ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel"

Transcriptie

1 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

2 Programma Inleiding Theoretisch kader Praktische uitwerking gekoppeld aan theorie Vraagstelling Slotconclusie

3 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

4 Inleiding in thema Verzelfstandiging in het lokale sportgebeuren = (g)een nieuw gegeven Vroeger: Nu: zogenaamde gemeentelijke VZW s met allerhande samenstellingen, taken en opdrachten Probleem: niet (altijd) legaal EVA -AGB (pas vanaf de nieuwe gemeentewet) - VZW, vennootschap (gemeentedecreet)

5 Verzelfstandiging volgens gemeentedecreet Gemeentedecreet voorziet in: Interne verzelfstandiging o.v.v. (G)IVA of gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap Externe verzelfstandiging o.v.v. (G)EVA of gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (2 vormen) Publiekrechtelijke vorm: AGB Privaatrechtelijke vorm: VZW, stichting, handelsvennootschap,

6 Autonoom Gemeentebedrijf Artikel 232 GD bij oprichting AGB in verslag CBS met volgende elementen (goedkeuring GR) Afweging voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging (beslissing onderbouwen) Motivering waarom beheer binnen (rechtspersoonlijkheid) gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden

7 Privaatrechterlijke vorm: VZW, Vennootschap Artikel 245, 2 Gemeentedecreet voorziet bij oprichting/deelname privaatrechtelijke (G)EVA in verslag CBS met volgende elementen Afweging voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging Motivering waarom beheer binnen rechtspersoonlijkheid gemeente (1) of in de vorm van een AGB (2) niet dezelfde voordelen kan bieden

8 Vormen van verzelfstandiging Centraal beheer Budgethouderschap Interne verzelfstandiging: IVA Externe verzelfstandiging: AGB Externe verzelfstandiging: VZW, stichting, NV,

9 Uitgangspunten van de overheid Centralisatiebeginsel Pas vanaf 1 januari 2007 is een gemeentelijke VZW decretaal mogelijk AGB en VZW voor alle beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang

10 Uitgangspunten van de overheid Trapsgewijze motivatie VZW als AGB niet kan Verschillende kenmerken AGB - vzw 1 deelnemer minstens 3 deelnemers eventueel winstgevend doel zonder winstoogmerk inbreng gemeente inbreng verschillende deelnemers publiekrechtelijk privaatrechtelijk

11 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

12 Voorstelling AGB in Evergem Inwonersaantal: Oprichting 2005 Exploitatie 1 ste sportcentrum (in gebruik vanaf april 2003) Trigger voor ontstaan Hoofdzakelijk BTW-recuperatie op nieuwbouw

13 Uitbreiding Exploitatie 2 e sportcentrum, buitenterreinen 1ste sportcentrum Motivatie uitbreiding 1 BTW-recuperatie op nieuwe investeringen Eenheid van beheer

14 Uitbreiding 2 Januari 2008 Sportpromotie Motivatie uitbreiding 2 Eenheid van werking

15 Voorstelling VZW in Waregem Inwonersaantal: Oprichting Beheersorgaan VZW stadion opgericht (5 raadsleden, 5 sportraad, 2 onderwijs) Beheer van 1 locatie 1 voltijdse bediende in dienst van de VZW Motivatie bij ontstaan Financieel (flexibiliteit, soepelheid) Niet gebonden aan strakke regels gemeentelijke boekhouding

16 Uitbreiding VZW sportbeheer Waregem opgericht beheer over totale sportinfrastructuur (zwembad inbegrepen) 20 vert.politieke fracties + 20 sportraad 15 personeelsleden Motivatie Uitbreiding 1 Personeel: contractuele aanstellingen makkelijker 1976 Decreet weddetoekenning aan sportfunctionarissen

17 Uitbreiding 2 en nieuwe statuten 12 GR-leden + 12 sportraad 2006 nieuwe statuten 16 politieke fracties +16 sportraad + schepen 27 personeelsleden vast aan de VZW 6 personeelsleden stad (in dienst VZW) >200 diverse tijdelijke contracten / jaar beheer over 13 diverse locaties

18 Motivatie Uitbreiding 2 en 3 Eenheid van beheer Historiek / Evolutie Groei infrastructuur + personeel

19 Samenstelling organen Beheersovereenkomst

20 Bepalingen beheersovereenkomst Nieuwe Gemeentewet voorziet niet in verplichting beheersovereenkomst Vrijwillig in praktijk Artikel 235 Gemeentedecreet verplicht beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB Artikel 247 Gemeentedecreet verplicht samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en (G)EVA (vzw, )

21 Autonoom Gemeentebedrijf (1) Artikel 235 Gemeentedecreet bepaalt minimale inhoud beheersovereenkomst gemeente - AGB Concretisering taakvervulling Toekenning van middelen Regeling rond presentiegelden Voorwaarden verwerven en aanwenden eigen inkomsten of andere financieringen Wijze tariefzetting Gedragsregels dienstverlening

22 Autonoom Gemeentebedrijf (2) Oprichting van en participatie in filialen Informatieverstrekking door AGB aan gemeente Rapportering door AGB aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen Wijze waarop AGB zal voorzien in een systeem van interne controle (toekomst: ook externe auditcommissie) Geschillenregeling Verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding beheersovereenkomst

23 Samenwerkingsovereenkomst vzw Artikel 247 Gemeentedecreet bepaalt minimale inhoud samenwerkingsovereenkomst gemeente privaatrechtelijke GEVA Aanwending aan agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur Regeling rond presentiegelden Interne controle Externe audit

24 Thema 1 : AGB Evergem Beheersovereenkomst = minimale versie Omschrijving opdracht AGB Gebruik gebouwen: welke / wijze van ter beschikking stelling / financiering gebruik Link gemeentelijk sportbeleid Tariefbepaling AGB: terugkoppeling aan gemeentebestuur Grote investeringen: machtiging gemeenteraad nodig

25 Thema 1 : AGB in Evergem Beheersovereenkomst (2) Transparantie boekhouding + eventuele dotatie bij exploitatiedeficit jaarrekening Personeel blijft onder gezag gemeentebestuur Recht op controle door gemeente aan AGB Instelling permanent overlegorgaan: nastreven consensus Vaste adviescommissie = sportraad Algemene bepalingen

26 Thema 1: AGB Evergem Samenstelling bestuur Enkel gemeenteraadsleden in de Raad van Bestuur en directiecomité AGB = keuze gemeentebestuur waardoor duidelijke verankering met gemeentebestuur Besluitvorming Open communicatie: besluitvorming wordt ter kennis gegeven aan college

27 Thema 1: AGB Evergem Financieel AGB blijft afhankelijk van gemeentebestuur prijssubsidie (ikv handhaven sociaal aanvaardbare tarieven) investeringstoelage voor nieuwe investeringen toelage ikv leningen aangegaan door AGB

28 Thema 1: vzw Waregem Beheersovereenkomst Weinig concrete afspraken in beheersovereenkomst verouderde versie (1978) Minimale omschrijving opdracht: beheer van infrastructuur is hoofdopdracht promotie minimale opname Tariefbepaling- terugkoppeling aan gemeentebestuur verplicht Grote investeringen: machtiging gemeenteraad nodigopname buitengewone begroting ( )

29 Thema 1: vzw Waregem Beheersovereenkomst Transparantie boekhouding + dotatie bij exploitatiedeficit jaarrekening Minimaal 2x per jaar naar AV VZW en gemeenteraad (begroting + rekening) Personeel onder gezag VZW- jaarlijks voorleggen overzichten personeelskosten Aanstelling bedrijfsrevisor door stadsbestuur = nieuw sinds 2007 Sportraad maakt deel uit van AV en RvB

30 Thema 1: vzw Waregem Samenstelling bestuur 16 vertegenwoordigers politieke fracties + 16 sportraad + schepen van sport (vertegenwoordigers politieke fracties- niet steeds gemeenteraadsleden- weinig doorstroming info) Schepen van sport = voorzitter VZW Diensthoofd = secretaris VZW

31 Thema 1: VZW Waregem Besluitvorming Verslag RvB en AV ter kennisgeving naar stadssecretaris geen opname van verslagen in college Regelmatige aanwezigheid van schepen op de dienstdoorstroming info Diensthoofd maakt geen deel uit van stedelijk diensthoofdenoverleg (managementteam) Wel doorstroming info van SC naar diensthoofd

32 Thema 1: vzw Waregem Knelpunten Weinig concrete afspraken in beheersovereenkomst = soms probleem: wie beslist wat? Slechte doorstroming van informatie en afstand tov andere diensten zorgt soms voor wrevel - wantrouwen Contact meestal voor klachten of problemen Betrokkenheid bij investeringen in het verleden soms te miniem

33 Wie zijn de gebruikers? Relevantie cultuurpact

34 Inleiding Het cultuurpact garandeert een participatie van alle representatieve ideologische en filosofische strekkingen aan het culturele (brede betekenis) gebeuren van de verschillende overheden. Toepassing AGB Toepassing VZW Opmerking gemeentedecreet

35 Beheersorgaan volgens cultuurpact Artikel 9 Cultuurpactdecreet voorziet 3 mogelijke samenstellingen beheersorgaan A) evenredige vertegenwoordiging politieke strekkingen + vaste commissie van advies B) afgevaardigden overheid + vertegenwoordigers gebruikers en strekkingen C) zelfstandige vereniging van specialisten of gebruikers

36 Beheersorgaan AGB Samenstelling raad van bestuur AGB onder Nieuwe Gemeentewet Maximum helft aantal gemeenteraadsleden Max. 18 Elke politieke groep vertegenwoordigd Minstens de helft gemeenteraadsleden Samenstelling raad van bestuur AGB onder Gemeentedecreet Max helft aantal gemeenteraadsleden Max. 12 Elke fractie mag vertegenwoordiger voordragen Voorzitter is lid CBS Samenstelling 9a en 9b cultuurpactdecreet zijn dus mogelijk

37 Thema 2: AGB Evergem Uitgangspunt: AGB tov gemeentebestuur = andere werkvorm, geen ander doel Algemeen Vergadering Raad van Bestuur niet openbaar (tov gemeenteraad) Notulen: idem als gemeentebestuur Geen uitdrukkelijke profilering van AGB

38 Thema 2: AGB Evergem Verenigingen inhoudelijk weinig verschil, wel vormelijk Adviesorganen sportraad vast adviesorgaan AGB

39 Thema 2: vzw Waregem Uitgangspunt: VZW tov gemeentebestuur = andere werkvorm, geen ander doel Algemeen: Vergadering RvB en AV niet openbaar Notulen niet openbaar Aanwezigheid van vertegenwoordigers sportraad in AV en RvB (leden) Klanten- gebruikers kennen de weg- makkelijk bereikbaar - nieuwe klanten moeten doorgestuurd worden

40 Financiën, personeel, werking AGB en BTW-wetgeving

41 BTW Artikel 18 btw-wetboek Als een dienst wordt onder meer beschouwd de uitvoering van een contract dat tot voorwerp heeft: * + de toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken; Geen verwijzing naar winstoogmerk Vrijstellingen artikel 44 btw-wetboek: vaak gekoppeld aan ontbreken winstoogmerk

42 BTW Vrijstelling indien geen winstoogmerk en ontvangsten worden louter gebruikt tot dekken van de kosten: de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding bibliotheken musea

43 BTW Gemeente of VZW Geen winstoogmerk Toepassing vrijstelling art. 44, 2, 3 btw-wetboek Geen recht op aftrek Autonoom gemeentebedrijf Winstoogmerk in statuten Toepassing btw-tarief 6 procent Recht op aftrek btw op investeringen en exploitatiekosten

44 BTW Standpunt btw-administratie Antwoord Staatssecretaris Hervé Jamar Indien winstoogmerk in statuten AGB: recht op aftrek niet betwist Beslissing Centrale diensten btw-administratie Rulingcommissie volgt standpunt Jamar

45 BTW Toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken: 6 procent btw Voordeel: 21% wordt omgezet in 6% Voorbeeld exploitatie zwembad door gemeente Uitgaven btw Inkomsten 50 (vrijgesteld van btw) Kostprijs exploitatie: -71 Voorbeeld exploitatie zwembad door AGB Uitgaven btw Inkomsten 47,17 + 2,83 btw = 50 Kostprijs exploitatie: -52,83

46 Thema 3: AGB Evergem Algemene praktische werking AGB gemeentebestuur: streven naar optimalisatie som (AGB; gemeentebestuur) streven naar meest efficiënte werkwijze/samenwerking som (AGB; gemeentebestuur) grondige interne communicatie noodzakelijk bestuursniveau: sterke verankering AGB gemeentebestuur operationeel niveau: grotere autonomie AGB

47 Thema 3: AGB Evergem Personeel *Personeel sportdienst = gemeentepersoneel Voordeel: geen opsplitsing personeelsadministratie, éénduidigheid statuut Mogelijke nadelen: gezag blijft bij gemeentebestuur, conform wetgeving die vaak wijzigt? *Andere gemeentelijke personeelsleden: loyaal meewerken bij vragen vanuit AGB

48 Thema 3: AGB Evergem Financiën *afhankelijk van visie gemeenteontvanger/bestuur *AGB Evergem: boekhouding bij sportdienst met ondersteuning kantoor *nieuw decreet: boekhouding verplicht bij financiële dienst *huidige AGB s: overgangsperiode van 3 jaar die nog niet is ingegaan voor aantal art. decreet *wetgeving overheidsopdrachten van toepassing

49 Thema 3: AGB Evergem Praktische werking Voordelen AGB flexibelere werking kleine aankopen meer betrokkenheid raadsleden; alles wordt wel meer in detail bekeken nauwer contact bestuurders AGB (sterk afhankelijk van bestuurders) minder gebonden aan vooropgestelde kredieten

50 Thema 3: AGB Evergem Praktische werking Nadelen AGB minder frequente bestuursvergaderingen bijkomende administratieve taken vaak complexe structuur (ook financieel) onderhevig aan vaak wijzigende wetgeving

51 Thema 3: AGB Evergem Tips Oprichting (1) betrokkenheid sportdienst inventaris met praktische gevolgen voor uw dienst afspraken taakverdeling met andere diensten afspraken organisatie op bestuursniveau, vastleggen beslissingsbevoegdheden, verwachtingen tav aanwezigheid personeel op bestuursvergaderingen

52 Thema 3: AGB Evergem Tips oprichting (2) studie financiële optimalisatie + studie bijkomende tijdsinvestering informeren derden maatwerk afhankelijk van grootte AGB/gemeente, lokale wensen en eisen, frequent wijzigende wetgeving

53 Thema 3: AGB Evergem Tips Werking evenwicht zoeken in communicatie mbt AGB (informatie <=> verwarring); differentiatie interne communicatie externe communicatie aandacht hebben voor mijden van dubbel werk samenwerking met andere diensten indien dit efficiëntie verhoogt

54 Thema 3: Vzw Waregem Financiën Gewone dienst: verantwoording via begroting en rekening communicatie via dagelijks bestuur bedrijfsrevisor sinds 2007 moeilijk onderscheid investering- onderhoudskost Eigen boekhouding :extra werk (diensthoofd 2 dagen/ week) Wetgeving overheidsopdrachten van toepassing

55 Thema 3: Vzw Waregem Financiën (2) Buitengewone dienst: opmaak lijst noodzakelijke investeringen door VZW effectieve keuzes = SC- GR Voorstellen worden voor 80% gevolgd Samenwerking met dienst gebouwen bij uitvoering noodzakelijk (opmaak bestek- opvolging uitvoering- betaling)

56 Thema 3: Vzw Waregem Personeel Personeel contractueel aan VZW Personeel valt onder PC personeelsleden stad- zorgt voor discussies op de werkvloer Flexibele werking met eigen contracten (bepaalde duur) Eigen personeelsdienst = extra werk (diensthoofd 1dag/ week)

57 Thema 3: Vzw Waregem Praktische Werking Voordelen VZW: Vlottere werking Snellere beslissingen Minder gebonden aan vooropgestelde kredieten Eigen werking- meer eigen keuzes dienst makkelijker werken met personeel- tijdelijke contracten

58 Thema 3: Vzw Waregem Praktische Werking Nadelen VZW: Grotere verantwoordelijkheid diensthoofd- noodzaak aan goede afspraken Communicatie met stadsbestuur- soms ook dubbel werk (vb. prijsvragen stad ) Interesse- verantwoordelijkheid bestuurders niet altijd even groot Bijkomende administratieve taken- noodzaak aan extra personeelslid voor eigen werking

59 Promotie tekst algemeen inleiding

60 Thema 4: Sportpromotie AGB Evergem SD: vragende partij integratie promotie in AGB vanaf oprichting omwille van éénheid van beheer Vorig sportdecreet: niet mogelijk => opsplitsing voorstelbesluiten SD voor college/gemeenteraad en directiecomité/raad van bestuur Nieuw sportdecreet: wel mogelijk => integratie in AGB vanaf 01/01/2008 => SD kan zich in hoofdzaak richten tot 1 bestuur

61 Thema 4: Vzw Waregem VZW Sportbeheer Waregem is van bij het begin een VZW die het BEHEER van de infrastructuur regelt. De promotie is niet echt vastgelegd in beheersovereenkomst. Promotieafdeling maakt deel uit van de VZW maar geen duidelijk omschreven opdracht geen duidelijk omschreven budget NADEEL!!!

62 Thema 4: Vzw Waregem Wil men goede sportpromotiewerking behouden dan zijn aanpassingen noodzakelijk: Noodzaak aan afzonderlijke budgetten! Sportbeleidsplan = stok achter de deur Aanpassing beheersovereenkomst dringt zich op met opsplitsing budgetten onderhoud, personeel en promotie-werking

63 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

64 Volgens gemeentedecreet = Bestaande VZW s omvormen Waarom? Verbod artikel en verbod artikel Wanneer? Overgangsperiode van 3 jaar (nog niet gestart!)!! Zolang niet aangepast: gemeentedecreet niet van toepassing

65 Vier soorten VZW s blijven bestaan: 1. EVA in vzw-vorm. taak van gemeentelijk belang gemeente is één van de deelnemers 2. VZW artikel 195 GD geen taak van gemeentelijk belang, gemeente is één van de deelnemers OF vertegenwoordigers van de gemeente zetelen in de organen geen overdracht van gemeentelijk personeel of infrastructuur

66 3. VZW s met een andere rechtsbasis Artikel 225 GD: onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen.. 4. Puur privaatrechtelijke VZW geen beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang, gemeente neemt niet deel.

67 Welke VZW s moeten worden omgevormd? 1. Is er een andere wettelijke rechtsgrond? ja: geen omvorming nee: naar vraag 2 2. Is er een taak van gemeentelijk belang toevertrouwd? ja: omvormen nee: moet de gemeente deelnemen? Ja: artikel 195 geen overdracht personeel of infrastructuur Nee: puur privaatrechtelijke vzw enkel subsidie is mogelijk twijfel: vermoedens artikel 225 kunnen uitsluitsel geven.

68 Omvorming VZW in EVA Stappen: informeel akkoord (tussen vzw, gemeente, andere partners in vzw en Agentschap Binnenlands Bestuur) verslag college beslissing gemeenteraad toezending Vlaamse Regering Goedkeuring (machtiging) Vlaamse Regering Statutenwijzing algemene vergadering Samenwerkingsovereenkomst afsluiten Toezending provinciegouverneur

69 Aandachtspunten Inhoud motivatieverslag college omschrijven van de beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang die aan de VZW wordt toevertrouwd. voor- en nadelen van de verschillende beheersvormen overlopen concreet aantonen dat de VZW de meeste voordelen heeft

70 Volgende criteria kunnen de keuze voor een vzw bepalen: Meerwaarde van de andere oprichtende leden Belang van een grote raad van bestuur Imago vzw Sterkte van de band met de gemeente / mate onafhankelijkheid Financieel criterium Fiscaal criterium Eventueel voorwaarde voor subsidie, sponsoring, schenkingen Personeelscriterium

71 Samenstelling organen: Gemeente is als rechtspersoon lid van de AV Raad van Bestuur bestaat altijd uit één lid minder dan AV

72 Vraagstelling door aanwezigen Panelgesprek

73 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

74 ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s Omvorming van gemeentelijke vzw s Steunpunt Lokaal Cultuurbeleid Nikolas Cloet 8 maart 2007 INHOUD 1. Wettelijk kader 2. Statutenwijziging 3. Wijziging samenwerkingsovereenkomst 4. Inhoudelijk: algemene

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC 20 mei 2011 ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC Vandaag Waarom een ontmoetingsdag Geen studiedag Gebrek aan duidelijkheid van bovenaf Mogelijke wijzigingen zijn op til (ABB, VVSG) VVC en LOCUS

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw. LOCUS vzw - De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee?

De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw. LOCUS vzw - De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? De gemeentelijke VZW, wat doen we ermee? Griet De Wachter Juriste-LOCUS vzw 1 Gemeentelijke VZW s bestaan niet (1) Gemeentelijke VZW: Gewone vereniging zonder winstoogmerk Met band met gemeentebestuur

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3)

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3) Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging Wim Rasschaert VVJ 17 februari 2011 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) Verzelfstandiging: een lokaal bestuur heeft de mogelijkheid rechtspersonen op te richten die

Nadere informatie

Moeder, waarom verzelfstandigen wij?

Moeder, waarom verzelfstandigen wij? Moeder, waarom verzelfstandigen wij? Kader Regel = beheer binnen gemeentelijke diensten Uitzondering = externe verzelfstandiging Rangorde: intern beheer (ev. IVA) Motivering!!! AGB EVAP Afwegingskader

Nadere informatie

Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of een AGB?

Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of een AGB? Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of een AGB? Tijdens de werkgroep Uw lokale sportgebeuren ingeblikt in een vzw of een AGB werd er dieper ingegaan op deze vaak gebruikte vormen van verzelfstandiging.

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

Verzelfstandiging: de verschillende manieren

Verzelfstandiging: de verschillende manieren Verzelfstandiging Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten), David Vanholsbeeck (VVSG) en Ilse Holvoet Jeugdcentrum Vleugel F Achtergrond: jeugdbeleid bekeken als taak van gemeentelijk belang p 24 september

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden.

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden. In deze infofiche In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN EEN ( PROGRAMMA -) VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) VZW s die opdrachten opnemen die van gemeentelijk belang zijn en die hiertoe middelen

Nadere informatie

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen VVOS Vlaams-Brabant Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf Tom De Gendt De Gendt Advocaten Universiteit Hasselt Dinsdag 17 november 2015 Galmaarden Inhoud Vraagstellingen Verzelfstandiging:

Nadere informatie

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen?

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? Structuur uiteenzetting Screening Gemeentelijke vzw Geen gemeentelijke vzw (aanpassen tegen 1-1-2013?) Vzw behouden Afweging Omvormen

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Crowdfunding creëert kansen voor infrastructuur

Crowdfunding creëert kansen voor infrastructuur Crowdfunding creëert kansen voor infrastructuur ISB Genk 16 maart 2016 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent KU Leuven 1 Uitgangspunten 2 Crowdfunding winst aan populariteit om initiatieven te financieren

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN DE BESTAANDE VZW S IN DE CULTURELE SECTOR- A. INLEIDEND De culturele sector kent een lange traditie van het werken in een VZW-structuur. De voordelen die deze juridische structuur met

Nadere informatie

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Dienstverlening in lokale besturen: een keuzeinstrument voor de beste verzelfstandigingsvorm Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Keuze tussen verschillende organisatievormen Eigen

Nadere informatie

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel,

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel, Kenniscentrum Vlaamse Steden In actie met burgers Workshop wijkbudgetten Financieel-technisch luik Jan Leroy Brussel, 29.4.2010 Inhoud Wijkbudgetten: wat bedoelen we eigenlijk? Budgethouderschap in het

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven

Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven Mark Suykens ging in op wat het Gemeentedecreet zegt over verzelfstandiging. Het was niet zijn bedoeling

Nadere informatie

DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN

DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) EEN STAPPENPLAN DE OMVORMING VAN EEN (PROGRAMMATIE-)VZW NAAR EEN PRIVAATRECHTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN VZW-VORM (EVA-VZW) Vzw s die opdrachten opnemen die van gemeentelijk belang zijn en die hiertoe middelen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 38183 Art. 210. Op de dertigste dag voor de raadpleging maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op van deelnemers aan de volksraadpleging. Op die lijst worden de volgende personen vermeld

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00589 Onderwerp: Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs -

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

MOGELIJKE BEHEERSVORMEN VOOR CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA IN HET KADER VAN HET GEMEENTEDECREET

MOGELIJKE BEHEERSVORMEN VOOR CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA IN HET KADER VAN HET GEMEENTEDECREET Document 084 16/04/2010 MOGELIJKE BEHEERSVORMEN VOOR CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA IN HET KADER VAN HET GEMEENTEDECREET Een algemeen kader Cultuur- en gemeenschapscentra zijn overheidsinitiatieven. In

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet FICHE De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet (na wijzigingsdecreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012 en op basis van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst Omschrijving: Thema: Auteur: Model Gemeenteraadsbesluit + Model Regelgeving, Verzelfstandiging Griet De Wachter Dit document helpt culturele entiteiten bij de voorbereiding naar een eventuele omvorming

Nadere informatie

Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit?

Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit? Anneleen Christiaens - Christine Van de Steene Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit? Beheersvormen voor bibliotheken, gemeenschapscentra, cultuurcentra en intergemeentelijk

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Verzelfstandiging stad Antwerpen

Verzelfstandiging stad Antwerpen Verzelfstandiging stad Antwerpen Sabine Dierckx & Sandy Peeters INHOUD Inleiding 1. Verzelfstandiging binnen stad Antwerpen 2. Beslissingskader: - Opportuniteiten / voordelen - Moeilijkheden / uitdagingen

Nadere informatie

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Wijziging Gemeentedecreet juni 2012 1 Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Bijzondere gemeenteraadscommissie artikel 39 GD Artikel 39 GD Art. 12. In artikel 39, 1, van hetzelfde decreet wordt een tweede

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren:

gemeenteraad Besluit Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00490 Onderwerp: vzw Vereniging ter bevordering van Havengebonden Investeringen te Gent: buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Jaarrekening 2015. Goedkeuring 03 Prijssubsidiereglement voor sport- en culturele infrastructuren. Goedkeuring 04 Reglement en tarieven jeugdlokalen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014 Tussen: De GEMEENTE WESTERLO, hier vertegenwoordigd door: De voorzitter van de gemeenteraad,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 2155 (2003-2004) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 23 maart 2004 ONTWERP VAN DECREET tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda agenda sportraad 2008 verwelkoming voorzitter en schepen goedkeuring jaarverslag en financieel verslag 2007 Sportbeleidsplan 2008-2013: actie 2008 Voorstelling volleybalclub VOC Malle vzw Erkenning- en

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT Het OCMWdecreet Cursus gegeven door Walter Appels in opdracht van PLOT Walter Appels Stadsambtenaar 1978-1988 OCMWsecretaris 1988-2002 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002- Drie invalshoeken:

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Privaatrechtelijke verzelfstandiging van een OCMWwoonzorgcentrum

Privaatrechtelijke verzelfstandiging van een OCMWwoonzorgcentrum Privaatrechtelijke verzelfstandiging van een OCMWwoonzorgcentrum Procesverloop vanuit de publiekrechtelijke bril en praktijk Prof. dr. Evelyne Maes Gastprofessor Université Saint-Louis Counsel Curia Inhoud

Nadere informatie

DOSSIER VZW MOTIVERINGSVERSLAG

DOSSIER VZW MOTIVERINGSVERSLAG Document 091 14/01/2011 DOSSIER VZW MOTIVERINGSVERSLAG In het kader van de dossieropmaak voor de aanpassing van bestaande vzw s aan de regelgeving van het gemeentedecreet dient het College van Burgemeester

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging. Vorming 4 mei 2013

Gemeentelijke verzelfstandiging. Vorming 4 mei 2013 Gemeentelijke verzelfstandiging Vorming 4 mei 2013 Gemeentelijke verzelfstandiging Algemeen kader 2 - VVSG - Waar spreken we over? Gemeentelijke verzelfstandiging = het verlenen van een zekere mate van

Nadere informatie

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC en Financiën Verzelfstandiging

Nadere informatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie INHOUD Woord vooral 17 1 Het Gemeentedecreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet? 23 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005? 23 3. Wat regelt het Gemeentedecreet? 24 4. Wanneer

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: GEMEENTEDECREET TITEL I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Artikel

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM TUSSEN De STAD LEUVEN, met kantoren te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie