Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect"

Transcriptie

1 Project: Connect Bestandsnaam 1 / 15

2 Inhoudsopgave 1 DOEL COMMUNICATION PLAN EN RELATIE MET PROJECT- /TRANSFORMATIEPLAN ANALYSE UITGANGSSITUATIE/OMGEVING BELANG COMMUNICATIE INVENTARISEREN DOELGROEPEN: UITGANGSSITUATIE DEELNEMRS OVERZICHT HUIDIGE ACTOREN, COMMUNICATIESTROMEN EN -MEDIA TE VERWACHTEN RUIS/WEERSTANDEN... 3 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN SELECTIE DOELGROEPEN VERANDERINGSDOELSTELLINGEN PER DOELGROEP ONDERWERPEN VOOR COMMUNICATIE EN KERNBOODSCHAPPEN COMMUNICATIESTRATEGIE KADERS VOOR DIALOOG MEDIA TIMING/PLANNING ORGANISATIE/KWALITEITSBORGING EVALUATIE FEEDBACK/MEETPUNTEN Bestandsnaam 2 / 15

3 1 Doel en relatie met project-/transformatieplan Communicatie en kennisdeling In het communicatieplan zullen zowel de interne als de externe communicatie beschreven worden. Het communicatieplan bevat de volgende elementen: doel communicatieplan communicatiedoelstellingen analyse uitgangssituatie/omgeving communnicatiestrategie. evaluatie overdracht aan staande organisatie Doel communicatieplan Het communicatieplan geeft een antwoord op de volgende vragen: Wie is onze doelgroep (wie willen we bereiken?) Wat is onze doelstelling (wat willen we bereiken?) Wat is onze boodschap (wat hebben we te vertellen?) Het medium (welke media zijn er en welke zijn voor ons het meest geschikt. Hoe brengen we de boodschap over?) Bestandsnaam 3 / 15

4 2 Analyse uitgangssituatie/omgeving 2.1 Belang communicatie Op dit moment zijn veel ROC s bezig met het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe moeten burgerschapscompetentie worden aangeleerd en op welke manier worden de burgerschapscompetentie geïntegreerd in het huidige lesprogramma. De scholen zijn daarbij vooral op zoek naar goed, bruikbaar lesmateriaal. Op dit moment zijn een aantal uitgevers actief met het schrijven van geschikt lesmateriaal. Voor de projectgroep is het dus van belang om in contact te komen met deze scholen en hun er van te overtuigen dat Connect voor hen een lesmethode is die een antwoord kan geven op de door hen gestelde vragen. Dit zal vooral moeten gebeuren door het geven van voorlichting op regionale voorlichtingsbijeenkomsten en door voorlichting op de scholen zelf. De communicatie zal zich daarbij vooral moeten richten op de Leiding van de ROC s en de betrokken docenten. 2.2 Inventariseren doelgroepen: uitgangssituatie Doelgroep. Alle Regionale Opleiding Centra. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK. Deelnemers in het MBO: niveau 1, 2, 3 en 4. De leereenheden worden gedifferentieerd aangeboden voor niveau 1-2 deelnemers en niveau 3-4 deelnemers. De domeinen zijn niet gebonden aan een bepaalde fase in de opleiding. Wel wordt per domein aangegeven wat wenselijke momenten zijn om het aan te bieden. 2.3 Deelnemers Het project Societ-i heeft als doel het opleveren van een digitaal leermiddel voor het verwerven van de Leer- en Burgerschapscompetenties in het MBO. De projectgroep bestaat uit zeven ROC s ROC van Amsterdam ROC Midden Nederland Leeuwenborgh opleidinge Drenthe College Gilde Opleidingen Graafschap Collage Albeda Collge en E-TV en. Het CINOP treedt op als ondersteuner en klankbord voor het project. Het leermiddel heeft als naam CONNECT meegekregen. Bestandsnaam 4 / 15

5 2.4 Overzicht huidige actoren, communicatiestromen en -media - zie paragraaf Te verwachten ruis/weerstanden De manier waarop scholen hun lesgevende activiteiten georganiseerd hebben is divers. Zowel voor BOL als BBL. Bij de ene school wordt zeer individueel les gegeven de ander werkt uitsluitend in projectgroepen. Ook de manier waarop leerlingen leren is zeer divers. (denk daarbij aan de leerstijlen van Kolb) Willen we aan al deze wensen kunnen voldoen zullen we de betrokkenen er van moeten overtuigen dat dit allemaal met CONNECT mogelijk is. De angst bij veel docenten is dat een digitaal leermiddel vaak niet interactief werkt. Het is niet meer dan een boek op internet wordt er dan gezegd. Wij zullen de docenten moeten laten zien dat CONNECT beslist geen boek is op internet. Het is dan ook van het grootste belang dat er spoedig een demoversie beschikbaar is zodat de betrokken docenten en eventueel hun leerlingen zelf met CONNECT aan de slag kunnen gaan. Bestandsnaam 5 / 15

6 3 Communicatiedoelstellingen 3.1 Selectie doelgroepen Alle Regionale Opleiding Centra. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten die betrokken zijn bij de invoering van de ler en burgerschapscompetenties. Doelstelling ROC s informeren over CONNECT ROC s kennis laten maken met CONNECT ROC s bewegen tot het aanschaffen van CONNECT Het gaat hierbij om de volgende onderdelen. 1. Kennis overdragen: Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten worden geïnformeerd over de nieuwe lesmethode. 2. Houding: Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten een positieve kijk krijgen op de nieuwe lesmethode. 3. Gedrag: ROC s moeten overgaan tot de aanschaf van de nieuwe lesmethode. Geschat aantal deelnemers Participatie in samenwerking Aantal participerende ROC's Aantal deelnemers Veranderingsdoelstellingen per doelgroep Het doel is om het aantal ROC's uit te breiden, en om verbreding binnen de ROC's te bewerkstelligen door meer deelnemers per ROC met het materiaal te laten werken. Bovenstaande getallen zijn gemiddelden. Wij willen uitgaan van een marktaandeel van circa 30% van het aantal ROC's. Dat betekent dat wij het aantal deelnemende ROC's willen verdubbelen. Bestandsnaam 6 / 15

7 3.3 Onderwerpen voor communicatie en kernboodschappen Analyse uitgangssituatie/omgeving (beginsituatie) De nieuwe leer- en burgerschapscompetenties zoals die beschreven zijn in het "Brondocument Ieren en burgerschap" kennen een algemeen deel dat sectoroverstijgend is en specifieke delen die zijn toegespitst op de verschillende sectoren. Deze zijn onderdeel van de kwalificatieprofielen van alle opleidingen binnen het MBO. Dit toont direct het draagvlak aan voor dit project. Uitgangspunt is dat elke school zijn eigen keuzes moet kunnen maken wat betreft de accenten die zij wil leggen. Organisatorisch: worden leer- en burgerschapscompetenties aangeboden binnen de context van een specifieke beroepsopleiding of worden ze aangeboden in een gecentraliseerde context. Worden de diverse onderdelen in een vast programma aangeboden of kunnen docenten en/of deelnemers zelf hun leerroute samenstellen? Het leermiddel moet deze keuzevrijheden faciliteren, zowel wat betreft inhoudelijke als didactische afwegingen. Bij alle opleidingen van een ROC is behoefte aan materiaal voor burgerschapscompetenties. Deelnemers stellen steeds hogere eisen aan lesmateriaal en leeromgeving. De methode CONNECT is een digitale interactieve methode (Webbased) leermateriaal die bestaat uit vooral actueel en in beelden vervatte informatie die aan de behoefte en eisen van deelnemers tegemoet komt. Het project / De methode wordt uitgebracht onder de naam CONNECT. Om verder te komen hebben studenten meer dan alleen vakkennis nodig. Wat dat is biedt CONNECT. Wat leren studenten met CONNECT? Inzicht in de maatschappij Inzicht in zichzelf Inzicht in anderen Bestandsnaam 7 / 15

8 Hoe werkt CONNECT? CONNECT bestaat uit projecten. In elk project staat een onderwerp centraal. Het vertrekpunt is een bron, bijvoorbeeld een serie foto's, een filmpje, een krantenartikel of een audiofragment. Hierin wordt het thema neergezet: kort en krachtig, op een zodanige manier dat je meer wil weten. Vervolgens kiest de student hoe hij verder wil. Er zijn drie aanvliegroutes : 1. Zichzelf: de eigen kennis over het onderwerp testen, het onderwerp plaatsen in de eigen ervaring en zijn eigen mening over het onderwerp formuleren. 2. Kennis: feiten, verdieping en kennisverwerking. 3. Doen: een opdracht uitvoeren. In een opdracht gaat het onderwerp leven' en moet het kwartje vallen. Niet kennis staat centraal maar ervaren. Elk project eindigt met reflectie. Hierin wordt vastgesteld of het leerdoel bereikt is en hoe dat is gebeurt: Heeft de student zijn mening bijgesteld? Kent de student andere standpunten? Heeft hij daar begrip voor? Kan de student de kennis toepassen? Etc. Elk project heeft zijn eigen leerdoelen. Jezelf Je eigen ervaring Wat je al weet Je eigen mening Leerdoel en bron Kennis Feiten Verdieping verwerking Reflectie Jezelf, kennis, project Doen groepsopdracht individuele opdracht Niveau van een project Alle projecten zijn op alle niveaus uit te voeren. De teksten zijn kort en zijn geschreven op niveau 2. In de vragenreeksen zit een opbouw van niveau 1 tot niveau 4. De opdrachten/projecten hebben beoordelingscriteria op verschillende niveaus. Zo kunnen alle studenten met alle onderwerpen uit de voeten. Het verschil tussen studenten zit hem in de diepgang en in de uitvoering van projecten. Bestandsnaam 8 / 15

9 Actualiteit Veel burgerschapsthema's hebben raakvlakken met de actualiteit. Daarom is de actualiteit vaak geschikt om een project aan te snijden. Op de website van CONNECT verschijnt twee keer per maand een project over een onderwerp dat 'wat langer' in het nieuws is, bijvoorbeeld cartoonrellen, de Irak crisis, de gemeenteraadsverkiezingen. Dit onderwerp bevat naast uitleg, vragen en verwijzingen naar bronnen een verwijzing naar een project dat raakvlakken heeft met het onderwerp. Wat is de toegevoegde waarde van CONNECT? Voor deelnemers. De leerstofinhoud is leuk want: Leerstofinhoud sluit aan bij actualiteit Zelf het tempo bepalen Aansprekende werkvormen Veel (bewegend) beeld en geluid Voor docenten. Is het werken met het leermiddel prettig, want: Zelf arrangeren van onderwerpen Veel zelfwerkzaamheid voor deelnemers weinig voorbereidingstijd Het werken met het leermiddel is verantwoord want: alle leer- en burgerschapscompetenties worden afgedekt flexibel inzetbaar in onderwijsorganisaties past in elke ELO Bestandsnaam 9 / 15

10 4.1 Communicatiestrategie ROC s krijgen een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van de ontwikkeling van competentieleren. Interne en externe communicatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Vanuit de stuurgroep worden overstijgende communicatiemiddelen ingezet en kunnen op verzoek ondersteunende middelen en advies beschikbaar worden gesteld. Communicatie is een middel om effecten te bereiken op het gebied van kennis, houding en gedrag. In de beginfase van de implementatie van SUCCES ligt de nadruk op het vergroten van de kennis door middel van informatie verstrekken. Daarbij maken we gebruik van een combinatie van schriftelijke, mondelinge en audiovisuele middelen. We houden rekening met de effectiviteit van de verschillende middelen; want mensen leren 10% van wat ze lezen 20% van wat ze horen 30% van wat ze zien 50% van wat ze zien en horen 70% van waarover ze gediscussieerd hebben 80% van persoonlijke ervaring 95% van wat ze uitleggen aan anderen Dit pleit voor het inzetten van werkvormen zoals gebruik van deskundigen binnen een team, workshops van en voor medewerkers, combinatie van beeld en tekst, actieve werkvormen en discussiebijeenkomsten. Uit communicatieonderzoek binnen ROC s blijkt dat mensen de meeste informatie van collega s, teamleiders opleidingsmanagers ontvangen (en verwachten!) Dit pleit voor het inzetten van ambassadeurs die deskundig zijn in het beoordelen van lesmethodes en leidinggevenden en docenten die bij de communicatie over de invoering van CONNECT betrokken zijn. De houding van leidinggevenden (cluster- en opleidingmanagers) ten aanzien van het de invoering van CONNECT is daarbij essentieel. De stuurgroep wil ruimte bieden voor symmetrische communicatie, waarbij de inbreng van de doelgroep belangrijk is, en kiest communicatiemiddelen die daarvoor ruimte bieden. Daarbij is het van belang dat een duidelijke terugkoppeling plaats vindt; wat gebeurt er met de inbreng vanuit de doelgroep. Ruimte om te reageren op de lesmethode zal niet alleen moeten geschieden in de testfase, maar ook daarna. Aangezien CONNECT een Webbased interactieve lesmethode is ligt het voor de hand dat de kracht vooral moet worden gezocht in het demonstreren van het programma. Er zal dan ook vooral moeten worden gezocht naar mogelijkheden om toekomstige gebruikers actief te laten kennismaken met het programma. Bestandsnaam 10 / 15

11 4.2 Media Mondeling communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Persoonlijk gesprek Groepsbijeenkomst / Workshop / Symposium Complex, omstreden of gevoelig onderwerp Doelgroep is beperkt van omvang Doel is: uitwisselen van informatie; peilen van reacties, inspelen op vragen Complex, omstreden of gevoelig onderwerp Doelgroep is omvangrijk maar wel op één locatie bijeen te brengen Doel is: uitwisselen van informatie Tijdsinvestering Vastberadenheid en compassie Follow up Regie en programma Mogelijkheid om vragen te stellen of te reageren Vertaal het onderwerp in een belang voor de doelgroep Follow up Voorkeur gaat uit naar groepsbijeenkomsten/workshops/symposium. Mondelinge middelen Persoonlijke verkoop door account managers. Congres. Enkele maanden na de oplevering, als de deelnemende ROC's ervaring hebben opgedaan met het gebruik van het leermiddel, wordt een congres gehouden voor alle belangstellende ROC's. Promotie binnen ROC's d.m.v. de kanalen van de interne communicatie. Bestandsnaam 11 / 15

12 Schriftelijke communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Mailing Folder / brochure Nieuwsbrief Schriftelijke middelen Doelgroep is bekend (NAWgegevens) Doel is: aandacht trekken Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren Doelgroep is bekend Doel is: informatie geven Doelgroep is bekend Doel is: met regelmaat informeren over nieuwe feiten en ontwikkelingen Boodschap verandert voortdurend; u heeft steeds nieuws te melden Actueel adressenbestand Wervende schrijfstijl Eenvoudige boodschap Kort & bondig (één A4) Follow up Voorkeur gaat uit naar folder/brochure en nieuwsbrief. Wervende stijl (tekst en vormgeving) Niet teveel informatie Actuele verzendlijst of distributiepunten Actualiteit Vaste verschijningsfrequentie Vluchtig karakter Actueel adressenbestand Herkenbaarheid in vorm, structuur en stijl Direct Marketing met productbrochure. Sectorkrant: uitgave van voor het gehele MBO. Vakbladen. Via vakbladen willen we gebruikerservaringen delen. Bestandsnaam 12 / 15

13 Digitale communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Website E-zine Doelgroep is zeer divers, variërend van toevallige voorbijgangers tot trouwe klanten Doel is: divers, van actuele informatie tot achtergronden en interactie Boodschap is divers Doelgroep is bekend ( adres) Doel is: periodiek aandacht trekken, verkeer genereren op de website Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren Makkelijk te onthouden URL Overzichtelijke structuur/navigatie Actuele inhoud Interactieve mogelijkheden (geef bezoekers iets te lezen en te doen!) Opt-in: u moet toestemming hebben van de geadresseerden om hen de nieuwsbrief te sturen Korte teksten met link naar website: zorg voor goede landingspagina Aan- en afmeldmogelijkheid in elk e- zine Geef keuze tussen tekst- en HTMLopmaak Voorkeur gaat uit naar website. Audiovisuele middelen 1. Internet. Via de website van en de participanten zal over het project worden geïnformeerd. Middelen op maat Bezoek aan scholen. Workshops voor en door docenten. Inzet van ambassadeurs in teams Promotie en distributie Voor het op de markt brengen van het leermiddel: 1. IT conferentie. Op de IT conferentie, het grootste onderwijsevenement van het MBO, worden workshops gehouden over het leermiddel. 2. EduExchange. 3. Workshop voor Fontys Hogescholen. 4. MBO Centraal. Op deze conferentie, waar alle ROC's en alle uitgeverijen op af komen wordt een lezing gehouden over Burgerschap en het leermiddel dat in het kader van deze projectaanvraag ontwikkeld gaat worden. 5. Werving nieuwe scholen. Om nieuwe scholen te werven zal een campagne worden ontwikkeld. 6. BTG 2 daagse 7. Landelijke docentendagen Bestandsnaam 13 / 15

14 4.3 Timing/planning 2005/206 DOELGROEP DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJK FREQUENTIE Deelnemers consortium Scholen aangesloten bij de BTG handel Overige scholen informeren informeren houding motiveren actie informeren houding motiveren actie informeren folder/brochure en nieuwsbrief folder/brochure en nieuwsbrief middelen op maat middelen op maat IT conferentie * Workshop folder/brochure EduExchange * informeren Workshop folder/brochure Workshop voor * informeren Workshop Fontys folder/brochure Hogescholen MBO Centraal * informeren Workshop groepsbijeenkomst folder/brochure Docentendag * (midden) Docenten dagen * 2006 BTG 2 daagse * 2006 informeren informeren informeren Workshop folder/brochure Workshop demonstratie CONNECT folder/brochure Workshop demonstratie CONNECT folder/brochure Stuurgroep Drenthe College Drenthe College 2 maal per maand bij nieuwsmomenten bij nieuwsmomenten eenmalig eenmalig eenmalig eenmalig eenmalig jaarlijks jaarlijks Kennis overdragen: Houding: Gedrag: Middelen op maat: Bezoek aan scholen. Workshops voor en door docenten. Inzet van ambassadeurs in teams. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten worden geïnformeerd over de nieuwe lesmethode. (informeren) Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten een positieve kijk krijgen op de nieuwe lesmethode. (Demonstratie CONNECT / motiveren) ROC s moeten overgaan tot de aanschaf van de nieuwe lesmethode. (actie) Bestandsnaam 14 / 15

15 5 Evaluatie 5.1 Feedback/Meetpunten Tot 1 januari 2007 zal het communicatieplan worden besproken tijdens het maandelijks overleg van de stuurgroep. Tijdens dit overleg wordt er o.a. besproken: Hoe verloopt de communicatie met de betrokken scholen Hoe ziet het promotie en reclame materiaal er uit dat door is ontwikkeld. (folders, flyers, dvd demo, enz) Wie onderhoudt de communicatie naar scholen en overige organisaties Op welke manier vindt de communicatieplaats Welke bijeenkomsten staan er het komend jaar gepland Wie gaat deze bijeenkomsten bezoeken en geeft daarbij voorlichting Tevens is van belang om de klankbord groep te betrekken bij de eerste evaluatie van de tot stand gekomen producten. Hebben de schrijvers zich gehouden aan de opdracht? Is het eindproduct dat wat zij er van verwacht hadden? Voldoet het product aan de gestelde eisen? Tot slot zal tijdens het stuurgroepoverleg verslag uitbrengen van aantal gebruikers (scholen en leerlingen). Bestandsnaam 15 / 15

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie