Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving"

Transcriptie

1 Contact

2 Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Aanmelden tel. (0475) Voorlichting Open dag Meeloopdagen Extra inschrijfavonden Voorlichtingsavonden Voorlichtingsavonden Plaatsingsmonitor Hier kunt u de leerlingen van uw school volgen die zich bij Gilde en hebben aangemeld. Wilt u een inlogcode voor deze plaatsingsmonitor ga dan naar plaatsingsmonitor.nl

3 Inlichtingenformulieren

4 Betreft: Inlichtingenformulier VSO/PRO Datum: Kenmerk: Contact: Beste relatie,.. heeft zich aangemeld voor de opleiding:.. In dit begeleidend schrijven bij het inlichtingenformulier VSO/PRO vragen we aandacht voor het volgende: Gilde en heeft het inlichtingenformulier en OKR van afgelopen jaren samengevoegd tot één formulier. Het formulier is bestemd voor doorstroom van leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vergelijkbare onderwijssoorten. Het ROC stelt een volledige invulling van het Inlichtingenformulier VSO/PRO zeer op prijs. Met een goede informatieoverdracht vergroten we de kans dat de leerling op de juiste opleiding wordt geplaatst en doen we recht aan de LOB gedachte. In het kader van passend onderwijs willen we graag van jullie weten welke ondersteuning een leerling heeft gehad op de toeleverende school, en wat goed heeft gewerkt en de leerling vooruit heeft geholpen tijdens zijn studie. Voor ons is dat een aanknopingspunt om de benodigde ondersteuning op het ROC vast te stellen. Blad 7 en 8 (competenties) zegt iets over de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de leerling. We willen jullie verzoeken om ook dit blad nauwkeurig in te vullen. In het kader van passend onderwijs en de aansluiting van huidig onderwijs op vervolgonderwijs willen we graag zicht krijgen op competenties die tot nu toe goed en minder goed ontwikkeld zijn. Het inlichtingenformulier zien we als overdrachtsformulier van het VSO/PRO naar het ROC. Het is aan het VSO/PRO de leerling en zijn ouders van deze informatieoverdracht in kennis te stellen en te laten ondertekenen. Transparantie in overdracht stelt ons in de gelegenheid de verkregen informatie in openheid met leerling en ouders te bespreken, mocht daar aanleiding toe zijn. Het inlichtingenformulier wordt bij de aanmelding verzonden door het Servicecentrum en het ingevulde formulier wordt ook centraal door het Servicecentrum verwerkt. In verband met een snelle en accurate afhandeling van de aanmelding verzoeken we je het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk te verzenden aan Servicecentrum Gilde en. S.v.p. per mail versturen aan Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op Met vriendelijke groet, Gilde en

5

6 Inlichtingenformulier VSO/PRO Schooljaar Algemene gegevens Ingevuld door: Functie: Telefoon: Datum: Leerling Naam Roepnaam/voorletter Geboortedatum Adres Postcode/woonplaats Telefoon -adres Voorvoegsel Geslacht GSM Gevolgde opleiding, leerweg, sector, school VMBO HAVO Praktijkonderwijs VSO anders, nl. VMBO: Theoretisch/gemengd (T/G) Sector: Techniek Kaderberoepsgericht (K) Zorg en welzijn Basisberoepsgericht (B) Economie Basisberoepsgericht-leerwerktraject (LWT) Landbouw/groen Naam school: Adres: Postcode/plaats Afdelingsprogramma: Gekozen opleiding bij het ROC Naam opleiding Niveau Naam roc

7 Plaatsingadvies Hoe is uw inschatting van de deelnemer, in relatie tot zijn/haar gewenste opleiding? Capaciteiten goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Motivatie goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Geschiktheid goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* Studiehouding goed voldoende twijfelachtig * onvoldoende* *bij twijfelachtig dan wel onvoldoende s.v.p. toelichten De leerling staat achter zijn keuze De leerling twijfelt over zijn keuze Toelichting: Warme overdracht (= mondelinge overdracht van informatie) Is warme overdracht gewenst? nee Indien ja: ja telefonisch onder nummer: in persoonlijk gesprek wie draagt over? Functie: mentor zorgcoördinator ambulant begeleider decaan Naam: adres:

8 2. Aandachtspunten begeleiding Ingevuld door: Functie: Telefoon: Datum: Beperkingen De leerling heeft: dyslexie en heeft hiervoor een officiële verklaring dyscalculie en heeft hiervoor een officiële verklaring een toelaatbaarheidsbepaling (of een nog lopende indicatiestelling) Voor cluster 1 (slechtziend) Voor cluster 2 (slechthorend; doof; spraak-taalmoeilijkheden) Ambulant begeleider van Visio of Siméa: Datum afgifte bepaling: geldig tot een lichamelijke beperking (chronisch ziek, lichamelijk gehandicapt) een geestelijke beperking (zoals Ad(H)D, PDD-NOS), namelijk: De leerling heeft hiervoor wel/geen diagnose (doorstrepen wat niet van toepassing is) S.v.p. officiële verklaringen, indicatiestellingen, diagnoses en toelaatbaarheidsbepalingen meesturen Begeleiding gebruik gemaakt van sociaal emotionele begeleiding begeleiding gehad vanuit het ZAT (Zorg Advies Team)/1 gezin 1 plan begeleiding gehad vanuit leerplicht begeleiding gehad vanuit externe hulpverlening (jeugdhulpverlening, psychiatrie/ggz, justitie/politie), Om welk probleem ging het: Over welke periode: Naam van de instantie: Naam contactpersoon en telefoonnummer en/of adres Wat zijn conclusies en aanbevelingen vanuit deze begeleiding? andere begeleiding gehad, namelijk* Om welk probleem ging het : Over welke periode: Naam instantie: Naam contactpersoon en telefoonnummer en/of adres Wat zijn conclusies en aanbevelingen vanuit deze begeleiding?

9 Extra ondersteuning De leerling heeft geen extra ondersteuning gehad De leerling heeft extra ondersteuning gehad, nl.: Extra hulp taal Extra hulp rekenen Sociale vaardigheidstraining Faalangstreductietraining Examentraining Huiswerkbegeleiding Anders nl. Welke aanpak / ondersteuning heeft goed gewerkt bij deze leerling? Welke ondersteuning acht u nog noodzakelijk? Ouderbetrokkenheid Hoe is de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de schoolloopbaan van de leerling? Medicijnen Neemt de leerling medicijnen die van invloed kunnen zijn op het functioneren op school, de stage en/of toekomstig beroep? Nee Ja, namelijk Stage-ervaringen Indien de deelnemer stage heeft gelopen; Waar stage gelopen? Branche(s). Hoe werd de stage beoordeeld? Wat zijn sterke en zwakke kanten?

10 Omgeving / binnen de school Geef zo goed mogelijk aan in hoeverre aspecten binnen uw school een compenserende of belemmerende factor vormen voor het functioneren van de student (denk aan groepsgrootte, relatie student/leerkracht, mogelijkheden speciale ondersteuning, acceptatie binnen de groep, samenstelling van de groep): Omgeving / buiten de school Geef zo goed mogelijk aan in hoeverre aspecten buiten uw school een compenserende of belemmerende factor vormen voor het functioneren van de student (denk aan gezinssituatie, besteding vrije tijd)

11 3. Naam leerling: Ingevuld door: Functie: Telefoon: G: Goed V: Voldoende T: Twijfel G V T Communiceren Contactuele vaardigheden Concentratie in studie en werkzaamheden Plannen Taakdiscipline/doorzettingsvermogen De Nederlandse taal goed spreken en begrijpen en zelf te begrijpen zijn voor anderen. Vanuit mondelinge en/of schriftelijke instructie werk of opdrachten kunnen uitvoeren. De vaardigheid om met anderen contact te maken en te onderhouden, zowel met woorden verbaal als door nonverbaal (bijv. oppakken van signalen door een bepaalde gezichtsuitdrukking van de ander). Het vermogen om je voor langere tijd te concentreren op je (leer)werk. Het overzien van het (studie)werk, een goede planning kunnen maken en uitvoeren. Taken zelfstandig en goed kunnen afronden, ook bij tegenslag, wanneer taken erg omvangrijk zijn en/of moeilijk worden. Zelfstandig Kunnen werken zonder (veel) begeleiding van anderen. Flexibel Zorgvuldig Nauwkeurig Stressbestendig Initiatief nemen Analytisch denken Organiseren Onderhandelen/overtuigen Ruimtelijk inzicht Technisch inzicht Samenwerken Je gedrag kunnen veranderen als de situatie verandert of als dit nodig is om een doel te bereiken. Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. Nakijken of toezicht houden op producten (juiste werking, opsporen van afwijkingen) of processen (het naleven van de voorschriften of afspraken) Goed blijven presteren onder tijdsdruk, bij onvoldoende middelen, bij tegenslag of teleurstelling. Zelf werkzaamheden zien en oppakken of uitproberen, zonder af te wachten tot iemand anders zegt wat je moet doen. Verbanden zien en leggen tussen verschillende bronnen van informatie. Door gerichte vragen en logisch redeneren de juiste conclusies trekken. Activiteiten en taken regelen (tijd, mensen en middelen). Zowel organiseren van eigen werk en agenda als eventueel van anderen. M.b.v. overleg (met als doel: verkoopbevordering of meer aandacht/medewerking krijgen voor iets belangrijks) tot een overeenkomst proberen te komen. Goede argumenten weten te gebruiken. Vanaf een tekening (2- of 3-dimensionaal) een voorstelling kunnen maken van hoe iets eruit moet gaan zien. Inzicht hebben in de werking van machines, kunnen toepassen van natuurkundige principes en/of het zelf kunnen werken met machines en gereedschappen. De vaardigheid om SAMEN met anderen aan een doel te werken, taken op elkaar af te stemmen, van elkaar te leren.

12 G V T Dienstverlenend Begeleiden van groepen Leidinggeven Omgaan met kritiek Zelfinzicht en zelfreflectie Assertiviteit Inlevingsvermogen Creativiteit Cijfervaardig Lichamelijke gezondheid Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. Zien wat de verschillende personen in een groep nodig hebben, structuur bieden, individuele doelen in de gaten kunnen houden zonder de groepsbelangen uit het oog te verliezen. Leiding geven aan anderen, anderen aanspreken op gedrag. Werkzaamheden, verantwoordlijkheden en bevoegdheden gericht kunnen overdragen. Openstaan voor kritiek (feedback) van anderen op je gedrag. Je bewust zijn van je eigen gedrag. Weten waar je wel of niet sterk in bent en weten wat je aankunt. Inzien wat de gevolgen/resultaten zijn van jouw gedrag op anderen of de situatie. Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten. Hulp vragen als dat nodig is. Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. Vanuit jezelf nieuwe ideeën, een nieuwe aanpak en of oplossingen bedenken bij problemen of opdrachten. Vlot kunnen rekenen met of zonder elektronische hulpmiddelen. Snel zien of cijfermatige uitkomsten wel of niet kloppen en zelf weinig of geen fouten maken in je rekenwerk. In staat zijn om aan speciale lichamelijke eisen te voldoen (bijvoorbeeld tillen, lang staan etc) Opmerkingen Datum : Naam ondergetekende : Functie : Handtekening : Handtekening ouder(s) (onder 16 jaar):. Handtekening student (16 plus): Datum:..

13 Aanmelden

14 Digitaal aanmelden 7 stappen

15

16

17

18

19

20

21

22 student AANMELDING Gilde en sector Digitale aanmelding (1) Bureau aanmelden (3) Aanvraag inlichtingen vo Monitoren retourneren (4) Aanmaak Bekostigingsdo ssier digitaal Ontvangstbevestiging (2) Student kiest voor een crebo ja neen (5) student meldt zich aan voor meerdere opleidingen binnen de sector (5) student meldt zich aan voor meerdere opleidingen meerdere sectoren sector Onder- Steuningsvraag neen Loopbaangesprek Servicecentrum ondersteuningsvraag meenemen ja Onder- Steuningsgesprek Oriëntatiegesprek Plaatsbaar en kiest crebo Plaatsbaar en kiest crebo neen neen ja buiten GO Aanmaak Verbintenis (OOK) Loopbaangesprek Servicecentrum Aanmelding wordt gecontroleerd op criteria en ondersteuningsvraag (6) voldoet aan wettelijke en plaatsingscriteria neen (7) Oriëntatiegesprek Plaatsbaar en kiest crebo neen Loopbaangesprek Servicecentrum ja Secretariaat OZA regelt verwijziging naar nieuwe opleiding ja ja ja Aanmaak Verbintenis (OOK) Onder- Steuningsvraag neen ja (8) Ondersteuningsgesprek Plaatsbaar neen Loopbaangesprek Servicecentrum (9) Aanmaak Verbintenis (OOK) (9) Plaatsing onder conditionele voorwaarden ja Aanmaak Verbintenis (OOK) Andere opleiding binnen de sector of doorverwijzen naar het Servicecentrum Voldoet aan alle condities en bekostigingscriteria neen Inning bekostigingsdocumenten ja (9) Definitieve inschrijving ja Uitnodigen voor kennismakingsgesprek Versie januari

23 Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema Gilde en Vraagbaak voor alle aanmeldingen VO scholen: Vraagbaak voor alle aanmeldingen VSO / Pro scholen: Toelichting schema: 1. In de plaatsingsmonitor (http://www.go-sc) is te zien welke studenten zijn aangemeld, voor welke opleiding gekozen is en de status van de aanmelding. Deze gegevens worden iedere week ververst. Iedere decaan heeft hiervoor een inlogcode en wachtwoord ontvangen. Voor informatie over inlognaam of wachtwoord: 2. Elke student ontvangt direct na zijn digitale aanmelding een ontvangstbevestiging een mail. 3. Na aanmelding ontvangt de decaan/school een inlichtingenformulier. Het inlichtingenformulier is een belangrijk document bij de verdere afhandeling van de aanmelding. Stuur dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld terug naar: 4. Bekostigingsdossier: Voordat een student definitief geplaatst kan worden zijn de volgende documenten nodig; een pasfoto, kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs, verblijfsdocument (indien van toepassing) en diploma met cijferlijst of overgangsbewijs van de laatst genoten opleiding. Het is verstandig leerlingen erop te wijzen dat ze dit meenemen naar het kennismakingsgesprek. 5. Aanmeldingen voor meerdere opleidingen binnen sector of meerdere sectoren vertragen het aanmeldproces. Probeer samen met de student voor aanmelding tot een keuze te komen. Advies aan studenten: Tijdig aanmelden betekent snel zekerheid. Vooral voor opleidingen met een numerus fixus (opleidingen die snel vol raken zoals ICT, verzorgende IG, verpleegkunde of mediavormgeving) is dit van belang. 6. De wettelijke criteria om te worden toegelaten tot een opleiding zijn vastgesteld door de overheid. Plaatsingscriteria zijn aanvullende eisen die een opleiding hanteert. Ze zijn per opleiding te vinden op de opleidingskaarten die terug te vinden zijn op onze website 7. Een oriëntatiegesprek wordt gevoerd met een deelnemer die, op basis van zijn aanmelding, niet direct voldoet aan de wettelijke of plaatsingscriteria. Het oriëntatiegesprek is vooral bedoeld om de toekomstige student te helpen bij zijn keuze voor een passende opleiding. 8. Na aanmelding worden studenten met een ondersteuningsbehoefte (aangegeven bij de aanmelding of op basis van tijdige informatie vanuit de toeleverende school) uitgenodigd voor een ondersteuningsgesprek (aangegeven op aanmeldformulier).voorwaarde voor het ondersteuningsgesprek is de beschikbaarheid van het ingevulde inlichtingenformulier / informatie van toeleverende school. Doel van dit gesprek: de ondersteuningsbehoefte van de student in kaart brengen en kijken of dit overeenstemt met de ondersteuningsmogelijkheden die vanuit de opleiding geboden kunnen worden. Dit resulteert in wederzijdse afspraken over hetgeen de student en/of ouder(s)/verzorger(s) en school gaan bieden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en dienen als bijlage bij de onderwijsovereenkomst (Passend Onderwijs). Mocht de toekomstige student met een duidelijke ondersteuningsvraag, die relevant kan zijn voor de opleiding, deze niet melden en deze ondersteuningsvraag tot problemen of vertragingen in het onderwijsproces leiden, kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van de studie. 9. Plaatsing onder conditionele voorwaarden en Onderwijsovereenkomst (OOK). Een student ontvangt na plaatsing een onderwijsovereenkomst waarin afspraken tussen school en student zijn vastgelegd. Deze plaatsing gebeurt onder conditionele voorwaarden. Om de inschrijving definitief te maken is het noodzakelijk dat het bekostigingsdossier van de student compleet is en de student aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoet. (Zie punt 4) Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema GO Pagina 1

24 Verdere informatie/aanbevelingen: - Aanmelding van student die misschien gaat zakken: Altijd aanmelden voor hoogst haalbare opleiding. Melden van gezakte studenten bij centrale punt van BA: - Voor alle studenten zonder VMBO diploma geldt: in principe instroom in Entreeonderwijs. Echter: Studenten zonder diploma maar met een voltooide VMBO opleiding (uitgezonderd VMBO-basis) kunnen tot een andere opleiding toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek (met een positief advies van de toeleverende school). zie document Instroom zonder diploma versie mei Als decaan kunt u hierover informatie inwinnen en uitwisselen met: Entree opleidingen Venlo: Els Klerks: Entree opleidingen Roermond: Roger Sliepen: - Voor VSO en Pro studenten wordt aanvullende informatie opgevraagd. Het formulier Inlichtingen VSO/Pro is een combinatie van het inlichtingenformulier en het Onderwijskundig rapport (OKR) van vorig jaar. Dit formulier terugsturen naar: - Afmelden bij Gilde en: stuur een naar Vermeldt daarbij het ovnummer en de reden waarom de aanmelding ingetrokken wordt. Vermeldt de school / opleiding waar de student dan naar toe gaat. Bureau aanmelden stuurt een bevestiging van de afmelding. - is vol (numerus fixus): De student ontvangt zelf een brief over de verdere gang van zaken (hoe te handelen bij eventuele andere keuze of plaatsing op een wachtlijst). Aanvullende informatie behorende bij plaatsingsschema GO Pagina 2

25 Mogelijke ongediplomeerde instroom entreeopleiding niveau 2 niveau 3 niveau 4 PRO Praktijkonderwijs X VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs X X X X ISK Internationale SchakelKlas X X VMBO (BB) basis beroepsgerichte leerweg X VMBO (KB) kader beroepsgerichte leerweg X X VMBO (GL) gemengde leerweg X X X VMBO (TL) theoretische leerweg X X X HAVO 3 naar 4 zonder overgangsbewijs X X HAVO 3 naar 4 met overgangsbewijs X X X Dit schema alleen te gebruiken i.s.m. het, door het CvB vastgestelde, document "Instroom zonder diploma" versie 4 april 2014.

26 Instroom zonder diploma Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 mei 2014 Bij de invoering van Entreeonderwijs vervalt per augustus 2014 de drempelloze instroom binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat de instroom voor het schooljaar een leerling een diploma voortgezet onderwijs moet hebben om in te kunnen stromen. Voor alle leerlingen zonder diploma geldt instroom Entreeonderwijs, tenzij. De mbo instelling kan deze tenzij zelf bepalen en op basis van een toelatingsonderzoek uitzonderingen beschrijven die voor alle leerlingen binnen de instelling gelden. In het directeurenoverleg van 1 december 2014 is overeenstemming bereikt op het voorliggend advies van de werkgroep. Na een aantal kleine aanpassingen wordt het onderstaande overzicht ter vaststelling voorgelegd aan het College van Bestuur. Voor leerlingen zonder diploma geldt per onderstaande categorie: 1) Praktijkonderwijs - Altijd, mits ze voldoen aan de toelatingscriteria*, naar entreeopleidingen zonder extra toelatingsonderzoek. 2) Basisberoepsgerichte leerweg - Altijd, mits ze voldoen aan de toelatingscriteria*, naar entreeopleidingen zonder extra toelatingsonderzoek. 3) Kader Beroepsgerichte leerweg (uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) In beginsel plaatsen op niveau 2 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoen aan de toelatingscriteria. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 1/3

27 4) Gemengde leerweg (uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) - In beginsel plaatsen op niveau 3 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar niveau 2 of entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. 5) Theoretische leerweg(uitgaande van een volledig afgerond opleidingstraject) - In beginsel plaatsen op niveau 3 - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken (uiterlijk de laatste schoolweek van het betreffende kalenderjaar/week 51) - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar niveau 2 of naar entreeonderwijs*, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 2/3

28 6) Voorgezet Speciaal Onderwijs - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F o Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt de voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. 7) Internationale Schakel Klas - Voorwaarden van plaatsing anders, dan entreeopleidingen o positief advies toeleverende school o Nederlands en rekenen voldoende niveau = gemeten aan 2F o Beoordelingsgesprek na maximaal 20 weken - Overige voorwaarden o Plaatsing voor een periode van 20 weken o Houding/ beroepsmatige aspecten etc. met minimaal 3 tussentijdse beoordelingen o De trajectbegeleider voert periodiek de gesprekken en legt voortgang/begeleidingsafspraken vast. o Na 20 weken (N) Bindend Studie Advies o Na de periode van beoordeling kan de voortgang leiden tot een terugplaatsing naar entreeonderwijs, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria*. o Terugplaatsing kan binnen de eigen sector of via het Servicecentrum(loopbaan) naar een andere opleiding/sector. Aanvullende opmerkingen: De sector dient bij start van de opleiding te verifiëren dat er een diploma behaald is (kopie voor dossier) De sector is verantwoordelijk voor de interpretatie van de toelating zonder diploma op basis van bovenstaande criteria ( *) Toelatingscriteria Entree-opleidingen: - De student is tussen de 16 en 27 jaar - De student niet in bezit is van een VO diploma - De student kan functioneren in een groep van ongeveer 16 studenten - De student is bereid en in staat is om te werken aan zijn beroepshouding op school en in de BPV - De student moet voldoende leerbaar zijn: een IQ hoger dan 75 - De student niet toelaatbaar is voor een opleiding op MBO 2, 3 of 4 Instroom zonder diploma, M. Waulthers, directeur Servicecentrum/Directiesecretariaat, (0475) , Pagina( s): 3/3

29 Vavo

30 Aanmelden bij Vavo Hier vind je informatie over hoe je je kunt aanmelden voor een vavo-opleiding bij Gilde en. Om je aan te melden voor een opleiding bij Vavo moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen. Klikhier voor de toelatingseisen. Vavo heeft een instroommoment. Tussentijds instromen is niet mogelijk. Om je aan te melden kies je eerst de locatie waar je een vavo-opleiding wilt volgen. Dit kan in Roermond of Venlo. Nadat je je aanmelding verstuurd hebt ontvang je een bevestiging op het door jouw opgegeven adres. Aan de hand van je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek is het noodzakelijk dat je onderstaande items per post naar ons opstuurt. Geldig kopie paspoort of ID-kaart (voor- en achterkant). Twee pasfoto s (voor je schoolpas). Kopie relevant diploma (indien behaald). Kopie definitieve cijferlijst (indien op moment van intake nog niet aan te leveren wordt in eerste instantie volstaan met voorlopige lijst). Cijferlijst laatstgenoten opleiding. Indien van toepassing een volledig ingevulde en door vo-school en student ondertekende uitbestedingsovereenkomst. Ben je nog geen achttien jaar dan moeten jouw ouders de uitbestedingsovereenkomst tekenen. Voor algemene vragen stuur je een naar: De heer G. Versleijen

31

32 Toelatingseisen VMBO-T VMBO-Kader: (diploma) o geen onvoldoendes voor theorievakken VMBO-Basis: (diploma) o minimaal 7 gemiddeld voor de theorievakken o beperkte vakkeuze (afhankelijk van reeds afgesloten vak) VMBO G/T: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan HAVO CM/EM VMBO-T: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o Geen GS: minimaal 7 op eindexamen NE o Geen EC: minimaal 7 op eindexamen NE en WI o Geen WI(alleen voor EM): toelatingstoets Wiskunde op vmbo-t nivo HAVO 4: o Advies aanleverende school o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken HAVO 5: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan HAVO NG/NT VMBO-T: (diploma) o Geen toelating tot NT o gemiddeld 7,5 voor WI en NA en 7 voor andere vakken o Geen SK/BI: zomerprogramma en toelatingstoets SK/BI op VMBO-T nivo HAVO 4: o Advies aanleverende school o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken HAVO 5: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan

33 VWO CM/EM HAVO 5: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o 2 e Moderne Vreemde Taal o Advies aanleverende school VWO 6: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan VWO NG/NT HAVO 5: (diploma) o gemiddeld 7 voor alle relevante vakken o minimaal > 6 voor WI, NA en SK op het CE o extra vak o Advies aanleverende school VWO 6: o gezakt of (wegens omstandigheden) geen examen gedaan ALGEMEEN o In alle gevallen beslist de toelatingscommissie over de aanname. o Een leerling kan nooit worden aangenomen zonder dat Gemeente of aanleverende school hier achter staan. o Indien een leerling > 5 onvoldoendes heeft op de definitieve exameneindlijst wordt geadviseerd het jaar over te doen op de school van herkomst. o Indien een leerling een doublure in successie heeft wordt, alleen in geval van bijzondere omstandigheden, een mogelijke toelating besproken. Vakkenpakket: Indien er zeer belangrijke redenen zijn dat de leerling een extra vak wil kiezen, dan wordt meteen schriftelijk overeen gekomen dat er in het rooster geen rekening mee kan worden gehouden en dat het dus mogelijk is dat er twee lessen tegelijk vallen en dat er op één dagdeel schoolonderzoeken kunnen vallen die meteen achter elkaar gemaakt moeten worden.

34 Vavo2.indd :11 1 Meld je aan via Gilde en Wij helpen je graag verder op weg! Website: gildeopleidingen.nl Telefoon: (077) ier! h t r ta s n e v le je De reis van Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Druk Ars Grafisch, Roermond Tekst, redactie en vormgeving Gilde en Colofon Venlo Telefoon: (0475) Roermond bo-t, In één jaar je vm loma havo-, of vwo-dip Wil jij meer weten over onze opleidingen? Roermond & Venlo Vavo Laaghuissingel 4, Venlo Bredeweg 235, Roermond Laaghuissingel 4, Venlo Bredeweg 235, Roermond Locaties Vavo In één jaar je vmbo-t, havo-, of vwo-diploma Onder de naam Vavo kun je bij Gilde en in één jaar je diploma of certificaten vmbo-t, havo of vwo halen. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Het diploma is gelijkwaardig aan het diploma van het voortgezet onderwijs. Heb je bijvoorbeeld een overgangsbewijs van 4 naar 5 havo, het vijfde jaar havo niet afgemaakt maar wél al een aantal vakken afgesloten? Dan kun je je voor de resterende vakken inschrijven om daarmee alsnog je diploma te behalen. - Gezakt voor je examen op de middelbare school? - Verkeerde studie- of profielkeuze gemaakt? - Vastgelopen binnen het voortgezet onderwijs? - Op zoek naar een goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo

35 Via Vavo kan ik doorstromen naar wat ik echt wil: Geneeskunde. Met twee vijven voor Engels en wiskunde B ben ik gezakt voor mijn vwo-examen. Behoorlijk balen natuurlijk. Omdat ik geen zin had om alle examenvakken over te doen en toe was aan iets nieuws heb ik gekozen voor Vavo bij Gilde en. Bij Vavo kun je in één schooljaar je diploma halen. Je volgt dan alleen de vakken waarvoor je eerder bent gezakt of waarvan je het cijfer wilt opkrikken. Kim Hafmans vwo bij Vavo Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Omdat ik niet goed ben in wiskunde B gaf de teamleider van Vavo mij het advies om voor wiskunde A te kiezen. Verder heb ik Engels, Duits en natuurkunde gedaan. In totaal dus vier vakken. Dat lijkt weinig, maar alles bij elkaar was het toch behoorlijk pittig. In één schooljaar krijg je namelijk de lesstof van de laatste drie jaar van het vwo. Maar als je de stof goed bijhoudt, valt het wel mee. Ik ben heel tevreden over de begeleiding bij Vavo. De mentor en docenten staan voor je klaar en denken met je mee. Ze hebben me geholpen bij het opstellen van een motivatiebrief voor mijn vervolgopleiding. Met mijn vwo-diploma op zak studeer ik nu Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Via die opleiding kan ik doorstromen naar wat ik echt wil: Geneeskunde. Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo Gilde en. Vavo biedt versnelde trajecten. In één schooljaar (dertig lesweken) doorloop jij de examenstof. De lessen vinden overdag plaats op onze locatie in Venlo of Roermond. Het schooljaar bestaat uit drie periodes, die afgesloten worden met een toetsweek. Haal je een toets niet dan kun je gebruikmaken van de herkansingsregeling. Je krijgt extra examentrainingen voor de Centrale Examens in mei. Vavo bij Gilde en: - Begeleiding op maat - Studievaardigheidstrainingen - Intensieve examentraining - Faalangstreductietraining - Studeren op school - Doorstroomtrajecten hbo en wo Havo (eenjarig) Vmbo theoretische leerweg (eenjarig) Vwo (eenjarig) - Gezakt voor je examen op de middelbare school? - Verkeerde studie- of profielkeuze gemaakt? -Vastgelopen binnen het voortgezet onderwijs? - Op zoek naar een goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleinschalig onderwijs bij Vavo Gilde en. Roermond Venlo Aanmelden Ga naar gildeopleidingen.nl en meld je aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek waarin alle mogelijkheden bekeken worden. Via uitbestedingsovereenkomst Zit je op het voortgezet onderwijs, ben je nog geen achttien jaar, maar wil je wel een vavo-opleiding volgen? Dan is inschrijven via een uitbestedingsovereenkomst wettelijk verplicht. Deze kun je aanvragen bij je huidige school. - Gezakt voor je examen op de middelbar e school? - Verkeerde stud ie- of profielkeuze gem aakt? -Vastgelopen binn en het voortgezet onde rwijs? - Op zoek naar ee n goede voorbereiding op je vervolgstudie? Kies voor kleins chalig onderwijs bij Vavo Gilde Oplei dingen. Ik ben heel tevreden over de begeleiding bij Vavo De trajectbegeleiders en docenten staan voor je klaar en denken met je mee. Vavo2.indd :11

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie