1. Inleiding. 2. LAT doelen Jaarplan LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi"

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende ontwikkelingen in het BRZO werkveld worden geïnitieerd en gecoördineerd en die de uitvoering in de regio's waar nodig en mogelijk ondersteund. Om verdere helderheid over de aanpak in 2008 aan betrokken partijen te presenteren is een jaarplan gemaakt. Dit plan is in het LAT-portaaloverleg van 27 november inhoudelijk aan de orde gesteld en in het LAT-regieoverleg van 7 december 2007 aanvaard. Het voorliggende jaarplan geeft een overzicht van de door het LAT-BRZO voorgenomen activiteiten. Als bijlagen zijn het projectplan LAT-BRZO toegevoegd (bijlage 1, centrale vraag: wat doet het LAT-bureau en wat kost dat?) en de resultaten van de heisessie in juni 2007 (bijlage 2, centrale vraag: wat gaan we als LAT-organisatie doen?). Daarnaast is de reeds in 2006 vastgestelde Statusnotitie LAT-BRZO van belang als achtergrond voor taken en bevoegdheden (zie website 2. LAT doelen Vorming maatlatregio's: voortzetting regionalisering, uiteindelijk komen tot 4 regionale samenwerkingsverbanden. 2. Monitoren van de voortgang en resultaten 3. Realiseren van een aantal producten Uitwerking doelen: 1. Regionalisering: ondersteuning van het proces door monitoring voortgang; bieden van ondersteuning aan regionaal overleg om de samenwerking en samenbinding verder gestalte te geven; versterking management van regio's door uitdragen landelijke lijnen en afspraken; realiseren van regionale conferentie voor uitvoerenden (één maal ism regio). 2. Monitoren Het monitoren van de voortgang is een belangrijke prioriteit voor Het betreft zowel het monitoren van harde gegevens, zoals bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde inspecties en het aantal BRZO-bedrijven, als de zachte gegevens over de mate van samenwerking en de kwaliteit van de uitvoering. Voor monitoring is een uitgebreid LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15

2 voorstel gemaakt waarover nog besluitvorming in LAT-portaal- en regiegroep moet plaatsvinden. 3. Producten LAT 3.A ontwikkelingen aanpassing werkwijzer nadere info NIM versie 2.0 GIR: opname van planningmodule GIR: inbouwen monitoringfunctie opleidingen: oprichting BRZO academie overeengekomen aanpak onderhoud stand van de techniek/ best toepasbare techniek ontwikkeling aanpak ongevals-/incidentonderzoek BRZO 3.B Ondersteuning Opleiding NIM voor nieuwe inspecteur Opleiding Leadauditor Opleiding leidinggevende / gemeentelijk coördinator website up to date gebruik viadesk nieuwsbrieven etc. Regioconferenties Bedrijvenconferenties Monitor op jaarcijfers 2007 Monitor op voortgang implementatie BeteRZO 3.C Strategie participatie / nadrukkelijk volgen Front office Chemie participatie / nadrukkelijk volgen verkenning inspectiedienst majeure veiligheidsrisicobedrijven Organiseren betrokkenheid bedrijfsleven 3. LAT-Vergaderingen LAT regiegroep Regiegroep overlegt 4 maal Belangrijke strategische items die komend jaar op de rol staan: regionalisering van de uitvoering en de toets op de kwaliteit van de regio's Signaleren en bundelen van initiatieven in de kokers naar landelijke samenwerkingstructuur (zoals de projecten onderhoud, ongevallenonderzoek (beide AI), inherente veiligheid (Wm) en opslagtanks (Bw)) gevolgen FO-chemie en Landelijk aangestuurde (regionale) Dienst. kwaliteitstoets op de regionalisering 3.2 LAT Portaalgroep de LAT-portaalgroep onderneemt in 2008 de volgende activiteiten: LAT jaarplan 2008 versie 0.4 2/15

3 Het LAT portaal overlegt 6 maal. In dit overleg wordt aandacht besteed aan de voortgang in de samenwerking, de borging op toe te passen processen en handelswijzen, en worden nieuwe producten of middelen geïnitieerd en de voortgang van ontwikkelactiviteiten bewaakt Het LAT portaal overlegt 3 maal met vertegenwoordigers van de regionale samenwerkingsverbanden. De samenstelling van dit overleg zal in 2008 aan de orde worden gesteld: waar tot voor kort alle vertegenwoordigers van provincies, regionale brandweer en arbeidsinspectie uitgenodigd werden is het streven om meer langs de lijnen van de nieuwe regio's overleg te gaan voeren. In dit overleg komt de voortgang van de ontwikkelingen in de uitvoering aan de orde en worden knelpunten geïnventariseerd. Aan het LAT portaal zijn werkgroepen verbonden: voor 2008 zijn dat in ieder geval de werkgroepen monitoring, wijziging werkwijzer a en b, NIM 2.0, opleidingen en het deskundigenforum. Afhankelijk van behoefte worden nieuwe werkgroepen geformeerd. Zo staat op stapel gestructureerd aandacht te gaan besteden aan onderhoud bij bedrijven, en de opzet en aanpak van ongevalsonderzoek. Een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen is in bijlage 3 opgenomen 3.3 GIR stuurgroep Onder verantwoordelijkheid van de LAT regiegroep fungeert GIR stuurgroep. Deze stuurt de ontwikkeling van de gemeenschappelijke inspectieruimte BRZO aan. De stuurgroep wordt voorgezeten door de directeur MHC van de Arbeidsinspectie en bestaat voorts uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers - Arbeidsinspectie, provincies en regionale brandweer - en leveranciers - ICTU. De stuurgroep komt ca 10 maal op jaarbasis bijeen. In 2008 zullen de rapportages van ICTU aan de LAT-portaal worden aangeboden, zodat er een directe relatie ontstaat tussen de GIR-activiteiten en de LAT-organisatie. 4. Het LAT bureau Het LAT bureau verzorgt de ondersteuning van de activiteiten van het LAT-BRZO, met uitzondering van de GIR applicatie. Deze laatste is als onderdeel van e-inspecties bij ICTU ondergebracht. Het LAT-bureau functioneert als vraagbaak, verzorgt de website en nieuwsbrieven, ondersteunt regiegroep, LAT portaal en verschillende werkgroepen, verzorgt informatieverzameling ten behoeve van de monitoringfunctie van het LAT en draagt tot slot zorg voor een stroomlijning van de regiovorming. Hiervoor zijn een projectmanager en een vijftal medewerkers van Senter Novem in het LAT bureau betrokken. 5. Middelen 5.A VROM-gelden VROM heeft ,- ter beschikking gesteld voor het BRZO-LAT voor de periode januari 2007 t/m december Dat is ,- per jaar. In de beginperiode is er een piek vanwege veel opstart- en implementatie activiteiten. De gedachte is dat de kosten in 2009 en 2010 lager zullen liggen dan de begrote ,- dat in beginsel per jaar beschikbaar is. Aan de regiegroep zal worden voorgesteld akkoord te gaan met het projectplan (zie bijlage 1). LAT jaarplan 2008 versie 0.4 3/15

4 5.B NIM-gelden De NIM-opleidingen worden thans bekostigd uit een PF-budget dat ondergebracht is bij het Ministerie SZW. Voor de jaren is jaarlijks ,- beschikbaar voor automatisering (GIR), NIM-ontwikkelingen en verspreiden van deskundigheid. Daarnaast is nog ,- beschikbaar voor de ontwikkeling van de BRZO-academie. Tot op heden zijn alle opleidingen sterk gesubsidieerd. De vraag of dit zo moet blijven zal worden voorgelegd aan de regiegroep in december Ook zal moeten worden bepaald wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor het geven van de opdrachten aan opleidingsinstituten, etc.. Aangezien het LAT-BRZO geen enkele formele status heeft ligt het voor de hand dit te laten uitvoeren door het Ministerie van SZW (AI). 5.C Menskracht Naast de inzet van de projectmanager en het LAT-bureau worden veel werkzaamheden door de medewerkers van de verschillende organisaties uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van gesloten beurzen waarbij er van uit wordt gegaan dat elke koker zijn steentje bijdraagt. In de praktijk blijkt echter dat veel werk wordt verzet door een beperkte groep mensen. De beschikbare capaciteit is over het algemeen onvoldoende om alles uit te voeren. In het jaarplan 2008 is daarom extra capaciteit gereserveerd voor het LATbureau om de werkzaamheden, vooral de LAT-projectgroepen, ook inhoudelijk te ondersteunen. Meer inzet vanuit de kokers is echter noodzakelijk omdat veel kennis niet door LAT-bureau medewerkers of andere externe adviseurs geleverd kan worden. Aan de regiegroep wordt gevraagd een beroep te doen op de organisaties om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de LAT-activiteiten. 5.D Planning Door het LAT-bureau zal een jaaragenda worden opgesteld waarin alle activiteiten zijn opgenomen, alsmede de opleverdata van de verschillende producten en tussenresultaten. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 4/15

5 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Projectplan LAT-BRZO Periode: Augustus 2007 t/m december 2008 Opsteller: Roel van de Loo Datum: 28 augustus 2007 Aan: Regiegroep LAT Status: concept, versie 6 Besluitvorming: regiegroep 7 december 2007 Inleiding Tijdens de heisessie op 18/19 juni 2007 is besloten de activiteiten van het LAT-BRZO in een projectplan te gieten. Na bijna een jaar opereren van het LAT is helder geworden welke activiteiten uitgevoerd moeten worden, door wie en onder welke verantwoordelijkheid. Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden die tot eind 2008 uitgevoerd moeten gaan worden en de daarmee samenhangende beheersaspecten. Dit projectplan is een aanpassing van de bestaande opdracht, zowel inhoudelijk als financieel. Het projectplan is enkele keren besproken met de voorzitters van regie- en portaalgroep. Als gevolg hiervan heeft een aantal aanpassingen plaatsgevonden, maar de bestaande nummering is nog in stand gehouden. Overzicht van activiteiten A - Strategie B - Ontwikkeling C - Ondersteuning D - Communicatie E - Monitoring F - Overige Overzicht van activiteiten die worden gestopt - Ondersteuning LAT bij IPO-BRZO coördinatorenoverleg - Ondersteuning LAT bij regionale overleggen binnen koker Overzicht van gerelateerde activiteiten (geen directe relatie met LAT) - LSB - Explosive Bijlage: spreadsheet met uren/kosten 2007 en LAT jaarplan 2008 versie 0.4 5/15

6 Uitwerking activiteiten PM = Projectmanager SN = SenterNovem LAT bureau = ondergebracht bij SenterNovem A. Strategie 1. Strategiedocument BRZO irt politieke ontwikkeling ( Charlie ) Vervallen agv landelijke ontwikkelingen. 2. Status LAT Activiteit/resultaat: Formele status benoemen (of niet) Stand van zaken: Oprichting stichting door regiegroep geparkeerd. Statuten in concept gereed Actie: Geen B. Ontwikkeling/projecten Algemeen: Gedachte is dat de PM-LAT een sturende rol krijgt in het bewaken van de voortgang en de inhoud in de vorm van project assurance. Er is tevens een Prince2 training gegeven aan alle projectleiders en medewerkers van het LAT-bureau. In 2008 zal het LAT-B de werkgroepen ook inhoudelijk gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van de producten. 3. Werkwijzer/NIM v2 Activiteit/resultaat: Aangepaste werkwijzer (v2) Stand van zaken: Werkgroep is opgericht, geaccordeerd door regiegroep, en bezig met de aanpassingen. Actie: Werkgroep ondersteunen (verslag, voorbereiden nieuwe gedrukte versie, aanpassen website, verzenden werkwijzer, etc.) 4. Opleidingen Activiteit/resultaat: Aanbod van opleidingen gereed en beschikbaar (alleen opleidingen die niet door de kokers zelf worden verzorgd). Evalueren van bestaande NIM. Stand van zaken: Werkgroep opleidingen is gestart, startdocument is geaccordeerd door regiegroep. NIM en GIR zijn gereed en worden uitgevoerd. Voor NIM moet met spoed opnieuw worden aangeboden + periodieke herhaling. Dit wordt een geïntegreerde NIM/GIR training. Cursus voor leidinggevenden en coördinatoren (LeiCo) in voorbereiding; aanbesteding loopt. Actie: Werkgroep opleidingen, ondersteund door LAT. Certificaten NIM zijn uitgedeeld. 5. Organiseren kennismanagement Activiteit/resultaat: makelen van kennis tussen verschillende kennisinstituten. Wat is de rol van het deskundigenforum, rol van LAT-bureau, gebruik website, etc. Stand van zaken: Startdocument in de maak ism Deskundigenforum Actie: Startdocument tbv regiegroep in dec. Bijwonen en verslag deskundigenforum (3x) LAT jaarplan 2008 versie 0.4 6/15

7 6. Toezichtsmodel Activiteit/resultaat: Bestaande Toezichtsmodel (TM) geëvalueerd en eventueel aangepast, besluitvorming bij regiegroep en geplaatst op website. Doel is dat het TM toetsbaar in de praktijk wordt gebruikt. Stand van zaken: Tebodin (Peter Stufkens) is thans bezig met evaluatie, concept rapportage gereed eind december. Actie: Afronden rapport, besluitvorming en communicatie 7. Functioneel beheer GIR Activiteit/resultaat: Helpdeskfunctie naar gebruikers GIR en centrale beheerstaken. Continue dagelijkse taak belangrijke ondersteunende rol. Stand van zaken: Blijft bij ICTU Actie: geen C. Ondersteuning 8. Management LAT-bureau Activiteit/resultaat: Telefoon opnemen, s beantwoorden, registratie van vragen en antwoorden, beleidsondersteuning, etc. (LAT-bureau). Aansturen LAT-bureau (Projectmanager). Rapporteren aan diverse instanties. a- Management algemeen LAT-B b- Secretariële ondersteuning c- Beleidsondersteuning algemeen Stand van zaken: Verbeteren interne communicatie en afstemming, controle activiteiten, verhogen kennis van LAT-bureau-medewerkers, overleggen, etc. Actie: div. Start projectoverleg wekelijks, daarna lagere frequentie. PM gaat tot eind 2007 intensief aansturen, daarna naar 1 dag per maand. 9. Organisatie en verslag portaalgroep Activiteit/resultaat: Plannen van vergaderingen, locaties, verzamelen en verzenden van stukken, deelnemen, verslag en BAL. Stand van zaken: Tijdig en zorgvuldig verzenden van stukken kan beter. Zo ook helderheid over tijdsstippen, etc. Actie: Uitvoeren controle op diverse activiteiten. Planning nieuwe data Organisatie en verslag regiegroep Activiteit/resultaat: Plannen van vergaderingen, locaties, verzamelen en verzenden van stukken, deelnemen, verslag en BAL. Stand van zaken: Tijdig en zorgvuldig verzenden van stukken kan beter. Zo ook helderheid over tijdsstippen, etc. Actie: Uitvoeren controle op diverse activiteiten. Planning nieuwe data Maatlat en maatlatorganisaties Activiteit/resultaat: Opstellen lijst maatlatorganisaties (MLO). Organiseren van MLO als 1 loket binnen de regio. Stand van zaken: Maatlat is gereed, geen aanpassingen noodzakelijk. Overzicht van MLO s moet nog worden gemaakt (zie ook 2.2). Organiseren MLO als 1 loket moet nog gaan starten obv discussiestuk; dit inbrengen in LAT portaal/regio-overleg. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 7/15

8 Actie: Opstellen lijst MLO s, bespreken in regio-overleg en publicatie op website. Periodiek actualiseren. Discussiestuk opstellen en behandelen. 12. Eisen inspectieteams Activiteit/resultaat: Eisen inspectieteams toetsen aan praktijk (wordt eraan voldaan, zijn er problemen) Stand van zaken: Document eisen insp. teams vastgesteld en gepubliceerd op website. In de praktijk zijn er problemen met de omvang van de zijspan, teams zijn soms te groot. Mogelijkheden bijsturing onderzoeken. Actie: Meenemen in aanpassingen Werkwijzer deel A onder een hoofdstuk organisatie-eisen, waarin de maatlat en eisen inspectieteams geïntegreerd zijn opgenomen (projectgroep Maurice). Nu eventueel verzamelen van bestaande probleemsituaties rondom de organisatie van inspecties. D. Communicatie 13. Website en helpdesk Activiteit/resultaat: Actueel houden website (wetgeving, nieuwsbrieven, FAQ s, verslagen erop plaatsen, regio s een plek geven, oude info verwijderen), beheer Viadesk. Maandelijks overzicht van gestelde vragen (telefoon/ ). Stand van zaken: Website loopt thans goed, overzicht van vragen moet nog opgestart worden. Actie: Maandelijks overzicht van gestelde vragen + concept antwoorden, evt. doorgeven aan deskundigenforum. 14. Nieuwsbrieven Activiteit/resultaat: Ten minste 1 nieuwsbrief per 2 maanden, dus nog 3 in 2007, 5 in Doel is het op de hoogte houden van de ontwikkelingen voor brede BRZOdoelgroep. Toevoegen nieuws uit de regio, EU, etc. Stand van zaken: Nieuwsbrieven lopen goed. Verbetering is mogelijk op pro-actieve nieuwsgaring. 15. Organisatie conferenties inspecteurs Activiteit/resultaat: 3x halve dag conferentie op 3 plaatsen in het land. Bijeenkomst bestaat uit presentatie stand van zaken, spreker, discussie en uitdelen certificaten NIM/GIR. Verslag bijeenkomsten plaatsen op internet. Stand van zaken: conferenties nagenoeg afgerond Actie: planning voor 2008 maken iom regio s. 16. Organisatie conferentie voor bedrijfsleven Activiteit/resultaat: 2x halve dag conferentie op 2 plaatsen in het land. Bijeenkomst bestaat uit presentatie stand van zaken, spreker en discussie. Verslag bijeenkomsten plaatsen op internet. Stand van zaken: Afgerond. Actie: Planning maken 2008 LAT jaarplan 2008 versie 0.4 8/15

9 E. Monitoring 17. Monitoring Activiteit/resultaat: Monitoringsprogramma Stand van zaken: Concept-monitoringsprogramma is gereed, moet nog Prince2 proof worden gemaakt. Actie: Handmatige rapportage over 2006 en 2007 (plannen). 18. Managementrapportages LAT bureau (MARAP) Activiteit/resultaat: MARAP per trimester met overzicht van kosten en tijdsbesteding LAT-activiteiten en overzicht van de voortgang van de ontwikkelingen in BRZO. Tot eind 2008 staat de voortgang van de BIP s centraal, toenemend in detail. Thans zijn financiën en inhoud nog gescheiden. Stand van zaken: eerste MARAP over 2007 gereed in Januari Onderhoud regionale contacten, monitoren ontwikkelingen Activiteit/resultaat: Voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de regio s en bij organisaties. Vastgelegd in een soort database die gevuld kan worden door alle betrokkenen van LAT-bureau. Stand van zaken: gestart. Actie: Opstellen eenvoudige database op basis van regio-informatie, periodiek onderhouden van contacten door bellen en bezoeken. Beter gebruik maken van coördinatoren in de regio. Zicht krijgen op bestuurlijke keyplayers in de regio s. 20. Periodiek overleg SN, voorzitters regie- en portaalgroep en PM Activiteit/resultaat: bewaken van de kwaliteit, toetsen tevredenheid Stand van zaken: nog niet gestart Actie: LAT bureau plant 1 bijeenkomst per 2 maanden F. Overig Algemeen: Dit zijn suggesties die op de heisessie zijn geuit, maar niet zijn uitgewerkt agv lage prioriteit. - Organiseren van een goede overlegstructuur binnen overheid past binnen bestaande aanpak. - Evalueren van kwaliteitstoets binnen LAT - Visiedocument Monitoring ( monitoring + ) belangrijk, maar vervolg op Monitoringrapport vanaf Betrekken waterbeheerders - Methode integraal incidentenonderzoek ontwikkelen - Specifieke modules voor inspecties (bijv. branchegericht) - Kenniscentrum voor Europese ontwikkelingen zie kennisontwikkeling - Organiseren van beleidsinput bij bijvoorbeeld VROM of EU LAT jaarplan 2008 versie 0.4 9/15

10 BIJLAGE 2 Verslag heisessie Vertaling Heisessie LAT-BRZO naar projectplan Aan: Portaalgroep en Regiegroep Datum: 15 okt Van: Roel van de Loo Inleiding In de portaalgroep is gevraagd naar een heldere vertaling van de resultaten van de heisessie naar het projectplan. De resultaten van de heisessie zijn vastgelegd in een notitie van Theo Konijn, maar de relatie met het projectplan is niet altijd even helder. Deze notitie beoogt helderheid te verschaffen in de vertaling van de strategische doelen naar concrete activiteiten uit het projectplan (PP x). 1. Besluiten Inventarisatie huidige stand van zaken. 1. Forse piek in de activiteiten in de periode 2007 en 2008 Er ontstaat inderdaad een forse piek in de activiteiten, maar dat is helaas niet te voorkomen. In het projectplan zijn echter geen nieuwe activiteiten opgenomen; wel zijn de bestaande activiteiten vertaald in resultaten. 2. Portaalgroep kan het werk in de piekperiode niet alleen af, anderen meer moeten benutten en extra ondersteuning In extra ondersteuning is voorzien door extra inzet van het LAT-bureau met ongeveer 75% meer dan oorspronkelijk gepland. Tevens is afgesproken volgens een bepaalde projectsystematiek te gaan werken, waardoor naar verwachting efficiënter gewerkt worden (zie PP: B, algemeen). Daarnaast is de gedachte om raamcontracten af te sluiten met aanbieders, zoals Geoplan (moet nog aan PP worden toegevoegd). 3. LAT-proces bij implementatie expliciet maken en ontwikkelen: gat vaststellen en actie ondernemen Dit is tweeledig vertaald: het LAT zal voortaan met MARAP s aangeven hoe de stand van zaken is in de regio s, de voortgang van de BIP s, aantal uitgevoerde inspecties etc. (PP 18) Daarnaast zal het LAT zich intensiever gaan bemoeien met de regio s door periodiek contact te houden met de contactpersonen van de regio s om meer kwalitatieve informatie te ontvangen en eventuele wensen snel te inventariseren (pp 19). De MARAP s vormen de input van voor strategische discussies in portaal- en regiegroep. LAT jaarplan 2008 versie /15

11 4. Grote cultuurverschillen tussen de verschillende kokers. Tja, dat is zo. De bijeenkomsten helpen natuurlijk, maar door vooral samen te werken aan een product en samen te werken in GIR zullen op termijn de verschillen vanzelf kleiner worden. 2. besluiten Vooruitblik Strategiedocument waarin de uitvoering Beterzo wordt gekoppeld aan Front Office Chemie en Project Eenduidig Toezicht. Het LAT moet iets doen met deze bestuurlijke wensen. Staat in Projectplan prominent als punt 1 aangegeven, maar afstemming met de landelijke ontwikkelingen is nodig. 2. Opleidingen, mogelijkheden tot breder aanbod Ligt vooral bij de werkgroep Opleidingen. Deze taak is met veel enthousiasme opgepakt aangezien er nu reeds een concept voorstel ligt voor de oprichting van een BRZO-academie (zie verder PP 4). Op deze wijze is vorm gegeven aan het idee van een breder aanbod. 3. Communicatie, met name: communicatie tweezijdiger maken door het kennen van en inspelen op problemen van uitvoerenden en vast netwerk opbouwen van regionale sleutelpersonen Vormgegeven in PP 19, het onderhouden van regionale contacten is cruciaal voor het kunnen inspelen op de behoefte in het werkveld. Daarnaast blijven we zeer regelmatig nieuwsbrieven versturen (PP 13 en 14) en trachten regionale overleggen van de grond te krijgen (PP19 en PP8). 4. Versterken van de monitoring, toetsen van de voortgang en aanspreken van regio s en/of partners die achterblijven en het genereren van managementinformatie om de processen goed te kunnen monitoren en eventueel sturen. Uitgewerkt in PP 17, eerste opzet zal worden besproken in de portaalgroep van 1 november. 5. Eindbeeld: LAT structuur als landelijk aanspreekpunt voor beleidsdepartementen, bedrijven en regio s, die eindbeeldcriteria bewaakt, verbetering stimuleert, kennisontwikkeling, opleidingen, communicatie en overleg faciliteert en erkend wordt door partijen. Is uitgewerkt in het gehele projectplan, met name in de punten PP5 (kennismanagement), 7 (functioneel beheer GIR), 13/14/15 (website/nieuwsbrieven/bijeenkomsten) en 17 (monitoring). En verder is natuurlijk eea uitgewerkt in de werkgroepen. LAT jaarplan 2008 versie /15

12 6. Laat de inspecteurs de komende tijd met rust Dat doen we; er staan in het PP geen nieuwe activiteiten genoemd, wel uitwerking en implementatie van reeds eerder genomen beslissingen. 7. Bedrijfsleven meer bij regiegroep betrekken Wacht nog op actie van de voorzitter van de regiegroep, maar het idee is om voor de bedrijvenconferenties met het bedrijfsleven (PP 16) afspraken gemaakt te hebben over de samenwerking tussen LAT-structuur en VNCI, etc. 8. Beter nagaan van kwaliteit informatievoorziening en wensen; feed back organiseren Zie PP19, regionale contacten en evaluaties na conferenties. 9. Beter letten op het criterium last voor bedrijven zie PP1. 3. Werkwijze, rolopvatting 1. Rol regiegroep is: stimulerend, inbreng vanuit de omgeving, strategische coaching, coaching op projecten, ambassadeur naar buiten en besluitvorming binnen LAT. De portaalgroep heeft behoefte aan meer op de meeste van deze aspecten. Dit laat zich niet vertalen in het projectplan, maar is omarmd door de regiegroep op 20 sept. Jl. 2. Werkstructuur strakker: alle projecten volgens vaste standaard werkwijze Zie PP, B-algemeen. Er wordt medio november een training Prince2 georganiseerd voor portefeuillehouders, projectleiders van werkgroepen en personeel van het LAT-bureau. 3. Overlegstructuur eenduidig: LAT doet niets meer in de kokers, communiceert met regio s en steunt op een landelijke groep met van elke regio twee vertegenwoordigers. Dit besluit is gecommuniceerd naar de partijen. 4. Ondersteuning verbeteren: portaalgroep en werkgroepen ondersteunen met vaste pool externen die op afroep (bijv. mantelcontract) snel/adequaat inzetbaar zijn. Zie 1.2 LAT jaarplan 2008 versie /15

13 5. Het LAT-bureau kost te veel begeleidingscapaciteit van de projectmanager en de output blijft onder de maat, dat moet op korte termijn beter. Staat niet in PP genoemd, maar de afspraak is gemaakt dat het contract met SenterNovem wordt verlengd tot 1 juli Tevens extra inzet van de projectmanager tot eind van het jaar Gedachte is dat de organisatie dan voldoende tijd heeft gehad om capaciteit op orde te brengen en wakker te worden/zijn/blijven. Mocht deze verbetering niet mogelijk zijn, dan zal in het eerste kwartaal 2008 worden besloten tot verplaatsing van het LAT-bureau. Dit is echter nadrukkelijk niet de bedoeling. 6. Evaluatie in Onderdeel van PP Organiseer op basis van de inspectieuitvoering stukje feedback op producten. Maakt deel uit van aanpassingen aan Werkwijzer. LAT jaarplan 2008 versie /15

14 BIJLAGE 3. Overzicht van werkgroepen (en deelnemerslijst) A. Deskundigenforum De doelstellingen van het Deskundigenforum zijn: Het forum beantwoordt periodiek vragen uit het veld (drie maandelijks), Het forum bevordert kennis bij BRZO-toezichthouders over de stand van de techniek, Waar mogelijk doet het forum richtinggevende voorstellen over de stand van de techniek aan de Portaalgroep. Belangrijke onderwerpen voor 2007 zijn: Toezichtmodel verbeteren, implementatie PGS 6, natuurwaarden/watercomponent BRZO, kwaliteit uitvoering BeteRZO producten. B: Opleidingen De doelstellingen van de Werkgroep Opleidingen zijn: Opzetten vraag en aanbod gestuurde opleidingen, Opzetten herhalings- en uitbreidingsopleidingen NIM, Opleiding leidinggevenden en coordinatoren (LeiCo), etc., Borgen / Zorgdragen voor juiste inhoudelijk kennisniveau van de opleidingen. De gewenste resultaten voor 2007 zijn: Aanbieden Opleiding LeiCo, Evalueren NIM opleiding en voorbereiden module-uitbreidingen / herhalingscursussen, Aanbieden Opleiding GIR, Begeleidingscommissie bij beoordeling toetsen. C: Werkwijze A+B De doelstellingen van de Werkgroep Werkwijzer A & B zijn: Aanpassen huidige versie van de Werkwijzer deel A & B, Invullen witte vlekken in de werkwijzer (nieuwe procesbeschrijvingen). Het gewenste resultaat voor 2007 is het aanbieden van wijzigingen voor Werkwijzer deel A & B (op papier en digitaal). D: NIM De gewenste resultaten voor 2007 zijn: Aangepaste papieren versie werkwijzer deel C, in samenhang met aanpassingen deel A en B, Aanpassing website voor wat betreft NIM, Aanpassing GIR. E: Monitoring Beoogde resultaten: Verzamelen van gegevens voor EU en VROM, inclusief inzamel structuur Koppeling met GIR realiseren Verzamelen van gegevens omtrent voortgang implementatie (bestuurlijke) doelen ten aanzien van samenwerking, opschaling, scholing, kwaliteit, etc. LAT jaarplan 2008 versie /15

15 naam Werkgroep Deskundigenforum J. van Dixhoorn N. Schmersal M. de Boer N. Nijssen J. van Buren J. van Liempt W.J. van der Ark G. Harmsen Werkgroep Opleidingen S. Dekker-Steehouwer C. Kottier J, Schrijnemakers D. Oude Veldhuis M. Ellenbroek R. Ooms J. van Buren Werkgroep Werkwijzer A&B M. Stijfs J. Limpens C. Lambermond-Lanser R. Stokhof P. van der Riet J. Slijpen F. Tesink F. Offermans S. Meijer Werkgroep NIM 2.0 (werkwijzer C) R. Mout J. van Liempt A. van Dorst R. Janssen K. Bevaert W. Aanstoot M. de Haan V. Peters D. de Bruijn LAT Bureau W. Oudshoorn M.N. Martin A. van der Zande S. Jens L. Jagroep H. van der Bijl R. Chitan LAT jaarplan 2008 versie /15

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht Samen aan de LAT voor beter toezicht Overdrachtsdocument LAT RB december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Terugblik 3 Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) 4 Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 4 Landelijke

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT Commissie 1 e -2 e lijn ZGT 2009 Januari 2009 Almelo Onvoldoende bezetting SEHA Gewijzigde oncologiebespreking (huisartsen worden niet meer uitgenodigd) Verbinding Commissie en ZGT Overleg georganiseerd

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie