Het H-woord is eruit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het H-woord is eruit!"

Transcriptie

1 Uitgave december 2012 N I E U W S B R I E F Geachte lezer, Lenteakkoord, Herfstakkoord en uiteindelijk een regeerakkoord. Het is moeilijk om door de bomen het bos nog te blijven zien, maar de boodschap is wel duidelijk: er moet stevig worden bezuinigd en iedereen gaat het merken. Naast bezuinigingen zullen ook de inkomensverschillen kleiner worden. Dit zou in eerste instantie moeten worden bereikt door een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar dit leidde tot grote consternatie. Solidariteit kent kennelijk ook zijn grenzen. Onder de maatschappelijke en politieke druk is het plan van de inkomensafhankelijke zorgpremie ingetrokken en wordt de inkomensnivellering nu via de inkomstenbelastingtarieven gerealiseerd. Al met al geen goede start van het nieuwe kabinet. Laten we hopen dat de komende wetsvoorstellen beter doordacht zijn en op een breder maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. In deze nieuwsbrief leest u meer over de maatregelen en plannen van het nieuwe kabinet. Wij wensen u goede zaken, een fijne decembermaand en alvast een goede start in het nieuwe jaar. Uiteraard blijven wij u ook dan met raad en daad bijstaan. Het H-woord is eruit! Jarenlang was het onbespreekbaar, maar nu is het heilige huisje gevallen. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 2013 is voor nieuwe leningen de hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar indien minimaal volgens een annuïtair aflossingsschema wordt afgelost. Ook de lineair aflosbare lening komt in aanmerking voor renteaftrek. Jaarlijks zal worden gecontroleerd of er voldoende is afgelost. Is er te weinig afgelost, dan moet het verschil in het volgende jaar worden ingelopen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de lasten niet betaald kunnen worden door teruglopende inkomsten, dan moet uiterlijk in het vierde jaar na het ontstaan van het tekort een nieuwe afspraak met de bank zijn gemaakt. Zo niet, dan vervalt de renteaftrek voor deze lening in zijn geheel. De populaire spaar-, leven- en beleggingshypotheken gaan tot het verleden behoren. Bij deze laatste hypotheekvormen wordt tussentijds niet afgelost, maar wordt gespaard op een spaar- of beleggingsrekening eigen woning (SEW en BEW) of in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). De hypotheekmaatregel heeft tot gevolg dat de eigenwoninglening duurder wordt. Doordat er ieder jaar wordt afgelost nemen de rentelasten af. Minder rente betekent minder belastingvoordeel en daarmee stijgen de netto kosten van de lening. Voor bestaande leningen en voor de lopende KEW, SEW en BEW verandert er niets. De spaarrekening en kapitaalverzekering eigen woning blijven vrijgesteld voor box 3 en over de uitkering hoeft onder voorwaarden geen belasting te worden betaald. Voor de huizenbezitter die duurder gaat wonen en een hogere hypotheek neemt, gelden de nieuwe regels alleen voor de verhoging van de lening. Vooral starters lijken de dupe te worden van deze maatregelen. Kopen in 2012 lijkt de oplossing, maar dat is slechts weggelegd voor de gelukkigen die geen onverkoopbare woning achterlaten. De tweede maatregel die wordt ingevoerd is een verlaging van de belastingteruggave over de rente. Vanaf 2014 gaat de belastingteruggave met 0,5% per jaar omlaag van 52% naar 42%. De lagere belastingteruggave is ook van toepassing op bestaande hypotheken. Hier staat tegenover dat voor mensen die na verkoop van de woning met een restschuld blijven zitten, de rente over deze schuld nog tien jaar aftrekbaar blijft. Dit geldt ook voor hen die geen nieuwe woning kopen, maar gaan huren. Deze maatregel is bedoeld om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen. Mensen die verwachten met een restschuld te blijven zitten, besluiten vaak om niet te verhuizen. Dat is een van de redenen waarom de huizenmarkt vastzit. Kijk voor meer informatie op:

2 Eenvoudiger loonstrookje! Maar wat is het effect op uw loonkosten? Op dit moment staan er op het loonstrookje meerdere loonbegrippen zoals het loon voor de sociale verzekeringen, het loon voor de loonheffing en loon voor de zorgverzekeringswet. Voor de gemiddelde werknemer is de loonstrook hierdoor moeilijk te doorgronden. De introductie van een uniform loonbegrip moet hier verandering in brengen. Vanaf 2013 gaat voor alle inhoudingen dezelfde grondslag gelden. Het loonstrookje gaat er dan als volgt uitzien: Bruto loon + Eigen bijdrage pensioen - Bijtelling privégebruik auto + Levensloop inhouding - Opname levensloop + Uniforme loongrondslag = Inhouding loonbelasting en premies volksverzekeringen - Bijdrage privégebruik auto - Werknemersbijdrage zorgverzekering - Netto loon = Ten opzichte van de huidige situatie zijn er een paar in het oog springende veranderingen. Vanaf 2013 wordt ook over de bijtelling voor de auto premie werknemersverzekeringen betaald. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt een werkgeversafdracht. De inhouding bij de werknemer vervalt. Dit geldt niet voor de directeur grootaandeelhouder die geen recht heeft op een vergoeding Zvw. Hier moet de BV de Zvw-bijdrage inhouden op het loon. De grondslag voor de WW-premie gaat omhoog. Het was de bedoeling dat het premiepercentage omlaag zou gaan maar dat is deels achterhaald in het regeerakkoord. Voor ondernemingen die veel werknemers met een laag salaris in dienst hebben nemen de lasten hierdoor toe. Levensloopinleg verlaagt vanaf 2013 de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Daar staat tegenover dat bij de opname van levenslooptegoed premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dit leidt tot een dubbele premieheffing over het voor 2013 opgebouwde levenslooptegoed. De verrekening van teveel betaalde premies bij werknemers die meer dan één werkgever hebben komt te vervallen. Het loonstrookje wordt dus eenvoudiger en de administratieve lasten nemen af. Maar of de werkgever er beter van wordt, dat zal per onderneming bekeken moeten worden. Ingangsdatum AOW versneld naar 67 jaar In het Herfstakkoord voor de begroting van 2013 hebben VVD en PVDA een wijziging aangebracht in de ingangsdata van de AOW. De eerste drie jaren (2013, 2014, 2015) blijft de ingangsdatum van de AOW gelijk aan het Lenteakkoord. Daarna gaat de AOWleeftijd sneller omhoog, met als resultaat dat al in 2021 de pensioenleeftijd op 67 jaar staat i.p.v. in Wanneer ontvangt u uw AOW? U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd is: voor 1 januari na 31 december 1947 en voor 1 december maand na 30 november 1948 en voor 1 november maanden na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april maanden na 31 maart 1952 en voor 1 januari na 31 december 1952 en voor 1 september maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei maanden na 30 april 1954 en voor 1 januari Na 31 december ????? Vanaf 1 januari 2022 is een verdere verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de toename van de levensverwachting. Voor werknemers die nu deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling stoppen deze uitkeringen op 65 jaar. Zij hebben zich niet kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en dus ontstaat er een inkomenshiaat. Voor hen komt er een overbruggingsregeling indien het totale inkomen inclusief de vut- of prepensioenregeling minder is dan 150% van het wettelijk minimumloon. Hierbij geldt wel een partner- en vermogenstoets. De in het Lenteakkoord voorgestelde voorschotregeling komt te vervallen. Kijk voor meer informatie op:

3 Afstempelen pensioen van de DGA Door de hogere levensverwachting en slechte beleggingsresultaten hebben veel BV s niet voldoende vermogen om het toegezegde DGA-pensioen te kunnen uitkeren. Het zomaar verlagen van het pensioen is echter niet mogelijk. Dit kan leiden tot een belastingheffing van maximaal 72% over de waarde van het pensioen. Vanaf 2013 komt hier verandering in en wordt het zogenaamde afstempelen van DGA-pensioen geïntroduceerd. Wat houdt deze regeling in? Op de pensioendatum mag de BV het pensioen van de DGA verminderen als het vermogen van de BV minder is dan 75% van de benodigde pensioenvoorziening en de onderdekking het gevolg is van slechte beleggings- en ondernemingsresultaten. Voor al ingegane pensioenen kan tot en met 2015 eenmalig van deze regeling gebruik worden gemaakt. Er moet altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de belastingdienst. De inspecteur zal bij de beoordeling kijken of het dekkingstekort van de BV niet is veroorzaakt door dividenduitkeringen of door leningen aan de DGA die niet invorderbaar zijn. Gaat de belastingdienst akkoord, dan wordt de pensioenuitkering verlaagd en dit leidt tot een lagere pensioenvoorziening. Over de verlaging van de voorziening is vennootschapsbelasting verschuldigd tenzij de BV deze vrijval kan wegstrepen tegen verliezen uit de voorgaande jaren. Bij een onderdekking in de BV van 25% of meer bestaat vanaf 2013 de keuze om vanaf de pensioendatum het oorspronkelijke pensioen uit te keren tot de pot leeg is of een lager pensioen uit te keren. In alle gevallen zal de DGA eventuele schulden aan de BV moeten aflossen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheid. Provisieverbod per 1 januari 2013 van kracht Vanaf 1 januari 2013 mag een financieel adviseur geen provisie meer ontvangen voor complexe financiële producten. Dit betekent dat de kosten van het financieel advies niet meer indirect via de premie of rente worden betaald, maar direct aan de adviseur. Wat betekent dit provisieverbod in de praktijk? Het provisieverbod geldt voor hypotheken, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen, beleggingsverzekeringen, bankspaarproducten, deelnemingen in beleggingsinstellingen en levensverzekeringen. Voor schadeverzekeringen geldt geen provisieverbod. De (door)werkbonus anno 2013 Om belastingplichtigen te stimuleren om door te werken na hun 62 e jaar is in 2009 de doorwerkbonus ingevoerd. Vorig jaar is aangekondigd dat deze bonus vervangen zou worden door de werkbonus. Na even te zijn verdwenen in het Lenteakkoord is de doorwerkbonus in gewijzigde vorm (nu weer als werkbonus) teruggekeerd in het Herfstakkoord tussen VVD en PVDA. Huidige regeling De doorwerkbonus geldt voor werknemers die na hun 62e doorwerken en loopt ook door na de 65-jarige leeftijd. De hoogte van de bonus loopt tot 65 jaar met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid op. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage toe te passen op het arbeidsinkomen tussen en De bonus wordt als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting toegekend. Regeling volgens Herfstakkoord De nieuwe werkbonus geldt voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een inkomen tussen 90 en 175% van het wettelijk minimumloon (WML). Dit maximum is dus aanzienlijk lager dan de huidige De werkbonus is maximaal bij 100% van het WML tot 120% van het WML en loopt dan geleidelijk af tot 175% van het WML. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zouden zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen, zonder er financieel op achteruit te gaan. Het provisieverbod geldt niet voor contracten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. Voor deze contracten mag de doorlopende provisie ook na 1 januari 2013 blijven bestaan. Dit betekent ook dat de verplichtingen van de adviseur die tegenover deze provisies staan (bijvoorbeeld nazorg) blijven bestaan. Voor aanbieders van financiële producten en financieel adviseurs is het verbod op provisie een behoorlijke uitdaging. De consument lijkt de lachende derde. Of dit inderdaad zo zal zijn, valt nog te bezien. Het is namelijk maar de vraag of hij (genoeg) wil betalen voor een financieel advies. Zo niet, dan kan goedkoop doe-het-zelven uiteindelijk wel eens duurkoop blijken te zijn. Kijk voor meer informatie op:

4 Gevolgen regeerakkoord voor ontslagroute en ontslagvergoeding Het regeerakkoord heeft behoorlijke invloed op de ontslagroute die gevolgd kan gaan worden bij toekomstige ontslagprocedures en op de hoogte van toekomstige ontslagvergoedingen. Een werkgever kan momenteel twee wegen bewandelen om een werknemer te ontslaan: ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen bij de kantonrechter. Voortaan (gepland is 1 juli 2014) zal de werkgever eerst een procedure moeten starten bij het UWV. Een gang naar de kantonrechter is alleen nog mogelijk als de werkgever een werknemer wil ontslaan in strijd met het opzegverbod of als hij een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst hiertoe niet de mogelijkheid biedt. Het UWV zal de ontslagadviesaanvraag binnen vier weken afhandelen (was zes weken). Bij CAO kan een andere (qua inhoud en afhandelingssnelheid vergelijkbare) procedure worden afgesproken, die dan in de plaats komt van de procedure bij het UWV. Als de werknemer het niet eens is met het advies van het UWV, kan hij naar de kantonrechter stappen met het verzoek om een ontslagvergoeding toe te kennen. De kantonrechter toetst het ontslag dan aan dezelfde criteria als het UWV heeft gedaan bij de aanvraag van het advies. Het advies van het UWV is voor de rechter zwaarwegend. De rechter kan een ontslagvergoeding toekennen als het ontslag onterecht is of als het ontslag in hoofdzaak aan de werkgever te wijten is. De kantonrechtersformule is niet meer van toepassing. Een toegekende ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar en maximaal Tegen de beslissing van de rechter over de ontslagvergoeding kan geen hoger beroep worden ingesteld. De rechter kan een ontslag alleen ongedaan maken in de situatie dat het UWV negatief heeft geadviseerd over het ontslag en de werknemer toch ontslagen is. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zullen werkgevers een vergoeding (transitiebudget) moeten betalen die door de werknemer alleen gebruikt kan worden voor scholing en begeleiding naar ander werk. Die vergoeding hoeft niet te worden betaald als de werkgever in een zo slechte financiële situatie verkeert dat hij daardoor failliet zou gaan. Ook bij onvrijwillig ontslag en het niet verlengen van een tijdelijk contract van een jaar moet de werkgever een transitiebudget betalen als vergoeding voor scholing of outplacement. Dit transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar en maximaal vier maandsalarissen. Vitaliteitsregeling vervallen Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Volgens deze spaarregeling zou maximaal gespaard kunnen worden op een geblokkeerde rekening. De regeling zou per 1 januari 2013 in de plaats komen van de spaarloon- en levensloopregeling, die met ingang van 1 januari 2012 al waren vervallen. Wat kunt u nog doen met uw huidige spaarsaldo s? kunnen het tegoed in 2012 aanwenden voor opname van verlof of in 2013 in één keer opnemen waarbij ook een belastingkorting geldt van 20%. De levensloopregeling blijft bestaan voor iedereen die eind of meer op de levenslooprekening had staan. Vanaf 1 januari 2013 is de opname van het tegoed bestedingsvrij. In 2013 bestaat eenmalig de mogelijkheid om het totale opgebouwde tegoed op te nemen waarbij een belastingkorting wordt gegeven van 20% over het tot 1 januari 2012 opgebouwde tegoed. Na gebruikmaking van deze mogelijkheid is verdere inleg niet meer mogelijk. Wordt niet het totale tegoed opgenomen, dan kan het restant tot 1 januari 2022 bestedingsvrij worden opgenomen, maar de belastingkorting is na 2013 niet meer van toepassing. Nieuwe inleg blijft in dit geval mogelijk tot 1 januari Deelnemers die op 31 december 2011 minder dan hebben gespaard, Het opgebouwde tegoed uit een spaarloonregeling mag in 2012 ineens belastingvrij worden opgenomen. Het tegoed mag ook blijven staan. In dat geval blijven de huidige regels van kracht en blijft de vrijstelling in box 3 voor het niet opgenomen bedrag tot uiterlijk 1 januari 2016 behouden. Op 31 december 2015, wanneer de laatst mogelijke inleg van 2011 vrijvalt, is de spaarloonregeling definitief verleden tijd. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 22 november 2012 bekende (voorgestelde) wet- en regelgeving. Adres: Huizermaatweg 600, 1276 LN Huizen Postadres: Postbus 49, 1270 AA Huizen Telefoon: Fax: Website: Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

5 Inkomstenbelasting Arbeidsmarkt Woningmarkt Vennootschapsbelasting Overdrachtsbelasting Diversen Fiscale maatregelen 2013 Inkomstenbelasting Woningmarkt Verhoging mkb-winstvrijstelling De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers wordt van 12% verhoogd naar 14%. Tarieven en heffingskortingen De heffingskortingen en de inkomensgrenzen voor de tariefschijven worden niet aangepast aan de inflatie. Dit leidt tot een iets hogere heffing van inkomstenbelasting. (Vanaf 2014 worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting stapsgewijs in drie jaar verhoogd voor de lagere inkomens en verlaagd voor de hogere inkomens. De derde belastingschijf zal worden verlengd, zodat minder mensen het hoogste belastingtarief gaan betalen). Aftrek ziektekosten Zorgkosten die niet langer door de basisverzekering worden vergoed, kunnen niet meer worden afgetrokken. Voorlopig geldt dit voor krukken en rollators, voor de eigen bijdrage aan hoortoestellen en het verblijf in een medisch-specialistische zorginstelling en voor sommige ivf-behandelingen. De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid. Aftrek scholingsuitgaven beperkt De kosten van een opleiding die een werknemer of ondernemer voor eigen rekening neemt, blijven aftrekbaar. De aftrek wordt beperkt tot de cursus- en examengelden. Daarnaast zijn de leer- en hulpmiddelen die door het opleidingsinstituut verplicht worden gesteld aftrekbaar. Een computer wordt niet gezien als een noodzakelijk hulpmiddel omdat de wetgever meent dat vrijwel iedereen ook zonder de cursus al over een computer beschikt. Verhuurderheffing Verhuurders van woningen waarvan de huur niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (2012: 664,66) moeten in ,0014% over de waarde van die woningen betalen. Vanaf 2014 wordt het tarief verhoogd tot 0,231%. De heffing geldt alleen voor verhuurders van meer dan 10 woningen en wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de verhuurde woningen, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die woningen. De nieuwe heffing is bedoeld om de woningcorporaties en andere grote verhuurders te laten meebetalen aan de kosten van de huurtoeslag. Arbeidsmarkt Loonheffingen: werkkostenregeling Werkgevers die voor kostenvergoedingen aan werknemers gebruik maken van de nieuwe werkkostenregeling kunnen per 1 januari ,5% (dat was 1,4%) van de loonsom belastingvrij uitkeren. Werkgevers die hebben gekozen voor de mogelijkheid om de oude regels voor kostenvergoedingen nog toe te passen, zullen met ingang van 1 januari 2014 verplicht op het nieuwe systeem over moeten gaan. Omdat de overgang forse gevolgen kan hebben, is het van belang om tijdig te overleggen wat er moet gebeuren om fiscaal nadeel te voorkomen. Loonheffingen: crisisheffing Voor hoge inkomens vindt in 2013 een extra heffing bij de werkgever plaats van 16% over in 2012 genoten lonen (inclusief bonussen) voor zover deze boven een bedrag van uitkomen. Voor elke hoger fiscaal loon boven moet de werkgever een bedrag van aan belasting betalen. Voor de berekening van deze werkgeversheffing wordt aangesloten bij het loon van de werknemer over het jaar 2012 om de heffing in het jaar 2013 te kunnen effectueren. Vanwege de systematiek van een werkgeversheffing richt deze heffing zich op werkgevers en niet op werknemers en IB-ondernemers (niet zijnde werkgevers). De heffing vindt plaats op 31 maart 2013 en moet daarom afgedragen worden op de maart-aangifte loonheffingen die voor eind april 2013 betaald moet zijn. WW-uitkering De duur van een WW-uitkering wordt beperkt van 38 naar 24 maanden. De premie die werkgevers moeten betalen wordt verhoogd. In ruil daarvoor vervalt het plan om de WW-uitkering voor het eerste half jaar door de werkgever te laten betalen. Hogere huur voor scheefwoners Woningcorporaties kunnen voor inkomens tot de huur verhogen met het inflatiepercentage plus 1,5%. Huurders die een huur betalen die ten opzichte van hun inkomen aan de lage kant is moeten rekenen op een verhoging met de inflatie plus 2,5% als zij meer dan maar minder dan verdienen. Voor huurders die meer verdienen dan loopt de verhoging op tot het inflatiepercentage plus 6,5%.

6 Vennootschapsbelasting Afschaffing beperking renteaftrek bij onderkapitalisatie ( thincapregeling ) Deze regeling beperkt de rente-aftrek voor zover de schulden hoger zijn dan drie maal het eigen vermogen. De aftrekbeperking was bedoeld om constructies van grote ondernemingen tegen te gaan, maar werkte ook bij kleinere bedrijven. Dat was niet de bedoeling. De thincapregeling wordt daarom afgeschaft. Fiscale eenheid: regels aangepast aan flex-bv Voor het vormen van een fiscale eenheid dient de moedermaatschappij tenminste 95% van de aandelen van de te voegen dochtermaatschappij in bezit te hebben. Sinds de invoering van de nieuwe regels voor bv s per 1 oktober 2012 kunnen aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven. Dat heeft geleid tot invoering van de eis dat de moedermaatschappij behalve 95% van het aandelenbezit ook 95% van de statutair vastgelegde stemrechten in de te voegen dochtermaatschappij moet hebben. Daarmee wordt voorkomen dat een dochtermaatschappij waar de moedermaatschappij geen zeggenschap over heeft in de fiscale eenheid wordt opgenomen. Overdrachtsbelasting Tijdelijk langere termijn bij doorverkoop Bij doorverkoop van een onroerende zaak binnen zes maanden na de vorige verkrijging hoeft de tweede koper alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde. Deze termijn wordt tijdelijk verruimd tot 36 maanden na de eerste levering. De maatregel is met terugwerkende kracht tot 1 september 2012 ingevoerd. De verlenging geldt voor woningen en bedrijfspanden die op of na 1 september 2012, of uiterlijk op 31 december 2015 worden geleverd. Uitbreiding begrip woning Voor woningen is het tarief van de overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%. Dit verlaagde tarief gaat ook gelden voor later aangeschafte aanhorigheden, zoals een garagebox of een schuur. Diversen Premie zorgverzekering In 2013 gaat het verplicht eigen risico omhoog naar 350. Verder blijft alles bij het oude. Voor 2014 is de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. Het inkomensafhankelijke eigen risico blijft wel gehandhaafd en varieert van 180 voor de lage inkomens tot 595 voor de hoge inkomens. Iedereen blijft een nominale zorgpremie (basisverzekering) betalen en ook de zorgtoeslag blijft gehandhaafd. Vermogenstoets voor de zorgtoeslag Met ingang van 1 januari 2013 is het recht op zorgtoeslag niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van het vermogen. Om in 2013 aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag het vermogen op 1 januari van het kalenderjaar niet hoger zijn dan het heffingvrije vermogen in box 3 plus Het heffingvrije vermogen in 2012 is voor een alleenstaande , voor partners is dit Bent u 65 jaar of ouder, dan kan het zijn dat er een hoger heffingvrij vermogen geldt. Wat de hoogte van het heffingvrije vermogen gaat bedragen in 2013 wordt eind 2012 bekend gemaakt. Assurantiebelasting Per 1 januari 2013 wordt de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Met de opbrengst wordt het vervallen van de forenzentaks gecompenseerd. Assurantiebelasting wordt geheven over de premies voor schadeverzekeringen, met uitzondering van onder meer verzekeringen tegen transportschade, ziektekosten, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. De verhoging gaat in voor polissen waarvan de vervaldatum op of na 1 januari 2013 ligt. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, of bij het opnieuw afsluiten van een verzekering waarvan de looptijd voor 1 januari 2013 is verstreken en niet stilzwijgend wordt verlengd, is het voordelig als de vervaldatum voor 1 januari 2013 ligt. Opzetjes die ten doel hebben om de verhoging van de assurantiebelasting tegen te gaan, zoals het opzeggen van een lopende verzekering, gevolgd door het afsluiten van een nieuwe met een vervaldatum van voor 1 januari 2013 zullen mogelijk achteraf worden bestreden. Onderwijs De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft. Vervoer Er komt geen kilometerheffing en ook de forenzentaks wordt niet ingevoerd. Woon-werkverkeer blijft zakelijk, met als gevolg dat 0,19 per kilometer woon-werkverkeer onbelast vergoed kan blijven. Ook voor de ter beschikking gestelde auto blijft woon-werkverkeer als zakelijk kwalificeren en het overgangsregime gaat niet door. De huidige regels voor bijtelling voor privégebruik van de ter beschikking gestelde auto blijven van kracht (incl. de 500-km grens). Het huidige fiscale regime voor openbaar vervoer blijft ongewijzigd dus het overgangsregime voor OV-abonnementen gaat niet door.

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1)

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1/ 10 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1. Correcties in laatste btw-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013 Blad 1 van 5 Het jaar 2013 is koud begonnen zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. De stofwolken over de aanpassing van de ziekenfondspremie en de verhoging van de BTW zijn nog maar net

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING 2013/ 2014/ 2015 REGEERAKKOORD 2013

WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING 2013/ 2014/ 2015 REGEERAKKOORD 2013 WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING 2013/ 2014/ 2015 REGEERAKKOORD 2013 - november 2012 - ECIC Hardwareweg 14 3821 BM Amersfoort Telefoon: 033-7505000 Fax: 033-7505050 Website: www.ecic.nl KvK: Gooi- en

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Eigen woning financieren via uw BV of een familielid Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de (potentiële) woning eigenaar. Hoe zou het aflopen met de

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013 Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Roerig jaar 2012 Fiscale maatregelen in 2013 sterk politiek gekleurd

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid 2015

Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Het is bijna zover. Op 1 juli 2015 wordt de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Het doel van deze wet is het aanpassen van de arbeidsmarkt aan de veranderde

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Branches & Koepels

Nieuwsbrief Branches & Koepels Nieuwsbrief Branches & Koepels Nummer 6, oktober 2012 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Prinsjesdag. De belangrijkste maatregelen op het terrein van zorg, sociale zekerheid en pensioen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

12 december: overgangsregeling aanvragen SEW/BEW/KEW?

12 december: overgangsregeling aanvragen SEW/BEW/KEW? Website voor deze tijd van t jaar: www.ziektekostennavigator.nl Per 1 januari 2013 is het weer mogelijk om eenvoudig te veranderen van ziektekostenverzekeraar! Op ziektekostennavigator.nl vindt u informatie,

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Werkgeversspecial 2013

Werkgeversspecial 2013 Werkgeversspecial 2013 Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Werkkostenregeling: deadline nadert! Per 1 januari 2011 is onder de naam werkkostenregeling het nieuwe regime voor vrije

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie