10de editie Tielt, 02/05/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10de editie Tielt, 02/05/2015"

Transcriptie

1 10de editie Tielt, 02/05/2015 Tornooireglement Belangrijkste zaalvoetbalregels Tornooischema Spelerslijst (bijlage 1)

2 1. Tornooireglement 1. Alle deelnemers aan de Olivier de Duivelcup moeten zich houden aan de algemeen geldende reglementen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond (de belangrijkste punten vind je onder punt). Het tornooi volgt de spelregels van de Vlaamse zaalvoetbalbond, dit met de volgende aanpassingen en/of aanvullingen. 2. Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro als aandeel in het tornooi waarvan 10 euro waarborg. De waarborgsom wordt tijdens de prijsuitreiking cash terugbetaald, voor zover de deelnemende ploeg zich niet schuldig maakt aan ernstige tekortkomingen. Daarnaast ontvangt elke ploeg 16 euro aan drankbonnetjes. 3. Alle deelnemende ploegen worden door de organisatoren van de Olivier de Duivelcup verzekerd voor lichamelijke ongevallen, opgelopen tijdens deelname aan het tornooi.. 4. Elke deelnemende ploeg wordt vertegenwoordigd door een ploegverantwoordelijke. Deze persoon fungeert als verbindingspersoon tussen de inrichters van het tornooi en de ploeg. 5. Elke deelnemende ploeg bestaat uit maximaal 15 spelers. De spelerslijst (zie bijlage) moet uiterlijk 30 minuten voor het starten van de eerste wedstrijd afgeleverd worden door de ploegverantwoordelijke in het tornooisecretariaat..het tornooisecretariaat vind je in het jongerenontmoetingscentrum te Tielt. 6. De Olivier de Duivelcup wordt gespeeld met vijf tegen vijf spelers (waarvan 1 doelman). 7. Spelers kunnen slechts voor één ploeg uitkomen en kunnen bijgevolg slechts bij één ploeg ingeschreven zijn. 8. Ploegen die spelers opstellen die niet vermeld staan op de spelerslijst verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0). 9. Elke ploeg zorgt voor een eigen bal voor de opwarming. De organisatie zorgt enkel voor de wedstrijdballen. Als twee ploegen aantreden met een zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg veranderen van kledij. De ploegverantwoordelijke heeft op voorhand de kleuren (hoofd- en bijkleuren) van de eerste uitrusting door aan de organisatie. 10. Voetbalschoenen zijn toegelaten als er minimaal 12 noppen op staan. Het is enkel toegelaten ander schoeisel (lees: voetbalschoenen van ander type) te gebruiken als de organisatie hiertoe de toelating verleend (bv. Bij slecht weer). 11. Alle wedstrijden worden gespeeld op het derde voetbalterrein van VV Tielt (terrein naast jongerenontmoetingscentrum). Het tornooi start om 9u, de prijsuitreiking om 18.30u. Na de loting ontvangt elke ploegverantwoordelijke een gedetailleerde wedstrijdkalender. 12. Alle poulewedstrijden duren 12' zonder dat er gewisseld wordt van speelhelft, de finale duurt 2x12'. Tijdens de finale wordt wel gewisseld van speelhelft. 13. In de eerste en tweede ronde krijgt een ploeg die een wedstrijd wint drie punten, de verliezer nul punten. Bij gelijk spel krijgen beide ploegen één punt. In de daaropvolgende plaatsingswedstrijden zal, bij een eventuele gelijke stand, strafschoppen beslissen over winst en verlies. Elke ploeg neemt drie strafschoppen. Als de stand daarna nog gelijk, geeft elke ploeg om beurt één strafschop tot één ploeg wel en de ander niet faalt. 14. De wedstrijden beginnen stipt op het aanvangsuur. Beide ploegen moeten acht minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het aangeduide terrein.

3 15. De wedstrijdkalender wordt door de organisatoren van de Olivier de Duivelcup opgesteld. Elke deelnemende ploeg ontvangt een tijdschema waaraan zij zich strikt dienen te houden. Een ploeg die niet aanwezig is op het aanvangsuur verliest de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0). 16. Bij een forfait wordt de waarborg niet terugbetaald. 17. Tijdens alle wedstrijden mag men onbeperkt vervangen. 18. Bij gelijkheid van punten na de schiftingswedstrijden wordt in volgorde rekening gehouden met de volgende normen om verder verschil te maken: - meest gewonnen wedstrijden; - meest gescoorde doelpunten; - minst aantal tegendoelpunten; - uitslag onderling duel; - lottrekking door de organisatie; 19. Alle ploegen hebben het recht de spelerslijst te controleren aan de hand van de identiteitskaarten, na te gaan of geschorste of uitgesloten spelers al dan niet meedoen. Onregelmatigheden worden onmiddellijk aan de dienstdoende scheidsrechter gemeld. Indien de scheidsrechter een inbreuk op het reglement bevestigt, wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt en verliest de overtredende ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0). Aan de overtredende ploeg wordt eveneens de waarborg niet terugbetaald. Let op: na afloop van de wedstrijd kan in verband met opgestelde spelers geen klacht meer ingediend worden noch bij de scheidsrechter, noch bij de organisatie. 20. Tijdens de wedstrijd kunnen ook leden van de organisatie van de Olivier de Duivelcup controles uitvoeren, met hoger vermelde sancties bij overtredingen als gevolg. 21. Per wedstrijd krijgt de scheidsrechter een wedstrijdkaartje waarop de gegevens van de respectievelijke wedstrijd vermeld staan (inclusief de geschorste spelers voor de wedstrijd). De scheidsrechter vermeldt op het wedstrijdkaartje de eindstand en de namen van spelers die bestraft werden met een gele of rode kaart. 22. De organisatie behandelt elke klacht. De beslissing van de organisatie kan echter niet aangevochten worden. 23. Een speler die tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, moet zijn naam melden aan de scheidsrechter. Doet hij dit niet of geeft hij een valse naam, dan verliest de ploeg van de bewuste speler de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0) en wordt de speler uitgesloten van deelname aan het vervolg van het tornooi. Daarenboven wordt de waarborg in dit geval niet terugbetaald aan de overtredende ploeg. 24. Wie bestraft wordt met een gele kaart mag de wedstrijd niet verder spelen, maar mag wel gewisseld worden. Bij een rode kaart moet de speler voor de rest van de wedstrijd het veld verlaten en kan geen wisselspeler ingebracht worden. Voor elke gele kaart wordt 1 euro afgehouden van de waarborg, voor een rode kaart 3 euro. 25. Drie gele kaarten voor één en dezelfde speler betekent dat die speler de daaropvolgende wedstrijd geschorst is. Bij een rode kaart is de speler eveneens geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd en wordt de ploegverantwoordelijke op de hoogte van de duur van de schorsing. De duur is afhankelijk van de ernst van de gepleegde feiten en kan variëren van één wedstrijd tot uitsluiting van de betrokken speler voor de rest van het tornooi. De duur van de schorsing wordt bepaald door de organisatie en kan niet betwist worden. 26. De organisatoren zorgen voor scheidsrechters. De organisatoren duiden de scheidsrechters aan per wedstrijd. Beslissingen van de scheidsrechters zijn onaanvechtbaar. 27. Elke deelnemer krijgt een aandenken.

4 28. De scheidsrechters geven bij elke wedstrijden aan elke ploeg een quotering, variërend van 0 tot 5 punten. Uiterst faire ploegen krijgen maximaal drie punten, uiterst unfaire minimaal nul punten. Alle deze quoteringen worden per ploeg opgeteld. Wie het meest punten heeft, gaat lopen met de Easy Pay Fairplaycup. 29. Alleen tijdens de prijsuitreiking wordt de waarborg, eventueel in mindering gebracht wegens hoger vermelde sancties, terugbetaald. 30. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 31. Bij kwetsuren kan u zich wenden tot de Rode Kruisstand. In het wedstrijdsecretariaat kan u, indien nodig, verzekeringsdocumenten bekomen. 32. De organisatoren kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijziging. 33. Elke deelnemende ploeg erkent een exemplaar van het reglement te hebben ontvangen en van de inhoud kennis genomen te hebben.

5 2. Belangrijkste zaalvoetbalregels Doelman In zijn doelgebied mag de keeper de bal met de handen en voeten spelen, er buiten wordt hij als een veldspeler beschouwd. Wanneer de keeper de bal in het doelgebied met de handen vangt, moet hij de bal vervolgens wegwerken rekening houdend met volgende voorschriften: - het wegwerken mag zowel met de voet als met de hand gebeuren; - wanneer de doelman de bal met de handen of met de voet terug in het spel heeft gebracht, mag hij een terugspeelbal enkel met de voet spelen, ook in het doelgebied; - de doelman mag de bal niet in zijn handen houden om tijd te winnen (3 secondenregel); - elke fout tegen bovenvermelde speelfases wordt bestraft met een onrechtstreekse vrije trap. De bal wordt op de cirkellijn die het doelgebied afbakent gelegd, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de fout gebeurde; - Een doelman mag de bal niet naar zichzelf spelen bij een spelhervatting. Wisselen Vliegende wissels mogen uitgevoerd worden zonder dat hiervoor de wedstrijd moet gestaakt worden. Een wisselspeler mag het veld betreden nadat een gewisselde speler het veld heeft verlaten en mag onmiddellijk aan het spel deelnemen. Overzicht fouten en bestraffingen De ploeg van de speler die opzettelijk één der volgende fouten begaat, dient bestraft te worden met een onrechtstreekse vrije schop tegen (toegekend aan de tegenpartij): - spelen op een manier die door de scheidsrechter als gevaarlijk voor de tegenstrever wordt beoordeeld, evenwel zonder dat er contact mag zijn, in welk geval er een rechtstreekse vrije schop moet gegeven worden; - de tegenstander zachtjes en met de schouder, aanvallen wanneer de bal niet binnen spelbereik of in de lucht is; - zonder de bal te spelen, de tegenstander met het lichaam hinderen; - de doelman van de tegenpartij aanvallen of hem beletten de bal weg te werken (terug in te brengen) wanneer hij deze in zijn doelgebied opgevangen heeft; - wanneer de doelman de bal over de middellijn gegooid heeft zonder door een speler aangeraakt te zijn; - wanneer opzettelijk tijd wordt gewonnen; - ieder onwelvoeglijk gedrag tegen de scheidsrechter, tegenstanders, medespelers, officials of toeschouwers. - op een medespeler leunen om de bal te spelen of trachten te spelen; - de bal met een hakbeweging (door)spelen

6 De ploeg van een speler die opzettelijk een van de volgende fouten begaat, dient bestraft te worden met een rechtstreekse vrije schop tegen (toegekend aan de tegenpartij): - een tegenstander een trap geven of trachten te geven; - een tegenstander een voetje lichten, t.t.z. een tegenstander doen vallen of dit proberen te doen, hetzij met het been, de voet, hetzij door zich voor of achter hem te bukken of door op hem te springen; - een tegenstander aanvallen op een gewelddadige en/of gevaarlijke manier; - een tegenstander slaan of dit proberen te doen. Spuwen = slaan. - een tegenstander vast- of tegenhouden, hetzij bij een lichaamsdeel, hetzij bij een gedeelte van zijn uitrusting; - een tegenstander duwen; - zich voor, achter of opzij van de tegenstander op de grond werpen teneinde de bal met de voet te spelen. Slidings zijn onder geen beding toegelaten; - met de voetzool de bal blokkeren die zich in de voeten van de tegenstander bevindt op het ogenblik dat de tegenstander de bal gaat trappen. - de bal met de handen of de arm spelen, t.t.z. de bal dragen, slaan of voortbewegen met de hand of arm. Deze richtlijn geldt niet voor doelmannen binnen hun doelgebied; Wanneer één van deze fouten door een speler wordt begaan in het doelgebied van zijn doelman, wordt de rechtstreekse vrije trap omgezet in een strafschop. Daarnaast kan de scheidsrechter bij alle hier bovenvermelde fouten ook een individuele sanctie opleggen aan de speler die een overtreding begaat. Bij een gele kaart wordt de speler uitgesloten voor de rest van de wedstrijd, maar mag een andere speler zijn plaats vervangen. Bij een rode kaart wordt de speler uitgesloten en mag hij niet vervangen worden. De uitgesloten speler is daarenboven meteen geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd (tenzij de organisatie hierover anders beslist) Bij elke vrije trap staat de tegenpartij (muur, ) op minstens 5 meter van de bal. Strafschoppen nemen Het trappen van een strafschop gebeurt als volgt: - de bal moet door de speler die de strafschop neemt op het strafschoppunt gelegd worden. De scheidsrechter is de enige die te oordelen heeft of de bal correct ligt. - Alle actieve spelers, met uitzondering van de doelman van de tegenpartij, moeten zich binnen het speelveld maar buiten het doelgebied bevinden en op minimum 5 meter van de bal. - De doelman moet met beide voeten op de doellijn tussen de doelpalen staan. Hij mag zijn voeten niet bewegen tot de strafschopnemer de bal raakt. - De strafschopnemer moet met het aangezicht naar het doel en de bal staan en mag bij het trappen zijn aanloop niet onderbreken. - De strafschopnemer moet de bal in één tijd naar doel trappen. - De toelating om een strafschop te trappen, moet door de scheidsrechter met een fluitsignaal gegeven worden.

7 Doelworp/intrap/hoekschop Wanneer de bal volledig over de achterlijn gaat en niet door een speler van de op dat ogenblik verdedigende ploeg wordt aangeraakt moet de doelman vanuit zijn doelgebied de bal ingooien. Deze doelworp moet uitgevoerd worden volgens de hierna vermelde voorschriften: - de doelman moet de bal terug in het spel brengen met de hand en van binnen zijn doelgebied; - de ingegooide bal moet de grond of een speler binnen de speelhelft van de doelman raken. Gooit de doelman over de middellijn zonder dat een speler de bal raakt, dan wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenstander ter hoogte van de plaats waar de bal de grond raakt; - de bal is in het spel zodra de bal de lijn die het doelgebied afbakent, overschreden heeft; - alle spelers van de tegenpartij moeten zich buiten het doelgebied bevinden en mogen er slechts inkomen nadat de bal terug in het spel gebracht is. Wanneer de bal over één van de twee zijlijnen gaat, dan mag één van de spelers van de ploeg die de bal niet als laatste aanraakte de bal intrappen. De intrap wordt gegeven op de plaats waar de bal over de lijn gaat. De bal moet bij het intrappen op de lijn liggen Een hoekschop tenslotte wordt toegekend wanneer de bal volledig over de doellijn gerold is en de bal het laatst aangeraakt is door een speler van de op dat ogenblik verdedigende ploeg. De spelers van de tegenpartij staan bij het nemen van de hoekschop op minstens vijf meter afstand van de bal.

8 3. Wedstrijdkalender 10 Olivier de Duivelcup 1. indeling van de poules (eerste ronde / 9.00 tot 12.00) POULE A - (1) VOEGWERKEN VYNCKE - (2) VEGA BIKE - (3) FC DOPSGEWIJS - (4) DE KEET POULE B - (1) TOPOPKOT - (2) DUCKSTARS - (3) DE YONKIES - (4) LAZIO STOMA POULE C - (1) SQUADRA D ORO - (2) MVC DE ARGENTIJNTJES - (3) FC SIXPACK - (4) DE NACHTWACHT POULE D - (1) RAPID BARATI - (2) JIPIEKAJEE JUPILERKAJOO - (3) AB LEMIERE - (4) BOCA DOWN UNDER POULE E - (1) FC PIRAMED - (2) DUJARDIN FOODS - (3) DE CARIENTJES - (4) VREUGD, DEUGD & SCURDIGHEID POULE F - (1) MINNE GARDENS - (2) MVC THE GENTLEMENS - (3) MVC T SLOEFKE - (4) SPORTING REYERS

9 2. 1 Ronde - poulewedstrijden (9u-13u) 9u00 (t1) VOEGWERKEN VYNCKE VEGA BIKE (t2) FC DOPSGEWIJS DE KEET (t3) TOPOPKOT - DUCKSTARS (t4) DE YONKIES LAZIO STOMA 9u20 (t1) SQUADRA D ORO MVC DE ARGENTIJNTJES (t2) FC SIXPACK DE NACHTWACHT (t3) RAPID BARATI JIPIEKAJEE JUPILERKAJOO (t4) AB LEMIERE BOCA DOWN UNDER 9u40 (t1) FC PIRAMED DUJARDIN FOODS (t2) DE CARIENTJES VREUGD, DEUGD & SCURDIGHEID (t3) MINNE GARDENS MVC THE GENTLEMENS (t4) MVC T SLOEFKE SPORTING REYERS 10u00 (t1) LAZIO STOMA TOPOPKOT (t2) DUCKSTARS DE YONKIES (t3) DE KEET VOEGWERKEN VYNCKE (t4) VEGA BIKE FC DOPSGEWIJS

10 10u20 (t1) BOCA DOWN UNDER RAPID BARATI (t2) JIPIEKAJEE JUPILERKAJOO AB LEMIERE (t3) DE NACHTWACHT SQUADRA D ORO (t4) MVC DE ARGENTIJNTJES FC SIXPACK 10u40 (t1) SPORTING REYERS - MINNE GARDENS (t2) MVC THE GENTLEMENS MVC T SLOEFKE (t3) VREUGD, DEUGD & SCURDIGHEID FC PIRAMED (t4) DUJARDIN FOODS DE CARIENTJES 11u00 (t1) TOPOPKOT DE YONKIES (t2) DE KEET VEGA BIKE (t3) LAZIO STOMA - DUCKSTARS (t4) VOEGWERKEN VYNCKE FC DOPSGEWIJS 11u20 (t1) RAPID BARATI AB LEMIERE (t2) DE NACHTWACHT MVC DE ARGENTIJNTJES (t3) BOCA DOWN UNDER JIPIEKAJEE JUPILERKAJOO (t4) SQUADRA D ORO FC SIXPACK 11u40 (t1) MINNE GARDENS MVC T SLOEFKE (t2) VREUGD, DEUGD & SCURDIGHEID - DUJARDIN FOODS (t3) SPORTING REYERS MVC THE GENTLEMENS (t4) FC PIRAMED DE CARIENTJES

11 3. eindstand na de 1 ronde POULE A POULE B POULE C POULE D POULE E POULE F

12 4. Indeling van de poules 2 de ronde (12u40 17u00) POULE AA (wedstrijden tussen teams uit zelfde poule (ronde 1) worden niet herspeeld, maar het resultaat van die eerdere confrontatie wordt wel meegeteld in ronde 2) - (1) (A1 : eerste uit poule A eerste ronde) - (2) (A2 : tweede uit poule A eerste ronde) - (3) (B1 : eerste uit poule B eerste ronde) - (4) (B2 : tweede uit poule B eerste ronde) - (5) (C1 : eerste uit poule C eerste ronde) - (6) (C2 : tweede uit poule C eerste ronde) POULE BB (wedstrijden tussen teams uit zelfde poule (ronde 1) worden niet herspeeld, maar het resultaat van die eerdere confrontatie wordt wel meegeteld in ronde 2) - (1) (D1 : eerste uit poule D eerste ronde) - (2) (D2 : tweede uit poule D eerste ronde) - (3) (E1 : eerste uit poule E eerste ronde) - (4) (E2 : tweede uit poule E eerste ronde) - (5) (F1 : eerste uit poule F eerste ronde) - (6) (F2 : tweede uit poule F eerste ronde) POULE CC - (1) (A3 : derde uit poule A eerste ronde) - (2) (B3 : derde uit poule B eerste ronde) - (3) (C3 : derde uit poule C eerste ronde) - (4) (D3 : derde uit poule D eerste ronde) - (5) (E3 : derde uit poule E eerste ronde) - (6) (F3 : derde uit poule F eerste ronde) POULE DD - (1) (A4 : vierde uit poule A eerste ronde) - (2) (B4 : vierde uit poule B eerste ronde) - (3) (C4 : vierde uit poule C eerste ronde) - (4) (D4 : vierde uit poule D eerste ronde) - (5) (E4 : vierde uit poule E eerste ronde) - (6) (F4 : vierde uit poule F eerste ronde)

13 5. poulewedstrijden 2 ronde (12.40u-17.00u) 12u40 (t1) CC1 CC6 (t2) CC4 CC5 (t3) DD1 DD6 (t4) DD4 DD5 13u00 (t1) AA6 AA2 (t2) BB6 BB2 (t3) CC3 CC2 (t4) DD3 DD2 13u20 (t1) AA4 AA5 (t2) AA3 AA1 (t3) BB4 BB5 (t4) BB3 BB1 13u40 (t1) DD2 DD4 (t2) DD5 DD1 (t3) CC2 CC4

14 (t4) CC5 CC1 14u00 (t1) BB2 BB4 (t2) AA2 AA4 (t3) DD6 DD3 (t4) CC6 CC3 14u20 (t1) BB5 BB3 (t2) BB1 BB6 (t3) AA5 AA3 (t4) AA1 AA6 14u40 (t1) CC1 - CC2 (t2) CC4- CC3 (t3) DD1-DD2 (t4) DD4-DD3 15u00 (t1) AA4-AA6 (t2) BB4-BB6

15 (t3) CC6-CC5 (t4) DD6-DD5 15u20 (t1) AA3-AA2 (t2) AA5-AA1 (t3) BB3-BB2 (t4) BB5-BB1 15u40 (t1) DD3-DD5 (t2) DD4-DD1 (t3) CC3-CC5 (t4) CC4-CC1 16u00 (t1) BB2-BB5 (t2) AA2-AA5 (t3) DD2-DD6 (t4) CC2-CC6

16 16u20 (t1) BB1-BB4 (t2) BB6-BB3 (t3) AA1-AA4 (t4) AA6-AA3 16u40 (t1) DD1 DD3 (t2) DD6 DD4 (t3) DD5 DD2 17u00 (t2) CC1 CC3 (t3) CC6 CC4 (t4) CC5 CC2

17 6. eindstand na de 2 ronde POULE AA POULE BB POULE CC 1. (13 plaats) 2. (14 plaats) 3. (15 plaats) 4. (16 plaats) 5. (17 plaats) 6. (18 plaats) POULE DD 1. (19 plaats) 2. (20 plaats) 3. (21 plaats) 4. (22 plaats) 5. (23 plaats) 6. (24 plaats)

18 7. finalewedstrijden (17.00 tot 18.15) 17u00 11/12 plaats (t1) 6 Poule BB 6 Poule AA 17u20 9/10 plaats (t4) 5 Poule BB 5 Poule AA 7/8 plaats (t3) 4 Poule BB 4 Poule AA 5/6 plaats (t2) 3 Poule AA 3 Poule BB 3/4 plaats (t1) 2 Poule AA 2 Poule BB 17u40 Finale (t1) 1 Poule BB 1 Poule AA

19 8. Eindstand

20 Spelerlijst (bijlage 1) NAAM PLOEG: PLOEGVERANTWOORDELIJKE: TEL/GSM: SHIRT-KLEUREN: NAAM SPELER RUG NUMMER #KAARTEN LIEFST OP VOORHAND BEZORGEN AAN DE ORGANISATIE VIA MAIL INDIEN ONMOGELLIJK TEN LAATSTE DERTIG MINUTEN VOOR EERSTE WEDSTRIJD BEZORGEN AAN HET TORNOOISECRETARIAAT

1 RONDE WEDSTRIJDEN POULE A

1 RONDE WEDSTRIJDEN POULE A WEDSTRIJDEN POULE A 9u00 1 A1 VOEGWERKEN VYNCKE - VEGA BIKE A2 9u00 2 A3 FC DOPSGEWIJS - DE KEET A4 10u00 3 A4 DE KEET - VOEGWERKEN VYNCKE A1 10u00 4 A2 VEGA BIKE - FC DOPSGEWIJS A3 11u00 2 A4 DE KEET

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET ZAALVOETBAL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR_ZAALVOETBAL uitgave 2015 1 Algemene voorwaarden Het zaalvoetbal valt onder

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap :

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : OPLOSSINGEN Reglemententest 2013-2014 Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : a. mag de bal met hand ingerold worden. (moet met de voet) b. wordt de bal met voet ingetrapt in de omgeving

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

3e MINIFOOT BY NIGHT

3e MINIFOOT BY NIGHT Jong Geraardsbergen vzw Terreinen: Wilgierstadion Voldersstraat 32 9500 Geraardsbergen Tel: 054/41 63 25 Secretaris/GC: Karla Bronselaer Onkerzelestraat 202 9500 Geraardsbergen Tel: 0474/78 88 07 Kleuren:

Nadere informatie

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015 REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015 1. De competitie wordt gespeeld met de regels volgens de reglementen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond aangevuld met de punten die volgen. 2. Scheidsrechters:

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

1 e MINIFOOT BY NIGHT

1 e MINIFOOT BY NIGHT Jong Geraardsbergen vzw Terreinen: Wilgierstadion Voldersstraat 32 9500 Geraardsbergen Tel: 054/41 63 25 Kleuren: blauw-geel Stamnummer KBVB: 08349 Secretaris/GC: Karla Bronselaer Onkerzelestraat 202 9500

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 1. CATEGORIEEN 3de - 4de leerjaar: jongens - meisjes 5de - 6de leerjaar: jongens - meisjes 2. DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3. MATERIAAL VOETBAL MINIVOETBAL

Nadere informatie

Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017

Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017 Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017 1) Kledij 1.1 De doelman dient zich van uitrusting te onderscheiden met zijn ploeggenoten 1.2 Beenbeschermers zijn niet verplicht maar wel aan te raden! 1.3 Ijzeren

Nadere informatie

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wat? Voetbaltornooi voor de clubs uit de G-voetbalcompetities 1 1. Tornooi-informatie De eerste wedstrijden

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U10. Vrijdag 30 december 2016

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U10. Vrijdag 30 december 2016 9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U10 Vrijdag 30 december 2016 Deelnemende ploegen : KSV Moorsele 1 KSV Moorsele 2 FC Gullegem KRC Harelbeke SK Geluwe FCE Kuurne SV Wevelgem

Nadere informatie

8 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele

8 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele 8 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U8 Zondag 27 december 205 Deelnemende ploegen : FC Gullegem KFC Izegem KFC Marke KSV Moorsele KSV Moorsele 2 SV Wevelgem City SV Wevelgem

Nadere informatie

U11 Groep 1 (Namiddag)

U11 Groep 1 (Namiddag) 6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele U Groep (Namiddag) ZATERDAG 28 december 203 Deelnemende ploegen : FC Gullegem Club Roeselare KE Wervik KSC Menen KSK Vlamertinge KFC Izegem

Nadere informatie

6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele. U9 (Voormiddag) ZATERDAG 28 december 2013

6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele. U9 (Voormiddag) ZATERDAG 28 december 2013 6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele U9 (Voormiddag) ZATERDAG 28 december 203 Deelnemende ploegen : Ol. Ledegem Club Roeselare KSV De Ruiter FC Gullegem SW Harelbeke SK Torhout

Nadere informatie

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop Minivoetbaltornooi Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door Supportersclub De Wanhoop 27 & 28 Mei 2017 Deelnemende Ploegen Groep A Latje Trap uitkleden en wassen in kleedkamer 1 Wolfpack

Nadere informatie

6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele. U10 (Namiddag) ZONDAG 29 december 2013

6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele. U10 (Namiddag) ZONDAG 29 december 2013 6 de Vlasserscup Indoorhappening SV Wevelgem City KSV Moorsele U0 (Namiddag) ZONDAG 29 december 203 Deelnemende ploegen : R. Lauwe FCE Kuurne Ol. Ledegem KSK Vlamertinge FC Gullegem SW Harelbeke KRC Bissegem

Nadere informatie

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2017-2018 1. De competitie wordt gespeeld met de regels volgens de reglementen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond aangevuld met de punten die volgen. 2. Scheidsrechters:

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U11. Zaterdag 31 december 2016

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U11. Zaterdag 31 december 2016 9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U11 Zaterdag 31 december 2016 Deelnemende ploegen : FC Gullegem Olympic Ledegem KSV Moorsele Racing Waregem FCE Kuurne SV Wevelgem City 1

Nadere informatie

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop Minivoetbaltornooi Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door Supportersclub De Wanhoop 28 & 29 Mei 2016 Deelnemende Ploegen Groep A Boempa en de kids uitkleden en wassen in kleedkamer 1 KV

Nadere informatie

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Woensdag 17 februari 2016 Sportcomplex van KVK Westhoek Een initiatief van de Club Academy van Club Brugge KV in samenwerking met de

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie Voorwoord Namens de organisatie heten wij u van harte welkom op het KGU Horeca Mini Straatvoetbaltoernooi 2015. Het evenement zal dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden. De organisatie van het KGU Horeca

Nadere informatie

16de INDOOR MINI-VOETBAL EN ZAALVOETBAL TORNOOI KVV LAARNE-KALKEN OP DINSDAG 27 EN WOENSDAG 28 DECEMBER 2016

16de INDOOR MINI-VOETBAL EN ZAALVOETBAL TORNOOI KVV LAARNE-KALKEN OP DINSDAG 27 EN WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 16de INDOOR MINI-VOETBAL EN ZAALVOETBAL TORNOOI KVV LAARNE-KALKEN OP DINSDAG 27 EN WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 Het doet de jeugdspelers en het bestuur van KVV Laarne-Kalken bijzonder veel plezier u te mogen

Nadere informatie

OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2010

OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2010 OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2010 NUTTIGE INLICHTINGEN - Het tornooi gaat door op zaterdag 26 juni 2010 op de gemeentelijke sportterreinen van Wingene, met aanvang om 08.55 u. Er wordt gespeeld

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

TAB DEN THIJS HERENTALS

TAB DEN THIJS HERENTALS 23ste Memorial " Luc De Rijck " zondag 24 mei 2015 Reeksen Reeks A Real Tigeros Bushido C mon FC Vonder Walem Boys Le Future Reeks B Forza Juno De machiene van de hei tikkie heen tikkie terug BBG T Spel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Het speelveld Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. De zandlaag is circa 30 cm. hoog De afmetingen van het speelveld zijn 16 meter lang en

Nadere informatie

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop Minivoetbaltornooi Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door Supportersclub De Wanhoop 24 & 25 Mei 2014 Deelnemende Ploegen Groep A 50gr kop & 7 schellekes kees uitkleden en wassen in kleedkamer

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele

9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele 9 e Vlasserscup Indoor happening SV Wevelgem City KSV Moorsele U7 Donderdag 29 december 2016 Deelnemende ploegen : KSV Moorsele 1 KSV Moorsele 2 SV Wevelgem City 1 SV Wevelgem City 2 FCE Kuurne Olympic

Nadere informatie

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE SEIZOEN 2013-2014 Het spel: Het spel bestaat uit 2 ploegen, om de wedstrijd te beginnen moet een ploeg uit minimum 4 spelers bestaan. Indien er tijdens

Nadere informatie

KVV VLAAMSE ARDENNEN

KVV VLAAMSE ARDENNEN Jeugdwerking KVV Vlaamse Ardennen verwelkomt u op het 17e KVVVA Indoortornooi U6 tem U11 Zaterdag 23 december 2017 Sporthal t Rosco Leuzesesteenweg 241 9600 Ronse Tornooiverantwoordelijken: Amaury Ghistelinck

Nadere informatie

Zaterdag 2 januari 2016 INDOORCUP. U7 ploegen. Sportoase Eburons Dome te Tongeren

Zaterdag 2 januari 2016 INDOORCUP. U7 ploegen. Sportoase Eburons Dome te Tongeren Zaterdag januari 06 INDOORCUP U7 ploegen Sportoase Eburons Dome te Tongeren - We spelen met de regels van de K.B.V.B TORNOOIREGLEMENT EYCKEN INDOOR CUP - Elke wedstijd duurt 0 minuten zonder pauze. - Bij

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

Toernooireglement Lommel Futsal Week 2016

Toernooireglement Lommel Futsal Week 2016 Toernooireglement 1. Algemeen 1.1. Organisatie - De Lommel Futsal Week is een organisatie van de. - De deelname aan de Lommel Futsal Week geschiedt volledig op eigen risico. - De organisatie is niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

19 KERST INDOORTORNOOI 2017 K STORMVOGELS LOPPEM

19 KERST INDOORTORNOOI 2017 K STORMVOGELS LOPPEM 19 KERST INDOORTORNOOI 2017 K STORMVOGELS LOPPEM - 6136 SPORTCENTRUM DE STROOIEN HANE ALBERT VAN CALOENSTRAAT 2-8210 LOPPEM DINSDAG 26 DECEMBER 2017 U6 U12 van 08.30 tot 13.00 uur U8 van 13.00 tot 16.00

Nadere informatie

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement Belgian Homeless Cup 2014 - Wedstrijdreglement Alle BHC regels zijn bindend voor alle erkende en deelnemende teams aan de Belgian Homeless Cup. Deelnemers die gezien hun medisch achtergrond niet mogen

Nadere informatie

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop

Minivoetbaltornooi. Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door. Supportersclub De Wanhoop Minivoetbaltornooi Ingericht op de terreinen van FC Meensel-Kiezegem door Supportersclub De Wanhoop 30 & 31 Mei 2015 Deelnemende Ploegen Groep A De chocosjotters uitkleden en wassen in kleedkamer 1 VC

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014)

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) A. ALGEMEEN REGLEMENT 1. Elke ploeg heeft een benaming en 1 vaste truienkleur. Elke ploeg heeft een

Nadere informatie

Preminiemen U10. Preminiemen U11. Deelnemende ploegen. Beste sportvrienden,

Preminiemen U10. Preminiemen U11. Deelnemende ploegen. Beste sportvrienden, Vrijdag 6 Mei 2016 Beste sportvrienden, Het jeugdbestuur van SC Zonnebeke bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan ons preminiementornooi. Per ploeg mogen trainer en afgevaardigde gratis binnen met

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams De veranderingen zijn GEEL gemarkeerd. Hoe ziet het speelveld eruit?.. Veldmarkeringen in de vorm van hoekvlaggen

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND e.o. te Purmerend

Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND e.o. te Purmerend Voetbalvereniging Z.O.Beemster 22e Z.O.B. RABOBANK Waterland e.o. Jeugdzaalvoetbaltoernooi D, E en F pupillen 27 en 28 december 2010 sporthal De Beukenkamp te Purmerend Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13 S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Woensdag 28 december 2016 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen U12 Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede 2505 Geel - Rood - Rood SC Zonnebeke

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen. De achterlijn en middenlijn

Nadere informatie

Meisjesvoetbaltornooi 2017

Meisjesvoetbaltornooi 2017 Meisjesvoetbaltornooi 2017 Woensdag 26 april 2017 op Vlug Vooruit Merksem In samenwerking met: BELANGRIJKE INFORMATIE Datum: Woensdag 26 april 2017 van 14u00 17u00. Alle ploegen worden minstens 30 minuten

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017 40 e editie van het ASWH O13-1 zaaltoernooi te Hendrik Ido Ambacht 05 januari 2017 2 WELKOM DEELNEMERS De ASWH wisselbeker staat weer centraal tijdens dit ASWH O13-1pupillentoernooi dat maar liefst voor

Nadere informatie

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Schoolzaalvoetbaltoernooi Schoolzaalvoetbaltoernooi Voor wie Groep 7 en 8 Waar Maaspoort Sports & Events Marathonloop 1 5235 AA s-hertogenbosch Tel: (073) 64 94 222 Wanneer Maandag 27 december 2010 Tijden Start toernooi: 09.00

Nadere informatie

Spelregels Achttal hockey

Spelregels Achttal hockey Spelregels Achttal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? 15m.. speelrichting 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

5 de SCHOLIEREN- & JUNIORENTORNOOI op zaterdag 8 april 2017

5 de SCHOLIEREN- & JUNIORENTORNOOI op zaterdag 8 april 2017 ALGEMEEN TORNOOIREGLEMENT INSCHRIJVINGEN 1. Het tornooi wordt voorbehouden aan KVV-clubs: alle spelers zijn aangesloten bij een KVV-club en beschikken over een lidkaart van het KVV. 2. De inschrijving

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2017-2018 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal

Nadere informatie

KVV-JEUGDCUP Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne. In samenwerking met:

KVV-JEUGDCUP Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne. In samenwerking met: KVV-JEUGDCUP 2016 Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne In samenwerking met: BELANGRIJKE INFORMATIE Datum: Zondag 1 mei 2016 Alle clubs worden minstens 45 minuten voor de start van

Nadere informatie

REGLEMENT MINIVOETBAL HERNIEUWENBURG - WINTERCOMPETITIE

REGLEMENT MINIVOETBAL HERNIEUWENBURG - WINTERCOMPETITIE GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE Dienst Vrije Tijd Rijksweg 314, B 8710 Wielsbek Email : vrijetijd@wielsbeke.be URL: http://www.wielsbeke.be REGLEMENT MINIVOETBAL HERNIEUWENBURG - WINTERCOMPETITIE 2009-2010 1.

Nadere informatie

REGLEMENT. 4 september 2016

REGLEMENT. 4 september 2016 1 REGLEMENT 4 september 2016 Inhoudstafel Fairplay charter 3 Regel 1: Speelveld 4 Regel 2: Poules 4 Regel 3: Bal 6 Regel 4: Aantal spelers 7 Regel 5: Uitrusting van de spelers 7 Regel 6: Scheidsrechter

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste beginnende D speler, Om je alvast een beetje te helpen met de overstap van de E naar de D hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen

Nadere informatie

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel Wijziging spelregels, seizoen 2015 2016 Vier regels zijn veranderd of werden opnieuw ingebracht : 1. Een team bestaat uit maximaal twaalf personen, waarvan ten hoogste zes spelers in het veld en de overige

Nadere informatie

BAVIK CUP Reglement en Speelschema

BAVIK CUP Reglement en Speelschema BAVIK CUP 2014 Reglement en Speelschema REGLEMENT BAVIK CUP 2014 Algemeen 1. Dit tornooi wordt georganiseerd door KV Kortrijk stamnummer 19. 2. De Bavik Cup gaat door op de KVK Jeugdacademie Adres: WEVERSSTRAAT

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Leuth, 9 december 2013 [1] Inhoud Doel... 3 Taak... 4 Voor aanvang van een wedstrijd... 4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:....

Nadere informatie

WALKING FOOTBALL SPELREGELS

WALKING FOOTBALL SPELREGELS ALGEMEEN PRINCIPE Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal uitzonderingen, namelijk; er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers.

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2016 2017 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 De KNVB Schoolvoetbalreglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

15m. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

15m. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

SV Sint-Jozef Mortsel paastornooi zaterdag 26 maart indeling terreinen. kantine

SV Sint-Jozef Mortsel paastornooi zaterdag 26 maart indeling terreinen. kantine indeling terreinen E B D A C kantine reeksindeling pupillen 09-10 - Valaarhof - Hemiksem pupillen 07-08 - Driehoek - Valaarhof - Belgica - Groenendaal mini miniemen - Berkenrode - Groenenhoek - Belgica

Nadere informatie

Positionering op het veld

Positionering op het veld Positionering op het veld Gevaarlijke positionering van de wisselspelers. Bovendien moeilijk te zien wie meedoet en wie niet. Juiste positionering van de coach en de scheidsrechter: ver genoeg van de bal

Nadere informatie

H E T 16 de D A M E S V O E T B A L T O R N O O I

H E T 16 de D A M E S V O E T B A L T O R N O O I De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseert H E T 16 de D A M E S V O E T B A L T O R N O O I Woensdag 1 mei 2013 van 10u00 tot 18u00 op de terreinen van Noorse te Kapellen In samenwerking met : 2 PRAKTISCHE

Nadere informatie

Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's

Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's Spelregels 3-tal, 6-tal en 8-talhockey bij de mini's Spelregels drietalhockey: Bij het minihockey heeft de spelbegeleider een 'lerende' taak en ziet deze er op toe dat sportief en veilig gespeeld wordt.

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Inhoud Doel...3 Taak...4 Voor aanvang van een wedstrijd...4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:...4 Welke positie moet een assistent

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels drietal hockey Hoe ziet een speelveld er uit? 5m 5m 2m 5m 2m 2m speelrichting speelrichting 2m 2m 2m 5m 5m 5m 5m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Nadere informatie

Geraardsbergsestraat 30, 9570 Lierde

Geraardsbergsestraat 30, 9570 Lierde Terreinen VCE Deftinge: Geraardsbergsestraat 30, 9570 Lierde Inhoudstafel Voorwoord 2 Tornooireglement 3 1. Algemeen 3 2. Wedstrijdreglement 4 3. Disciplinair 5 Deelnemende ploegen 6 Tornooischema 7 1.

Nadere informatie

Spelregels zestal hockey

Spelregels zestal hockey Spelregels zestal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? speelrichting speelrichting. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Zoals in de tekening weergegeven kunnen

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

R E G L E M E N T S P E L R E G E L S

R E G L E M E N T S P E L R E G E L S R E G L E M E N T 1. Het schoeisel moet bestaan uit trim- of gymschoenen, die niet buiten gedragen zijn. 2. Iedere deelnemer dient verplicht het tenue van de eigen vereniging te dragen. Er worden geen

Nadere informatie

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter)

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Informatie over functie van ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Delta Sports Scheidsrechter commissie Houten, september 2014 Inhoudsopgave Doel Taak Voor aanvang van een wedstrijd Wanneer moet een

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter De assistent-scheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? pagina 1 van 13 1. De aftrap * De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

Van de E naar de D!! Wat nu??

Van de E naar de D!! Wat nu?? Van de E naar de D!! Wat nu?? Informatie voor DSVP-spelers die op een groot veld gaan spelen. Bij de overgang van de E naar de D veranderen er plotseling een groot aantal dingen die in de E zo gewoon waren.

Nadere informatie

H E T 20 ste D A M E S V E L D V O E T B A L T O R N O O I

H E T 20 ste D A M E S V E L D V O E T B A L T O R N O O I De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseert H E T 20 ste D A M E S V E L D V O E T B A L T O R N O O I Maandag 1 mei 2017 van 10u00 tot 17u00 op de terreinen van Noorse te Kapellen In samenwerking met:

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

Spelregels zestal hockey

Spelregels zestal hockey Spelregels zestal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? speelrichting speelrichting. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Zoals in de tekening weergegeven kunnen

Nadere informatie

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28!

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! Spelregels informatieavond Samenstelling: Evelien Peters,William Aengenend & Jaap Arts Welkom Inhoud 1. Introductie 2. Spelregels 3. De assistent

Nadere informatie

D 1 Toernooi 24 augustus Toernooi info

D 1 Toernooi 24 augustus Toernooi info D 1 Toernooi 24 augustus 2014 Toernooi info Beste voetbalvrienden, Voor het 4e seizoen al weer organiseren wij het D 1 toernooi. Laten we allereerst duimen voor een mooie, niet al te warme, droge dag.

Nadere informatie

K. KAULILLE FC LIMBURGS KAMPIOENSCHAP. PENALTY CUP voor PLOEGEN

K. KAULILLE FC LIMBURGS KAMPIOENSCHAP. PENALTY CUP voor PLOEGEN K. KAULILLE FC LIMBURGS KAMPIOENSCHAP PENALTY CUP voor PLOEGEN Beste sportvriend, Kaulille, postdatum Op vrijdag 29 mei 2015 organiseren wij de 4 de keer het Limburgs Kampioenschap Penalty-Cup voor PLOEGEN.

Nadere informatie

WOLFSDONK SPORT MEER DAN VOETBAL ALLEEN!

WOLFSDONK SPORT MEER DAN VOETBAL ALLEEN! WOLFSDONK SPORT MEER DAN VOETBAL ALLEEN! ANDRE DEBOEL CUP 2016 Beste sportvrienden, Eerst willen wij u bedanken voor uw deelname aan het zaalvoetbaltornooi van, dat zal plaats vinden op woensdag 28 december

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI Zilveren Helm Toernooi PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI zondag 18 juni 2017 SV Brandevoort Adres Sportpark Brandevoort 1 5706 KG Helmond Sportpark Brandevoort Telefoon 0492-724955 E-mail info@svbrandevoort.nl

Nadere informatie