VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)"

Transcriptie

1 BRL 2301 d.d. 2 februari 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN) Techniekgebied Hout E1 Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 2 van 19 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op door de certificatie-instelling SKH conform het Reglement voor certificatie bindend verklaard en zal met ingang van worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO productcertificaat Naaldhout. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn BRL 2301 Naaldhout d.d Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 3 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT TERMEN EN DEFINITIES BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN OVERIGE PRODUCTEISEN EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM ETERNE KWALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICATIE-INSTELLING MERKEN EISEN AAN CERTIFICATIE-INSTELLING EN PERSONEEL Titels vermelde documenten Bijlage 1 Model KOMO productcertificaat (constructieve + niet-constructieve toepassingen) Bijlage 2 Model KOMO productcertificaat (niet-constructieve toepassingen)... 22

4 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO productcertificaat voor Naaldhout. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO productcertificaat. Eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn vermeld in hoofdstuk 4. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatieinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling. 1.2 Onderwerp De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op visueel gesorteerd naaldhout, zowel voor constructieve bouwkundige als voor niet-constructieve bouwkundige toepassingen, alsook voor niet-bouwkundige toepassingen en bedoeld om te worden toegepast in o.a. de bouw, weg- en waterbouw, de timmerindustrie, alsmede in de meubel- en de verpakkingsindustrie. 1.3 Geldigheid Deze Nationale beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2301, d.d De op basis van de vervangen beoordelingsrichtlijn afgegeven productcertificaten behouden hun geldigheid tot 6 maanden na

5 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 5 van PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 2.1 Start De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke houtsoorten voor welke toepassing hij gaat leveren. Hij verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de technische specificatie. Hij geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 2.2 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met hoofdstukken 4 en 5. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO productcertificaat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, wordt verleend. 2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager van een productcertificaat in overeenstemming is met hoofdstuk 6. Opmerking: Producenten die op basis van ISO 9001 zijn gecertificeerd worden geacht te voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 mits in het kwaliteitssysteem alle relevante eisen van NEN-EN op productniveau zijn opgenomen. 2.4 Afgifte van het productcertificaat Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (par. 2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (par. 2.3) in positieve zin zijn afgerond. 2.5 Externe kwaliteitszorg Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7.

6 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 6 van TERMEN EN DEFINITIES Voor termen en definities wordt verwezen naar NEN 5461 voor niet constructieve toepassingen en NEN 5499 dan wel een andere norm conform de eisen gesteld in NEN-EN voor constructieve toepassingen. Voor overige, specifiek voor een houtsoort van toepassing zijnde termen en definities, zie normen vermeld in van deze beoordelingsrichtlijn.

7 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 7 van BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN (Voor naaldhout voor constructieve en niet constructieve bouwkundige toepassingen) Beschouwende afdelingen van het Bouwbesluit Afdeling Artikel Leden Algemene sterkte van de bouwconstructie c Beperking van de ontwikkeling van brand Beperking van het ontstaan van rook Relatie van de kwaliteitsverklaring met de voorschriften van het Bouwbesluit Introductie Naaldhout kan worden toegepast in bouwconstructies. Het toegepaste hout kan een bijdrage leveren aan de prestatie(s) van een bouwconstructie. Derhalve zijn producteigenschappen van belang om de prestatie(s) van een bouwconstructie te kunnen bepalen. 4.1 VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd Sterkte bouwconstructie; Prestatie-eisen, BB-art. 2.4 (Facultatief) Een bouwconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.1. In een bouwconstructie toegepast visueel gesorteerd naaldhout moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in BB-art. 2.4, lid 1c. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of met betrekking tot de kwaliteitsverklaring de opgegeven sterkteklassen, overeenkomstig hoofdstuk 5 van NEN 5498 juist zijn; Toelichting: Het naaldhout voor constructieve toepassing kan naast de NEN 5499 ook visueel gesorteerd worden volgens een buitenlandse norm welke voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN Ten tijde van het opstellen van de BRL 2301 wordt via de Regeling Bouwbesluit 2003 voor sterktesortering verwezen naar NEN 5466:1999 en (indirect) INSTA 142:1997. Vanwege aangepaste Europese regelgeving (CE-markering) is NEN 5466:1999 herzien met aanvullingsblad NEN 5466:1999;A4:2008. Hierin wordt voor sterktesortering van vuren, grenen en lariks verwezen naar NEN 5499:2007 welke een vertaling is van de INSTA 142:1997. NEN 5499 is hiermee gelijkwaardig aan de in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 genoemde normen voor sterktesortering. NB: Bij herziening van het Bouwbesluit 2003 moet worden bezien welke verwijzing gehanteerd wordt voor NEN 5499:2007 en/of de verwijzing naar (andere) Europese normen conform NEN-EN die leiden tot een sterkteklasse zoals vermeld in EN 338.

8 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 8 van 23 Productcertificaat Het productcertificaat kan de sterkteklasse(n) vermelden; BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd Bijdrage tot brandvoortplanting; Prestatie-eisen, BB-art en 2.93, lid 1 (Facultatief) Een constructieonderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel In een constructieonderdeel toegepast visueel gesorteerd naaldhout moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in BB-art en 2.93 lid 1. Overeenkomstig de Regeling Bouwbesluit 2003, art 1.2, lid 3, kan de volgens NEN 6065 verkregen brandklasse worden omgezet volgens tabel 1.1. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6065, dan wel NEN , juist zijn. Opmerking: Hout met een volumieke massa 350kg/m 3 en een dikte van tenminste 22 mm mag zonder testen ingedeeld worden in brandklasse D-s2, d0 (NEN-EN ). Productcertificaat Het productcertificaat kan de brandklasse vermelden. Deze behoort ten minste tot klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting dan wel ten minste tot brandklasse D of D fl. BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd Rookdichtheid; Prestatie-eisen, BB-art , lid 1 (Facultatief) Een constructie-onderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel In een constructieonderdeel toegepast visueel gesorteerd naaldhout moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in BB-art , lid 1. Overeenkomstig de regeling Bouwbesluit 2003, art 1.2, lid 3, kan de volgens NEN 6066 verkregen rookklasse worden omgezet volgens tabel 1.1. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6066, dan wel NEN-EN , juist zijn. Productcertificaat Het productcertificaat kan de rookklasse van de rookproductie vermelden. De rookdichtheid behoort tot rookklasse s1 fl of s2.

9 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 9 van OVERIGE PRODUCTEISEN 5.1 Algemeen Naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen Visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen dient te voldoen aan Europese sterkteklassen die zijn gedefinieerd in NEN-EN 338 en opgenomen zijn in NEN In NEN-EN wordt verwezen naar de relatie tussen visuele kwaliteit en deze Europese sterkteklassen. Toelichting: Voor Nederland is een eigen norm beschikbaar voor de houtsoorten vuren, grenen en lariks: NEN 5499:2007. Voor deze en andere houtsoorten kan ook voor een norm gekozen worden die opgenomen is in NEN-EN 1912:2004 plus aanvullingsbladen of volgens andere methoden die voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN Naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen Naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen dient te worden ingedeeld volgens NEN Toelichting: De producent dient binnen zijn organisatie onderscheid te maken tussen naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen en niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of : - er een duidelijke onderscheid wordt gemaakt in naaldhout voor constructieve bouwkundige en niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen; - er op juiste wijze wordt gesorteerd; Productcertificaat In het productcertificaat kan aangegeven worden of de producent naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen of alleen voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen levert Van toepassing zijnde normen Conform het Reglement voor certificatie van de certificatie-instelling, met inbegrip van de aanvullingen zoals aangegeven in de paragrafen 5.2 en 5.3 zijn de volgende Nederlandse normen van toepassing:

10 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 10 van 23 Constructieve toepassingen: NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte. NEN 5498 Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalingsmethoden NEN 5499 Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen NEN 6760 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden NEN-EN 338 NEN-EN 1912 Hout voor constructieve toepassingen Sterkteklassen Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen - Toewijzing van visuele sorteringsklassen en houtsoorten; Norm inclusief aanvullingsbladen. NEN-EN Houtconstructies Op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede deel 1: Algemeen eisen NB: Naaldhout kan ook visueel gesorteerd worden volgens een buitenlandse norm welke staat vermeld in NEN-EN 1912:2004 inclusief aanvullingsbladen of volgens een andere norm die voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN Niet-constructieve toepassingen NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte. NEN 5466 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) Houtsoorten Europees vuren, Europees grenen en Europees lariks. ( met uitzondering van hoofdstuk 5 in versie 1999) NEN 5468 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 80)- Houtsoort Europees douglas. NEN 5470 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 80) - Houtsoort oregon pine. NEN 5471 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 80) - Houtsoort western red cedar Bewerkingen Indien aan het naaldhout bewerkingen worden uitgevoerd door de leverancier, zoals verduurzamen, vingerlassen of lamineren, dan dienen deze bewerkingen conform de eisen van de desbetreffende beoordelingsrichtlijn te worden uitgevoerd. Bovenbedoelde bewerkingen kunnen ook door derden worden uitgevoerd. Bij aflevering dient te worden aangegeven of extra bewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze bewerkingen hebben plaatsgevonden op basis van de eisen van de BRL voor deze bewerking. Een effectief middel om dit aan te tonen is het uitvoeren van deze bewerking onder KOMO (attest-met-)productcertificaat.

11 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 11 van Specifieke eisen voor constructieve bouwkundige toepassingen Hout voor constructieve bouwkundige toepassingen moet op sterkte worden gesorteerd. Alle delen dienen daarbij op sterkte te worden beoordeeld. Onderscheiden worden verschillende sterkteklassen zoals C14, C16, C18, C24 en C30 volgens NEN-EN 338 (opgenomen in NEN 5498). Buitenlandse producenten kunnen sorteren volgens een norm genoemd in NEN- EN 1912:2004 plus aanvullingsbladen of volgens andere methoden die voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN Onvolkomenheden Onvolkomenheden die de sterkte nadelig kunnen beïnvloeden zijn o.a.: draadverloop, groeiringbreedte, kwasten, scheuren (ring-, inwendig-, splijt- en eindscheuren). Deze onvolkomenheden moeten worden beoordeeld bij een maximum randvochtgehalte behorende bij de klimaatsklasse waaraan het hout in de toepassing wordt blootgesteld Vochtgehalte Het vochtgehalte van het hout moet in overeenstemming zijn met het evenwichtsvochtgehalte van de toepassing. Iedere toepassing is ingedeeld in een klimaatklasse zoals vermeld in NEN Tabel 1 Vereiste maximaal randvochtgehalte per klimaatklasse (bron NEN ) Klimaatklasse Duurzaamheidsklasse(n) Max. randvochtgehalte bepaald volgens 7.2 en bijlage A van NEN 5461 % (m/m) I I tot en met V 17 II I tot en met V 20 IIIa I en II 25 IIIb I a - a Wanneer de toepassing onder water plaatsvindt, zijn ook de duurzaamheidsklassen II t.m. V toelaatbaar Klimaatklasse I Onder klimaatklasse I vallen doorgaans woningen, kantoren en andere omsloten ruimten die centraal zijn verwarmd of onverwarmd maar goed zijn geventileerd. In deze klasse zal het gemiddelde evenwichtsvochtgehalte in de meeste naaldhoutsoorten de waarde van 12% (m/m) niet overschrijden Klimaatklasse II Onder klimaatklasse II vallen doorgaans overdekte maar rondom open of gedeeltelijk open ruimten als overdekte loodsen en luifels. In deze klasse zal het gemiddeld evenwichtsvochtgehalte in de meeste naaldhoutsoorten de waarde van 18% (m/m) niet overschrijden Klimaatklasse IIIa Onder klimaatklasse IIIa vallen vochtige, slecht geventileerde ruimten en niet overdekte constructies. Onder klimaatklasse IIIb vallen volledig met water verzadigde constructies.

12 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 12 van 23 Opmerking Hoewel NEN 6760 spreekt over het randvochtgehalte moet er bij levering van het hout rekening worden gehouden met het houtvochtpercentage in de kern. Deze kan sterk afwijken van het genoemde randvochtgehalte (veel hoger). Als gevolg van nadrogen kunnen krimp en vervormingen optreden. Beter is te spreken over een vochtgehalte bij levering overeenkomstig het vochtgehalte in de eindtoepassing. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of het hout van de producent aan deze specifieke eisen voldoet. Productcertificaat Het productcertificaat vermeldt aan welke klimaatklasse(n) het naaldhout voor constructieve toepassingen voldoet. 5.3 Specifieke eisen voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen Voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen worden de kwaliteitsklassen aangeduid met een lettercodering overeenkomstig het van toepassing zijnde houtsoortenblad. De onvolkomenheden moeten worden beoordeeld bij het overeengekomen vochtgehalte. Indien geen vochtgehalte is overeengekomen dan worden onvolkomenheden beoordeeld bij een gemiddeld vochtgehalte van 20% (m/m). Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of het hout in geval van niet-constructief bouwkundige en overige toepassingen de producent aan deze specifieke eisen voldoet. Productcertificaat Indien wenselijk, vermeldt het productcertificaat de specifieke eisen voor niet-constructieve toepassingen.

13 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 13 van EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM Interne kwaliteitszorg van de producent In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd, waaraan het kwaliteitssysteem van de producent dient te voldoen in het kader van een productcertificaat. 6.1 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het product en de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 6.2 Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB- schema, productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het IKB aan een medewerker, die binnen het bedrijf ook andere taken kan hebben, delegeren. 6.3 Interne kwaliteitsbewaking voor naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen De producent dient te beschikken over een kwaliteitshandboek met daarin opgenomen een intern kwaliteitsbewakingssysteem( FPC); hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen, beheerd en geëvalueerd te worden: - productomschrijving en type-onderzoek - organisatie en verantwoordelijkheden - een ingangscontrole op de grondstoffen - procedures ( o.a. productie proces en werkplekinstructies) - controle op het eindproduct zoals vermeld in hoofdstuk 5 en 8 - controle sorteerders - de controle op de meetapparatuur. - klachtenregistratie 6.4 Interne kwaliteitsbewaking voor naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige en overige toepassingen De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: - een ingangscontrole op de grondstoffen - werkplekinstructies - controle op het eindproduct - de controle op de meetapparatuur - klachtenregistratie 6.5 Kalibreren Meetmiddelen dienen periodiek te worden gekalibreerd dan wel tijdig te worden vervangen door voor het doel geschikt meetgerei.

14 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 14 van Klachtenbehandeling De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het naaldhout waarop het productcertificaat betrekking heeft. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en welke corrigerende en/of preventieve maatregelen genomen zijn. 6.7 Bekwaamheid personeel De producent is verantwoordelijk voor de benodigde kennis van het personeel om het naaldhout op een juiste manier te sorteren. Men dient aan te tonen dat de sorteerder over de benodigde kennis beschikt. Tevens dient deze kennis jaarlijks getoetst en geregistreerd te worden. Bij deze toetsing dient minimaal 95% van het naaldhout op juiste manier te zijn gesorteerd ( ingedeeld). Alleen balken die onterecht in een te hoge klasse zijn ingedeeld worden als fout gezien.

15 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 15 van 23 7 ETERNE KWALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICATIE-INSTELLING 7.1 Algemeen De externe kwaliteitsbewaking door de certificatie-instelling is vastgelegd in het Reglement voor certificatie van deze instelling. Deze wordt met het informatiepakket aan de producenten toegezonden. 7.2 Externe controle De producent dient medewerking te verlenen aan de door certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot het terrein te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. 7.3 Controlefrequentie De certificatie-instelling controleert onaangekondigd 2x per jaar of de producten aan de technische specificaties voldoen, en of het interne kwaliteitssysteem van de producent aan de in de paragraaf 6 vastgelegde eisen voldoet. Zonodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden.

16 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 16 van MERKEN 8.1 Voor constructieve toepassingen Hout voor constructieve toepassingen moet per deel gemerkt worden. Het merk bestaat uit: - CE logo (conform NEN-EN ) - Nummer Notified Body CPD en nummer producent - Sterkteklasse(n) volgens NEN 5498 of NEN-EN 338; - Nummer van het productcertificaat; - Beeldmerk KOMO ; - Klimaatklasse I, II, of III. Opmerking Ten tijde van het opstellen van de BRL is het ingaan van de CE-verplichting voor op sterkte gesorteerd hout uitgesteld tot Hiermee is het toegestaan om tot de officiële ingangsdatum van de verplichte CE markering conform NEN-EN te merken zonder het CE-logo en CE- nummer 8.2 Voor niet-constructieve toepassingen Iedere bundel hout dient te worden voorzien van: - Beeldmerk KOMO ; - Nummer van het productcertificaat; - Kwaliteitsklasse waaronder het hout wordt geleverd.

17 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 17 van 23 9 EISEN AAN CERTIFICATIE-INSTELLING EN PERSONEEL 9.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie. Ingeval het een nieuw certificatieveld voor de certificatie-instelling betreft dan dient het onderwerp te zijn aangemeld bij de Raad voor Accreditatie. 9.2 Certificatie personeel Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: Functie Taak Opleiding Expertise/Ervaring certificatie deskundige inspecteur - uitvoeren - beoordeling - klachten behandeling - uitvoeren van externe kwaliteit bewaking na certificaat verlening HBO niveau - opleiding auditor ISO MBO niveau - opleiding in houtbranche - ervaring houtbranche ervaring in houtbranche

18 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 18 van TITELS VERMELDE DOCUMENTEN Bouwbesluit: 2003 Bouwbesluit (Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 202, 516, 518, 582 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101 NEN 5461:1999 NEN 5466:1999 NEN 5466/A4:2008 NEN 5468:1988 NEN 5470:1989 NEN 5471:1989 NEN 5498:1997 NEN 5499:2007 NEN 6065:1991 NEN 6066:1991 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees vuren, Europees grenen en Europees lariks Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees vuren, Europees grenen en Europees lariks Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort Europees douglas Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort oregon pine Kwaliteitseisen voor hout (KVH1980) - Houtsoort western red cedar Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A1:2002 Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN 6760:2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1:2002 NEN-EN 338:2003 Hout voor constructieve toepassingen Sterkteklassen NEN-EN 1912:200 4 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen - Toewijzing van visuele sorteringsklassen en houtsoorten; Inclusief aanvullingsbladen. NEN-EN :2003 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag NEN-EN :2005 Houtconstructies Op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede deel 1: Algemeen eisen

19 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 19 van 23 BIJLAGE 1: Model KOMO productcertificaat (constructieve + niet-constructieve bouwkundige toepassingen) halfproduct KOMO productcertificaat Naam (CI) Logo (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefaxnummer (CI) (CI) VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Fabriek te Importeur VERKLARING VAN (CI) Dit productcertificaat is op basis van BRL 2301 Naaldhout d.d. -- afgegeven door (CI) conform het hiervoor van toepassing zijnde (CI) Reglement voor (YYYYY) (CI) verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door producent vervaardigde naaldhout bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde (technische en/of milieuhygiënische) specificatie(s) voldoet, mits het naaldhout is voorzien van het KOMO -merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat. (CI) verklaart, dat met in achtneming van het bovenstaande naaldhout in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit. Dit certificaat is een door VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) de woningwet en het bouwbesluit. Het certificaat is opgenomen in het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Voor (CI):. Directeur Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldt. Dit productcertificaat bestaat uit... bladzijden. Bouwbesluit Is voorzien van CE Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product Periodieke controle

20 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 20 van 23 BOUWBESLUITINGANG ( alleen voor bouwkundige toepassingen) Nr Afdeling Grenswaarde/ bepalingsmethode Prestatie volgens kwaliteitsverklaring 2.1 Algemene sterkte in Uiterste grenstoestand, N.v.t. gebruikssituatie berekening volgens NEN Beperking ontwikkeling van brand 2.15 Beperking ontstaan van rook Klasse 1, 2, 3 of 4 volgens NEN 6065 en/of klasse T1, T2 of T3 volgens NEN 1775, dan wel klasse A2, B, C of D resp. C fl of D fl volgens NEN-EN Rookdichtheid 10 m -1, 5,4 m -1 of 2,2 m -1 volgens NEN 6066, dan wel rookklasse s2 resp. s1 fl volgens NEN-EN Tenminste brandklasse D of D fl volgens Regeling Bouwbesluit 2003, art 1.2, lid 3 Minimaal rookklasse s1 fl of s2 volgens Regeling Bouwbesluit 2003, art 1.2, lid 3 Opmerkingen i.v.m. toepassing Prestatie van het naaldhout in zijn toepassing is niet beoordeeld; door constructeur te bepalen Vanaf 350 kg/m3 en een dikte van min. 22mm. Klasse D Vanaf 350 kg/m3 en een dikte van min. 22mm klasse s2 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 1.1 Onderwerp Naaldhout voor constructieve en niet-constructieve bouwkundige toepassingen, bestemd voor de handel. 1.2 Merken Naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen wordt gemerkt met Naaldhout voor niet-constructieve bouwkundige toepassingen wordt gemerkt met 1.3 Productspecificatie 2. PRESTATIES 2.1 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling Sterkte bouwconstructie; BB-art. 2.4, lid 1c De sterkteklasse is op het naaldhout aangegeven waarmee per project de prestatie door een constructeur kan worden bepaald. BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art en 2.93, lid 1

21 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 21 van 23 De brandklasse van het naaldhout behoort, bepaald overeenkomstig de Regeling Bouwbesluit 2003, art 1.2, lid 3, tot brandklasse D of D fl. BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd Rookdichtheid; BB-art , lid 1 De rookklasse van het naaldhout, bepaald overeenkomstig de Regeling Bouwbesluit 2003 art 1.2, lid 3, tot klasse s1 fl of s2. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN WENKEN VOOR DE TOEPASSER BIJLAGEN (eventuele details)

22 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 22 van 23 BIJLAGE 2: Model KOMO productcertificaat (niet-bouwkundige toepassingen) KOMO productcertificaat Naam (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefaxnummer (CI) (CI) Logo (CI) VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT VOOR NIET-CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Fabriek te Importeur VERKLARING VAN (CI) Dit productcertificaat is op basis van BRL 2301 Naaldhout d.d. -- afgegeven door (CI) conform het hiervoor van toepassing zijnde (CI) Reglement voor (YYYYY) (CI) verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door producent vervaardigde naaldhout bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde (technische en/of milieuhygiënische) specificatie(s) voldoet, mits het naaldhout is voorzien van het KOMO -merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat. Voor (CI):. Directeur Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldt. Afbeelding van het KOMO -beeldmerk. is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Dit productcertificaat bestaat uit... bladzijden. Nadruk verboden Copyright Stichting Bouwkwaliteit SBK)

23 Visueel gesorteerd naaldhout, d.d Pagina 23 van TECHNISCHE SPECIFICATIE 1.2 Onderwerp Naaldhout voor niet-bouwkundige toepassingen, bestemd voor de handel. 1.2 Merken Naaldhout voor niet-bouwkundige toepassingen wordt gemerkt met TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN WENKEN VOOR DE TOEPASSER BIJLAGEN (eventuele details)

24 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Pagina 1 van 10 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per Geldigheid kwaliteitsverklaringen Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 2301 visueel gesorteerd naaldhout d.d en vervangt het bijbehorende wijzigingsblad d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op Omschrijving van de wijziging In dit wijzigingsblad zijn de wijzigingen vastgelegd met betrekking tot de modelkwaliteitsverklaringen, de par. t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te geven kwaliteitsverklaringen, het toelatingsonderzoek, de externe controle en de tabel met de eisen aan productkenmerken zoals die moet worden opgenomen in het attest. Tevens zijn de wijzigingen opgenomen die zijn gemaakt in het kader van het Bouwbesluit Het betreft hoofdstuk 4 (Prestatie-eisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 10 (lijst vermelde documenten). Als laatste zijn de teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat uit de BRL verwijderd. Algemeen Vervang de titel van de BRL door: KOMO Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO kwaliteitsverklaring voor visueel gesorteerd naaldhout voor (constructieve) (niet-constructieve) bouwkundige en nietbouwkundige toepassingen en voor het KOMO Attest voor bouwdelen samengesteld met visueel gesorteerd naaldhout voor bouwkundige (constructieve) (niet-constructieve) toepassingen. Vervang in het document productcertificaat voor kwaliteitsverklaring Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Verwijder in alle teksten de NEN Vervang par.1.3 voor onderstaande tekst: 1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) Op een deel van de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN van toepassing, namelijk op visueel gesorteerd naaldhout (met rechthoekige doorsnede) voor permanente, constructieve toepassing in gebouwen en bruggen. Voeg de onderstaande par. 1.4 toe: 1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende producent.

25 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Pagina 2 van Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken Ten aanzien van de overige kenmerken dienen door een aanvrager (producent/leverancier), in het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: - NEN-EN-ISO/IEC voor inspectie-instellingen - NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie instellingen die systemen certificeren - NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria - NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie instellingen die producten certificeren Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. Voeg de onderstaande par. 1.5 toe: 1.5 Kwaliteitsverklaring Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: KOMO kwaliteitsverklaring. De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 t/m hoofdstuk 8 van deze beoordelingsrichtlijn KOMO attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het bouwdeel in relatie tot Bouwbesluit De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 van deze beoordelingsrichtlijn, waarbij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in acht genomen worden. In het KOMO attest mogen géén verwijzingen naar de KOMO kwaliteitsverklaring worden opgenomen. Op de website van de Stichting KOMO ( staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. Vervang par. 2.2 voor onderstaande tekst: 2.2 Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek voor het KOMO attest Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO attest voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: - Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de door de aanvrager versterkte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn. - De certificatie-instelling beoordeelt in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) productkenmerken minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 van deze beoordelingsrichtlijn. - Bepaling van de prestaties van bouwdelen samengesteld met visueel gesorteerd naaldhout.

26 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie-instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: Pagina 3 van 10 - Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. - Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn. - Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn Vervang par. 2.3 voor onderstaande tekst: 2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO attest In relatie tot de productkenmerken (waaronder de essentiële kenmerken vastgelegd in de Prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats. Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO attest toetst de certificatie-instelling op de aanwezigheid en het functioneren van de klachtenprocedure t.a.v. het attest Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO - kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm Ten behoeve van de overige productkenmerken Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO -kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige productkenmerken voert de certificatie-instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: Beoordeling van het productieproces Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 en 8 van deze beoordelingsrichtlijn. Opmerking: Bedrijven die op basis van NEN-EN-ISO 9001 zijn gecertificeerd, worden geacht te voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 mits in het kwaliteitssysteem alle relevante eisen op productniveau zijn opgenomen.

27 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Hoofdstuk 4 vervangen door onderstaande tekst. 4. PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT Pagina 4 van 10 Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit Algemene sterkte van de bouwconstructie (alleen voor constructieve toepassing) Beperking van ontwikkeling van brand en rook (2.68 facultatief) Aansluittabel nieuwbouw Afd. Art. Lid Woning Woongebouw b d Ander gebouw - Eventueel verder verwijzingspad NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) NEN-EN /3/4 (incl. nat. bijl.) NEN-EN (incl. nat. bijlage) NEN-EN Opmerkingen bij aansluittabel 1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor nieuwbouw aangegeven. Visueel gesorteerd naaldhout dat voldoet aan de eisen voor nieuwbouw voldoet tevens aan de eisen voor verbouw. Vanuit die optiek zijn de eisen voor verbouw niet nader uitgewerkt. 2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB-afdeling de relevante BB-artikelen en -leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en andere gebouwen). 3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder ander gebouw dient het Bouwbesluit geraadpleegd te worden TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd Sterkte bouwconstructie; Prestatie-eisen, BB-artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, BB-art. 2.3, leden 1-2 en BB-art. 2.4, lid 1d. Grenswaarde Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele of buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN Bepalingsmethode Beoordeelt wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van visueel gesorteerd naaldhout toegepast in bouwdelen, juist zijn bij de belastinggevallen en belastingcombinaties, bepaald overeenkomstig de in tabel 1 vermelde Eurocodes en/of NEN norm. Tabel 1 Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald overeenkomstig Houtconstructie NEN-EN 1990 * en NEN-EN /3/4 * NEN-EN * * inclusief nationale bijlage Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling beoordeelt van toepassingsvoorbeelden of de prestaties in bouwdelen in relatie tot de optredende belasting voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. KOMO attest Het KOMO - attest geeft aan onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen aan het bouwdeel ten aanzien van de algemene sterkte van de bouwconstructie. Vanwege het ontbreken van een ministeriële regeling inzake nadere voorschriften met betrekking tot de belasting op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen worden geen uitspraken gedaan inzake BB-artikel 2.5b. Dit artikel is informatief

28 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. Pagina 5 van 10

29 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 Pagina 6 van Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1 voor woningen en woongebouwen en leden 1-2 voor andere gebouwen. Grenswaarde De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. Bepalingsmethode De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN Toelichting: Indien van toepassing kan voor het vaststellen van de brand- en rookklasse gebruik worden gemaakt van de in tabel C.1 in annex C van de NEN-EN vermelde klasse. Op basis van de in deze tabel gestelde voorwaarden kan worden aangetoond dat aan de eis van het bouwbesluit wordt voldaan. Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse van het visueel gesorteerde naaldhout in de toepassing voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. KOMO - attest Het KOMO - attest kan aangeven onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve en niet constructieve toepassingen voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen aan de zijde die grenst aan de binnenlucht ten aanzien van de brand- en rookklasse Buitenoppervlak; BB-art Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, leden 1-5. Grenswaarde De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. Bepalingsmethode De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN Toelichting: Indien van toepassing kan voor het vaststellen van de brandklasse gebruik worden gemaakt van de in tabel C.1 in annex C van de NEN-EN vermelde klasse. Op basis van de in deze tabel gestelde voorwaarden kan worden aangetoond dat aan de eis van het bouwbesluit wordt voldaan. Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van het visueel gesorteerd naaldhout in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. KOMO attest Het KOMO - attest kan aangeven onder welke voorwaarden bouwdelen samengesteld met visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve en niet constructieve voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen aan de zijde die grenst aan de buitenlucht. ten aanzien van de brandklasse.

30 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Pagina 7 van 10 Paragraaf 5.1; verwijder de alinea Naaldhout voor constructieve bouwkundige toepassingen inclusief de bijbehorende toelichting. Paragraaf 5.1.1; verwijder de alinea constructieve toepassingen met de daarin vermelde normen inclusief de bij de alinea horende NB. Paragraaf 5.1.2; vervang de zin; Een effectief middel om dit aan te tonen is het uitvoeren van deze bewerking onder KOMO (attest-met-)productcertificaat voor de zin; Een effectief middel om dit aan te tonen is het uitvoeren van deze bewerking onder een KOMO kwaliteitsverklaring Paragraaf 5.2; verwijder de inleidende tekst van deze paragraaf Hout voor constructieve bouwkundige gesteld in NEN-EN Paragraaf 5.2.1; verwijder deze paragraaf. Vervang par. 7.2 en 7.3 voor onderstaande tekst: 7.2 Externe controle Externe controle voor het KOMO attest Door de certificatie-instelling vindt 1x per 5 jaar t.a.v. het attest een herbeoordeling van de prestaties in de toepassing plaats of zoveel eerder als nodig is en vindt er een controle plaats van de klachtenregistratie Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van de KOMO kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm Ten behoeve van de overige productkenmerken In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie-instelling onaangekondigd 2x per jaar controle plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen, waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Zo nodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. Paragraaf 8.1; verwijder de tekst van de opmerking onderaan de paragraaf en de onderstaande tekst: - CE logo (conform NEN-EN ) - Nummer Notified Body CPD en nummer producent - Sterkteklasse(n) volgens NEN 5498 of NEN-EN 338 Voeg par. 9.3 toe: 9.3 Sanctiebeleid Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) dient te zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe separaat opgesteld document.

31 Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout d.d Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d Pagina 8 van 10 Hoofdstuk 10 vervangen door onderstaande tekst. 10 Lijst van vermelde documenten Bouwbesluit 2012 CPR Stb , 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, Verordening bouwproducten EU 305/2011 NEN 5461:2011 Ontwerp NEN 5466:2010 NEN 5470:2007 NEN 5471:2007 NEN-EN 338:2009 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte. Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) Op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoort oregon pine Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) Houtsoort western red cedar Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen NEN-EN 350-1:1994 NEN-EN 350-2:1994 NEN-EN 384:2010 NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011+NB:2011 NEN-EN C1:2011+NB:2011 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout - Deel 1: Richtlijn voor de principes van het beproeven en het classificeren van de natuurlijke duurzaamheid van hout Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout - Deel 2: Richtlijn voor de natuurlijke duurzaamheid en behandelbaarheid van geselecteerde, voor Europa belangrijke houtsoorten Houtconstructies - Bepaling van de karakteristieke waarden voor mechanische eigenschappen en de volumieke massa Eurocode Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 1 Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl. Nationale bijlage NEN-EN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen Sneeuwbelasting; incl. Nationale bijlage

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten BRL 1704-01 2004-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied: E3 Houtproducten Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES RABB 7514 d.d. 01-09-2016 SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN dd. 28-11-2016 SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VLOERLUIKEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 28-11-2016 Bindend

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 07-12-2012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30-01-2013 Pagina 1 van 10 Dit wijzigingsblad is op 30-01-2013

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLE Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x

Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x Vastgesteld door het Gezamenlijke College van Deskundigen d.d. 05122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 02012013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLEX Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9310 d.d. 13-11-2012, LD-staalslakmengselvoor toepassing in de wegenbouw enld-staalslak voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN BRL 9923 d.d. 2004-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN Techniekgebied E2 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 15 september 2004

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep Goed materiaal voorkomt problemen 2 Inhoud Inleiding Opdracht CE werkgroep Kaders Uitwerking 3 Dit zit er achter een certificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen Na afloop digitaal beschikbaar: 1) Deze presentatie 2) Bijbehorende uitleg 3) CPR 4) brochure CE-markering op bouwproducten Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015.

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015. BRL 4103 d.d. 03-12-2015 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR DE KOMO KWALITEITSVERKLARING VOOR HOUTEN EN HOUTACHTIGE GEVELBEKLEDING(SYSTEMEN) EN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR GEVELDELEN VOORZIEN VAN HOUTEN EN

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar E-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit Stichting BouwKwaliteit (SBK) Stichting BouwKwaliteit (SBK) coördineert en harmoniseert de kwaliteitsborging

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0203

Wijzigingsblad BRL 0203 Wijzigingsblad BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief

Nadere informatie

RABB 7523 dd

RABB 7523 dd dd. 10112016 SKH RICHTLIJN 7523 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VENTILATIEROOSTERS TOEGEPAST IN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 17122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30012013 Pagina 1 van 26 Dit wijzigingsblad is op 30012013 door

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 0901 Combinatie -bouwsystemen d.d. 18-12-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwsystemen d.d. 30-05-2016.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE BRL 1311 2009-01-19 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE Techniekgebied A4: thermische isolatieproducten Vastgesteld

Nadere informatie

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op BRL 2908 d.d. 2005-10-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN DEUVELS Techniekgebied E6 Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op. 30-03-2006 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23862/07 Vervangt K23862/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-10-08 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Grobeton N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden SKH PUBLICATIE 03-01 d.d. 2005-01-01 Panlatten Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Halfproduct Kooltherm K 3 Vloerplaat / K12 Frameplaat Isolatieplaten van resolschuim (PF) aan de boven- en onderzijde voorzien van een cachering Certificaathouder: Kingspan Insulation

Nadere informatie

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10 Uitgegeven 2013-11-10 d.d. 2012-12-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012 CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12 Uitgegeven 2017-03-09 d.d. 2015-04-14 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie