Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control"

Transcriptie

1 Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control

2 Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een sterke focus vanuit financial control niet meer volstaat. We nemen u daarom graag mee in onze visie op public business control. Deze vorm van control biedt kansen voor de huidige ontwikkelingen en vraagstukken binnen het openbaar bestuur en de wijze waarop wordt gestuurd. Public business control doet dit door proactief en middelenbreed de verbinding te leggen tussen beleid, bestuur, management en bedrijfsvoering/control. Public business control: doeltreffend en doelmatig beleid maken De toenemende complexiteit van de wereld waarin de gemeente opereert, is van grote invloed op de manier waarop gestuurd wordt op het realiseren van maatschappelijke doelen. De afdelingen hebben meer dan ooit te maken met een verschuiving in de uitvoering van werkzaamheden naar partijen buiten de gemeente - terwijl ze wél verantwoordelijk blijven voor de resultaten. Vraagstukken binnen de domeinen, zoals het sociale of ruimtelijke domein, vragen om nieuwe stuurparameters en integrale rapportages. Dit speelt de komende periode vooral binnen de volgende thema s: n transformatie binnen het sociaal domein n externe en interne digitale dienstverlening n externe en interne samenwerking Public business control adviseert hoe je vraagstukken vanuit doeltreffendheid en doelmatigheid kunt structureren, kunt organiseren en daarbij de benodigde informatievoorziening kunt opzetten om uiteindelijk te kunnen (be)sturen, monitoren en verantwoorden. We lichten deze thema s hiernaast kort toe en geven daarbij het belang van een andere rol van control aan. 2

3 1. Transformatie binnen het sociaal domein Binnen het sociaal domein moet er verbinding worden gezocht tussen de diverse beleidsterreinen, zoals jeugd, onderwijs, economie en arbeidsmarkt. Gemeenten denken niet alleen na over de vraag hoe deze verbindingen kunnen worden aangebracht, maar bijvoorbeeld ook over: hoe weten inwoners waar zij voor hun hulpvragen terecht kunnen? Hoe passen wij onze werkwijze en samenwerking met ketenpartners aan? In welke mate kan de sociale werkvoorziening in synergie worden uitgevoerd met de Participatiewet en andere onderdelen binnen het sociaal domein? Stuk voor stuk vragen waarop public business controllers aan de voorkant zouden moeten adviseren over de gewenste systeeminrichting, wijze van (be)sturen, monitoring en verantwoording. 2. Externe en interne digitale dienstverlening In 2017 zijn gemeenten verplicht alle dienstverlening digitaal aan te bieden. Zelfservice van inwoners is hierbij het uitgangspunt. Dit betekent dat bij veel gemeenten enorme investeringen in software nodig zijn en dat medewerkers digivaardig moeten worden. Een ander voorbeeld van digitale dienstverlening is de informatiebeveiliging, die steeds vaker hoog op de bestuurlijke agenda staat. Verder is het nodig dat gemeentelijke organisaties beter kunnen vaststellen wat inwoners echt nodig hebben, dat zij zorgen voor een betere beleving van dienstverlening en dat ze met bestaande middelen efficiënter werken. Advisering over deze efficiency en effectiviteit is een kernactiviteit van de public business controller. Ook zal hij aandacht moeten hebben voor het systeem van digitalisering van de interne dienstverlening. Denk aan realtime, digitale informatievoorziening via dashboards over de realisatie van prestaties en inzet van middelen maar ook bijvoorbeeld het e-hrm-systeem voor medewerkers. 3. Externe en interne samenwerking Samenwerking met andere gemeenten, organisaties, inwoners en ondernemers is voor gemeenten essentieel. Het is een continue zoektocht met welke ketenpartners problemen gezamenlijk opgelost kunnen worden. Hoe beter wordt samengewerkt, hoe beter aan de verwachtingen en behoeften van inwoners en ondernemers kan worden voldaan. Vragen zijn onder meer: hoe werken inwoners en ondernemers met gemeenten samen? Hoe kunnen gemeenten beter aansluiten bij initiatieven van inwoners en ondernemers? Hoe kunnen gemeenten op ambtelijk niveau met elkaar samenwerken? Hoe kunnen lijn en staf beter samenwerken? Op welke manier kunnen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen? Voor de public business controller is het de taak de doeltreffendheid, doelmatigheid en brede risico s van samenwerken te beoordelen en daarover te adviseren. 3

4 Public business control geeft grip

5 Effectief sturen eist snelle en adequate informatie Informatie moet worden geanalyseerd en op haar merites worden beoordeeld, maar vooral worden gecombineerd met andere bronnen om zo te komen tot integrale sturing, oftewel: business analytics. Een goede interpretatie en koppeling van de informatie is bovendien een randvoorwaarde om in een organisatie effectief (bij) te sturen. De grote vraag is: hoe krijgt de manager grip op al deze informatie? Ondanks de aanwezigheid van dashboards en een grote hoeveelheid aan stuurinformatie, blijkt het soms lastig om tot een goede duiding te komen. Controllers en adviseurs bedrijfsvoering zijn bij uitstek geschikt om hierbij een rol te vervullen, maar dan moeten zij - anders dan voorheen - aan de voorkant van het proces komen* en integraal gaan werken. Kortom, wat nodig is, is: business control. Voorbeeld De lijnmanager bespreekt op maandag met de teamleider de prestaties van zijn/haar team, bijvoorbeeld de voortgang in ontwikkeling van de cliënten op de participatieladder. Op dinsdag bespreekt de teamleider met de HR-adviseur de maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen om ten slotte op donderdag met de financieel adviseur de financiële prognose voor de rest van het jaar te bespreken. De manager moet het zelf maar optellen Voorwaarden voor public business control Om de noodzakelijke beweging te maken naar public business control is het volgende essentieel: n Onderscheid basis-informatievoorziening en public business control. n Basis-informatievoorziening digitaal op orde. n Public business control aan de voorkant. n Andere vaardigheden voor controllers. * Stafafdelingen Bedrijfsvoering hebben toegevoegde waarde als ze de relatie leggen tussen de verschillende informatiestromen en kunnen adviseren over de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen aan management en bestuur. Dit betekent dat zij aan de voorkant en met kennis van het beleidsveld het management en bestuur moeten kunnen adviseren. Zij moeten dit bovendien in gezamenlijkheid doen (integrale advisering). 5

6 Onderscheid basis-informatievoorziening en public business control In de praktijk worden informatievoorziening en de verantwoordelijkheid van de controller daarvoor in een adem genoemd. Om een beweging naar public business control te maken is het belangrijk om daarin juist een onderscheid te maken. n De richting, inrichting en werkwijze van het informatiesysteem is een verantwoordelijkheid van de controller. n De inhoud van deze informatiesystemen is een verantwoordelijkheid van de lijn en de afdelingen die de ondersteunende informatie leveren, zoals financiën, P&O en Informatievoorziening. n Het analyseren van de verschillende informatiestromen en het adviseren van het management/de lijn en het bestuur hierover is vervolgens een verantwoordelijkheid van de public business controller. Basis-informatievoorziening (digitaal) op orde Het is van belang dat de verschillende informatiesystemen eenvoudig worden ingericht en het mogelijk maken zoveel mogelijk real time te registreren en te rapporteren aan de lijn. Dit betekent dat de basis op orde is (begrotingsinformatie, formatie, cliëntbestanden, areaal) en systemen op een slimme wijze zijn gekoppeld. Het is cruciaal dat de informatie actueel, betrouwbaar, tijdig, volledig en relevant is. Big Data en de ontwikkeling van Business Analytics binnen het publieke domein moeten hierin een rol spelen. Managers hebben behoefte aan integrale informatievoorziening, maar ook aan integraal advies. Dat betekent meer samenhang in de advisering van de verschillende stafadviseurs binnen bedrijfsvoering: meer met elkaar optrekken en vaker samen in overleg met de manager om zo meerwaarde te genereren. De public business controller heeft hierin een regisserende rol. Public business control aan de voorkant Daar waar de afzonderlijke stafafdelingen er zijn om het management en bestuur te voorzien van die relevante informatie (uitputting van budgetten, capaciteit en prestaties), is de public business controller ervoor om dit enerzijds te (laten) integreren tot stuurinformatie en anderzijds om te toetsen of het systeem voldoet aan de daaraan gestelde (wettelijke) eisen en wensen over bijvoorbeeld governance. 6

7 Management Dit betekent dat de public business controller in een vroeg stadium met de lijn en het bestuur over de ontwikkeling en inrichting van de besturing om tafel zit. Nauwe samenwerking is hiervoor noodzakelijk. De public business controller moet in staat zijn ieders taal te spreken en de noodzakelijke informatie uit de verschillende systemen, processen en externe bronnen te halen. Met deze investering van de controller wordt de monitoring, verantwoording en (bij)- sturing daarop voor het management eenvoudiger en effectiever. Van data naar integrale stuurinformatie Integrale advisering public controller (businesspartner management) Financial control Juridische control P-control Lijnorganisatie Netwerkcontrol Informatieverwerking en -voorziening Operational / beleidscontrol Frontoffice en control Data Interne gegevens en informatie Externe gegevens en informatie Media Backoffice en midoffice De organisatie van de integrale informatievoorziening van sturing en control is essentieel. Ten slotte kent public business control ook een ander soort adviseurs bedrijfsvoering en controllers. Zij denken en werken niet alleen vanuit hun eigen expertise (bijvoorbeeld financiën of juridisch) en aandachtsgebied (sociaal domein, ruimte, publiekszaken) maar zoeken de verbinding met hun andere collega s. Ook weten zij verschillende soorten interne en externe informatie (hard en/of soft) te vertalen naar concrete adviezen. 7

8 10 Public business control begint met visie en de vertaling daarvan in beleid

9 In 8 stappen naar public business control Langs drie lijnen zet u stappen om te komen tot public business control: visie & beleid, mensen & cultuur en ten slotte processen & systemen. Visie & beleid De weg naar business control begint met een visie en de vertaling daarvan in beleid of strategie door en met het management. Het gaat namelijk om een wezenlijk andere manier van kijken naar sturing (planning & control) en vooral om de wijze waarop de (staf)medewerkers, managers, netwerkpartners en/ of inwoners hierin opereren. 1. Borg innovatie en flexibiliteit in de vezels van de organisatie Elke medewerker of manager moet in staat zijn om zijn of haar ideeën over verbetering te kunnen ventileren en daarmee aan de slag te gaan. Als u vindt dat u klanttevredenheid op een andere wijze kunt meten en dat vervolgens meteen kunt gebruiken om het proces aan te passen, dan zou de organisatie u daarvoor een platform moeten bieden. Hiervoor is het nodig om beleid te maken en daarnaar te handelen. 2. Richt flexibele toezichts- en control-arrangementen in Toezicht en control is vastgelegd in enerzijds de nota verbonden partijen en anderzijds vaak in de overeenkomsten (contracten) met de leveranciers, keten- of netwerkpartners. Deze kunt u harmoniseren en vooral vereenvoudigen. Door een adequate (gemeenschappelijke) risicoanalyse waarin ook soft controls* zijn opgenomen, is het mogelijk het toezichts- of control-arrangement steeds aan te passen aan de werkelijkheid. Het stelt de organisatie in staat goed te reageren op de gebeurtenissen van die dag en daarop in te grijpen: meestal de teugels loslaten en soms wat aanhalen. 3. Verbind informatieprocessen met de keten of het netwerk Steeds meer informatie komt van buiten de organisatie, meestal van netwerkpartners. Deze informatie is van wezenlijk belang voor het sturen op de doelen en resultaten vanuit gemeentelijk perspectief. Een visie op het samen met de netwerk- en ketenpartners inrichten van de informatievoorziening is noodzakelijk. Zo voorkomt u doublures en kunt u tegelijkertijd vertrouwen op de stuurinformatie die aangeleverd wordt. Hiertoe is het noodzakelijk om in gesprek met de partners te gaan. * Om de invoer van public business control mogelijk te maken, is een balans nodig tussen hard en soft controls. Naast innovatie op KPI s en rapportages (hard controls) is het nodig dat de public controller zich richt op soft controls als vertrouwen, normen, waarden en verbindingen leggen. Het gaat hier om de echte dialoog tussen opdrachtgever en -nemer over het realiseren van de doelstellingen, de eventuele bijsturing en verantwoording afleggen. Vooral in deze sfeer van control zal de public controller vertrouwen en gezag moeten winnen en toegevoegde waarde kunnen leveren. 9

10 Mensen en cultuur Medewerkers hebben kennis en competenties maar ook een bepaalde leerbehoefte. De geschetste ontwikkelingen bieden een uitdaging voor de gehele organisatie en vragen een andere wijze van omgaan met kennis en soms vragen ze ook om andere competenties. 4. Creëer een cultuur van openheid, vertrouwen en transparantie Sturen op vertrouwen betekent onder andere dat mensen ook fouten mogen maken, in het vertrouwen dat zij hiervan leren en uiteindelijk beter en efficiënter resultaten zullen bereiken. Maak dit onderdeel van het strategisch personeelsbeleid of talentmanagement en leidt de medewerkers in deze filosofie op. Innovatie kan niet zonder leren, leren kan niet zonder fouten mogen maken. Deel de fouten in de organisatie en u zult zien dat de medewerkers meer goede ideeën hebben dan u in eerste instantie dacht, 5. Ontwikkel de adviseurs De adviseurs bedrijfsvoering (financiën, facilitair, inkoop, HR, enz.), of althans een deel daarvan, zullen als deskundig generalisten de manager moeten gaan bijstaan. Dat vergt een breder opgeleide adviseur, iemand die meekijkt met de manager en hem of haar wijst op trends en oorzaak en gevolg. Gerichte opleidingen kunnen de benodigde competenties hiervoor aanscherpen. Denk aan competenties als analytisch vermogen, adviesvaardigheden, organisatiesensitiviteit en het vermogen achter het bureau vandaan te komen en langs de partners te gaan. Ook hier spelen mobiliteit en talentmanagement een belangrijke rol, bijvoorbeeld door adviseurs aan te trekken met een geheel andere achtergrond (sociologen?) maar wel met de noodzakelijke vaardigheden. Processen & systemen Systemen zijn belangrijk in het veredelen van informatie en het distribueren naar de diverse gebruikers. Processen zijn wezenlijk om een organisatie met zichzelf en de omgeving te laten praten. Ook de sturingsprocessen (en control) zullen in deze nieuwe werkelijkheid aan andere eisen moeten voldoen. Meer gericht op de omgeving en meer gericht op integraliteit. 10

11 6. Integreer de advisering Managers hebben behoefte aan integraal advies, maar ook aan meer samenhang in de advisering van de verschillende stafadviseurs. Dat betekent dat de adviseurs bedrijfsvoering meer met elkaar moeten optrekken, samen en in overleg met de manager, om zo meerwaarde te genereren. Aangezien elke manager zijn of haar eigen problematiek heeft, zullen de teams uit verschillende adviseurs kunnen bestaan. Daarnaast moeten stafadviseurs actief kennis delen over het domein en de specifieke managers, zodat advisering meer integraal kan worden vormgegeven. Niet noodzakelijkerwijs in alweer een vergadering, maar via bijvoorbeeld kennisportals. 7. Integreer de informatievoorziening Integratie van de informatie uit de diverse processen, van buiten en op de diverse niveaus, is cruciaal. Hoewel een geïntegreerd informatiesysteem wenselijk is, is dat vaak een kostbare oplossing. De koppeling van informatiesystemen uit de verschillende domeinen is een complexe zaak en initiatieven hierin halen met enige regelmaat de krant. U kunt ook klein beginnen: leg als adviseur verbanden tussen een beperkt aantal indicatoren uit een aantal primaire processen. Als u deze dan ook nog verbindt met indicatoren vanuit financiën of HRM, hebt u al snel een interessant dashboard. Dit is arbeidsintensiever, maar u voorkomt grote ongelukken in het begin. Politiekbestuurlijk Strategisch Ambtelijk Tactisch Ambtelijk Operationeel Economie Verbindende integrale informatievoorziening Onderwijs Werk en Inkomen Zorg Ruimtelijke ordening 8. Kortcyclisch werken Om de motivatie voor control in beweging te krijgen en te houden, is het van belang steeds op korte termijn kleine, voor de lijn herkenbare successen te boeken. Hierdoor leren managers control waarderen, waarmee ook de medewerkers en adviseurs van bedrijfsvoering en control in een flow komen. Het advies is: start en probeer aan de hand van actuele thema s deze nieuwe vorm van control direct uit. Verbeteringen kunnen door kortcyclische verbeterloops in nauwe samenwerking met de lijnorganisatie direct in het systeem worden geïmplementeerd. 11

12 10 Control betekent dat u als manager kunt sturen op de doelen en resultaten die de organisatie stelt.

13 Tot slot Het wordt tijd dat het begrip control niet alleen maar geassocieerd wordt met de afdeling Middelen & Control maar vooral wordt gezien als belangrijk in het dagelijks aansturen van de organisatie. De manager van een afdeling Economie - en niet de staf - is tenslotte verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en het op een juiste wijze inzetten van mens en middelen. Met public business control bent u als gemeentelijke organisatie beter en vooral sneller in staat zich aan te passen aan de vraagstukken die zich in de maatschappij aandienen. Mits voorzien van een stevige visie op control, kunnen de adviseurs bedrijfsvoering de broodnodige meerwaarde leveren aan de organisatie in het algemeen en de lijnmanager in het bijzonder. Ten eerste door de informatievoorziening integraal te maken en op orde te brengen voor de lijn. Ten tweede door alle zintuigen beschikbaar te hebben om de interne en externe omgeving te monitoren en daarover te adviseren. Wilt u meer weten over hoe u kunt komen tot effectievere en meer flexibele stuurarrangementen in uw organisatie of hoe u uw medewerkers optimaal kunt inzetten, aarzel dan niet om eens met onze adviseurs te sparren. JS Consultancy: uw partner in snelle en praktische verandering, implementatie brede public business control en bedrijfsvoering op maat Waar staat u? n Advies over in welke fase van ontwikkeling naar public business control uw organisatie staat en welke stappen er gezet kunnen worden. Waar wilt u naartoe? n Missie en visie - vorming public business control voor uw organisatie. n Ondersteuning om de basis-informatievoorziening integraal op orde te krijgen. n Ontwikkeling van flexibele control-arrangementen zoals programma-, netwerk- project- en procescontrol. n Beleid, sturing en verantwoording rond public business control. Hoe gaat u dit doen? n Trainingen op het terrein van (implementatie) public control. n Verander- en programmamanagers bij visievorming en de vertaalslag naar de praktijk. n Inzet van adequaat opgeleide junior public business controllers. n Ondersteuning op het reguliere werk. n Investeren in de ontwikkeling (geborgd) vormgeven. * Een scrummethodiek kan hierbij helpen. Hierin staat actie- en resultaatgerichtheid met heldere verantwoordelijkheden centraal. Het doen en de dialoog staan meer voorop dan lange schriftelijke rapportages. Ditzelfde geldt ook voor de inrichting en implementatie van nieuwe flexibele control-arrangementen (programma-, project- en procescontrol). 13

14 Wilt u verder praten over onze visie en de mogelijkheden die we bieden? Een goed gesprek helpt u altijd verder! Bel Herrie Geuzendam, Directeur Bedrijfsvoering, of mail naar JS Consultancy is al twintig jaar dienstverlener van de overheid. Met advies, interim, opleidingen, loopbaancoaching en werving & selectie richten wij ons op overheden, de professionals die er werken en die er willen werken. Binnen gemeenten, provincies en waterschappen zijn wij thuis binnen het sociaal domein, ruimte & infra en bedrijfsvoering. Kennis Kennis van de Overheid van de Overheid Onze kennis van de overheid zorgt voor een deskundige en inspirerende aanpak die gewaardeerd wordt door onze opdrachtgevers: in 2014 kwam uit onafhankelijk onderzoek naar voren dat wij, voor het vierde achtereenvolgende jaar, Dienstverlener voor de Overheid zijn. Diensten Diensten Advies Interim Advies Werving & Selectie Interim Mobiliteit Werving & Selectie Opleidingen Mobiliteit Opleidingen Domeinen Domeinen Sociaal Juridisch Sociaal Ruimte & Vastgoed Juridisch HRM Ruimte & Vastgoed Financiën HRM Financiën INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE LOOPBAANCOACHING Beste Dienstverlener voor de Overheid AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLE

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte Openbare Ruimte Heroriëntatie op de Openbare Ruimte Openbare Ruimte Inspelen op actuele ontwikkelingen Twee actuele ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie op de ontwikkelingen, het beheer en onderhoud

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Control in Beweging. Eindhoven, 14 oktober 2015

Control in Beweging. Eindhoven, 14 oktober 2015 Control in Beweging Eindhoven, 14 oktober 2015 Voor vanmiddag! Waarom Control in Beweging?! Visie en Aanpak Zaanstad!! Welke positie neemt u in tav Control in Beweging? 2 Why..De bedoeling 3 Instabiliteit

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW)

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Verbetersleutels voor informatiemanagement Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Bij de start van een nieuw studiejaar Friesland College

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Vacature Concerncontroller (1fte)

Vacature Concerncontroller (1fte) Vacature Concerncontroller (1fte) Organisatie en context Algemeen Met de komst van de Participatiewet is samenwerking binnen en tussen gemeenten op het gebied van het sociaal domein belangrijker geworden.

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie