INVESTERINGSOVEREENKOMST KAPITAAL LOKAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSOVEREENKOMST KAPITAAL LOKAAL"

Transcriptie

1 INVESTERINGSOVEREENKOMST KAPITAAL LOKAAL Ondergetekenden: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAPITAAL LOKAAL B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (7141 EC) Groenlo, gemeente Oost Gelre, aan de Deken Hooijmansingel 4, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, verder te noemen: KL, en., (al dan niet statutair) gevestigd en kantoorhoudende te., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. (BEDRIJF) OF:, wonende te (PARTICULIER), Investeerdersnummer: ******* verder te noemen investeerder, verder gezamenlijk te noemen: partijen, OVERWEGENDE DAT: - KL is een crowdfundplatform dat investeerders en ondernemers/geldvragers bij elkaar brengt; - KL opereert bewust lokaal om een sterke binding te realiseren tussen investeerders en kapitaalvragers (ondernemers) en daarmee voor beide partijen ook extra voordelen en gunstige neveneffecten te behalen; - Deelname door investeerders aan een specifiek crowdfundproject kan uitsluitend geschieden door inschrijving via het online platform van KL; - Investeerder kan gebruik maken van de crowdfunddiensten van KL, waarbij KL de ondernemers zal inschrijven, de projecten zal beoordelen en selecteren, eventuele afspraken met de ondernemers zal maken en zorg zal dragen voor het administreren van de projecten, het uitvoeren van het bijbehorende betalingsverkeer en het verzorgen van de overige bijkomende werkzaamheden; Pagina 1

2 - Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is het door bemiddeling van KL tot stand komen van een overeenkomst van geldlening tussen investeerders en een ondernemer; - In geval het beoogde doelbedrag van een bepaald project niet wordt gehaald en de bemiddeling door KL dus niet leidt tot de voorgenomen investering, dan zullen de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen die zien op het sluiten en het vervolgens beheren en uitvoeren van de overeenkomst van geldlening, geen werking hebben; - KL hanteert tot uitgangspunt dat zij voor bestaande bedrijven en start ups in het MKB willen voorzien in een kapitaalbehoefte. Financieringen voor privé doeleinden, voor ondernemingen met een te lage creditsafe score en verliesfinancieringen zijn in beginsel van de crowdfunding uitgesloten; - In deze overeenkomst wensen partijen op voorhand vast te leggen onder welke voorwaarden zij met elkaar een investeringsovereenkomst sluiten. ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: Art. 1 Voorwaarden en procedure registratie 1.1 Investeerders kunnen slechts deelnemen aan een crowdfundproject als zij voldoen aan de navolgende voorwaarden: Natuurlijk persoon: meerderjarig en handelingsbekwaam, woon- en postadres in Nederland; Personenvennootschap of rechtspersoon: ingeschreven in Nederlandse handelsregister, geen staat van insolventie (surséance van betaling, faillissement) of een civielrechtelijk bestuursverbod; Beschikken over een bankrekening bij een erkende Nederlandse bank; Geen eerdere veroordeling natuurlijk persoon, natuurlijk persoon/ondernemer of onderneming wegens een strafbaar feit op het gebied van financiële en/of fiscale fraude, computercriminaliteit of andere vergelijkbare verwijten; Desgevraagd medewerking verlenen aan een preventieve investeerderstoets. 1.2 Registratie kan uitsluitend plaatsvinden via de website Op de website zelf staat beschreven hoe de registratieprocedure werkt. 1.3 Na registratie ontvangt investeerder per een aanmeldbevestiging met een uniek investeerdersnummer. Daarbij zal als bijlage een investeringsovereenkomst worden meegezonden met het verzoek om deze te ondertekenen en, vergezeld van een geldig ID-bewijs (in geval van een onderneming ook een recent uittreksel kvk en Pagina 2

3 eventueel een kopie ID-bewijs van de bestuurder) te retourneren door middel van een uploadmogelijkheid op de website. Het is mogelijk dat de investeerder zich direct na registratie inschrijft voor een project, nadat hij of zij op de website met behulp van een muisklik akkoord heeft gegeven voor de inhoud van de overeenkomst. Op dat moment komt de investeringsovereenkomst ook tot stand. 1.4 Het door de investeerder ondertekende exemplaar met de onder 1.3 bedoelde bijlagen moet binnen 7 dagen na registratie worden geretourneerd aan KL, bij gebreke waarvan KL de mogelijkheid heeft de investeringsovereenkomst eenzijdig, per direct en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden. Een ontbindingsverklaring zal per worden verzonden. 1.5 KL zal na de retournering van de overeenkomst door investeerder nog een controle uitvoeren van identiteit, bevoegdheid en overige voorwaarden. Mocht KL tot de conclusie komen dat investeerder niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan zij alsnog besluiten dat investeerder niet wordt toegelaten tot het crowdfundproces en kan zij de investeringsovereenkomst eenzijdig, per direct en zonder schadeplichtig te zijn ontbinden. Een ontbindingsverklaring zal per worden verzonden. 1.6 Investeerder heeft de mogelijkheid om op de website in te loggen op een eigen omgeving, genaamd Mijn Kapitaal Lokaal. In deze portal kan investeerder alle relevante persoonlijke gegevens raadplegen, zoals accountgegevens en een overzicht van de projecten waarin hij of zij heeft geïnvesteerd. 1.7 Investeren is mogelijk vanaf een minimumbedrag van 100,00. Particuliere investeerders, d.w.z. natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, kunnen in totaal niet meer dan ,00 investeren in leningen via het platform van KL. Zakelijke investeerders kunnen onbeperkt investeren. 1.8 In geval investeerder een bedrag van 5.000,00 of meer investeert in één bepaald project, dan zal KL hem of haar wijzen op de daaraan verbonden risico s en investeerder wijzen op de mogelijkheden om het beschikbare vermogen te spreiden. 1.9 KL zal investeerders vooraf maximaal inzicht geven in de risico s van de projecten die via het crowfundplatform worden uitgezet. Alle daarvoor relevante informatie met betrekking tot een project is te vinden op de website. De uiteindelijke beslissing om te gaan investeren op basis van de aangeboden percentages en de daarbij behorende risicoclassificaties komt geheel voor rekening en risico van investeerder. 1.10Investeerder heeft de mogelijkheid om via de website van KL vragen te stellen aan de ondernemer m.b.t. een gepubliceerd project. Hij of zij zal de website van KL echter niet aanwenden voor het plaatsen of doorgeven van materiaal of informatie dat lasterlijk, aanstootgevend, obsceen of onrechtmatig jegens derden is en zich onthouden van uitlatingen die de belangen van KL in welk opzicht dan ook zouden kunnen schaden. KL is niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen van dergelijke publicaties. Dat geldt zowel voor publicaties afkomstig van investeerder als Pagina 3

4 publicaties afkomstig van de ondernemer. KL is zo nodig gerechtigd om comments of andere publicaties van de website te verwijderen. Art. 2 Privacybepalingen en klachtenregeling 2.1 KL heeft een privacybeleid geformuleerd in verband met de verwerking van persoonsgegevens van zowel investeerders als ondernemers op haar digitale crowdfundplatform. In dit beleid is ook een cookieverklaring opgenomen. Daarnaast kent KL een interne klachtenregeling voor gebruikers van haar website. 2.2 Investeerder verklaart met de ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en de klachtenregeling, welke afzonderlijk zijn te raadplegen op Ook wordt investeerder alsdan geacht met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en de verdere inhoud van het privacybeleid incl. cookieverklaring en de klachtenregeling in te stemmen. Art. 3 Inschrijving project 3.1 Na inschrijving door investeerder op een bepaald crowdfundproject wordt deze direct doorverwezen naar een Ideal betaalsysteem (Pay.nl) om het bedrag van de investering over te maken naar een betaalrekening. Deze rekening wordt beheerd door en valt in het vermogen van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal (SDKL). De stichting heeft m.b.t. het beheren van de gelden en het beschikken over de gelden van investeerders een afzonderlijke overeenkomst gesloten met KL. 3.2 Het door investeerder overgemaakte bedrag wordt door SDKL gereserveerd op de derdengeldrekening, totdat dit bedrag in het kader van een tot stand gekomen overeenkomst van geldlening betaalbaar wordt gesteld aan de ondernemer of aan investeerder moet wordt terugbetaald (zie artikelen 4.2, 4.3 en 4.6). SDKL treedt gedurende deze periode op als houder van het geld voor investeerder. Er wordt geen rente over dit investeringsbedrag vergoed. Art. 4 Verdere procedure (go or no go) 4.1 Wanneer 100% van het doelbedrag van een bepaald project, waarvoor investeerder zich heeft ingeschreven, is bereikt, krijgt het betreffende project de status volgeschreven. Het project is daarna gesloten en investeerders kunnen daarin niet meer investeren. 4.2 Investeerder heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat investeerder zich voor een het project heeft ingeschreven. Tijdens de bedenktijd heeft investeerder het recht om de investering terug te trekken en het gestorte kapitaal terug te vorderen. Terugtrekking geschiedt door middel van een aldus luidende verklaring. Investeerder krijgt alsdan het gestorte kapitaalbedrag op de opgegeven bankrekening teruggestort binnen een maand na de terugtrekking. Pagina 4

5 4.3 Ook de ondernemer heeft de gelegenheid om gedurende de crowdfundprocedure het project terug te trekken. Dit is uitsluitend mogelijk zo lang het project nog niet is volgeschreven. In geval van terugtrekking van het project is het niet langer mogelijk daarin te investeren. Investeerders die reeds op het project hebben ingeschreven worden per omgaande over een terugtrekking geïnformeerd. Investeerders krijgen alsdan het gestorte kapitaalbedrag op de opgegeven bankrekening teruggestort binnen een maand na de terugtrekking. 4.4 Indien en voor zover na het verstrijken van de vooraf kenbaar gemaakte publicatietermijn het totaal van de investeringen voor meer dan 90% blijft gehandhaafd, wordt de investering definitief en komt er tussen investeerders en de ondernemer een overeenkomst van geldlening tot stand. 4.5 Wanneer het project niet binnen de vooraf kenbaar gemaakte publicatietermijn is volgeschreven, kan het bestuur van KL eenzijdig besluiten om deze termijn te verlengen. Verlenging zal slechts plaatsvinden wanneer aannemelijk is dat het project alsnog op korte termijn zal worden volgeschreven. 4.6 Wanneer het project, al dan niet na verlenging als bedoeld in artikel 4.5, niet is volgeschreven, wordt het project 7 dagen na het sluiten van de termijn verwijderd van het platform en dus offline gezet. Investeren is reeds na het verstrijken van de termijn niet meer mogelijk. Investeerders krijgen binnen een maand 100% van het gefourneerde kapitaal op de opgegeven bankrekening teruggestort. Art. 5 Activeren geldlening 5.1 In geval een project is volgeschreven als bedoeld in artikel 4.1 en geen van de investeerders gebruik zal maken van een nog lopende bedenktijd als bedoeld in artikel 4.2, verandert de status van het project in definitief. KL zorgt alsdan voor het opstellen van de overeenkomst van geldlening tussen investeerders en de ondernemer. Laatstgenoemde krijgt deze overeenkomst per toegezonden om deze te ondertekenen en te retourneren. 5.2 Indien en zodra de overeenkomst van geldlening door alle partijen is ondertekend, wordt de gereserveerde lening uitgeboekt en betaalbaar gesteld middels overboeking naar de bankrekening van de ondernemer met inhouding van een door de ondernemer verschuldigde succesvergoeding. Art. 6 Rente en aflossing 6.1 Twee maanden nadat het onder 5.2 bedoeld bedrag is overgemaakt naar de ondernemer wordt de eerste termijn van de door de ondernemer verschuldigde rente en aflossing (annuïteit) door SDKL overgemaakt op de bankrekening van investeerder. De door investeerder aan KL eenmalig verschuldigde vergoeding zoals bedoeld onder artikel 10 wordt op deze eerste termijn ingehouden en door SDKL overgemaakt aan KL. Daarna zal investeerder gedurende de looptijd van de Pagina 5

6 geldlening telkens maandelijks de vooraf overeengekomen rente en aflossing (annuïteit) ontvangen voor zover door de ondernemer voldaan. Art. 7 Bemiddeling en aansprakelijkheid 7.1 De werkzaamheden van KL bestaan uitsluitend uit het via het crowdfundplatform bemiddelen tussen investeerders en de ondernemer en het tussen deze partijen tot stand te brengen van een overeenkomst van geldlening. KL zal partijen vooraf maximaal informeren maar voorziet hen uitdrukkelijk niet van advies. 7.2 Investeerder is er zich van bewust dat de ondernemer en de door hem of haar te verrichten investering(en) niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche bank en dat hij of zij niet kan terugvallen op het het depositogarantiestelsel, de beleggerscompensatieregeling of een andere garantieregeling. 7.3 KL is niet aansprakelijk voor de verwezenlijking van - voor beide partijen - aan de investering verbonden risico s en de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen. Zij is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van het niet tot stand komen van een overeenkomst van geldlening of het niet nakomen door één der partijen van een wél tot stand gekomen overeenkomst van geldlening. 7.4 De financiële en overige informatie zoals deze per project wordt vermeld op de website van KL is afkomstig van de ondernemer. KL is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en staat dus ook niet in voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. 7.5 KL is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen van het foutief of niet (ononderbroken) functioneren van haar website. Art. 8 Overeenkomst van geldlening 8.1 De in artikel 5 bedoelde overeenkomst van geldlening wordt, nadat een project de status definitief heeft gekregen, door KL en de ondernemer in tweevoud ondertekend. 8.2 Met het sluiten van deze investeringsovereenkomst verleent investeerder aan KL een volmacht om namens haar, in geval een bepaald project de status definitief heeft gekregen, een overeenkomst van geldlening aan te gaan met de ondernemer van dit project waarvoor investeerder zich heeft ingeschreven en waarvan vooraf enerzijds bekend is wat de hoogte van de rente en aflossingen en de looptijd is en anderzijds wat de risico s zijn. 8.3 Met het sluiten van deze investeringsovereenkomst verleent investeerder aan SDKL een volmacht om namens haar, in geval een bepaald project de status definitief heeft gekregen en door bemiddeling van KL een overeenkomst van geldlening door Pagina 6

7 haar is aangegaan met de ondernemer van dit project, het gereserveerde investeringsbedrag door te betalen aan de ondernemer zoals bedoeld in artikel KL zal de identiteit van investeerder niet zonder zijn of haar toestemming kenbaar maken aan de ondernemer. Investeerders worden in de overeenkomst van geldlening geïndividualiseerd met behulp van het unieke investeringsnummer dat bij registratie is toegekend. Art. 9 Herziening leningsvoorwaarden 9.1 De ondernemer kan gedurende de looptijd van de financiering tussentijds per een verzoek indienen om te komen tot een herziening van de bij aanvang overeengekomen leningvoorwaarden. 9.2 Een herzieningsverzoek wordt, na voorafgaande goedkeuring door KL, ter beoordeling voorgelegd aan alle investeerders. Slechts in geval een meerderheid van de investeerders, die tezamen meer dan de helft van het geleende kapitaal vertegenwoordigen, akkoord gaat, zullen de voorwaarden worden aangepast. Art. 10 Verschuldigde vergoeding 10.1Investeerder is KL een eenmalige vergoeding (per project) verschuldigd in geval de investeringsovereenkomst en de in dat kader door KL te verrichten werkzaamheden in een voorkomend geval leiden tot een investering in een project en dus tot een overeenkomst van geldlening. Deze vergoeding, waarvan de hoogte wordt vermeld op de website van Kapitaal Lokaal, wordt bij de betaling van de eerste annuïteitentermijn ingehouden zoals aangegeven in artikel 6.1. Art. 11 Debiteurenbeheer 11.1Investeerder geeft KL een last om op eigen naam, maar in het belang van en voor rekening van investeerder, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de openstaande vorderingen uit hoofde van de door hem of haar aangegane overeenkomst van geldlening te incasseren. KL zal het debiteurenbeheer uitbesteden aan INcompanyCASSO (IC). Investeerder is voor dit buitengerechtelijke traject geen kosten verschuldigd. Investeerder zal zich zelf onthouden van enige actie ter zake en wordt geacht ook INcompanyCASSO te hebben gemachtigd om al datgene te doen wat KL en IC in het belang van investeerder noodzakelijk en passend achten, daaronder ook begrepen het overeenkomen van een betalingsregeling of het aanvaarden van een crediteurenakkoord. 11.2Investeerder is er mee bekend dat er in beginsel geen buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de ondernemer en dat het belangrijkste doel van het debiteurenbeheer is om een eventuele achterstand in de betalingen zo spoedig als mogelijk in te lopen. Pagina 7

8 11.3Mocht het in een voorkomend geval toch noodzakelijk zijn om rechtsmaatregelen te nemen dan zal dit te allen tijde met de investeerders van het betreffende project worden besproken en zal vooraf duidelijkheid worden verschaft over de te verwachten kosten. Een gerechtelijk traject zal slechts worden ingezet in geval een meerderheid van de investeerders, die tezamen meer dan de helft van het geleende kapitaal vertegenwoordigen, daarmee zullen instemmen. Art. 12 Beëindiging investeringsovereenkomst 12.1Deze investeringsovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd en gedurende de looptijd van deze overeenkomst wordt de inschrijving van investeerder op het crowdfundplatform gehandhaafd. 12.2Beëindiging van deze overeenkomst door investeerder is mogelijk door opzegging (schriftelijk of per ). Er geldt geen opzegtermijn. Investeerder blijft alsdan wel gebonden aan lopende afspraken en verplichtingen met betrekking tot het project of de projecten waarvoor hij of zij reeds een overeenkomst van geldlening is aangegaan. Ook blijft investeerder gebonden aan een nog lopende inschrijving of inschrijvingen, waarvoor de voor hem of haar geldende wettelijke bedenktijd reeds is verstreken. Zo lang er van enige verplichting nog sprake is heeft investeerder ook toegang tot het crowdfundplatform en Mijn Kapitaal Lokaal en blijft de lastgeving althans volmacht m.b.t. de bevoegdheden van KL en IC voor de lopende projecten bestaan. 12.3Beëindiging van deze overeenkomst door KL is mogelijk zonder dat zij daarbij een opzegtermijn in acht behoeft te nemen in de volgende gevallen: *Investeerder komt één of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet na; *Investeerder wordt in staat van faillissement verklaard of heeft anderszins geen zeggenschap meer over zijn of haar eigen vermogen, overlijden daaronder begrepen; *Als er naar het oordeel van KL sprake is van onverantwoord of onaanvaardbaar investeringsgedrag. 12.4In geval van onmiddellijke beëindiging als bedoeld in artikel 12.3 blijft investeerder gebonden aan lopende afspraken en verplichtingen met betrekking tot het project of de projecten waarvoor hij of zij reeds een overeenkomst van geldlening is aangegaan. Ook blijft investeerder gebonden aan een nog lopende inschrijving of inschrijvingen, waarvoor de voor hem of haar geldende wettelijke bedenktijd reeds is verstreken. Investeerder heeft dan echter geen directe toegang meer tot het crowdfundplatform en Mijn Kapitaal Lokaal. Hij of zij zal dan separaat per project door KL worden geïnformeerd over de stand van zaken. De lastgeving althans volmacht m.b.t. de bevoegdheden van KL en IC voor de lopende projecten blijft bestaan totdat alle lopende overeenkomsten van geldlening zijn afgewikkeld. Pagina 8

9 Art. 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 13.1Op deze investeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die mochten ontstaan tussen investeerder en KL en/of SDKL worden uitsluitend en alleen beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor een ander forum of een andere (alternatieve) vorm van geschillenbeslechting. Art. 14 Medeondertekening 14.1Deze investeringsovereenkomst wordt mede ondertekend door SDKL, waarmee wordt bevestigd dat deze overeenkomst ook rechten en verplichtingen doet ontstaan tussen investeerder en SDKL ter zake het beheer van de geïnvesteerde gelden, de annuïteitenbetalingen en de overige financiële afspraken. Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud Voor akkoord,.. Investeerder Kapitaal Lokaal B.V. Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal Pagina 9

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING DE ONDERGETEKENDEN: 1. de in Bijlage 2 (zijnde de Geldvoorelkaar.nl Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Young Law B.V. 1. Begrippen 1.1 Young Law B.V. hierna: Young Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende een model

Licentieovereenkomst betreffende een model Licentieovereenkomst betreffende een model Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Voorlopig Overeenkomst van Geldlening

Voorlopig Overeenkomst van Geldlening Voorlopig Overeenkomst van Geldlening DE ONDERGETEKENDEN : 1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V.

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Versie 3.2 1. Definities 1. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Overeenkomst van Geldlening

Overeenkomst van Geldlening Overeenkomst van Geldlening DE ONDERGETEKENDEN : 1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding van het

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van (Coaching & Training) diensten

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van (Coaching & Training) diensten Lepelaarplantsoen 97 3145 XC Maassluis Tel. 06-14225340 info@lichaamengeest.com www.lichaamengeest.com Fortis 80.02.39.830 K.v.K. Rotterdam 24438620 BTW-nummer NL0641.76.277.B02 Artikel 1. Definities Algemene

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ilona van Hout Coaching en Begeleiding

Algemene voorwaarden Ilona van Hout Coaching en Begeleiding Algemene voorwaarden Ilona van Hout Coaching en Begeleiding Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Ilona van Hout Coaching en Begeleiding die deze algemene

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015

RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015 RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015 Ondergetekenden: 1. Gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente van 21 mei 2015 vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie