B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stralingsbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stralingsbescherming"

Transcriptie

1 d Arcyweg 76 T.a.v. de heer E. Marin Beilver Aanvragen en Melden 2500 BA Den Haag BP Raffinaderij Rotterdam BV. Postbus Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Strahngsbescherming ANVS > Retouradres Postbus BA Den Haag Pagina 1 van ingekapselde bron cesium-137 met een activiteit van maximaal 7,4 GBq ingekapselde bron cesium-137 met een activiteit van maximaal 1,11 GBq. 11,1 gigabecquerel (GBq) ingekapselde bron cesium-137 met een activiteit van maximaal met radioactieve stoffen binnen de volgende omvang: Raffinaderij Rotterdam B.V., gelegen aan d Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort, biomassa-hoogtemeting en analysedoeleinden binnen de locatie van BP Het verrichten van handelingen ten behoeve van niveau- en dichtheidsmeting, A. RADIOACTIEVE STOFFEN verleend voor: stralingsbescherming voor onbepaalde tijd conform de aanvraag vergunning artikel 29 van de Kernenergiewet en artikel 25 van het Besluit Aan BP Raffinaderij Rotterdam B.V. gevestigd te Rotterdam wordt, krachtens De vergunning luidt nu als volgt: 24 juni 2009, met nummer 2009/ , wordt gewijzigd conform de aanvraag. verleende vergunning met nummer 2008/ , laatstelijk gewijzigd op De op 11 maart 2008, aan BP Raffinaderij Rotterdam B.V. gevestigd te Rotterdam, 1. Vergunning 1. Het besluit DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU. Verleend door: B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN BP RAFFINADERIJ ROTTERDAM Betreft Vergunning Kernenergiewet Bijlage(n) Datum 30 juni 2017 Onze referentie E Postbus.AanvragenenmeIden 3198NA Europoort Rotterdam T Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en

2 740 megabecquerel (MBq) per bron ingekapselde bronnen cesium-137 met een activiteit van maximaal Bij strijdigheden prevaleert het meest recente document. de de de op 11 februari 2008 ontvangen aanvraag met de daarbij behorende bijlage n. op 5 april 2017 ontvangen aanvraag met de daarbij behorende bijlagen en de op 4 mei 2017 en 12 juni 2017 ontvangen aanvullende informatie. op 28 april 2009 ontvangen aanvraag met de daarbij behorende bijlagen; De volgende documenten maken deel uit van de vergunning: III. Documenten hoofdstuk 4 van deze beschikking. Aan deze vergunning worden de voorschriften verbonden, zoals opgenomen onder II. Voorschriften ingekapselde bron ijzer-55 met een activiteit van maximaal 740 MBq. maximaal 1,11 GBq per bron ingekapselde bronnen americium-241 met een activiteit van maximaal 1,85 GBq ingekapselde bron americium-241/beryllium met een activiteit van 37 MBq per bron ingekapselde bronnen cesium-137 met een activiteit van maximaal 185 MBq per bron ingekapselde bronnen cesium-137 met een activiteit van maximaal 370 MBq per bron ingekapselde bronnen cesium-137 met een activiteit van maximaal 4. 1 ingekapselde bron cesium-137 met een activiteit van maximaal 3,7 GBq. Pagina 2 van 16

3 publicatie van deze beschikking op de internetsite artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar gemaakt door van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn werking voordat op dat verzoek is beslist. State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 V. Inwerkingtreding Staatscourant. Van het verlenen van deze vergunning wordt tevens mededeling gedaan in de De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking ingevolge IV. Openbaarmaking en publicatie Pagina 3 van 16

4 2.1. De aanvraag betrokken radioactieve stoffen is dermate beperkt dat op grond van artikel 46 van De op enig moment aanwezige hoeveelheid radionucliden in de bij de handelingen bestuursrecht. openbare voorbereidingprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet Besluit stralingsbescherming niet tot stand gekomen overeenkomstig de Dit besluit is ingevolge artikel 29a van de Kernenergiewet en artikel 46 van het 2.2. Gevolgde procedure van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ en volledig bevonden. lid en artikel 44, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming en artikel 2.6 De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 43, eerste Vergunningsaanvraag 2017/0431. Op 12 juni 2017 heb ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen: Op 9 juni 2017 heb ik voor de tweede keer verzocht om aanvullende informatie. Brief met onderwerp: Verzoek aanvullende informatie, kenmerk 2017/ volgende aanvullende gegevens ontvangen: Op 26 april 2017 is verzocht om aanvullende informatie. Op 4 mei 2017 heb ik de Bijlage: Bijlage: Bijlage: Bijlage: Bijlage: Bijlage: Bijlage: Broncertificaten. Aanwijzing Toezichthoudend Stralingsdeskundige niveau 4A. Diploma van de toezichthoudend stralingsdeskundige. Werkinstructie A0004W02 - Applus RTD Rapport nr /001/1/2017 rev.0. loniserende straling. en analyse. Aanvraag Bijlage: Applus RTD Rapport nr /001/2/2017 rev.0. Uittreksel Kamer van Koophandel Overeenkomst Coördinerend Stralingsdeskundige. formulier Ingekapselde bronnen t.b.v. meet- en regeltechniek, ijking Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd: Toevoegen 5 ingekapselde bronnen t.b.v. niveaumetingen. Het betreft de volgende gevraagde wijzigingen: 2008/ , laatstelijk gewijzigd op 24 juni 2009, met nummer 2009/ Rotterdam B.V. gevestigd te Rotterdam, verleende vergunning met nummer betrekking op een wijziging van de op 11 maart 2008, aan BP Raffinaderij De aanvraag zonder kenmerk heb ik op 5 april 2017 ontvangen en heeft aanvraag 2. De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling van de Pagina 4 van 16

5 2.3. Het toetsingskader zullen ondervinden als redelijkerwijs mogelijk is. de aan de vergunning verbonden voorschriften bieden voldoende waarborgen, dat stralingshygiënische maatregelen treft. Deze stralingshygiënische maatregelen en radioactieve stoffen en/of ioniserende straling, zo weinig schade of hinder daarvan mensen, dieren, planten en goederen ten gevolge van de toepassing van Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager in voldoende mate beschreven in de aanvraag zijn deze handelingen gerechtvaardigd. Derhalve is sprake van gerechtvaardigde handelingen. Ook in de situatie die is Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling. De in de aanvraag bedoelde handelingen zijn opgenomen in bijlage 1 van de staat vergunningverlening in de weg. van het Besluit stralingsbescherming. Geen van de daarin genoemde bepalingen Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel Bevindingen en overwegingen Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van van het Besluit stralingsbescherming. te bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikel 48, 49 en paragraaf 7.1 rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau en artikel 5 van het Besluit stralingsbescherming. Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) is de optimalisatie, gericht op beperking van de blootstelling aan oniserende straling. In de wetgeving is het ALARA beginsel vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is vastgelegd in artikel 4, eerste lid van het Besluit stralingsbescherming. en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan loniserende straling met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten: Kernenergiewet en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of indien aan de andere voorwaarden genoemd in artikel 39 van het Besluit stralingsbescherming niet wordt voldaan, wordt de vergunning niet verleend. Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de niet van toepassing is. het Besluit stralingsbescherming afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Pagina 5 van 16

6 15b, eerste lid van de Kernenergiewet beter te beschermen. Daarnaast heb ik op grond van artikel 19, eerste lid, van de Kernenergiewet de handhaafbaarheid van de vergunning, om zo de belangen als genoemd in artikel nieuwe inzichten bij het bevoegd gezag en ter waarborging van de vergunningvoorschriften gewijzigd of aangevuld. Deze aanpassingen zijn conform vergunning over te gaan. Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de 2.5 Besluit bevolking en werknemers niet overschreden zullen worden. Tenslotte is uit de aanvraag gebleken dat de dosislimieten voor leden van de Pagina 6 van 16

7 onderliggende ministeriële regelingen verwezen. definities wordt naar de Kernenergiewet, het Besluit stralingsbescherming en de In deze vergunning gelden de onderstaande definities, Voor de overige termen en stralingsbescherming EZ; stralingsbescherming, gericht op de handeling waarbij de werknemer voldoende instructie: instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit 5 april 2017 zoals bedoeld in bijlage 1.5 van de Uitvoeringsregeling de begrenzing van de locatie(s), zoals aangeduid op de tekening Equipment location plan nucleaire bronnen Europoort (bijlage van de aanvraag d.d. terreingrens: besmetting van 4 becquerel of meer per cm2; een alfa besmetting van 0,4 becquerel of meer per cm2 of een bèta/gamma radioactieve een controle van de behuizing van een radioactieve stof op radioactieve besmetting: besmetting; lektest: vastgesteld; een bron waarbij een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel is lek: toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg plaatsvindt; intern diploma, certificaat, of ander getuigschrift afgegeven door een instelling als bedoeld in artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming; vermeld; het vervoer onderworpen is aan regelgeving die op de inrichting van Internationale standaard ISO 2919:1999 of recenter en het serienummer zijn activiteit, de nuclide, de gegevens van de capsule, de classificatie volgens transport: het verplaatsen van radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen binnen een document van de producent van de ingekapselde bron waarin ten minste de broncertificaat: diploma ioniserende straling: inrichting of een locatie, of tussen twee locaties binnen een inrichting, indien 2. de detectielimiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 1. het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2; 2 becquerel; genomen: controle van een oppervlak of een voorwerp, niet zijnde een ingekapselde bron, op radioactieve besmetting, waarbij het volgende in aanmerking wordt besmettingscontrole: ruimte die uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van radioactieve stoffen; bergplaats: 3. Definities Pagina 7 van 16

8 Besluit stralingsbescherming bedoelde situaties wordt aangebracht. waarschuwingssignalering betrokken is; en -teken: waarschuwingsbord en/of -teken dat in de in artikel 20, eerste lid, van het Pagina 8 van 16

9 1. Voor zover in de vergunning inclusief de voorschriften niet anders is bepaald 1. Algemeen stralingsdeskundigheid of een gelijkwaardig niveau hebben: de ingekapselde bron ten minste het volgende niveau van 5. De ondernemer, zorgt ervoor dat degenen die handelingen uitvoeren met/an diploma heeft behaald. minste het diploma ioniserende straling niveau 5A of een gelijkwaardig geschiedt door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die ten aanwijzingen van de onder bedoelde toezichthoudend deskundige 4. De ondernemer zorgt ervoor dat iedere handeling uitsluitend binnen de contract. dat de coördinerend deskundige niet in dienst is van de vergunninghouder, maar wordt ingehuurd, zijn bovengenoemde gegevens vastgelegd in een aanstelling van de in artikel 10, lid 1 van het Besluit stralingsbescherming bedoelde coördinerend deskundige, zijn schriftelijk vastgelegd. In het geval 3. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de omvang van de verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage. en dat deze zo vaak als nodig, en ten minste eenmaal per kalenderjaar, plaatsvervanger schriftelijk gemandateerd zijn voor deze verantwoordelijkheid 2. De ondernemer zorgt ervoor dat deze toezichthoudend deskundige en zijn diploma heeft behaald. die ten minste het diploma ioniserende straling niveau 4A of een gelijkwaardig onder toezicht van een toezichthoudend deskundige of zijn plaatsvervanger plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning door of 1. De ondernemer zorgt ervoor dat de handelingen met ioniserende straling II. Organisatie genoemde deskundige vastgestelde procedure voor intern transport. 2. De ondernemer zorgt voor een met instemming van de in voorschrift genoemde documenten. worden de handelingen verricht overeenkomstig de in hoofdstuk Voorschriften Pagina 9 van 16

10 positie komt: handelingen waarbij de ingekapselde bron in een vrij stralende niveau 5A plaatsvindt, mogen niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen. 5. De omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron vastgelegd voor zover ze beschikbaar zijn of te achterhalen zijn. specifieke gegevens van de ingekapselde bron zijn weergegeven. Van bronnen die v66r 1995 zijn geproduceerd moeten de gegevens worden 4. De ingekapselde bron gaat vergezeld van een broncertificaat waarop de gesteld in de International Standard ISO 2919:1999 of recenter. 3. De constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen daaraan onleesbaar gemaakt. waarschuwingstekens van radioactiviteit hierop worden daarna verwijderd of uitwendig ontdaan van radioactieve besmetting. Aanduidingen of ingekapselde bron wordt, alvorens zij de locatie verlaat, zowel in- als 2. Retouremballage (verpakkingsmateriaal) van een zending met een deskundige geïnformeerd die nadere instructies geeft. Wanneer de zending direct opgeslagen in een bergplaats en wordt de toezichthoudend deskundige hierover geïnformeerd. transport een incident heeft plaatsgevonden wordt de toezichthoudend gecontroleerd. Indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens het met een ingekapselde bron buiten werktijd wordt afgeleverd wordt de bron de toezichthoudend deskundige aangewezen plaats uitgepakt en 1. Een binnenkomende zending met een ingekapselde bron wordt op een door Algemeen A. Ingekapselde bronnen III. Voorschriften met betrekking tot bronnen bronhouder/vaste meetopstelling anders dan door leverancier: niveau 4A aanbrengen/verwijderen van de ingekapselde bron uit de daarin de ingekapselde bron in het apparaat of de installatie: niveau 5A verwijderen uit, dan wel het plaatsen van de bronhouder met verantwoordelijkheid voor lektest en/of besmettingscontrole: niveau 3. Pagina 10 van 16 ingekapselde bron: instructie openen/sluiten van de sluiter van de bronhouder met daarin de voldoende

11 7. De ingekapselde bron is niet lek. praktisch mogelijk, voorzien van een serienummer. zichtbaar waarschuwingsteken. en onuitwisbaar opschrift RADIOACTIEVE STOFFEN en van een duidelijk 2. De buitenzijde van de bergplaats moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar 1 microsievert per uur. omgevingsdosisequivalenttempo kunnen worden gemeten van meer dan enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de bergplaats een dit de moet zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder geval mag op geen 1. Het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bergplaats IV. Bergplaats volgens instructies van de toezichthoudend deskundige. wanneer het productieproces tijdelijk wordt stilgelegd, mits in die periode de bronhouder met de ingekapselde bron vergrendeld is, na toestemming en 12. De bronhouder met de ingekapselde bron hoeft niet verwijderd te worden berg Plaats. Overige ingekapselde bronnen worden na gebruik opgeborgen in de uit het oogpunt van stralingshygiëne noodzakelijk is; meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld. bergplaats opgeborgen indien: 11. Een ingekapselde bron, toegepast in een vaste meetopstelling, wordt in de voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid 10. In de nabijheid van de ingekapselde bron zijn geen brandbare, onbevoegd of onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht. 9. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de ingekapselde bron mogelijk, gesloten. meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de stralingspositie bevindt. tijde duidelijk waarneembaar, zo nodig met behulp van geschikte apparatuur wordt gewerkt. Aan de buitenzijde van de bronhouder is te. allen 8. De ingekapselde bron bevindt zich alleen in de stralingspositie indien met de Handelingen Indien niet met de apparatuur wordt gewerkt, is de stralingsopening, indien gegevens van iedere bron zijn. De ingekapselde bron is daartoe, indien 6. Het beheer van de ingekapselde bron is zodanig dat steeds bekend is wat de Pagina 11 van 16

12 bevoegdheid hebben gekregen. deugdelijke wijze opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte die voldoet aan de eisen gesteld aan een bergplaats. 3. De radioactieve afvalstoffen, worden als zodanig herkenbaar op een zich ontdoen naar een erkende ophaaldienst beogen. radioactieve afvalstoffen of uit overwegingen die en efficiënte wijze van het zoals bedoeld in artikel 37, zevende en achtste lid, van het Besluit periode van maximaal twee jaar is toegestaan met het oog op verval tot niet stralingsbescherming. Tijdelijke opslag van radioactieve afvalstoffen voor een adequate wijze afgegeven aan een aangewezen instelling of ophaaldienst 2. Radioactieve afvalstoffen worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op Stralingsbescherming, team Aanvragen en Melden. De ondernemer ontdoet stralingsbescherming. Na het zich ontdoen van de ingekapselde bron wordt dit Stralingsbescherming, team Aanvragen en Melden gemeld. aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, sector zich van de ingekapselde bron, conform artikel 14a, onder b, van het Besluit worden verricht, wordt daarvan binnen vier weken mededeling gedaan aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, sector 1. Indien definitief geen handelingen meer met een ingekapselde bron zullen V. Overdracht radioactieve stoffen van hem de bevoegdheid hebben gekregen. uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer en personen die daartoe geplaatst in een afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en 6. Wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, moet deze worden bij de verantwoordelijke brandweer. 5. De ondernemer moet ervoor zorgen dat de bergplaats bekend wordt gemaakt brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten. Bij de bepaling van de brandwerendheid kan gebruik gemaakt worden van de in het Bouwbesluit genoemde toepasselijke NEN bladen. niet deel uitmakend van een gebouw voldoet aan de eis dat de 4. De ondernemer moet ervoor zorgen dat de constructie van de bergplaats, al of worden door de ondernemer en personen die daartoe van hem de 3. De bergplaats moet deugdelijk afgesloten zijn en uitsluitend geopend kunnen Pagina 12 van 16

13 De MID overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar. dosis voor personen buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. deze ingekapselde bron, voordat deze wordt opgeslagen in de bergplaats of 2. Wanneer de ingekapselde bron definitief niet meer wordt gebruikt, wordt aan het de de de de van de bronhouder plaats. Daarnaast wordt de ingekapselde bron en/of datum van de controle, wijze waarop de controle werd uitgevoerd, naam van degene die de controle verrichtte, en resultaten van de controle. Wanneer deze wordt toegepast in een bronhouder vindt een visuele controle bronhouder. Hierbij wordt beschadiging van de ingekapselde bron voorkomen. nummer van de bron die is gecontroleerd, van: De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding op het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder/meetopstelling minimaal jaarlijks volgens een schriftelijk vastgelegde procedure gecontroleerd op lekken, radioactieve besmetting en Minimaal jaarlijks vindt een visuele controle van de ingekapselde bron plaats. 1. Ingekapselde bronnen worden periodiek gecontroleerd. B. Radioactieve stoffen toezichthoudend deskundige en op de plaats van de handelingen. 3. De vergunning is fysiek of elektronisch beschikbaar op het kantoor van de rapportages zijn tenminste vijf jaar op het kantoor van de toezichthoudend stralingsbescherming en de artikelen 2.8 en 2.9 van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ, en de in de vergunning genoemde registraties en deskundige aanwezig. 2. De administratie, zoals bedoeld in artikel 120 van het Besluit vergunning waar de wijzigingen betrekking op hebben. Melden, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag, onder vermelding van de documenten worden vooraf gemeld aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, sector Stralingsbescherming, team Aanvragen en 1. Wijzigingen betreffende gegevens van de in hoofdstuk genoemde A. Algemeen VII. Controle, registratie, meldingen en rapportages 1. De door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve VI. Milieubelasting Pagina 13 van 16

14 3. De lektest hoeft niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde bronnen met een geboden in de mogelijkheden die redelijkerwijs bestaan om de dosis daarvoor. worden geëvalueerd in vergelijking met de gegevens van de twee jaar verdergaand te reduceren (ALARA). In het jaarverslag zal dit cijfermateriaal 2. Afhankelijk van de hoogte van de effectieve dosis wordt ook nader inzicht een de calamiteiten kader van de stralingsbescherming en van de resultaten daarvan. In deze en stralingsincidenten. alle mutaties wijzigingen de aanwezige radioactieve stoffen, gespecificeerd naar nucliden en van de toepassing; opsomming komt in ieder geval een overzicht voor van: activiteit en eventuele mutaties daarin met vermelding van plaats en aard rapportage bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het in de organisatie van de stralingsbescherming, zoals personele juni van ieder jaar over het voorgaande kalenderjaar uitgebracht. De van de situatie binnen het kader van de vergunning; zie ook wijzigingen, gevolgde opleidingen, en dergelijke; van alle bronnen binnen de locatie tezamen. De stralingsniveaus buiten de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan; een voorschrift V1I.A.1. opgave van de totale stralingsbelasting voor het milieu ten gevolge geregistreerde en/of berekende doses van de betrokken werknemers; locatie worden in kaart gebracht met behulp van een plattegrond van de locatie; overzicht van de radioactieve afvalstoffen; 1. De in voorschrift van hoofdstuk 4 genoemde rapportage wordt voor 1 C. Rapportage uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij uitgifte naar nuclide en activiteit. Elke uitgifte of ontvangst van de ingekapselde bron bevindt, wordt de hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt, aangetekend. Deze registratie vindt minimaal plaats gespecificeerd wordt bovendien de bestemming aangetekend. 4. In een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats ingekapselde bronnen die een gasvormige radioactieve stof bevatten. activiteit van minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Reflh of bij lektest uitgevoerd. wordt overgedragen, volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een Pagina 14 van 16

15 daarvan. handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de resultaten maatregelen die zijn genomen om de effectieve dosis ten gevolge van deze en eventuele evaluatie van bestaande handelingen, alsmede van de de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn dit besluit bezwaar aantekent. indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum. Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Der Haag. Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen Stralingsbescherming, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en ir. M.J. Korse Noordhoek MTD afdelingshoofd directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, namens deze, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Den Haag, 5. Ondertekening http :// dag bereikbaar is. Meldingen kunnen ook via de website worden gedaan: gemeld bij het Meld- en informatiecentrum ( ), dat 24 uur per 2. Een stralingsincident, ongeval of radiologische noodsituatie wordt terstond tegengegaan. dat (verdergaande) besmetting en/of blootstelling van personen wordt 1. Bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, VIII, Sti-alingsincident, ongeval of radiologische noodsituatie rechtvaardiging van nieuwe handelingen binnen het kader van de vergunning 3. Tevens wordt in dit jaarverslag inzicht gegeven in de beoordeling van Pagina 15 van 16

16 Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de Voorlopige voorziening dit besluit. Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt via httos:// onder vermelding van het kenmerk van Kernenergiewetvergunningen, telefoon , op werkdagen van uur en van uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via het digitale loket van de Raad van State indienen Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht ( Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde Postbus 20019, 2500EA te s-gravenhage verzoeken om een voorlopige verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, werking voordat op dat verzoek is beslist. State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in Pagina 16 van 16

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. pia NRG. t.a.v. dhr. J. Voeten Westerduinweg 3 T LE Petten

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. pia NRG. t.a.v. dhr. J. Voeten Westerduinweg 3 T LE Petten Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Fardem Packaging B.V.

Nadere informatie

Oude Weistraat LK Velddriel (gem. Maasdriel) T E. 1. Het besluit

Oude Weistraat LK Velddriel (gem. Maasdriel) T E. 1. Het besluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Van den Biggelaar Materieel

Nadere informatie

Datum 28 maart 2014 Betreft Vergunning mobiele toepassing van (grotere) ingekapselde bronnen in apparaten Kernenergiewet. 1.

Datum 28 maart 2014 Betreft Vergunning mobiele toepassing van (grotere) ingekapselde bronnen in apparaten Kernenergiewet. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN MNO Vervat NL B.V. Pondweg 1 2153 PK Nieuw Vennep Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.nl/ stralingsbescherming

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. p/a NRG

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. p/a NRG Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Snelcore B.V. Postbus

Nadere informatie

Datum 5 december 2014 Betreft Vergunning ingekapselde bronnen voor zandzuigers Kernenergiewet. 1. Het besluit

Datum 5 december 2014 Betreft Vergunning ingekapselde bronnen voor zandzuigers Kernenergiewet. 1. Het besluit > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Scheepvaart- en zandzuigbedrijf J & H v.o.f. t.a.v. de heer W. Jurgens De Sluis 28 7681 KB Vroomshoop Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Grontmij Nederland B.V. Postbus 16001 t.a.v dhr. drs. A.C. de Jong, directeur

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Grontmij Nederland B.V. Postbus 16001 t.a.v dhr. drs. A.C. de Jong, directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE VOOR HET. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE VOOR HET. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College T.a.v. Mw. drs. M.W.P. de Heide Van der Palmstraat 2 3351 HA PAPENDRECHT Prinses

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 8A Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Afvalstoffen Terminal

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stra lingsbescherm ing

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stra lingsbescherm ing Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouraclres Postbus 16001 2500 AS Den Haag ANVS Stra lingsbescherm ing Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Postbus 16001 2500

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Strali ngsbescherm ing

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Strali ngsbescherm ing de de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 AD Den Haag ANVS Strali ngsbescherm ing Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Postbus 16001

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Eska BV. Postbus BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Eska BV. Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 A Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Eska BV. Postbus 16001

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 NedZink BV. Postbus BA Dan Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 NedZink BV. Postbus BA Dan Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 NedZink BV. Postbus 16001

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Baggerbedrijf de Boer B.V. Postbus t.a.v. de heer H.

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Baggerbedrijf de Boer B.V. Postbus t.a.v. de heer H. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Baggerbedrijf de Boer

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Ballast Nedam Infra BV. Postbus BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Ballast Nedam Infra BV. Postbus BA Den Haag De De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Ballast Nedam Infra

Nadere informatie

1.. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. t.a.v. M.L]. Kok Westerduinweg 3 T 070-3487366 1755 LE PETTEN

1.. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. t.a.v. M.L]. Kok Westerduinweg 3 T 070-3487366 1755 LE PETTEN Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuicienhoutseweg 67 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus tav. dhr. C. Hagendijk 2500 DA Den Heag Plasticslaan 1

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus tav. dhr. C. Hagendijk 2500 DA Den Heag Plasticslaan 1 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN Medische en Industriële Toepassingen SABIC Innovative Plastics B.V. Bezuidenhoutseweg 67

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN BUMI ARMADA OFFSHORE HOLDINGS LIMITED VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN BUMI ARMADA OFFSHORE HOLDINGS LIMITED VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Bumi Armada Offshore Holdings Limited c/o Level 21, Menara Perak 24, Jalan Perak 50450 Kuala Lumpur Malaysia Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN CHUBB FIRE & SECURITY B.V. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN CHUBB FIRE & SECURITY B.V. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Chubb Fire & Security B.V. T.a.v. Dhr. B. de Wildt Algemeen directeur Postbus 94105 1090 GC AMSTERDAM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek de Rashof BV. Postbus BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek de Rashof BV. Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek de Rashof

Nadere informatie

ANVS Medische en Industriele Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Afvalstoffen TerminaT Moerdijk B.V. Postbus tav. dhr. J.M.J.M.

ANVS Medische en Industriele Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Afvalstoffen TerminaT Moerdijk B.V. Postbus tav. dhr. J.M.J.M. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsb es ch errn in g > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AATE

Nadere informatie

ANVS rvledische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Eurotech Venlo B.V. Postbus T.a.v. Dhr.

ANVS rvledische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Eurotech Venlo B.V. Postbus T.a.v. Dhr. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS rvledische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Eurotech Venlo B.V. Postbus

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Postbus DD HOUTEN T

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Postbus DD HOUTEN T Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Stichting Wellant Postbus

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN NUCLEAR FIELDS INTERNATIONAL B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN NUCLEAR FIELDS INTERNATIONAL B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Nuclear Fields International B.V. t.a.v. Dhr. P.J. van Mullekom Postbus 252 5830 AG BOXMEER Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherminçj Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. Postbus T.a.v. Dhr. J.T.

ANVS Stralingsbescherminçj Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. Postbus T.a.v. Dhr. J.T. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherminçj Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Dura Vermeer Infra Regionale

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DE TWEEDE LIJN B.V., VOOR. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DE TWEEDE LIJN B.V., VOOR. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN De Tweede Lijn B.V. Koningin Wilhelminalaan 29 8384 GG Wilhelminaoord Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.nl/

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Directie Philips Electronics Nederland BV.

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Directie Philips Electronics Nederland BV. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 i Philips Electronics

Nadere informatie

1.. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stral i ngsbescherming

1.. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Stral i ngsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 AB Den Haag ANVS Stral i ngsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Postbus 16001 2500 AB

Nadere informatie

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN Stralingsbescherming Aanvragen en Melden DSM Engineering Plastics B.V. Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 BAM Infra B.V. Postbus t.a.v. dhr. W. Konings, directeur

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 BAM Infra B.V. Postbus t.a.v. dhr. W. Konings, directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 BAM Infra B.V. Postbus

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Van den Henk Holding BV. Postbus 16001 2500 BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Van den Henk Holding BV. Postbus 16001 2500 BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Van den Henk Holding BV.

Nadere informatie

Schiedamsedijk 95 3011 EN ROTTERDAM T 070-3487366 Postbus.Aanvragenenmeiden 8anvs.ni. 1. Het besluit

Schiedamsedijk 95 3011 EN ROTTERDAM T 070-3487366 Postbus.Aanvragenenmeiden 8anvs.ni. 1. Het besluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 GGD Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN TNT EXPRESS NEDERLAND B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN TNT EXPRESS NEDERLAND B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN TNT Express Nederland B.V. t.a.v. ing M. van Gestel Postbus 13000 1100 KG AMSTERDAM-ZUIDOOST Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Hogeschool INHolland Postbus t.a.v. de heer F.].D.

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Hogeschool INHolland Postbus t.a.v. de heer F.].D. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Hogeschool INHolland Postbus

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Richardson Electronics

Nadere informatie

EINDHOVEN VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. Het besluit

EINDHOVEN VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. Het besluit > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Technische Universiteit Eindhoven T.a.v. ir. G.I. Moerdijk Algemeen coördinerend deskundige Postbus 513 5600 MB Eindhoven Prinses Beatrixlaan 2

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 HKS Scrap Metals B.V. Postbus 16001 2500 BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 HKS Scrap Metals B.V. Postbus 16001 2500 BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 HKS Scrap Metals B.V.

Nadere informatie

1. Het bes uit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Politie, Landelijke Eenheid Postbus 16001

1. Het bes uit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Politie, Landelijke Eenheid Postbus 16001 3970 AC Driebergen Postbus 100 T 088-489 0500 tav. dhr. WH. Woelders www.anvs.ni DLOS, Centrex CBRN-explosieven 2500 SA Den Haag Politie, Landelijke Eenheid Postbus 16001 Sezuidenhoutsewag 67 Toepassingen

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Stralingsbescherming Aanvragen en Nielden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek De Bollenstreek BV. Postbus t.a.v. dhr. E.P.

Stralingsbescherming Aanvragen en Nielden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek De Bollenstreek BV. Postbus t.a.v. dhr. E.P. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN Stralingsbescherming Aanvragen en Nielden Bezuidenhoutseweg 67 Dierenkliniek De Bollenstreek

Nadere informatie

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus t.a.v. dhr. Gerritsen 2500 BA Den Haag van Reeuwijkstraat 34

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus t.a.v. dhr. Gerritsen 2500 BA Den Haag van Reeuwijkstraat 34 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTE KEN EN Medische en Industri&e Toepassingen Dierenarts-specialisten De Kompaan BV. Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus tav. Dhr. H.H.J. Ramakers 2500 BA Den Haag Kelvinstraat 7

Bezuidenhoutseweg 67 Postbus tav. Dhr. H.H.J. Ramakers 2500 BA Den Haag Kelvinstraat 7 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN Medische en Industriële Toepassingen UTC Fire & Security BV. Bezuidenhoutseweg 67 Postbus

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2010/2822-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de brief d.d. 16 december 2010 van Schagen Infra B.V. te Hasselt (Ov), om een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Vergunning toestellen voor industriële radiografie Kernenergiewet. 1. Het besluit

Datum 10 december 2014 Betreft Vergunning toestellen voor industriële radiografie Kernenergiewet. 1. Het besluit > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Bayards Aluminium Constructies B.V. t.a.v. de heer ing. D.W.S. Mackintosch Postbus 9 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/IO/BES No. 2004/30373 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Datum 28 juni 2017 Bijlage Betreft Intrekking vergunning Kernenergiewet

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Datum 28 juni 2017 Bijlage Betreft Intrekking vergunning Kernenergiewet - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Keygene N.V. Postbus

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherrning. M&M Beveiliging B.V. t.a.v. de directie Randstad BG ALMERE

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherrning. M&M Beveiliging B.V. t.a.v. de directie Randstad BG ALMERE Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherrning > Retouradres Postbus 16001 2500 ABBA Den Haag ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Postbus 16001 2500

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN INSPECTION SERVICES DINTELMOND B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN INSPECTION SERVICES DINTELMOND B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Inspection Services Dintelmond B.V. t.a.v. dhr. F. Vogt, directeur Sluisweg 10 A 4794 SW Heijningen Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/1271-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 5 november 2013 en de aanvulling hierop d.d. 5 februari 2014 van DHL Supply Chain (Netherlands) B.V. te Eindhoven, om een vergunning

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 AB Den Haag ANVS Strali ngsbeschermi ng Aanvragen en Melden Beziddenhoutseweg 67 AANTEKENEN 2500 AB Den Haag www.anvs.ni

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoilteit Nucleaire Veiligheid en. Stralingsbescherming. VDL Enabling Technologies Group Eindhoven BV.

1. Het besluit. Autoilteit Nucleaire Veiligheid en. Stralingsbescherming. VDL Enabling Technologies Group Eindhoven BV. 5651 GG Eindhoven T 070-3437366 Achtseweg Noord 5 / Building AK JwvJ.anvs.ni t.a.v. de heer WiT. Schutte, directeur 2500 BA Den Haag VDL Enabling Technologies Group Eindhoven BV. Postbus 16001 Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/IO/BES No. 2004/10503 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/96491 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en F lelden Sezuidenhoutseweg 67 Stichting Hogeschool Utrecht Postbus BA Den Haag

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en F lelden Sezuidenhoutseweg 67 Stichting Hogeschool Utrecht Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKEN EN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en F lelden Sezuidenhoutseweg 67 Stichting Hogeschool

Nadere informatie

ANVS Medische en Industriele Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Sekisui Alveo BV. Postbus BA Den Haag

ANVS Medische en Industriele Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Sekisui Alveo BV. Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKEN EN ANVS Medische en Industriele Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Sekisui Alveo BV. Postbus

Nadere informatie

1. Het besluit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland AANTEKENEN

1. Het besluit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland AANTEKENEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixiaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag AANTEKENEN wwwrvonh/ stralingsbeschermi ng Visuray

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/75272 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2012/0924-12 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien het bericht d.d. 7 maart 2013, van Van Oord Ship Management B.V. te Rotterdam, om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1085-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de minister van Economische

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 1. Het besluit AANTEKENEN

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 1. Het besluit AANTEKENEN Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 A8 Den Haag ANVS Stralingsbescherrning Aanvragen en Melden Bezukienhoutseweg 67 AANTEKENEN European Private Healthcare

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2012/0834-08 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 30 juli 2012 en de aanvulling hierop d.d. 15 oktober 2012 van Emerald Kalama Chemical B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Stralingsbeacherm Ing Aanvragen en Melden 8ezuftienhoutseweg 67 AANTEKENEN Specialistische Dierenkliniek

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/95769 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2010/2699-07 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 29 november 2010, aangevuld d.d. 27 januari 2011, van Kunststoffen Industrie Volendam (KIVO) te Volendam

Nadere informatie

1 Stralingsbescherming

1 Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 1 Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS AANTEKENEN Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Belastingdienst/Douane Postbus

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/0255-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 8 maart 2013 en de aanvullende informatie d.d. 7 juni 2013 van Wintershall Noordzee B.V. te Rijswijk om een vergunning als bedoeld

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/0715-10 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 26 mei 2011 en de daarop aanvullende informatie d.d. 1 juni 2011 en d.d. 27 juni 2011 van Smurfit Kappa

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN SIEMENS NEDERLAND N.V.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN SIEMENS NEDERLAND N.V. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Siemens Nederland N.V. t.a.v Dhr. P. R. A. Wijngaard Coördinerend Stralingsdeskundige Postbus 16068 2500 BB Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595

Nadere informatie

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus BA Den Haag

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus BA Den Haag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouredres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKEN EN ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Fluke Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Datum 15 april 2016 Betreft Vergunning Kernenergiewet Bijlage(n)

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Datum 15 april 2016 Betreft Vergunning Kernenergiewet Bijlage(n) Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Korps Nationale Politie

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2009/2324-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de brief d.d. 12 oktober 2009 van Avery Dennison

Nadere informatie

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Darwinweg 2

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming AANTEKENEN. Darwinweg 2 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Stichting Naturalis Biodiversity

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2012/0661-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 27 juni 2012 van Combinatie BAM-TBI V.O.F. te Gouda, om een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/1159-07 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 5 november 2013, aangevuld d.d. 27 november 2013 van MNO Vervat NL B.V. te Nieuw-Vennep, om wijzigingen van een vergunning als

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/2590-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 2 september 2007, aangevuld

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2008/1395-06 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 16 juni 2008 en de aanvulling

Nadere informatie

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Koningszaak B.V. Postbus t.a.v. dhr. H.M. Koning

ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Koningszaak B.V. Postbus t.a.v. dhr. H.M. Koning Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Koningszaak B.V. Postbus

Nadere informatie

L Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Stralingsbescherming

L Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Stra Ii ngsbeschermi n g Aanvragen en Melden Bezwdenhoutseweg 67 AANTEKENEN Autoriteit Nucleaire

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/0019-06 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 18 december 2012 van Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. te Oosterhout (NB) om wijziging van een vergunning als bedoeld

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DE DIRECTEUR VAN HET

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DE DIRECTEUR VAN HET > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Nederlands Forensisch Instituut t.a.v. de heer M.C. Zuidberg, coördinerend stralingsdeskundige Postbus 24044 2490 AA DEN HAAG Prinses Beatrixlaan

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/0169-5 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 14 februari 2013 van Delta Technologie en Advies B.V. te Brakel (gem. Zaltbommel) om wijziging van een vergunning als bedoeld in

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Winter Louwesweg BK Amsterdam E Postbus.

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Winter Louwesweg BK Amsterdam E Postbus. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Straiingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Slotervaartziekenhuis

Nadere informatie

ANVS StraIingsbeschermng Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Postbus 16001 Raad van

ANVS StraIingsbeschermng Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Postbus 16001 Raad van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS StraIingsbeschermng Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2010/2812-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 14 december 2010 en de aanvulling daarop d.d. 31 maart 2011 van MNO Vervat - Wegen B.V. te Nieuw Vennep,

Nadere informatie

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retoursdres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Meiden Bezuidenhoutseweg 67 i Centrum voor Parodontologie

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Stichting Sanquin Bloedvoorziening Raad van Bestuur t.a.v. de heer J. de Wit Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. tav. A.H. Halman, voorzitter ATIS

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. tav. A.H. Halman, voorzitter ATIS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en T1elden Bezuidenhoutseweg 67 Shell Nederland Raffinaderij

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/IO/BES No. 2004/29780 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Rode Kruis Ziekenhuis B.V LE Beverwijk T

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Rode Kruis Ziekenhuis B.V LE Beverwijk T Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 DA Den Haag AANTEKENEN Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Rode Kruis Ziekenhuis B.V. Bezuidenhoutseweg 67

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/55174 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/74655 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Radboud Universiteit Nijmegen Arbo- en Milieudienst Huispost 980 t.a.v. dhr. M.M. Wiegman Algemeen coördinerend deskundige Postbus 9101 6500 HB

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2009/1729-10 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 13 juli 2009, aangevuld d.d.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2012/0961-07 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de ongedateerde aanvraag van Canon Europa N.V. te Amstelveen om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Kernenergiewet en

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2009/1757-02 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien het verzoek d.d. 20 juli 2009 van voestalpine

Nadere informatie

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Stichting NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Postbus Onderzoek der Zee

ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Stichting NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Postbus Onderzoek der Zee Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 Stichting NIOZ, Koninklijk

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2003/42226 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/1007-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 4 april 2007 van Forbo-Novilon

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/2199-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 8 augustus 2007 van Du Pont

Nadere informatie