Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving"

Transcriptie

1 Contact

2 Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Aanmelden tel. (0475) Voorlichting Open dag Meeloopdagen Extra inschrijfavonden Voorlichtingsavonden Voorlichtingsavonden Plaatsingsmonitor Hier kunt u de leerlingen van uw school volgen die zich bij Gilde en hebben aangemeld. Wilt u een inlogcode voor deze plaatsingsmonitor ga dan naar plaatsingsmonitor.nl

3 Inlichtingenformulieren

4 Betreft: Inlichtingenformulier VSO/PRO Datum: Kenmerk: Contact: Beste relatie,.. heeft zich aangemeld voor de opleiding:.. In dit begeleidend schrijven bij het inlichtingenformulier VSO/PRO vragen we aandacht voor het volgende: Gilde en heeft het inlichtingenformulier en OKR van afgelopen jaren samengevoegd tot één formulier. Het formulier is bestemd voor doorstroom van leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vergelijkbare onderwijssoorten. Het ROC stelt een volledige invulling van het Inlichtingenformulier VSO/PRO zeer op prijs. Met een goede informatieoverdracht vergroten we de kans dat de leerling op de juiste opleiding wordt geplaatst en doen we recht aan de LOB gedachte. In het kader van passend onderwijs willen we graag van jullie weten welke ondersteuning een leerling heeft gehad op de toeleverende school, en wat goed heeft gewerkt en de leerling vooruit heeft geholpen tijdens zijn studie. Voor ons is dat een aanknopingspunt om de benodigde ondersteuning op het ROC vast te stellen. Blad 7 en 8 (competenties) zegt iets over de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de leerling. We willen jullie verzoeken om ook dit blad nauwkeurig in te vullen. In het kader van passend onderwijs en de aansluiting van huidig onderwijs op vervolgonderwijs willen we graag zicht krijgen op competenties die tot nu toe goed en minder goed ontwikkeld zijn. Het inlichtingenformulier zien we als overdrachtsformulier van het VSO/PRO naar het ROC. Het is aan het VSO/PRO de leerling en zijn ouders van deze informatieoverdracht in kennis te stellen en te laten ondertekenen. Transparantie in overdracht stelt ons in de gelegenheid de verkregen informatie in openheid met leerling en ouders te bespreken, mocht daar aanleiding toe zijn. Het inlichtingenformulier wordt bij de aanmelding verzonden door het Servicecentrum en het ingevulde formulier wordt ook centraal door het Servicecentrum verwerkt. In verband met een snelle en accurate afhandeling van de aanmelding verzoeken we je het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk te verzenden aan Servicecentrum Gilde en. S.v.p. per mail versturen aan Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op Met vriendelijke groet, Gilde en

5

6 Inlichtingenformulier VSO/PRO Schooljaar Algemene gegevens Ingevuld door: Functie: Telefoon: Datum: Leerling Naam Roepnaam/voorletter Geboortedatum Adres Postcode/woonplaats Telefoon -adres Voorvoegsel Geslacht GSM Gevolgde opleiding, leerweg, sector, school VMBO HAVO Praktijkonderwijs VSO anders, nl. VMBO: Theoretisch/gemengd (T/G) Sector: Techniek Kaderberoepsgericht (K) Zorg en welzijn Basisberoepsgericht (B) Economie Basisberoepsgericht-leerwerktraject (LWT) Landbouw/groen Naam school: Adres: Postcode/plaats Afdelingsprogramma: Gekozen opleiding bij het ROC Naam opleiding Niveau Naam roc

7 Plaatsingadvies Hoe is uw inschatting van de deelnemer, in relatie tot zijn/haar gewenste opleiding? Capaciteiten goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Motivatie goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Geschiktheid goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Studiehouding goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* *bij twijfelachtig dan wel onvoldoende s.v.p. toelichten De leerling staat achter zijn keuze De leerling twijfelt over zijn keuze Toelichting: Warme overdracht (= mondelinge overdracht van informatie) Is warme overdracht gewenst? nee Indien ja: ja telefonisch onder nummer: in persoonlijk gesprek wie draagt over? Functie: mentor zorgcoördinator ambulant begeleider decaan Naam: adres:

8 2. Aandachtspunten begeleiding Ingevuld door: Functie: Telefoon: Datum: Beperkingen De leerling heeft: dyslexie en heeft hiervoor een officiële verklaring dyscalculie en heeft hiervoor een officiële verklaring een toelaatbaarheidsbepaling (of een nog lopende indicatiestelling) Voor cluster 1 (slechtziend) Voor cluster 2 (slechthorend; doof; spraak-taalmoeilijkheden) Ambulant begeleider van Visio of Siméa: Datum afgifte bepaling: geldig tot een lichamelijke beperking (chronisch ziek, lichamelijk gehandicapt) een geestelijke beperking (zoals Ad(H)D, PDD-NOS), namelijk: De leerling heeft hiervoor wel/geen diagnose (doorstrepen wat niet van toepassing is) S.v.p. officiële verklaringen, indicatiestellingen, diagnoses en toelaatbaarheidsbepalingen meesturen Begeleiding gebruik gemaakt van sociaal emotionele begeleiding begeleiding gehad vanuit het ZAT (Zorg Advies Team)/1 gezin 1 plan begeleiding gehad vanuit leerplicht begeleiding gehad vanuit externe hulpverlening (jeugdhulpverlening, psychiatrie/ggz, justitie/politie), Om welk probleem ging het: Over welke periode: Naam van de instantie: Naam contactpersoon en telefoonnummer en/of adres Wat zijn conclusies en aanbevelingen vanuit deze begeleiding? andere begeleiding gehad, namelijk* Om welk probleem ging het : Over welke periode: Naam instantie: Naam contactpersoon en telefoonnummer en/of adres Wat zijn conclusies en aanbevelingen vanuit deze begeleiding?

9 Extra ondersteuning De leerling heeft geen extra ondersteuning gehad De leerling heeft extra ondersteuning gehad, nl.: Extra hulp taal Extra hulp rekenen Sociale vaardigheidstraining Faalangstreductietraining Examentraining Huiswerkbegeleiding Anders nl. Welke aanpak / ondersteuning heeft goed gewerkt bij deze leerling? Welke ondersteuning acht u nog noodzakelijk? Ouderbetrokkenheid Hoe is de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de schoolloopbaan van de leerling? Medicijnen Neemt de leerling medicijnen die van invloed kunnen zijn op het functioneren op school, de stage en/of toekomstig beroep? Nee Ja, namelijk Stage-ervaringen Indien de deelnemer stage heeft gelopen; Waar stage gelopen? Branche(s). Hoe werd de stage beoordeeld? Wat zijn sterke en zwakke kanten?

10 Omgeving / binnen de school Geef zo goed mogelijk aan in hoeverre aspecten binnen uw school een compenserende of belemmerende factor vormen voor het functioneren van de student (denk aan groepsgrootte, relatie student/leerkracht, mogelijkheden speciale ondersteuning, acceptatie binnen de groep, samenstelling van de groep): Omgeving / buiten de school Geef zo goed mogelijk aan in hoeverre aspecten buiten uw school een compenserende of belemmerende factor vormen voor het functioneren van de student (denk aan gezinssituatie, besteding vrije tijd)

11 3. Naam leerling: Ingevuld door: Functie: Telefoon: G: Goed V: Voldoende T: Twijfel G V T Communiceren Contactuele vaardigheden Concentratie in studie en werkzaamheden Plannen Taakdiscipline/doorzettingsvermogen De Nederlandse taal goed spreken en begrijpen en zelf te begrijpen zijn voor anderen. Vanuit mondelinge en/of schriftelijke instructie werk of opdrachten kunnen uitvoeren. De vaardigheid om met anderen contact te maken en te onderhouden, zowel met woorden verbaal als door nonverbaal (bijv. oppakken van signalen door een bepaalde gezichtsuitdrukking van de ander). Het vermogen om je voor langere tijd te concentreren op je (leer)werk. Het overzien van het (studie)werk, een goede planning kunnen maken en uitvoeren. Taken zelfstandig en goed kunnen afronden, ook bij tegenslag, wanneer taken erg omvangrijk zijn en/of moeilijk worden. Zelfstandig Kunnen werken zonder (veel) begeleiding van anderen. Flexibel Zorgvuldig Nauwkeurig Stressbestendig Initiatief nemen Analytisch denken Organiseren Onderhandelen/overtuigen Ruimtelijk inzicht Technisch inzicht Samenwerken Je gedrag kunnen veranderen als de situatie verandert of als dit nodig is om een doel te bereiken. Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. Nakijken of toezicht houden op producten (juiste werking, opsporen van afwijkingen) of processen (het naleven van de voorschriften of afspraken) Goed blijven presteren onder tijdsdruk, bij onvoldoende middelen, bij tegenslag of teleurstelling. Zelf werkzaamheden zien en oppakken of uitproberen, zonder af te wachten tot iemand anders zegt wat je moet doen. Verbanden zien en leggen tussen verschillende bronnen van informatie. Door gerichte vragen en logisch redeneren de juiste conclusies trekken. Activiteiten en taken regelen (tijd, mensen en middelen). Zowel organiseren van eigen werk en agenda als eventueel van anderen. M.b.v. overleg (met als doel: verkoopbevordering of meer aandacht/medewerking krijgen voor iets belangrijks) tot een overeenkomst proberen te komen. Goede argumenten weten te gebruiken. Vanaf een tekening (2- of 3-dimensionaal) een voorstelling kunnen maken van hoe iets eruit moet gaan zien. Inzicht hebben in de werking van machines, kunnen toepassen van natuurkundige principes en/of het zelf kunnen werken met machines en gereedschappen. De vaardigheid om SAMEN met anderen aan een doel te werken, taken op elkaar af te stemmen, van elkaar te leren.

12 G V T Dienstverlenend Begeleiden van groepen Leidinggeven Omgaan met kritiek Zelfinzicht en zelfreflectie Assertiviteit Inlevingsvermogen Creativiteit Cijfervaardig Lichamelijke gezondheid Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. Zien wat de verschillende personen in een groep nodig hebben, structuur bieden, individuele doelen in de gaten kunnen houden zonder de groepsbelangen uit het oog te verliezen. Leiding geven aan anderen, anderen aanspreken op gedrag. Werkzaamheden, verantwoordlijkheden en bevoegdheden gericht kunnen overdragen. Openstaan voor kritiek (feedback) van anderen op je gedrag. Je bewust zijn van je eigen gedrag. Weten waar je wel of niet sterk in bent en weten wat je aankunt. Inzien wat de gevolgen/resultaten zijn van jouw gedrag op anderen of de situatie. Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten. Hulp vragen als dat nodig is. Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. Vanuit jezelf nieuwe ideeën, een nieuwe aanpak en of oplossingen bedenken bij problemen of opdrachten. Vlot kunnen rekenen met of zonder elektronische hulpmiddelen. Snel zien of cijfermatige uitkomsten wel of niet kloppen en zelf weinig of geen fouten maken in je rekenwerk. In staat zijn om aan speciale lichamelijke eisen te voldoen (bijvoorbeeld tillen, lang staan etc) Opmerkingen Datum : Naam ondergetekende : Functie : Handtekening : Handtekening ouder(s) (onder 16 jaar):. Handtekening student (16 plus): Datum:..

13 Aanmelden

14 Digitaal aanmelden 7 stappen

15

16

17

18

19

20

21

22 student AANMELDING Gilde en sector Digitale aanmelding (1) Bureau aanmelden (3) Aanvraag inlichtingen vo Monitoren retourneren (4) Aanmaak Bekostigingsdo ssier digitaal Ontvangstbevestiging (2) Student kiest voor een crebo ja neen (5) student meldt zich aan voor meerdere opleidingen binnen de sector (5) student meldt zich aan voor meerdere opleidingen meerdere sectoren sector Onder- Steuningsvraag neen Loopbaangesprek Servicecentrum ondersteuningsvraag meenemen ja Onder- Steuningsgesprek Oriëntatiegesprek Plaatsbaar en kiest crebo Plaatsbaar en kiest crebo neen neen ja buiten GO Aanmaak Verbintenis (OOK) Loopbaangesprek Servicecentrum Aanmelding wordt gecontroleerd op criteria en ondersteuningsvraag (6) voldoet aan wettelijke en plaatsingscriteria neen (7) Oriëntatiegesprek Plaatsbaar en kiest crebo neen Loopbaangesprek Servicecentrum ja Secretariaat OZA regelt verwijziging naar nieuwe opleiding ja ja ja Aanmaak Verbintenis (OOK) Onder- Steuningsvraag neen ja (8) Ondersteuningsgesprek Plaatsbaar neen Loopbaangesprek Servicecentrum (9) Aanmaak Verbintenis (OOK) (9) Plaatsing onder conditionele voorwaarden ja Aanmaak Verbintenis (OOK) Andere opleiding binnen de sector of doorverwijzen naar het Servicecentrum Voldoet aan alle condities en bekostigingscriteria neen Inning bekostigingsdocumenten ja (9) Definitieve inschrijving ja Uitnodigen voor kennismakingsgesprek Versie januari

23 Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema Gilde en Vraagbaak voor alle aanmeldingen VO scholen: Vraagbaak voor alle aanmeldingen VSO / Pro scholen: Toelichting schema: 1. In de plaatsingsmonitor (http://www.go-sc) is te zien welke studenten zijn aangemeld, voor welke opleiding gekozen is en de status van de aanmelding. Deze gegevens worden iedere week ververst. Iedere decaan heeft hiervoor een inlogcode en wachtwoord ontvangen. Voor informatie over inlognaam of wachtwoord: 2. Elke student ontvangt direct na zijn digitale aanmelding een ontvangstbevestiging een mail. 3. Na aanmelding ontvangt de decaan/school een inlichtingenformulier. Het inlichtingenformulier is een belangrijk document bij de verdere afhandeling van de aanmelding. Stuur dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld terug naar: 4. Bekostigingsdossier: Voordat een student definitief geplaatst kan worden zijn de volgende documenten nodig; een pasfoto, kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs, verblijfsdocument (indien van toepassing) en diploma met cijferlijst of overgangsbewijs van de laatst genoten opleiding. Het is verstandig leerlingen erop te wijzen dat ze dit meenemen naar het kennismakingsgesprek. 5. Aanmeldingen voor meerdere opleidingen binnen sector of meerdere sectoren vertragen het aanmeldproces. Probeer samen met de student voor aanmelding tot een keuze te komen. Advies aan studenten: Tijdig aanmelden betekent snel zekerheid. Vooral voor opleidingen met een numerus fixus (opleidingen die snel vol raken zoals ICT, verzorgende IG, verpleegkunde of mediavormgeving) is dit van belang. 6. De wettelijke criteria om te worden toegelaten tot een opleiding zijn vastgesteld door de overheid. Plaatsingscriteria zijn aanvullende eisen die een opleiding hanteert. Ze zijn per opleiding te vinden op de opleidingskaarten die terug te vinden zijn op onze website 7. Een oriëntatiegesprek wordt gevoerd met een deelnemer die, op basis van zijn aanmelding, niet direct voldoet aan de wettelijke of plaatsingscriteria. Het oriëntatiegesprek is vooral bedoeld om de toekomstige student te helpen bij zijn keuze voor een passende opleiding. 8. Na aanmelding worden studenten met een ondersteuningsbehoefte (aangegeven bij de aanmelding of op basis van tijdige informatie vanuit de toeleverende school) uitgenodigd voor een ondersteuningsgesprek (aangegeven op aanmeldformulier).voorwaarde voor het ondersteuningsgesprek is de beschikbaarheid van het ingevulde inlichtingenformulier / informatie van toeleverende school. Doel van dit gesprek: de ondersteuningsbehoefte van de student in kaart brengen en kijken of dit overeenstemt met de ondersteuningsmogelijkheden die vanuit de opleiding geboden kunnen worden. Dit resulteert in wederzijdse afspraken over hetgeen de student en/of ouder(s)/verzorger(s) en school gaan bieden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en dienen als bijlage bij de onderwijsovereenkomst (Passend Onderwijs). Mocht de toekomstige student met een duidelijke ondersteuningsvraag, die relevant kan zijn voor de opleiding, deze niet melden en deze ondersteuningsvraag tot problemen of vertragingen in het onderwijsproces leiden, kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van de studie. 9. Plaatsing onder conditionele voorwaarden en Onderwijsovereenkomst (OOK). Een student ontvangt na plaatsing een onderwijsovereenkomst waarin afspraken tussen school en student zijn vastgelegd. Deze plaatsing gebeurt onder conditionele voorwaarden. Om de inschrijving definitief te maken is het noodzakelijk dat het bekostigingsdossier van de student compleet is en de student aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoet. (Zie punt 4) Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema GO Pagina 1

24 Verdere informatie/aanbevelingen: - Aanmelding van student die misschien gaat zakken: Altijd aanmelden voor hoogst haalbare opleiding. Melden van gezakte studenten bij centrale punt van BA: - Voor alle studenten zonder VMBO diploma geldt: in principe instroom in Entreeonderwijs. Echter: Studenten zonder diploma maar met een voltooide VMBO opleiding (uitgezonderd VMBO-basis) kunnen tot een andere opleiding toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek (met een positief advies van de toeleverende school). zie document Instroom zonder diploma versie mei Als decaan kunt u hierover informatie inwinnen en uitwisselen met: Entree opleidingen Venlo: Els Klerks: Entree opleidingen Roermond: Roger Sliepen: - Voor VSO en Pro studenten wordt aanvullende informatie opgevraagd. Het formulier Inlichtingen VSO/Pro is een combinatie van het inlichtingenformulier en het Onderwijskundig rapport (OKR) van vorig jaar. Dit formulier terugsturen naar: - Afmelden bij Gilde en: stuur een naar Vermeldt daarbij het ovnummer en de reden waarom de aanmelding ingetrokken wordt. Vermeldt de school / opleiding waar de student dan naar toe gaat. Bureau aanmelden stuurt een bevestiging van de afmelding. - is vol (numerus fixus): De student ontvangt zelf een brief over de verdere gang van zaken (hoe te handelen bij eventuele andere keuze of plaatsing op een wachtlijst). Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema GO Pagina 2

25 Mogelijke ongediplomeerde instroom entreeopleiding niveau 2 niveau 3 niveau 4 PRO Praktijkonderwijs X VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs X X X X ISK Internationale SchakelKlas X X VMBO (BB) basis beroepsgerichte leerweg X VMBO (KB) kader beroepsgerichte leerweg X X VMBO (GL) gemengde leerweg X X X VMBO (TL) theoretische leerweg X X X HAVO 3 naar 4 zonder overgangsbewijs X X HAVO 3 naar 4 met overgangsbewijs X X X Dit schema alleen te gebruiken i.s.m. het, door het CvB vastgestelde, document "Instroom zonder diploma" versie 4 april 2014.

26 Instroom zonder diploma Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 mei 2014 Bij de invoering van Entreeonderwijs vervalt per augustus 2014 de drempelloze instroom binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat de instroom voor het schooljaar een leerling een diploma voortgezet onderwijs moet hebben om in te kunnen stromen. Voor alle leerlingen zonder diploma geldt instroom Entreeonderwijs, tenzij. De mbo instelling kan deze tenzij zelf bepalen en op basis van een toelatingsonderzoek uitzonderingen beschrijven die voor alle leerlingen binnen de instelling gelden. In het directeurenoverleg van 1 december 2014 is overeenstemming bereikt op het voorliggend advies van de werkgroep. Na een aantal kleine aanpassingen wordt het onderstaande overzicht ter vaststelling voorgelegd aan het College van Bestuur. Voor leerlingen zonder diploma geldt per onderstaande categorie: 1) Praktijkonderwijs - Altijd, mits ze voldoen aan de toelatingscriteria*, naar entreeopleidingen zonder extra toelatingsonderzoek. 2) Basisberoepsgerichte leerweg - Altijd, mits ze voldoen aan de toelatingscriteria*, naar entreeopleidingen zonder extra toelatingsonderzoek. 3) Kader Beroepsgerichte leerweg (uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) In beginsel plaatsen op niveau 2 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoen aan de toelatingscriteria. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 1/3

27 4) Gemengde leerweg (uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) - In beginsel plaatsen op niveau 3 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar niveau 2 of entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. 5) Theoretische leerweg(uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) - In beginsel plaatsen op niveau 3 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar niveau 2 of naar entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 2/3

28 6) Voorgezet Speciaal Onderwijs - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F o Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. 7) Internationale Schakel Klas - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F o Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Aanvullende opmerkingen: De sector dient bij start van de opleiding te verifiëren dat er een diploma behaald is (kopie voor dossier) De sector is verantwoordelijk voor de interpretatie van de toelating zonder diploma op basis van bovenstaande criteria ( *) Toelatingscriteria Entree-opleidingen: - De student is tussen de 16 en 27 jaar - De student niet in bezit is van een VO diploma - De student kan functioneren in een groep van ongeveer 16 studenten - De student is bereid en in staat is om te werken aan zijn beroepshouding op school en in de BPV - De student moet voldoende leerbaar zijn: een IQ hoger dan 75 - De student niet toelaatbaar is voor een opleiding op MBO 2, 3 of 4 Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 3/3

29 Vavo

30 Aanmelden bij Vavo Hier vind je informatie over hoe je je kunt aanmelden voor een vavo-opleiding bij Gilde en. Om je aan te melden voor een opleiding bij Vavo moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen. Klikhier voor de toelatingseisen. Vavo heeft een instroommoment. Tussentijds instromen is niet mogelijk. Om je aan te melden kies je eerst de locatie waar je een vavo-opleiding wilt volgen. Dit kan in Roermond of Venlo. Nadat je je aanmelding verstuurd hebt ontvang je een bevestiging op het door jouw opgegeven adres. Aan de hand van je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek is het noodzakelijk dat je onderstaande items per post naar ons opstuurt. Geldig kopie paspoort of ID-kaart (voor- en achterkant). Twee pasfoto s (voor je schoolpas). Kopie relevant diploma (indien behaald). Kopie definitieve cijferlijst (indien op moment van intake nog niet aan te leveren wordt in eerste instantie volstaan met voorlopige lijst). Cijferlijst laatstgenoten opleiding. Indien van toepassing een volledig ingevulde en door vo-school en student ondertekende uitbestedingsovereenkomst. Ben je nog geen achttien jaar dan moeten jouw ouders de uitbestedingsovereenkomst tekenen. Voor algemene vragen stuur je een naar: De heer G. Versleijen

31

32 Toelatingseisen VMBO-T VMBO-Kader: (diploma) o geen onvoldoendes voor theorievakken VMBO-Basis: (diploma) o minimaal 7 gemiddeld voor de theorievakken o beperkte vakkeuze (afhankelijk van reeds afgesloten vak) VMBO G/T: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan HAVO CM/EM VMBO-T: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o Geen GS: minimaal 7 op eindexamen NE o Geen EC: minimaal 7 op eindexamen NE en WI o Geen WI(alleen voor EM): toelatingstoets Wiskunde op vmbo-t nivo HAVO 4: o Advies aanleverende school o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken HAVO 5: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan HAVO NG/NT VMBO-T: (diploma) o Geen toelating tot NT o gemiddeld 7,5 voor WI en NA en 7 voor andere vakken o Geen SK/BI: zomerprogramma en toelatingstoets SK/BI op VMBO-T nivo HAVO 4: o Advies aanleverende school o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken HAVO 5: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan

33 VWO CM/EM HAVO 5: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o 2 e Moderne Vreemde Taal o Advies aanleverende school VWO 6: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan VWO NG/NT HAVO 5: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o minimaal > 6 voor WI, NA en SK op het CE o extra vak o Advies aanleverende school VWO 6: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan ALGEMEEN o In alle gevallen beslist de toelatingscommissie over de aanname. o Een leerling kan nooit worden aangenomen zonder dat Gemeente of aanleverende school hier achter staan. o Indien een leerling > 5 onvoldoendes heeft op de definitieve exameneindlijst wordt geadviseerd het jaar over te doen op de school van herkomst. o Indien een leerling een doublure in successie heeft wordt, alleen in geval van bijzondere omstandigheden, een mogelijke toelating besproken. Vakkenpakket: Indien er zeer belangrijke redenen zijn dat de leerling een extra vak wil kiezen, dan wordt meteen schriftelijk overeen gekomen dat er in het rooster geen rekening mee kan worden gehouden en dat het dus mogelijk is dat er twee lessen tegelijk vallen en dat er op één dagdeel schoolonderzoeken kunnen vallen die meteen achter elkaar gemaakt moeten worden.

34 Vavo2.indd :11 1 Meld je aan via Gilde en Wij helpen je graag verder op weg! Website: gildeopleidingen.nl Telefoon: (077) ier! h t r ta s n e v le je De reis van Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Druk Ars Grafisch, Roermond Tekst, redactie en vormgeving Gilde en Colofon Venlo Telefoon: (0475) Roermond bo-t, In één jaar je vm loma havo-, of vwo-dip Wil jij meer weten over onze opleidingen? Roermond & Venlo Vavo Laaghuissingel 4, Venlo Bredeweg 235, Roermond Laaghuissingel 4, Venlo Bredeweg 235, Roermond Locaties Vavo In één jaar je vmbo-t, havo-, of vwo-diploma Onder de naam Vavo kun je bij Gilde en in één jaar je diploma of certificaten vmbo-t, havo of vwo halen. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Het diploma is gelijkwaardig aan het diploma van het voortgezet onderwijs. Heb je bijvoorbeeld een overgangsbewijs van 4 naar 5 havo, het vijfde jaar havo niet afgemaakt maar wél al een aantal vakken afgesloten? Dan kun je je voor de resterende vakken inschrijven om daarmee alsnog je diploma te behalen. - Gezakt voor je examen op de middelbare school? - Verkeerde studie- of profielkeuze gemaakt? - Vastgelopen binnen het voortgezet onderwijs? - Op zoek naar een goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo

35 Via Vavo kan ik doorstromen naar wat ik echt wil: Geneeskunde. Met twee vijven voor Engels en wiskunde B ben ik gezakt voor mijn vwo-examen. Behoorlijk balen natuurlijk. Omdat ik geen zin had om alle examenvakken over te doen en toe was aan iets nieuws heb ik gekozen voor Vavo bij Gilde en. Bij Vavo kun je in één schooljaar je diploma halen. Je volgt dan alleen de vakken waarvoor je eerder bent gezakt of waarvan je het cijfer wilt opkrikken. Kim Hafmans vwo bij Vavo Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Omdat ik niet goed ben in wiskunde B gaf de teamleider van Vavo mij het advies om voor wiskunde A te kiezen. Verder heb ik Engels, Duits en natuurkunde gedaan. In totaal dus vier vakken. Dat lijkt weinig, maar alles bij elkaar was het toch behoorlijk pittig. In één schooljaar krijg je namelijk de lesstof van de laatste drie jaar van het vwo. Maar als je de stof goed bijhoudt, valt het wel mee. Ik ben heel tevreden over de begeleiding bij Vavo. De mentor en docenten staan voor je klaar en denken met je mee. Ze hebben me geholpen bij het opstellen van een motivatiebrief voor mijn vervolgopleiding. Met mijn vwo-diploma op zak studeer ik nu Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Via die opleiding kan ik doorstromen naar wat ik echt wil: Geneeskunde. Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo Gilde en. Vavo biedt versnelde trajecten. In één schooljaar (dertig lesweken) doorloop jij de examenstof. De lessen vinden overdag plaats op onze locatie in Venlo of Roermond. Het schooljaar bestaat uit drie periodes, die afgesloten worden met een toetsweek. Haal je een toets niet dan kun je gebruikmaken van de herkansingsregeling. Je krijgt extra examentrainingen voor de Centrale Examens in mei. Vavo bij Gilde en: - Begeleiding op maat - Studievaardigheidstrainingen - Intensieve examentraining - Faalangstreductietraining - Studeren op school - Doorstroomtrajecten hbo en wo Havo (eenjarig) Vmbo theoretische leerweg (eenjarig) Vwo (eenjarig) - Gezakt voor je examen op de middelbare school? - Verkeerde studie- of profielkeuze gemaakt? -Vastgelopen binnen het voortgezet onderwijs? - Op zoek naar een goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo Gilde en. Roermond Venlo Aanmelden Ga naar gildeopleidingen.nl en meld je aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek waarin alle mogelijkheden bekeken worden. Via uitbestedingsovereenkomst Zit je op het voortgezet onderwijs, ben je nog geen achttien jaar, maar wil je wel een vavo-opleiding volgen? Dan is inschrijven via een uitbestedingsovereenkomst wettelijk verplicht. Deze kun je aanvragen bij je huidige school. - Gezakt voor je examen op de middelbar e school? - Verkeerde stud ie- of profielkeuze gem aakt? -Vastgelopen binn en het voortgezet onde rwijs? - Op zoek naar ee n goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleins chalig onderwijs bij Vavo Gilde Oplei dingen. Ik ben heel tevreden over de begeleiding bij Vavo De trajectbegeleiders en docenten staan voor je klaar en denken met je mee. Vavo2.indd :11

Opticien. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Opticien. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Opticien Studierichting Optiek Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 4 Leerweg bbl Sector Economie Duur 3 jaar Start na de zomervakantie

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoper Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 2 Leerweg bbl Sector Economie Duur 2 jaar Start na de zomervakantie

Nadere informatie

Verkoper. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Verkoper. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoper Studierichting Retail & sales management Economie breed niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray

Nadere informatie

Manager retail. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Manager retail. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager retail Studierichting Retail & sales management Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie)

Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel

Nadere informatie

Verkoopspecialist. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 3

Verkoopspecialist. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoopspecialist Studierichting Retail & sales management Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoopspecialist Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 3 Leerweg bbl Sector Economie Duur 2 jaar Start na

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoper Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 2 Leerweg bbl Sector Economie Duur 2 jaar Start na de zomervakantie

Nadere informatie

Verkoper. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Verkoper. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoper Studierichting Retail Economie Breed Niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager retail Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 4 Leerweg bbl Sector Economie Duur 3 jaar Start na de

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. stressbestendigheid

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. stressbestendigheid Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoopspecialist Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 3 Leerweg bbl Sector Economie Duur 2 jaar Start na

Nadere informatie

Verkoopspecialist. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 3

Verkoopspecialist. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verkoopspecialist Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager retail Studierichting Retail & sales management Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 4 Leerweg bbl Sector Economie Duur

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector Techniek

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Medewerker human resource management

Medewerker human resource management Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker human resource management Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Vestigingsmanager groothandel

Vestigingsmanager groothandel Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Vestigingsmanager groothandel Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek)

Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent Studierichting Managementassistant/ office assistant Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Medewerker human resource management

Medewerker human resource management Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker human resource management Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert -

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek)

Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent installatie- en constructietechniek) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Assistent-manager internationale handel

Assistent-manager internationale handel Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Assistent-manager internationale handel Studierichting Retail & sales management Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

Vestigingsmanager groothandel

Vestigingsmanager groothandel Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Vestigingsmanager groothandel Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist Educatie Volwassenenonderwijs 2007 2008 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs vmbo-t havo vwo Amersfoort Veenendaal Zeist Amersfoort Veenendaal Zeist VAVO Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Nadere informatie

Manager Transport en Logistiek

Manager Transport en Logistiek Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager Transport en Logistiek Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Weert - Drakesteyn

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Juridisch-administratief dienstverlener

Juridisch-administratief dienstverlener Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Juridisch-administratief dienstverlener Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Medewerker secretariaat en receptie

Medewerker secretariaat en receptie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker secretariaat en receptie Studierichting Secretarieel Economie Breed Niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken.

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken. Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Economie breed niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Juridisch-administratief dienstverlener

Juridisch-administratief dienstverlener Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Juridisch-administratief dienstverlener Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken.

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Economie breed niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Commercieel medewerker Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Chauffeur wegvervoer Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl (Junior) accountmanager Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Tandartsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie.

Tandartsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Tandartsassistent Studierichting Medisch assisterenden Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Zorg & Welzijn

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

Medewerker secretariaat en receptie

Medewerker secretariaat en receptie Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker secretariaat en receptie Studierichting Managementassistant/ office assistant Economie breed niveau 2 Locatie Roermond

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Eerste monteur woning (Installatietechniek)

Eerste monteur woning (Installatietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste monteur woning (Installatietechniek) Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Eerste monteur woning (Installatietechniek)

Eerste monteur woning (Installatietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste monteur woning (Installatietechniek) Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel Manager Retail Verkoopspecialist Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel manager retail verkoopspecialist verkoper Deze opleidingen kun je

Nadere informatie

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Hagerhofweg Niveau 3. 2 à 3 jaar na de zomervakantie.

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Hagerhofweg Niveau 3. 2 à 3 jaar na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste Autotechnicus Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Leerweg bol Sector Techniek

Nadere informatie

Junior assistent accountant

Junior assistent accountant Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Junior assistent accountant Studierichting Financieel administratief Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Tandartsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie.

Tandartsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Tandartsassistent Studierichting Medisch assisterenden Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Zorg & Welzijn

Nadere informatie

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie.

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Secretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3 Leerweg bol Sector Economie

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Technisch Specialist Personenauto's

Technisch Specialist Personenauto's Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Specialist Personenauto's Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Doktersassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie.

Doktersassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Doktersassistent Studierichting Medisch assisterenden Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Zorg & Welzijn

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Commercieel medewerker Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl (Junior) accountmanager Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Mbo-Verpleegkundige Studierichting Zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

Manager Transport en Logistiek

Manager Transport en Logistiek Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager Transport en Logistiek Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Weert - Drakesteyn

Nadere informatie

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste Autotechnicus Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken.

Je bent nauwkeurig en geordend. Je durft verantwoordelijkheid te dragen en presteert goed onder werkdruk. Je kunt snel, precies en veilig werken. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Assisterenden in de gezondheidszorg Venlo - Groenveldsingel Niveau 4

Assisterenden in de gezondheidszorg Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Doktersassistent Studierichting Assisterenden in de gezondheidszorg Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Assistent-manager internationale handel

Assistent-manager internationale handel Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Assistent-manager internationale handel Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Mbo-Verpleegkundige Studierichting Medische zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. prioriteiten stellen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. prioriteiten stellen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Chauffeur wegvervoer Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek medewerker Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Technisch Leidinggevende

Technisch Leidinggevende Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Leidinggevende Studierichting Installatietechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg bbl

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker evenementenorganisatie Studierichting Marketing, communicatie en evenementen Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray -

Nadere informatie

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme)

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20..

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. INSTROOMDOSSIER een goede start voor jouw opleiding Achternaam Voornaam Geboortedatum Gewenste opleiding Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. rijnijssel.nl Toelichting Dit instroomdossier is een

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer Studierichting Hout- en meubeltechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca

Manager/ondernemer horeca Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager/ondernemer horeca Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Hospitality

Nadere informatie

Technicus mobiele werktuigen

Technicus mobiele werktuigen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technicus mobiele werktuigen Studierichting Mobiele werktuigen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Excellente hospitality

Excellente hospitality Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Excellente hospitality Studierichting Hotelschool Leisure & hospitality Travel & hospitality Locatie Venlo - Laaghuissingel Weert

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. zelfstandigheid

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. zelfstandigheid Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zorgtechnicus Studierichting Medische zorg Mechatronica Zorgtechniek Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de doorstroom van een leerling van het vmbo en het praktijkonderwijs naar het mbo. Het kan echter ook gebruikt worden voor toeleiding

Nadere informatie

Doorstroomdossier VMBO MBO

Doorstroomdossier VMBO MBO Doorstroomdossier VMB MB Aanmelding schooljaar 2012 2013 Naam leerling Naam en plaats toeleverende school Gekozen opleiding op Groenhorst College Invuldatum Handtekening mentor/decaan Handtekening leerling

Nadere informatie

Medewerker (financiële) administratie

Medewerker (financiële) administratie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker (financiële) administratie Studierichting Financieel administratief Economie breed niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg

Nadere informatie

Apothekersassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie.

Apothekersassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Venlo - Groenveldsingel Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Apothekersassistent Studierichting Medisch assisterenden Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Zorg & Welzijn

Nadere informatie