Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar IV Wijziging van de sstat van Koninkrijksrelaties (IV) het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR- STEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1. De van Koninkrijksrelaties 3 a. Leeswijzer 3 b. Het beleid 3 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 3 b. De beleidsartikel 5 c. De niet-beleidsartikel 8 2. De van BES-fonds 9 a. Leeswijzer 9 b. Het beleid 10 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 10 b. Het beleidsartikel 10 kst iv-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 1

2 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 2 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de sstaat van Koninkrijksrelaties; 2. de sstaat van BES-fonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 2

3 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De van Koninkrijksrelaties a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de vastgestelde opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom, de zogaamde staffel, te wet: Omvang sartikel (stand ontwerp) In miljo Beleidsmatige mutaties (ondergrs in miljo) Technische mutaties (ondergrs in miljo) 1.Waarborgfunctie Verplichting/Uitgav: 2 Ontvangst: 1 4. Bevorder sociaaleconomische structuur 5. Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Verplichting/Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 1/2 Ontvangst: 1 6. Apparaat Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 7. Nominaal onvoorzi Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1. BES-fonds Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2/4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting /Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Daarnaast word ook kele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overweging. De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgavmutaties- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) Kasschuif TBO ) Overboeking SVB middel van SZW ) SONA ) NPMNA ) Negatieve eindejaarsmarge ) Overige mutaties Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 3

4 Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties: 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) NPMNA ) SONA ) Rteontvangst 4, ) Overige mutaties Toelichting Uitgav ontvangst Wisselkoersreserve De resterde wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 ) is toegevoegd aan. De voorzie wisselkoerseffect voor word verrekd met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzicht is voorzi dat per saldo 4,0 in 5,4 in uit de reserve moet word onttrokk. De bodigde middel voor word naar achter geschov. Team Bestrijding Ondermijning De middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maart word met e kasschuif ( 3 ) naar vor gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. SVB middel De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. SONA NPMNA Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangst word binn de ingezet. Negatieve eindejaarsmarge De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de van Koninkrijksrelaties wordt binn de ingepast. Rteontvangst De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 4

5 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Daarnaast zijn er rteontvangst op de verstrekte ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is het gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. b. De beleidsartikel Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit (Nationale Politie) Bijdrag aan andere shoofdstukk Grsbewaking (Defsie) Kustwacht (Defsie) Rechterlijke macht (V&J) Ontvangst: Toelichting 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit Betreft voornamelijk de middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met e kasschuif ( 3 ) naar vor wordt gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro 1,8 toegevoegd aan het budget in. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt e bijdrage geleverd aan het inpass van de negatieve eindejaarsmarge ( 1,3 ). Bijdrag aan andere shoofdstukk Kustwacht Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,7 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersre- Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 5

6 serve 1,4 toegevoegd aan het budget in voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekort op te vang. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro zijn er 1,3 extra ontvangst op de bijdrag van de land voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve. Beleidsartikel 4 Bevorder sociaaleconomische structuur Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 52% 52% 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Opdracht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Onderzoek, Knisoverdracht Comm Caribisch Nederland Subsidies Subsidies Caribisch Nederland Kinderrecht Opdracht Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Opdracht Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Bijdrag aan agtschapp Onderzoek, Knisoverdracht Comm Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 6

7 Toelichting 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Door de huidige koers van de euro t opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslag op de psio van de Nederlandse Antill af. E bedrag van 2,3 in wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve. 4.2 Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers In de onderlinge regeling rechtsopvolging boedelscheiding van het Algeme Psiofonds van de Nederlandse Antill (APNA) is bepaald dat de verplichting op psio van Bonaire, St. Eustatius Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij kom nog de uitkering die door het Algeme Psiofonds van Curaçao nadi zijn gedaan. In totaal gaat het om 1,9 Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. In betreft het 0,8 Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 7

8 Ontwerp s amdemt s Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 5.1 Schuldsanering land Curaçao Sint Maart Ling Schuldsanering Ontvangst: Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Deze ontvangst betreff extra rteontvangst op de ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is als gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. c. De niet-beleidsartikel Niet-beleidsartikel 6 Apparaat Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Apparaat Personele uitgav waarvan: Eig personeel waarvan: Externe inhuur Materiële uitgav waarvan: Overig materieel Ontvangst: Apparaat Personele uitgav Personeel In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maart, wordt het kasritme aangepast. Er wordt 1 in verschov naar t/m. Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,2 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 8

9 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Materiële uitgav Overig materieel Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro is er sprake van e valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve. Niet-beleidsartikel 7 Nominaal onvoorzi Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Loonbijstelling Prijsbijstelling Onvoorzi Wisselkoersreserve Ontvangst: Toelichting Loon- prijsbijstelling Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad 1,9 is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige toegewez. Dit zal bij e volgde word verdeeld. Wisselkoersreserve Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve 11,9 Deze reserve is volledig meegom naar. Op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers kom t gunste van de reserve de wisselkoerstegvallers t laste van de reserve. Met de eerste word de wisselkoersverschill in (netto 4 onttrekking) (netto 5,4 onttrekking) op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog 2,5 over in de reserve. 2. De van BES-fonds a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de ontwerp opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom (de zgn. staffel). Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 9

10 De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Toelichting uitgav/ontvangst Wisselkoersreserve De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door e lagere stand van de dollar zijn er tegvallers. Deze word gedekt door e overboeking vanuit de wisselkoersreserve. b. Het beleidsartikel Beleidsartikel 1 BES-fonds Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 BES-fonds Opdracht Onderzoek Bijdrag aan medeoverhed Overige uitkering Vrije uitkering Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 10

11 Toelichting Bijdrag aan medeoverhed Vrije uitkering Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt voor 8,2 voor 8,1 toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 11

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 32 565 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 965 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 485 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 1 2 1 VERDIEPINGSHOOFDSTUK 1. Waarborgfunctie Opbouw uitgaven (in 1 000) 1: Waarborgfunctie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 480 VII Wijziging van de sstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 h BES-fonds

Rijksbegroting 2015 h BES-fonds Rijksbegroting 2015 h BES-fonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de sstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 222 XVII Wijziging van de sstaat van de voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 I Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK Den Haag, 26 juni 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties BiZa i.v.m. agendapunt 2, 7, 13 BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 9, 14 OCW i.v.m. agendapunt 7 RU i.v.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 609 VI Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de en) Nr.

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties

Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 148 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 VIII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap (VIII) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 D Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 H Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2014 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 20 mei 2015 kst-34200-h-1 ISSN 0921-7371 s-gravenhage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds

Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Rijksbegrotingsvoorschriften 2015

Rijksbegrotingsvoorschriften 2015 Rijksbegrotingsvoorschriften 2015 Donderdag 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Wijzigingen... 9 1.1 Herziening RBV 2015... 9 2 Tijdschema... 14 3 Voorschriften... 27 3.1 Regeling rijksbegrotingsvoorschriften

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 31 792 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 792 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) Aangeboden 18 mei 2016 kst-34475-iv-1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 32 565 XVIII Wijziging van de sstaten van de Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. A ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 34 210 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 280 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 IX Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2012 33 640 V Wijziging van de sstat van het Ministerie van Buitlandse Zak (V) van de sstaat van Buitlandse Handel Ontwikkelingssamwerking (XVII) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 20 mei 2015 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXB Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 605 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014. Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014. Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 3 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 280 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 4 Besluit van de 28 ste april 2011 tot afkondiging van het Besluit van 26 november 2010, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Den Haag, 30 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 26 BZK i.v.m. agendapunt 4, 13, 26 DEF i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 222 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 581 Besluit van 30 november 2011, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 123 Wet van 4 maart 1999, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor

Nadere informatie