloten tot verplaatsing van het LAT-bureau. Dit is echter nadrukkelijk niet de bedoeling. 6. Evaluatie in Onderdeel van PP Organiseer op basis van de inspectieuitvoering stukje feedback op producten. Maakt deel uit van aanpassingen aan Werkwijzer. LAT jaarplan 2008 versie /15

14 BIJLAGE 3. Overzicht van werkgroepen (en deelnemerslijst) A. Deskundigenforum De doelstellingen van het Deskundigenforum zijn: Het forum beantwoordt periodiek vragen uit het veld (drie maandelijks), Het forum bevordert kennis bij BRZO-toezichthouders over de stand van de techniek, Waar mogelijk doet het forum richtinggevende voorstellen over de stand van de techniek aan de Portaalgroep. Belangrijke onderwerpen voor 2007 zijn: Toezichtmodel verbeteren, implementatie PGS 6, natuurwaarden/watercomponent BRZO, kwaliteit uitvoering BeteRZO producten. B: Opleidingen De doelstellingen van de Werkgroep Opleidingen zijn: Opzetten vraag en aanbod gestuurde opleidingen, Opzetten herhalings- en uitbreidingsopleidingen NIM, Opleiding leidinggevenden en coordinatoren (LeiCo), etc., Borgen / Zorgdragen voor juiste inhoudelijk kennisniveau van de opleidingen. De gewenste resultaten voor 2007 zijn: Aanbieden Opleiding LeiCo, Evalueren NIM opleiding en voorbereiden module-uitbreidingen / herhalingscursussen, Aanbieden Opleiding GIR, Begeleidingscommissie bij beoordeling toetsen. C: Werkwijze A+B De doelstellingen van de Werkgroep Werkwijzer A & B zijn: Aanpassen huidige versie van de Werkwijzer deel A & B, Invullen witte vlekken in de werkwijzer (nieuwe procesbeschrijvingen). Het gewenste resultaat voor 2007 is het aanbieden van wijzigingen voor Werkwijzer deel A & B (op papier en digitaal). D: NIM De gewenste resultaten voor 2007 zijn: Aangepaste papieren versie werkwijzer deel C, in samenhang met aanpassingen deel A en B, Aanpassing website voor wat betreft NIM, Aanpassing GIR. E: Monitoring Beoogde resultaten: Verzamelen van gegevens voor EU en VROM, inclusief inzamel structuur Koppeling met GIR realiseren Verzamelen van gegevens omtrent voortgang implementatie (bestuurlijke) doelen ten aanzien van samenwerking, opschaling, scholing, kwaliteit, etc. LAT jaarplan 2008 versie /15

15 naam Werkgroep Deskundigenforum J. van Dixhoorn N. Schmersal M. de Boer N. Nijssen J. van Buren J. van Liempt W.J. van der Ark G. Harmsen Werkgroep Opleidingen S. Dekker-Steehouwer C. Kottier J, Schrijnemakers D. Oude Veldhuis M. Ellenbroek R. Ooms J. van Buren Werkgroep Werkwijzer A&B M. Stijfs J. Limpens C. Lambermond-Lanser R. Stokhof P. van der Riet J. Slijpen F. Tesink F. Offermans S. Meijer Werkgroep NIM 2.0 (werkwijzer C) R. Mout J. van Liempt A. van Dorst R. Janssen K. Bevaert W. Aanstoot M. de Haan V. Peters D. de Bruijn LAT Bureau W. Oudshoorn M.N. Martin A. van der Zande S. Jens L. Jagroep H. van der Bijl R. Chitan LAT jaarplan 2008 versie /15

28 november 2007, versie 0.3 Paul van Lieshout/Roel van de Loo

28 november 2007, versie 0.3 Paul van Lieshout/Roel van de Loo Jaarplan 2008 28 november 2007, versie 0.3 Paul van Lieshout/Roel van de Loo 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht.

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht. JAARPLAN 2010 1. Inleiding De afgelopen jaren heeft het BRZO-toezicht dankzij de programma s BeteRZO en LAT-BRZO een forse impuls gekregen. Het eindbeeld van BeteRZO komt in zicht. Uit de tussenevaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden Welkom LAT-BRZO Conferentie BRZO voor uitvoerenden Programma uitvoerenden BRZO Opening 13:45 / 13:55 Landelijke ontwikkelingen 13:55 / 14:35 BRZO-producten 14:35 / 15:05 LAT-BRZO 15:05 / 15:15 Pauze 15:15

Nadere informatie

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Highlights Werkgroepen Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Inhoud Besluitvorming Monitoring Opleidingen Veiligheidscultuur Ranking Openbare samenvattingen Handhavingsstrategie Implementatie PGS 29

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009.

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009. Monitor 2008 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO Datum 6 oktober 2009 Kenmerk Status Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten van

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Jaarverslag LAT-BRZO 2009

Jaarverslag LAT-BRZO 2009 Jaarverslag LAT-BRZO 2009 Bijzonderheden LAT-activiteiten 2009 Hoogtepunt van 2009 is de oprichting van de BRZO academie. De academie is 2 april 2009 officieel geopend. In 2009 zijn 6 verschillende opleidingen

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan LAT RB 2013. 1. Inleiding. 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven. 1.2 Essentie voor 2013

Jaarplan LAT RB 2013. 1. Inleiding. 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven. 1.2 Essentie voor 2013 Jaarplan LAT RB 2013 1. Inleiding 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven Voor de doelgroep van risicovolle bedrijven streeft LAT RB naar integraal toezicht op veiligheid, milieu, water en arbeidsomstandigheden.

Nadere informatie

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status Monitor 2010 Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT Datum 14 juni 2011 Status Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doel...

Nadere informatie

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 Jaarplan WK UR 2016 Inhoud Veiligheidsprestaties branche Terugblik resultaten 2015 Onderwerpen jaarplan 2016 Vragen aan het bestuur Principes

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC Arnhem, 10 november 2016 BRZO-zaken Team LEC 12 10 juni november 2008 2016 Titel Brzo-zaken van de presentatie 1 Brzo - zaken Jaarplan LEC BrandweerBRZO/ projecten voor 2017 Themaonderzoek 2017: Ageing

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015 Directienetwerk Regio Midden 8april2015 Kwaliteitszorg Vorig directienetwerk Externe audit + verbeterplan Voorstel SSBB binnen pilotgroep Inspectiebezoek Berséba Inspectiebezoek scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: -

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: - 6. 1. Samenvatting voorstel Op 27 mei jl. heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. Op basis van de agenda en definitieve besluitenlijst vindt een terugkoppeling plaats. 2. Algemeen Onderwerp: Vergadering

Nadere informatie