Fronius CL 36.0 / 48.0 / n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties"

Transcriptie

1 Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00

2 0

3 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en feliciteren u met de aanschaf van dit technisch hoogwaardige Fronius product. Alles wat u moet weten over dit apparaat, vindt u in deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest, leert u de vele mogelijkheden van dit Fronius product kennen. Alleen op deze wijze kunt u optimaal van de voordelen gebruikmaken. Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Zo zorgt u voor meer veiligheid op de plaats waar dit product wordt gebruikt. Als u zorgvuldig omgaat met uw product, kunt u voor lange tijd bouwen op kwaliteit en betrouwbaarheid: de belangrijkste voorwaarden voor topprestaties.

4 Veiligheidsvoorschriften Verklaring veiligheidsaanwijzingen GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. OPMERKING! Duidt op het gevaar van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Belangrijk! Duidt op gebruikstips en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Algemeen Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek volgens de officiële veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter potentieel gevaar op voor: - het leven van de gebruiker of dat van derden; - het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker; - de efficiëntie van het werken met het apparaat. Alle personen die met ingebruikname, onderhoud en reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten: - overeenkomstig gekwalificeerd zijn, - kennis over de omgang met elektrische installaties hebben en - deze gebruiksaanwijzing volledig lezen en exact opvolgen. De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing moeten bovendien de algemeen geldende, evenals de lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu worden nageleefd. Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat: - in leesbare toestand houden - niet beschadigen - niet verwijderen - niet afdekken, afplakken of overschilderen.

5 De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk "Algemeen" in de gebruiksaanwijzing van het apparaat. n Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inschakelen van het apparaat te worden verholpen. Het gaat immers om uw veiligheid! Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de bedoeling. Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als niet overeenkomstig het bedoelde gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Tot gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik behoort ook: - het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en gevaren, die in de handleiding zijn beschreven - het tijdig uitvoeren van alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden - de montage volgens de handleiding Indien van toepassing ook de volgende richtlijnen aanhouden: - Bepalingen van nutsbedrijf voor het leveren van energie aan het net - Aanwijzingen van de fabrikant van de solarmodule Gebruik overeenkomstig de bedoeling Omgevingsvoorwaarden Het gebruik of het opslaan van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u vinden in de technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. Gekwalificeerd personeel De service-informatie in deze handleiding is alleen voor gekwalificeerd vakpersoneel bestemd. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer geen andere handelingen uit dan in de documentatie zijn beschreven. Dat geldt ook wanneer u daarvoor gekwalificeerd bent. Alle kabels en leidingen moeten vastzitten, onbeschadigd en geïsoleerd zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hitte aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne kern direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen. 3

6 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf worden uitgevoerd. Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onderdelen). Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan aan het apparaat. Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervangen. Veiligheidsmaatregelen op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt Bij de installatie van apparaten met koelluchtopeningen controleren of de koellucht ongehinderd door de luchtsleuven kunnen in- en uitstromen. Het apparaat uitsluitend volgens de op het kenplaatje aangeduide beschermingsgraad gebruiken. De inverter genereert een maximum geluidsniveau van < 80 db (A) (ref. pw) bij maximale belasting volgens IEC De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurregeling zo geluidsarm mogelijk verzorgd, en is afhankelijk van het geleverde vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van het apparaat, enz. Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gegeven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de montagesituatie, de kwaliteit van het stroomnet, de omringende muren en de algemene omgevingseigenschappen. Informatie over de geluidsemissie EMV-apparaatclassificaties Apparaten van emissieklasse A: - zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing in industriegebieden - kunnen in andere gebieden leidinggebonden storingen of storingen door straling veroorzaken. Apparaten van emissieklasse B: - voldoen aan de emissievereisten voor woon- en industriegebieden. Dit geldt ook voor woongebieden waar de energievoorziening is gebaseerd op het openbare laagspanningsnet. EMV-apparaatclassificatie volgens kenplaatje of technische gegevens. 4

7 EMV-maatregelen In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen om de storing op te heffen. n Netaansluiting Apparaten met een hoog vermogen (> 6 A) kunnen vanwege de hoge stroom die de hoofdvoeding nodig heeft, de spanningkwaliteit van het net beïnvloeden. Dit kan voor bepaalde typen apparaten consequenties hebben in de vorm van: - aansluitbeperkingen - eisen m.b.t. de maximaal toelaatbare netimpedantie *) - eisen m.b.t. het minimaal vereiste kortsluitvermogen *) *)bij de aansluiting op het openbare net zie technische gegevens In dat geval moet de eigenaar of gebruiker van het apparaat eerst nagaan of het apparaat wel mag worden aangesloten. Indien nodig, dient hiertoe te worden overlegd met de energieleverancier. De elektrische installatie uitsluitend volgens de betreffende nationale en regionale normen en bepalingen uitvoeren. Gevaar van beschadiging van elektronische componenten door elektrische ontlading. Bij het vervangen en installeren van componenten passende ESDveiligheidsmaatregelen treffen. Elektrische installatie ESD-veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen bij normale werking U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle beveiligingssystemen volledig operationeel zijn. Zijn de beveiligingssystemen niet volledig operationeel, dan levert dit potentieel gevaar op voor - het leven van de gebruiker of dat van derden; - het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker; - de efficiëntie van het werken met het apparaat. Niet operationele beveiligingssystemen voor het inschakelen van het apparaat door een geautoriseerd bedrijf laten repareren. 5

8 Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen. Apparaten met CE-aanduiding voldoen aan de eisen, die in de richtlijn voor laagspanningsverdraagzaamheid en elektromagnetische verdraagzaamheid worden gesteld. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage of in het hoofdstuk Technische gegevens van uw documentatie. Recycling Gooi dit apparaat niet weg als huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 00/96/ EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de hiervan afgeleide nationale wetten, moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en milieuvriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruikte apparaten aan uw leverancier of breng ze naar een erkend inzamelpunt in uw omgeving. Het negeren van deze EU-directieven heeft mogelijk schadelijke effecten op het milieu en uw gezondheid! Veiligheidssymbolen Gegevensbescherming De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die afwijken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste persoonlijke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk. Auteursrecht Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant. Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handleiding kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbetering? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw opmerkingen. 6

9 Inhoudsopgave n Algemene informatie Beveiliging van personen en apparaten... 3 Veiligheid... 3 Beveiliging van personen en apparaten... 3 Galvanische scheiding... 3 Netmonitoring... 3 Waarschuwingen op het apparaat... 4 Gebruik overeenkomstig de bedoeling... 6 Gebruik overeenkomstig de bedoeling... 6 Toepassingsgebied... 6 Bepalingen voor de fotovoltaïsche installatie... 6 Werkingsprincipe... 7 Werkingsprincipe... 7 Het MIXTM -concept... 7 Betrouwbaarheid... 7 Koeling van de inverter door geforceerde ventilatie... 8 Vermogens-derating... 8 Solarmodule-aarding... 8 De FRONIUS CL in het fotovoltaïsche systeem... 9 Algemeen... 9 Taken... 9 Omvorming van gelijk- in wisselstroom... 9 Afleesfunctie en gegevenscommunicatie... 9 Systeemuitbreidingen... 0 Systeemuitbreidingen... 0 Fronius Com Card... 0 Fronius Datalogger Card... 0 Fronius Public Display... 0 Fronius Interface Card... 0 Fronius String Control 50/ Optie Grounding Kit 00 kohm... 0 Datacommunicatie en Solar Net... Solar Net en gegevensverbinding... Voorbeeld... Beschrijving van het apparaat - inverter... 3 Beschrijving van het apparaat - gesloten inverter... 3 Beschrijving van het apparaat - geopende inverter... 4 Beschrijving van het apparaat - aansluitgedeelte... 6 Beschrijving van het apparaat - aansluitgedeelte... 6 Aansluitklemmen in de omgeving van de potentiaalvrije relais... 7 Mogelijke functies van de relaiscontacten... 8 Meet- en monitoringrelais... 9 Installatie en ingebruikneming 3 Keuze van de montageplaats Keuze van de montageplaats, algemeen Criteria voor de keuze van de montageplaats Ongeschikte montageplaatsen Transport Transport Kraantransport

10 Transport m.b.v. vorkheftruck Handmatig transport Vermogensmodulen verwijderen Fronius CL openen Vermogensmodulen verwijderen Fronius CL opstellen Voorwaarden Aanbeveling voor maximale kabeldiameters AC- en DC-kabels voorbereiden Montagesokkel monteren Fronius CL voorbereiden Veiligheid Fronius CL met een hijskraan op de montagesokkel plaatsen Fronius CL handmatig op de montagesokkel plaatsen Fronius CL op de montagesokkel bevestigen... 4 Aanwijzingen voor luchttoevoer en het aansluiten van een luchtafvoerbuis... 4 Fronius CL op het openbare net aansluiten (AC)... 4 Netbewaking... 4 AC-aansluitingen... 4 Aansluiten van aluminiumkabels... 4 Kabeldoorsnede van AC-kabels... 4 Veiligheid Fronius CL op het openbare net aansluiten Maximale afzekering aan wisselstroomzijde DC-kabels op de Fronius CL aansluiten Algemeen over solarmodules DC-aansluitingen Aansluiten van aluminiumkabels Max. kabeldoorsnede van DC-kabels Veiligheid DC-kabels aansluiten Meerdere DC-kabels aansluiten Solarmodule-aarding bij de Fronius CL Algemeen Solarmodule-aarding via een zekering of een hoogohmige weerstand Veiligheid Inverter voor geaarde solarmodule instellen Solarmodule-aarding op de pluspool: Zekering of optie Grounding Kit 00 kohm aanbrengen Solarmodule-aarding op de minpool: Zekering of optie Grounding Kit 00 kohm aanbrengen Vermogensmodulen aanbrengen... 5 Overzicht... 5 Algemeen... 5 Plaatsing van de slots Dip-schakelaar voor het identificeren van de vermogensmoduleracks Instellingen van de dipschakelaar voor ieder slot Vermogensmodulen aanbrengen Fronius CL sluiten Fronius CL sluiten Optionele kaarten aanbrengen Veiligheid Fronius CL openen Optionele kaarten aanbrengen Optionele kaarten aansluiten, datacommunicatiekabels aanleggen Fronius CL sluiten Inbedrijfstelling... 6 Configuratie vanaf fabriek

11 Inbedrijfstelling... 6 Inverter voor bestaande solarmodule-aarding instellen... 6 Bediening 65 n Bedieningselementen en aanduidingen Bedieningselementen en aanduidingen Display LED Bedrijfsstatus Startup-fase en levering aan het net... 7 Startup-fase... 7 Testverloop... 7 Levering aan het net... 7 Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch wisselen in de afleesmodus 'Now' of in de Start-up-fase Menu oproepen De weergavemodi De weergavemodi Weergavemodus activeren Overzicht van afleeswaarden Weergavewaarden in weergavemodus 'Now' Weergavemodus 'Now' selecteren Weergavewaarden in weergavemodus 'Now' Opties Weergavewaarden in weergavemodus 'Day / Year / Total'... 8 Algemeen... 8 Weergavemodus 'Day / Year / Total' selecteren... 8 Weergavewaarden in weergavemodus 'Day / Year / Total'... 8 Opties Het Setup-menu Instelling vooraf Het Setup-menu binnengaan Tussen menuopties bladeren Menuopties in het Setup menu STAND BY CONTRAST LIGHT MODE CASH CO YIELD IG-NR DAT COM TIME LIMIT CFG STATE FAN... 9 STATE PS... 9 VERSION... 9 Menuopties instellen en weergeven Menuopties instellen, algemeen Toepassingsvoorbeelden voor het instellen en weergeven van menuopties Valuta en verrekeningstarief instellen Parameter in menuoptie 'DATCOM' bekijken en instellen Tijd en datum instellen Functie Setup Lock Algemeen Functie Setup Lock activeren / deactiveren

12 Storingen opheffen en onderhoud 03 Statusdiagnose en storingen opheffen Weergave van statusmeldingen Algemene statusmeldingen Volledige uitval Statusmeldingen bij storingen aan vermogensmodules Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Klantenservice... Onderhoud... 3 Veiligheid... 3 Algemeen... 3 Fronius CL voor onderhoudswerkzaamheden openen... 3 Bedrijf in omgevingen met een sterke stofontwikkeling... 3 Zekering voor aarding solarmodule vervangen... 5 Veiligheid... 5 Fronius CL openen... 6 Zekering voor solarmodule-aarding op pluspool vervangen... 6 Zekering voor solarmodule-aarding op pluspool vervangen... 7 Fronius CL sluiten... 8 Vermogensmodulen vervangen... 9 Veiligheid... 9 Fronius CL openen... 9 Vermogensmodulen verwijderen Sticker voor ondersteuning bij vervangen van vermogensmodulen... 3 Vervangings-vermogensmodule aanbrengen... 3 Fronius CL sluiten Annex 35 Technische gegevens Fronius CL Fronius CL Fronius CL Verklaring van de voetnoten Aangehouden normen en richtlijnen CE-merkteken Parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties Schakeling ter verhindering van het eilandbedrijf Netuitval Garantie en recycling... 4 Fronius fabrieksgarantie... 4 Garantieverlenging... 4 Bepalingen binnen de garantieperiode... 4 Transport... 4 Punten waarmee bij garantie rekening moet worden gehouden... 4 Omvang en geldigheid van de fabrieksgarantie... 4 Uitzonderingen van de Fronius fabrieksgarantie... 4 Geografische geldigheid... 4 Overige wettelijke aanwijzingen Recycling

13 Algemene informatie

14

15 Beveiliging van personen en apparaten n Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De inverter mag alleen door geschoold personeel en uitsluitend in het kader van de technische voorschriften in bedrijf worden gesteld. Vóór de ingebruikstelling en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet u in ieder geval eerst het hoofdstuk "Veiligheidsbepalingen" lezen. Beveiliging van personen en apparaten Door zijn opbouw en werkwijze biedt de inverter een maximum aan veiligheid, zowel bij de montage als tijdens het bedrijf. De inverter voldoet aan de voorwaarden ter beveiliging van personen en apparaten: a) door de galvanische scheiding b) door de netbewaking Galvanische scheiding De inverter beschikt over een hoogfrequente transformator, die voor een galvanische scheiding tussen de gelijkstroomzijde en het net zorgt en daardoor de hoogst mogelijke veiligheid garandeert. Netmonitoring De inverter houdt in overeenstemming met nationale normen en richtlijnen bij abnormale nettoestanden (bijvoorbeeld netuitschakeling, onderbreking, enz.) onmiddellijk op met werken en onderbreekt de levering aan het stroomnet. Het bewaken van het net vindt plaats door: - spanningsbewaking - frequentiebewaking - Relais te hoge / te lage spanning (optie, afhankelijk van landspecifieke set-up) - Monitoring van de eilandverhoudingen 3

16 Waarschuwingen op het apparaat Aan de binnenzijde van de inverter bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen. Deze waarschuwingen en veiligheidssymbolen mogen noch worden verwijderd noch worden overgeschilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen tegen verkeerde bediening die kan resulteren in ernstig letsel en ernstige schade aan eigendommen. Veiligheidssymbolen: Gevaar van ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade door onjuiste bediening Beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen: - deze gebruiksaanwijzing - alle handleidingen van de systeemcomponenten van de fotovoltaïsche installatie, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften Gevaarlijke elektrische spanning Tekst van de waarschuwing: WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voordat u afdekkingen of vermogensonderdelen wegneemt, moet u ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! 4

17 Wacht tot de condensatoren volledig zijn ontladen. De ontlaadtijd bedraagt 5 minuten. Solarmodulen die aan licht worden blootgesteld, genereren een gevaarlijke spanning! Het aansluitgedeelte mag uitsluitend door geschoolde installateurs worden geopend. Voor gebruik moet het rack van de vermogensmodule nr. 0 bezet zijn. n 5

18 Gebruik overeenkomstig de bedoeling Gebruik overeenkomstig de bedoeling De solarinverter Fronius CL is uitsluitend bestemd gelijkstroom van de solarmodulen in wisselstroom om te vormen en deze aan het openbare elektriciteitsnet te leveren. Als niet overeenkomstig de bedoeling geldt: - een ander of afwijkend gebruik dat niet geldt als gebruik overeenkomstig de bedoeling - veranderingen aan de Fronius CL, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen - het inbouwen van componenten, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen of verkocht. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. De aanspraak op garantie vervalt. Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook - het naleven van alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing - het tijdig uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden Toepassingsgebied De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk. Bepalingen voor de fotovoltaïsche installatie De inverter is uitsluitend geschikt om te worden aangesloten op en te werken met solarmodulen. Het gebruik in combinatie met andere gelijkstroomgeneratoren (bijv. windgeneratoren) is niet toegestaan Bij het aanleggen van de fotovoltaïsche installatie erop letten, dat alle componenten van de fotovoltaïsche installatie uitsluitend binnen hun toelaatbare werkgebied worden gebruikt. Alle door de fabrikant van de solarmodule aanbevolen maatregelen voor een duurzaam behoud van de eigenschappen van de solarmodule opvolgen. 6

19 Werkingsprincipe n Werkingsprincipe De inverter werkt volautomatisch. Zodra na zonsopgang genoeg energie voor de solarmodulen ter beschikking staat, begint de stuur- en regeleenheid met het bewaken van de netspanning en de netfrequentie. Bij voldoende zoninstraling begint de fotovoltaïsche inverter met de levering aan het net. De inverter werkt altijd zo, dat het maximaal mogelijke vermogen aan de solarmodulen wordt ontnomen. Deze werking wordt als 'Maximum Power Point Tracking' (MPPT) aangeduid. Zodra na invallen van de schemering het aanbod van energie voor de levering aan het stroomnet niet meer voldoende is, onderbreekt de inverter de verbinding met het stroomnet volledig en schakelt uit. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven bewaard. Het MIX TM -concept MIX = Master Inverter X-change In het MIX-concept werken meerdere kleinere vermogensmodulen in plaats van één grote vermogensmodule. Afhankelijk van de instraling schakelen de inverters overeenkomstig landspecifieke normen de vermogensdelen in of uit, bijvoorbeeld: - Bij geringe instraling schakelt slechts een vermogensmodule in de inverter in. - Bij toenemende instraling schakelen een tweede en vervolgens een derde vermogensmodule in. - Bij hogere instraling schakelen de andere vermogensmodulen in 3 pakketten in. - Daardoor werken de vermogensmodulen in een hoger deellastgebied als één afzonderlijke, grote vermogensmodule. - De energie kan zo efficiënter omgevormd worden en het rendement neemt duidelijk toe. - De werking van 'Master-vermogensmodule' wordt door de besturingssoftware afwisselend aan alle vermogensmodulen toebedeeld. - Een 'Master-vermogensmodule' neemt de rol van coördinator over en stuurt de andere vermogensmodulen aan. - De bedrijfsuren per vermogensmodule nemen af, de levensduur per vermogensmodule en het rendement bij deellast nemen toe. Betrouwbaarheid Op basis van het grote aantal onafhankelijke vermogensmodulen garandeert het MIX-concept een hoge betrouwbaarheid: bij uitval van een vermogensmodule nemen de overige modulen het werk van de uitgevallen module over. Energieverliezen treden op deze wijze alleen bij hoge instraling op en zijn bovendien beperkt. 7

20 Koeling van de inverter door geforceerde ventilatie De koeling van de inverter vindt plaats door geforceerde ventilatie m.b.v. in de deuren gemonteerde, temperatuurgeregelde ventilatoren. De aan de voorzijde aangezogen lucht wordt via een gesloten kanaal door de afzonderlijke racks met vermogensmodulen geleid en via de bovenzijde afgevoerd. Het gesloten luchtkanaal zorgt ervoor dat de vermogensmodulen niet met de buitenlucht in aanraking komen. Daardoor wordt vervuiling van de vermogensmodulen in hoge mate voorkomen. Het toerental van de ventilator en de temperatuur van de toegevoerde lucht worden gecontroleerd. De afgesloten vermogensmodulen beschikken over een eigen ventilator, om de lucht in de racks te laten wervelen. De toerentalgeregelde ventilatoren met kogellagers van de inverter zorgen voor: - een optimale koeling van de inverter - een hoger rendement - koelere onderdelen en dus een langere levensduur - een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo laag mogelijke geruisontwikkeling Vermogens-derating Mocht ondanks het hoogste toerental van de ventilator het niet mogelijk zijn voldoende warmte af te voeren, dan vindt vanaf een omgevingstemperatuur van 40 C ter bescherming van de inverter een zogenaamde vermogens-derating plaats (bijvoorbeeld bij montage in containers zonder voldoende warmteafvoer). De vermogens-derating verlaagt het vermogen van de inverter kortstondig zover, dat de temperatuur de toelaatbare waarde niet overschrijdt. De inverter blijft zolang mogelijk zonder onderbrekingen bedrijfsklaar. Solarmodule-aarding De inverter beschikt in het aansluitgedeelte over een printplaat met zekeringhouders, die bij vereiste aarding de solarmodule van een zekering worden voorzien. 8

21 De FRONIUS CL in het fotovoltaïsche systeem n Algemeen De solar-inverter is een uiterst gecompliceerd verbindend element tussen de solarmodules en het openbare stroomnet. Taken De hoofdtaken van de inverter zijn: - Omvorming van gelijk- in wisselstroom - Volautomatisch bedrijf - Afleesfunctie en gegevenscommunicatie Omvorming van gelijk- in wisselstroom De inverter vormt de door de solarmodules opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Deze wisselstroom wordt synchroon aan de netspanning in het huisnet of aan het openbare stroomnet geleverd. Belangrijk! De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netwerkgekoppelde fotovoltaïsche installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk. Afleesfunctie en gegevenscommunicatie Het display op de inverter is de interface tussen de inverter en de gebruiker. De vormgeving van de display is op een simpele bediening en een permanente beschikbaarheid van de installatiegegevens afgestemd. De inverter beschikt over fundamentele functies voor het verzamelen van de minimale en maximale waarden op dag- en totaalbasis, de waarden worden op het display weergegeven. Een uitgebreid aanbod aan datacommunicatie-elementen maakt een groot aantal notitieen visualiseringvarianten mogelijk. 9

22 Systeemuitbreidingen Systeemuitbreidingen De inverter is voor de meest uiteenlopende systeemuitbreidingen voorbereid, zoals bijvoorbeeld: - Fronius Com Card - Fronius Datalogger Card / Box - Fronius Public Display - Fronius Public Display Card / Box - Fronius Interface Card / Box - Fronius String Control 50/5 De systeemuitbreidingen zijn als insteekkaarten of als uitvoering met een extern huis beschikbaar. De inverter is naast de standaard Fronius Com Card voor andere, optionele kaarten voorbereid. Fronius Com Card De Fronius Com Card is een systeemuitbreiding voor de communicatie van de inverter met externe systeemuitbreidingen of met andere inverters. De Fronius Com Card is standaard in de inverter ingebouwd. Fronius Datalogger Card Datalogger voor registratie en beheer van de gegevens van een fotovoltaïsche installatie met een PC, inclusief datalogger en modemverbinding; voor de data-analyse is de software Fronius Solar.access nodig. Fronius Public Display Diverse grote displays Fronius Interface Card De Fronius Interface Card is een RS 3 interface voor het overbrengen van verschillende systeemdata in een vrij toegankelijk formaat. Fronius String Control 50/5 De Fronius String Control 50/5 dient voor het samenvoegen en monitoren van solarmodulestrings. Optie Grounding Kit 00 kohm Naast de solarmodule-aarding aan de plus- of minpool kunnen de solarmodules ook hoogohmig aan de plus- of minpool worden geaard. Voor deze gevallen is de optie Grounding Kit 00 kohm benodigd, de net als een normale zekering voor de solarmodule-aarding in de betreffende zekeringhouder wordt aangebracht. Grounding Kit 00 kohm 0

23 Datacommunicatie en Solar Net n Solar Net en gegevensverbinding Voor individueel gebruik van de systeemuitbreidingen is door Fronius het Solar Net ontwikkeld. Het Solar Net is een gegevensnetwerk dat de koppeling van meerdere inverters aan de systeemuitbreidingen mogelijk maakt. Het Solar Net is een bussysteem. Voor de communicatie van een of meerdere inverters met de systeemuitbreidingen is een enkele kabel voldoende. De kern van het Solar Net is de Fronius Datalogger. Deze coördineert het dataverkeer en zorgt ervoor dat ook grote hoeveelheden gegevens snel en veilig worden verdeeld. Om een inverter aan het Solar Net te koppelen moet de optionele Fronius Com Card in een vrij slot worden aangesloten. Belangrijk! Als met een datalogger de gegevens van slechts één inverter worden geregistreerd, is eveneens een 'Fronius Com Card' vereist. In dat geval dient de 'Fronius Com Card' als koppeling tussen het interne netwerk van de inverter en de Solar Net interface van de Fronius datalogger. Belangrijk! Iedere inverter mag slechts één Fronius Com Card bevatten. Een netwerk mag maar één Fronius datalogger bevatten. De eerste inverter met een 'Fronius Com Card' kan maximaal 000 m van de laatste inverter met 'Fronius Com Card' zijn verwijderd. Verschillende systeemuitbreidingen worden door Solar Net automatisch herkend. Om tussen meerdere identieke systeemuitbreidingen te onderscheiden, moet op de systeemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld. Om iedere inverter eenduidig in het Solar Net te definiëren, moet de betreffende inverter eveneens een individueel nummer worden toegewezen. Toewijzen van een individueel nummer volgens rubriek 'Het Setup menu' in het bedieningsdeel van deze handleiding. Nadere inlichtingen over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staan in de overeenkomstige bedieningshandleidingen aangegeven of op internet onder Voorbeeld Registratie en archivering van de inverter- en sensorgegevens met behulp van de Fronius Datalogger en de Fronius Sensor Box: Fronius CL Com Card Fronius CL Datalogger C. Com Card Sensor Box Fronius CL 3 Com Card IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT RS 3 C W/m² m/s PC = Afsluitstekker

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No.

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No. H a n d l e i d i n g Afbeelding toont de uitgebouwde, met verdere toebehoren uitgeruste zender. FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092 FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40

Nadere informatie