toezichtthema s 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "toezichtthema s 2014"

Transcriptie

1 toezichtthema s 2014

2 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM AGENDA DNB CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE

3 3 inleiding Binnen financiële instellingen verdienen, naast adequaat beheer in algemene zin, de eisen van de toezichthouder specifieke aandacht. De hoeveelheid ingevoerde en op handen zijnde nieuwe wet- en regelgeving in de financiële sector is groot: op vrijwel elk terrein is er sprake van vernieuwing of uitbreiding. In deze presentatie wordt een kort overzicht op hoofdlijnen gegeven van de agenda s van de belangrijkste toezichthouders voor Doelstelling hiervan is om in samenhang de agenda s van de diverse toezichthouders te kunnen overzien.

4 4 toezichthouders, wet- en regelgevers IMF (global) European systemic risk board Financial stability board (global) EUROPEAN BANKING AUTHORITY/ EUROPEAN INSURANCE AND PENSIONS AUTHORITY IFRS board Corporate governance code RIJKSOVERHEID: TOEZICHTHOUDER: DNB TOEZICHTHOUDER: AFM Accounting van banken en verzekeraars Onder toezicht staande instelling

5 5 highlights 2013 In 2013 waren er voor alle instellingen een aantal centrale thema s: Vanuit DNB onder andere: Gedrag en cultuur, governance: o.a. toetsing bestuurders Opties en garanties waardering Betrouwbaarheid rapportages Aankondiging preliminary measures Solvency II CRD IV invoering Vanuit AFM 9 thema s waaronder: Klantbelang centraal Risico s in producten, met name derivaten Verhoging kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole Vanuit Europese wet- en regelgeving onder andere: AIFM ingevoerd SEPA deadline komt eraan

6 6 rijksoverheid 2013 Toezicht op klantbelang in nieuwe financiële producten Toezicht op medewerkers, niet alleen op het bestuur maar ook op de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor transacties met hoge risico s Meer instellingen onder toezicht zoals kredietbeoordelaars en hedgefondsen Versterking toezicht DNB en AFM (waaronder op de cultuur binnen deze instellingen) DNB en AFM moeten eerder kunnen handelen Meer openheid in de uitvoering van toezicht Verzekeraars onder strenger toezicht Waken voor onafhankelijke accountants Versterken Europees toezicht (EBA voor banken, EIOPA voor verzekeraars en pensioenfondsen, ESMA voor financiële markten) Versterken internationaal toezicht op kredietbeoordelaars Uitbreiding toezicht handel financiële derivaten

7 7 rijksoverheid 2014 In augustus 2013 heeft het kabinet, grotendeels ook in aanvulling op de in 2012 gepubliceerde maatregelen, haar visie gegeven op versterking van, met name, de bancaire sector: Hogere buffers voor meer soliditeit Versterking toezicht en tot stand komen van de Europese bankenunie Meer concurrentie en financieringsvormen: wegnemen van de toetredingsbarrières Verdere versobering van het beloningsbeleid Klant centraal Per zijn ook een aantal wetswijzigingen van kracht voor de financiële sector.

8 8 wetswijzigingen per 1 januari 2014 Provisieverbod beleggingsondernemingen: Het verbod op provisies voor beleggingsondernemingen is gericht op voorkoming van perverse prikkels en zal gelden bij de beleggingsdiensten voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening Toezicht door AFM en DNB invoeren voor afwikkelondernemingen van elektronisch betaalverkeer Hogere kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken: hogere kapitaalbuffers voor banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel ( systeemrelevante banken ) Daarnaast nog invoering vakbekwaamheidsregime, aanscherping algehele zorgplicht en de mogelijkheid voor AFM om informatie openbaar te maken over de kwaliteit van individuele accountantsorganisaties

9 9 agenda AFM 2014 De conceptagenda van de AFM bevat dezelfde 9 thema s als in 2013, waarbij voor 4 thema s de titels zijn aangepast: Kwaliteit van vermogensopbouw, voorheen vermogensopbouwproducten en advisering daarover worden verbeterd Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend, voorheen niet-retail klanten krijgen een passende dienstverlening van financiële ondernemingen Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte van risico s en pensioen, voorheen pensioenen transparanter en passender Schade gedrag en financiële criminaliteit nemen af, voorheen zware schendingen van integriteit worden doelgericht en snel aangepakt Ook geeft AFM aan dat er een aantal zaken zijn die AFM onvoldoende kan tegengaan. Dit betreft de complexiteit van de nieuwe internationale wetgeving, cybercrime, afwikkelen van woekerpolisaffaires, gebrek aan herstel vertrouwen. Tevens betreft het de beperkte reikwijdte van toezicht producten (gestructureerde producten vallen daarbuiten) en de uitdaging om te komen tot duurzame bedrijfsmodellen binnen de sector.

10 20 10 agenda AFM 2014 Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen Verbeteren Klant Dashboard voor G10 (10 grootste banken en verzekeraars) De AFM wil de dashboard scores publiceren Faciliteren andere stakeholders om G10 tegenkracht te bieden en consumenten te ondersteunen om hun verantwoordelijkheid te nemen Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter Nieuwe bedieningsconcepten: enerzijds innovatie die klantbelang dienen te stimuleren en anderzijds optreden tegen schadelijke modellen Nagaan of de kwaliteit verbeterd is Consument ondersteunen om zijn weg te vinden Kwaliteit vermogensopbouw is beter Bevorderen kwaliteit beleggingsadvies Stimuleren innovatie mogelijkheden Implementatie provisieverbod beleggingsondernemingen Praktische instrumenten bieden aan consumenten om bewuster en kritischer te kunnen zijn AIFM-richtlijn moet leiden tot verdere implementatie van toezicht

11 20 11 agenda AFM 2014 Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend AFM krijgt inzicht in de markt en de problemen die daar spelen AFM oefent invloed uit zodat ook zakelijke klanten passende producten of diensten afnemen Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico s van pensioenen Stimuleren ontwikkeling van pensioenregister naar pensioendashboard Bijdragen aan uitwerking door EIOPA Passende communicatie rond nieuw FTK stimuleren De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog Directe relatie AFM en audit committees ontwikkelen AFM krijgt inzicht in accountantscontrole door de Big 4 Stimuleren van betere verslaglegging en bijdragen aan het ontwikkelen van internationale relevante wet- en regelgeving

12 20 12 agenda AFM 2014 De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig Toezicht strategie EMIR verder uitrollen met drie aandachtsgebieden: risicobeheersing OTC derivaten transacties, mitigeren centraal tegenpartij risico en transactieregister Implementatie EU wetgeving (MAD II, MAR, MIFID II, MIFIT II en CSDR) Onderzoeken welke IT investeringen voor AFM nodig zijn Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel Signaleren, analyseren en agenderen van systeemrisico s Nauw samenwerken met het Financial Stability Committee Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af In kaart brengen van schadelijke verdienmodellen en optreden tegen misstanden in de oversluitmarkt, b.v. uitvaart, malafide producten zoals boilerrooms en flitskrediet Samenwerking belasting en DNB: betrouwbaarheid en niet integer handelen van beleidsbepalers Inzicht in corruptie met focus op dienstverleningsketens van grote beheerders

13 13 agenda DNB 2014 Thema s toezicht: De toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen, herstel van financiële buffers, beter risicobeheer en duurzame aandacht voor integriteit, bestuur en cultuur blijven belangrijke thema s in het themagerichte toezicht van DNB in Zowel op internationaal niveau als op nationaal niveau wordt regelgeving herzien, aangescherpt en geïmplementeerd. De totstandkoming van deze omvangrijke hervormingsagenda neemt meerdere jaren in beslag. Naast grote - reeds ingezette - trajecten, zoals het Single Supervisory Mechanism (SSM), Basel 3, de Capital Requirement Directive 4 (CRD 4/CRR) en EMIR, krijgt de bancaire sector te maken met de ontwikkeling en implementatie van herstel en resolutieplannen. Verder krijgt de pensioensector te maken met het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) en krijgen de verzekeraars te maken met aanvullende eisen als gevolg van onder meer de voorbereiding op Solvency II.

14 20 14 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Complexe ICT omgevingen, informatiebeveiliging en cybercrime Voorzetting periodieke self assesments: Een achterblijvende score betekent dat DNB een verbeterplan vraagt en vervolgens de uitvoering daarvan blijft monitoren DNB verwacht van de instellingen dat zij hun informatiebeveiliging zo snel mogelijk op het Cobit-gebaseerde maturity level 3 of hoger zullen brengen. Dit betekent dat de beheersmaatregelen geformaliseerd zijn en aantoonbaar werken European Market Infrastructure Regulation (EMIR) DNB wil in 2014 vaststellen welke specifieke risico s kunnen optreden bij banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overige instellingen als gevolg van de EMIR-regelgeving voor centrale en niet-centrale clearing van OTC-derivaten Mogelijk zal DNB in 2014 ook naleving van de rapportageverplichtingen onder EMIR onderzoeken en de toepassing van risico-inperkingstechnieken voor niet-centraal geclearde OTCderivaten

15 20 15 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Manipulatie prijszetting markten In eerste instantie bankensector Twee doelen: het bewustzijn over dit integriteitsrisico vergroten en scherp krijgen welke processen binnen financiële instellingen kwetsbaar zijn voor manipulatie Gedrag en cultuur Voorzetting lijn afgelopen jaren In 2014 gericht onderzoek naar het verandervermogen van pensioenfondsen Opvolging van alle bevindingen uit 2013 Belangenverstrengeling In de eerste helft van 2014 volgt nader onderzoek voor een selectie van banken, verzekeraars en pensioenfondsen; indien nodig voorafgegaan door een data-uitvraag De tweede helft van 2014 via een seminar sectorbreed

16 20 16 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Nieuwe betaalmethoden Inventarisatie of banken en betaalinstellingen in het retail betalingsverkeer actief zijn met nieuwe betaalmethoden Innovatieve aanbieders die de regels overtreden in kaart brengen en aanpakken Transacties met hoog risico landen Onderzoek naar witwassen Onderzoek naar de naleving en risico s verbonden met de schending van sanctie-regelgeving, onder meer bij schadeverzekeraars (verzekering van lading onder sanctie) en meer algemeen bij betaalstromen vanuit landen die recentelijk betrokken waren bij de doorvoer van drugs en/of de financiering van terrorisme

17 20 17 agenda DNB 2014 pensioenfondsen Houdbaarheid bedrijfsmodellen Met dit themaonderzoek wil DNB in 2014 dat de besturen voldoende zicht hebben op de risico s, de urgentie onderkennen en op tijd gepaste maatregelen nemen Ongeveer zestig pensioenfondsen, die eerder in 2013 kwalificeerde als risicofondsen vragen om de mate van urgentie in kaart te brengen en eventueel benodigde maatregelen te treffen en dit met de toezichthouder te bespreken Liquiditeit in periode van stress In het komende onderzoek gaat DNB de jaaren kwartaalstaten doorlopen op liquiditeitrisico, inclusief derivatenposities Na intern onderzoek zal DNB vijf tot tien nog te selecteren pensioenfondsen bezoeken, met wie verschillende scenario s zullen worden doorgerekend Beheersing renterisico en marktrisico Beheersing en vastlegging van risico s, processen, etc. Ieder kwartaal zal DNB twee fondsen onder de loep nemen. DNB gaat bestuurders, leden van de beleggingsadviescommissie en de vermogensbeheerder/ uitvoerder interviewen en documentatie als risico- en performancerapportages en beleidsdocumenten opvragen

18 20 18 agenda DNB 2014 pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Volgen keuze en implementatie nieuw bestuursmodel Beoordeling DNB statuten, etc. Als fondsen vóór 1 april 2014 hun definitieve conceptstatuten en hun (complete) aanmeldingen insturen, zal DNB vóór 1 juli 2014 uitsluitsel geven of de voorgenomen wijzigingen in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving Nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) Alle fondsen moeten inzicht hebben in de eisen van het nieuwe FTK én de impact daarvan op de financiële opzet en bedrijfsvoering, alsmede op hun communicatie richting hun deelnemers. Daarbij zullen zij op tijd maatregelen moeten treffen zodat op 1 januari 2015 aan de nieuwe wettelijke eisen zal zijn voldaan

19 20 19 agenda DNB 2014 banken Robuste financiering In 2014 opnieuw verder komen in de richting van een integrale aanpak van de financieringsproblematiek DNB organiseert in het tweede kwartaal van 2014 een bijeenkomst rond dit onderwerp Resolutieplannen In 2014 volwaardige operationele resolutieplannen klaar te hebben voor de Nederlandse systeemrelevante banken SSM comprehensive assessment Asset Quality Review De voorziene operationele startdatum van het SSM (Single Supervisory Mechanism) is 4 november 2014 De volgende Nederlandse banken worden in het onderzoek betrokken: ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Waterschapsbank en RBS NV DNB heeft een interne projectorganisatie opgezet van circa 35 fte voor de uitvoering van de CA (comprehensive assessment) en de AQR

20 20 agenda DNB 2014 banken Visie en strategie ten aanzien van renterisico Borduurt voort op het thema Renterisico in het bankenboek van afgelopen jaar De vernieuwing van de EBA-richtlijnen voor renterisico deze verkeert nog in de consultatiefase Risk governance Het risk governance onderzoek bestaat uit vijf deelonderzoeken, die deels al zijn gestart: 1. Operationeel risicobeheer (gestart in 2013) 2. Risk appetite framework (gestart in 2013) 3. Rol compliance-functie bij niet transparante prijsstelling (start in 2014) 4. Belangenconflicten ALM/Treasury en Risk functie (start in 2014) 5. Opvolging nulmeting Internal Audit (start eind 2014, begin 2015) Derivatenposities en balansmanagement Tweede helft 2014: een kwalitatieve en kwantitatieve uitvraag voor een goed beeld van de exacte omvang van derivaten en potentieel ook van de overige posities in het bankenboek, die gevoelig zijn voor marktbewegingen en van de achterliggende logica voor deze posities

21 20 21 agenda DNB 2014 banken Belastinglatenties DTA maken deel uit van kapitaal: DNB wil onderzoek doen hoe banken hiermee omgaan en hoe het functioneert in tijden van stress Ontwikkeling van een beoordelingskader voor de toezichthouders in het lopende toezicht Effectieve overgang naar Europees Toezicht en migratie naar CRD 4/CRR Intensieve begeleiding door DNB voor overgang naar regels ECB Veel aandacht voor verslaggeving, compliance, databeheersing, etc. Aanpassing interne organisatie DNB hiervoor Beoordeling migratieplannen Beter toezicht door betere rapportages Diepgaander toetsen door DNB Stringenter handhaven op opgeleverde rapportages (eventueel boetes) Mede om invulling te geven aan CRD 4/CRR en SSM verbetert DNB haar processen en systemen voor de ontvangst en het gebruik van toezichtdata

22 20 22 agenda DNB 2014 verzekeraars Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen In de eerste helft van 2014 wil DNB een heldere visie vormen met betrekking tot de marktontwikkelingen en projecties opstellen In de tweede helft van 2014 wil DNB een analyse maken van de data en de toezichtprioriteiten in kaart brengen, zodat DNB waar nodig effectief kan optreden. Invoering risicogebaseerd raamwerk Introductie van de Eigen Risicobeoordeling (ERB) en het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC) per DNB zal in 2014 hieraan bijzondere aandacht besteden Goede overgang naar SII: overleg met de sector, om onduidelijkheden te bespreken en - waar mogelijk - ontbrekende informatie aan te vullen Waardering niet-beursverhandelbare activa Inzicht verwerven in de totstandkoming van de waardering van niet-beursverhandelbare beleggingen (b.v. hypotheekportefeuilles) Onderzoek naar details: bij een aantal verzekeraars waar het belang van niet-beursverhandelbare activa groot is in relatie tot de gehele balans

23 20 23 agenda DNB 2014 verzekeraars Functioneren interne auditfunctie In 2014 het functioneren van de IA bij verzekeraars onder de loep nemen. Doel van het onderzoek is dat alle verzekeraars een adequaat ingerichte en onafhankelijke IA hebben

24 24 conclusies Toezicht neemt wederom ook in 2014 toe langs twee sporen: Meer partijen krijgen te maken met toezicht door AFM en/of DNB Toezicht wordt intensiever: diepgaander en op meer onderwerpen Er zijn veel veranderingen, recentelijk en aankomend, in de wet- en regelgeving zelf. Dit wordt ook weer vertaald naar aanvullende eisen van de toezichthouder. Dit leidt tot: Een veelheid aan projecten binnen instellingen ten aanzien van implementatie Een toenemende rapportagedruk en aandacht van het management voor toezicht

25 25 over 4thline Drs Tamara Monzón RA; Tamara Monzón is een bedrijfseconome, register accountant en is sinds 2005 als zelfstandig professional actief op het gebied van risico management in de financiële sector. Zij is gespecialiseerd in in control vraagstukken bij Nederlandse multinationals zoals risk appetite, orsa, tabaksblat, sox e.d. Hierin heeft zij een bewezen staat van dienst als adviseur en implementatiepartner van commissarissen, bestuur en hoger management. Drs Margreet Haandrikman AAG; Margreet Haandrikman is actuaris en is sinds 2011 als adviseur actief op het gebied van risico management in de financiële sector. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van financieel risico management zoals Solvency II, Value based en kapitaal management, ALM, M&A, e.d. Voorheen was zij onder meer werkzaam als directeur groepsactuariaat bij Achmea en als corporate finance adviseur. Daarnaast heeft zij meerdere bestuursfuncties vervuld binnen het Actuarieel Genootschap en the Institute of Actuaries. Anja Verscheijden; Anja Verscheijden heeft een brede achtergrond in de financiële dienstverlening. Vanuit haar rollen als product- en projectmanager bij Nationale Nederlanden en niche verzekeraar UAP Verzekeringen, heeft zij kennis van alle processen binnen het verzekeringsbedrijf. Ook was zij verantwoordelijk voor Marketing- en Productmanagement bij ABP Hypotheken en voor Detachering- & Interim Management bij Mercer. Zij is een waardevolle gesprekspartner en adviseur voor menig directielid, hoofd actuariaat of hoofd operations bij verzekeraars, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.

26 pragmatisch risicomanagement

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014 Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit Thema s DNB toezicht 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 4.7 Pensioenfondsen: beheersing marktrisico 21 4.8 Cross-sectoraal: complexe

Nadere informatie

Stip aan de horizon. Prioriteiten voor het pensioentoezicht in 2014

Stip aan de horizon. Prioriteiten voor het pensioentoezicht in 2014 Stip aan de horizon Prioriteiten voor het pensioentoezicht in 2014 Prof. Dr. Olaf Sleijpen Instituut voor Pensioeneducatie Divisiedirecteur Den Haag, 11 december 2013 Agenda Prioriteiten voor 2014 in een

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers De onmisbare actuaris VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers Eigenaar van de Black Box Inhoud Introductie Ontwikkelingen in S2 Waar we vandaan komen Waar we heen gaan Waarom we onmisbaar zijn En

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

1 Jaar FOCUS! Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen Datum: 30 mei 2013

1 Jaar FOCUS! Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen Datum: 30 mei 2013 1 Jaar FOCUS! Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen Datum: 30 mei 2013 Agenda 1 jaar Focus! 1. Het gezicht van de T1 & T2 fondsen 2. 1 jaar Focus! 3. Wat brengt de nabije

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

Modernisering van het prudentiële toezicht

Modernisering van het prudentiële toezicht Modernisering van het prudentiële toezicht Jan Sijbrand Directeur DNB Solvency II Symposium Amsterdam RAI 10 december 2012 Veranderingen in het toezicht De bankenunie Toezicht op verzekeraars Conclusie

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE 23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE De huidige Code» Wat is de achtergrond van de Code?» Wat is het doel van de Code?»

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Grip op de uitvoering:

Grip op de uitvoering: Grip op de uitvoering: inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving Pensioenfondsen doen er goed aan in de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen verplichtingen en vermogen de focus te leggen op

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans November 2016 "Presentatieonderwerp" Agenda 1. Product governance 2. ken-uw-cliënt 3. Adviseren 4. Kennis en bekwaamheid 5. Provisieverbod en research 6. Afronding

Nadere informatie

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB VAN ANALYSE NAAR ACTIE Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB 1 Inleiding Dit document geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van het in augustus 2010 gepubliceerde

Nadere informatie

DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank. Korte Voorhout 7. Postbus 20201 Postbus 98 2500 EE Den Haag 02052491 11.

DeNederlandscheBank. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank. Korte Voorhout 7. Postbus 20201 Postbus 98 2500 EE Den Haag 02052491 11. Korte Voorhout 7 Directeur mr. F. Eklerson NV. Ministerie van Financiën De Nederlandsche Bank EUROSYSTEEM 1 van 7 Europese Organisatie geen kwetsbaarheden ontstaan. Dit betekent dat DNB zal moeten voldoen

Nadere informatie

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N Simon Bolivarplein 1 Willemstad Telefoon: (599 9) 434-5500 Fax: (599 9) 461-5004 Curaçao E-mail: info@centralbank.cw Website: http://www.centralbank.cw

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

6. Internationale handelsplatformen worden eerlijker en efficiënter

6. Internationale handelsplatformen worden eerlijker en efficiënter Thema s AFM 2010 Op grond van een risicoanalyse stelt de AFM in 2010 acht thema s centraal. De thema s bieden richting voor het prioriteren van activiteiten en de inzet van capaciteit en krijgen extra

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Agenda Agenda voor vandaag: Markt voor Vermogensopbouw in beweging AFM Thema Vermogensopbouw in 2015 Een korte terugblik Huidige stand van zaken Toekomst: Financial

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Wie is Bas?

Curriculum Vitae. Wie is Bas? Curriculum Vitae Naam: B.J.A. de Jong Roepnaam: Bas Geboortedatum: 12 februari 1976 Adres: Bastertlaan 17 3632 JH Loenen a/d Vecht Telefoon: +31 (0)6-29 01 47 38 E-mail: basdejong@handsonrisk.nl Nationaliteit:

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 INTRODUCTIE In 2012 worden op Europese schaal nieuwe solvabiliteitseisen

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Inleiding over het Thema:

Inleiding over het Thema: Inleiding over het Thema: Solvency II VSAE Actuariaat congres Ester Lamerikx 20 september 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Agenda Solvency I Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst AGENDA 01 02 03 04 05 06 07 08 E-learning Solvency II Samenwerking Waarom een E-learning Solvency II Inhoud

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

1. CURRICULUM VITAE. Personalia Naam: Steenbergen, M. Geboortedatum: 28 juni 1970 Burgerlijke stand: Getrouwd

1. CURRICULUM VITAE. Personalia Naam: Steenbergen, M. Geboortedatum: 28 juni 1970 Burgerlijke stand: Getrouwd 1. CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Steenbergen, M. Voornaam: Michael Titels: Drs., RA Geboortedatum: 28 juni 1970 Burgerlijke stand: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse E-mail-adres: Info@SteenbergenInterimFinance.nl

Nadere informatie

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Verzekeringsmiddag 16 december 2014 Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Agenda De Eigen Risico Beoordeling in het kort Hoe komt u tot een goede ERB/ORSA? Ingestuurde

Nadere informatie

Solvency IIprogramma s

Solvency IIprogramma s Solvency IIprogramma s 1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV gaan de opleiding Solvency II voor non-financials aanbieden. Doelgroep Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV hebben de handen

Nadere informatie

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers Factsheet Kapitaal en toezicht Kapitaal Na de crisis in 2008 was er zowel nationaal als internationaal brede overeenstemming dat de bancaire sector meer dienstbaar en weerbaarder zou moeten worden. Het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen. Martin van der Pot. Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht

On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen. Martin van der Pot. Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen Martin van der Pot Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht Agenda Wat gaan we doen 1. On-site onderzoeken what to expect 2. Risicomanagement

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Leergang Solvency II voor de financial

Leergang Solvency II voor de financial 22 maart - 19 april - 23, 24 mei - 21 juni 2013 Leergang Solvency II voor de financial Vergroot in 5 dagen uw effectiviteit bij de implementatie van SII Mercure Utrecht, Leergang Solvency II voor de financial

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 Inhoud 1. Reacties... 2 2. Toelichting... 3 2.1 CRD IV en CRR: gevolgen voor het nationaal regelkader... 3 2.2

Nadere informatie

Aanpak financiële sector

Aanpak financiële sector Aanpak financiële sector Een goed functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare instellingen, die de klant centraal stellen. Daar sta ik voor. Om dit te bereiken, heeft

Nadere informatie

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography Hoe denken de CAE s van de drie Nederlandse grootbanken over de samenwerking met de externe accountant, het auditen van cultuur en gedrag, de kwaliteit van de IAF en meer? Audit Magazine vroeg het aan

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Thema s DNB toezicht 2015

Thema s DNB toezicht 2015 Thema s DNB toezicht 2015 Thema s DNB toezicht 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1. Inleiding 8 2. Gemeenschappelijk Europees bankentoezicht 10 3. De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat

Nadere informatie

Programma 12-11-2015. Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten. 5 november 2015. Opening. Regelgevend kader

Programma 12-11-2015. Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten. 5 november 2015. Opening. Regelgevend kader Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten 5 november 2015 Programma Opening Regelgevend kader Beleidsregel ICAAP en handhavingsbeleid 14.30 pauze Onderzoek vastekosteneis Break-out

Nadere informatie

Planning toezichtthema s verzekeraars

Planning toezichtthema s verzekeraars Planning toezichtthema s verzekeraars 2014 dec Q1 jan feb mrt Q2 apr mei jun 2015 jul Q3 Q4 aug sept okt nov dec jan 2016 Q1 feb mrt De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat aan nieuwe

Nadere informatie

Planning toezichtthema s pensioenfondsen

Planning toezichtthema s pensioenfondsen Planning toezichtthema s pensioenfondsen 2014 dec Q1 jan feb mrt Q2 apr mei jun 2015 jul Q3 Q4 aug sept okt nov dec jan 2016 Q1 feb mrt De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat aan nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Activiteitenagenda 1. Kwaliteit beleggingsdienstverlening; dashboardmodule Dit project richt zich op het afronden van de dashboardmodule Beleggen bij de 4 grootbanken

Nadere informatie

DNB Pensioendag. Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen. Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011

DNB Pensioendag. Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen. Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011 DNB Pensioendag Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011 Inleiding DNB verricht in 2011 bij een aantal geselecteerde

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Agenda Pensioenfondsen Huidig toezicht op Nederlandse pensioenfondsen Europees toezicht financiële instellingen Solvency II voor pensioenfondsen Tot slot: Aangekondigde

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

De toekomst van de toezichthouder

De toekomst van de toezichthouder De toekomst van de toezichthouder Prof dr Arnold Schilder RA De Nederlandsche Bank Seminar Nauta Dutilh Noordwijk, 14 oktober 2004 1 Inleiding Volgens IMF is toezicht op de financiële sector in Nederland

Nadere informatie

MiFID II: vergunningverlening

MiFID II: vergunningverlening MiFID II: vergunningverlening Consultation paper MiFID II/MiFIR: ESMA/2014/1570 Maaike Been Agenda 1. Vergunningverlening 2. Europese paspoorten 3. Derde landen Pagina 2 Vergunningplicht voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Bijlage: Voorwoord begroting 2010

Bijlage: Voorwoord begroting 2010 Bijlage: Voorwoord begroting 2010 Als gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markten is het stellen van prioriteiten in deze tijden meer dan ooit noodzakelijk. Het bevorderen van eerlijke en

Nadere informatie

Op weg naar Solvency II. Thijs van Woerden 6 september 2013

Op weg naar Solvency II. Thijs van Woerden 6 september 2013 Op weg naar Solvency II Thijs van Woerden 6 september 2013 Solvency II 2 Solvency II trilemma Maximale harmonisatie academisch verantwoord snelle invoering 3 EIOPA Long Term Guarantee voorstel EIOPA s

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie