BELEID GROEP HUMAN RESOURCES 14.KLOKKENLUIDERSREGELING 2004, PAGINA 1 VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID GROEP HUMAN RESOURCES 14.KLOKKENLUIDERSREGELING 2004, PAGINA 1 VAN"

Transcriptie

1 14.KLOKKENLUIDERSREGELING Publicatie: September 2004, Jan PAGINA 1 VAN Pagina No. 1. Beleid Doel Beschermde openbaar gemaakte informatie Een feit openbaar maken bij het bedrijf Onderzoeksproces Bescherming voor werknemers Tuchtmaatregelen ten gevolge van beschermde openbaar gemaakte informatie Andere relevante procedures...5 Appendix A 6 Appendix B...7

2 PAGINA 2 VAN 1. Beleid De wetgeving in heel wat landen waar het Bedrijf actief is beschermt werknemers die wantoestanden of een schending van de wet binnen hun organisatie rapporteren ( klokkenluidersregeling ). Het Bedrijf verplicht zich ertoe verantwoorde handelspraktijken te stimuleren en de principes achter dit type wetgeving te steunen. Het beleid heeft tot doel eender welke werknemer aan te moedigen die te goeder trouw gelooft dat er zich een wantoestand of een schending van de wet heeft voorgedaan of op het punt staat zich voor te doen, om dit openbaar te maken op een vertrouwelijke manier bij een Bedrijfsambtenaar zonder te moeten vrezen voor enig nadelig effect op zijn/haar beroepsactiviteiten. Werknemers worden aangemoedigd om de procedures te volgen die in dit beleid gestipuleerd staan zodra zij zich zorgen maken over een mogelijke wandaad. Dit zal het Bedrijf in staat stellen om de aantijgingen vroegtijdig en op een doeltreffende manier aan te pakken. Beschuldigingen geuit door werknemers zullen ernstig geëvalueerd en meteen aangepakt worden. De vertrouwelijkheid zal gerespecteerd worden voor zover dit wettelijk mogelijk is. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Human Resources Managers om in te staan dat alle werknemers zich bewust zijn van het beleid en in staat zijn zich te kwijten van hun verantwoordelijkheden. 2. Doel Dit beleid is van toepassing op alle personen in de volgende categorieën die diensten verlenen aan het Bedrijf, zijnde: werknemers van het Bedrijf; uitzendkrachten of werknemers in dienstverband; zelfstandige contractanten; of stagiairs op bedrijfsstage of in beroepsopleiding bij het Bedrijf. Hierna wordt naar dergelijke personen verwezen als werknemers. 3. Beschermde openbaar gemaakte informatie: Openbaar gemaakte informatie waarop dit beleid van toepassing is, wordt vermeld als Beschermde openbaar gemaakte informatie. Om als Beschermde openbaar gemaakte informatie geformuleerd te worden, moet deze: te goeder trouw gerapporteerd zijn; aangegeven zijn in de redelijke overtuiging van de werknemer die de informatie openbaar maakt dat enkele van de volgende feiten ( relevante wandaden ) zich hebben voorgedaan of zich waarschijnlijk zullen voordoen: misdrijf;

3 PAGINA 3 VAN inbreuk op een wettelijke verplichting; ongeoorloofde handelspraktijken; discriminerend of agressief gedrag; intimidatie of pesterij; gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van eender welke persoon; milieuverontreiniging; of opzettelijke geheimhouding die kan aantonen dat één van de hogervermelde feiten zich heeft voorgedaan. Het beleid van Johnson Matthey bestaat erin om de bescherming te verschaffen zoals uiteengezet in dit beleid aan alle werknemers, zelfs wanneer dit niet vereist is door de plaatselijke wetgeving. 4. Een feit openbaar maken bij het Bedrijf Een werknemer die met reden overtuigd is dat zich een wandaad heeft voorgedaan of zich waarschijnlijk zal voordoen vanuit het bedrijf, of vanwege een werknemer van het bedrijf, moet dit onmiddellijk melden. Afhankelijk van de ernst en de gevoeligheid van de vermeende wandaad bestaan er tal van opties om dit te rapporteren. Als het openbaar maken gaat over de dagelijkse activiteiten bij Johnson Matthey, dan zou de openbaarmaking normaal gezien aangegeven moeten worden bij de lijnmanager van de werknemer of bij de plaatselijke Human Resources Manager/directeur. Als het openbaar maken gaat over het Senior Management Team van een bedrijfsafdeling kan het aangewezen zijn om de openbaarmaking onmiddellijk aan te geven bij het hoofd van de bedrijfsafdeling of bij de senior directeur die verantwoordelijk is voor de betrokken bedrijfsafdeling. Als het openbaar maken gaat over de activiteiten van de senior leidinggevenden van Johnson Matthey kan het aangewezen zijn de openbaarmaking aan te geven bij de senior directeur die verantwoordelijk is voor de betrokken bedrijfsafdeling. Een werknemer mag ook verslag uitbrengen van een wandaad bij de relevante Directeur van de Afdeling Human Resources of de Juridische Afdeling. Afhankelijk van de ernst en de gevoeligheid van de vermeende wandaad kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij de werknemer zich niet comfortabel voelt om een aantijging op deze manier openbaar te maken. In een dergelijke situatie mag de werknemer de openbaarmaking onmiddellijk rapporteren bij een lid van de Bestuursraad van Directieleden (Chief Executives Committee), bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de onafhankelijke senior directeur van Johnson Matthey. Bovendien heeft het Bedrijf een onafhankelijke, veilige rapporteringsmogelijkheid in het leven geroepen die een middel is om op een vertrouwelijke manier een feit openbaar te maken, ofwel via het internet, ofwel via een gratis telefoonnummer. De toegang daartoe is te verkrijgen via en verdere informatie is te vinden in Appendix B.

4 PAGINA 4 VAN Om bij te dragen tot het onderzoek van een beschuldiging van een wandaad zou de werknemer de persoon aan wie de openbaarmaking is gerapporteerd alle relevante informatie waarover hij/zij beschikt in verband met de vermeende wandaad moeten bezorgen. De openbaarmaking dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren en dient zoveel mogelijke feitelijke als praktische informatie te bevatten. Over het algemeen dient de ontvanger van de openbaarmaking (dergelijke personen worden hierna vermeld als de ontvanger ) binnen een redelijke haalbare termijn een schriftelijke mededeling te verstrekken dat de openbaarmaking werd gerapporteerd. Afhankelijk van de aard van deze openbaarmaking zal deze mededeling normaal gezien gericht zijn aan de relevante HR manager, het afdelingshoofd of de senior directeur die verantwoordelijk is voor de relevante bedrijfsafdeling (dergelijke personen worden hierna vermeld als de onderzoeker ). Deze persoon is dan verantwoordelijk voor het onderzoeken van de openbaarmaking. Onder omstandigheden dat de zaak als zodanig ernstig of gevoelig wordt beschouwd, kan het nodig zijn een lid van de Bestuursraad van Directieleden (CEC), de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de onafhankelijke senior directeur van Johnson Matthey in kennis te stellen. Over het algemeen dient de ontvanger de werknemer op de hoogte te brengen van de stappen die ondernomen worden, zoals aangewezen. Een samenvatting van de Rapporteringsprocedure is ondergebracht in Appendix A. 5. Onderzoeksproces De onderzoeker is verantwoordelijk om het onderzoek van de openbaarmakingen op zich te nemen. Hij/zij zal garanderen dat gepaste onderzoeken stipt worden uitgevoerd en dat de aangewezen managers, officiële experten en senior directeur(s) geïnformeerd worden of betrokken worden bij het onderzoek zoals aangewezen. Binnen de zeven dagen dat de openbaarmaking gerapporteerd is dient de werknemer die de openbaarmaking heeft aangegeven, de bevestiging te ontvangen dat de aantijging onderzocht wordt binnen een geschat tijdsschema en alle mogelijke informatie aangaande de vordering zoals aangewezen. Bij de afronding van het onderzoek dient de werknemer in het algemeen geïnformeerd te worden over de bevindingen van het onderzoek en ingelicht over alle mogelijke acties die daaruit voortvloeien, gesteld dat dit geen schending van vertrouwen of wettelijke verplichtingen met zich meebrengt. 6. Bescherming voor werknemers In heel wat landen waar het Bedrijf actief is beschermt de wetgeving werknemers tegen mogelijke nadelige effecten op zijn/haar beroepsactiviteiten ten gevolge van het Beschermd Openbaar Maken Van Informatie. Voor een werknemer die slachtoffer is, die gediscrimineerd wordt of ontslagen wordt als gevolg van het Beschermd Openbaar Maken van Informatie, zijn dikwijls bepaalde wettelijke hulpmiddelen voorzien, inclusief het recht om een schadevergoeding te eisen in sommige gevallen.

5 PAGINA 5 VAN Het Bedrijf stelt zich garant dat werknemers die een Beschermde Openbaarmaking van Informatie rapporteren, niet benadeeld of gediscrimineerd zullen worden met betrekking tot welke arbeidsvoorwaarden ook. Hieronder zou bijvoorbeeld een weigering tot promotie kunnen vallen. Indien eender welke werknemer van het Bedrijf erop betrapt wordt dat hij/zij zich tegenstrijdig aan dit beleid gedraagt, zal dit beschouwd worden als een disciplinaire overtreding. Zo zal een dergelijke actie waarbij een werknemer een andere werknemer belet om een Beschermde Openbaarmaking van Informatie te rapporteren, eveneens beschouwd worden als een disciplinaire overtreding. Beschuldigingen zullen op een vertrouwelijke manier behandeld worden en de identiteit van de werknemer dient zo veel mogelijk wettelijk beschermd te worden. Tijdens het onderzoek van de beschuldiging zal de onderzoeker trachten te garanderen dat alle mededelingen met betrekking tot de beschuldiging op een vertrouwelijke manier behandeld worden. Een werknemer heeft het recht om te eisen dat de openbaarmaking anoniem behandeld wordt en de onderzoeker moet trachten aan die eis te voldoen. Evenwel, moest het voorkomen dat dit het onderzoek belemmert, dan dient toestemming gevraagd om zijn/haar identiteit bekend te maken. 7. Tuchtmaatregelen ten gevolge van beschermde openbaar gemaakte informatie Indien, volgens het onderzoek, een beschuldiging als gegrond wordt bevestigd, dan zullen tuchtmaatregelen genomen worden tegen de werknemer/s die betrokken is/zijn bij de wandaad zoals aangewezen in en in overeenkomst met het Bedrijfsbeleid. Een werknemer die met opzet een valse of frauduleuze openbaarmaking rapporteert, kan onderworpen worden aan tuchtmaatregelen overeenkomstig het Bedrijfsbeleid. 8. Andere relevante procedures Werknemers dienen zich bewust te zijn van lokale Disciplinaire en Klachtenprocedures.

6 PAGINA 6 VAN APPENDIX A SAMENVATTING VAN DE RAPPORTERINGSPROCEDURE Stap 1: a) De werknemer dient de kwestie aan de orde te stellen bij een lijnmanager of bij de lokale HR manager die de zaak vertrouwelijk zal behandelen. De betrokken manager zal met de werknemer overwegen of de kwestie onder de Klokkenluidersregeling valt of dat ze dient behandeld te worden via een ander beleid of procedure. In elk geval is de HR-afdeling ter beschikking om advies en begeleiding te verstrekken. b) De gecontacteerde manager zal de aan de orde gestelde kwestie opvolgen overeenkomstig het beleid. Daarbij kan het nodig zijn dat de werknemer een onderzoeksvergadering bijwoont. De werknemer zal ingelicht worden over de actie die dient ondernomen te worden en over de vorderingen, in zoverre dit geen inbreuk betekent op de verplichtingen van Johnson Matthey tegenover personen of strijdig is met de wet. Stap 2: Indien de werknemer niet in staat is om de zaak aan de orde te stellen bij zijn/haar lijnmanager, of indien zij ontevreden blijven, dan dient de zaak aan de orde gesteld te worden bij het hoofd van hun lijnmanager, of bij gebrek hieraan bij het afdelingshoofd van het bedrijf of bij de senior directeur die verantwoordelijk is voor de betrokken bedrijfsafdeling. Een werknemer mag ook wandaden rapporteren bij de relevante Human Resources Afdelingsdirecteur of de Juridische Afdeling, of via de onafhankelijke veilige online rapporteringsmogelijkheid of via het gratis telefoonnummer, waartoe toegang verkregen kan worden via Indien de onderzoeker van mening is dat de kwestie onder het Klokkenluidersbeleid valt, dan kan de zaak opgevolgd worden zoals onder Stap 1b. Wanneer een werknemer gebruik maakt van het gratis telefoonnummer of van dan zal hem/haar een unieke code toegekend worden, een meldingscode genaamd. Deze dient veilig bewaard te worden. Na 5-6 werkdagen kan de meldingscode gebruikt worden om het rapport in te kijken voor feedback of voor vragen. Stap 3: Indien de werknemer ontevreden blijft, of wanneer hij de zaak te ernstig of te gevoelig vindt om op een of andere manier aan de orde te stellen, dan kan hij/zij een lid van de Bestuursraad van Directieleden (CEC) of de Gedelegeerde Bestuurder contacteren, of zich schriftelijk wenden tot: de onafhankelijke Senior Directeur van Johnson Matthey: c/o the Company Secretary (Bedrijfssecretaris), Johnson Matthey Plc, 5th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 4AB.

7 PAGINA 7 VAN APPENDIX B JM Ethics Line Vragen en Antwoorden Over de website Vraag: Wat is de JM Ethics Line? JM Ethics Line is een beveiligde website die bewaard wordt op een server beheerd door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf, LRN EthicsPoint. JM Ethics Line is een uitgebreid en betrouwbaar rapporteringsprogramma om het management en de werknemers bij te staan in de samenwerking om elke bezorgdheid met betrekking tot fraude, misbruik en wangedrag op de werkvloer aan de orde te stellen en bovendien een positieve werkomgeving te bevorderen. Dit nieuwe rapporteringsprogramma is niet bedoeld om lokale procedures op de werkvloer te vervangen, maar verschaft werknemers een bijkomend alternatief, beveiligd middel om zaken van persoonlijk belang te rapporteren. Vraag: Mag ik rapporteren door ofwel het internet of de telefoon te gebruiken? Ja. Door u keuzemogelijkheden te bieden helpt JM Ethics Line te garanderen dat werknemers een rapport anoniem kunnen indienen en wel op de voor hen meest comfortabele en passende manier. Vraag: Waarom hebben we een systeem als JM Ethics Line nodig? Wij zijn ervan overtuigd dat onze werknemers ons hoogste goed zijn. Wij beschikken al over doeltreffende lokale rapporteringsprocedures, maar door het creëren van bijkomende open communicatiekanalen kunnen we een positieve werkomgeving bevorderen en de productiviteit maximaliseren. Beursgenoteerde bedrijven kunnen in de toekomst bij wet verzocht worden om over een anoniem rapporteringsmiddel te beschikken voor het indienen van boekhoudings- en auditfraude in te dienen onmiddellijk bij de auditcommissie. Een doeltreffende rapporteringssysteem kan een handig middel zijn om verliezen te beperken die te wijten zijn aan fraude en misbruik. Vraag: Wil het management echt wel dat ik rapporteer? Ja. Het Bedrijf wenst een positieve en open werkomgeving aan te moedigen. U weet wat er zich afspeelt op uw Bedrijfsafdeling zowel de goede als de slechte zaken. U kan als eerste weet hebben van een activiteit die een reden tot bezorgdheid kan zijn. Uw rapportering kan de mogelijke negatieve impact op het bedrijf en zijn mensen beperken. Eveneens kan het aanbieden van een positieve inbreng helpen om de punten vast te stellen die de bedrijfscultuur en de prestaties kunnen verbeteren. Vraag: Waarom zou ik rapporteren wat ik weet? Wat houdt dit in voor mij? Wij hebben allemaal het recht om in een positieve omgeving te werken en dat recht brengt de verantwoordelijkheid met zich mee op een ethisch manier te handelen en aan de aangewezen mensen te laten weten wanneer iemand zich niet gepast gedraagt. Door samen te werken kunnen we een gezonde en productieve omgeving behouden. Gezamenlijk wangedrag kan de bestaansmiddelen van een volledig bedrijf bedreigen.

8 PAGINA 8 VAN Vraag: Welke soort situaties moet ik rapporteren? JM Ethics Line is een communicatiemanier die het middel verschaft om informatie van allerlei soorten te delen. Het is een rapporteringsmanier die u beschikbaar wordt gesteld wanneer u zaken niet onmiddellijk wenst te rapporteren aan uw eigen overste of manager. Vraag: Wanneer ik een inbreuk vaststel, moet ik dit dan niet juist rapporteren aan mijn manager, aan de veiligheid of human resources en hen de zaak laten afhandelen? Ja, dat dient u inderdaad te doen, en u wordt ook aangemoedigd om dit te doen, maar er kunnen goede redenen zijn waarom u eveneens gebruik zou wensen te maken van JM Ethics Line. In de eerste plaats garandeert JM Ethics Line dat uw rapportering bij de gepaste mensen terecht komt. Dat zou kunnen of niet kunnen gebeuren wanneer u iets enkel rapporteert aan uw manager, vooral als het gaat om kwesties die niet onder zijn/haar bevoegdheid vallen. Wat nog belangrijker is: rapporten kunnen anoniem geregistreerd worden en elke rapporteringsinformatie is beveiligd en wordt bewaard onder strikte vertrouwelijkheid. Vraag: Bij mijn weten genereert elke rapportering die ik verstuur vanuit een bedrijfscomputer een serverlogboek dat elke website toont waarmee mijn PC verbonden is, en zal dit logboek mij niet identificeren als de maker van het rapport? JM Ethics Line genereert of bewaart geen logboeken van interne verbindingen met IPadressen, er is dus geen informatie beschikbaar die uw PC aan JM Ethics Line koppelt. Een percentage kleiner dan 12% van rapporteringen gegenereerd tijdens de kantooruren toont aan dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven om vanuit een comfortabele positie bij hen thuis te rapporteren na de werkuren en tijdens het weekend. Vraag: Kan ik een rapportering van thuis uit indienen en toch anoniem blijven? Ja, een rapportering van thuis uit, vanuit de computer van een buur of vanuit eender welk internetportaal zal altijd beveiligd en anoniem blijven. Een internetportaal identificeert nooit een bezoeker via de schermnaam/het mailadres en het JM Ethics Line systeem verwijdert internetadressen zodat de anonimiteit volledig bewaard blijft. Een bijkomend voordeel is dat JM Ethics Line contractueel ertoe verbonden is om de identiteit van de persoon die rapporteert niet uit te pluizen. Vraag: Ik maak me zorgen dat de informatie die ik verstrek aan JM Ethics Line uiteindelijk mijn identiteit zal onthullen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat dit niet zal gebeuren? Het systeem van JM Ethics Line is ontworpen om uw anonimiteit te beschermen. Nochtans dient u zich als rapporterende partij ervan te verzekeren dat de tekst van het rapport uw identiteit niet toevallig onthult, bijvoorbeeld, Vanuit mijn bureau naast Jan Smith of In mijn 33 jaar Vraag: Is dit systeem niet net een voorbeeld dat ik in de gaten word gehouden? Het JM Ethics Line systeem legt er zich op toe om het positieve aspect van onze algemene filosofie te accentueren en laat ons toe een veilige, beveiligde en ethische werkplek te garanderen. U wordt aangemoedigd om begeleiding te zoeken voor ethische dilemma s, om positieve suggesties te verschaffen of om een bezorgdheid mee te delen. Doeltreffende communicatie is essentieel op de werkvloer de dag van vandaag en dit is een handig instrument om die communicatie te bevorderen. Wij hebben zorgvuldig het beste rapporteringsprogramma uitgekozen om ons Klokkenluidersbeleid aan te vullen en om aan onze nalevingsverplichtingen tegemoet te komen en ze te overtreffen terwijl we een positieve rapporteringsomgeving behouden.

9 PAGINA 9 VAN VRAAG: Ik ben mij ervan bewust dat sommige personen betrokken zijn bij onethische gedragingen, maar dit heeft geen invloed op mij. Waarom zou ik moeite doen om dit te rapporteren? Onze doelstelling is ethisch gedrag te bevorderen. Elke vorm van onethisch gedrag, op eender welk niveau, brengt uiteindelijk schade toe aan het bedrijf en aan al onze werknemers, u inbegrepen. U hoeft enkel maar te overdenken wat er in recente bedrijfsschandalen is gebeurd om de desastreuze gevolgen vast te stellen die een schijnbaar onschuldige afwijking van ethiek kan teweeg brengen op een anders zo gezond bedrijf. Als u dus weet heeft van eender welk incident van wangedrag of ethische overtredingen, beschouw dit dan als een verplichting aan uzelf en uw collega s om dit te rapporteren ofwel via de lokale rapporteringsprocedures ofwel via JM Ethics Line. VRAAG: Ik ben er niet zeker van dat wat ik heb gezien of gehoord een overtreding van het bedrijfsbeleid is, of dat er onethisch gedrag mee gemoeid is, maar het lijkt me niet correct. Wat moet ik doen? Dien een rapport in. JM Ethics Line kan u helpen om het rapport voor te bereiden en in te dienen, zodat het correct begrepen wordt. We zien liever dat u een situatie rapporteert die onschuldig blijkt te zijn dan dat mogelijk onethisch gedrag niet gecontroleerd wordt omdat u niet zeker was. VRAAG: Waar belanden deze rapporten? Wie heeft er toegang toe? Rapporten worden meteen geregistreerd op de beveiligde server van JM Ethics Line om elke mogelijke vorm van beveiligingsinbreuken te voorkomen. JM Ethics Line stelt deze rapporten enkel ter beschikking aan specifieke personen binnen het bedrijf, die belast zijn met het evalueren van het type inbreuk en het lokaliseren van het incident. Elke ontvanger van deze rapporten heeft een opleiding genoten hoe deze rapporten op een uiterst vertrouwelijke manier moeten bewaard worden. VRAAG: Wat als mijn baas of andere managers betrokken zijn bij een overtreding? Krijgen zij dit rapport niet in handen en zullen zij de zaak niet proberen te verdoezelen? Het JM Ethics Line systeem en de verspreiding van de rapporten zijn zo ontworpen dat de betrokken partijen niet in kennis worden gesteld of toegang krijgen tot de rapporten waarin zij vermeld worden. VRAAG: Wat als ik mij iets belangrijks herinner over het incident nadat ik het rapport heb ingediend? Of wat als het bedrijf bijkomende vragen betreffende mijn rapport voor mij heeft? Als u een rapport indient bij de website van JM Ethics Line of via het Call Center van JM Ethics Line, dan krijgt u een unieke gebruikersnaam en wordt u gevraagd een paswoord te kiezen. U kan terugkeren naar het systeem van JM Ethics Line ofwel via het internet ofwel per telefoon en u heeft toegang tot het originele rapport om vragen te beantwoorden die gesteld worden door een bedrijfsvertegenwoordiger en u kan bijkomende informatie toevoegen die open vragen helpt op te lossen. Wij raden ten stelligste aan dat u terugkeert naar de website binnen de opgegeven tijd om de vragen van het bedrijf te beantwoorden. U en het bedrijf bevinden zich nu in een anonieme dialoog waarin de situaties niet enkel geïdentificeerd worden maar ook kunnen opgelost worden, hoe complex ze ook zijn.

10 PAGINA VAN VRAAG: Zijn deze nabehandelingen van rapporten even goed beveiligd als het eerste? Alle correspondentie van JM Ethics Line wordt in dezelfde strikte vertrouwelijkheid bewaard als het oorspronkelijke rapport en gaat schuil onder dezelfde anonimiteit. VRAAG: Wat als ik wil geïdentificeerd wil worden met mijn rapport? Er bestaat een onderdeel in het rapport om uzelf te identificeren indien u dat wenst. VRAAG: Kan ik nog altijd een rapport indienen indien ik geen toegang heb tot het internet? U kan een rapport bij JM Ethics Line indienen vanuit eender welke computer die toegang heeft tot het internet. U kan dit indienen van bij u thuis. Verscheidene openbare plaatsen, inclusief de openbare bibliotheek, beschikken over internetcomputers. Als u geen toegang krijgt of u voelt zich niet comfortabel bij het gebruik van een computer, dan kan u de gratis hotline bellen van JM Ethics Line, die 24 uren per dag beschikbaar is, 365 dagen per jaar. VRAAG: Is de gratis hotline telefoon ook vertrouwelijk en anoniem? Ja. Er zal u gevraagd worden om dezelfde informatie te verstrekken die u zou verstrekken in een rapport gebaseerd op het internet en de persoon die u interviewt zal uw antwoorden intikken in de website van JM Ethics Line. Op deze rapporten zijn dezelfde beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen van toepassing tijdens de overdracht.

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor AAR Werknemers

Vragen & Antwoorden voor AAR Werknemers Over EthicsPoint Wat is de rol van EthicsPoint bij de AAR Ethics Hotline? Waarom hebben we een systeem als EthicsPoint nodig? Wat is EthicsPoint? Meldingen Algemeen Wie kan contact opnemen met de AAR Ethics

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden voor medewerkers en zakelijke partners INFORMATIE OVER EthicsPoint MELDINGEN ALGEMEEN BEVEILIGING EN

Veelgestelde vragen en antwoorden voor medewerkers en zakelijke partners INFORMATIE OVER EthicsPoint MELDINGEN ALGEMEEN BEVEILIGING EN Veelgestelde vragen en antwoorden voor medewerkers en zakelijke partners INFORMATIE OVER EthicsPoint MELDINGEN ALGEMEEN BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN MELDINGEN TIPS EN BEST PRACTISES MEER VEELGESTELDE

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Inleiding We willen met dit document de collega's van Staples inlichten over de hulplijn inzake ethiek en conformiteit, gekend als de Staples EthicsLink, en de voorwaarden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU)

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) Northrop Grumman Corporation en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna Northrop Grumman of Onderneming ) hebben een langdurige

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen.

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Speak Up procedure Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort The Netherlands T +31 33 713 3333 www.frieslandcampina.com

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement KEaRN

Klachtenreglement KEaRN Klachtenreglement KEaRN Externe versie De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed

Nadere informatie

BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS

BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS Beleid ten aanzien van klokkenluiders BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS Het Statement of Corporate Ethics (bedrijfsethisch beleid) van Amcor Limited bevat ook een voorziening ten aanzien van klokkenluiders

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs Blue Line Accountants en Belastingadviseurs Klokkenluidersregeling Blue Line Accountants en belastingadviseurs B.V. Televisieweg 31 1322 AC Almere T 020 658 95 90 F 020 658 95 91 E Menno@bluelineaccountants.com

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

Klachtenreglement Basta! Jobcoaching

Klachtenreglement Basta! Jobcoaching Klachtenreglement Basta! Jobcoaching A. Definitie van een klacht A.1 Onder een klacht wordt in het kader van dit reglement verstaan iedere uiting (schriftelijk of mondeling) van ontevredenheid met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek 1. Algemeen SmitsVandenBroek vindt een goede klachtenregeling belangrijk. Daarom is het van belang dat medewerkers en personen van buiten onze organisatie vermeende

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 1 AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1 2 Klokkenluidersregeling... 2 1 1 Algemeen In deze regeling worden de volgende

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING DELOITTE

KLACHTENREGELING DELOITTE Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Om medewerkers van Eigen Haard de mogelijkheid te geven misstanden te melden hebben wij deze Klokkenluiderregeling opgesteld.

Om medewerkers van Eigen Haard de mogelijkheid te geven misstanden te melden hebben wij deze Klokkenluiderregeling opgesteld. De Klokkenluiderregeling van Eigen Haard Eigen Haard wil een inspirerende werkomgeving creëren waar competente medewerkers ondernemend kunnen handelen. Maar we zijn ook een bedrijf dat de integriteit hoog

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 27/2008 van 3 september 2008 Betreft: Advies uit eigen beweging met betrekking tot de code waartoe de verkrijgers van rijksregistergegevens zich verbinden bij het uitvoeren van hun wetenschappelijke

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Algemene toelichting Medewerkers - inclusief leidinggevenden - zijn degenen die soms merken dat er

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie