ECGR/U Lbr. 09/123

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECGR/U Lbr. 09/123"

Transcriptie

1 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) 2 Betreft Aanpassing van een aantal VNG modelverordeningen in verband met de lex silencio positivo ons kenmerk ECGR/U Lbr. 09/123 datum 4 november 2009 Samenvatting De Dienstenwet, die uitvoering geeft aan de Europese Dienstenrichtlijn, wordt naar verwachting op 10 november a.s. door de Eerste Kamer plenair behandeld. Als gevolg van de Dienstenrichtlijn dient voor vergunningsstelsels die onder de reikwijdte van de richttlijn vallen nog dit jaar expliciet in de betreffende verordeningen te worden aangegeven dat de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) op die vergunningsstelsels van toepassing is. Alleen vanwege dwingende redenen van algemeen belang kan van de lex silencio positivo worden afgezien. In de bijlage bij deze Ledenbrief wordt aangegeven voor welke vergunningsstelsels in VNG modelverordeningen de lex silencio positivo van toepassing is, en bij welke hiervan om dwingende redenen van algemeen belang van de lex silencio positivo is afgezien. In de toelichting bij de artikelen wordt deze keuze gemotiveerd.

2 Aan de leden informatiecentrum tel. (070) Betreft Aanpassing van een aantal VNG modelverordeningen in verband met de Lex silencio iti uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U Lbr. 09/123 bijlage(n) 2 datum 4 november 2009 Geacht college en gemeenteraad, Naar verwachting behandelt de Eerste Kamer op 10 november de Dienstenwet (kamerstuk A), die uitvoering geeft aan de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG). Een belangrijkste consequentie van de Dienstenrichtlijn is de verplichte invoering voor 1 januari 2010 (strikt gesproken is dat volgens de Dienstenrichtlijn zelfs 28 december 2009) van de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) voor vergunningsstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen. Alleen vanwege dwingende redenen van algemeen belang kan van de lex silencio positivo worden afgezien. Voor een nadere uitleg over het begrip dwingende redenen van algemeen belang verwijzen wij naar bijlage 2 bij deze ledenbrief. Voor vergunningsstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen, moet voor 1 januari 2010 in de betreffende verordening worden aangegeven dat de lex silencio positivo van toepassing is. Voor die vergunningsstelsels waar een lex silencio positivo vanwege dwingende redenen van algemeen belang niet wenselijk is, biedt de Dienstenwet een overgangstermijn tot 1 januari 2012 om expliciet aan te dat op dit vergunningsstelsel geen lex silencio van toepassing zal zijn. Dit overgangsregime doet echter niets af aan de verplichting van artikel 13, vierde lid, van de Dienstenrichtlijn om voor 28 december 2009 te beoordelen of een dwingende reden van algemeen belang zich al dan niet verzet tegen toepassing van de lex silencio positivo. Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verdient het de voorkeur om in de betreffende verordeningen zowel aan te geven op welke bepalingen de lex silencio positivo wel van toepassing wordt verklaard, als voor welke bepalingen de lex silencio positivo om dwingende redenen van algemeen belang niet van toepassing wordt verklaard.

3 De VNG heeft daarvoor gekozen voor wat betreft haar modelverordeningen. Zie daarvoor bijlage 1 bij deze ledenbrief. In de toelichting bij de artikelen wordt deze keuze gemotiveerd. Voor een praktisch overzicht van de stappen die gemeenten in verband met de lex silencio positivo dienen te zetten verwijzen wij graag naar het antwoord bij een vraag uit de praktijk op de website van Europa Decentraal: en%20lsp%20okt% pdf Daarnaast verwijzen wij naar onze ledenbrief Lbr 09/104 en naar de informatie over de lex silencio positivo op de websites van het Ministerie van Economische zaken en van de Helpdesk Europa Decentraal: voering_lex_silencio_positivo/hoe_kunt_u_de_lex_silencio_positivo_invoeren of Tenslotte wijzen wij er op dat uw gemeente zich bij het doorvoeren van de lex silencio positivo niet hoeft te beperken tot die bepalingen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen. De lex silencio positivo kan van toepassing worden verklaard op bepalingen die niet onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen, maar waarbij de lex silencio positivo wenselijk wordt geacht uit overwegingen van deregulering of klantvriendelijkheid. Voor een handreiking over de mogelijkheden van een ruimere toepassing van de lex silencio positivo verwijzen wij naar het rapport van een aantal pioniergemeenten over dit onderwerp: Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad Deze ledenbrief staat ook op onder brieven onderwerp Aanpassing van een aantal modelverordeningen in verband met de Lex silencio positivi datum 29 oktober /03

4 BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET Artikel I De Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd: Derde lid: lex silencio positivo Gezien de belangen van jonge kinderen en hun ouders die in het geding zijn, is er reden om af te zien van een lex silencio positivo. Er zijn dwingende redenen van algemeen belang aan de orde, met name de volksgezondheid en de bescherming van afnemers van diensten. Dat betekent in praktische zin dat het verlopen van de periode van acht weken nadat de melding is gedaan, er niet aan in de weg staat dat er alsnog een verbod kan volgen als bedoeld in artikel 5 van de verordening. Artikel II De Marktverordening 2008 (vergunning organisatie) wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd. Het artikel komt te luiden: Artikel 4. Vergunning tot het organiseren van een markt 1. Het is verboden zonder een vergunning van het college een markt te organiseren. 2. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd: Tweede lid: lex silencio positivo Er is reden om af te zien van een lex silencio positivo. Er zijn hier rechtmatige belangen van derden in het geding, zoals bedoeld in artikel 13, vierde lid van de Dienstenrichtlijn. Daarbij kan worden gedacht aan andere organisatoren die voor het exploiteren van de markt in aanmerking zouden kunnen komen.

5 Artikel III De Speelautomatenhallenverordening wordt als volgt gewijzigd: A. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd. Het artikel komt te luiden: Artikel 2 Verbodsbepaling 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren. 2. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing In de VNG model Speelautomatenhallenverordening wordt een alternatief artikel aangeboden. Wijziging van dat artikel wordt geformuleerd als: A. Aan artikel 2 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing B. Aan artikel 4 wordt een volzin toegevoegd. Het artikel komt te luiden: Artikel 4 Beslistermijn De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd. De beslissing wordt alleen verdaagd als de complexiteit van de aanvraag dat noodzakelijk maakt. In de toelichting bij artikel 2 wordt bij het al bestaande deel aangegeven dat het ziet op het eerste lid. Verder wordt een paragraaf toegevoegd: Tweede lid: lex silencio positivo Deze vergunning beoogt met name de bescherming van de openbare orde. Daarnaast speelt het bestrijden van gokverslaving een rol. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. In de toelichting bij artikel 4 wordt een paragraaf toegevoegd: Dit artikel is aangepast vanwege de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Doorgaans schrijft de Dienstenrichtlijn voor dat een vergunning voor onbepaalde tijd wordt verstrekt. Bij deze vergunning doet zich wat dat betreft een uitzonderingssituatie voor. Omdat het aantal vergunningen doorgaans beperkt is, zou er volgens de Dienstenrichtlijn de vergunning in dit geval juist wel periodiek heroverwogen moeten worden, zodat de markt niet permanent afgesloten blijft voor andere partijen.

6 Artikel IV De Huisvestingsverordening wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing. In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd: Derde lid: lex silencio positivo Er bestaan geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Het is zelfs wenselijk dat het bestuur, op deze wijze aan haar beslistermijn wordt gebonden, en dat bij niet tijdig beslissen de uitkomst in het voordeel van de aanvrager uitvalt. Hiermee wordt ook vooruit gelopen op het wetsontwerp van de nieuwe Huisvestingswet, waarbij voor deze vergunning een lex silencio positivo wordt ingevoerd. Paragraaf Awb wordt daarom van toepassing verklaard. Artikel V De Afvalstoffenverordening wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing. In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd: Vierde lid: lex silencio positivo Het gaat hier om de aanwijzing van inzamelaars van diverse soorten afval. Een lex silencio positivo is hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, met name de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Daarnaast is een deugdelijk en goed geordende afvoer van huis- en ander afval meer in het algemeen van groot maatschappelijk belang. Tenslotte zou een aanwijzing van rechtswege botsen met de belangen van andere inzamelaars. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. Artikel VI De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt als volgt gewijzigd: In de model Algemene Plaatselijke Verordening worden in hoofdstuk 1 twee nieuwe artikelen opgenomen, luidende:

7 A 1:9 Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening: Artikel 2:9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest; Artikel 5:23: Vergunning organisatie snuffelmarkt: B 1:10 Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening: Artikel: 2:25 Vergunning evenementen; Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca; Artikel 2:39: Exploitatievergunning speelgelegenheid; Artikel 3:4: Vergunning seksinrichting; Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. Toelichting In de toelichtingen bij de genoemde artikelen in de Algemene plaatselijke verordening worden de volgende paragrafen toegevoegd: Artikel 2:9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest Het aanwijzen van een gebied waar het verboden is als straatartiest op te treden zal doorgaans op initiatief van het college zelf gebeuren, en niet op aanvraag. Mocht er wel een aanvraag aan de orde zijn, dan bestaan er geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Een ontheffing van het verbod zal vaker op aanvraag gebeuren, maar ook een ambtshalve ontheffing zal voorkomen, bijvoorbeeld bij bepaalde festiviteiten. Ook bij een ontheffing op aanvraag is geen reden om van een lex silencio af te zien. Paragraaf Awb wordt op het gehele artikel van toepassing verklaard. Artikel 5:23: Vergunning organisatie snuffelmarkt Een snuffelmarkt is een markt, niet in de open lucht, waarbij hoofdzakelijk tweedehands of incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats (begripsbepaling uit artikel 5:22 model APV). De vergunningsplicht is in de model APV gehandhaafd, met name omdat een snuffelmarkt voor overlast kan zorgen in de omgeving (bijvoorbeeld door extra verkeer en parkeerdrukte). Wel is in de toelichting bij de model APV een alternatief opgenomen, waarbij de vergunning wordt losgelaten en vervangen door een melding. Nu aan de verlening of weigering van de vergunning een relatief eenvoudige afweging ten grondslag ligt en de gevolgen van een snuffelmarkt doorgaans beperkt zullen zijn, zijn er geen dwingende redenen van algemeen belang aanwezig om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf Awb wordt op het artikel van toepassing verklaard.

8 Artikel: 2:25 Vergunning evenementen Kleinere evenementen zijn al vergunningsvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen. Daarbij is een lex silencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een af te zien. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca Deze vergunning richt zich met name op de openbare orde. Een lex silencio positivo is dan ook niet wenselijk om deze dwingende reden van algemeen belang. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. Artikel 2:39: Exploitatievergunning speelgelegenheid Deze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het bestrijden van gokverslaving een rol. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. Artikel 3:4: Vergunning seksinrichting Deze vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen Dit artikel dient met name de bescherming van natuur en milieu. Het zou hoogst onwenselijk zijn als er

9 een vergunning van rechtswege zou ontstaan die toestaat dat in een kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt. Paragraaf Awb wordt niet van toepassing verklaard. ALGEMENE TOELICHTING Een aantal verordeningen bevatten bepalingen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen, maar die om diverse redenen op dit moment niet worden aangepast: Model Bouwverordening Vanwege diverse wijzigingen van wet en regelgeving zullen de meeste bepalingen die onder de werking van de Dienstenrichtlijn vallen verdwijnen. Er is zelfs een reële kans dat de Model Bouwverordening geheel zal kunnen vervallen. Er is dan ook geen aanleiding om in de 13 e serie van wijzigingen van de Model Bouwverordening aanpassingen aan de Dienstenrichtlijn door te voeren. Mocht er nog een 14 e serie van wijzigingen komen, dan zal die de gelegenheid bieden om de op dat moment noodzakelijke aanpassingen te doen. Voorbeeldleefmilieuverordening Hier gelden dezelfde opmerkingen als hiervoor gedaan bij de Model Bouwverordening. Model Brandbeveiligingsverordening De bestaande Modelverordening wordt op afzienbare termijn vervangen door een nieuwe. Er is op dit moment geen aanleiding de bestaande verordening aan te passen. Wel zal de aanvullende doorlichting in de nieuwe verordening worden meegenomen. Gezien het maatschappelijk belang van brandveiligheid lijkt een lex silencio positivo hier overigens niet wenselijk. Model telecommunicatieverordening Vanwege de nieuwe Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel bekend als de grondroerdersregeling, wordt de verordening dit jaar aangepast. Artikelen die mogelijk botsen met de richtlijn zullen vervallen. Artikel 5:15 APV: Ventverbod Dit is een beperking in de zin van de dienstenrichtlijn, die daarop derhalve wel is gescreend. In dit artikel wordt verboden om te venten, als daardoor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of milieu in gevaar komen. Er is geen sprake van een ontheffingsmogelijkheid of een andere beslissing op aanvraag. Een lex silencio is hier niet aan de orde.

10 BIJLAGE 2 DWINGENDE REDENEN VAN ALGEMEEN BELANG De dwingende redenen van algemeen belang zijn te vinden in overweging 40 van de Richtlijn. Het begrip dwingende reden van algemeen belang is gaandeweg door het Europese Hof van Justitie ontwikkeld in zijn rechtspraak betreffende de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag en kan zich nog verder ontwikkelen. Het begrip omvat op dit moment ten minste de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid, als bedoeld in de artikelen 46 en 55 van het Verdrag; handhaving van de maatschappelijke orde; doelstellingen van het sociaal beleid; bescherming van afnemers van diensten; consumentenbescherming; bescherming van werknemers, met inbegrip van de sociale bescherming van werknemers; dierenwelzijn; handhaving van het financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel; voorkoming van fraude; voorkoming van oneerlijke concurrentie; bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van stedelijke en rurale ruimtelijke ordening; bescherming van schuldeisers; waarborging van een deugdelijke rechtsbedeling; verkeersveiligheid; bescherming van intellectuele eigendom; culturele beleidsdoelen, met inbegrip van het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ten aanzien van de sociale, culturele, religieuze en filosofische waarden van de maatschappij; de noodzaak om een hoog niveau van onderwijs te waarborgen, behoud van de diversiteit van de pers en bevordering van de nationale taal; behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en veterinair beleid.

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET Artikel I De Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG.

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG. Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 15 december 2009 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2009/16533 RTG: 2 december 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet (implementatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 VERBETERDE EXPEDITIE besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet

Nadere informatie

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn.

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Bijlage 1 Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Regelgeving / Artikel Wel/geen Lsp Reden Verordening peuterspeelzaalwerk DRV: Artikel 2 Gezien de belangen van jonge kinderen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15 Raadsvergadering: 29 september 2011 Voorstelnummer: 2011/ 58 Stiens, 12 september 2011 Behandelend ambtenaar: A. Posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 februari 2010 Bundelnr. 12 Onderwerp : Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Voorgestelde beslissing: 1. De raad voorstellen

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/104

ECGR/U Lbr. 09/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Dienstenrichtlijn en lex silencio positivo uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901678 Lbr. 09/104 bijlage(n) 2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voor raadsvergadering d.d.: 22-12-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: Onderwerp: Wijziging van de Huisvestingsverordening, de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Lex silencio positivo Voorgesteld besluit: 1) met betrekking tot vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast:

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast: OVERZICHT GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN, VALLEND ONDER DE DIENSTENWET I Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009: a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012 27-34 Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 1 maart 2012 Verordening tot wijziging van diverse GR 11.2886508 verordeningen in verband met de Lex Silencio

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 27 april 2010 Agendanummer : 6 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : : Bestuurs- en Managementondersteuning : M.G. Dekker Voorstel aan de raad Onderwerp Programma

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/104

ECGR/U Lbr. 09/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Dienstenrichtlijn en lex silencio positivo uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901678 Lbr. 09/104 bijlage(n) 2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 632963 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 628763 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad svoorstel 2009 RA09.0147 A 7 09/1087 Onderwerp: Aanpassen van diverse verordeningen vanwege de Europese Dienstenrichtlijn/-wet en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV Inleiding Zoals hiervoor in de ledenbrief opgemerkt is de opzet van de model APV gewijzigd voor wat betreft

Nadere informatie

Lex silencio positivo

Lex silencio positivo Lex silencio positivo Artikel 2:1A Samenscholing en ongeregeldheden Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Deze ontheffing beoogt immers de openbare orde te beschermen

Nadere informatie

: Herziening gemeentelijke verordeningen

: Herziening gemeentelijke verordeningen Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Herziening gemeentelijke verordeningen : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): burgemeester C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn, wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 41712 24 juli 2014 Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos. Deel I: A. van Slooten ( Wabo) Deel II: F.Claus (Lex silencio positivo)

W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos. Deel I: A. van Slooten ( Wabo) Deel II: F.Claus (Lex silencio positivo) Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling APV Gemeente Grave 2010 Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Samenvatting Deel I: A.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Aan de raad AGENDAPUNT 7.8 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Dienstenrichtlijn, lex silencio positivo en Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Voorstel: 1. Kennisnemen van het plan van aanpak voor

Nadere informatie

LEX SILENCIO POSITIVO

LEX SILENCIO POSITIVO LEX SILENCIO POSITIVO Voorgesteld wordt de Lex Silencio Positivo toe te passen op: de ontheffing van het verbod om gedrukte of geschreven stukken op openbare plaatsen te verspreiden (art. 2:6) Het toekennen

Nadere informatie

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe wordt de Lex silencio positivo ingevoerd? Een handreiking voor medeoverheden 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Herziening ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Herziening ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING vastgesteld door de gemeenteraad op basis van art. 149 Gemeentewet de raad maakt verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig acht autonome regelgeving regelen van de gemeentelijke huishouding

Nadere informatie

VERZENDFORMULIER. J.K. Beetstra. 10 mei 2007 ECGR. 10 mei 2007 ECGR/ Document2. De leden. (t.a.v. burgemeester en wethouders)

VERZENDFORMULIER. J.K. Beetstra. 10 mei 2007 ECGR. 10 mei 2007 ECGR/ Document2. De leden. (t.a.v. burgemeester en wethouders) VERZENDFORMULIER concept d.d. 0 mei 2007 opsteller J.K. Beetstra toestel 883 afdeling ECGR datum brief 0 mei 2007 bestandsnaam Document2 onderwerp () geadresseerde De leden nadere informatie bij (t.a.v.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039825 Datum: Behandeld door: 4 Juli 2012 Elles Lankhof Afdeling/Team: Bedrijfsvoering / Juridische en Veiligheidszaken Onderwerp: Vaststelling Verordening

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 13/034

ECGR/U Lbr. 13/034 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Modelverordening Winkeltijden 2010 uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300505 Lbr. 13/034 bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Nummer : 12-15.2014 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Korte inhoud : De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Eemsmond dateert van 2010. Een redactionele wijziging

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14.

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Aan de Raad Voorstel:Te besluiten tot vaststelling van de eerste wijziging van

Nadere informatie

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren. rv 161 Dienst Stadsbeheer DSB/2011.709 RIS 181781_111213 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, Straathandelsverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Sr RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Behorend bij registratienummer 1048426 Uiterlijk behandelen in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. Datum: Behandeld door: 25 september 2012 Elles Lankhof

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Onderwerp : Toelichting APV 2013 (artikelsgewijs) Zaaknummer : 69407 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Nieuwe artikelen (toegevoegd) Artikel 2:9 Straatartiest e.d. * Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke

Nadere informatie

Wie zwijgt, stemt toe. De invoering van de Lex Silencio Positivo in de vergunningenstelsels van de gemeente Waalre

Wie zwijgt, stemt toe. De invoering van de Lex Silencio Positivo in de vergunningenstelsels van de gemeente Waalre Wie zwijgt, stemt toe De invoering van de Lex Silencio Positivo in de vergunningenstelsels van de gemeente Waalre Auteur: J. van Zanten Studentnummer: 2004944 Afstudeerorganisatie: gemeente Waalre Plaats

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 Inleiding In 2005 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien, tussentijds zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 645692 Datum: Behandeld door: 18 januari 2012 M. Hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Economie Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 juli 2012 Agendapuntnummer : XII, punt 7 Besluitnummer : 462 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen en afwijkingen modelverordening

Overzicht wijzigingen en afwijkingen modelverordening Overzicht wijzigingen Overzicht wijzigingen en afwijkingen Artikel Wijziging Toelichting 1:1 Definitie bevoegd gezag gewijzigd Definitie college toegevoegd 1:3 Verwijderd dat een aanvraag om een evenementenvergunning,

Nadere informatie

herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002

herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002 Brief aan de Jéderr* "" " T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagen) (070) 373 8020 betreft ons kenmerk datum herziening model-apv ECGR/U201102334 10januari 2012 Lbr. 12/002

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN

Nadere informatie

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal Verordening Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de weekmarkten Afvalstoffenverordening, milieu Verordening op de oesterputten, milieu Havenverordening

Nadere informatie

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Deze toelichting is aanvullend op de toelichting op de model-apv van de VNG en heeft betrekking op de afwijkingen van die modelverordening en op de gemaakte

Nadere informatie

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Deze toelichting is aanvullend op de toelichting op de model-apv van de VNG en heeft betrekking op de afwijkingen van die modelverordening en op de gemaakte

Nadere informatie

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen/A.S. Wedzinga 040 2083 573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Actualisatie APV incl. regels paracommercie.

Nadere informatie

Verordening speelautomatenhallen 2017 gemeente Duiven

Verordening speelautomatenhallen 2017 gemeente Duiven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Duiven Nr. 178765 13 oktober 2017 Verordening speelautomatenhallen 2017 gemeente Duiven De raad van de gemeente Duiven; overwegende dat de Raadscommissie

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0009992* 16.0009992 Raadsvergadering: 15-9-2016 Voorstel: 6.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2016 Datum 6 september

Nadere informatie

Beleidsplan gemeente Staphorst

Beleidsplan gemeente Staphorst Beleidsplan gemeente Staphorst Ventmeldingen en standplaatsvergunningen 04-07-2017 Inhoudsopgave 1. Ventmeldingen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Ventmelding... 3 1.2.1. Commerciële ventmelding:... 4 1.2.2.

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

ļgemebivi Ľ bfcur;.. INGEKOMEN

ļgemebivi Ľ bfcur;.. INGEKOMEN raad /ċÿ - 6 z vka cf voorstel/çtátëe. 0 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten IN 12.03716 iniiiiiuiniini informatiecentrum tel. uw kenmerk piļngeįnį bl)lage(n)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN APV HELMOND 2008

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN APV HELMOND 2008 OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN APV HELMOND 2008 Artikel Helmond Artikel VNG Conform laatste model VNG Tekstueel, inhoudelijk of beide Argumentatie / Opmerking 1.1 1:1 Ja Beide Vereenvoudiging en verplaatsing

Nadere informatie

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven.

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven. Raadsvoorstel *2012-077* I org.00000714 IDE BCJ Nr. 2012-077 Houten, 23 oktober 2012 actualisering Algemene plaatselijke verordening Onderwerp: Actualisering Algemene plaatselijke verordening (APV) Beslispunten:

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee.

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV11.0468 Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Voorstel Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting WAAR RAADSBESLUIT Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting Zaaknummer 2018073298 Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Wijziging van de

Nadere informatie

Bijlagen: Gemeenteraad Beemster blz.1 van 14

Bijlagen: Gemeenteraad Beemster blz.1 van 14 Bijlagen: 1. VNG toelichting Lex Silencio Positivo 2. Toelichting op wijziging model-algemene Plaatselijke Verordening (i.v.m. Wabo) 3. VNG toelichting vergunningplicht artikel 2.10 APV. Gemeenteraad Beemster

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerl( bijlage(n) (070) 373 8020 2 betreft ons kenmerk datum herziening model-apv ECGR/U201102334 10 januari 2012 Lbr. 12/002

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:23 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (SNUFFELMARKT) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:23 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (SNUFFELMARKT) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:23 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (SNUFFELMARKT) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging)

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) Portefeuillehouder J.J. Nobel steller Tessa Borgardijn (023-5674375) Collegevergadering 12 juni

Nadere informatie

Verordening. speelautomaten (hallen) * * Verordening speelautomaten(hallen) 2016 D

Verordening. speelautomaten (hallen) * * Verordening speelautomaten(hallen) 2016 D Verordening speelautomaten (hallen) 2016 *16-0015386* 16-0015386 Verordening speelautomaten(hallen) 2016 D14-0175331 1 VERORDENING SPEELAUTOMATEN(HALLEN) 2016 De raad van de gemeente Waalwijk, gezien het

Nadere informatie

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg APV, vergunningen en ontheffingen Art. 2:1 Art. 2:10 Art. 2:11 Art. 2:12 Art. 2:25 Art. 2: 26a Soort vergunning/ontheffing Dienstenrichtlijn van toepassing ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012.

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2012. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 + tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012. Nummer: 8c. Dit voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301231 Lbr. 13/077

ons kenmerk FLO/U201301231 Lbr. 13/077 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft aanbieding modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301231 Lbr. 13/077

Nadere informatie

BARW/U Lbr. 09/83

BARW/U Lbr. 09/83 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) betreft Invoering bestuurlijke boete in de Huisvestingswet ons kenmerk BARW/U200901265 Lbr.

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Leeuwarden 2014

Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Leeuwarden 2014 CVDR Officiële uitgave van Leeuwarden. Nr. CVDR7337_4 11 december 2018 Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Leeuwarden 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

Verordening speelautomatenhallen

Verordening speelautomatenhallen Verordening speelautomatenhallen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 29 september 2015 Bekend gemaakt op 7 oktober 2015 In werking getreden op 7 oktober 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 26 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 26 februari 2009 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

1. Actualisering van de APV-artikelen inzake geluidhinder en gevelreiniging

1. Actualisering van de APV-artikelen inzake geluidhinder en gevelreiniging RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 december 2011 onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de APV i.v.m. actualisering van de artikelen over Geluidhinder en Gevelreiniging en de lex silencio positivo per

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 473 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 473 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 473 Zaaknummer: Onderwerp: Aanpassen verordeningen in verband met inwerkintreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING.

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING. Nr. 2009-071 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2009, nr. BWV09.0538 gelezen en besluit vast te stellen de VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 10/045

ECGR/U Lbr. 10/045 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft 13e serie wijzigingen MBV uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000875 Lbr. 10/045 bijlage(n) 2 datum 22 april 2010

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/014

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/014 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aanpassing modelverordening Wmo 2015 en definitief modelbesluit Wmo 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500217

Nadere informatie

Gemeente Delft. : Jaarlijkse actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

Gemeente Delft. : Jaarlijkse actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Cluster/Afdeling Registratie nr. Stuk College van B&W 7 februari 2012 Burgemeester B. Hobbelink 1871 bhobbelink@delft.nl

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN DE DIENSTENRICHTLIJN

Nadere informatie

1 datum 18 april (070) betreft. ons kenmerk Wijziging ECGR/U Winkeltijden Geachte heer, mevrouw,

1 datum 18 april (070) betreft. ons kenmerk Wijziging ECGR/U Winkeltijden Geachte heer, mevrouw, VNG 18-04-2013 16:31 Aan "'gemeente@hellevoetsluis.nl'" Cc Onderwerp Lbr. 13/034 - Wijziging Modelverordening Winkeltijden 2010 informatiecentrum tel. uw kenmerk

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht.

e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht. Bijlage bij de APV gemeente Rijssen-Holten 2010 Toelichting Met het oog op efficiëntie voor de burgers, voor de overheid en voor een effectieve handhaving van deze verordening is ervoor gekozen om zoveel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Toelichting Algemene plaatselijke verordening gemeente Asten 2014

Toelichting Algemene plaatselijke verordening gemeente Asten 2014 Toelichting Algemene plaatselijke verordening gemeente Asten 2014 Algemene toelichting In de Algemene plaatselijke verordening gemeente Asten 2014 wordt de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten

Nadere informatie

Gemeente ti Bergen op Zoom

Gemeente ti Bergen op Zoom Gemeente ti Bergen op Zoom RVB09-0128 Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Europese Dienstenrichtlijn

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010

Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010 regeling nummer 6.2.2. Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010 vastgesteld 22 september 2010 bekendgemaakt 2010 inwerkingtreding 1 oktober 2010 laatste wijziging pagina 2 nr. 6.2.2 De raad van de gemeente

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) Ledenbrief Schaarse ECLBR/U maart 2017 Vergunningen Lbr. 17/012

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) Ledenbrief Schaarse ECLBR/U maart 2017 Vergunningen Lbr. 17/012 (VNG) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Ledenbrief Schaarse ECLBR/U201700100 7 maart 2017 Vergunningen

Nadere informatie

n i «7 Gemeente Woerden 12.018757 Beh. Ambt.: Streef dat. Vereniging van Nederlandse Gemeenten T.a.v. het college en de raad V.O.

n i «7 Gemeente Woerden 12.018757 Beh. Ambt.: Streef dat. Vereniging van Nederlandse Gemeenten T.a.v. het college en de raad V.O. r i~/ n i «7 Beh. Ambt.: Streef dat. Brief aan de leden Afschr.: T.a.v. het college en de raad V.O. Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) betreft ons kenmerk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen en artikel 149 van de Gemeentewet; VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN 2017 De raad van de gemeente Roosendaal, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Lith; overwegende dat het noodzakelijk is om met het oog op het behoud

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgestelde wijzigingen

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgestelde wijzigingen Bijlage 1 bij raadsvoorstel Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgestelde wijzigingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1:2 lid 2 beslistermijn De VNG heeft de verwijzing in het vierde lid

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014

Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 9 september 2014 Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-073 Bijbehorend veld van de programmabegroting Bestuurlijke

Nadere informatie

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet is geschrapt.

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet is geschrapt. Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake actualisering Algemene plaatselijke verordening. Inleiding Deze toelichting op de wijzigingen is als volgt opgebouwd. In het eerste gedeelte treft u de artikelen die

Nadere informatie