HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Dit betreft een concept-huurovereenkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend De concept-huurovereenkomsten voor de ruimtes 1 tot en met 4 zullen worden gefinaliseerd naar aanleiding van de geselecteerde inschrijving van huurder in het kader van de selectieprocedure voor de invulling van de begane grond van het stadhuis. De huurovereenkomsten zullen worden gesloten nadat het college van B&W en de Gemeenteraad een positief besluit hebben genomen, een bankgarantie is overgelegd, de gemeente beschikt over een omgevingsvergunning, en nadat de verbouwing t.b.v. het casco van de ruimten zijn voltooid. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is na oplevering van het gehuurde. ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur Gemeentelijk Vastgoed, dhr. M. Gravelotte, hierna te noemen 'Verhuurder', EN 2... (naam Huurder, vetgedrukt en in hoofdletters o.v.v. de juiste rechtsvorm; bij éénmansbedrijf: naam natuurlijk persoon, handelende onder de naam ), gevestigd aan. (vestigingsadres met postcode en woonplaats), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer te.. (vestigingsplaats KvK), hierbij rechtsgeldig (checken via KvK) vertegenwoordigd door.(naam en functie), geboren (geboortedatum) te.. (geboorteplaats), legitimatiebewijs (soort legitimatie) nummer afgegeven d.d.. te hierna te noemen 'Huurder' NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: a. dat de Verhuurder eigenaresse is van het Stadhuis te Amsterdam, gelegen aan Amstel 1 ;

2 b. dat de gemeente een wijziging wenst van de inrichting van de begane grondverdieping van het Stadhuis die ervoor moet zorgen dat Amsterdammers het stadhuis, in wisselwerking met de Waterloopleinmarkt en het Waterlooplein, weer gaan ervaren als een aantrekkelijke, bijzondere en gewaardeerde plek in de stad; c. dat bij het gemeentebestuur vele ideeën zijn ingediend voor een nieuwe invulling van de begane grond van het stadhuis. Uit deze ideeën zijn vervolgens tien uitgangspunten voortgekomen met drie varianten met een voorkeur voor de variant Gemaakt in Amsterdam, d. dat de gemeenteraad op 14 juli 2016 akkoord is gegaan met de variant Gemaakt in Amsterdam en akkoord is gegaan met onder meer de herbestemming van de begane grond van het stadhuis; e. dat de gemeente een tender heeft uitgeschreven waarin partij(en) zijn uitgenodigd vanuit de onder c. en d. genoemde variant Gemaakt in Amsterdam ; een inschrijving te doen op basis van de uitgangspunten van de inschrijfbrochure voorselectie Begane grond stadhuis Amsterdam d.d. februari 2017 welke als bijlage x onderdeel uitmaakt van deze huurovereenkomst; f. dat Huurder d.d. heeft ingeschreven op de onder e. genoemde tender (voorselectie) en zijn ontwikkelvisie in de Definitieve selectiefase heeft uitgewerkt tot een concreet plan en ontwerp, en dat Huurder is geselecteerd op basis van deze inschrijving, welke als bijlage x onderdeel uitmaakt van deze huurovereenkomst; g. dat Huurder zal conform de visie en het ontwerp zoals opgenomen in het onder f. genoemde inschrijving (bijlage x) voor de begane grond van het stadhuis het gehuurde inrichten en exploiteren; h. dat het College van B&W en de gemeenteraad bestuurlijk akkoord zijn gegaan met het aangaan van een huurovereenkomst met huurder op basis van de onder f. genoemde inschrijving voor de in deze huurovereenkomst nader omschreven ruimtes op de begane grond van het stadhuis; i. dat Verhuurder en Huurder met inachtneming van bovenstaande overwegingen het navolgende zijn overeengekomen: ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen. (adres gehuurde). te Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie, nummer, ter grootte van in totaal circa m2 (b.v.o./v.v.o./anders), gemeten volgens Pagina 2 van 8

3 Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door partijen geparafeerde plattegrond/tekening met nr.. De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te paraferen proces-verbaal van oplevering, eventueel aangevuld met door partijen te paraferen foto s. 1.2 Het gehuurde wordt als casco verhuurd, tenzij in artikel 9 van de huurovereenkomst of elders schriftelijk aanvullend of anders door partijen is overeengekomen. 1.3 Het gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt. kn/m². 1.6 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst (wel/niet) een kopie van het energieprestatiecertificaat, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van het gehuurde. 1.7 De eventueel in artikel 1.1 genoemde oppervlakte betreft een schatting. Partijen komen overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs. Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (bijlage 3), door de Raad voor Onroerende Zaken gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 59/2012, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaren, ingaande op (hierna ingangsdatum ) en lopende tot en met 3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst bij gebreke van opzegging voortgezet met een aansluitende periode van vijf jaren, derhalve lopende tot en met 3.3 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 en 3.2 genoemde perioden wordt deze overeenkomst bij gebreke van opzegging voortgezet voor onbepaalde tijd. 3.4 Beëindiging van deze overeenkomst tegen het einde van één van de in dit artikel genoemde perioden vindt plaats door opzegging tegen het einde van die huurperiode, dan wel voor de op grond van artikel 3.3 voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst tegen het einde van een kalendermaand. 3.5 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. Pagina 3 van 8

4 Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis.. (zegge: euro en. eurocent). 4.2 Partijen zijn een met omzetbelasting belaste verhuur overeengekomen. 4.3 Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen bijkomende levering van zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst en in artikel 19 van de algemene bepalingen en over de promotiebijdrage zoals bepaald in artikel 6 van de huurovereenkomst in artikel 8 van de algemene bepalingen. Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 bestaat. 4.4 Het boekjaar van Huurder loopt van.. tot en met Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks per.. voor het eerst met ingang van aangepast in overeenstemming met artikel 18.1 van de algemene bepalingen en met inachtneming van artikelen 18.2 tot en met 18.7 van de algemene bepalingen De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten (servicekosten) wordt bepaald in overeenstemming met artikelen 19.1 tot en met van de algemene bepalingen. Op deze servicekosten wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen promotie van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, wordt bepaald in overeenstemming met artikel 6 van de huurovereenkomst en artikel 8 van de algemene bepalingen De betalingsverplichting van Huurder bestaat uit (deze lijst aanpassen/aanvullen): - de huurprijs; - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting; - de servicekosten met de daarover verschuldigde omzetbelasting; - de promotiebijdrage met de daarover verschuldigde omzetbelasting Huurder is geen omzetbelasting over de huurprijs meer verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 20.1 algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in artikel 20.1 sub a en b van de algemene bepalingen bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op 8 % van de actuele huurprijs. 4.8 Per betaalperiode van.. kalendermaand(en) bedraagt bij ingangsdatum van deze huurovereenkomst - de huurprijs - het voorschot op de servicekosten Pagina 4 van 8

5 -de promotiebijdrage - Totaal [zegge:.] te vermeerderen met de omzetbelasting of, wat de omzetbelasting over de huurprijs betreft, de voor die belasting over de huurprijs in de plaats komende vergoedingen als bedoeld in en artikel 20.1 van de algemene bepalingen. 4.9 De eerste betaling van Huurder heeft betrekking op de periode van..tot en met Het over deze eerste betaalperiode verschuldigde totaalbedrag bedraagt., te vermeerderen met omzetbelasting. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. Kosten van levering van zaken en diensten 5.1 Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd: 5.2 Verhuurder is bevoegd na overleg met de door Verhuurder geaccepteerde servicekostencommissie of winkeliersvereniging dan wel bij het ontbreken daarvan na overleg met Huurder de in 5.1 genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen. Promotiebijdrage 6.1 De promotiebijdrage bedraagt op ingangsdatum op jaarbasis.. en zal jaarlijks, gerekend vanaf het moment dat er een jaar verstreken is dat de promotiebijdrage voor het laatst is vastgesteld, worden geïndexeerd in overeenstemming met artikel 18 van de algemene bepalingen 6.2 Verhuurder is bevoegd na overleg met de winkeliersvereniging of andere collectiviteit als genoemd in artikel 8.1 van de algemene bepalingen dan wel bij het ontbreken daarvan na overleg met Huurder de in artikel 4.8 van de huurovereenkomst genoemde promotiebijdrage jaarlijks opnieuw vast te stellen. Zekerheden 7 Huurder zal vóór de ingangsdatum van de huurovereenkomst een bankgarantie doen stellen voor een bedrag van, zegge: euro (3 keer de maandhuur). Beheerder 8.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op Gemeentelijk Vastgoed, tel Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen. Pagina 5 van 8

6 8.3 De huuropzegging moet tevens aan Verhuurder worden gezonden. Casco 9.1 In aanvulling op de huur als casco als omschreven in artikel 1 van de algemene bepalingen behoren tot het gehuurde: In afwijking op de huur als casco als omschreven in artikel 1 van de algemene bepalingen behoren niet tot het gehuurde:.. Voorzieningen door Verhuurder 10.1 Partijen komen overeen dat het aanbrengen in het gehuurde van de volgende voorzieningen door en voor rekening en risico van Verhuurder geschiedt: 10.2 De voorzieningen als genoemd in artikel 10.1 maken na aanbrengen (wel/geen*) deel uit van het gehuurde. Aan het einde van deze huurovereenkomst dienen de voorzieningen door Huurder (wel/niet*]) te zijn verwijderd Ten aanzien van het onderhoud, herstel, vervanging en vernieuwing van de voorzieningen als genoemd in artikel 10.1 geldt (het bepaalde in artikel 12.3 van de algemene bepalingen*) / (dat alle onderhoud herstel, vervanging en vernieuwing voor rekening en risico van [Huurder/Verhuurder*] komt*). Voorzieningen door Huurder 11.1 Partijen komen overeen dat het aanbrengen in het gehuurde van de volgende voorzieningen door en voor rekening en risico van Huurder geschiedt: De voorzieningen als genoemd in artikel 11.1 maken na aanbrengen (wel/geen*) deel uit van het gehuurde. Aan het einde van deze huurovereenkomst dienen de voorzieningen door Huurder (wel/niet*) te zijn verwijderd Ten aanzien van het onderhoud, herstel, vervanging en vernieuwing van de voorzieningen als genoemd in artikel 11.1 geldt (het bepaalde in artikel 12.4 van de algemene bepalingen*) / (dat alle onderhoud herstel, vervanging en vernieuwing voor rekening en risico van [Huurder/Verhuurder*] komt*). Asbest/Milieu 12.1 Aan Verhuurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is Aan Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is. Bijzondere bepalingen 13.1 Openings- en sluitingstijden van het gehuurde: ntb Pagina 6 van 8

7 13.2 Huurder mag het gehuurde onderverhuren aan de binnen de selectieprocedure geselecteerde partijen. Huurder zal bij tussentijdse wijziging van een (onder)verhuring de verhuring en de onderhuurovereenkomst vooraf ter schriftelijke goedkeuring voorleggen aan de gemeente als Verhuurder. De gemeente zal toetsen of de verhuring plaats vindt conform de kaders van de inschrijving zoals door Huurder is gedaan, welke als bijlage x onderdeel uitmaakt van deze huurovereenkomst Indien de (onder)huur van het gehuurde wordt beëindigd, dan zal Huurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na de datum van huurbeëindiging de Verhuurder een nieuw voorstel doen voor de programmering/verhuur van het gehuurde met een van de winnende inschrijvers als nieuwe huurder. Indien binnen drie maanden geen overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe verhuur van het gehuurde, of zoveel eerder in dien de winnende inschrijvende partij(en) afstand doet (doen) van haar (hun) voorkeursrecht, dan herneemt de gemeente de volledige vrijheid om zelf invulling te geven aan de desbetreffende ruimte, bijvoorbeeld door deze te verhuren aan een door de gemeente voorgedragen kandidaat. 14 Huurder is bekend met de voorwaarden zoals gesteld in de integriteitsclausule conform bijlage 4 en verklaart hieraan onverkort te voldoen. Aldus opgemaakt en ondertekend in.voud Amsterdam, (datum) Amsterdam, (datum) (handtekening Verhuurder) Gemeente Amsterdam, Gemeentelijk Vastgoed Dhr. M. Gravelotte, directeur (handtekening Huurder) (naam Huurder) (naam+functie gevolmachtigde) Afzonderlijke handtekening(en) Huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW als genoemd in artikel 2.1. Handtekening(en) Huurder: Pagina 7 van 8

8 Bijlagen: 1) X inschrijfbrochure voorselectie Begane grond stadhuis Amsterdam februari 2017 X inschrijving Huurder 1. plattegrond/tekening van het gehuurde 2. proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering) 3. algemene bepalingen 4. integriteitsclausule - meting volgens -. energielabel - bankgarantie - milieuonderzoek - uittreksel handelsregister KvK Huurder - kopie legitimatiebewijs rechtsgeldig vertegenwoordiger Huurder - 1) Deleten wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen en doornummeren. Pagina 8 van 8

9 Integriteitsclausule, versie d.d. 27 oktober 2015 Artikel [vul hier het artikelnummer van de overeenkomst in] 1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op MAAND2012.pdf. PARTIJDEFINITIE verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 2. PARTIJDEFINITIE verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: a) het door PARTIJDEFINITIE verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht; b) het feit dat tegen PARTIJDEFINITIE strafvervolging is ingesteld; c) het door PARTIJDEFINITIE niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 3. PARTIJDEFINITIE verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico s die op aan PARTIJDEFINITIE gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan PARTIJDEFINITIE indien zij: direct of indirect leiding aan PARTIJDEFINITIE geven; bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld; over PARTIJDEFINITIE zeggenschap hebben; aan PARTIJDEFINITIE vermogen verschaffen; onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW of anderszins in een samenwerkingsverband tot PARTIJDEFINITIE staan; 4. PARTIJDEFINITIE verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 5. De GEMEENTE AMSTERDAM kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over PARTIJDEFINITIE om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 6. PARTIJDEFINITIE zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra PARTIJDEFINITIE kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen PARTIJDEFINITIE of een aan PARTIJDEFINITIE gelieerde partij strafvervolging is ingesteld. 7. PARTIJDEFINITIE meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van PARTIJDEFINITIE en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).

10 8. De gemeente heeft het recht om PARTIJDEFINITIE gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van PARTIJDEFINITIE nodig heeft, zal PARTIJDEFINITIE deze op eerste verzoek verlenen. 9. PARTIJDEFINITIE meldt het bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekken van derde partijen, zoals onderaannemers, schriftelijk aan de gemeente voordat deze daadwerkelijk bij de uitvoering betrokken worden. Als PARTIJDEFINITIE voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde partij inschakelt, kan de gemeente deze derde partij voor aanvang van de uitvoering en zolang deze derde partij bij de uitvoering betrokken is screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. PARTIJDEFINITIE staat er voor in dat deze derde partij haar medewerking aan de screening verleent. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de PARTIJDEFINITIE kan worden verlangd. 10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij een melding als bedoeld in lid 6 of lid 8 van dit artikel achterwege is gebleven of de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 10 van dit artikel. 11. De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de PARTIJDEFINITIE en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien: PARTIJDEFINITIE niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede bullit van dit lid; PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de PARTIJDEFINITIE mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd. Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen PARTIJDEFINITIE of een aan PARTIJDEFINITIE gelieerde partij is ingesteld. PARTIJDEFINITIE niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. PARTIJDEFINITIE of de derde partij als vermeld in lid 8 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob. Ten aanzien van PARTIJDEFINITIE sprake is van andere integriteitsrisico s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd. 12. Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen

11 maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de PARTIJDEFINITIE. 13. Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt,geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt PARTIJDEFINITIE onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van X - zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 14. PARTIJDEFINITIE vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 816-006986 MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

Huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst winkelruimte Huurovereenkomst winkelruimte En andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN De heer H.A. Kuipers, gevolmachtigde van F. den Broeder, kantoorhoudende aan1~11.11~ 1.1111111~1 telefoonnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verw ijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00697 Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting In 2011 is (vanwege een gunstige

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov)

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Huurovereenkomst Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: Gemeente Hengelo Afdeling Grondzaken 2/9 Kerngegevens huurovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKEL RUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014.

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014. Huurovereenkomst Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg Referentie mb\38\t0003859z201-2014 Namens VastNed Offices Benelux Holding Complex Dr. Hub van Doorneweg Tilburg Registratie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder,

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder, HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerend Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid,

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid, HUUROVEREENKOMST COA- Enschede ONDERGETEKENDEN 1] De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Enschede, kantoorhoudend aan de Langestraat 24 te 7524 HC Enschede hierna te noemen gemeente of 'verhuurder',

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE Gebaseerd op het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 Haarlem HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 (Ex. artikel 7:230a BW) Contractnummer: 20140405 ONDERGETEKENDEN I I De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK De uitstraling van uw succes Huurovereenkomst Unit (nummer) Volgens het model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Huurovereenkomst. inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg

Huurovereenkomst. inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg Huurovereenkomst inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: DTZ Zadelhoff v.o.f. Vestdijk 61B 5611 CA Eindhoven J.C. van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a.

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a. 132co HUUROVEREENKOMST WOLDWIJK PARTIJEN, De gemeente Ten Boer, kantoorhoudend aan Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder A. Postma, daartoe gevolmachtigd

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep

VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep (geel gemarkeerd in te vullen voor ondertekening als de Bouwgroep bekend is) VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep A. de gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door naam

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorbeelden van huurcontracten

Voorbeelden van huurcontracten Voorbeelden van huurcontracten 1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE Verhuurder De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Recreatie, daartoe aangewezen door de Burgemeester van

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

. gevestigd te.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer :.. en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna te noemen 'huurder',

. gevestigd te.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer :.. en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna te noemen 'huurder', HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0136, d.d. 19 februari 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp ondertekening huurintentieverklaring CWI Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. akkoord te gaan met de ondertekening van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Model gebaseerd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Gemeente Noord-Beveland, gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende te 4491 EV Wissenkerke, Voorstraat 31, (postadres:

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: huurder, HUUROVEREENKOMST Adm.nr: De ondergetekenden: Stichting WoonGoed 2-Duizend Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Reuver gemeente Beesel, aan de Pastoor Vranckenlaan 4, 5953 CP REUVER hierna te noemen:

Nadere informatie