toezichtthema s 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "toezichtthema s 2014"

Transcriptie

1 toezichtthema s 2014

2 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM AGENDA DNB CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE

3 3 inleiding Binnen financiële instellingen verdienen, naast adequaat beheer in algemene zin, de eisen van de toezichthouder specifieke aandacht. De hoeveelheid ingevoerde en op handen zijnde nieuwe wet- en regelgeving in de financiële sector is groot: op vrijwel elk terrein is er sprake van vernieuwing of uitbreiding. In deze presentatie wordt een kort overzicht op hoofdlijnen gegeven van de agenda s van de belangrijkste toezichthouders voor Doelstelling hiervan is om in samenhang de agenda s van de diverse toezichthouders te kunnen overzien.

4 4 toezichthouders, wet- en regelgevers IMF (global) European systemic risk board Financial stability board (global) EUROPEAN BANKING AUTHORITY/ EUROPEAN INSURANCE AND PENSIONS AUTHORITY IFRS board Corporate governance code RIJKSOVERHEID: TOEZICHTHOUDER: DNB TOEZICHTHOUDER: AFM Accounting van banken en verzekeraars Onder toezicht staande instelling

5 5 highlights 2013 In 2013 waren er voor alle instellingen een aantal centrale thema s: Vanuit DNB onder andere: Gedrag en cultuur, governance: o.a. toetsing bestuurders Opties en garanties waardering Betrouwbaarheid rapportages Aankondiging preliminary measures Solvency II CRD IV invoering Vanuit AFM 9 thema s waaronder: Klantbelang centraal Risico s in producten, met name derivaten Verhoging kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole Vanuit Europese wet- en regelgeving onder andere: AIFM ingevoerd SEPA deadline komt eraan

6 6 rijksoverheid 2013 Toezicht op klantbelang in nieuwe financiële producten Toezicht op medewerkers, niet alleen op het bestuur maar ook op de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor transacties met hoge risico s Meer instellingen onder toezicht zoals kredietbeoordelaars en hedgefondsen Versterking toezicht DNB en AFM (waaronder op de cultuur binnen deze instellingen) DNB en AFM moeten eerder kunnen handelen Meer openheid in de uitvoering van toezicht Verzekeraars onder strenger toezicht Waken voor onafhankelijke accountants Versterken Europees toezicht (EBA voor banken, EIOPA voor verzekeraars en pensioenfondsen, ESMA voor financiële markten) Versterken internationaal toezicht op kredietbeoordelaars Uitbreiding toezicht handel financiële derivaten

7 7 rijksoverheid 2014 In augustus 2013 heeft het kabinet, grotendeels ook in aanvulling op de in 2012 gepubliceerde maatregelen, haar visie gegeven op versterking van, met name, de bancaire sector: Hogere buffers voor meer soliditeit Versterking toezicht en tot stand komen van de Europese bankenunie Meer concurrentie en financieringsvormen: wegnemen van de toetredingsbarrières Verdere versobering van het beloningsbeleid Klant centraal Per zijn ook een aantal wetswijzigingen van kracht voor de financiële sector.

8 8 wetswijzigingen per 1 januari 2014 Provisieverbod beleggingsondernemingen: Het verbod op provisies voor beleggingsondernemingen is gericht op voorkoming van perverse prikkels en zal gelden bij de beleggingsdiensten voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening Toezicht door AFM en DNB invoeren voor afwikkelondernemingen van elektronisch betaalverkeer Hogere kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken: hogere kapitaalbuffers voor banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel ( systeemrelevante banken ) Daarnaast nog invoering vakbekwaamheidsregime, aanscherping algehele zorgplicht en de mogelijkheid voor AFM om informatie openbaar te maken over de kwaliteit van individuele accountantsorganisaties

9 9 agenda AFM 2014 De conceptagenda van de AFM bevat dezelfde 9 thema s als in 2013, waarbij voor 4 thema s de titels zijn aangepast: Kwaliteit van vermogensopbouw, voorheen vermogensopbouwproducten en advisering daarover worden verbeterd Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend, voorheen niet-retail klanten krijgen een passende dienstverlening van financiële ondernemingen Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte van risico s en pensioen, voorheen pensioenen transparanter en passender Schade gedrag en financiële criminaliteit nemen af, voorheen zware schendingen van integriteit worden doelgericht en snel aangepakt Ook geeft AFM aan dat er een aantal zaken zijn die AFM onvoldoende kan tegengaan. Dit betreft de complexiteit van de nieuwe internationale wetgeving, cybercrime, afwikkelen van woekerpolisaffaires, gebrek aan herstel vertrouwen. Tevens betreft het de beperkte reikwijdte van toezicht producten (gestructureerde producten vallen daarbuiten) en de uitdaging om te komen tot duurzame bedrijfsmodellen binnen de sector.

10 20 10 agenda AFM 2014 Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen Verbeteren Klant Dashboard voor G10 (10 grootste banken en verzekeraars) De AFM wil de dashboard scores publiceren Faciliteren andere stakeholders om G10 tegenkracht te bieden en consumenten te ondersteunen om hun verantwoordelijkheid te nemen Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter Nieuwe bedieningsconcepten: enerzijds innovatie die klantbelang dienen te stimuleren en anderzijds optreden tegen schadelijke modellen Nagaan of de kwaliteit verbeterd is Consument ondersteunen om zijn weg te vinden Kwaliteit vermogensopbouw is beter Bevorderen kwaliteit beleggingsadvies Stimuleren innovatie mogelijkheden Implementatie provisieverbod beleggingsondernemingen Praktische instrumenten bieden aan consumenten om bewuster en kritischer te kunnen zijn AIFM-richtlijn moet leiden tot verdere implementatie van toezicht

11 20 11 agenda AFM 2014 Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend AFM krijgt inzicht in de markt en de problemen die daar spelen AFM oefent invloed uit zodat ook zakelijke klanten passende producten of diensten afnemen Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico s van pensioenen Stimuleren ontwikkeling van pensioenregister naar pensioendashboard Bijdragen aan uitwerking door EIOPA Passende communicatie rond nieuw FTK stimuleren De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog Directe relatie AFM en audit committees ontwikkelen AFM krijgt inzicht in accountantscontrole door de Big 4 Stimuleren van betere verslaglegging en bijdragen aan het ontwikkelen van internationale relevante wet- en regelgeving

12 20 12 agenda AFM 2014 De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig Toezicht strategie EMIR verder uitrollen met drie aandachtsgebieden: risicobeheersing OTC derivaten transacties, mitigeren centraal tegenpartij risico en transactieregister Implementatie EU wetgeving (MAD II, MAR, MIFID II, MIFIT II en CSDR) Onderzoeken welke IT investeringen voor AFM nodig zijn Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel Signaleren, analyseren en agenderen van systeemrisico s Nauw samenwerken met het Financial Stability Committee Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af In kaart brengen van schadelijke verdienmodellen en optreden tegen misstanden in de oversluitmarkt, b.v. uitvaart, malafide producten zoals boilerrooms en flitskrediet Samenwerking belasting en DNB: betrouwbaarheid en niet integer handelen van beleidsbepalers Inzicht in corruptie met focus op dienstverleningsketens van grote beheerders

13 13 agenda DNB 2014 Thema s toezicht: De toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen, herstel van financiële buffers, beter risicobeheer en duurzame aandacht voor integriteit, bestuur en cultuur blijven belangrijke thema s in het themagerichte toezicht van DNB in Zowel op internationaal niveau als op nationaal niveau wordt regelgeving herzien, aangescherpt en geïmplementeerd. De totstandkoming van deze omvangrijke hervormingsagenda neemt meerdere jaren in beslag. Naast grote - reeds ingezette - trajecten, zoals het Single Supervisory Mechanism (SSM), Basel 3, de Capital Requirement Directive 4 (CRD 4/CRR) en EMIR, krijgt de bancaire sector te maken met de ontwikkeling en implementatie van herstel en resolutieplannen. Verder krijgt de pensioensector te maken met het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) en krijgen de verzekeraars te maken met aanvullende eisen als gevolg van onder meer de voorbereiding op Solvency II.

14 20 14 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Complexe ICT omgevingen, informatiebeveiliging en cybercrime Voorzetting periodieke self assesments: Een achterblijvende score betekent dat DNB een verbeterplan vraagt en vervolgens de uitvoering daarvan blijft monitoren DNB verwacht van de instellingen dat zij hun informatiebeveiliging zo snel mogelijk op het Cobit-gebaseerde maturity level 3 of hoger zullen brengen. Dit betekent dat de beheersmaatregelen geformaliseerd zijn en aantoonbaar werken European Market Infrastructure Regulation (EMIR) DNB wil in 2014 vaststellen welke specifieke risico s kunnen optreden bij banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overige instellingen als gevolg van de EMIR-regelgeving voor centrale en niet-centrale clearing van OTC-derivaten Mogelijk zal DNB in 2014 ook naleving van de rapportageverplichtingen onder EMIR onderzoeken en de toepassing van risico-inperkingstechnieken voor niet-centraal geclearde OTCderivaten

15 20 15 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Manipulatie prijszetting markten In eerste instantie bankensector Twee doelen: het bewustzijn over dit integriteitsrisico vergroten en scherp krijgen welke processen binnen financiële instellingen kwetsbaar zijn voor manipulatie Gedrag en cultuur Voorzetting lijn afgelopen jaren In 2014 gericht onderzoek naar het verandervermogen van pensioenfondsen Opvolging van alle bevindingen uit 2013 Belangenverstrengeling In de eerste helft van 2014 volgt nader onderzoek voor een selectie van banken, verzekeraars en pensioenfondsen; indien nodig voorafgegaan door een data-uitvraag De tweede helft van 2014 via een seminar sectorbreed

16 20 16 agenda DNB 2014 voor alle instellingen Nieuwe betaalmethoden Inventarisatie of banken en betaalinstellingen in het retail betalingsverkeer actief zijn met nieuwe betaalmethoden Innovatieve aanbieders die de regels overtreden in kaart brengen en aanpakken Transacties met hoog risico landen Onderzoek naar witwassen Onderzoek naar de naleving en risico s verbonden met de schending van sanctie-regelgeving, onder meer bij schadeverzekeraars (verzekering van lading onder sanctie) en meer algemeen bij betaalstromen vanuit landen die recentelijk betrokken waren bij de doorvoer van drugs en/of de financiering van terrorisme

17 20 17 agenda DNB 2014 pensioenfondsen Houdbaarheid bedrijfsmodellen Met dit themaonderzoek wil DNB in 2014 dat de besturen voldoende zicht hebben op de risico s, de urgentie onderkennen en op tijd gepaste maatregelen nemen Ongeveer zestig pensioenfondsen, die eerder in 2013 kwalificeerde als risicofondsen vragen om de mate van urgentie in kaart te brengen en eventueel benodigde maatregelen te treffen en dit met de toezichthouder te bespreken Liquiditeit in periode van stress In het komende onderzoek gaat DNB de jaaren kwartaalstaten doorlopen op liquiditeitrisico, inclusief derivatenposities Na intern onderzoek zal DNB vijf tot tien nog te selecteren pensioenfondsen bezoeken, met wie verschillende scenario s zullen worden doorgerekend Beheersing renterisico en marktrisico Beheersing en vastlegging van risico s, processen, etc. Ieder kwartaal zal DNB twee fondsen onder de loep nemen. DNB gaat bestuurders, leden van de beleggingsadviescommissie en de vermogensbeheerder/ uitvoerder interviewen en documentatie als risico- en performancerapportages en beleidsdocumenten opvragen

18 20 18 agenda DNB 2014 pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Volgen keuze en implementatie nieuw bestuursmodel Beoordeling DNB statuten, etc. Als fondsen vóór 1 april 2014 hun definitieve conceptstatuten en hun (complete) aanmeldingen insturen, zal DNB vóór 1 juli 2014 uitsluitsel geven of de voorgenomen wijzigingen in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving Nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) Alle fondsen moeten inzicht hebben in de eisen van het nieuwe FTK én de impact daarvan op de financiële opzet en bedrijfsvoering, alsmede op hun communicatie richting hun deelnemers. Daarbij zullen zij op tijd maatregelen moeten treffen zodat op 1 januari 2015 aan de nieuwe wettelijke eisen zal zijn voldaan

19 20 19 agenda DNB 2014 banken Robuste financiering In 2014 opnieuw verder komen in de richting van een integrale aanpak van de financieringsproblematiek DNB organiseert in het tweede kwartaal van 2014 een bijeenkomst rond dit onderwerp Resolutieplannen In 2014 volwaardige operationele resolutieplannen klaar te hebben voor de Nederlandse systeemrelevante banken SSM comprehensive assessment Asset Quality Review De voorziene operationele startdatum van het SSM (Single Supervisory Mechanism) is 4 november 2014 De volgende Nederlandse banken worden in het onderzoek betrokken: ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Waterschapsbank en RBS NV DNB heeft een interne projectorganisatie opgezet van circa 35 fte voor de uitvoering van de CA (comprehensive assessment) en de AQR

20 20 agenda DNB 2014 banken Visie en strategie ten aanzien van renterisico Borduurt voort op het thema Renterisico in het bankenboek van afgelopen jaar De vernieuwing van de EBA-richtlijnen voor renterisico deze verkeert nog in de consultatiefase Risk governance Het risk governance onderzoek bestaat uit vijf deelonderzoeken, die deels al zijn gestart: 1. Operationeel risicobeheer (gestart in 2013) 2. Risk appetite framework (gestart in 2013) 3. Rol compliance-functie bij niet transparante prijsstelling (start in 2014) 4. Belangenconflicten ALM/Treasury en Risk functie (start in 2014) 5. Opvolging nulmeting Internal Audit (start eind 2014, begin 2015) Derivatenposities en balansmanagement Tweede helft 2014: een kwalitatieve en kwantitatieve uitvraag voor een goed beeld van de exacte omvang van derivaten en potentieel ook van de overige posities in het bankenboek, die gevoelig zijn voor marktbewegingen en van de achterliggende logica voor deze posities

21 20 21 agenda DNB 2014 banken Belastinglatenties DTA maken deel uit van kapitaal: DNB wil onderzoek doen hoe banken hiermee omgaan en hoe het functioneert in tijden van stress Ontwikkeling van een beoordelingskader voor de toezichthouders in het lopende toezicht Effectieve overgang naar Europees Toezicht en migratie naar CRD 4/CRR Intensieve begeleiding door DNB voor overgang naar regels ECB Veel aandacht voor verslaggeving, compliance, databeheersing, etc. Aanpassing interne organisatie DNB hiervoor Beoordeling migratieplannen Beter toezicht door betere rapportages Diepgaander toetsen door DNB Stringenter handhaven op opgeleverde rapportages (eventueel boetes) Mede om invulling te geven aan CRD 4/CRR en SSM verbetert DNB haar processen en systemen voor de ontvangst en het gebruik van toezichtdata

22 20 22 agenda DNB 2014 verzekeraars Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen In de eerste helft van 2014 wil DNB een heldere visie vormen met betrekking tot de marktontwikkelingen en projecties opstellen In de tweede helft van 2014 wil DNB een analyse maken van de data en de toezichtprioriteiten in kaart brengen, zodat DNB waar nodig effectief kan optreden. Invoering risicogebaseerd raamwerk Introductie van de Eigen Risicobeoordeling (ERB) en het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC) per DNB zal in 2014 hieraan bijzondere aandacht besteden Goede overgang naar SII: overleg met de sector, om onduidelijkheden te bespreken en - waar mogelijk - ontbrekende informatie aan te vullen Waardering niet-beursverhandelbare activa Inzicht verwerven in de totstandkoming van de waardering van niet-beursverhandelbare beleggingen (b.v. hypotheekportefeuilles) Onderzoek naar details: bij een aantal verzekeraars waar het belang van niet-beursverhandelbare activa groot is in relatie tot de gehele balans

23 20 23 agenda DNB 2014 verzekeraars Functioneren interne auditfunctie In 2014 het functioneren van de IA bij verzekeraars onder de loep nemen. Doel van het onderzoek is dat alle verzekeraars een adequaat ingerichte en onafhankelijke IA hebben

24 24 conclusies Toezicht neemt wederom ook in 2014 toe langs twee sporen: Meer partijen krijgen te maken met toezicht door AFM en/of DNB Toezicht wordt intensiever: diepgaander en op meer onderwerpen Er zijn veel veranderingen, recentelijk en aankomend, in de wet- en regelgeving zelf. Dit wordt ook weer vertaald naar aanvullende eisen van de toezichthouder. Dit leidt tot: Een veelheid aan projecten binnen instellingen ten aanzien van implementatie Een toenemende rapportagedruk en aandacht van het management voor toezicht

25 25 over 4thline Drs Tamara Monzón RA; Tamara Monzón is een bedrijfseconome, register accountant en is sinds 2005 als zelfstandig professional actief op het gebied van risico management in de financiële sector. Zij is gespecialiseerd in in control vraagstukken bij Nederlandse multinationals zoals risk appetite, orsa, tabaksblat, sox e.d. Hierin heeft zij een bewezen staat van dienst als adviseur en implementatiepartner van commissarissen, bestuur en hoger management. Drs Margreet Haandrikman AAG; Margreet Haandrikman is actuaris en is sinds 2011 als adviseur actief op het gebied van risico management in de financiële sector. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van financieel risico management zoals Solvency II, Value based en kapitaal management, ALM, M&A, e.d. Voorheen was zij onder meer werkzaam als directeur groepsactuariaat bij Achmea en als corporate finance adviseur. Daarnaast heeft zij meerdere bestuursfuncties vervuld binnen het Actuarieel Genootschap en the Institute of Actuaries. Anja Verscheijden; Anja Verscheijden heeft een brede achtergrond in de financiële dienstverlening. Vanuit haar rollen als product- en projectmanager bij Nationale Nederlanden en niche verzekeraar UAP Verzekeringen, heeft zij kennis van alle processen binnen het verzekeringsbedrijf. Ook was zij verantwoordelijk voor Marketing- en Productmanagement bij ABP Hypotheken en voor Detachering- & Interim Management bij Mercer. Zij is een waardevolle gesprekspartner en adviseur voor menig directielid, hoofd actuariaat of hoofd operations bij verzekeraars, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.

26 pragmatisch risicomanagement

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance Uw AIFMD-vergunningaanvraag Voor u ligt de handreiking die op een praktische wijze

Nadere informatie