JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015

2 Inhoudsopgave A Inleiding Jaarrekening in een nieuw kleedje Regelgevend kader Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen) Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) B Jaarrekening Beleidsnota Doelstellingenrealisatienota Doelstellingenrekening (schema J1) Financiële toestand Financiële nota Exploitatierekening (schema J2) Investeringsrekening (schema J3 en J4) De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3) Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4) Liquiditeitenrekening (schema J5) Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (schema J6) Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

3 C bij de jaarrekening bij de financiële nota van de jaarrekening De toelichting bij de exploitatierekening Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) De toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Investeringsverrichtingen per beleidsdomein: het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3) Evolutie van de investeringsverrichtingen: het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4) Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5) Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Nominatief toekende subsidies zoals opgenomen in het beleidsrapport van het budget Nominatief toekende subsidies die niet waren opgenomen in het beleidsrapport van het budget De niet-nominiatieve werkings- en investeringssubsidies Overeenstemming tussen de lijst van de subsidies en schema TJ1 en TJ bij de samenvatting van de algemene rekeningen bij de balans (schema TJ7) Proef- en saldibalans Waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overige toelichting verplicht door het BVR BBC Alle informatie die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen die opgenomen zijn in het beleidsrapport (art. 4 BVR BBC) De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen per rubriek (art BVR BBC) De onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling (art. 74 BVR BBC) De waarderingsregels (art. 140 BVR BBC) Wijziging van de waarderingsregels (art. 141 BVR BBC)

4 3.6 Gebeurtenissen na balansdatum (art. 145 BVR BBC) Opbrengsten of kosten die een ander financieel boekjaar betreffen en de jaarrekening beïnvloeden. (art. 146 BVR BBC) Opname van rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van vaste activa. (art. 154 BVR BBC) Verantwoording voor het afschrijven van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar. (art. 181 BVR BBC) Verantwoording voor de herwaardering van financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa. (art. 183 BVR BBC) Overige rapportering van de financieel beheerder Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose Beheerscontrole Evolutie van de budgetten Visum Regelgeving Dossiers Debiteurenbeheer Procedure opmaken en opvolgen van facturen en aanslagbiljetten Facturen Belastingen Rapportering over oninvorderbaarstellingen door financieel beheerder Evolutie van de gemeenteschuld Interne opleidingen Toekomstperspectieven Nazicht jaarrekening

5 A Inleiding 1 Jaarrekening in een nieuw kleedje Deze bundel bevat de eerste jaarrekening van de gemeente Kampenhout volgens de nieuwe standaard, namelijk de beleids- en beheerscyclus. Bij de jaarrekening hoort ook een uitgebreide toelichting. Vroeger gaf de jaarrekening vooral een zicht op de financiële gevolgen van het gevoerde beleid met een verantwoording van het (financiële) beheer door de financieel beheerder. Met de nieuwe standaard evalueert de jaarrekening in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, financieel niet in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur. De jaarrekening is veel meer dan vroeger ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat bij de doelstellingen, actieplannen en acties een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. 5

6 2 Regelgevend kader In de volgende paragrafen wordt het regelgevend kader voor de opmaak van de jaarrekening geschetst. 2.1 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen) Hoofdstuk V van het gemeentedecreet (artikelen 171 tot en met 175) regelt de opmaak van de jaarrekening. Hieronder zijn in cursieve tekst de belangrijkste passages overgenomen. Passages die weggelaten zijn uit bepaalde artikelen zijn aangeduid met een beletselteken. Art Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de gemeente van welke aard ook. Art Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota geeft het beleid weer dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Art De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de jaarrekening. Als de gemeenteraad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dit advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd, en bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden gesteld. Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur. Art Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. Artikel 172 is pas van toepassing sinds 1 januari 2014 door de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus. De andere artikelen zijn al langer van toepassing. 6

7 2.2 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) De artikelen 30 tot en met 47 van hoofdstuk 4 De jaarrekening van titel 2 de beleids- en beheersrapporten bepalen de krijtlijnen van de inhoud van de jaarrekening. Hieronder zijn in cursieve tekst de belangrijkste passages overgenomen. Passages die weggelaten zijn uit bepaalde artikelen zijn aangeduid met een beletselteken. Art. 30. De jaarrekening bestaat uit: 1 de beleidsnota; 2 de financiële nota; 3 de samenvatting van de algemene rekeningen. Art. 31. Elk onderdeel van de beleidsnota en van de financiële nota bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijke budget en van het budget na de laatste budgetwijziging. Art. 32. De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 1 de doelstellingenrealisatie; 2 de doelstellingenrekening; 3 de financiële toestand. Art. 33. De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 1 per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2 per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1, de mate van realisatie van de actieplannen; 3 per actieplan als vermeld in 2, de mate van realisatie van de acties; 4 per actieplan als vermeld in 2, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. Art. 34. De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft: 1 het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; 2 het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Art. 35. De financiële toestand bevat minstens: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. De aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van de doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening. 7

8 Art. 36. De financiële nota van de jaarrekening bevat: 1 de exploitatierekening; 2 de investeringsrekening; 3 de liquiditeitenrekening. Art. 37. De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie. Art. 38. De investeringsrekening bevat: 1 een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; 2 per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Art. 39. De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1 de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2 de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 3 de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; 4 het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5 de bestemde gelden. Art. 40. De samenvatting van de algemene rekeningen bevat: 1 de balans, die bestaat uit een actief- en een passiefzijde; 2 de staat van opbrengsten en kosten. Art. 41. De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Art. 42. De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar. Enkele andere artikelen bepalen ook al een deel van de inhoud van de toelichting bij de jaarrekening. Art Naast de elementen vermeld in dit besluit, of die voortvloeien uit de toepassing van dit besluit, bevat de toelichting alle informatie die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen die opgenomen zijn in het beleidsrapport. De toelichting wordt samen met het ontwerp van het beleidsrapport aan de raadsleden bezorgd.... Art De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen. Art. 74. In de toelichting bij de jaarrekening wordt het bedrag vermeld van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling. 8

9 Art In de toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Art De waarderingsregels, vermeld in artikel 140, 1, eerste lid, zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking van het eerste lid worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging, als vermeld in het tweede lid, wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging, vermeld in het tweede lid, op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast. Art Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening. Art Als de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening. Art In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat. De opname van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa wordt bij de waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening vermeld. Art Als in uitzonderlijke gevallen de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar gespreid wordt, moet dat worden verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening. Art Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa, vermeld in het eerste lid, in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. 9

10 2.3 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) Hieronder zijn in cursieve tekst de belangrijkste passages overgenomen die de opmaak van de jaarrekening betreffen. In artikel 5 worden de schema s opgesomd die gebruikt moeten worden voor het opstellen van de jaarrekening. Art. 5. De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema s die zijn opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd: 1 J1: de doelstellingenrekening; 2 J2: de exploitatierekening; 3 J3: de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar in kwestie, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; 4 J4: de rekening van een afgesloten investeringsenveloppe; 5 J5: de liquiditeitenrekening; 6 J6: de balans; 7 J7: de staat van opbrengsten en kosten. Artikelen 6 tot en met 8 sommen de bepalingen op waarmee rekening moet gehouden worden bij de opmaak van een toelichting bij om het even welk beleidsrapport. Art. 6. De toelichting bij een beleidsrapport bevat: 1 aanvullende informatie die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen, en die noodzakelijk is om goed inzicht in het beleidsrapport te verkrijgen; 2 informatie over de specifieke grondslagen die voor significante transacties zijn toegepast. Art. 7. Elke toelichting vermeldt : 1 het type van de toelichting; 2 de naam, de NIS-code en het adres van het bestuur; 3 de rapporteringsperiode. Art. 8. Elke pagina van een toelichting vermeldt : 1 het type van de toelichting; 2 de naam van het bestuur; 3 de rapporteringsperiode. Artikelen 11 tot en met 13 sommen de specifieke bepalingen op voor de opmaak van de toelichting bij de jaarrekening. Art. 11. De toelichting bij de jaarrekening bestaat minstens uit: 1 de toelichting bij de financiële nota; 2 de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. 10

11 Art. 12. De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat minstens de volgende rubrieken: 1 de toelichting bij de exploitatierekening, bestaande minimaal uit: a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; b) de exploitatierekening per beleidsdomein: overeenkomstig schema TJ1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) de evolutie van de exploitatierekening: overeenkomstig schema TJ2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de toelichting bij de investeringsrekening, die minstens bestaat uit: a) een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; b) de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar: overeenkomstig schema TJ3, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen: overeenkomstig schema TJ4, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd d) de stand van de kredieten per investeringsenveloppe: overeenkomstig schema TJ5, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 3 de evolutie van de liquiditeitenrekening: overeenkomstig schema TJ6, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 4 een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. Art. 13. De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende rubrieken: 1 de toelichting bij de balans: overeenkomstig schema TJ7, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de waarderingsregels; 3 niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 11

12 B Jaarrekening 1 Beleidsnota In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand. 1.1 Doelstellingenrealisatienota De doelstellingenrealisatienota evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC 1 -regelgeving legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook voor de ontvangsten en uitgaven, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan BBC = Beleids- en beheerscyclus

13 Prioritaire beleidsdoelstelling Voeren van een financieel evenwichtig en duurzaam beleid Status en realisatie op schema De rapportering die in actie 1419/001/001/001/001 vooropgesteld wordt, gebeurt via de jaarlijkse doelstellingenrealisatienota bij de opvolging van actie 1419/001/001/001/001. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actieplan Maximaal verwerven van subsidies Status en realisatie op schema De rapportering die in actie 1419/001/001/001/001 vooropgesteld wordt, gebeurt via de jaarlijkse doelstellingenrealisatienota bij de opvolging van actie 1419/001/001/001/001. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actie Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad over de verworven subsidies voor investeringsprojecten Status en realisatie op schema De rapportering die in deze actie vooropgesteld wordt, gebeurt via de jaarlijkse doelstellingenrealisatienota. Registratiesleutel 1419/001/005/003/ : Uitbreiding en renovatie school Berg De subsidie van ,78 euro werd toegekend op 20 september 2012 door AGION, op basis van het gunningsbedrag en offerte. Het is equivalent aan 70% van de subsidieerbare werken. De werken werden gestart op 26 november Tegen eind 2013 werd al ,39 aan subsidies ontvangen. In 2014 werd een erkende vordering gemaakt van ,39 euro voor de nog te ontvangen subsidies. Op 31/12/2014 werd op basis van de overzichtstabellen van AGION het goedgekeurd subsidiebedrag verlaagd met ,76 euro. In 2014 werd ,93 euro ontvangen. In 2015 werd nog ,36 euro ontvangen, het saldo zal later in 2015 ontvangen worden na goedkeuring van het einddossier. Het gebouw werd voorlopig opgeleverd op 3 juli 2014 en werd in gebruik genomen bij aanvang van het schooljaar Registratiesleutel 1419/001/007/001/ : Collector Weesbeek fase 1 - fietspaden. De subsidie van ,85 euro werd toegekend door de Provincie Vlaams- Brabant op 11 september Het college heeft hiervan kennis genomen op 7 oktober Een eerste schijf van ,92 euro werd onmiddellijk ontvangen. Aangezien de werken aan het fietspad niet gestart zijn in 2014 wordt hiervan boekhoudkundig nog geen subsidie ingeschreven, maar staat dit in de algemene boekhouding geboekt als een schuld op de algemene rekening ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties. 13 Registratiesleutel 1419/001/007/001/ : Collector Weesbeek fase 1 - rioleringswerken. Voor de rioleringswerken van het gemeentelijk aandeel (Frijselstraat) werden subsidies toegekend voor een bedrag van ,90 euro. Aangezien deze

14 werken niet gestart zijn in 2014 wordt hiervan boekhoudkundig nog geen subsidie ingeschreven. Voor de rioleringswerken van het bovengemeentelijk aandeel werden subsidies toegekend aan Aquafin. Het bovengemeentelijk aandeel van het project bedraagt ,84 euro. Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : Patrijzenlaan/Meerlaan/Neerstraat De subsidie werd initieel in 2008 toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het bedrag is veel lager dan oorspronkelijk voorzien bij vastlegging omdat de aanbestedingsprijzen voor dit dossier heel laag waren en omdat dit dossier nog inclusief btw vastgelegd werd, maar Kampenhout ondertussen btw-plichtig voor het transport van afvalwater was geworden. Er werd in het verleden al subsidie uitbetaald. Voor dit project kan op basis van het advies van Aquafin nog ,90 euro uitbetaald worden. Het exacte bedrag kan nog licht wijzigen omdat de berekening nog gemaakt moet worden door VMM. Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : Acacialaan De subsidie werd initieel in 2011 toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Er werden in dit dossier nog geen subsidies uitbetaald. Er zal nog ,55 euro uitbetaald worden. Dit bedrag kan niet meer wijzigen want het werd al door VMM berekend. VMM moet echter nog finale verificaties doen alvorens ze kunnen uitbetalen. Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : riolering Bulsomstraat De subsidie van ,50 werd initieel in 2009 toegekend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 2014 werd de uitbetaling van het definitieve bedrag, namelijk ,14 ontvangen. Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : RUP Weesbeek De Vlaamse regering kende op 9 januari 2014 een subsidie van euro toe voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Weesbeek. De betaling werd ontvangen. Het budget werd hiervoor aangepast in budgetwijziging 2014/1. Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : RUP zonevreemde bedrijven 2010 RUP zonevreemde bedrijven werd door de provincie goedgekeurd op 24 juni De subsidie van euro werd toegekend door de Vlaamse Regering op 8 juli Het budget werd hiervoor aangepast in budgetwijziging 2014/1. Financiële Impact Registratiesleutel 1419/001/009/003/ : Renovatie kapellen De kosten voor de renovatie van enkele kapellen zijn voor maximum 80 procent subsidieerbaar. Voor De kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën werd een subsidie toegekend van 9.121,49 euro en werd de opdracht achteraf gegund aan 3WPlus Sociale Werkplaats vzw voor de prijs van 9.266,06 euro (excl. btw) Voor de Sint-Servatiuskapel werd een subsidie toegekend van ,37 euro en werd de opdracht achteraf gegund aan Algemene renovatie- en restauratiewerken Vervloessem J. voor de prijs van ,99 euro (excl. btw) Voor de Kapel Laar werd een subsidie toegekend van 6.268,96 euro en werd de opdracht achteraf gegund aan Algemene renovatie- en restauratiewerken Vervloessem J. voor de prijs van 5.880,50 euro (excl. btw) Voor de Kapel OLV van Barmhartigheid werd een subsidie toegekend van ,73 euro en werd de opdracht achteraf gegund aan 3WPlus Sociale Werkplaats vzw voor de prijs van ,67 euro (excl. btw) Het budget werd hiervoor aangepast in budgetwijziging 2014/1. De subsidies werden toegekend in Er zijn nog geen subsidies uitbetaald. De werken zijn pas gestart in De subsidies worden pas in 2015 geboekt in de algemene en budgettaire boekhouding. Jaarrekening Budget Geen budget Totaal

15 Prioritaire beleidsdoelstelling Aanbieden van een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle inwoners d.m.v. de uitbouw van een efficiënt werkende gemeentelijke administratie Status en realisatie niet op schema Actieplan 1419/001/002/001 en actieplan 1419/001/002/002 zijn gerealiseerd. Actieplan 1419/001/002/004 is op weg naar realisatie. Eens actie 1419/001/002/004/002 (opmaak van een huisstijlgids) is afgerond, kan (overeenkomstig het stappenplan vastgelegd door het college van 20/5/2014) actieplan 1419/001/002/003 verder uitgevoerd worden (modernisering website en restylen gemeentelijk infoblad). Zo kan er een eenheid in de communicatie gecreëerd worden. In het meerjarenplan was oorspronkelijk voorzien om het gebouw van PBE in de Frederik Wouterslaan aan te kopen. In 2014 werd beslist om, in het kader van de besparingen en een betere dienstverlening, de diensten van grondgebiedzaken te herlokaliseren. Hierdoor is er een efficiëntere en betere loketfunctie gerealiseerd. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actieplan Onderhoud en verdere uitbouw mid-office (documentmanagementsysteem) Status en realisatie op schema Actie 1419/001/002/001/001 werd gerealiseerd. De uitvoering van actie 1419/001/002/001/002 is voorzien in Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actie Onderhoud mid-office Status en realisatie Financiële Impact op schema Het college heeft op 17/12/2012 de overheidsopdracht 'mid-office dossier 2012/242' gegund aan Cronos nv, Veldkant 35D te 2250 Kontich. Er werd gekozen voor een oplossing in de cloud. Hierdoor was er geen investering nodig in een aparte server en moeten er ook geen kosten gemaakt worden om de toepassing open te zetten voor thuiswerkers. Voor deze hosting ontvangen we elke maand een factuur van Cronos t.b.v ,90 euro, incl. btw. Daarnaast werd er ook euro, incl. btw betaald aan onderhoudskosten. Deze omvatten alle hard- en softwarekosten (server, licentiekosten,...). Jaarrekening Budget Exploitatie Totaal

16 Actie Implementatie bijkomende modules mid-office Status en realisatie op schema De uitvoering van deze actie is gepland in Financiële Impact Jaarrekening Budget Investeringen Totaal Actieplan Faciliteren van draadloos en papierloos vergaderen Status en realisatie op schema Actie 1419/001/002/002/001 en 1419/001/002/002/002 werden gerealiseerd. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actie Installatie wifi-netwerk in de gemeentelijke gebouwen Status en realisatie Financiële Impact op schema Het college nam op 14/10/2014 kennis van de overheidsopdracht 'raamovereenkomst draadloos en randinfrastructuur 2014/047' die door VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd gevoerd en werd toegewezen aan: - Perceel 1 (Indoor draadloos netwerk & randinfrastructuur): Data Unit nv, Prins Bisschopssingel 50 te 3500 Hasselt. - Perceel 2 (Outdoor draadloos netwerk (site to site): Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth. Deze opdracht werd voor de gemeente Kampenhout geraamd op euro, inclusief btw (voor de eerste 36 maanden) waarvan ,00 euro investeringen en 5.000,00 euro exploitatie. Het college van 2/12/2014 heeft via bestelbon (14.199,08 euro, incl. btw) bij Data Unit een afname van het raamcontract van VERA gedaan voor de installatie van wifi voor de gemeentediensten (zonder OCMW). In februari en maart 2015 werden vervolgens antennes geplaatst in het gemeentehuis, de sporthal, Villa Lucie, Raad- en schepenzaal, 't Grobbeltje, Witloofmuseum, lagere school Berg. De bibliotheek volgt nog; de internettoegang moet nog verzwaard worden. Op 27/3/2015 werd de factuur ontvangen, die bedroeg ,09 euro. Jaarrekening Budget Investeringen Totaal

17 Actie Aankoop hardware Status en realisatie op schema Het college van 13/5/2014 heeft bestelbon (9.863,67 euro, incl. btw ) goedgekeurd voor de aankoop van 10 tablets uit het raamcontract van VERA bij BMx computers. Vervolgens heeft het college van 1/7/2014 de gebruiksovereenkomst tablet pc goedgekeurd (gevoegd als bijlage bij het huishoudelijke reglement van het college). De tablets (met 4G module) werden overhandigd aan de leden van het college op 13/1/2015 en tegelijkertijd werd de gebruiksovereenkomst tablet pc getekend door alle leden van het college. Na een korte inloopperiode vond het eerste papierloos college plaats op 27/1/2015. De factuur voor de aankoop van 10 tablets bedroeg 9.863,19 euro. Financiële Impact Jaarrekening Budget Investeringen Totaal Actieplan Evalueren en moderniseren van de externe communicatie in functie van een klantvriendelijke en servicegerichte dienstverlening Status en realisatie niet op schema Actie 1419/001/002/003/001 werd gerealiseerd (evaluatie van de externe communicatiekanalen). Gezien actie 1419/001/002/004/002 nog lopende is (opmaak van een huisstijlgids) werd er nog niet gestart met de uitvoering van actie 1419/001/002/003/002 (modernisering website) en actie 1419/001/002/003/003 (restylen gemeentelijk infoblad). Dit conform het stappenplan welke het college van 20/5/2014 heeft vastgelegd. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actie Evaluatie van de externe communicatiekanalen Status en realisatie op schema Na prijsvraag bij 3 organisaties heeft het college op 18/3/2014 bestelbon goedgekeurd tot aanstelling van Lessius Thomas More - Memori voor de uitvoering van de audit (4.840 euro, incl. btw, factuur voor eenzelfde bedrag ontvangen). De audit van de externe communicatiekanalen werd uitgevoerd op 8/4/2014, in aanwezigheid van de expertgroep van Memori - Lessius Thomas More, de schepen van informatie, de gemeentesecretaris, het departementshoofd Interne Zaken en de communicatieambtenaar. Het doorlichtingsverslag werd door Steven Wellens (Memori) op 13/5/2014 aan de leden van het college, managementteam, communicatieambtenaar en ICTdeskundige toegelicht. Het college van 20/5/2014 heeft vervolgens opdracht gegeven aan de communicatieambtenaar en het afdelingshoofd informatica en GIS om volgend stappenplan te realiseren ter uitvoering van het meerjarenplan en de aanbevelingen opgenomen in het doorlichtingsverslag externe communicatie: Stap 1. Professionaliseren van de huisstijl door de opmaak van een huisstijlhandboek (actie en actie ). Stap 2. Aanduiden van een webbouwpartner voor de bouw van een nieuwe website met een content management systeem en een e-nieuwsbrief (actie ). Stap 3. Koppelen van sociale media (Facebook, Twitter) aan de nieuwe website (actie ). Stap 4. Optimaliseren van de Gemeenteberichten (actie ). 17

18 Financiële Impact Stap 5. Uitvoeren van de overige aanbevelingen. Het college heeft o.b.v. het auditverslag eveneens beslist om: 1. aan de hand van het krantenarchief 'Gopress' een wekelijks persoverzicht op te maken met de artikels die in de nationale en regionale pers zijn verschenen over de gemeente Kampenhout en over te maken aan de leden van het college en de departements- en afdelingshoofden 2. aan alle personeelsleden opdracht te geven om, indien relevant, in het beslissend gedeelte van de notulen van het college en de gemeenteraad een communicatieparagraaf op te nemen: 'wat wordt er gecommuniceerd via welk communicatiekanaal?' Jaarrekening Budget Exploitatie Totaal Actie Moderniseren website Status en realisatie Financiële Impact niet op schema Kampenhout heeft sedert 1999 een website (gemeenteraadsbeslissing van 14/10/1999). Dit kaderde toen in een project digitaal Kampenhout. In het college van 13/11/2007 werd de hernieuwde opmaak en uitbouw van de gemeentelijke website toegewezen aan de firma Highgate '57 - Erik Heymans, Dorpelstraat 23 te 1910 Kampenhout (t.b.v ,22 euro en jaarlijks onderhoud van 3.775,20 euro incl. btw). Momenteel is de huidige website wat verouderd: is te weinig intuïtief, de look and feel is wat gedateerd, e-loket is onvoldoende uitgewerkt, integratie met sociale media is niet aanwezig,... Omdat verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant met deze problematiek worden geconfronteerd heeft VERA (autonoom provinciebedrijf) daarvoor een raamcontract website opgestart, waarin VERA de rol opneemt van opdrachtencentrale. De overheidsopdracht 'raamcontract website 2014/052' werd uitgeschreven namens de virtuele centrumsteden. Het bestek en de evaluaties gebeurden onder toezicht en met medewerking van een werkgroep van 8 openbare besturen en VERA. De opdracht werd op 11/2/2015 gegund aan LCP. De lokale besturen van Vlaams-Brabant kunnen vanaf nu afnemen van het raamcontract. Het moderniseren van de website kadert in het stappenplan, zoals vastgelegd door het college van 20/5/2014: de communicatiedienst is eerst gestart met de opmaak van een huisstijlhandboek (actie ). Als dit project afgerond zal zijn, zal er op verder gebouwd worden en gestart worden met de bouw van een nieuwe website. Zo zal er eenheid in de communicatie worden gecreëerd (lettertype, kleuren,...). De looptijd van de actie ( waaraan in 2014 een budget van euro gekoppeld was op het exploitatiebudget) werd met één jaar verlengd. Jaarrekening Budget Exploitatie Totaal

19 Actie Restylen gemeentelijk informatieblad Status en realisatie Financiële Impact niet op schema Overeenkomstig de beslissing van het college van 20/5/2014 is de communicatiedienst eerst gestart met de opmaak van een huisstijlhandboek (actie ). Als dit project afgerond zal zijn, zal er op verder gebouwd worden en gestart worden met de bouw van een nieuwe website (stap 2), de koppeling van de nieuwe website aan sociale media (stap 3) en vervolgens zullen de gemeenteberichten geoptimaliseerd worden (stap 4). De restyling van de Gemeenteberichten werd wel al mee opgenomen in de opdrachtomschrijving van de overheidsopdracht 'Opmaak/drukken en leveren Gemeenteberichten 2015' (gunning college dd. 9/12/2014): 'In 2015 zal mogelijk een nieuwe huisstijl worden voorgesteld, deze dient ten gepaste tijde geïmplementeerd te worden in de lay-out van de gemeenteberichten.' Jaarrekening Budget Geen budget Totaal Actieplan Creëren van een nieuwe huisstijl die in alle mogelijke vormen van communicatie consequent wordt toegepast. Status en realisatie niet op schema Via budgetwijziging 2014/1 heeft de gemeenteraad dd. 11/9/2014 beslist om actie 1419/001/002/004/001 niet uit te voeren. Actie 1419/001/002/004/002 is nog lopende. Financiële Impact Jaarrekening Budget Totaal Actie Ontwikkelen van een logo door een grafisch bureau - wordt niet uitgevoerd Status en realisatie Financiële Impact op schema Via budgetwijziging 2014/1 heeft de gemeenteraad dd. 11/9/2014 beslist om deze actie niet uit te voeren. Het budget voor het ontwikkelen van een logo door een grafisch bureau werd geschrapt ( euro) en er werd budget voorzien voor de opmaak van een huisstijlgids in 2014 (2.000 euro). Jaarrekening Budget Geen budget Totaal

20 Actie Opmaak van een huisstijlgids Status en realisatie Financiële Impact niet op schema Via budgetwijziging 2014/1 heeft de gemeenteraad dd. 11/9/2014 beslist om het budget voor het ontwikkelen van een logo door een grafisch bureau te schrappen ( euro) en budget te voorzien voor de opmaak van een huisstijlgids (2.000 euro). De motivering van de budgetwijzing stelt: 'Initieel was het de bedoeling dit volledig zelf op te stellen, maar nu wordt er geopteerd om, na marktconsultatie, zeer beperkt beroep te doen op een externe dienstverlener welke voor dit budget opdracht krijgt om een huisstijl en logo te creëren. Bedoeling is dit logo te gebruiken in de externe communicatie (briefwisseling, affiches, website,...). Het wapenschild blijft behouden in de notulen van het college en de gemeenteraad. Op deze manier kan er professionalisering, eenheid en herkenbaarheid komen in de gemeentelijke communicatie, wat momenteel door het gebrek aan een volwaardige huisstijl en het gebruik van diverse logo's (bv. jeugd en sport) minder het geval is.' Na het richten van een prijsvraag aan zes bedrijven heeft het college van 7/10/2014 de opdracht 'ontwerpen van een huisstijl' gegund aan Print & Zo voor euro, excl. btw. Vervolgens werd Print & Zo uitgenodigd op het college van 14/10/2014 om van gedachten te wisselen over de uitvoering van de opdracht. Deze opdracht is nog lopende. De looptijd van de actie werd met één jaar verlengd. Jaarrekening Budget Exploitatie Totaal

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 juni 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 juni 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 juni 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Dirk

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

De correcte verwerking van kapitaalsubsidies

De correcte verwerking van kapitaalsubsidies e correcte verwerking van kapitaalsubsidies Sinds kort bestaan er nieuwe subsidiëringsvormen ter compensatie van de budgettaire beperkingen van de overheid die het niet langer mogelijk maakten om onder

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken).

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken). LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 6 JULI 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie