GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE"

Transcriptie

1 MPG in beeld 2010 GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE 1

2 Voorwoord De MPG 2010 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen om de geregistreerde gegevens maximaal terug te koppelen naar de sector. Hij streeft ernaar ten behoeve van de zorgverstrekkers de geografische verschillen in frequentie van opname voor een aantal aandoeningen of groepen van aandoeningen in België te illustreren. De landkaarten in de voorliggende publicatie geven aan in welke mate de inwoners van de administratieve arrondissementen in meerdere of mindere mate in een ziekenhuis opgenomen worden dan gemiddeld het geval is voor de Belgische bevolking in haar geheel. Natuurlijk kunnen geen prevalentie- of incidentiecijfers verstrekt worden omdat de geanalyseerde gegevens alleen uit de ziekenhuisregistratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) voortkomen. Eventuele geografische verschillen dienen als een aanzet beschouwd te worden voor meer specifiek epidemiologisch onderzoek. De MPG 2010 in beeld werd in dezelfde geest opgevat als de publicaties van MKG/MZG in beeld voor de Minimale Klinische Gegevens.Voor de analyse van de thema s in deze publicatie werd eveneens beroep gedaan op de statistische methode van de Standardised Admission Ratios, Dit werk werd slechts op een beperkt aantal aandoeningen uitgevoerd. In de toekomst kan het aantal thema s uitgebreid worden, kan de statistische methodologie verder verfijnd worden en kan de elektronische verspreiding op een meer systematische manier doorgevoerd worden. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen. De Directeur-generaal C. DECOSTER 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA THEMA S IN DE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS 2010 IN BEELD : I. ALCOHOLAFHANKELIJKHEID II. III. IV. AFHANKELIJKHEID VAN ILLEGALE DRUGS SCHIZOFRENIE MAJEURE DEPRESSIE V. AANPASSINGSSTOORNISSEN VI. PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN BIJLAGE: KAART MET DE BELGISCHE ARRONDISSEMENTEN 3

4 Minimale Psychiatrische Gegevens 2010 in beeld Inleiding In dit document wordt feedback gegeven over de registratiegegevens van de psychiatrische ziekenhuisopnames via een geografische aanpak. Het document is gebaseerd op de Minimale Psychiatrische Gegevens die door de ziekenhuizen in 2010 werden geregistreerd. In het document komen individuele pathologieën en/of pathologiegroepen aan bod die frequent aanleiding geven tot ziekenhuisopnamen. Deze ziekenhuisopnamen worden per arrondissement van de woonplaats van de patiënten voorgesteld en qua aantal vergeleken met de opnamecijfers in de Belgische bevolking. We hebben getracht om te bepalen of de opnamen voor de geselecteerde pathologieën significant minder vaak of vaker voorkomen in deze geografische zones dan in de Belgische bevolking. Er moet echter worden gewezen op de beperkingen van een registratiesysteem van ziekenhuisgegevens. Aangezien pathologieën niet noodzakelijk een ziekenhuisopname tot gevolg hebben geven ziekenhuisgegevens slechts gedeeltelijk een beeld van de reële frequentie van voorkomen van de pathologie. Wij hebben daarom niet getracht prevalentie- of incidentiecijfers van de pathologieën te verschaffen, maar wel om deze thema s te schetsen vanuit de invalshoek van de ziekenhuisopnamen. Het Bestuur Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen heeft in deze optiek al brochures gepubliceerd betreffende de Minimale Klinische Gegevens («MKG/MZG in beeld») die voor ons een inspiratiebron zijn waaruit dankbaar geput werd. (>>> back) Methodologie Om een goede leesbaarheid van de publicatie te verzekeren, beslisten we om dezelfde methodologie te gebruiken voor alle cartografische voorstellingen. De geografische eenheid die hiervoor wordt gebruikt is het administratief arrondissement. Aangezien de publicatie als doel heeft het geografische aspect van de gezondheid in de bevolking te visualiseren, baseert men zich op de woonplaats van de patiënt. Wat betekent dat de kleur van een arrondissement op een kaart wordt bepaald door het aantal ziekenhuisopnamen dat door alle inwoners van het arrondissement wordt gegenereerd. Een patiënt die in Tongeren woont, maar werd opgenomen in Leuven zal worden ondergebracht bij het arrondissement Tongeren en niet Leuven. In de voorgestelde kaarten geeft men geen aanwijzingen betreffende de plaats waar de patiënt wordt behandeld. Op basis van algemene en specifieke selectiecriteria worden voor elk thema uit de MPGbank de in aanmerking komende medisch-psychiatrische opnames geselecteerd en vervolgens gestandaardiseerd volgens leeftijd en geslacht. Er is geopteerd voor de methode van de indirecte standaardisatie ( Standardised Admission Ratio ). Deze techniek vereist een vergelijking tussen de geregistreerde cijfers (het aantal ziekenhuisopnamen voor een welbepaalde pathologie in een bepaald arrondissement) en de verwachte cijfers (het aantal ziekenhuisopnamen dat in het bedoelde arrondissement wordt 4

5 verwacht voor de beschouwde pathologie). De verwachte cijfers worden berekend op basis van het aantal geobserveerde opnames voor deze pathologie in een referentiebevolking en de samenstelling van de bevolking volgens de leeftijd en het geslacht. In deze publicatie is de referentiebevolking de volledige Belgische bevolking. De basisgegevens hiervoor zijn afkomstig van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en betreffen voor elke leeftijdsgroep en geslacht het aantal inwoners op basis van de NIS-gegevens van 1/1/ Vervolgens wordt er voor elk administratief arrondissement een verwacht aantal verblijven berekend aan de hand van de regels, vermeld in Tabel 1. Tabel 1: Methode van de indirecte standaardisatie. Leeftijdscategorie Populatie arrondissement Opnamen arrondissement Populatie België Opnamen België Verwacht aantal opnamen in arrondissement Pa Oa Pb Ob E = (Pa * Ob/Pb) Mannen < 1 jaar 1-4 jaar 5 9 jaar jaar 95 + Pam1 Pam2 Pam3 Pam4 Oam1 Oam2 Oam3 Oam4 Pbm1 Pbm2 Pbm3 Pbm4 Obm1 Obm2 Obm3 Obm4 Em1 Em2 Em3 Em4 Vrouwen < 1 jaar 1-4 jaar 5 9 jaar jaar 95 + Pav1 Pav2 Pav3 Pav4 Oav1 Oav2 Oav3 Oav4 Pbv1 Pbv2 Pbv3 Pbv4 Obv1 Obv2 Obv3 Obv4 Ev1 Ev2 Ev3 Ev4 Totaal Pa_tot Oa_tot Pb_tot Ob_tot E_tot De bevolking is ingedeeld op basis van het geslacht en de leeftijd in 21 leeftijdscategorieën. Het aantal inwoners wordt bepaald voor elke leeftijd- en geslachtscategorie en dit voor elk arrondissement als voor gans België, respectievelijk in de kolommen Bevolking arrondissement (Pa) en Bevolking België (Pb), Bovendien wordt het aantal ziekenhuisopnamen bepaald voor de geselecteerde pathologie voor elke leeftijd- en geslachtscategorie, en dit ook weer voor elk arrondissement als voor gans 5

6 België. Deze cijfers staan vermeld in de kolommen Opnamen arrondissement - (Oa) en Opnamen België (Ob). In de kolom Verwacht aantal opnamen in arrondissement. wordt voor elke leeftijd- en geslachtscategorie het aantal verwachte opnamen berekend in het arrondissement voor de aandoening via de formule Pa * Ob/Pb. Het totaal aantal verwachte opnamen voor het arrondissement voor de geselecteerde pathologie is gelijk aan de som van de verwachte opnamen voor alle leeftijd- en geslachtscategorieën. De SAR of Standardised Admission Ratio wordt als volgt berekend: Dit betekent dat als de SAR hoger is dan 100 het aantal geregistreerde opnames van inwoners in het arrondissement hoger is dan het aantal dat verwacht wordt op basis van het aantal opnames in de Belgische bevolking en omgekeerd dat als de SAR kleiner is dan 100, het aantal geregistreerde opnames lager is dan wat verwacht wordt. De waarde van de SAR geeft aan in welke mate er een afwijking bestaat (uitgedrukt in %) ten opzichte van de referentiebevolking. Voor de ontwikkeling van de kaart kent men een kleur toe aan elk arrondissement volgens een klassensysteem gebaseerd op de waarde van de SAR. De klassen worden als volgt samengesteld: klasse 1: als SAR < 80 klasse 2: als 80 < SAR < 90 klasse 3: als 90 < SAR < 100 klasse 4: als 100 < SAR < 110 klasse 5: als 110 < SAR < 120 klasse 6: als SAR > 120 Als men dit in een schema weergeeft, geeft dit het volgende: SAR Klasse De kleur die aan elk arrondissement wordt toegekend, hangt dus af van de klasse of de mate waarin de SAR van het arrondissement afwijkt van 100. Klasse 1 heeft de bleekste kleur (wit) en klasse 6 de donkerste (donkergroen). Om aan te geven in welke mate de waarde van de SAR significant verschilt van 100, wordt er een betrouwbaarheidsinterval rond de SAR (95% BI) berekend volgens volgende formule: 6

7 Indien het betrouwbaarheidsinterval van de SAR (voor een significantiegrens van 95%) niet de waarde 100 bevat, verschilt de SAR significant van deze waarde 100. Op de kaarten wordt dit aangeduid met een sterretje in het arrondissement. Voor elk van de specifieke thema s die in deze publicatie aan bod komen, zal telkens naast de kaart van België met de ingekleurde arrondissementen, ook een tabel worden weergegeven met de gegevens waarop de kaart gebaseerd is. In deze tabel zijn voor elk arrondissement de volgende gegevens terug te vinden: het aantal geselecteerde ziekenhuisopnamen, de waarde van de SAR, de klasse waarin het arrondissement terecht komt en op basis waarvan het ingekleurd wordt op de kaart, de onder- en bovengrens van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de SAR, en de indicatie * als aanduiding van statistische significantie van de waarde van de SAR. Elk administratief arrondissement wordt geïdentificeerd door middel van de naam én het nummer van het arrondissement. Dit nummer is een getal van twee cijfers en komt overeen met de NIScode van het administratief arrondissement. Tot slot dient bij heel deze methodologische uiteenzetting opgemerkt te worden dat bij de interpretatie van de op deze manier bekomen cijfers en kaarten verschillende factoren dienen in acht genomen te worden. De volgende factoren kunnen immers elk op zich de kleur van een arrondissement op een kaart beïnvloeden: 1) de prevalentie van een pathologie in de bevolking; 2) de grootte van de bevolking: een arrondissement met een kleine bevolking zal veel gemakkelijker van het nationale gemiddelde afwijken 3) het opnamegedrag met betrekking tot deze pathologie (bv. alternatieve opvang) 4) het behandelgedrag of de medische praktijkvoering (bv. crisiseenheden) 5) het codeer- en registratiegedrag van het behandelende ziekenhuis (bv. ontbrekende codes) Het aantal opnames, dat ofwel lager of hoger dan verwacht is voor een welbepaalde pathologie kan te wijten zijn aan elk van deze factoren of een combinatie van verschillende van deze factoren. Bijgevolg is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de verschillen tussen de geografische zones die op deze manier kunnen worden gevisualiseerd. (>>> back) Algemene selectiecriteria Men heeft slechts de geregistreerde medisch-psychiatrische opnames in aanmerking genomen waarvoor er een valide code aanwezig was voor de betreffende pathologie (DSM-IV codes in het bereik 290 tot en met 319 ) en voor de leeftijd en het geslacht, gezien de gebruikte standaardisatie. 7

8 De geografische spreiding is berekend op basis van de woonplaats van de patiënt. De opnames van patiënten die geen gekende woonplaats hebben of die in het buitenland gedomicilieerd zijn, werden uit de studie uitgesloten. De geografische eenheid van de studie stemt overeen met de administratieve eenheid arrondissement die in de MPG-gegevensbank via de specifieke code in veld MA07 wordt geïdentificeerd. Omdat de eenheid van meting een medisch-psychiatrische opname betreft werden transfers tussen zorgvoorzieningen niet in aanmerking genomen. Concreet betekent dit dat opnames in een psychiatrische ziekenhuisdienst (voltijdse en partiële hospitalisaties in kenlettergroep AKT) met een code 41,42,43 of 44 in veld MA11 niet werden weerhouden. Bovendien werd het aantal medisch-psychiatrische opnames per patiënt beperkt tot de eerste opname in de betreffende voorziening. Dit sluit in belangrijke mate dubbeltellingen uit maar niet helemaal omdat een patiënt in 2010 in meerdere voorzieningen een eerste opname kan hebben. (>>> back) Toepassing van de algemene selectiecriteria Voor 2010 werden er zonder selectie door de psychiatrische ziekenhuizen (n=62920) en de psychiatrische diensten (n=52362) in de algemene ziekenhuizen medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd. Van dit aantal werden medisch-psychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan eerste opnames. De woonplaats was niet gekend voor 875 en voor 332 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende opnames betroffen 1098 een transfer tussen voorzieningen. Voor 29 ontbrak de leeftijd en voor 4673 bevond de DSM-IV code zich niet in het bereik Van de resterende opnames betrof het leefmilieu bij opname in 31.1% alleen wonen, 33.5% het eigen gezin, 13.8% in-of samenwonend en 12.5% het ouderlijke gezin. 2.1% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart O.1 worden opnames die volgens de algemene selectiecriteria werden weerhouden, geografisch weergegeven. De kaart toont een cluster arrondissementen in West- Vlaanderen en Oost-Vlaanderen die een significant groter dan verwacht aantal opnamen registreerden in de MPG van In Wallonië zijn het de inwoners van Doornik en Charlerloi die vaker dan verwacht worden opgenomen. Voor 19 van de 43 arrondissementen is de SAR significant lager dan verwacht en voor 11 arrondissementen is de SAR niet significant afwijkend. 8

9 Kaart O.1 Eerste opnamen met DSM-IV codes in het bereik 290 t/m 319 MPG 2010 In tabel O.1 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie 9

10 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR 11 Antwerpen * 2 12 Mechelen Turnhout * 1 21 Brussel-hoofdstad * 3 23 Halle-Vilvoorde * 2 24 Leuven Nivelles * 1 31 Brugge * 6 32 Diksmuide Ieper Kortrijk * 6 35 Oostende * 6 36 Roeselare * 6 37 Tielt * 6 38 Veurne * 6 41 Aalst * 6 42 Dendermonde * 5 43 Eeklo * 6 44 Gent * 6 45 Oudenaarde * 5 46 Sint-Niklaas * 1 51 Ath * 2 52 Charleroi * 6 53 Mons Mouscron Soignies * 2 56 Thuin Tournai * 5 61 Huy * 2 62 Liège Verviers * 1 64 Waremme * 1 71 Hasselt Maaseik * 1 73 Tongeren Arlon * 1 82 Bastogne * 2 83 Marche-en-Famenne Neufchâteau * 1 85 Virton * 1 91 Dinant * 1 92 Namur * 1 93 Philippeville * 2 Totaal Tabel O.1 Selectie van de eerste medisch-psychiatrische opnames in MPG 2010 Klasse 10

11 Figuur O.1 geeft de verdeling van de geselecteerde medisch-psychiatrische opnames per leeftijd en geslacht. De figuur toont nagenoeg evenveel mannen (n=20431) als vrouwen.(n=20047). Het aantal mannen dat opgenomen wordt is telkens groter dan het aantal vrouwen tot de leeftijdscategorie 45-49jaar. Vanaf dan worden er telkens meer vrouwen dan mannen opgenomen. Een uitzondering vormt de leeftijdscategorie 15-19jaar waar er meer vrouwen (n=1515) dan mannen (n=1265) worden opgenomen (>>> back) 11

12 I. Alcoholafhankelijkheid Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV code voor zover deze op as I.1 voorkomt en als hoofddiagnose bij opname wordt aangeduid in veld MA16_09 met code=1. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=10010) en de psychiatrische diensten (n=6590) in de algemene ziekenhuizen medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een hoofddiagnose op DSM-IV as I.1. Van dit aantal werden medisch-psychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 6366 eerste opnames. De woonplaats was niet gekend voor 88 en voor 35 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 6243 opnames betroffen 116 een transfer tussen voorzieningen. Voor 4 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 6123 opnames (PZ=3398 en PAAZ=2725) betrof het leefmilieu bij opname in 43% alleen wonen, 34.8% het eigen gezin, 12.6% in-of samenwonend en 3.3% het ouderlijke gezin. 3% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart I.2 worden de opnames met alcoholafhankelijkheid als belangrijkste reden van behandeling geografisch weergegeven. De kaart toont geografische variaties. In Vlaanderen zijn er 6 arrondissementen met een significant hoger dan verwacht aantal opnames - Brugge, Oostende, Roeselare, Aalst,Gent en Dendermonde - en 8 arrondissementen met een significant kleiner dan verwacht aantal opnames - Sint-Niklaas,Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Leuven, Turnhout, Maaseik, Tongeren, Hasselt,. Voor Brussel hoofdstad wordt een verwacht aantal geregistreerd. In Wallonië zijn er 5 arrondissementen met een significant hoger dan verwacht aantal opnames - Mons, Tournai, Huy, Liège en Marche-en-Famenne- en 2 arrondissementen met een significant kleiner dan verwacht aantal opnames: Philippeville en Verviers. 12

13 Kaart I.2 DSM-IV code : alcohol afhankelijkheid MPG 2010 In tabel I.2 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie. 13

14 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR 11 Antwerpen * 2 12 Mechelen Turnhout * 1 21 Brussel-hoofdstad Halle-Vilvoorde * 2 24 Leuven * 2 25 Nivelles Brugge * 6 32 Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende * 6 36 Roeselare * 6 37 Tielt Veurne Aalst * 6 42 Dendermonde * 6 43 Eeklo Gent * 6 45 Oudenaarde Sint-Niklaas * 1 51 Ath Charleroi Mons * 6 54 Mouscron Soignies Thuin Tournai * 6 61 Huy * 6 62 Liège * 6 63 Verviers * 1 64 Waremme Hasselt * 1 72 Maaseik * 1 73 Tongeren * 1 81 Arlon Bastogne Marche-en-Famenne * 6 84 Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville * 1 Totaal 6123 Tabel I.2 Selectie medisch-psychiatrische opnames met hoofddiagnose alcoholafhankelijkheid Klasse 14

15 Figuur I.2 geeft de verdeling van de medisch-psychiatrische opnames met de hoofddiagnose alcoholafhankelijkheid per leeftijd en geslacht. De figuur toont meer mannen (n=4197) dan vrouwen (n=1926) die opgenomen worden met een alcoholafhankelijkheid. Bijna 3 op 4 (72.3%) van alle opnames situeren zich in het leeftijdsbereik jaar. (>>> back) 15

16 II. Afhankelijkheid van illegale drugs Selectiecriteria Behalve de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV codes (Opioid dependence), (Cocaine dependence), (Cannabis dependence) en (Polysubstance dependence) voor zover deze op as I.1 voorkomen en als hoofddiagnose bij opname worden aangeduid in veld MA16_09 met code=1. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=3242) en de psychiatrische diensten (n=1312) in de algemene ziekenhuizen 4554 medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een hoofddiagnose afhankelijkheid van illegale drugs. Van dit aantal werden 4055 medisch-psychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 1917 eerste opnames: DSM-IV code PZ PAAZ AFHANKELIJKHEID OPIATEN AFHANKELIJKHEID COCAINE AFHANKELIJKHEID CANNABIS MEERVOUDIGE MIDDELEN AFHANKELIJKHEID % 34.4% De woonplaats was niet gekend voor 57 en voor 4 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 1856 opnames betroffen 47 een transfer tussen voorzieningen. Voor 0 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 1809 opnames was het leefmilieu bij opname in 33% alleen wonen, 15.8% het eigen gezin, 19.9% in- of samenwonend en 16.6% het ouderlijke gezin. 7.8% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart II.3 worden de opnames met afhankelijkheid van illegale drugs als belangrijkste reden van behandeling geografisch weergegeven. De kaart toont geografische variaties. In Vlaanderen zijn voor West-Vlaanderen, Oostende en Roeselare de arrondissementen waar er significant meer inwoners dan verwacht worden opgenomen, voor Oost-Vlaanderen, Gent, Aalst, Eeklo en Dendermonde. In Wallonië is er geen enkel arrondissement waarvan de inwoners vaker dan verwacht worden opgenomen voor afhankelijkheid van drugs. 16

17 Kaart II.3 DSM-IV codes , , en : afhankelijkheid drugs MPG In tabel II.3 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie. 17

18 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR Klasse 11 Antwerpen Mechelen Turnhout Brussel-hoofdstad * 1 23 Halle-Vilvoorde * 1 24 Leuven * 1 25 Nivelles * 1 31 Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende * 6 36 Roeselare * 6 37 Tielt Veurne Aalst * 6 42 Dendermonde * 6 43 Eeklo * 6 44 Gent * 6 45 Oudenaarde Sint-Niklaas Ath Charleroi * 1 53 Mons Mouscron Soignies Thuin * 1 57 Tournai Huy Liège Verviers * 1 64 Waremme Hasselt Maaseik Tongeren Arlon * 1 82 Bastogne Marche-en-Famenne * 1 84 Neufchâteau Virton Dinant * 1 92 Namur * 1 93 Philippeville * 1 Totaal 1809 Tabel II.3 Selectie medisch-psychiatrische opnames met hoofddiagnose afhankelijkheid drug 18

19 Figuur II.3 geeft de verdeling van de opnames met afhankelijkheid van illegale drugs per leeftijd en geslacht. De problematiek betreft voornamelijk mannen (n=1348). Zowel voor mannen als vrouwen situeert zich de modale leeftijd in de leeftijdsklasse jaar (>>> back) 19

20 III. Schizofrenie Selectiecriteria Behalve de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV codes 295.xx voor zover deze op as I.1 voorkomen en als hoofddiagnose bij opname worden aangeduid in veld MA16_09 met code=1. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=9665) en de psychiatrische diensten (n=2348) in de algemene ziekenhuizen medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een hoofddiagnose schizofrenie. Van dit aantal werden 7776 medischpsychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 2079 eerste opnames: DSM-IV code PZ PAAZ GEDESORGANISEERD TYPE KATATOON TYPE PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIFORM E STOORNIS RESIDUEEL TYPE SCHIZOAFFECTIEVE STOORNIS ONGEDIFFERENTIEERD TYPE % 36.4% De woonplaats was niet gekend voor 42 en voor 51 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 1986 opnames betroffen 249 een transfer tussen voorzieningen. Voor 1 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 1736 opnames was het leefmilieu bij opname in 40.2% alleen wonen, 15.6% het eigen gezin, 15.8% in- of samenwonend en 13.5% het ouderlijke gezin. 3.2% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart III.4 worden de opnames met schizofrenie als belangrijkste reden van behandeling geografisch weergegeven. Inwoners van Brussel-hoofdstad, Doornik en Luik worden significant vaker dan verwacht opgenomen in een psychiatrische ziekenhuisdienst met een hoofddiagnose schizofrenie. 20

21 Kaart III.4 DSM-IV codes 295.xx : schizofrenie MPG In tabel III.4 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie 21

22 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR 11 Antwerpen * 1 12 Mechelen Turnhout * 1 21 Brussel-hoofdstad * 6 23 Halle-Vilvoorde Leuven * 1 25 Nivelles Brugge Diksmuide Ieper * 1 34 Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde Sint-Niklaas * 1 51 Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin * 1 57 Tournai * 6 61 Huy Liège * 6 63 Verviers * 1 64 Waremme * 1 71 Hasselt Maaseik * 1 73 Tongeren Arlon Bastogne Marche-en-Famenne Neufchâteau * 1 85 Virton Dinant * 1 92 Namur * 1 93 Philippeville * 1 Totaal 1736 Tabel III.4 Selectie medisch-psychiatrische opnames met hoofddiagnose schizofrenie Klasse 22

23 Figuur III.4 geeft de verdeling van de opnames met schizofrenie per leeftijd en geslacht. De problematiek betreft voornamelijk mannen (63.2%). De leeftijdsdistributie van de eerste opnames is voor mannen scheef met een belangrijke prevalentie van ziekenhuisopnames in de leeftijdsgroep 25-34jaar. Voor vrouwen bevat de leeftijdsgroep 40-44jaar de meeste opnames. (>>> back) 23

24 IV. Majeure depressie Selectiecriteria Behalve de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV codes 296.2x en 296.3x voor zover deze op as I.1 voorkomen en als hoofddiagnose bij opname worden aangeduid in veld MA16_09 met code=1. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=7323) en de psychiatrische diensten (n=9176) in de algemene ziekenhuizen medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een hoofddiagnose majeure depressie. Van dit aantal werden medischpsychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 7466 eerste opnames: DSM-IV code PZ PAAZ MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE,NIET GESPECIFIEERD MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE,MILD MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE,MATIG MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE,ERNSTIG ZONDER PSYCHOTISCHE KENMERKEN MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE,ERNSTIG MET PSYCHOTISCHE KENMERKEN MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE, MET PARTIELE REMISSIE MAJEURE DEPRESSIE, EENMALIGE EPISODE, MET VOLLEDIGE REMISSIE MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE,NIET GESPECIFIEERD MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE,MILD MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE,MATIG MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE, ERNSTIG ZONDER PSYCHOTISCHE KENMERKEN MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE, ERNSTIG MET PSYCHOTISCHE KENMERKEN MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE, MET PARTIELE REMISSIE MAJEURE DEPRESSIE, HERHAALDE EPISODE, MET VOLLEDIGE REMISSIE % 61.5% De woonplaats was niet gekend voor 61 en voor 51 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 7354 opnames betroffen 129 een transfer tussen voorzieningen. Voor 4 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 7221 opnames was het leefmilieu bij opname in 29.5% alleen wonen, 44.9% het eigen gezin, 13.1% in- of samenwonend en 7.6% het ouderlijke gezin. 0.9% had geen vaste verblijfplaats. 24

25 Toelichting Op kaart IV.5 worden de opnames met majeure depressie als belangrijkste reden van een ziekenhuisopname geografisch weergegeven. De kaart toont geografische variaties. Inwoners van Brugge, Oostende, Diksmuide, Roeselare, Ieper,Kortrijk, Gent, Eeklo,Oudenaarde,Ath, Tournai en Mons worden significant vaker dan de doorsnee Belgische inwoner opgenomen met een hoofddiagnose majeure depressie. Kaart IV.5 DSM-IV codes 296.2x x: majeure depressie - MPG In tabel IV.5 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie 25

26 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR Klasse 11 Antwerpen * 1 12 Mechelen Turnhout * 1 21 Brussel-hoofdstad Halle-Vilvoorde * 2 24 Leuven Nivelles * 2 31 Brugge * 6 32 Diksmuide * 6 33 Ieper * 6 34 Kortrijk * 6 35 Oostende * 6 36 Roeselare * 6 37 Tielt Veurne Aalst Dendermonde Eeklo * 6 44 Gent * 6 45 Oudenaarde * 6 46 Sint-Niklaas * 1 51 Ath * 6 52 Charleroi Mons * 6 54 Mouscron Soignies Thuin * 1 57 Tournai * 6 61 Huy * 1 62 Liège Verviers * 1 64 Waremme * 1 71 Hasselt Maaseik * 1 73 Tongeren * 1 81 Arlon * 1 82 Bastogne * 1 83 Marche-en-Famenne Neufchâteau Virton * 1 91 Dinant Namur Philippeville * 1 Totaal 7221 Tabel IV.5 Selectie medisch-psychiatrische opnames met hoofddiagnose majeure depressie 26

27 Figuur IV.5 geeft de verdeling van de eerste opnames met majeure depressie per leeftijd en geslacht. De problematiek betreft voornamelijk vrouwen (64.5%). De leeftijdsdistributie van de opnames is voor mannen en vrouwen relatief normaal verdeeld met het grootste aantal opnames voor beide geslachten in de leeftijdscategorie jaar. (>>> back) 27

28 V. Aanpassingsstoornissen Selectiecriteria Behalve de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV codes 309.xx voor zover deze op as I.1 voorkomen en als hoofddiagnose bij opname worden aangeduid in veld MA16_09 met code=1. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=4135) en de psychiatrische diensten (n=5589) in de algemene ziekenhuizen 9724 medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een hoofddiagnose aanpassingsstoornis. Van dit aantal werden 8624 medischpsychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 5101 eerste opnames: DSM-IV code PZ PAAZ AANPASSINGSSTOORNIS MET DEPRESSIEVE STEMMING SEPARATIE ANGSTSTOORNIS AANPASSINGSSTOORNIS MET ANGST AANPASSINGSSTOORNIS MET ANGST EN DEPRESSIEVE STEMMING AANPASSINGSSTOORNIS MET GEDRAGSSTOORNIS AANPASSINGSSTOORNIS MET EMOTIONELE EN GEDRAGSSTOORNIS POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS NIET GESPECIFIEERDE AANPASSINGSSTOORNIS % 61.6% De woonplaats was niet gekend voor 110 en voor 24 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 4967 opnames betroffen 58 een transfer tussen voorzieningen. Voor 1 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 4908 opnames was het leefmilieu bij opname in 26% alleen wonen, 34.8% het eigen gezin, 15.4% in- of samenwonend en 15.3% het ouderlijke gezin. 1.5% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart V.6 worden de opnames met een aanpassingsstoornis als belangrijkste reden van een behandeling in een psychiatrische ziekenhuisdienst geografisch weergegeven. De kaart toont geografische variaties. Inwoners van Aalst, Dendermonde, Brugge, Ieper, Tielt, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Mouscron en Liège worden significant vaker dan de doorsnee Belgische inwoner opgenomen in een psychiatrische ziekenhuisdienst met een hoofddiagnose aanpassingsstoornis als gevolg van een gebeurtenis of verandering die stress veroorzaakte. 28

29 Kaart V.6 DSM-IV codes 309.xx: aanpassingsstoornis - MPG In tabel V.6 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie 29

30 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR Klasse 11 Antwerpen * 3 12 Mechelen Turnhout Brussel-hoofdstad * 1 23 Halle-Vilvoorde Leuven Nivelles * 1 31 Brugge * 6 32 Diksmuide Ieper * 6 34 Kortrijk * 6 35 Oostende * 6 36 Roeselare * 6 37 Tielt * 6 38 Veurne Aalst * 6 42 Dendermonde * 6 43 Eeklo Gent Oudenaarde Sint-Niklaas Ath * 1 52 Charleroi * 1 53 Mons Mouscron * 6 55 Soignies Thuin * 1 57 Tournai Huy Liège * 6 63 Verviers Waremme * 1 71 Hasselt Maaseik * 1 73 Tongeren * 1 81 Arlon Bastogne Marche-en-Famenne Neufchâteau * 1 85 Virton Dinant * 1 92 Namur * 1 93 Philippeville * 1 Totaal 4908 Tabel V.6 Selectie medisch-psychiatrische opnames met hoofddiagnose aanpassingsstoornis 30

31 Figuur V.6 geeft de verdeling van de opnames met een aanpassingsstoornis per leeftijd en geslacht. De problematiek betreft voornamelijk vrouwen (59.6%). Aanpassingsstoornissen betreffen, voor mannen en vrouwen, vooral opnames binnen het leeftijdsbereik jaar. Het aantal opnames neemt nadien progressief af. (>>> back) 31

32 VI. Persoonlijkheidsstoornissen Selectiecriteria Behalve de algemene selectiecriteria gebruikt men als specifiek selectiecriterium de aanwezigheid van DSM-IV codes 301.xx voor zover deze op as II.1 voorkomen en als hoofddiagnose bij opname worden aangeduid in veld MA16_09 met code=2. Voor 2010 werden er door de psychiatrische ziekenhuizen (n=4073) en de psychiatrische diensten (n=1573) in de algemene ziekenhuizen 5646 medisch-psychiatrische verblijven geregistreerd met een persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose. Van dit aantal werden 4337 medisch-psychiatrisch opgenomen in 2010, waarvan 1684 eerste opnames: DSM-IV code PZ PAAZ PARANOIDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS SCHIZOIDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS SCHIZOTYPISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS OBSESSIEF-COMPULSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS THEATRALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS AFHANKELIJKE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS ONTWIJKENDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS NIET GESPECIFIEERDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS % 34.5% De woonplaats is niet gekend voor 28 en voor 10 bevond deze zich in het buitenland. Van de overblijvende 1646 opnames betroffen 78 een transfer tussen voorzieningen. Voor 0 ontbrak de leeftijd. Van de resterende 1568 opnames was het leefmilieu bij opname in 31.3% alleen wonen, 29.5% het eigen gezin, 16% in- of samenwonend en 10.9% het ouderlijke gezin. 3.5% had geen vaste verblijfplaats. Toelichting Op kaart VI.7 worden de opnames met een persoonlijkheidsstoornis als belangrijkste reden van behandeling geografisch weergegeven. De kaart toont geografische variaties. Enkel in Vlaanderen zien we een significant groter dan verwacht aantal opnames voor de inwoners in de arrondissementen Leuven,Kortrijk, Oostende, Eeklo, Gent, Maaseik en Tongeren. 32

33 Kaart VI.7 DSM-IV codes 301.xx: persoonlijkheidsstoornis - MPG In tabel VI.7 worden de cijfers weergegeven die aan de basis liggen van de cartografische illustratie 33

34 N NIS Arrondissement Aantal opnamen SAR Onder grens 95% BI Boven grens 95% BI Significant afwijkende SAR 11 Antwerpen Mechelen Turnhout Brussel-hoofdstad * 1 23 Halle-Vilvoorde * 1 24 Leuven * 6 25 Nivelles Brugge Diksmuide * 1 33 Ieper Kortrijk * 6 35 Oostende * 6 36 Roeselare Tielt Veurne Aalst Dendermonde Eeklo * 6 44 Gent * 6 45 Oudenaarde Sint-Niklaas Ath Charleroi Mons * 1 54 Mouscron Soignies * 1 56 Thuin * 1 57 Tournai Huy * 1 62 Liège * 1 63 Verviers * 1 64 Waremme * 1 71 Hasselt Maaseik * 6 73 Tongeren * 6 81 Arlon * 1 82 Bastogne * 1 83 Marche-en-Famenne Neufchâteau * 1 85 Virton * 1 91 Dinant Namur * 1 93 Philippeville Totaal 1568 Tabel VI.7 Selectie medisch-psychiatrische opnames met een persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose Klasse 34

35 Figuur VI.7 geeft de verdeling van de opnames met een persoonlijkheidsstoornis per leeftijd en geslacht. De opnameproblematiek betreft voornamelijk vrouwen (63.2%). De leeftijdsdistributie van de opnames van vrouwen is scheef met de grootste aantallen in de leeftijdscategorie jaar. (>>> back) 35

36 BIJLAGE (>>> back) 36

37 Colofon Ontwikkeling en realisatie : Windey F. Gorissen JP. met de medewerking van : Decoster C. Mertens I. Depuijdt E. Verantwoordelijke uitgever : Cuypers D. Contact : Mail : 37

INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA

INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA MPG in beeld 2012 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA THEMA S IN DE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS IN BEELD : I. ALCOHOLAFHANKELIJKHEID

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen.

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen. MPG in beeld 2008 1 Voorwoord De MPG 2008 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen om de geregistreerde gegevens maximaal terug te koppelen naar de

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Tabel 1 : Methode van de gestandaardiseerde opnamen ratio (SAR)

Tabel 1 : Methode van de gestandaardiseerde opnamen ratio (SAR) Methodologie Met het oog op een logische samenhang werd voor de cartografische voorstellingen dezelfde methodologie gebruikt, de berekening van de SAR. De geografische eenheid waarnaar de cartografische

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE MKG 2004 IN BEELD GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN DE PATHOLOGIE IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE THEMA V.2. HYSTERECTOMIE Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium gebaseerd

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Steunpunt O&O Indicatoren Dekenstraat 2 3000 Leuven REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Augustus 2007 Mariette Du Plessis* Catherine Lecocq** Tom Magerman* Xiaoyan Song* Bart Van Looy*,** *Steunpunt

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Dr. Louis Ide, senator Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 2 Gezondheid is fysisch welzijn. Gezondheid is psychisch welzijn. Gezondheid is sociaal welzijn. Gezondheid

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN 1 Algemene procedure a Inleiding De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 tot 8bis van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel Raadgevend Comite FAVV 2011 Voorstelling jaarverslag 2010 Multidisciplinaire Hormonencel Overzicht 2008 Kaarten Teruggevonden substanties Dossiers NIET: voedingssupplementen humane doping en geneesmiddelen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Aanvullende regionale analyse RAPPORT Brussel, 9 februari 2000 1 D/2000/4665/4 Gedrukt door Goekint Graphics 2 INHOUD 1. Inleiding 9 2. Beschrijvend

Nadere informatie

1. Doelstellingen van de publicatie

1. Doelstellingen van de publicatie INLEIDING De registratie van de Minimale Klinische Gegevens in de Belgische acute ziekenhuizen wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 6 december 1994, houdende bepaling van de regels volgens welke

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle ziekenhuisverblijven van bejaarden, dit wil zeggen waarbij de patiënt 75 jaar of ouder is, ongeacht de pathologie

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur VASTE SCHIJF - Basisinfrastructuur + Diensten BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur Als de inschrijver opteert voor een asymmetrische technologie, moet hij de upload- en downloadcapaciteit

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Syndicaal overleg Dinsdag 7 oktober 2014 Agenda Methodologie van de voorbereiding van de kanteling Huidige situatie van de centrale diensten

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 De Panne Gent Aalst Brussel Brussel-Nat-Luchthaven Leuven Landen Dienstregelingen geldig vanaf 1.06.20 Uitgave 01.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 19 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2008 Cijfers afgesloten op 03/09/2009 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2008) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 20 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2010 Cijfers afgesloten op 10/02/2011 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2010) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

IC-01. Oostende. Brussel. Luik. Eupen. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-01. Oostende. Brussel. Luik. Eupen. Dienstregelingen geldig vanaf IC-0 Oostende Brussel Luik Eupen Dienstregelingen geldig vanaf.2.20 Uitgave 0.02.206 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals Heist-op-den-Berg Mechelen-

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal Periode van 1 januari tot 31 december Tabel 1 Aantal uitgevoerde controles, per arrondissementscel en per maand RESULTATEN CONTROLES ARRONDISSEMENTSCELLEN Cel /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Eerstelijnswerking Heeft u moeilijkheden met Justitie? Stelt u zich vragen omtrent uw echtscheiding?

Nadere informatie

IC-12. Kortrijk. Gent. Brussel. Leuven. Luik. Welkenraedt. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-12. Kortrijk. Gent. Brussel. Leuven. Luik. Welkenraedt. Dienstregelingen geldig vanaf IC-2 Kortrijk Gent Brussel Leuven Luik Welkenraedt Dienstregelingen geldig vanaf.06.20 Uitgave 0.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO LVCC/Groep ARCO, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Jaarrekeningen.

Nadere informatie

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Gezondheidszorgconsumptie Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Hervé Avalosse, Agnès Chapelle, Fabienne van Sloten - departement O&O Samenvatting In België

Nadere informatie

Gemeente Kaartnummer Bladnummer Auteur/uitgever datum schaal Aalst Krt ,9 VdM 1/ Aarschot Krt.0194(II) 24 DdG /40.

Gemeente Kaartnummer Bladnummer Auteur/uitgever datum schaal Aalst Krt ,9 VdM 1/ Aarschot Krt.0194(II) 24 DdG /40. Aalst Krt.0604 8,9 VdM 1/20.000 Aarschot Krt.0194(II) 24 DdG 1878 1/40.000 Aarschot Krt.0935 (I) 24 ICM 1911 1/40.000 Aarschot Krt.0965 24 ICM 1911 1/40.000 Aarschot Krt.0339(II) 24 ICM 1888 1/40.000 Aarschot

Nadere informatie

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Net wie je zocht Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Zoek het niet te ver, rekruteer Ervaren werknemers voor het uitoefenen van regionale beroepen zijn steeds moeilijker te

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden Op 1 augustus

Nadere informatie

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf Genk Landen Leuven Brussel Gent Brugge Knokke/Blankenberge Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.20 Uitgave 01.02.2016 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

IC-23A. Brussel-Nat.-Luchthaven. Brussel. Gent. Brugge. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-23A. Brussel-Nat.-Luchthaven. Brussel. Gent. Brugge. Dienstregelingen geldig vanaf IC-2A Brussel Gent Brugge Dienstregelingen geldig vanaf.2.20 Uitgave 0.2.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals Heist-op-den-Berg Mechelen- Nekkerspoel

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

IC-35. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015

IC-35. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 IC-35 Brussel Brussel-Nat.-Luchthaven Antwerpen Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.20 Uitgave 01.12.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde

Nadere informatie

De uitwissing en het herstel in eer en rechten

De uitwissing en het herstel in eer en rechten De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De uitwissing en het herstel in eer en rechten U hebt een misdrijf gepleegd en bent veroordeeld

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen en Angst. Ellen Willemsen

Persoonlijkheidsstoornissen en Angst. Ellen Willemsen Persoonlijkheidsstoornissen en Angst Ellen Willemsen Overzicht Relevantie Persoonlijkheidsstoornissen Comorbiditeit in getallen PG cijfers comorbiditeit Relatie tussen angststoornissen en PS Aanbevelingen

Nadere informatie

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf Genk Landen Leuven Brussel Gent Brugge Knokke/Blankenberge Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave 01.06.2015 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen De arbeidsmarkt in de grensregio van en Vlaanderen De arbeidsmarkt in de grensregio van en Vlaanderen Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer

Nadere informatie

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt:

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt: FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE ANTWOORD ANTWOORD op vraag nr. 612 van 4 juli 2012 van FILIP DEWINTER De wachtlijsten in de sociale huisvestingssector

Nadere informatie

Patiënten (niet-inwoners) in België

Patiënten (niet-inwoners) in België FOD Volksgezondheid SPF Santé Publique Observatorium voor Patiëntenmobiliteit Patiënten (niet-inwoners) in België DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG DGGS Dienst Datamanagement, Databankbeheer Eveline

Nadere informatie