Saxion Jaarrekening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saxion Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Saxion Jaarrekening 2011 Saxion in perspectief jaarverslagsaxion.nl

2 Saxion Jaarverslag

3 3 Inhoudsopgave B. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2011 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 Toelichting behorende bij de enkelvoudige jaarrekening 2011 C. Overige gegevens 33 D. Bijlagen 37

4 4 Saxion Jaarverslag

5 B JAARREKENING 5

6 6 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Saxion Jaarverslag Langlopende schulden Kortlopende schulden

7 7 Geconsolideerde staat van baten en lasten over Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

8 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Mutaties in werkkapitaal: - voorraden vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Saxion Jaarverslag 2011 Betaalde winstbelasting Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

9 9 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2011 Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteit De organisatie betreft een stichting; de voornaamste activiteit van Stichting Saxion bestaat uit het aanbieden van hoger beroepsonderwijs (zowel voltijd als deeltijd), praktijkgericht onderzoek en transfer. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW De financiële gegevens van de organisatie zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de staat van baten en lasten van de organisatie conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Grondslagen voor consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

10 10 Saxion Jaarverslag 2011 In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Voor een totaal overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij naar de specificatie verbonden partijen (pag 39). Hieronder wordt volstaan met vermelding van meerderheidsdeelnemingen. Meerderheidsdeelneming: Deze deelneming is geconsolideerd. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij Saxion debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen en schulden Debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, dus rekening houdend met de tijdswaarden van geld, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afgeleide financiële instrumenten Saxion heeft renteswap contracten afgesloten ter gedeeltelijke afdekking van de renterisico s op langlopende euribor-leningen met variabele rente. Saxion past kostprijs hedge accounting toe, (i.e. renteswap contracten worden tegen kostprijs gewaardeerd zolang de afgedekte positie nog niet in de balans is verwerkt, renteswap contracten worden hiermee niet in de balans verwerkt) en verantwoordt als gevolg daarvan de rentelasten en de kosten van deze contracten in overeenstemming met de renteswap contracten in de exploitatie. Saxion documenteert de hedgerelaties in specifieke en generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, berekend met inachtneming van de geraamde economische levensduur van de betreffende activa. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingsperiodes worden gehanteerd: - Casco : 50 jaar - Afbouw : 20 jaar - Inbouw : 20 jaar - Technische installaties : 20 jaar - Transport : 10 jaar - Vaste / losse inrichting : 10 jaar Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming

11 11 wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen. derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende projecten. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het College van Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. Voorraden Voorzieningen De voorraad gebruiksgoederen wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel tegen lagere marktwaarde. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van werk in opdracht van Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening Wachtgeld en de voorziening Jubilea zijn opge- De voorziening eigen-risicodragerschap WIA is, vanwege de onzekerheid wanneer de uitputting zal plaatsvinden, opgenomen tegen nominale waarde.

12 12 Saxion Jaarverslag 2011 Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende contracten onder de voorzieningen. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van beschikbare informatie en (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. College-, cursus-, les- en examengelden De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Indien resultaten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overige) op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat, worden de projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van onderhanden projecten verwerkt als opbrengsten en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Indien resultaten niet op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld, worden opbrengsten in de staat van

13 13 baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt in dat geval genomen na voltooiing van de gehele transactie (de zogeheten completed contract methode). Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de Groep. Grondslagen voor het geconsolideerde kasstroomoverzicht Belastingen Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

14 14 Saxion Jaarverslag Materiële vaste activa Boekwaarde 31 december 2011 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen Aanschafprijs Desinvesteringen Investeringen Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde 1 januari 2011 Aanschafprijs Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur In uitvoering en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Boekwaarde 31 december 2011 Desinvesteringen en afgeloste leningen Investeringen en verstrekte leningen Boekwaarde 1 januari Andere deelnemingen Vorderingen op OCW Overige vorderingen Andere deelnemingen Saxion heeft geïnvesteerd in de volgende deelneming: 1. Bedrijfs Technologisch Centrum Twente B.V. gevestigd te Enschede. Het gestorte en geplaatste aandelenkapitaal van de deelneming bedraagt k Saxion heeft aandelen prijs van de deelneming bedroeg k 113. Saxion heeft Aandeelhouders.

15 Vorderingen op OCW 1. Liquiditeitsinhouding. De liquiditeitsinhouding OCW heeft betrekking op de sociale lasten van december 1986 welke in januari 1987 werden afgedragen. De hoogte van de inhouding is door het Ministerie van OCW vastgesteld op k 319. Oost Nederland N.V. De verkoopprijs van deze aandelen is omgezet in een renteloze lening waarbij Saxion het recht op vruchtgebruik van aandelen heeft behouden met uitzondering van het recht op benoeming van de bestuurder en met uitzondering van het recht op liquidatie-uitkering. 2. VU december In de maand mei 1987 heeft de uitbetaling plaatsgevonden van de vakantiegelden over de periode juni 1986 t/m mei Aangezien een deel van deze uitgaven betrekking heeft op de periode van het declaratiestelsel, geldend t/m ultimo 1986, dienen deze uitgaven niet bekostigd te worden uit de beschikbare rijksbijdrage 1987 (lumpsum). Het Ministerie dient de vakantie-uitkering alsnog op basis van de oude bekostigingssystematiek te vergoeden. Het betreft een bedrag ad k Deze vordering is destijds als langlopend aangemerkt Overige vorderingen 1. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. gevestigd te Arnhem. De lening ad k is ontstaan naar aanleiding van de levering van de aandelen van Participatiemaatschappij 2. SPEED (Saxion Program Excellent Entrepreneurship Development) Dit betreffen uitgegeven renteloze leningen ad k 205 en ad k 19 aan aflossingen in Ultimo 2011 is het saldo aan verstrekte leningen k 257. Op elke lening wordt jaarlijks k 2,5 respectievelijk k 6 afgelost totdat het geleende bedrag volledig is terugbetaald. In deze post is een voorziening opgenomen van k SV SAAM, gevestigd te Deventer. Het betreft een renteloze lening ad k 12 aan de algemene studentenvereniging SV SAAM te Deventer. Voor deze leningen zijn geen zekerheden gesteld. 1.4 Voorraden Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen Af: Voorziening voor incourantheid Gebruiksgoederen

16 Vorderingen Debiteuren Studenten / deelnemers / cursisten Vordering ARTEZ Overige Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt Kosten inzake projecten Verstrekte voorschotten Overige In verband met de overdracht van het Conservatorium naar ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten zijn financiële afspraken gemaakt met betrekking tot de huisvestingslasten. Voor het verschil tussen de baten voor huisvesting (HBO huisvestingsnorm) en de werkelijke huisvestingslasten heeft Saxion de verplichting om, ingeval hieruit een negatief saldo ontstaat, een lening te verstrekken aan ArtEZ met een maximum van 2,0 miljoen voor een periode van maximaal 25 jaar. Over een eventueel verstrekte le- Saxion Jaarverslag Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Met uitzondering van de vordering op ArtEZ, hebben de overige vorderingen een looptijd korter dan één jaar Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie/vrijval Stand per 31 december Liquide middelen Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito s Met uitzondering van gereserveerde middelen in verband met afgegeven garanties ad k 652 staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

17 Eigen vermogen Stand Resultaat Overige Stand 1 januari 2011 mutaties 31 december 2011 Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Reserve Hebon Onroerend Goed B.V Reserve tbv onderwijs, onderzoek en innovatie Reserve bevordering mobiliteit Reserve projectgelden Bestemmingsreserve (privaat) Reserve contractactiviteiten Reserve Saxion Next Bestemmingsfonds (publiek) Waarborgfonds Algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten. Saxion heeft in 2011 besloten de bestemmingsreserve inzake bevordering van de mobiliteit ad k 141 ten gunste van de algemene reserve vrij te laten vallen. Tevens is de bestemmingsreserve Hebon Onroerend Goed B.V. vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve in verband met de overdracht van de activa uit Hebon Onroerend Goed B.V. naar Saxion Bestemmingsfonds Het waarborgfonds blijft evenals voorgaande jaren gehandhaafd op k 623. Het betreft een verplichting van Saxion in verband met eventuele financiële problemen betreffende de OKF in het HBO. Hiertegenover staat voor Saxion Enschede een vordering in de vorm van een deposito ad k 428 en voor Saxion Deventer een bankgarantie ad k Bestemmingsreserve (publiek) Saxion heeft besloten k van het resultaat 2011 op te nemen als een bestemde reserve ten behoeve van onderwijs, onderzoek en innovatie in de jaren 2012 en Vanaf boekjaar 2006 is de bestemmingsreserve inzake projectgelden (saldo ultimo 2011 k 121) gevormd Bestemmingsreserves (privaat) De reserve contractactiviteiten wordt gevormd uit de resultaten behaald uit private activiteiten.

18 18 Saxion Jaarverslag Voorzieningen Langlopende deel > 1 jaar Kortlopende deel < 1 jaar Stand per 31 december 2011 Vrijval Rente mutatie (bij contante waarde) Dotaties Onttrekkingen Stand per 1 januari Voorziening Wachtgeld Voorziening Jubilea Voorziening eigen risico dragerschap WIA Voorziening verlieslatende contracten Voorziening Wachtgeld De wachtgeldvoorziening is gewaardeerd tegen contante waar- hoofde van uitkeringen na ontslag af te dekken. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige verplichtingen. Met ingang van 2007 is Saxion, evenals andere hogescholen, eigenrisicodrager voor de gehele werkloosheidsuitkeringen. Voor het bovenwettelijke gedeelte was dit al zo. Deze voorziening is bepaald op basis van beschikbare gegevens uit de administratie van Saxion en de opgave van Loyalis en het UWV Voorziening Jubilea Deze voorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige uitbetalingen in verband met jubilea. De hoogte van de voorziening bedraagt k 749 op basis van contante waarde gewaar Voorziening eigenrisicodragerschap WIA Saxion is eigenrisicodrager voor de WIA, hetgeen tot gevolg heeft dat Saxion het risico voor de lasten van de WGA-uitkeringen gedurende een periode van 10 jaar het eigenrisicodragerschap zelf draagt. De voorziening hiervoor is gewaardeerd tegen het bedrag van de bezoldiging inclusief werkgeverslasten en kosten voor re-integratie gedurende de periode van eigenrisicodragerschap. Dotatie aan de voorziening vindt plaats op het moment dat voorzien wordt dat een werknemer instroomt in de WIA. Om deze reden fluctueert de omvang van de jaarlijkse dotatie Voorziening verlieslatende contracten De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor projecten waarvan de verwachting is dat deze een negatief resultaat zullen behalen.

19 Langlopende schulden Looptijd Rentevoet > 5 jaar Looptijd > 1 jaar Stand per 31 december 2011 Aflossingen 2011 Aangegane leningen 2011 Stand per 1 januari Lening BNG Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën Lening Ministerie van Financiën OCW-liquiditeitsverstrekking inzake collegegelden nvt Keuzemenu arbeidsvoorwaarden nvt Functiemixgelden nvt De aflossingstermijnen voor 2011 ad k zijn opgenomen onder de Kortlopende schulden. OCW-liquiditeitsverstrekking inzake collegegelden Dit betreft een voorschot van het Ministerie in verband met de invoering van de gespreide betalingsregeling collegegeld in Keuzemenu arbeidsvoorwaarden Voor personeelsleden bestaat de mogelijkheid om het arbeidsvoorwaardenpakket binnen gestelde grenzen naar eigen wensen en behoeften samen te stellen. De verplichting uit hoofde van het keuzemenu arbeidsvoorwaarden wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige verplichtingen inclusief sociale lasten jegens medewerkers die gebruik maken van het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Functiemixgelden In 2011 is door OCW voor een totaalbedrag van k functiemixgelden toegekend aan Saxion. OCW stelt dat de gelden die vrijkomen voor de functiemix uitputtend en uitsluitend dienen te worden besteed aan het realiseren van een betere salarispositie voor leraren. De instellingen worden in de gelegenheid gesteld om met sociale partners afspraken te maken over aanwending van de functiemixgelden. Van 2009 tot en met 2011 zijn diverse trajecten ingezet die doorlopen in 2012 en 2013, welke er toe dienen te leiden dat de doelstellingen van de functiemix gerealiseerd worden. Renteswaps De leningen van Ministerie van Financiën 1532 en van Ministerie van Financiën 1636 worden gedeeltelijk gehedged.

20 20 Gestelde zekerheden m.b.t. langlopende leningen Saxion en Hebon Onroerend Goed B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de ABN AMRO Bank voor verplichtingen die voortvloeien uit de rekening-courant overeenkomst. Daarnaast is in deze overeenkomst pandrecht afgegeven op alle bestaande en toekomstige vorderingen op de ABN AMRO Bank. Per 31 december 2010 is door Saxion hypothecaire zekerheid verstrekt aan het Ministerie van Financiën op de Stadscampus in Enschede, de gebouwdelen De Tulpen in Enschede, het pand aan de van Galenstraat in Enschede en op het pand aan de Handelskade in Deventer. De langlopende lening bij de BNG wordt door Stichting Waarborgfonds HBO geborgd. Hiertoe heeft Saxion hypothecaire zekerheid verstrekt aan Stichting Waarborgfonds HBO op het pand en terreinen aan de Kortenaerstraat in Enschede. Saxion Jaarverslag 2011 De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank bedraagt per 31 december 2011 k 600. De verstrekte zekerheden luiden als volgt: Intradaylimieten; e ) op het onderpand Van Galenstraat 19 te Enschede. Bankgaranties In verband met de bankgarantie ad k 195 ten bate van Stichting Waarborgfonds HBO is aan de Rabobank een contragarantie afgegeven. In verband met de bankgarantie ad k 29 ten bate van de Sociale Verzekeringsbank is aan de Rabobank een contragarantie afgegeven. In verband met de bankgarantie ad k 428 ten bate van Stichting Waarborgfonds HBO is als zekerheid de borgtocht afgegeven door Stichting Waarborgfonds HBO.

21 Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Kortlopend deel langlopende schulden kredietinstellingen Kortlopend deel langlopende schuld keuzemenu arbeidsvoorwaarden Kortlopend deel langlopende schuld functiemix Rekening-courant overige Overige kortlopende schulden Vooruitontvangen college- en lesgelden Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en -dagen Rente Overige De overlopende passiva Kredietinstellingen Het maximaal op te nemen krediet in rekening-courant bedraagt bij het Ministerie van Financiën k Financiële instrumenten Algemeen Saxion maakt gebruik van interest rate swaps. Deze swaps worden afgesloten om de variabele rente op de euribor-leningen af te dekken. De contractwaarde van deze swaps zijn een indicatie van de mate waarin van financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico s. Saxion handelt niet in afgeleide financiële instrumenten. Het treasurystatuut van Saxion heeft procedures opgesteld waaraan voldaan moet worden bij het aangaan van afgeleide financiële instrumenten. Kredietrisico De vorderingen bestaan grotendeels uit studenten, deelnemers en cursisten. Saxion heeft regels en procedures opgesteld waaraan de studenten, deelnemers en cursisten moeten voldoen met betrekking tot betaling van college en cursusgelden. Saxion heeft verder vorderingen vanuit de financiële vaste activa. Grotendeels betreffen dit vorderingen op OCW. Dit kredietrisico wordt zeer beperkt geacht. De overige vorderingen met betrekking tot de financiële vaste activa bestaat uit een lening ad k op een participatiemaatschappij. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele

22 22 Saxion Jaarverslag 2011 looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Met betrekking tot opgenomen leningen hebben twee leningen een variabele rente (totaal k ). Voor deze leningen is het renterisico gedeeltelijk (k 6.800) afgedekt door middel van twee renteswaps. De overige opgenomen leningen hebben een vast rentepercentage. Marktwaarderisico De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. De twee swapcontracten hebben een omvang van k en een negatieve reële waarde van k 271. Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Bedragen in ) situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar Toewijzing Bedrag van Ontvangen Totale Te verrekenen Omschrijving Kenmerk Datum de toewijzing t/m 2011 kosten ultimo Krachtig meesterschap OND/ODB- 09/85446M BEK/BPR-2010/ Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar Saldo Ontvangen Kosten Totale kosten Saldo nog te besteden Omschrijving Toewijzing Bedrag van de toewijzing Kenmerk Datum 1/1/2011 in 2011 in /12/ /12/ Sirius programma OND/ODB- 09/142776M

23 23 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur parkeerterrein Met de Gemeente Deventer is, ingaande in 1996, een huurovereenkomst aangegaan van 40 jaar voor het gebruik van parkeerruimte voor voertuigen en een huurovereenkomst van 20 jaar voor het gebruik van de fietsenstalling. Voor het jaar 2011 is een bedrag ad k 87 (2010: k 87) aan huur betaald. Samenwerkingsovereenkomst European Master Facility Management In 1997 is een overeenkomst opgesteld tussen vier hogescholen, waaronder Saxion, waarin de samenwerking, met als doel het verder (doen) ontwikkelen en uitvoeren van een tweedefase opleiding op het gebied van Facility Management, wordt vormgegeven. De centrale coördinatie, administratie en het financiële beheer berusten bij Saxion. Het eigen vermogen na resultaatverdeling bedraagt per 31 december 2010 k 212 en het exploitatieresultaat over 2010 bedraagt k 217 negatief. De gegevens per ultimo 2011 zijn nog niet vastgesteld. Zeer recent heeft de stuurgroep besloten het samenwerkingsverband per ultimo 2011 te ontbinden. Studenten opleiding Health Care and Social Work De rechtbank Almelo heeft in november 2009 aangegeven dat Saxion in het verleden bij een beperkt aantal studenten ten onrechte een Master of Arts heeft verstrekt en dat de geleden schade moet worden vergoed. Op 18 oktober 2011 heeft het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep uitgesproken dat Saxion, als aanvulling op het gerestitueerde collegegeld, een schadevergoeding verschuldigd is aan de studenten. Het College van Bestuur van Saxion heeft, naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof, de intentie uitgesproken om tot een compromis te komen met de groep studenten inzake de hoogte van de schadevergoeding en heeft de studenten een finaal bod gedaan. te voorkomen. Het verlagen van de pensioenen met ongeveer lijke opslag op de premie om bij te dragen aan het herstel van Deze maatregelen bij ABP kunnen consequenties hebben voor Saxion en/of haar medewerkers. Leaseverplichting auto s Saxion heeft leasecontracten lopen bij leasemaatschappijen. Dit betreffen operational leasecontracten. Uit hoofde hiervan zijn de betreffende auto s niet opgenomen onder de materiële vaste activa in de balans. De jaarlijkse leasetermijnen bedragen samen circa k 101. Er zijn geen leasecontracten met een looptijd langer dan vijf jaar afgesloten. Honoraria van de accountant De honoraria van KPMG Accountants N.V. voor het onderzoek van de jaarrekening bedragen over (2010: ) en de honoraria voor andere controleopdrachten bedragen over (2010: ). Voor andere niet controleopdrachten is het honoraria van overige organisaties binnen het KPMG netwerk over ( ). Alle bedragen zijn exclusief BTW, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. Wachtgeldvoorziening Met betrekking tot de wachtgeldvoorziening bestaat het risico dat in bepaalde omstandigheden de wachtgeldrechten van voormalige medewerkers van de hogeschool herleven. Het financiële risico daaromtrent is niet volledig in te schatten. Pensioenregeling ABP ABP moet maatregelen nemen om te zorgen dat zijn financiële situatie gezond wordt. De dekkingsgraad van ABP per 31

24 Rijksbijdragen 2011 Begroting Rijksbijdrage sector HBO Rijksbijdrage OCW Geoormerkte OCW subsidies Overige subsidies OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies 2011 Begroting Overige overheidsbijdragen Saxion Jaarverslag College-, cursus-, les en examengelden 2011 Begroting Collegegelden sector HBO Examengelden Baten werk in opdracht van derden 2011 Begroting Contractonderwijs Bedrijven Contractonderzoek Overige

25 25 Onder de overige baten werk in opdracht van derden is ook het (negatieve) saldo projecten opgenomen. Over opbrengsten uit contractonderwijs is, in tegenstelling tot opbrengsten uit contract-onderzoek, geen omzetbelasting verschuldigd. 3.5 Overige baten 2011 Begroting Verhuur Detachering personeel Sponsoring Overige Personeelslasten 2011 Begroting Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Dotatie voorziening wachtgeld Dotatie voorziening eigen-risicodragerschap WIA Dotatie voorziening eigen-risicodragerschap WAO Dotatie voorziening jubilea Personeel niet in loondienst Overige personele lasten Overige personele lasten Af: WAO-conforme uitkeringen De overzichten Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens zijn opgenomen op pagina 29 en 30.

26 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2011 Begroting Materiële vaste activa Huisvestingslasten 2011 Begroting Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Saxion Jaarverslag Overige lasten 2011 Begroting Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Externe lasten Vergader- en representatiekosten PR en voorlichting Repro Reis- en verblijfkosten Faciliteiten voor studenten Overige Financiële baten en lasten 2011 Begroting Rentebaten Rentelasten Belastingen 2011 Begroting Vennootschapsbelasting Hebon

27 27 Enkelvoudige balans per 31 december Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 (Bedragen in ) 2011 Begroting Aandeel in resultaat van maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overig resultaat Nettoresultaat

28 28 Toelichting behorende bij de enkelvoudige jaarrekening 2011 Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en wordt volstaan met het aangeven van de afwijkingen Materiële vaste activa Boekwaarde opstalrecht Financiële vaste activa Lening Hebon Onroerend Goed B.V Deelneming Hebon Onroerend Goed B.V Vorderingen Vorderingen Hebon Onroerend Goed B.V Saxion Jaarverslag Kortlopende schulden Overlopende passiva Hebon Onroerend Goed B.V Een deel van de onroerende zaken van Saxion was tot ultimo 2011 ondergebracht in Hebon Onroerend Goed B.V. schap. In 2011 zijn alle onroerende zaken van Hebon Onroerend Goed B.V. verkocht aan stichting Saxion. In de vennootschap zijn geen activa en passiva meer aanwezig en de activiteiten zijn gestaakt. De intentie is om Hebon Onroerend Goed B.V. te liquideren. In verband met een in acht te nemen wettelijke termijn van drie jaar zal de vennootschap tot en met 2014 in stand worden gehouden.

29 29 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (Bedragen in ) Is er een bezoldiging van de bestuurders Ja/Nee Ja Is er een bezoldiging van de toezichthouders Ja/Nee Ja Duur arbeidsovereenkomst/ werkzaam heden Ingangsdatum dienstverband Taakomvang Dienst betrekking (D) of op Interimbasis (I) Periodiek betaalde beloningen/ gratificatie Bonus betalingen/ gratificatie Ontvangen pen sioen bijdragen/ beloningen betaalbaar op termijn Uitkering wegens beëndiging v/h dienstverband Vanaf Tot Fte D of I EUR EUR EUR EUR Bestuurders Dhr. drs. J.W. Boomkamp (voorzitter) 1/1/2008 1/1/2012 9/1/ D Mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel (lid) 4/1/2008 4/1/2012 4/1/ D Totaal Bestuurders Toezichthouders Dhr. mr. drs. L. Jongsma (voorzitter) nvt Dhr. ir. R.W. Bleker nvt Dhr. J. Bugter nvt Dhr. drs. R. Snel nvt Mevr. drs. C. van der Weerdt-Norder RA nvt Totaal Toezichthouders

30 30 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Bedragen in ) Functie Duur dienstverband in het verslagjaar Deeltijdfactor Belastbaar loon Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beeindiging van het dienstverband Totaal In dienst In dienst vanaf tot Voorzitter College van , nvt nvt Bestuur Lid College van Bestuur , nvt nvt Binnen Saxion wordt de voor bestuurders in het HBO geldende adviesregeling Totaal Vast Inkomen gehanteerd. De beloningen van de leden van het College van Bestuur vallen binnen de daarvoor gestelde grenzen. Saxion Jaarverslag 2011 Het verschil tussen het overzicht Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en het overzicht WOPT wordt veroorzaakt doordat het werkgeversdeel van de sociale lasten wel onderdeel uitmaakt van de bezoldiging in het kader van de WOPT, maar niet van de Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.

31 31

32 Saxion Jaarverslag

33 33 C OVERIGE GEGEVENS

34 34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Saxion Jaarverslag 2011 Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Saxion te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van Stichting Saxion is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.9, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/ EL&I Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Saxion. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van Stichting Saxion gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Saxion per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

35 35 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Enschede, 23 mei 2012 KPMG Accountants N.V. Drs. J.F.G. Morsink RA Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie. Voorstel verdeling van het resultaat Het resultaat uit de exploitatie over 2011 bedraagt k positief. Het voorstel is dit resultaat als volgt te bestemmen: k wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van onderwijs, onderzoek en innovatie k wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat k wordt toegevoegd aan de algemene reserve k Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht, is dit voorstel tot resultaatverdeling reeds in de jaarrekening 2011 verwerkt.

36 Saxion Jaarverslag

37 37 D BIJLAGEN

38 38 Instellingsgegevens Bestuurlijke gegevens Stichting SAXION Saxion Hogeschool Enschede M.H. Tromplaan 28 Postbus KB ENSCHEDE brinnr. 23AH Saxion Next Handelskade 75 Postbus AC DEVENTER brinnr. 29PY Collega van Bestuur (bevoegd gezag) Dhr. drs. J.W. Boomkamp (voorzitter) Mevr. mr. H.G.M. van Oldeniel Saxion Jaarverslag 2011 Raad van Toezicht Dhr. mr. drs. L. Jongsma (voorzitter) Dhr. drs. R. Snel Dhr. J. Bugter Mevr. drs. C. van der Weerdt-Norder RA Dhr. ir. R.W. Bleker Contactpersoon m.b.t. de jaarrekening Saxion Dhr. A.J.M. ten Voorde (Directeur Financieel Economische Zaken)

39 39 Overzicht verbonden partijen Naam Juridische vorm Statutaire zetel Eigen vermogen Omzet 2011 Verklaring art.2:403 BW ja/nee Codeactiviteit* Verkrijgingsprijs Exploitatie-saldo 2011 Consolidatie ja/nee Deelname in % Meerderheidsdeelnemingen Hebon Onroerend Goed B.V. B.V. Enschede nee ja Overige verbonden partijen (minderheidsdeelnemingen of statutair invloed van betekenis) Bedrijfs Technologisch Centrum Twente B.V. B.V. Enschede 3,4 Coöperatief Technocentrum Ijssel Vecht Veluwe U.A. in liquidatie Coöp U.A. Apeldoorn 4 Stichting Industrial Design Centre Stichting Enschede 4 * code-activiteiten: 1 = contractonderwijs 2 = contractonderzoek 3 = onroerende zaken 4 = overig Stichting HBO-Consortium Apeldoorn Stichting Apeldoorn 4 Stichting Multus Stichting Enschede 4 Stichting Toezicht Multus Stichting Enschede 4 Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. Coöp U.A. Hengelo 1 Stichting Centrum voor Kennistransfer in de GGZ Stichting Zwolle 4 Stichting ArtEZ Stichting Arnhem 1,4 Coöperatief TSE U.A. Coöp U.A. Enschede 1,2,4 Anderszins betrokken Stichting Technocentrum Twente Stichting Almelo 4 Stichting Fris Stichting Enschede 4 Stichting Twente Index Stichting Enschede 4 Stichting Twente School of Management (STSM) Stichting Enschede 1,4 Naam Omschrijving doelstelling Samenstelling bestuur en directie Meerderheidsdeelnemingen Hebon Onroerend Goed B.V. Het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden, onroerende zaken uitdrukkelijk daaronder begrepen. Stichting Saxion

40 40 Saxion Jaarverslag 2011 FSR overzicht (afkorting) naam organisatie Naam subsidie Projectnummer subsidiegever of kenmerk beschik-king met datum Subsidieverstrekker Omschrijving Subsidie ID Project Subsidie Looptijd Subsidie Bestedingen project Voorschot Status en eventueel uitvoerder Projectbudget ( ) (maximale) subsidie ( ) begin einde stand ( ) mutaties ( ) stand ( ) stand ( ) lopend/vts (=vast te stellen) CFI Sirius programma 705AO lopend VTB profess Pabotender 1e tranche VTB JG/ / / opgeleverd 2010 CFI Krachtig Meesterschap voor Bevordering van excellentie OND/ODB-09/ M /9/ /12/ opgeleverd 2011 CFI Opleidingsschool De Stedendriehoek BEK/BPR-2009/ U / lopend 2015 CFI De VMBO-leraar 1/1/ /12/ lopend De directe en indirecte loonkosten worden toegerekend op basis van de werkelijke loonkosten inclusief een opslag voor overhead.

41 41 Staat van baten en lasten over 2011 per brinnummer: Saxion Next 2011 Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examen gelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

42 42 Staat van baten en lasten over 2011 per brinnummer: Saxion Hogeschool 2011 Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examen gelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Saxion Jaarverslag 2011 Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Nettoresultaat

43 43 Deel A Jaarverslag* Resultaten Onderwijs en onderzoek Assortiment en accreditatie Bedrijfsvoering Toezicht * Deel A is separaat toegevoegd Colofon Regie en eindredactie: Interviews en redactie: Vormgeving en drukwerk: Conceptfotografie: Overig beeldmateriaal: Online reporting: Oplage: Digitaal jaarverslag: Saxion, Bureau Bestuur Krijnsen Tekst En, Hengelo Via Design, Twello Jeroen Jazet Photography, Amersfoort Saxion beeldbank Facetbase, Rosmalen 75 exemplaren juni 2012, Saxion Overname toegestaan op voorwaarde van bronvermelding. Dit is een uitgave van Saxion.

44 44 twitter.com/saxion facebook.com/saxion.nl Saxion Jaarverslag 2011 Enschede M.H. Tromplaan 28 Postbus KB Enschede Tel. (053) Deventer Handelskade 75 Postbus AM Deventer Tel. (0570) Apeldoorn Kerklaan 21 Postbus GC Apeldoorn Tel. (055)

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie