Fronius CL 36.0 / 48.0 / n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties"

Transcriptie

1 Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00

2 0

3 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en feliciteren u met de aanschaf van dit technisch hoogwaardige Fronius product. Alles wat u moet weten over dit apparaat, vindt u in deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest, leert u de vele mogelijkheden van dit Fronius product kennen. Alleen op deze wijze kunt u optimaal van de voordelen gebruikmaken. Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Zo zorgt u voor meer veiligheid op de plaats waar dit product wordt gebruikt. Als u zorgvuldig omgaat met uw product, kunt u voor lange tijd bouwen op kwaliteit en betrouwbaarheid: de belangrijkste voorwaarden voor topprestaties.

4 Veiligheidsvoorschriften Verklaring veiligheidsaanwijzingen GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. OPMERKING! Duidt op het gevaar van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Belangrijk! Duidt op gebruikstips en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Algemeen Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek volgens de officiële veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter potentieel gevaar op voor: - het leven van de gebruiker of dat van derden; - het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker; - de efficiëntie van het werken met het apparaat. Alle personen die met ingebruikname, onderhoud en reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten: - overeenkomstig gekwalificeerd zijn, - kennis over de omgang met elektrische installaties hebben en - deze gebruiksaanwijzing volledig lezen en exact opvolgen. De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing moeten bovendien de algemeen geldende, evenals de lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu worden nageleefd. Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat: - in leesbare toestand houden - niet beschadigen - niet verwijderen - niet afdekken, afplakken of overschilderen.

5 De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk "Algemeen" in de gebruiksaanwijzing van het apparaat. n Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inschakelen van het apparaat te worden verholpen. Het gaat immers om uw veiligheid! Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de bedoeling. Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als niet overeenkomstig het bedoelde gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Tot gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik behoort ook: - het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en gevaren, die in de handleiding zijn beschreven - het tijdig uitvoeren van alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden - de montage volgens de handleiding Indien van toepassing ook de volgende richtlijnen aanhouden: - Bepalingen van nutsbedrijf voor het leveren van energie aan het net - Aanwijzingen van de fabrikant van de solarmodule Gebruik overeenkomstig de bedoeling Omgevingsvoorwaarden Het gebruik of het opslaan van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u vinden in de technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. Gekwalificeerd personeel De service-informatie in deze handleiding is alleen voor gekwalificeerd vakpersoneel bestemd. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer geen andere handelingen uit dan in de documentatie zijn beschreven. Dat geldt ook wanneer u daarvoor gekwalificeerd bent. Alle kabels en leidingen moeten vastzitten, onbeschadigd en geïsoleerd zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hitte aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne kern direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen. 3

6 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf worden uitgevoerd. Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onderdelen). Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan aan het apparaat. Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervangen. Veiligheidsmaatregelen op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt Bij de installatie van apparaten met koelluchtopeningen controleren of de koellucht ongehinderd door de luchtsleuven kunnen in- en uitstromen. Het apparaat uitsluitend volgens de op het kenplaatje aangeduide beschermingsgraad gebruiken. De inverter genereert een maximum geluidsniveau van < 80 db (A) (ref. pw) bij maximale belasting volgens IEC De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurregeling zo geluidsarm mogelijk verzorgd, en is afhankelijk van het geleverde vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van het apparaat, enz. Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gegeven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de montagesituatie, de kwaliteit van het stroomnet, de omringende muren en de algemene omgevingseigenschappen. Informatie over de geluidsemissie EMV-apparaatclassificaties Apparaten van emissieklasse A: - zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing in industriegebieden - kunnen in andere gebieden leidinggebonden storingen of storingen door straling veroorzaken. Apparaten van emissieklasse B: - voldoen aan de emissievereisten voor woon- en industriegebieden. Dit geldt ook voor woongebieden waar de energievoorziening is gebaseerd op het openbare laagspanningsnet. EMV-apparaatclassificatie volgens kenplaatje of technische gegevens. 4

7 EMV-maatregelen In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen om de storing op te heffen. n Netaansluiting Apparaten met een hoog vermogen (> 6 A) kunnen vanwege de hoge stroom die de hoofdvoeding nodig heeft, de spanningkwaliteit van het net beïnvloeden. Dit kan voor bepaalde typen apparaten consequenties hebben in de vorm van: - aansluitbeperkingen - eisen m.b.t. de maximaal toelaatbare netimpedantie *) - eisen m.b.t. het minimaal vereiste kortsluitvermogen *) *)bij de aansluiting op het openbare net zie technische gegevens In dat geval moet de eigenaar of gebruiker van het apparaat eerst nagaan of het apparaat wel mag worden aangesloten. Indien nodig, dient hiertoe te worden overlegd met de energieleverancier. De elektrische installatie uitsluitend volgens de betreffende nationale en regionale normen en bepalingen uitvoeren. Gevaar van beschadiging van elektronische componenten door elektrische ontlading. Bij het vervangen en installeren van componenten passende ESDveiligheidsmaatregelen treffen. Elektrische installatie ESD-veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen bij normale werking U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle beveiligingssystemen volledig operationeel zijn. Zijn de beveiligingssystemen niet volledig operationeel, dan levert dit potentieel gevaar op voor - het leven van de gebruiker of dat van derden; - het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker; - de efficiëntie van het werken met het apparaat. Niet operationele beveiligingssystemen voor het inschakelen van het apparaat door een geautoriseerd bedrijf laten repareren. 5

8 Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen. Apparaten met CE-aanduiding voldoen aan de eisen, die in de richtlijn voor laagspanningsverdraagzaamheid en elektromagnetische verdraagzaamheid worden gesteld. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage of in het hoofdstuk Technische gegevens van uw documentatie. Recycling Gooi dit apparaat niet weg als huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 00/96/ EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de hiervan afgeleide nationale wetten, moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en milieuvriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruikte apparaten aan uw leverancier of breng ze naar een erkend inzamelpunt in uw omgeving. Het negeren van deze EU-directieven heeft mogelijk schadelijke effecten op het milieu en uw gezondheid! Veiligheidssymbolen Gegevensbescherming De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die afwijken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste persoonlijke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk. Auteursrecht Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant. Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handleiding kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbetering? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw opmerkingen. 6

9 Inhoudsopgave n Algemene informatie Beveiliging van personen en apparaten... 3 Veiligheid... 3 Beveiliging van personen en apparaten... 3 Galvanische scheiding... 3 Netmonitoring... 3 Waarschuwingen op het apparaat... 4 Gebruik overeenkomstig de bedoeling... 6 Gebruik overeenkomstig de bedoeling... 6 Toepassingsgebied... 6 Bepalingen voor de fotovoltaïsche installatie... 6 Werkingsprincipe... 7 Werkingsprincipe... 7 Het MIXTM -concept... 7 Betrouwbaarheid... 7 Koeling van de inverter door geforceerde ventilatie... 8 Vermogens-derating... 8 Solarmodule-aarding... 8 De FRONIUS CL in het fotovoltaïsche systeem... 9 Algemeen... 9 Taken... 9 Omvorming van gelijk- in wisselstroom... 9 Afleesfunctie en gegevenscommunicatie... 9 Systeemuitbreidingen... 0 Systeemuitbreidingen... 0 Fronius Com Card... 0 Fronius Datalogger Card... 0 Fronius Public Display... 0 Fronius Interface Card... 0 Fronius String Control 50/ Optie Grounding Kit 00 kohm... 0 Datacommunicatie en Solar Net... Solar Net en gegevensverbinding... Voorbeeld... Beschrijving van het apparaat - inverter... 3 Beschrijving van het apparaat - gesloten inverter... 3 Beschrijving van het apparaat - geopende inverter... 4 Beschrijving van het apparaat - aansluitgedeelte... 6 Beschrijving van het apparaat - aansluitgedeelte... 6 Aansluitklemmen in de omgeving van de potentiaalvrije relais... 7 Mogelijke functies van de relaiscontacten... 8 Meet- en monitoringrelais... 9 Installatie en ingebruikneming 3 Keuze van de montageplaats Keuze van de montageplaats, algemeen Criteria voor de keuze van de montageplaats Ongeschikte montageplaatsen Transport Transport Kraantransport

10 Transport m.b.v. vorkheftruck Handmatig transport Vermogensmodulen verwijderen Fronius CL openen Vermogensmodulen verwijderen Fronius CL opstellen Voorwaarden Aanbeveling voor maximale kabeldiameters AC- en DC-kabels voorbereiden Montagesokkel monteren Fronius CL voorbereiden Veiligheid Fronius CL met een hijskraan op de montagesokkel plaatsen Fronius CL handmatig op de montagesokkel plaatsen Fronius CL op de montagesokkel bevestigen... 4 Aanwijzingen voor luchttoevoer en het aansluiten van een luchtafvoerbuis... 4 Fronius CL op het openbare net aansluiten (AC)... 4 Netbewaking... 4 AC-aansluitingen... 4 Aansluiten van aluminiumkabels... 4 Kabeldoorsnede van AC-kabels... 4 Veiligheid Fronius CL op het openbare net aansluiten Maximale afzekering aan wisselstroomzijde DC-kabels op de Fronius CL aansluiten Algemeen over solarmodules DC-aansluitingen Aansluiten van aluminiumkabels Max. kabeldoorsnede van DC-kabels Veiligheid DC-kabels aansluiten Meerdere DC-kabels aansluiten Solarmodule-aarding bij de Fronius CL Algemeen Solarmodule-aarding via een zekering of een hoogohmige weerstand Veiligheid Inverter voor geaarde solarmodule instellen Solarmodule-aarding op de pluspool: Zekering of optie Grounding Kit 00 kohm aanbrengen Solarmodule-aarding op de minpool: Zekering of optie Grounding Kit 00 kohm aanbrengen Vermogensmodulen aanbrengen... 5 Overzicht... 5 Algemeen... 5 Plaatsing van de slots Dip-schakelaar voor het identificeren van de vermogensmoduleracks Instellingen van de dipschakelaar voor ieder slot Vermogensmodulen aanbrengen Fronius CL sluiten Fronius CL sluiten Optionele kaarten aanbrengen Veiligheid Fronius CL openen Optionele kaarten aanbrengen Optionele kaarten aansluiten, datacommunicatiekabels aanleggen Fronius CL sluiten Inbedrijfstelling... 6 Configuratie vanaf fabriek

11 Inbedrijfstelling... 6 Inverter voor bestaande solarmodule-aarding instellen... 6 Bediening 65 n Bedieningselementen en aanduidingen Bedieningselementen en aanduidingen Display LED Bedrijfsstatus Startup-fase en levering aan het net... 7 Startup-fase... 7 Testverloop... 7 Levering aan het net... 7 Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch wisselen in de afleesmodus 'Now' of in de Start-up-fase Menu oproepen De weergavemodi De weergavemodi Weergavemodus activeren Overzicht van afleeswaarden Weergavewaarden in weergavemodus 'Now' Weergavemodus 'Now' selecteren Weergavewaarden in weergavemodus 'Now' Opties Weergavewaarden in weergavemodus 'Day / Year / Total'... 8 Algemeen... 8 Weergavemodus 'Day / Year / Total' selecteren... 8 Weergavewaarden in weergavemodus 'Day / Year / Total'... 8 Opties Het Setup-menu Instelling vooraf Het Setup-menu binnengaan Tussen menuopties bladeren Menuopties in het Setup menu STAND BY CONTRAST LIGHT MODE CASH CO YIELD IG-NR DAT COM TIME LIMIT CFG STATE FAN... 9 STATE PS... 9 VERSION... 9 Menuopties instellen en weergeven Menuopties instellen, algemeen Toepassingsvoorbeelden voor het instellen en weergeven van menuopties Valuta en verrekeningstarief instellen Parameter in menuoptie 'DATCOM' bekijken en instellen Tijd en datum instellen Functie Setup Lock Algemeen Functie Setup Lock activeren / deactiveren

12 Storingen opheffen en onderhoud 03 Statusdiagnose en storingen opheffen Weergave van statusmeldingen Algemene statusmeldingen Volledige uitval Statusmeldingen bij storingen aan vermogensmodules Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Statusmeldingen - Klasse Klantenservice... Onderhoud... 3 Veiligheid... 3 Algemeen... 3 Fronius CL voor onderhoudswerkzaamheden openen... 3 Bedrijf in omgevingen met een sterke stofontwikkeling... 3 Zekering voor aarding solarmodule vervangen... 5 Veiligheid... 5 Fronius CL openen... 6 Zekering voor solarmodule-aarding op pluspool vervangen... 6 Zekering voor solarmodule-aarding op pluspool vervangen... 7 Fronius CL sluiten... 8 Vermogensmodulen vervangen... 9 Veiligheid... 9 Fronius CL openen... 9 Vermogensmodulen verwijderen Sticker voor ondersteuning bij vervangen van vermogensmodulen... 3 Vervangings-vermogensmodule aanbrengen... 3 Fronius CL sluiten Annex 35 Technische gegevens Fronius CL Fronius CL Fronius CL Verklaring van de voetnoten Aangehouden normen en richtlijnen CE-merkteken Parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties Schakeling ter verhindering van het eilandbedrijf Netuitval Garantie en recycling... 4 Fronius fabrieksgarantie... 4 Garantieverlenging... 4 Bepalingen binnen de garantieperiode... 4 Transport... 4 Punten waarmee bij garantie rekening moet worden gehouden... 4 Omvang en geldigheid van de fabrieksgarantie... 4 Uitzonderingen van de Fronius fabrieksgarantie... 4 Geografische geldigheid... 4 Overige wettelijke aanwijzingen Recycling

13 Algemene informatie

14

15 Beveiliging van personen en apparaten n Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De inverter mag alleen door geschoold personeel en uitsluitend in het kader van de technische voorschriften in bedrijf worden gesteld. Vóór de ingebruikstelling en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet u in ieder geval eerst het hoofdstuk "Veiligheidsbepalingen" lezen. Beveiliging van personen en apparaten Door zijn opbouw en werkwijze biedt de inverter een maximum aan veiligheid, zowel bij de montage als tijdens het bedrijf. De inverter voldoet aan de voorwaarden ter beveiliging van personen en apparaten: a) door de galvanische scheiding b) door de netbewaking Galvanische scheiding De inverter beschikt over een hoogfrequente transformator, die voor een galvanische scheiding tussen de gelijkstroomzijde en het net zorgt en daardoor de hoogst mogelijke veiligheid garandeert. Netmonitoring De inverter houdt in overeenstemming met nationale normen en richtlijnen bij abnormale nettoestanden (bijvoorbeeld netuitschakeling, onderbreking, enz.) onmiddellijk op met werken en onderbreekt de levering aan het stroomnet. Het bewaken van het net vindt plaats door: - spanningsbewaking - frequentiebewaking - Relais te hoge / te lage spanning (optie, afhankelijk van landspecifieke set-up) - Monitoring van de eilandverhoudingen 3

16 Waarschuwingen op het apparaat Aan de binnenzijde van de inverter bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen. Deze waarschuwingen en veiligheidssymbolen mogen noch worden verwijderd noch worden overgeschilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen tegen verkeerde bediening die kan resulteren in ernstig letsel en ernstige schade aan eigendommen. Veiligheidssymbolen: Gevaar van ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade door onjuiste bediening Beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen: - deze gebruiksaanwijzing - alle handleidingen van de systeemcomponenten van de fotovoltaïsche installatie, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften Gevaarlijke elektrische spanning Tekst van de waarschuwing: WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voordat u afdekkingen of vermogensonderdelen wegneemt, moet u ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! 4

17 Wacht tot de condensatoren volledig zijn ontladen. De ontlaadtijd bedraagt 5 minuten. Solarmodulen die aan licht worden blootgesteld, genereren een gevaarlijke spanning! Het aansluitgedeelte mag uitsluitend door geschoolde installateurs worden geopend. Voor gebruik moet het rack van de vermogensmodule nr. 0 bezet zijn. n 5

18 Gebruik overeenkomstig de bedoeling Gebruik overeenkomstig de bedoeling De solarinverter Fronius CL is uitsluitend bestemd gelijkstroom van de solarmodulen in wisselstroom om te vormen en deze aan het openbare elektriciteitsnet te leveren. Als niet overeenkomstig de bedoeling geldt: - een ander of afwijkend gebruik dat niet geldt als gebruik overeenkomstig de bedoeling - veranderingen aan de Fronius CL, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen - het inbouwen van componenten, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen of verkocht. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. De aanspraak op garantie vervalt. Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook - het naleven van alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing - het tijdig uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden Toepassingsgebied De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk. Bepalingen voor de fotovoltaïsche installatie De inverter is uitsluitend geschikt om te worden aangesloten op en te werken met solarmodulen. Het gebruik in combinatie met andere gelijkstroomgeneratoren (bijv. windgeneratoren) is niet toegestaan Bij het aanleggen van de fotovoltaïsche installatie erop letten, dat alle componenten van de fotovoltaïsche installatie uitsluitend binnen hun toelaatbare werkgebied worden gebruikt. Alle door de fabrikant van de solarmodule aanbevolen maatregelen voor een duurzaam behoud van de eigenschappen van de solarmodule opvolgen. 6

19 Werkingsprincipe n Werkingsprincipe De inverter werkt volautomatisch. Zodra na zonsopgang genoeg energie voor de solarmodulen ter beschikking staat, begint de stuur- en regeleenheid met het bewaken van de netspanning en de netfrequentie. Bij voldoende zoninstraling begint de fotovoltaïsche inverter met de levering aan het net. De inverter werkt altijd zo, dat het maximaal mogelijke vermogen aan de solarmodulen wordt ontnomen. Deze werking wordt als 'Maximum Power Point Tracking' (MPPT) aangeduid. Zodra na invallen van de schemering het aanbod van energie voor de levering aan het stroomnet niet meer voldoende is, onderbreekt de inverter de verbinding met het stroomnet volledig en schakelt uit. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven bewaard. Het MIX TM -concept MIX = Master Inverter X-change In het MIX-concept werken meerdere kleinere vermogensmodulen in plaats van één grote vermogensmodule. Afhankelijk van de instraling schakelen de inverters overeenkomstig landspecifieke normen de vermogensdelen in of uit, bijvoorbeeld: - Bij geringe instraling schakelt slechts een vermogensmodule in de inverter in. - Bij toenemende instraling schakelen een tweede en vervolgens een derde vermogensmodule in. - Bij hogere instraling schakelen de andere vermogensmodulen in 3 pakketten in. - Daardoor werken de vermogensmodulen in een hoger deellastgebied als één afzonderlijke, grote vermogensmodule. - De energie kan zo efficiënter omgevormd worden en het rendement neemt duidelijk toe. - De werking van 'Master-vermogensmodule' wordt door de besturingssoftware afwisselend aan alle vermogensmodulen toebedeeld. - Een 'Master-vermogensmodule' neemt de rol van coördinator over en stuurt de andere vermogensmodulen aan. - De bedrijfsuren per vermogensmodule nemen af, de levensduur per vermogensmodule en het rendement bij deellast nemen toe. Betrouwbaarheid Op basis van het grote aantal onafhankelijke vermogensmodulen garandeert het MIX-concept een hoge betrouwbaarheid: bij uitval van een vermogensmodule nemen de overige modulen het werk van de uitgevallen module over. Energieverliezen treden op deze wijze alleen bij hoge instraling op en zijn bovendien beperkt. 7

20 Koeling van de inverter door geforceerde ventilatie De koeling van de inverter vindt plaats door geforceerde ventilatie m.b.v. in de deuren gemonteerde, temperatuurgeregelde ventilatoren. De aan de voorzijde aangezogen lucht wordt via een gesloten kanaal door de afzonderlijke racks met vermogensmodulen geleid en via de bovenzijde afgevoerd. Het gesloten luchtkanaal zorgt ervoor dat de vermogensmodulen niet met de buitenlucht in aanraking komen. Daardoor wordt vervuiling van de vermogensmodulen in hoge mate voorkomen. Het toerental van de ventilator en de temperatuur van de toegevoerde lucht worden gecontroleerd. De afgesloten vermogensmodulen beschikken over een eigen ventilator, om de lucht in de racks te laten wervelen. De toerentalgeregelde ventilatoren met kogellagers van de inverter zorgen voor: - een optimale koeling van de inverter - een hoger rendement - koelere onderdelen en dus een langere levensduur - een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo laag mogelijke geruisontwikkeling Vermogens-derating Mocht ondanks het hoogste toerental van de ventilator het niet mogelijk zijn voldoende warmte af te voeren, dan vindt vanaf een omgevingstemperatuur van 40 C ter bescherming van de inverter een zogenaamde vermogens-derating plaats (bijvoorbeeld bij montage in containers zonder voldoende warmteafvoer). De vermogens-derating verlaagt het vermogen van de inverter kortstondig zover, dat de temperatuur de toelaatbare waarde niet overschrijdt. De inverter blijft zolang mogelijk zonder onderbrekingen bedrijfsklaar. Solarmodule-aarding De inverter beschikt in het aansluitgedeelte over een printplaat met zekeringhouders, die bij vereiste aarding de solarmodule van een zekering worden voorzien. 8

21 De FRONIUS CL in het fotovoltaïsche systeem n Algemeen De solar-inverter is een uiterst gecompliceerd verbindend element tussen de solarmodules en het openbare stroomnet. Taken De hoofdtaken van de inverter zijn: - Omvorming van gelijk- in wisselstroom - Volautomatisch bedrijf - Afleesfunctie en gegevenscommunicatie Omvorming van gelijk- in wisselstroom De inverter vormt de door de solarmodules opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Deze wisselstroom wordt synchroon aan de netspanning in het huisnet of aan het openbare stroomnet geleverd. Belangrijk! De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netwerkgekoppelde fotovoltaïsche installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk. Afleesfunctie en gegevenscommunicatie Het display op de inverter is de interface tussen de inverter en de gebruiker. De vormgeving van de display is op een simpele bediening en een permanente beschikbaarheid van de installatiegegevens afgestemd. De inverter beschikt over fundamentele functies voor het verzamelen van de minimale en maximale waarden op dag- en totaalbasis, de waarden worden op het display weergegeven. Een uitgebreid aanbod aan datacommunicatie-elementen maakt een groot aantal notitieen visualiseringvarianten mogelijk. 9

22 Systeemuitbreidingen Systeemuitbreidingen De inverter is voor de meest uiteenlopende systeemuitbreidingen voorbereid, zoals bijvoorbeeld: - Fronius Com Card - Fronius Datalogger Card / Box - Fronius Public Display - Fronius Public Display Card / Box - Fronius Interface Card / Box - Fronius String Control 50/5 De systeemuitbreidingen zijn als insteekkaarten of als uitvoering met een extern huis beschikbaar. De inverter is naast de standaard Fronius Com Card voor andere, optionele kaarten voorbereid. Fronius Com Card De Fronius Com Card is een systeemuitbreiding voor de communicatie van de inverter met externe systeemuitbreidingen of met andere inverters. De Fronius Com Card is standaard in de inverter ingebouwd. Fronius Datalogger Card Datalogger voor registratie en beheer van de gegevens van een fotovoltaïsche installatie met een PC, inclusief datalogger en modemverbinding; voor de data-analyse is de software Fronius Solar.access nodig. Fronius Public Display Diverse grote displays Fronius Interface Card De Fronius Interface Card is een RS 3 interface voor het overbrengen van verschillende systeemdata in een vrij toegankelijk formaat. Fronius String Control 50/5 De Fronius String Control 50/5 dient voor het samenvoegen en monitoren van solarmodulestrings. Optie Grounding Kit 00 kohm Naast de solarmodule-aarding aan de plus- of minpool kunnen de solarmodules ook hoogohmig aan de plus- of minpool worden geaard. Voor deze gevallen is de optie Grounding Kit 00 kohm benodigd, de net als een normale zekering voor de solarmodule-aarding in de betreffende zekeringhouder wordt aangebracht. Grounding Kit 00 kohm 0

23 Datacommunicatie en Solar Net n Solar Net en gegevensverbinding Voor individueel gebruik van de systeemuitbreidingen is door Fronius het Solar Net ontwikkeld. Het Solar Net is een gegevensnetwerk dat de koppeling van meerdere inverters aan de systeemuitbreidingen mogelijk maakt. Het Solar Net is een bussysteem. Voor de communicatie van een of meerdere inverters met de systeemuitbreidingen is een enkele kabel voldoende. De kern van het Solar Net is de Fronius Datalogger. Deze coördineert het dataverkeer en zorgt ervoor dat ook grote hoeveelheden gegevens snel en veilig worden verdeeld. Om een inverter aan het Solar Net te koppelen moet de optionele Fronius Com Card in een vrij slot worden aangesloten. Belangrijk! Als met een datalogger de gegevens van slechts één inverter worden geregistreerd, is eveneens een 'Fronius Com Card' vereist. In dat geval dient de 'Fronius Com Card' als koppeling tussen het interne netwerk van de inverter en de Solar Net interface van de Fronius datalogger. Belangrijk! Iedere inverter mag slechts één Fronius Com Card bevatten. Een netwerk mag maar één Fronius datalogger bevatten. De eerste inverter met een 'Fronius Com Card' kan maximaal 000 m van de laatste inverter met 'Fronius Com Card' zijn verwijderd. Verschillende systeemuitbreidingen worden door Solar Net automatisch herkend. Om tussen meerdere identieke systeemuitbreidingen te onderscheiden, moet op de systeemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld. Om iedere inverter eenduidig in het Solar Net te definiëren, moet de betreffende inverter eveneens een individueel nummer worden toegewezen. Toewijzen van een individueel nummer volgens rubriek 'Het Setup menu' in het bedieningsdeel van deze handleiding. Nadere inlichtingen over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staan in de overeenkomstige bedieningshandleidingen aangegeven of op internet onder Voorbeeld Registratie en archivering van de inverter- en sensorgegevens met behulp van de Fronius Datalogger en de Fronius Sensor Box: Fronius CL Com Card Fronius CL Datalogger C. Com Card Sensor Box Fronius CL 3 Com Card IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT RS 3 C W/m² m/s PC = Afsluitstekker

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0. Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0426,0074,NL 012010

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0. Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0426,0074,NL 012010 Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 NL Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0426,0074,NL 0200 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat

Nadere informatie

Fronius IG Plus 35 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150. Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius IG Plus 35 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150. Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius IG Plus 35 / 50 / 70 / 00 / 0 / 50 NL Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,006,NL 0008 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding Optie af fabriek NL OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Optie af fabriek: verhoogde sensorspanning voor MIG/MAG-stroombronnen Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Fronius Galvo: Verklaring van de symbolen en keuze van montageplaats Aanwijzingen voor montage en aansluiting

Fronius Galvo: Verklaring van de symbolen en keuze van montageplaats Aanwijzingen voor montage en aansluiting / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo: Verklaring van de symbolen en keuze van montageplaats Aanwijzingen voor montage en aansluiting NL Gebruiksaanwijzing Inverter

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

Fronius Agilo Outdoor /

Fronius Agilo Outdoor / / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Agilo Outdoor 75.0-3 / 100.0-3 NL Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0426,0163,NL

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR De aansluitdoos van de generator Powador Mini-Argus bundelt stringzekering, overspanningsbeveiliging en DC-massaschakelaar in één afzonderlijke behuizing en kan in een

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair User Manual 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair Omschrijving De DMX Universele Demux is uitstekend geschikt voor het aansturen van diverse. Aan de uitgang staan

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 08/06 CompTrol Signal 3 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC

Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC 1. Koelunit A: Peltier module B: Koude zijde warmtewisselaar C: Warme zijde warmtewisselaar D: Ventilator en luchtstroom E: Rubberpakking F: Elektrische

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische stuureenheid 1-10 V, voor DIN-rail. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische stuureenheid 1-10 V, voor DIN-rail. Art.-Nr. Art.-Nr.: FST 1240 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensor Interface Option FLX series

Installatiehandleiding Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installatiehandleiding Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Veiligheid Veiligheid Typen veiligheidsmeldingen WAARSCHUWING 'Waarschuwing'

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

ON!Track smart tag AI T380 Nederlands

ON!Track smart tag AI T380 Nederlands ON!Track smart tag AI T380 Nederlands 1 Informatie over documentatie 1.1 Over deze documentatie Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding Toerenregelaar Art.-Nr.: 245.20 Toerenregelaar Art.-Nr.: 844.20W Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden

Nadere informatie

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com NL Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding DALI Tronic-trafo 105 W Best.nr. : 2380 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie