Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:"

Transcriptie

1 Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische houding. Waar kunnen we het nog beter doen? Welke innovaties gaan ons helpen? Hoe sturen we strakker op budget? Hoe blijven we leren? Alle ontwikkelingen dwingen ons tot grote discipline en hoge kwaliteit in de strategie en bedrijfsvoering. In de artikelen van deze laatste Noviteiten voor 2011 vinden we dat in diverse vormen terug. Het Particulier Schadebedrijf van Delta-Lloyd dat focus moet aanbrengen in de enorme projectenportfolio. Het Horizon College dat de telefonische bereikbaarheid wil verbeteren en gelijktijdig de kosten wil verlagen. Inzicht in de bijdrage van BPM-zienswijzen en de aankondiging van een nieuw boek hierover met Novius als co-auteur. Inzicht in noodzaak en rendement van opleidingen, door oud-cursisten van onze Academy. En last but not least: beyond Prince-2. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om projecten succesvol in te voeren en de resultaten te bereiken die we voor ogen hebben? Vertelt in een drieluik: visie, opleiding en boek. Tenslotte wensen wij u een gezond en succesvol 2012 toe! Een jaar met een bijzonder betekenis voor ons. Novius zal dan haar twintig jarig jubileum vieren. In de volgende Noviteiten zullen we daar uitgebreid op terugkomen. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Fijne feestdagen Novius directie en medewerkers Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek T

2 PAGINA 2 van 13 Interview met René Kruijs van Delta Lloyd Heldere structuur zorgt voor grotere flexibiliteit René Kruijs is directeur van het Particuliere Schadebedrijf binnen Delta Lloyd Schade en zijn divisie heeft halverwege 2009 in samenwerking met Novius Adviesgroep voor het eerst een Business Informatieplan opgesteld. René was als directeur de opdrachtgever voor dit project. De uitvoering ervan lag voornamelijk bij Carola Wijkamp, Divisie Informatiemanager Particulier Schadebedrijf. Voor deze nieuwsbrief spraken we met René over zijn aanvankelijke scepsis ten aanzien van Business Informatieplanning. De Delta Lloyd Groep is één van de grootste aanbieders van bank- en verzekeringsproducten in Nederland. Delta Lloyd Groep is actief in levensverzekeringen en pensioenen, schadeverzekeringen, asset management en bancaire producten en diensten. Voor Schade geldt een multi-brand, multichannel strategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende distributiekanalen en verschillende klant- en prijssegmenten. Onder de merknaam Delta Lloyd biedt de Groep schadeverzekeringsproducten aan die voornamelijk worden verkocht via intermediairs (waaronder gevolmachtigde agenten en makelaars). Onder de merknaam ABN AMRO Verzekeringen biedt de Groep schadeverzekeringsproducten aan die worden verkocht via het bankverzekeringsnetwerk van ABN AMRO Bank. De Groep biedt schadeverzekeringsproducten onder de merknaam OHRA aan via het directe distributiekanaal. Daarnaast verzekert de Groep, via het nichemerk Virtes, white label-producten die worden aangeboden door derden. De merken izio en NSF richten zich uitsluitend op de online verkoop van schadeverzekeringen. Wat was de aanleiding om binnen het Particulier Schadebedrijf met Business Informatieplanning te starten? Enerzijds was dat een formele kant, waarbij van binnen en buiten de organisatie allerlei eisen worden gesteld, en anderzijds intern de behoefte aan meer structuur in de enorme veranderagenda waarmee het PSB (Particulier Schadebedrijf) werd geconfronteerd. Met ingang van 1 januari 2009 heeft het PSB een andere Carola Wijkamp en René Kruijs

3 VERVOLG: Interview met René Kruijs van Delta Lloyd PAGINA 3 van 13 rol gekregen binnen de Delta Lloyd Groep; verantwoordelijkheden kwamen anders te liggen en PSB werd ook resultaatverantwoordelijk. Om deze nieuwe doelstelling te realiseren was een andere prioriteitstelling noodzakelijk. Maar hoe maak je die keuzes? Het Business Informatieplan moest ons daarvoor de handvatten gaan geven. Vooraf bestond er een gezonde scepsis ten aanzien van Business Informatieplanning. Waarom? Mijn grootste bezwaar vooraf was de angst voor teveel bureaucratie door een strakke structuur. Daardoor verdween de, in mijn ogen essentiële, flexibiliteit die nodig was voor de noodzakelijke veranderingen binnen onze organisatie. Maar ik realiseerde me ook heel goed dat mijn bezwaren deels te maken hadden met mijn persoonlijke afkeer voor werken met vaste stramienen. En dat juist de neiging om alles op te pakken er mede toe heeft geleid dat we in het verleden vaak te veel hooi op onze vork namen. René Kruijs Waardoor werd je uiteindelijk toch enthousiast? In het kader van het Business Informatieplan hebben we met het MT gezamenlijk alle projecten besproken en prioriteiten gesteld op basis van onze strategie. We hebben alles tegen elkaar afgewogen en vervolgens gezamenlijk de keuzes gemaakt. Daardoor zijn de keuzes goed doordacht en wat nog veel belangrijker is: het draagvlak voor de keuzes is veel groter omdat recht wordt gedaan aan de verschillende doelstellingen die elk MT-lid moet realiseren. De sfeer binnen ons MT was al goed maar het opstellen van het Business Informatieplan heeft de samenwerking nog verder versterkt. Daarbij komt dat het de focus die is bereikt door dit project ervoor gezorgd heeft dat we een zeer succesvol jaar achter de rug hebben op het gebied van het tijdig opleveren van projecten/changes! Op welke manier heeft Business Informatieplanning geholpen bij de prioriteitstelling? Doordat de relatie wordt gelegd met het jaarplan en de doelstellingen van de verschillende managers. Op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt, kunnen doelstellingen in het gedrang komen. Ook hebben we door de werkwijze een veel beter inzicht gekregen in de omvang en de impact van de projecten. We waren in het verleden vaak te optimistisch en vonden dat we een project er nog wel bij konden doen. Nu hebben we de projecten veel beter gedefinieerd en daardoor hebben we ook beter zicht op hoeveel verandercapaciteit er nodig is of nog beschikbaar is binnen de divisie. En hoe zit het nu met het spanningsveld tussen structuur en flexibiliteit? Het grappige is dat we juist merken dat de huidige structuur zorgt voor het behoud van de flexibiliteit. Het Business Informatieplan helpt ons om nieuwe ontwikkelingen te kunnen behappen. Prioriteiten stellen en keuzes maken is belangrijk maar de wereld om ons heen verandert ook voortdurend. De realiteit is nu eenmaal altijd iets weerbarstiger. Doordat we gezamenlijk de projectenagenda hebben gedefinieerd kunnen we nieuwe projecten gemakkelijker (in)calculeren: wat kan er nog

4 VERVOLG: Interview met René Kruijs van Delta Lloyd PAGINA 4 van 13 wel bij of waardoor moeten we opnieuw keuzes maken? Die laatste vraag is essentieel; het Business Informatieplan geeft ons de houvast om nieuwe scenario s te maken indien de situatie verandert. Bijkomend voordeel is dat we daardoor richting onze partners binnen de Delta Lloyd Groep ook kunnen waarmaken wat we beloven. Wat is naar jouw mening essentieel voor het welslagen van Business Informatieplanning? Volledige support als opdrachtgever. Vooraf waren de meningen binnen ons MT verdeeld maar we zijn we er alle zes wel voor de volle honderd procent achter gaan staan. Houd het beperkt in tijd; bij ons was de doorlooptijd van het project drie maanden. Business Informatieplanning zelf is wel even een fase waar je doorheen moet om het op te zetten maar het eindresultaat levert je veel meer op dan alleen het ingevulde plan. Het gaat vooral om het commitment dat het traject gaandeweg oplevert, ook omdat tijdens het traject veel eigen mensen zijn ingezet. Het Business Informatieplan is daardoor geborgd in de organisatie. Een goede samenwerking met de ketenpartners is ook een belangrijke succesfactor, met name de samenwerking met Group IT. Zij moeten nadrukkelijk worden meegenomen in het proces, zodat ook bij hen begrip en bewustwording ontstaat voor de keuzes die worden gemaakt en samenwerking is gegarandeerd. Jullie divisie is heel enthousiast over Business Informatieplanning. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat het organisatiebreed binnen Delta Lloyd Groep meer gaat leven? Binnen Delta Lloyd Groep zijn nu in totaal 6 of 7 Business Informatieplannen opgesteld vanuit de eigen strategie binnen de divisies. Maar we zijn nog wat zoekende naar de wijze waarop de afstemming tussen de verschillende plannen beter zou kunnen. Iedere divisie heeft zijn eigen speerpunten maar er is ook veel overlap. Daarmee samen hangt ook de vraag onder wiens verantwoordelijkheid het opstellen van een overall Business Informatieplan valt. Momenteel valt dit binnen IT. Misschien zou het logischer zijn als het vanuit de Business wordt opgepakt, aangezien IT ook één van de leveranciers is. Belangrijker dan de vraag welke afdeling leading is, is de inzet van de mensen die met het Business Informatieplan gaan werken. Zoals eerder gezegd, is het volledige commitment van en goede samenwerking tussen alle betrokkenen belangrijker voor het slagen dan de plek waar het binnen de organisatie is belegd. Vanuit onze divisie zouden wij het toejuichen als het BIP binnen de hele organisatie gebruikt zou worden. Tot slot: hoe hebben jullie de rol van Novius ervaren tijdens het traject? De belangrijkste bijdrage van Novius als externe partner was het in gang zetten van het proces, het bewaken van de voortgang en waar nodig interventies doen. Ze deden dit op een plezierige wijze zonder druk ze zetten op het proces. Ze wisten ook goed om te gaan met de aanvankelijke scepsis die binnen de organisatie heerste en hebben hierop heel adequaat gereageerd. Carola Wijkamp

5 PAGINA 5 van 13 Telefonische bereikbaarheid Horizon College Lagere kosten en een betere bereikbaarheid Jan Janson, werkzaam voor het facilitair bedrijf van het Horizon College, kreeg deze opdracht vanuit het College van Bestuur. Het Horizon College is een MBO instelling gevestigd op 5 locaties in Noord Holland met de grootste vestiging is niet Heerhugowaard maar Alkmaar. De bestaande telefonie infrastructuur was toe aan een upgrade of vervanging. Jan Janson vroeg Novius om advies bij het in kaart brengen van de eisen en wensen voor de telefonie infrastructuur met het oog op een betere klant bediening. Jan Janson Alleen de vervanging van de huidige telefonie infrastructuur lost problemen rondom bereikbaarheid niet op. Op het moment dat je de kans krijgt de huidige telefonievoorzieningen te vervangen vind ik het belangrijk om goed te kijken naar de wensen vanuit de organisatie en ook te kijken naar de ontwikkelingen binnen het Horizon College die van invloed zijn op deze infrastructuur zodat deze ook echt toekomst vast kan zijn en maximaal de gewenste telefonische bereikbaarheid kan ondersteunen. Novius heeft ons geholpen de juiste vragen in de organisatie te stellen en samen met de stakeholders een eenduidige visie op bereikbaarheid neer te leggen. Dit bereikbaarheidsbeleid samen met het plan van aanpak, waarin de stappen voor de organisatorische en technische implementatie staan, is de eerste stap naar verbeterde bereikbaarheid en de basis voor het advies over de nieuwe telefonie infrastructuur aan het College van Bestuur.

6 VERVOLG: Telefonische bereikbaarheid Horizon College PAGINA 6 van 13 Jolanda De bereikbaarheid van het Horizon College voldoet niet aan de wenselijke norm, dit bleek uit een Jolanda Jansons eerder onderzoek. Zowel studenten, ouders, bedrijven en instellingen als interne medewerkers hebben hier last van. Novius heeft onderzocht wat de belangrijkste oorzaken hiervan waren. De belangrijkste conclusie was dat het missen van beleid en afspraken over bereikbaarheid en eenduidige processen noodzakelijk zijn om bereikbaarheid naar het gewenste niveau te kunnen tillen. Het facilitair bedrijf kan de afhandeling van telefonie dan ook maximaal ondersteunen met telefonie infrastructuur en overige faciliteiten en bijdragen aan de verbetering van bereikbaarheid. Om een goed onderbouwde en overwogen keus te kunnen maken voor een toekomstvaste telefonie infrastructuur heeft Novius aan de hand van het Novius raamwerk het Horizon College geholpen invulling te geven aan de klantinteractiestrategie, organisatie inrichting en processen, informatiebehoefte en systemen en de functionele eisen en wensen voor de benodigde telefonie infrastructuur scherp te krijgen. Hendrik Bij bereikbaarheid maak ik altijd onderscheid tussen persoonlijke bereikbaarheid en functionele bereikbaarheid. Bij persoonlijke bereikbaarheid is er slechts één persoon binnen de organisatie die het telefoongesprek kan beantwoorden. Bij functionele bereikbaarheid zijn er meerdere werknemers die de inkomende telefonie kunnen afhandelen. Daarbij is het onderscheid tussen interne klanten (medewerkers onderling) en externe klanten zoals studenten, ouders, bedrijven en instellingen een belangrijke dimensie. Bij functionele bereikbaarheid wil je graag zoveel mogelijk vragen binnen het eerste contactmoment afhandelen, zonder daarvoor andere collega s of afdelingen voor te consulteren. Bij persoonlijke bereikbaarheid wil je graag dat de beller zo snel mogelijk in contact komt met de juiste persoon. Deze dimensies vragen niet alleen om een ander bedieningsconcept, en afhandelingsproces maar verlangt hier ook andere infrastructuur en functionaliteiten. Jan Janson Novius heeft telefonieprofielen opgesteld. Een telefonieprofiel beschrijft onder andere de Jan Janson benodigde gebruikers functionaliteiten en het type telefoontoestel. Iedere medewerker hebben we ingedeeld in een van de profielen en op basis hiervan hebben de omvang, eisen en wensen kunnen bepalen voor de nieuwe infrastructuur. Dit heeft mij geholpen om afstemming te vinden met de organisatie en haar medewerkers. Hendrik Stadman Robaard

7 Sneak preview: Het BPM boek PAGINA 7 van 13 Borrelverhalen die meer dan waar zijn: wie wisselt van internetprovider vráágt om problemen. Klanten of burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd door vriendelijke (of onvriendelijke) medewerkers van een telefonische servicedesk. En patiënten moeten vijf keer opnieuw hun verhaal vertellen aan verschillende zorgverleners voor een uitgebreide medische behandeling, dit is helaas ook niet uitzonderlijk. Maar zit er een gemeenschappelijke oorzaak achter dit soort herkenbare problemen? Wat gaat er in organisaties mis? Daarover en over oplossingen! gaat Het BPM boek theorie en praktijk van procesgericht organiseren. Begin 2012 zal dit boek verschijnen van de hand van Novius-collega Nico de Graaf en gewaardeerde oud-collega Aty Boers. Hun jarenlange ervaring met Business Process Management hebben zij weten om te zetten in een helder en aansprekend handboek voor managers en adviseurs. Daarin presenteren zij BPM, of procesdenken, als een managementvisie die organisaties helpt om klantgericht, efficiënt én flexibel te werken waarbij tegelijkertijd een werkomgeving wordt geboden die professionals motiveert en uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen en de klant centraal te stellen. De crux van procesgericht denken en werken is een samenhangende bedrijfsinrichting, vanuit de strategische hoofdvraag welke toegevoegde waarde willen wij leveren. En die samenhang omvat meer dan business-it alignment: in de methode van Boers en De Graaf zijn processen - juist omdat met processen die toegevoegde waarde gecreëerd wordt - het vertrekpunt voor het inrichten van allerlei aspecten, zoals besturing, organisatiestructuur, organisatiecultuur, procesbeheersing en ICT. Op basis van een eigen Maturity Model voor procesgericht organiseren bieden de auteurs concrete handvatten en aanpakken om de stap richting een hoger procesvolwassenheidsniveau te maken. Ook het veranderen is een proces. En daarin kan niet worden volstaan met koude interventies, gericht op structuren en afspraken. Om verandering echt van de grond te krijgen, zijn leerprocessen van individuele medewerkers, teams en organisaties als geheel nodig. Managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consultants, functioneel THEORIE EN PRAKTIJK VAN PROCESGERICHT ORGANISEREN ATY BOERS NICO DE GRAAF inclusief gratis e-book beheerders en informatiemanagers verwerven met dit boek een stevige basis en krijgen concrete handvatten aangereikt om procesgericht werken te implementeren of te verbeteren. Kennis vanuit vakgebieden als kwaliteitszorg, controlling, informatiemanagement, HRM en verandermanagement wordt gecombineerd tot een integrale aanpak. Door de praktijkvoorbeelden, eigen modellen en checklists biedt dit boek inzichten en gereedschappen waarmee managers en adviseurs met meer en minder procesmanagementervaring uit de voeten kunnen. N.a.v. Het BPM boek theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers en Nico de Graaf, ISBN: , paperback 256 blz. Verwacht: januari Nu al te bestellen via en Nico de Graaf

8 PAGINA 8 van 13 Gemeente Dronten enthousiast over academy Architectuur Academy voor Gemeenten Speciaal voor gemeenten is er de Novius Academy voor Gemeenten. De Novius Academy voor Gemeenten biedt een samenhangend pakket trainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, procesinrichting, informatieplanning, programma- en implementatiemanagement toegespitst op de Nederlandse gemeenten. De Academy is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De uitgangspunten die KING hanteert voor het ontwikkelen van moderne gemeenten vormen zijn belangrijke bouwstenen voor de Academy. In deze Noviteiten blikken we terug met drie deelnemers die in november 2011 de Architectuur Academy voor Gemeenten hebben afgerond. Ze zijn alle drie werkzaam voor de Gemeente Dronten en hebben gezamenlijk de Architectuur Academy doorlopen. Wie? Erica Kelly Sinds 1,5 jaar werkt ze als organisatieadviseur bij de Gemeente Dronten. Daarvoor werkte ze twintig jaar bij KPN, onder andere in de rol van ketenmanager. Gerrit Kramer Werkt vanaf 2000 bij de lokale overheid. Eerst in de functie van senior beleidsadviseur ICT, I&A adviseur en daarna als ICT manager en op dit moment bij de gemeente Dronten als service & contract coördinator. Johan de Jonge Werkt als informatiemanager bij de Gemeente Dronten en werkte daarvoor onder andere als manager documentaire informatievoorziening. Waarom deze opleiding? Bij het opstellen van procesbeschrijvingen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie ontstond de behoefte om hier met meer inzicht en samenhang aan te werken. Tegelijkertijd werd vanuit de provincie Flevoland aandacht gevraagd voor het werken onder architectuur. De leverancier van de BPM Software bij de gemeente Dronten adviseerde Novius waarop Erica zich als eerste aanmeldde. Omdat het besef ontstond dat in de samenwerking tussen ICT diensten, processen & organisatie en informatiemanagement het van belang is om een integrale visie te ontwikkelen en dezelfde taal te spreken, sloten collega s Gerrit Kramer en Johan de Jonge zich aan bij de training. Het gezamenlijk volgen van een training is iedereen prima bevallen. Hoe is de training bevallen? Het lesboek dat bij de training hoort (Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting) oogde bij aanvang van de training ingewikkeld en theoretisch. De training zelf bleek gelukkig heel pragmatisch en toepasbaar en werd geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden. Binnen de training is er voldoende ruimte voor het ingaan op specifieke vragen en situaties die zich voordoen bij de deelnemers. De trainers staan met de benen in gemeenteland, weten wat er speelt en kunnen dit ook toelichten aan de hand van actuele voorbeelden. Dat maakt het heel specifiek bruikbaar voor gemeentes. De eindopdracht bestond uit het beoordelen van een Project Start Architectuur. Een architectuurproduct, die ze in de dagelijks praktijk direct tegenkomen en zelf zullen gaan opstellen. Bij de training waren ook andere deelnemers van Nederlandse gemeenten aanwezig. Dat geeft veel herkenning in elkaars problematiek en je ziet ook Pieter Mattijs de Jong

9 VERVOLG: Gemeente Dronten enthousiast over academy PAGINA 9 van 13 direct waar je staat, op welk gebied je nog stappen moet maken of juist vooruitloopt. Het gezamenlijk volgen van een training met een aantal collega s is goed bevallen. Dit verbetert de samenwerking in de dagelijkse praktijk, omdat je over gezamenlijke kennis en visie beschikt. Hoe nu verder? In het nieuwe jaar willen we ons verder oriënteren op het richten van de strategie en het aanbrengen van focus. Een informatieplan kan daar mogelijk invulling aan geven. Daarnaast krijgt het werken onder architectuur verdere invulling. Met al deze doelstellingen is het zaak dat we prioriteiten stellen. Over de Architectuur Academy voor Gemeenten De complexiteit van overheidsorganisaties neemt toe en veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. De landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen maken dat de gemeentelijke informatiehuishouding steeds complexer wordt. Architectuur is het middel om structuur te ontwikkelen, te onderhouden en aan te passen aan een complexe omgeving. In de zesdaagse opleiding wordt u door ervaren bedrijfsarchitecten klaargestoomd om een succesvolle, op GEMMA gebaseerde architectuurpraktijk binnen uw gemeente te kunnen ontwikkelen. De Architectuur Academy verdiept in de werkzaamheden die horen bij een bedrijfs- of informatiearchitect en verbindt deze aan de verschillende GEMMA producten zoals: procesarchitectuur (zaakgewijs werken), informatiearchitectuur (inrichting van het applicatielandschap), RSGB/RGBZ, zaaktypecatalogus, StUF berichten, e-formulieren etc. Voor meer info, kosten en cursusdata: nl/academy/novius-academy-voor-gemeenten

10 Dilemma s in projectmanagement PAGINA 10 van 13 Projectmanagers bij Novius werken aan complexe veranderprojecten. Deze projecten leveren projectresultaten op die bijdragen aan organisatieveranderingen. Als Novius projectmanagers vinden we dat onze verantwoordelijkheid niet stopt bij het opleveren van projectresultaten. We willen bijdragen aan de verandering. Om als projectmanager daadwerkelijk verandering te kunnen realiseren lopen we regelmatig tegen dilemma s aan. Dit zijn dilemma s binnen het vak van projectmanagement, maar ook dilemma s buiten dit vakgebied. In het volgende nummer van Projectie, een vakblad voor projectmanagers,is het thema de grenzen van projectmanagement. Een onderwerp dat ons inspireerde om een aantal dilemma s uit te werken in een artikel dat in december in Projectie verschijnt. In het artikel beschrijven Rob Chabot en Etienne Mommers beide consultants bij Novius- op persoonlijke wijze waar ze in hun opdrachten tegenaan lopen en hoe ze hiermee omgaan. In de praktijksituaties die zij beschrijven blijkt dat de standaard instrumenten, vaardigheden en gedrag van de projectmanager niet voldoende zijn om veranderingen tot stand te brengen. Als projectmanager moet je buiten je projectmandaat durven adviseren, leiderschap tonen, planning en beheersing durven loslaten en aandacht hebben voor de mens. Een van de belangrijkste succesfactoren is dat de lijnorganisatie haar verantwoordelijkheid neemt en het gebruik van projectresultaten continueert. Een andere aanpak en stijl van managen, maar ook instrumenten als een veranderdiagnose, zijn dan nodig. Dit levert projecten op die veranderen. Het artikel illustreert waarom een brede kijk op projectmanagement nodig is om succesvol te zijn. Dit kenmerkt ook de door hen ontwikkelde visie van Novius op projectmanagement: Integraal Projectmanagement (IPM). Deze visie beschouwt projectmanagement vanuit 3 perspectieven: het beheersmatige perspectief, het inhoudelijke perspectief en het veranderkundige perspectief. Rob Chabot is Principal Consultant / Project- & Programmamanager bij adviesgroep Novius. Etienne Mommers is Senior Business Consultant / Projectmanager bij adviesgroep Novius. Voor meer informatie over Integraal Projectmanagement of de training IPM kunt u contact opnemen met Rob Chabot ( ), Etienne Mommers ( ) of Novius ( ). Voor meer info over projectie zie: Wilt u meer weten over de Novius Academy of de Novius Academy voor Gemeenten? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op: kijk op bel ons op nummer of stuur een mail aan Rob Chabot Etienne Mommers

11 PAGINA 11 van 13 Training: Integraal Project Management In het artikel dilemma s in projectmanagement wordt gerefereerd aan integraal projectmanagement. Integraal projectmanagement betekent dat je acteert vanuit de 3 perspectieven: het beheersmatige perspectief, het inhoudelijke perspectief en het veranderkundige perspectief. Novius heeft een 3 daagse training ontwikkeld gebaseerd op haar visie op projectmanagement. Het beheersmatige perspectief focust op het procesmatige en procedurele aspect van projectmanagement. De spelregels, afspraken en instrumenten die bijdragen aan een goede samenwerking. De inhoudelijke bril gaat om de kennis van de business van een organisatie: welk product wordt gemaakt? Hoe ziet het applicatielandschap eruit? Dit geeft input voor o.a. welke expertise er binnen het project nodig is? Het veranderkundige perspectief gaat over het mensaspect. Wat is de impact van het project op de organisatie, specifieke teams en medewerkers? Wie wordt er geraakt door het project en wat betekent dit voor de mensen die het werk uitvoeren? Wat typeert de organisatiecultuur? Hoe zit het met de benodigde verandercompetenties en veranderbereidheid? Integraal projectmanagement is het managen van deze 3 perspectieven. Succes wordt bepaald door de juiste balans. Dit vraagt om vakmanschap en ervaring. In de training ga je als projectmanager aan de slag met deze perspectieven. We zoomen in op 2 belangrijke voorbeelden. Implementeren Tijdens de training hebben wij bijzondere aandacht voor implementeren. Onder implementeren verstaan wij Invoeren en borgen. Met invoeren bedoelen we: alle activiteiten die ervoor zorgen dat de medewerkers kunnen en willen gebruiken. Met borgen bedoelen we alle activiteiten die ervoor zorgen dat de medewerkers de nieuwe werkwijze gebruiken en blijven gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat implementeren vooral een mindset is die begint zodra je start met het project. In de training gaan we in op onze kijk op implementeren, oefenen we met een case en bieden we concrete handvaten hoe je interventies kan plegen die helpen bij de invoering en borging. Veranderdiagnose Tijdens de start van een project adviseren wij om een veranderdiagnose uit te voeren. Hiermee verkrijg je een beeld van de kans van slagen van de verandering, wat er voor nodig is om deze kans te vergroten en wat dit betekent voor het project. Uitgangspunt voor de analyse is het op een gestructureerde wijze verkennen van verandernoodzaak, - bereidheid en vermogen. De training is gericht op ervaren projectmanagers, met kennis van bijv. Prince2, die een volgende stap willen maken. Voor meer informatie over de training Integraal Projectmanagement kunt u contact opnemen met Rob Chabot ( ), Etienne Mommers ( ) of Novius ( ).

12 PAGINA 12 van 13 Nu in de winkel Keuzemenu Programmamanagement Op 16 februari 2012 organiseert het Platform Business Informatieplanning het tweede Landelijk Informatiemanagement Congres. Dit Novius initiatief heeft inmiddels 393 leden op linkedin en ruim honderd betalende leden. Novius is zeer trots dat hun visie op programmanagement integraal programmanagement- is opgenomen in dit boek als een van de zes visies op programmanagement in Nederland. De IPM visie is in 2008 door David de Graaf (partner bij Novius) gepubliceerd bij Academic Services. Het nieuwe boek is tot stand gekomen in een initiatief van negen auteurs onder leiding van Rene Hombergen. Vanuit Novius hebben Rob Chabot en David de Graaf geparticipeerd. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de vakgroep project- en implementatiemanagement bij Novius. Mogelijk inspireert dit boek u ook om uw grenzen te verkennen en de Novius visie te ontdekken. Veel leesplezier! Mocht u nog vragen of suggesties hebben of meer informatie willen ontvangen of dit boek of een of meerdere visies, aarzel niet dan om met een van ons contact op te nemen via het Novius office management: ( ) Keuzemenu programmamanagement: Rob Chabot, David de Graaf e.a., onder redactie van R. Hombergen. Gebonden 160 pagina's Kleur: z.w. Taal: Nederlands Afmetingen: 15,0 x 21,5 ISBN: algemeen/keuzemenu-programmamanagement Rob Chabot David de Graaf De Novius visie op programmamanagement onderscheidt zich van andere visies omdat het een integrale aanpak is waarbij vorm wordt gegeven aan het ontwerp (inhoudelijk perspectief) via het Novius Raamwerk, het praktisch beschrijft hoe de beheersing van het programma gerealiseerd kan worden en een aanpak aanbiedt om het veranderkundige aspect handen en voeten te geven. De IPM visie sinds 2010 uitgewerkt voor zowel project- als programmamanagement- heeft een eigen positie ingenomen in de Nederlandse markt en wordt door steeds meer klanten ingezet om vorm te geven aan projectmatige en programmatische veranderingen. Voor meer informatie over IPM voor programmamanagement zie het boek van David de Graaf [2008], Integraal Programmamanagement, gebonden, 204 blz., Nederlandstalig, Academic Service, EAN:

13 PAGINA 13 van 13 landelijk Informatiemanagement Congres What about the cloud Platform Business Informatieplanning organiseert: Landelijk Informatiemanagement Congres What about the cloud?! 16 februari 2012 Thema: What about the cloud?! onderdagmiddag 6 februari :00 astheer Locatie: Sociale erzekeringsbank Op 16 februari 2012 organiseert het Platform Business Informatieplanning het tweede Landelijk Informatiemanagement Congres. Dit Novius initiatief heeft inmiddels 393 leden op linkedin en ruim honderd betalende leden. What? Door sprekers uit te nodigen van technische leveranciers zoals Microsoft, innovators zoals Jan Baan van Cordys en organisaties die te maken hebben met de implementatie op het zachte vlak, proberen wij deze ontwikkeling te duiden en met elkaar de impact te bespreken op onze organisaties. Zomaar wat vragen die ons bezighouden: Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, beperkingen, voor- en nadelen voor interne organisatie (processen, organisatie, besturing, hoe mensen werken) en voor de bediening van klanten? Wat zijn beleidsthema s die hierbij relevant zijn (ook bijv. eigenaarschap, maatwerk/standaard, security etc.)? Wat is het mogelijk strategisch belang of strategisch voordeel van cloud? Wat betekent cloud computing voor de manier waarop we veranderingen in organisatie (vnl. projecten) plannen en realiseren? Kunnen we het BIP inzetten om deze vragen duidelijk te krijgen en daadwerkelijk Cloud computing in onze organisatie geïmplementeerd te krijgen? In navolging op het succesvolle Landelijk Informatiemanagement Congres eind 2010, organiseert het platform Business Informatieplanning op donderdag 16 februari 2012 het Landelijk Informatiemanagement Congres met als thema What about the cloud. What s in it for BIP? Aanmelden kan via Cloud computing, is dit nu oude wijn in nieuwe zakken? Staan we aan het begin van een IT revolutie met een nieuwe manier van inrichten van de 3de en/of 4de kolom van het raamwerk? Of hebben we het hier gewoon over marketing prietpraat, vooral een hype voor de sales afdeling? Door sprekers uit te nodigen van technische leveranciers zoals Microsoft *, innovators zoals Jan Baan van Cordys * en organisaties die te maken hebben met de implementatie op het zachte vlak, proberen wij deze ontwikkeling te duiden en

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie