Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: HBO-ICT, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met havo-diploma tot Ja Ja Ja Ja Student met havo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma tot Ja Ja Ja Ja 1

2 Student met vwo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Is niet van toepassing bij de opleiding HBO-ICT Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) De opleiding HBO-ICT heeft geen aanvullende eisen Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) De opleiding HBO-ICT biedt geen deeltijdopleiding aan Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) De opleiding HBO-ICT biedt geen duale opleidingsvariant aan. 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het opleidingsprofiel van HBO-ICT is opgesteld op basis van de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 1. Deze beschrijving bevat naast een verantwoording van relevante competenties (body of knowledge and skills) en de breakdown daarvan in beroepstaken ook een aantal voorbeelden van karakteristieke beroepssituaties van beginnende ict-professionals. Deze voorbeelden fungeren als illustraties van elementen uit het model en maken de relatie met de beroepspraktijk zichtbaar Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleiding HBO-ICT conformeert zich aan het landelijk kader HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf ). De voor de domeinbeschrijving ontworpen profielmatrix kenmerkt zich door de drie dimensies uit de volgende tabel Dimensie Competentie Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren ICT-architectuurlaag Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Representeert WAT de ICT-er doet In welk ASPECT van de ICT 1 Gebaseerd op versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) en conform vernieuwde versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) 2

3 Niveau van beheersing Op welk NIVEAU (1, 2 of 3) Door de dimensies in deze matrix te operationaliseren ontstaat een opleidingsprofiel. Voor de twee afstudeerrichtingen van de opleiding HBO-ICT namelijk Software Engineering en Business & Management, gelden de volgende profielen. Software Engineering Business & Management Om onderwijs te beschrijven zijn in de cellen hiervan beroepstaken opgenomen. De curriculum breakdown voor de opleiding HBO-ICT van competenties naar beroepstaken is hieronder beschreven. Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren Analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving, en opstellen van functionele specificaties. 1.1 Consequenties bestuderen van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening 1.2 Bestuurbaar maken van bedrijfsprocessen aan de hand van bruikbare informatie en gegevens en met behulp van de oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.3 Knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties beschrijven. 1.4 Bestaande bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen en gegevens visualiseren en met behulp van oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.5 Een requirement analyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode. 1.6 Een eenvoudige acceptatietest opstellen 1.7 Specificaties (OS, LAN, werkplek, beveiliging) opstellen 1.8 Een designanalyse uitvoeren op product, communicatie- en omgevingsniveau 1.9 Een acceptatietestplan opstellen Een requirement analyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem in een context van diverse bestaande systemen met verschillende belanghebbenden. 2 Adviseren Formuleren van een onderbouwd advies voor de heriichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem op basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Daarbij aspecten als financiën, tijd, organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing betrekken. 2.1 Adviseren over de afstemming tussen business en ict (alignment en governance). 2.2 Adviseren over knelpunten op het terrein van 1) samenhang van processen 2) organisatie (rollen) 3) processtructuur 4) operationele/tactische besturing 5) informatievoorziening in een keten 2.3 Voor een enkel proces en binnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van 1) organisatie(structuur) 3

4 2) processtructuur 3) informatieverzorging. 2.4 Een advies opstellen voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 2.5 Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software 2.6 Pakketselectie uitvoeren voor infrastructuur- en security gerelateerde software en hardware. 2.7 Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komen. 2.8 Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. 2.9 Adviseren over beveiliging en iichting van een werkplek of eenvoudig netwerk Adviseren bij de keuze voor media in relatie tot communicatiedoelen en -doelgroepen Een advies presenteren, aan een pitch deelnemen of een product presenteren Adviseren over de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder een leverancier zijn diensten moet aanbieden Adviseren bij de keuze van crossmedia platforms Een navigatiestructuur opstellen Adviseren over de iichting van een softwareontwikkelproces Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software Adviseren met betrekking tot de keuze voor structurele softwarearchitectuur en/of software frameworks binnen één softwareplatform. 3 Ontwerpen Ontwerpen van een ICT-systeem op basis van specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 3.1 Architectuur van processen met bijbehorende beheersing en informatievoorziening ontwerpen. 3.2 In relatie met it-mogelijkheden ontwerpen van bedrijfsprocessen (al dan niet in een keten). 3.3 Vormgeven van 1) een enkel bedrijfsproces 2) organisatieonderdeel 3) de informatievoorziening 3.4 Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 3.5 Een volledig (compleet en consistent) ontwerp opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen en aansluit op bestaande software, dat alle requirements faciliteert. 3.6 Beschrijven van functioneel ontwerp, processen en procedures voor onderhoud en beheer. 3.7 Een eenvoudig netwerk ontwerpen en specificeren 3.8 Multimediale communicatiemiddelen ontwerpen. 3.9 Schetsen voor een gebruikersinterface maken Een storyboard opstellen Een gebruikersinterface ontwerpen. 4 Realiseren Bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 4.1 Veranderprocessen begeleiden en uitvoeren. 4.2 Invoering en acceptatie van nieuwe procedures realiseren in samenhang met gewijzigde informatievoorziening en besturing. 4.3 Werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen beschrijven en opstellen 4.4 Een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4.5 Een eenvoudig computernetwerk bouwen, installeren en documenteren. 4.6 Basisprincipes van design toepassen bij het bouwen van eendimensionale communicatiemiddelen. 4.7 Usability tests opzetten en uitvoeren. 4.8 Een informatiesysteem, dat bestaat uit meerdere subsystemen, bouwen, testen en beschikbaar stellen. Daarbij aansluiten op bestaande software en gebruikmaken van een ontwikkelomgeving. 5 Beheren Vormgeven van exploitatie en beheer van ICT-systemen en zorg dragen voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verlenen van diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. In samenhang met ontwerp en realisatie zorgen voor het onderhoud van ICT-systemen. 5.1 Procesarchitectuur (principes, bedrijfsregels en modellen) beheren. 4

5 5.2 Procesbeheer iichten en proceswijzigingen implementeren. 5.3 Procesdocumentatie onderhouden en de behoefte aan procesveranderingen inventariseren. 5.4 Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving 5.5 Een beheerorganisatie optimaliseren en sturen, rekening houdend met de klantorganisatie: SLA-beheer, en applicatiebeheer. 5.6 De kwaliteit van de service en infrastructuur evalueren en beheerprocessen iichten en/of optimaliseren. 5.7 De performance van applicaties en infrastructuur evalueren. 5.8 Rapporteren over prestaties van infrastructuur en applicaties. 5.9 Infrastructuur en applicaties beheren Het operationele beheer van infrastructuur en services uitvoeren Digitale rapportages iichten 5.12 Gebruiken en configureren van tooling ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving. A Onderzoeken 2 Een laag complex toegepast onderzoek uitvoeren. A.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. A.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). A.1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. A.1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (=PVA voor onderzoek). A.2 Je voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt bij waar nodig. A.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. A.2.2 Je kunt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. A.3 Je interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueer je resultaten en het proces en je doet hiervan verslag. A.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. A.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. A.4 Je gedraagt je volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen. A.4.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan de bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) 2 Competenties 1 tot en met 5 zijn conform de HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf 2.2.1). Competentie A is de HZbrede onderzoek competentie. 5

6 Iichting van de opleiding: Nationale naam: B HBO-ICT Internationale naam: B Information & Communication Technology Verleende graad: Bachelor of ICT, B-ICT Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: (verlenging aangevraagd) Associate degree: Nee Gezamenlijke opleiding: Nee Versneld HBO (Vwo) traject Nee Onderstaande figuur is een grafische weergave van het opleidingsprogramma. CU06727 CU05037 CU04647 CU14845 CU04497 CU14180 CU14181 CU14182 CU04528 CU06322 CU05038 CU03279 CU03514 CU13033 CU12419 CU04101 CU07131 CU06453 CU04487 CU03930 CU06454 CU03903 CU03524 CU03255 CU11672 CU08662 CU08663 CU04093 CU03146 CU07930 CU03248 CU07931 CU08222 Legenda: Gezamenlijk Business & Management Software engineering 6

7 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU03248 Titel: Analyseren van Bedrijfsprocessen Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Om succesvol te kunnen zijn en blijven in een tijd van toenemende concurrentie, globalisering en het steeds mondiger worden van klanten is het essentieel om bedrijfsprocessen zo goed mogelijk in te richten en te managen. In de cursus Analyse van Bedrijfsprocessen word je meegenomen in de wereld van het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Je leert bedrijfsprocessen met behulp van een gedegen procesanalyse methode te analyseren en hoe processen effectiever en efficiënter ingericht kunnen worden. Om deze betere iichting te effectueren doe je verbetervoorstellen. Bij deze verbetervoorstellen is nadrukkelijk aandacht voor de informatievoorziening. Binnen deze cursus worden alle stappen van procesanalyse eerst besproken en daarna in parallel toegepast in een realistische praktijkcasus. Je gaat in kleine groepjes op onderzoek uit bij je eigen werkgever, het familiebedrijf of werkgever van een familielid of bekende. 1 X X Casustoets 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, X Rapportage 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % %

8 CU07930 Titel: Web wereld Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het web is niet meer weg te denken. Veel software wordt gemaakt voor het internet. Veel organisaties moeten zich goed manifesteren op het web om bestaansrecht te houden. Als ICT-er is het van belang om dit web goed te begrijpen. Deze cursus is een introductie in de wereld van het web. Je gaat zelf een website maken en beschikbaar stellen voor iedereen op internet. Deze site ontwikkel je op een zelf ingerichte ontwikkelomgeving op je eigen laptop. Je maakt daarbij gebruik van basis webtechnieken zoals HTML, CSS en javascript maar je kan ook meer geavanceerde technieken gebruiken als PHP, AJAX en jquery. Wat je in deze cursus leert vindt zijn toepassing op veel verschillende manieren. Niet alleen kun je je verder ontwikkelen om steeds mooiere en beter passende webtoepassingen te maken of te adviseren. Andere software platformen zoals.net en java kennen ook webtoepassingen. Dat zijn hele andere programmeertalen maar ze hebben die basistechnieken toch echt nodig om te kunnen functioneren. 1 X X Casustoets 3.11, 4,4, %

9 CU07931 Titel: Databases Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Relationele databases vormen een technologie die al tientallen jaren een basis is voor grote en kleine toepassingen in alle denkbare delen van de ICT. Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat dit principe vervangen gaat worden door andere technieken voor gestructureerde gegevensopslag. In deze cursus leer je hoe het landschap van de relationele database er uitziet. De cursus is onderverdeeld in 3 onderdelen: 1. Je doet basiskennis op over databases. De belangrijkste basisbegrippen komen aan de orde, maar ook de toepassingen worden besproken. Daarnaast wordt ook het relationele model, normalisatie en het entiteit relatiemodel behandeld. 2. Je wordt vaardig in het gebruik van de Structured Query Language (SQL). Met name het bevragen van databases (de SELECT statements) wordt geoefend. 3. Je leert ten slotte ook hoe je planmatig een database ontwerpt, implementeert en valideert. 1 X Tentamen 1.5, % X X Casustoets 1.6, %

10 CU08222 Titel: Programmeren 1 Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je leert basisconcepten kennen als klassen, objecten, constructors, methoden en velden. Ook leer je de beginselen van objectinteractie, objectdiagrammen, klassediagrammen en goed klassenontwerp. Bovendien leer je (relatief) simpele problemen oplossen met behulp van Objectgeoriënteerd Programmeren (OPO), wat resulteert in (relatief) eenvoudige programma s. Er wordt gebruik gemaakt van de objectgeörienteerde programmeertaal Java in combinatie met de ontwikkelomgeving BlueJ (die speciaal is ontwikkeld om te leren programmeren). Je leert aan de hand van projecten problemen op te lossen door de toepassing van OO concepten. Moeilijke onderwerpen worden in verschillende contexten herhaald. 1 X Tentamen % X X Casustoets % Semester 2 10

11 CU03524 Titel: Inleiding Bedrijfskunde Aantal EC s: 7.5 Keuze B & M Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is je een inleiding te geven in de vele aspecten die meespelen bij het functioneren van een organisatie. Het resultaat daarvan is dat je kunt analyseren of het bedrijf goed functioneert en dat je kunt adviseren over de aanpassing van de besturing of iichting van het bedrijf. De nadruk ligt daarbij op het iichten van een bedrijf de omgevingen van het bedrijf en hun invloed de producten en diensten van een bedrijf de marketing rond producten en diensten de logistieke besturing van een bedrijf de financiële huishouding van een bedrijf Allemaal aspecten waar jij, als toekomstig ICT-er, bedreven in moet zijn om je vak te kunnen uitoefenen. 1 X Tentamen 1.2, % X X Casustoets 2.2, 2.3, %

12 CU03255 Titel: Ontwerpen webapplicaties Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is om de totale system development life cycle (SDLC) te doorlopen voor het ontwikkelen van een real-life webapplicatie. Het totale traject van concept tot beheer zal worden doorlopen zodat de student bekend raakt met de kernproblemen van systeemontwikkeling in alle fasen. Studenten worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met een real-life case: concepten bedenken, ontwerpen, realiseren, implementeren en beheren. De student kan aan het eind van de cursus, zelfstandig of in klein projectverband en gestuurd: 1) een requirementsanalyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode 2) met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen 3) een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4) contentmanagementsystemen iichten 1 X X Casustoets 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 3.4, , 4.4, %

13 CU08662 Titel: Data analyse 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is de studenten kennis te laten maken met enkele essentiële onderdelen uit de data analyse en deze toe te passen op een praktijksituatie. Het draait hierbij om het (systematisch) ontleden van een probleem in een praktijkopdracht waarbij kengetallen uit de basisstatistiek en correlatie en regressie worden ingezet bij het bouwen van een bijbehorend prototype / proof of concept. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Rapport 100%

14 CU08663 Titel: Project Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Naarmate je vordert in de ICT-opleiding zul je steeds meer samen met anderen gaan werken aan een project of opdracht. Ook in de stage en in je afstudeerperiode zal dat het geval zijn, en zeker als je na het afstuderen als professional gaat werken in een ICT-omgeving zul je met meerdere mensen werkzaam zijn aan een bepaalde opdracht. Het werken aan een project of opdracht is meer dan alleen maar mooie procesanalyses maken of computerprogramma s ontwerpen. Een project of opdracht moet gedefinieerd en gepland worden, en gedurende de uitvoering van het project of opdracht zul je in de samenwerking met anderen verschillende problemen of uitdagingen tegenkomen. De opdracht voor de ICT Project is opgedeeld in een aantal deelprojecten waarvoor deelprojectgroepen zijn samengesteld. Het zal duidelijk zijn dat de verschillende deelprojecten elkaar raken, er onderlinge afhankelijkheden zijn en er één consistent eindresultaat dient te worden opgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de verschillende deelprojectgroepen om gedurende de ICT Project tussentijds contact te zoeken en zaken af te stemmen met andere deelprojectgroep(en). De nadruk bij deze cursus ligt op het kennismaken met het projectmatig werken, in een groep, aan een realistisch ICT project. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf In de Project is het doel te werken aan Samenwerken en (Plan van Aanpak). 1 X X Portfolio 100%

15 CU04093 Titel: English for Specific Purposes ICT 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2 niveau Beknopte beschrijving van cursusinhoud: deze cursus Engels bereid je voor praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op de vier hoofdvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciale aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. Inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X Pairwork mondeling 40% / / X Schriftelijk open vragen 40% X Individueel process assessment - assignments 20% 6.0 n.v.t. doorlopen d doorlop end doorlopen d 15

16 CU11672 Titel: Business Intelligence 1 Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Organisaties hebben informatie nodig om succesvol te kunnen opereren, informatie die nodig is om beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen van de organisatie in een complexe en dynamische omgeving. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, om te leren van eerdere gebeurtenissen en om tijdig juiste beslissingen te nemen. Het actief verwerven en slim gebruiken van informatie biedt elke organisatie belangrijke voordelen. Business intelligence (BI) biedt mogelijkheden om met deze voordelen aan de slag te gaan. Het is immers het gerichte proces, met bijbehorende voorzieningen, om gegevens te verzamelen, te analyseren en de als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen. Het basisbegrippenkader voor Business Intelligence eigen maken ondersteund door methoden en technieken waarmee met behulp van opdrachten kan worden geoefend en onderzoeken zelfgekozen Business Intelligence onderwerpen. 1 X Tentamen % X Presentatie 1.2, %

17 CU03146 Titel: Programmeren 2 Aantal EC s: 7.5 Keuze SE Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Al vervolg op Programmeren 1 draait het hier om 'meters maken' met programmeren, met als focus het leren ontwerpen en bouwen van meer geavanceerde software aan de hand van de concepten als een GUI en programmeerconcepten zoals inheritance, interfaces en abstracte klassen en een ontwerptraject (van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp) en de implementatie daarvan. Ten slotte wordt de geïmplementeerde software geëvalueerd waarbij er kort aandacht is voor validatie en verificatie. Dit alles met behulp van een professionele ontwikkelomgeving en software voor versiebeheer van broncode. 1 X X Casustoets 3.9, 3,10, 3.11, 50% , 5.12, X Tentamen 1.6, 3.4, 3.9, % Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 17

18 CU06453 Titel: Informatiemanagement Aantal EC s: 7.5 Keuze B & M Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Omdat beslissingen binnen organisaties worden genomen op basis van informatie is een goede informatievoorziening van groot belang. Bij het nemen van beslissingen in een moderne organisatie wordt (als vanzelfsprekend) gebruik gemaakt van Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Omdat de mogelijkheden van ICT en toepassing daarvan snel toenemen en organisaties zich continu moeten aanpassen, moet een organisatie zijn informatievoorziening voortdurend aanpassen. Goed georganiseerde organisaties gaan hier planmatig mee om. Binnen deze cursus passeren een aantal belangrijke aspecten van het organiseren van de informatievoorziening de revue. De cursus is als volgt verdeeld: 1) Inleiding in informatiemanagement en de positie daarvan binnen organisaties 2) Kennismaken met het BiSL framework (framework voor business informatiemanagement) door middel van het ontwikkelen van een managementgame 3) Inleiding informatieplan 1 X X Casustoets 2.1, 2.3, % X Tentamen 5.1, % CU03930 Titel: Business Process Management Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je hoe bestaande bedrijfsprocessen in een organisatie kunnen worden bestuurd en verbeterd. Je krijgt verschillende modellen aangeboden voor het systematisch benaderen van bedrijfsprocessen. Deze vormen als het ware een bril waarmee je organisaties waarin je zult functioneren beter kunt begrijpen. Waar nodig zul je die benaderwijze later ook kunnen gebruiken voor toekomstige bedrijfsanalyses en verbeteropdrachten. De modellen (Balanced Score Cart, SWOT, SevQual etc.) zullen worden aangeleerd aan de hand van onder meer de situaties van feitelijke bedrijven. Allemaal aspecten waar jij, als toekomstig ICT-er, bedreven in moet zijn om je vak adequaat te kunnen uitoefenen. 18

19 1 X X Casustoets 2.2, % X Tentamen 1.2, % CU04487 Titel: E-business Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus bestuderen studenten hoe ze e-business in kunnen zetten om het behalen van bedrijfsdoelen te optimaliseren. In het eerste deel werken jullie aan een onderwerp dat bij veel E-business projecten vroeg of laat om de hoek komt kijken: een pakketselectie. De opdrachtgever of het bedrijf wil geadviseerd worden over een software systeem dat het beste past bij zijn bedrijfsvoering of nieuwe plannen. Je doorloopt de fasen die in de praktijk gebruikelijk zijn voor een pakketselectie. Het portfolio is een individuele opdracht. Je werkt hierbij aan het leerdoel: Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. Je krijgt hierbij veel vrijheid om zelf een onderwerp uit te werken dat jou interesse heeft. De uitwerking resulteert in een artikel. Het artikel is het eindproduct en maakt onderdeel uit van je portfolio. In het portfolio heb je tevens andere werkdocumenten opgenomen (bijvoorbeeld onderzoeksvraag, leerdoelen, oriëntatie op het onderwerp). Je kunt hierbij kiezen voor een e-business onderwerp waarbij het bedrijf of de bedrijfsstrategie centraal staat. Je kunt ook kiezen voor een internettechnologie dat jouw interesse heeft. 1 X Rapport 1.5, 2.4, 2.10, 50% , 2.12, X X Portfolio % Voor en van onderdelen behaald in 2011/ 2012 (of eerder) gelden de toetsvormen, wegingsen en bodemcijfer van dat jaar. Er kunnen nieuwe eisen gelden ten aanzien van de inhoud van deeltoetsen. 19

20 CU06454 Titel: Software Ontwikkel Project Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Software engineering / ontwikkeling gaat over het complete traject van de ontwikkeling van informatiesystemen, vanaf het bepalen van de eisen tot aan de oplevering van het eindproduct. Software engineering omvat het ontwerpen, implementeren en aanpassen van software, die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, onderhoudbaar en snel te bouwen is. Het is een systematische aanpak, die bestaat uit onder meer de stappen analyse, ontwerp, implementatie, maar ook testen, onderhouden en aanpassen van software. In deze cursus besteden we aandacht aan alle hoofdonderdelen, zoals die hierboven genoemd zijn. Het proces van het maken van software, de structuur van de software, de benodigde technologie en de organisatie van het project, komen allemaal aan de orde. 1 X Presentatie 1.5, 1.6, 2.4, % X X Casustoets 3.4, 4.4, 5.12, %

21 CU03903 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 1 Aantal EC s: 7.5 Keuze SE Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De focus in deze cursus ligt op de kwaliteit van het (technisch) ontwerp en de realisatie in het geval van softwareontwikkeling. De cursus bevat drie onderdelen: 1) je leert op het gebied van technisch ontwerp rekening houden met non-functional requirements en welke invloed die hebben op de kwaliteit van software 2) je leert software design patterns kennen en implementeren (patterns zijn abstracte standaardoplossingen voor algemene problemen die vaak voorkomen tijdens het ontwerpen van software 3) je leert Frameworks en Libraries gebruiken om de kwaliteit van software te verbeteren. Hier realiseer je een proof-of-concept. 1 X Tentamen 1.6, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.17, 3.4, % Semester 4 21

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie