Periode : december 2005 juli 2006 : Informatieanalist / functioneel ontwerper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periode : december 2005 juli 2006 : Informatieanalist / functioneel ontwerper"

Transcriptie

1 OPLEIDINGEN Vooropleidingen Na mijn VWO-B diploma te hebben behaald, heb ik van 1992 tot 1996 psychologie gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht met als afstudeerrichting cognitieve ergonomie. Deze discipline houdt zich bezig met het gebruiksgemak van producten en diensten. Tevens heb ik in 1996 en 1997 Cognitieve Kunstmatige Intelligentie gestudeerd en het propedeutisch examen cum laude afgelegd. Deze studie combineert vakken van de faculteiten informatica, wijsbegeerte, letteren en sociale wetenschappen. Tijdens mijn studie heb ik diverse vakken van de studie culturele antropologie gevolgd en een gedeeltelijk propedeutisch curriculum Italiaans afgelegd. Automatiseringsopleidingen BiSL training functioneel beheer (incl. Exin-certificaat, 2007) Object Oriented Analysis (2003) RUP Requirements (2003) Administratieve organisatie en systeemontwikkeling (2003) RUP Business Modelling (2003) Informatie Analyse (2002) Probleemanalyse / Veranderingsanalyse (2002) Projectleiding 1 (2001) AionDS 7.0 (1999) (LAD) Gegevensmodellering (1999) Edit-run cursus Bolesian (1998) Logisch programmeren (Prolog) (1997) OO programmeren (Java) (1997) Basisvaardigheden Kennistechnologie Bolesian (1997) Overige opleidingen Workshop energiemanagement (2010) Mentortraining School s cool (2009) Cursus Wet Politiegegevens (2009) Cursus Speed Learning: Mindmappen en snelleestechnieken (2009) Verandermanagement; eendaags seminar door Ben Tiggelaar (2008) Copywriting & tekstschrijven, Hogeschool Utrecht (2006) Nieuwe spelling, INFO Training (2007) Faciliteren van workshops (2003) Persoonlijke effectiviteit/ Reed (2003) PDS Personal Development Seminar (ontwikkeling persoonlijke vaardigheden) (2000) Cursus Adviesvaardigheden (aangaan en onderhouden van relatienetwerken) (2000) Cursus Effectief Tijdbeheer (time management cursus) (1999) Projectoverzicht Periode: : januari 2009 heden : : proces- en informatieanalist : Regiopolitie Amsterdam Amstelland Methode & Technieken : Prince2, BiSL Werkzaamheden : ik breng de consequenties in kaart van de nieuwe Wet Politiegegevens (WPG) voor ICT en werkprocessen. Ik ondersteun de diverse korpsonderdelen bij de veranderingen die moeten plaatsvinden om uiteindelijk te werken conform de WPG. De WPG is een tegenhanger van de Wet Persoonsgegevens (maar dan voor het politiedomein) en bepaalt onder andere voor welk doel gegevens vastgelegd, bewerkt en bewaard mogen worden en wanneer niet. Periode : januari 2007 december 2008 : Adviseur functioneel beheer en verandermanager : Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtspn) Methode & technieken : BiSL 1

2 Werkzaamheden : Vanuit een landelijke politieorganisatie (vtspn) ondersteun ik een aantal regionale korpsen bij het professionaliseren van hun functioneelbeheerprocessen. Ik adviseer bij het in kaart brengen en formuleren van de informatievoorzieningsbehoeften, help bij het (bovenregionaal) inrichten van beheerprocessen, verzorg trainingen op het gebied van functioneel beheer en organiseer hulpmiddelen zoals een toolkit en een landelijke praktijkdag om ervaringen uit te kunnen wisselen en het werk beter uit te kunnen voeren. Periode : najaar 2006 najaar 2009 : Tekstschrijver en copywriter : o.a. Capgemini Outsourcing, Turner, WSI Webexperts, Vrouw.nl, vtspn, Castanea smakelaars Methode & technieken : Schrijven voor het web, informatief schrijven, copywriting Werkzaamheden : Voor diverse opdrachtgevers teksten geschreven, zowel voor internet en extranet als voor boekjes, folders, direct (e)-mailings en bedrijfsbladen. Zowel voor commerciële als informatieve doeleinden. Periode : juli 2006 april 2007 : Informatie- en kennisanalist, procesadviseur : Concern Informatiemanagement Politie (CIP) Methode & technieken : Workshops, requirementsanalyse, Use Cases Werkzaamheden : Het ministerie maakt met de politie jaarlijks afspraken over te realiseren doelstellingen. Deze afspraken (de prestatie-indicatoren) worden gemaakt ten aanzien van verschillende domeinen. Voor de vreemdelingenpolitie bestaan er afspraken over de aantallen uit te voeren eerste-en tweedelijns identiteitsonderzoeken en de aantallen object-en persoonsgerichte controles. Ik heb de consequenties in kaart gebracht voor de informatievoorziening. In workshopverband heb ik wijzigingsvoorstellen geformuleerd zodat de indicatoren geautomatiseerd afgeleid kunnen worden en er landelijk (tussen de korpsen) op dezelfde wijze geteld wordt. Na realisatie en testakkoord vanuit de gebruikersorganisatie heb ik landelijke gebruikersdagen georganiseerd, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Periode : december 2005 juli 2006 : Informatieanalist / functioneel ontwerper : Achmea Methode & technieken : RUP, Use Cases, workshops, requirementsanalyse Werkzaamheden : Ik heb een analyse uitgevoerd voor een offertecomponent voor levenproducten. Achmea werkt aan realisatie van één centrale polisadministratie voor alle levenproducten (Ibsen). Hierin dienen zowel producten van de business unit Particulieren als van Pensioenen gevoerd te worden. Tijdens de analyse heb ik met een collega vooronderzoeken van beide BU s geconsolideerd en in workshops met verschillende typen gebruikers de gewenste functionaliteit geanalyseerd. Vervolgens heb ik use cases opgesteld voor de verschillende gebruikerstaken. Ten tweede heb ik een ontwerp gemaakt voor een webapplicatie voor berekeningen en administratie van de nieuwe levensloopregeling. In workshops heb ik met behulp van storyboards (prototypes gemaakt in PowerPoint) de gewenste functionaliteit in kaart gebracht en getest bij de business unit. Tot slot heb ik dit webontwerp uitgewerkt voor wat betreft (functionele) koppelingen met diverse backofficesystemen. 2

3 Periode : januari februari 2004 : Business Process Analist / informatieanalist : TUI Nederland Methode & technieken : RUP, Use Cases Werkzaamheden : Aangezien de (informatie)behoeften van de medewerkers in het proces Touroperating niet meer aansloten bij de functionaliteit van de applicaties, is er een nieuw Contracten- en Calculatiesysteem ontwikkeld. Ik heb voor de betreffende processen samen met de eindgebruikers use cases opgesteld. Er moeten contracten kunnen worden opgesteld voor verschillende labels (merken van TUI) met aanbieders van (vliegtuig)stoelen, bedden, hotels, vakantiehuisjes et cetera en na afloop moet gecalculeerd worden wat TUI verschuldigd is en op welke wijze er dient te worden afgerekend. Periode : april augustus 2003 : Functioneel ontwerper en informatieanalist : Univé Zorg Methode & technieken : RUP requirements Werkzaamheden : De AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) kent een PGB- (persoonsgebonden budget) regeling die stelt dat cliënten op grond van de functies die zij ontberen een bedrag toegekend krijgen. Met dit budget kunnen zij zelf zorg inkopen. Ik heb een requirementsanalyse uitgevoerd en het FO geschreven. Belangrijke functionaliteiten zijn: berekenen budget, bepalen hoogte eigen bijdrage en administreren cliëntverantwoordingen. Realisatie (in Visual Basic) vond plaats parallel aan het opstellen van de functionele specificaties, hetgeen een goede afstemming tussen mij en het bouwteam vereiste. De applicatie is tijdig gereed gekomen. Om in zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te kunnen bemiddelen, bestond eveneens behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning. Uit mijn definitiestudie bleek dat een maatwerkapplicatie niet de enige mogelijkheid was. Indicaties moeten kunnen worden vastgelegd, er moeten wachtlijsten kunnen worden opgesteld en achteraf moeten diverse overzichten kunnen worden opgesteld. Door de opdrachtgever werd aangestuurd op een zo goedkoop mogelijke oplossing. Uiteindelijke heeft hij gekozen voor een spreadsheet om de administratie uit te gaan voeren. Ik heb hiertoe een werkprocessenbeschrijving gemaakt met per onderdeel de functionaliteit die met Excel kan worden gerealiseerd. Vervolgens is in de gebruikersorganisatie de spreadsheet in gebruik genomen en worden de primaire bedrijfsprocessen voortaan hiermee ondersteund. Periode : mei oktober 2001 : Kennisanalist / functioneel ontwerper Methode & technieken : flow diagram, ERD Werkzaamheden : De SV-wijzer is een cd-rom met antwoorden voor iedereen die vragen heeft over sociale verzekeringen. Ik heb verschillende wetten (ZW, WW, WAO, Wajong, Waz) geanalyseerd en een functionele architectuur/wizard ontworpen waarin de betreffende kennis visueel werd weergegeven. De functionele beschrijving is door een externe partij geautomatiseerd. Hetzelfde geldt voor de specificaties voor de rekenmodules. Hiermee kan een cliënt snel berekenen waar hij voor in aanmerking komt. Periode : maart augustus 2001 : Informatieanalist/ functioneel ontwerper 3

4 Methode & technieken : LAD, SDF, ERD, ITIL Werkzaamheden : Loketaanhuis, een project van het Lisv in samenwerking met Arbeidsvoorziening, de gemeente Delft en het GAK, is een website waar uitkeringsgerechtigden online werkbriefjes kunnen invullen. Op grond van oude functionele beschrijvingen heb ik een consistent en compleet functioneel ontwerp in elkaar gezet. Ook heb ik de informatieanalyse en het functioneel ontwerp voor nieuwe functionaliteiten in het systeem uitgevoerd. Realisatie was ondergebracht bij LogicaCMG, waar ik op afstand mee afstemde. Het project Loketaanhuis is gestopt als gevolg van diverse reorganisaties. Periode : oktober 1999 april 2001 : Informatieanalist/ functioneel ontwerper/ kennisanalist Methode & technieken : Use Cases, SDF, OMT, OOA, workshops Werkzaamheden : In het kader van het bevorderen van de doelmatigheid en rechtmatigheid van het uitvoeren van de sociale zekerheidswetgeving, is door het Lisv het KenTechprogramma uitgevoerd. In dit programma zijn voor verschillende wetten kennissystemen ontwikkeld ten gunste van de uitvoeringsinstellingen. Tevens is een aantal generieke applicaties ontwikkeld. Ik heb het domein Recht en Duur Ziektewet en `Geldend maken recht WW geanalyseerd, een logisch testontwerp en fysieke testgevallen gemaakt en de daadwerkelijke test uitgevoerd. Vervolgens heb ik een risico-en requirementsanalyse uitgevoerd met betrekking tot de simulatieomgeving. De simulatieomgeving heeft tot doel de gevolgen van wetswijzigingen op de uitvoering na te bootsen. Periode : september 1998 oktober 1999 : Informatieanalist/ functioneel ontwerper : AZL, Assurantiegroep Zuid Limburg Methode & technieken : LAD, ERD, DFD Werkzaamheden : Ten behoeve van de conversie van INTHIS (International Health Insurance System) heb ik het FO geschreven voor de processen polisbeheer en declaratieverwerking. Daarbij heb ik rekening gehouden met de functionaliteit van twee andere administratiesystemen. Vervolgens heb ik me beziggehouden met wijzigingen ten opzichte van INTHIS. Ik heb een ontwerp gemaakt voor de financiële administratie waarbij de nadruk lag op de interface met Exact (financieel administratiesysteem). Ook heb ik een ontwerp gemaakt ten behoeve van de interface met een Clearing House dat zorg draagt voor de centrale verwerking van farmaceutische declaraties in Nederland. Tot slot heb ik ondersteuning verleend aan de ontwikkelaars met betrekking tot de realisatie, ik heb de systeem(integratie)test uitgevoerd, opleidingsmateriaal verzorgd en de gebruikers opgeleid. Nadat ik het acceptatietesttraject heb gecoördineerd, heb ik functionele overdracht gerealiseerd richting eindgebruikers en functioneel beheerders. Vervolgens is het systeem naar volle tevredenheid in gebruik genomen. Periode : december 1997 augustus 1998 : kennisanalist : Amev Interloyd Werkzaamheden : Ondersteuning geboden bij de kennisanalyse die Amev Interloyd heeft uitgevoerd ten behoeve van het Horeca Acceptatie Systeem. Dit systeem is door Bolesian ontwikkeld in samenwerking met Oracle en er is hierbij gebruik gemaakt van een kenniseditor voor de representatie van dat deel 4

5 van de kennis dat aan verandering onderhevig is Periode : mei augustus 1998 : testontwikkelaar/ analist en tester : Ministerie van LNV Werkzaamheden : Het ministerie van LNV beheert regelingen voor subsidies die snel wijzigen en steeds op korte termijn in productie moeten worden genomen. Hiertoe heeft Bolesian het Edit-Run concept ontwikkeld waar regelingen in een framework kunnen worden ingevoerd en zo door de uitvoerende afdeling zelf kunnen worden aangemaakt en gewijzigd. De regelingen kunnen vervolgens, zonder tussenkomst van automatiseringsdeskundigen, direct in gebruik worden genomen. Ik heb een testregeling ontwikkeld waarmee alle functionaliteiten getest kunnen worden. Vervolgens heb ik de oplevering daadwerkelijk getest met deze regeling. 5

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie