CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS"

Transcriptie

1 CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen moeten ter beschikking worden gesteld in de beide landstalen. Betekent dit dat ook het cursusmateriaal in beide landstalen moet worden aangeboden? Vermits het hier gaat om opleidingen voor professionele ICT medewerkers lijkt Engelstalig cursusmateriaal ons hier het meest aangewezen.de cursussen zelf kunnen steeds, onafhankelijk van de taal van het materiaal, in het Nederlands of Frans worden gegeven. Gebruik van Engelstalig materiaal garandeert in deze inhoudelijke compatibiliteit overheen sessies en opleidingen, voor u niet onbelangrijk. Indien Engelstalig cursusmateriaal een probleem is, kan dit materiaal waar mogelijk worden aangevuld met Nederlandstalige of Franstalige boeken (ifv. beschikbaarheid). Gebruik van Engelstalig cursusmateriaal is toegelaten. Ziet u (p12/64) een verschil tussen 'cursusexemplaren' en 'cursusnotities'? Is er hier een link met de taal van het cursusmateriaal? Er is geen verschil. Deel A - 1. Duur van het contract (p 6/64). De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform het artikel 17 2, 2 b, van de wet van 24 december 1993 aan te wenden voor het organiseren van herhalingsopdrachten van gelijkaardige diensten en dit binnen een periode beperkt tot drie jaar na het gunnen van de opdracht. Is het juist aan te nemen dat deze nieuw ingeplande opleidingssessies inhoudelijk, maar ook naar vorm, didactiek, aanpak, prijzen,... toe kunnen (en zullen) verschillen van de sessies opgezet binnen de context van het onderhavige lastenboek? Dit bijvoorbeeld om rekening te houden met de evolutie van bepaalde (technische) systemen, nieuwe inzichten in aanpak en didactiek, prijsevolutie op basis van vraag en aanbod,... De duur van de opdracht bedraagt 2 jaar en 3 maand, en kan worden verlengd met 3 jaar als beide partijen hiermee instemmen. De verlenging heeft plaats volgens de termen van dit lastenboek, rekening houdend met de evolutie van de inhoud en van de prijs. De verlenging gebeurt via een onderhandelingsprocedure. 1

2 Deel A Offertes verzonden via elektronische middelen (p8/64) versus Deel A Offertes algemeen (p11/64). De beschrijving van de voorwaarden waaraan een offerte moet voldoen is volledig gericht op het indienen van een offerte 'op papier', ie. niet verzonden via elektronische weg. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat offertes op papier moeten worden opgemaakt, in drie exemplaren, dat één exemplaar in elektronische vorm moet worden ingediend, dat elke pagina moet worden geparafeerd,... Gelden deze voorwaarden ook als de offerte langst elektronische weg wordt verzonden? Dit betekend dus dat ook voor het indienen langst elektronische weg eerst een offerte op papier moet worden gemaakt overeenkomstig de voorwaarden, dan gescand, om ten slotte elektronisch te worden verzonden? Alleen één elektronisch exemplaar voor de offertes verzonden langs elektronische weg. Deel A Prijsherziening (p13/64). Het project heeft een looptijd van 2 jaar en 3 maand. Concreet heeft dit als gevolg dat het zich kan uitstrekken overheen 4 verschillende kalenderjaren; diensten verleend in de laatste fase van het project moeten dus mogelijk worden gepresteerd aan prijzen die vier jaar oud zijn. Dit lijkt ons niet redelijk. Kunt u aangeven of prijsherzieningen op basis van bijvoorbeeld de AGORIA loonindex bespreekbaar zijn? Dit is perfect in overeenstemming te brengen met uw wens het traject te faseren: op het moment dat een volgende fase wordt besproken kunnen prijswijzigingen op basis van de AGORIA loonindex worden doorgevoerd. De aanvraag tot prijsaanpassing volstaat om de prijsherziening automatisch te bekomen conform hetgeen is bepaald in het punt 10.2 van het bestek Er is geen terugwerkende kracht mogelijk. De prijsherziening gaat in voor de diensten die, naargelang het geval: a) na de jaardag b) vanaf de eerste dag van de maand na verzending van het aangetekend schrijven zullen worden gepresteerd. De prijsaanpassing is mogelijk voor alle opleidingen binnen een specifiek lot. Als een opleiding gegeven wordt deels vóór en deels ná de dag waarop de prijsherziening aanvat, dan kan de prijsherziening door middel van proratering worden toegepast. Deel A Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd (p26/64). U wenst de opleiding in Brussel te laten plaatsvinden. We veronderstellen dat u het Brussels Gewest bedoelt? Komen opleidingslokaties gelegen buiten het Brussels Gewest, die mogelijk effectiever zijn dan deze in het Brussels Gewest, ook in aanmerking (vanuit standput reistijd, bereikbaarheid openbaar vervoer/privé transport, parking, toegankelijkheid anders validen, beheerskosten, setupkosten,...)? De voordelen van het volgen van een opleiding in huis bij een opleider zijn mogelijk veel grotere dan deze geboden door de lokatie van een opleidingslokaal in de buurt van de normale werkplek. Vele werknemers van de FOD Financiën gebruiken de trein om hun plaats van tewerkstelling te bereiken. Buiten het openbaar vervoer hebben ze dan ook geen vervoermiddel om zich te verplaatsen in de stad. De plaats waar de cursussen worden gegeven dient dus bereikbaar te zijn via het openbaar vervoer en binnen een redelijk tijdsbestek. De inschrijver is niet verplicht om de plaats waar de cursussen zullen plaatsvinden aan te duiden in zijn offerte, maar dient zich wel te engageren om deze regels te respecteren als hij de opdracht ontvangt. Het Brussels Gewest is toegelaten indien de reistijd met het openbaar vervoer niet meer bedraagt dan een half uur. (zie ook B.22) 2

3 Deel A Personeel van de aannemer (p24/64) versus Deel A Onbeschikbaarheid vandocenten (p24/64). (p24/64) "Het onderwijzend personeel dat wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht, moet hetzelfde zijn als het in de offerte voorgestelde personeel. In het andere geval moet het personeel dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering, een gelijkwaardig niveau en ervaring bezitten." Dit betekent dat de FOD uitzonderlijk een andere lesgever aanvaardt dan deze die werd vermeld in de offerte, op voorwaarde dat hij een gelijkwaardig niveau en ervaring bezit. (p24/64) "De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het contract te verbreken zonder enige schadevergoeding indien de voorgestelde docenten de cursussen niet geven en dit zelfs in geval van overmacht." Dit betekent dat de FOD het contract kan verbreken, indien ze vaststelt dat de meerderheid van de lesgevers die de cursussen geven, niet deze zijn die in de offerte werden opgegeven. Dit wil zeggen dat de samenwerking met de firma die de opdracht voor een bepaald lot heeft bekomen, wordt beëindigd. De tweede paragraaf van punt betekent dat, in dergelijk geval, de FOD een «tweede kans» geeft aan de firma door haar te vragen om de lesgevers te vervangen door en hier komen we weer bij het voorgaand antwoord lesgevers die een gelijkaardig niveau en ervaring bezitten. Zijn beide verklaringen niet tegenstrijdig? Getuigd het niet van noodzakelijke flexibiliteit als een opleider juist in staat is kwalitatief hoogstaand en evenwaardige docenten voor alternatieve opleidingen en projecten in te zetten op korte termijn (ten voordele van opleider en klant met het oog op continuïteit)? Of doelt u met het 2e citaat enkel op de problematiek van de annulatie van een sessie - ie. als een sessie niet kan plaatsvinden op het afgesproken moment? Uit de voorgaande antwoorden blijkt dat de FOD niet gekant is tegen een zekere flexibiliteit. Deel A 19 Facturering en betaling (p27/64) en Deel B - 31 Einde van het project (p48/64). U geeft aan dat de betaling van facturen zal gebeuren binnen de 50 dagen na ontvangst. Met het oog op de publiek door de overheid uitgedrukte wens om facturen van aannemers sneller te betalen wensen wij graag een betalingstermijn van 30 dagen af te spreken. Is dit mogelijk? De betaling binnen de 50 kalenderdagen is juist. In de relevante paragraaf (p27/64) spreekt u over betaling per lessenpakket. Paragraaf (p48/64) geeft aan dat het niet produceren van eindrapporten aan het einde van het project zal betekenen dat "... het project niet zal worden beschouwd als beëindigd, met alle gevolgen van dien voor de betaling". Staat het de opleider vrij om te factureren (en dus ook betaling te verwachten) per geleverde dienst? Per fase? Of doelt u op facturatie aan het eind van het traject? Wat is in deze de definitie van een lessenpakket? De betaling kan worden onderverdeeld per maand of per fase of anders : aan het begin van het project dienen de twee partijen hierover een akkoord te maken. 3

4 Op het einde van het project worden de laatste betalingen slechts uitgevoerd na de levering van de drie eindrapporten. Deel B Technische voorschriften (globale vraag) PRINCE2 (p29/64 ev). Het voorliggend opleidingsplan wenst u projectmatig aan te pakken volgens de PRINCE2 methodologie. Bij het bestuderen van uw bestek valt het grote belang op dat u hieraan hecht. De wensen en eisen gespecificeerd gaan oi. voornamelijk over PRINCE2, en slechts in beperkte mate over de opleidingen zelf (vorm versus inhoud). Zowel naar voorkennis van de deelnemers, wensen betreffende de (technische) inhoud van de opleidingen, is relatief weinig informatie in het bestek terug te vinden. In het bestek is tevens opgenomen dat enerzijds (p27/64 punt 18, p45/64 punt 28.1) na de gunning de inhoud van de aangeboden opleidingen zullen worden geevalueerd, inhouden aangepast, vereiste voorkennis zal worden besproken, oefeningen samengesteld,... en anderzijds (p38/64 punt 25.3, p44/64 punt 27.5) dat de lesgevers maar beschikbaar moeten zijn/gekozen gedurende de initialisatie fase (dus na de gunning). Kan u duidelijk aangeven of u op zoek bent naar een opleider COBOL-Java migratie met oog voor projectmanagement, dan wel naar een projectbeheerder, die, waar nodig, zelfs pas na gunning, op de markt, opleiders/ zelfstandige lesgevers kan contacteren (met kennis COBOL/Java) om in uw opleidingsbehoeften te voorzien? De inhoud van de trajecten en opleidingen dient door de inschrijver te worden gedefinieerd. Deze dient rekening te houden met de verwachte objectieven, meer bepaald, werknemers met een Cobolachtergrond, opleiden naar 2 Java-georiënteerde functies : analist/designer en programmeur Back/Front-office. Wat dit betreft, zie ook punt 25. De FOD stelt niet zelf de inhoud van de opleidingen vast, maar vergelijkt de inhoud van de opleidingen in de verschillende offertes. Elke inschrijver heeft dus de vrijheid om de trajecten in te vullen zoals hij dat nuttig acht. De initialisatiefase van het project (fase die 3 maand duurt) dient om het lastenboek en de winnende offerte grondiger uit te diepen. Deze fase dient om de onduidelijkheden, misverstanden, verkeerde interpretaties te elimineren, maar ook om bepaalde leemten op te vullen, om bepaalde ideeën op punt te stellen, en om te garanderen dat het project voor beide partijen een succes wordt. De ervaring leert ons dat het niet enkel gaat om de mensen een opleiding te geven! Ze moeten tevens worden gevolgd, aangemoedigd, geholpen. Er dienen testen en coaching te worden ingelast. Het opleidingstraject moet worden versneld of vertraagd, enz. Dit wil zeggen dat het beheeraspect heel belangrijk is. Indien men zich beperkt tot het volgen van een kalender en de deelnemers enkel uitnodigt zonder verdere opvolging, is de opleiding gedoemd om te mislukken. De FOD is op zoek naar een firma die bekwaam is om zelf de Java- georiënteerde opleidingstrajecten uit te denken, die bekwaam is om alle cursussen te geven, testen te organiseren en coaching (eventueel met een partner) te verzorgen, en die bekwaam is om dit alles, samen met de stuurgroep van de FOD, te beheren. Deel A Lijst van gunningscriteria (p18/64) punt 1a, Beheer (met ref naar deel B). Met het oog op evaluatie van de offerte wenst u dat opleider de in deel B opgenomen punten toelicht, verklaart, uitlegt, beschrijft,... U wenst echter ook documenten te ontvangen. Is het correct dat met het oog op het voldoen aan de specificaties van 1a, Beheer, enkel en uitsluitend de volgende documenten moeten worden aangeleverd? ) een eerste, voorlopige Gantt planning (globaal niveau + detail initialisatie periode) ) een PBS ) een PFD ) een Network Diagram ) contracten lesgevers 4

5 De offerte dient te bestaan uit wat is aangeduid onder punt 24. De contracten van de lesgevers zijn hier niet inbegrepen. Deze contracten worden enkel gevraagd aan de firma die de opdracht wint. De firma beschikt hiervoor over de 3 maanden van de initialisatiefase om deze te bekomen. Deel A Lijst van gunningscriteria (p18/64) punt 1b, Planning (met ref naar deel B). U verwijst naar specificaties opgenomen in deel B1, punt 24 van het lastenboek wat refereert naar PRINCE2 process 3 Planning. De volgende elementen worden daarin aangehaald: PBS, PFD, Network diagram, Gantt planning. Kunt u aangeven in hoeverre deze vraag wat aanleveren van documenten betreft verschillend is van bovenstaande vraag Deel A Lijst van gunningscriteria (p18/64) punt 1a, Beheer.? Het criterium «beheer» dient voor de evaluatie van de algemene filosofie van de firma op het vlak van opvolging van het begin tot het einde van het project. De firma dient hier te verduidelijken op welke manier ze de cursisten gaat begeleiden en hoe ze gaat samenwerken met de stuurgroep van de FOD. Hiertoe dienen ook de beheerdocumenten te worden opgemaakt (vooral rapporten). De firma dient ook aan te duiden in welke mate ze al dan niet Prince2 toepast, en zo niet, wat ze voorziet als alternatief (in dit geval dient de initialisatiefase tevens om de twee methodes op elkaar af te stemmen). Het criterium «planning» dient concreet aan te geven wat en wanneer iets wordt uitgevoerd. Twee soorten producten moeten voorkomen : specifieke producten inzake het project (hier: cursussen, testen, coaching ) en de specifieke producten inzake beheer (rapporten, PID, Risk Log ) Deel A Lijst van gunningscriteria (p18/64) punt 1c, Plan kwaliteit en verslagen (met ref naar deel B). Met het oog op evaluatie van de offerte wenst u dat opleider de te leveren producten toelicht, verklaart, uitlegt, beschrijft,... U wenst echter ook documenten te ontvangen. Is het correct dat met het oog op het voldoen aan de specificaties van 1c, Plan kwaliteit en verslagen, enkel en uitsluitend de volgende documenten moeten worden aangeleverd? ) beschrijving van de cursussen cursusinhouden overeenkomstig de taxonomie van Bloom. Dit is niet juist. De offerte dient eveneens een toelichting, commentaren, verklarende aantekeningen, templates, te bevatten over de rapporten, want dit alles zal worden geëvalueerd via het gunningscriterium 1.c. De offerte moet ook de inhoud van de voorgestelde cursussen bevatten, volgens een taxonomie (de taxonomie van Bloom is niet verplicht en is niet de enige). Er wordt een kwaliteitsvolle inhoud verwacht, die wordt gepresenteerd, met een tabel (die hier, bij wijze van voorbeeld, volgens de taxonomie van Bloom werd gegeven). Maar nogmaals, deze tabel mag afwijken als er een andere taxonomie wordt toegepast. Deel B Doelstellingen van het project. Het woordje 'testen' komt zeer beperkt voor in uw bestek. Het is evenwel zo dat u van de opleider verwacht (cfr. Offerteformulier) dat hij een hele reeks van testen aanmaakt en afneemt (oa. Betreffende motivatie, competentie, en dan nog eens per fase en/of rol). Kunt u aangeven welke eisen u aan deze testen stelt (naar inhoud aanpak, vorm, inhoud toe), en dit, zeker wat betreft de 'intaketest'? Zonder deze informatie is het haast onmogelijk de door u aan het Offerteformulier toegevoegde prijstabel 'Testen' (p5/ 12) in te vullen. Nogmaals, het is aan de inschrijver om de voor hem noodzakelijke types van evaluatie uit te denken. Nochtans dient te worden benadrukt dat de testen niet dienen om iemand uit te sluiten. De testen 5

6 dienen om het tijdens het traject door de deelnemers verkregen niveau vast te stellen, en dit om oplossingen te vinden indien de test een aantal problemen aan het licht zou brengen. De intaketest wordt georganiseerd met als doel de deelnemers naar één van de twee beroepstrajecten te oriënteren, zodat «de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt».. Deel B Kalender en deel B (p31/64) Goedkeuringscriteria (p41/64). ) Een aantal go/nogo beslissingsmomenten zijn voorzien. U geeft aan dat een beslissing tot nogo voor het vervolg van het traject geen aanleiding kan zijn tot vorderen/betalen van schadevergoeding. Het is evenwel zo dat zelfs voor toekomstige fases in het project een opleider vooraf reeds investeringen kan hebben gedaan/ressources kan hebben 'gecommit'. Het is dan niet ook meer dan billijk bij een nogo een vergoeding te krijgen voor de in deze reeds gemaakte kosten (en dus niet noodzakelijk voor de gederfde opbrengsten). Graag vernemen wij uw standpunt in deze. Indien er tot een No Go wordt beslist, dient er een overeenkomst in der minne te worden gevonden betreffende de naar de toekomst gemaakte kosten. Indien de firma volledig verantwoordelijk is voor de No Go, zullen de wettelijke bepalingen inzake deze materie worden toegepast (zie het algemeen bestek en het specifiek bestek). Indien de FOD volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk is, zal deze situatie ten opzichte van de naar de toekomst gemaakte kosten door de FOD worden geanalyseerd en via een gemeenschappelijk akkoord tussen de twee partijen worden geregeld. Bij een geschil zal de in het lastenboek beschreven procedure worden toegepast. ) Volgend op een go/nogo beslissing verlopen mogelijk nog een hele reeks maanden vooraleer met een nieuwe opleiding zal worden gestart. Er is steeds een kans (hoe klein ook) dat deze opleidingen door FOD Financiën om wat voor reden dan ook worden geannuleerd/verschoven. Omdat u voor deze situatie in uw bestek geen voorzieningen hebt opgenomen gaan we er van uit dat de annulatievoorwaarden van de leverancier van toepassing zijn. Is dit correct? Een No Go beslissing is ernstig. Een dergelijke beslissing wordt dan ook niet licht genomen : er dient een ernstige tekortkoming van de begunstigde te zijn, alvorens tot dit besluit wordt gekomen. Voorafgaand zullen er steeds pogingen worden ondernomen om een dergelijke situatie te verhelpen. Maar, hoe het ook zij, het zijn nooit de annulatieprocedures van de leverancier die worden gevolgd in geval het lastenboek deze niet voorziet. In dergelijke situatie dient een regeling te worden uitgewerkt met een gemeenschappelijke overeenkomst. Zie punt 21. van het lastenboek. Deel B Productie van een planning (43/64). Op bepaalde momenten in de overzichtstabel neemt u op 'periode van diepgaande bestudering'. Is het correct aan te nemen dat u er de voorkeur aan geeft in deze periode geen cursussen en/of oefeningen buiten de lessen in te plannen? Is ook coaching in deze niet mogelijk? In principe vinden er tijdens deze periodes geen cursussen of oefeningen plaats. Coaching mag echter wel worden georganiseerd. Wat betreft dit punt dienen nog 2 belangrijke opmerkingen te worden gemaakt : De begunstigde stelt zijn planning op, zodanig dat er maximum 3 dagen per week kunnen worden besteed aan opleidingen en de leerlingen nog de 2 overige dagen kunnen reserveren voor hun gewone werkzaamheden. De begunstigde dient tevens periodes bestemd voor interne opleiding in zijn planning in te lassen. Deze periodes worden voorbehouden voor de opleiding van intern gebruikte tools. Deel B Projectleiders (31/64) en 23.3 Specifieke verantwoordelijken (p31/64). 6

7 U geeft aan dat opleider een 4tal 'verantwoordelijken' moet aanduiden: een projectleider, een verantwoordelijke kwaliteit, een verantwoordelijke wijzigingsbeheer, een verantwoordelijke communicatie. De laatste 3 verantwoordelijken kunnen effectief gecombineerd worden in hoofde van één persoon. Kunnen al deze verantwoordelijkheden uitgeoefend worden door één of twee personen, waarbij de werkverdeling anders is dan deze door FOD Financiën formeel beschreven? Ja. Deel B Beheerdocumenten (p32/64) en Deel B - 26 Op te leveren producten inzake beheer. U somt een hele reeks aan te leveren beheerdocumenten op, die dienen te worden aangeleverd als vermeld in het lastenboek. Tevens is aangegeven dat deze "op één of ander moment" moeten worden aangeleverd. Verwacht u van de opleider enkel dat hij zich ertoe zal verbinden deze documenten aan te leveren (volgens planning in overleg met FOD Financiën besproken, als bepaald door het project, na gunning), of wenst u in de offerte ook reeds templates en concepten van deze documenten te ontvangen? Deze documenten moeten worden geleverd tijdens het project. De offerte dient eveneens een toelichting, commentaren, verklarende aantekeningen, templates, te bevatten, die zullen geëvalueerd worden via het gunningscriterium 1.c. Bijvoorbeeld, wat betreft de tabel met de risico s die in het lastenboek voorkomt ( een tabel die slechts een deel van de risico-analyse vertegenwoordigt), verwacht de FOD dat de inschrijver, bij het vervolledigen van deze tabel, een kolom toevoegt met oplossingen om deze risico s te minimaliseren. Deel B De cursussen (p35/64). Met het oog op een correcte invulling van gevraagde opleidingstrajecten is meer informatie nodig betreffende, oa.: ) de voorkennis van betroffen medewerkers ) de kennis (los van Java!) betreffende de platformen waarop/waarvoor ze ontwikkeling zullen aanvangen (eg. is voorzien van Solaris, DB2, WebLogic kennis nodig)? Moeten opleidingen niveau 'gedistribueerd ontwikkelen' (<> mainframe centric ontwikkelen) worden voorzien? ) profielen (achtergrond) van medewerkers die zullen deelnemen aan bedoeld opleidingstraject ) gewenste doelstellingen van de opleidingen - te hanteren technologieën,... Een diepgaande technische specificatie van technologie en architectuur is vereist om een effectief opleidingsplan te kunnen samenstellen. Kunt u de hier bedoelde informatie verstrekken/aangeven waar deze informatie kan worden bekomen? De opleidingen worden voorzien voor Cobol-programmeurs die in principe geen enkele kennis hebben inzake Object Georiënteerd. Ze hebben ook geen kennis van de specifieke platformen en tools die intern worden gebruikt. Wat dit laatste betreft, zullen er interne cursussen worden georganiseerd op het moment dat dit nuttig is. Het objectief is om voldoende elementen te verschaffen aan de leerlingen in de twee voorziene trajecten. Deel B Opleiding oefeningen buiten de lessen (p37/64). "In princippe moet voor elke dag cursus een dag oefeningen worden voorzien". Is deze uitspraak correct (ie. een opleiding bevat normaal gezien standaard reeds oefeningen)? Is er dan geen kans dat een aantal oefeningen/cases 'dubbel op' zijn? Kunt u uitdrukkelijk nadere specificaties van de te ontwikkelen oefeningen opgeven? We gaan er van uit dat voor deze opleidingen docenten/instructeurs vereist zijn. Is het correct dat u deze oefeningen los ziet van de coaching, als beschreven vanaf pagina 7

8 Neem bijvoorbeeld een cursus van 5 dagen die reeds oefeningen bevat. Wanneer deze cursus afgelopen is, dienen de leerlingen de inhoud van de cursus te kunnen oefenen via oefeningen die dezelfde duur hebben als de betrokken cursus, dus eveneens 5 dagen. De oefeningen tijdens de cursus dienen om bepaalde theorieonderwerpen om te zetten naar praktijk, terwijl oefeningen buiten de cursus uitgebreider kunnen zijn : ofwel een enkele oefening die in feite een mini - toepassing is, ofwel meerdere grote oefeningen waarvan het geheel, de tijdens de cursus geziene theorie, in de praktijk brengt. Deze oefeningen buiten de cursus hebben dus niets te zien met de coaching. Deel B Interne vereisten FOD (p37/64) en Deel B Opleiding externe tools (p47/64). Op basis van beide benoemde aandachtspunten uit uw bestek kan worden besloten dat de interne, bij FOD Financiën gehanteerde tools/methodologie tijdens de opleiding door de opleider moeten worden gehanteerd; maar, dat de opleidingen betreffende de tools/methodologie zelf door interne FOD Financiën medewerkers zullen worden gegeven. Is deze veronderstelling correct? Betreft dit dan de volledige dan wel een bepaald onderdeel vd. toolset/methodologie als opgesomd in Deel B ? Kunt u hier een 'werkverdeling' aangeven? Er is een deel van de interne tools van de FOD die de begunstigde niet moet onderwijzen aan de cursisten. Deze zullen immers intern worden opgeleid (bijvoorbeeld : de overgang naar CCFF). Het punt licht toe welke tools de begunstigde moet gebruiken tijdens de opleiding. Indien het voor de inschrijver niet mogelijk is om aan deze eis te voldoen op het moment van de offerte, dient hij zich minstens te engageren om het nodige te doen tijdens de initialisatiefase van het project (3 maanden), zodat aan deze eis is voldaan bij het begin van de cursussen. De begunstigde dient periodes bestemd voor interne opleiding in zijn planning in te lassen. Deze periodes worden voorbehouden voor de opleiding van intern gebruikte tools. Deel B Rode Draad (p38/64). Het is duidelijk wat u bedoeld met 'Rode Draad', en met de doelstellingen die u wil realiseren. Het is evenwel niet duidelijk wat u van een opleider verwacht in deze context. Kunt u aangeven wat de taak van de opleider in deze concreet zal inhouden? Wat is de bedoeling van de specificaties ".. zal niet verlopen volgens de stappen van PRINCE2..." en "Het zal de taak van de inschrijver zijn hen in de mate van het mogelijke te helpen". Deze laatste nuancering is natuurlijk zeer vrijblijvend - waar doelt u (concreet) op? De inschrijver dient zich tijdens de Rode Draad niet bezig te houden met Prince 2. De Rode Draad is een geheel van kleine projecten die worden beheerd door interne projectleiders. De inhoud van deze kleine projecten zal worden medegedeeld aan de opleiders, zodat ze hun cursussen, in de mate van het mogelijke, hierop kunnen afstemmen en antwoorden kunnen geven op de vragen van de cursisten. In principe, is dit alles dat van de lesgevers wordt verwacht, tenzij men hun vraagt om een deel van hun leerstof te oriënteren op een specifiek onderwerp in verband met de Rode Draad. Normaal gezien zijn het vooral de coaches die hun medewerking aan de Rode Draad zullen geven. Dit wordt echter georganiseerd en gepland tijdens de beheervergaderingen die regelmatig zullen plaatsvinden. Deel B Oproepingen (p46/64) en Deel A Plaats (p26/64). Uit de hier opgenomen informatie kan worden besloten dat de opleider verantwoordelijk zal zijn voor een belangrijk onderdeel van de cursusadministratie; een aantal van de hier opgenomen verantwoordelijkheden behoren niet tot de standaard dienstverlening eigen aan het uitvoeren van maatwerkopleidingen/bedrijfsopleidingen. We denken hierbij aan het versturen van uitnodigingen naar cursisten, het sturen van herinneringen en bevestigingen, de samenstelling van de lijst met deelnemers,... Is het correct dat dit deel van de cursusadministratie bij de opleider zal worden belegd? In welke 8

9 tabel als opgenomen in het Offerteformulier dienen eventueel prijzen voor deze dienst te worden opgenomen? En op welke wijze? Ja, de inschrijver is verantwoordelijk voor dit beheer. Dit lastenboek beperkt zich niet enkel tot opleiding. Het beheeraspect is heel belangrijk en mag niet worden verwaarloosd of onderschat. Er zullen heel wat vergaderingen plaatsvinden en de praktische aspecten die U vermeld moeten worden beheerd. U kan al deze zaken opnemen, ofwel in de tabel «Beheer van het project» bij de rubriek Kwaliteitsplan, ofwel in de prijs van de cursussen zelf. De inschrijver mag in geen geval veranderingen aanbrengen aan de prijstabellen, maar geeft toelichting op welke manier hij deze heeft ingevuld. Deel B3 32 Persoon die coaching doet (p49/64) en Deel B Verschillend van persoon die opleiding geeft (p49/64). Indien mogelijk is de persoon die de coaching doet verschillend van de persoon die de opleidingen geeft. Tenzij hij geen ervaring heeft op dit vlak, zal de verlener van de opleidingen zich niet bezig houden met coaching. Diegene die de coaching doet moet een gespecialiseerde partner zijn, met ervaring en personeel dat vertrouwd is met dit soort prestatie. ) Kunt u aangeven wat u bedoelt met Tenzij hij geen ervaring heeft? Dit wil zeggen dat de verlener van de opleidingen, ook de coaching mag uitvoeren, indien hij hiervoor de bekwaamheid heeft en dit toelicht in zijn offerte. ) Kunt u aangeven waarom het zo is dat het 'beter' is dat de persoon die opleiding geeft verschillend is van de persoon die coaching verzorgt? Eendracht maakt macht en er is genoeg werk voor 2 personen. Bovendien zijn we van mening dat opleiding en coaching twee verschillende beroepen uitmaken. ) Kunt u aangeven waarom dit niet tegenstrijdig is met punt 33.5 (p 50/64) Hulp van de lesgevers? Is het immers niet de bedoeling de opleiding door een docent maximaal af te stemmen op de (praktische) noden van FOD Financiën? In deze context is het toch optimaal opleiding en coaching door dezelfde personen/specialisten te laten verzorgen? Het is de bedoeling om de lesgever te laten lesgeven en niet om hem daarenboven nog eens te belasten met coaching. Offerteformulier - Prijstabel 'Beheer van het project' (p2/12). Bevat de kolom 'geschatte of forfaitaire hoeveelheid' een indicatie van tijd (vanwaar dan de indicatie 'Globale prijs' in deze kolom)? Of moet ook deze kolom niet worden ingevuld? Bevat de kolom 'Prijs' een indicatie van de totale prijs voor de overeenkomstige 'geschatte of forfaitaire hoeveelheid'? Het is zeer moeilijk de benodige tijd van de opgenomen beheersonderdelen in te schatten (variabiliteit: omgaan met de effectief aangewende tijd). Aanvaard FOD Financiën de verhouding 'Prijs'/'Geschatte of forfaitaire hoeveelheid' als een de-facto maatstaf waaraan de reële tijd besteed per beheersonderdeel zal worden vergoed (vermist geen eenheidsprijs kan worden meegegeven)? Indien dit niet het geval is, hoe dient een opleider dan om te gaan met de hier bedoelde probleem van de variabiliteit? 9

10 Zoals aangeduid boven de tabel : «de tijd die wordt besteed aan het zogezegd beheer (meer bepaald de vergaderingen) moet worden opgenomen in de tijd die noodzakelijk is voor de productie van elke input». Voorbeeld : in de prijs van de PID die de initialisatiefase afsluit, dient de prijs van alle nodige vergaderingen, voorafgaand aan het opstellen van deze PID, te zijn inbegrepen. Ander voorbeeld : de prijs van het Highlight Report dient niet enkel de prijs voor het opstellen van dit rapport te omvatten, maar ook de prijs van alle noodzalelijke voorbereidende vergaderingen. Een globale prijs betekent één prijs voor één bepaalde zaak. Indien er meerdere exemplaren van een bepaalde zaak worden gevraagd, vragen we de eenheidsprijs, dewelke moet vermenigvuldigd worden met het aantal exemplaren. Belangrijk : in de tabellen dienen enkel de lege vakken te worden vervolledigd. Offerteformulier - Prijstabel 'Cursussen' (p3/12) Kan u de kolommen 'Post A', 'Post B', 'Post D' nader uitleggen? Heeft op basis van de beschikbare beschrijving 'Post A' en 'Post D' niet dezelfde betekenis? Of moet de titel van 'Post B' worden aangepast van 'cursussen' naar 'cursisten' - zodat 'Post A' een vaste sessiekost aangeeft, en 'Post B' een sessiekostcomponent variabel per cursist? In Post A dient de prijs voor een groep van 10 personen die een volledige cursus volgen, te worden opgegeven (dit is de betekenis van het woord sessie). Deze prijs bevat niet de prijs van het cursusmateriaal (handleidingen), want dit moet in Post B worden opgegeven. Er wordt dus gevraagd om de «catalogusprijs» van een cursus op te splitsen. Post D is de som van Post A, B en C; het omvat de totale kostprijs voor 10 personen die een volledige cursus volgen, waarbij iedereen cursusmateriaal ontvangt en tevens een maaltijd op elke cursusdag. De opmerkingen onderaan de pagina verklaren op welke wijze er moet opgeteld en vermenigvuldigd worden. Offerteformulier - Prijstabel 'Oefeningen buiten de cursussen' (p3/12) Kan u de kolommen 'Post A', 'Post C' nader uitleggen? Heeft op basis van de beschikbare beschrijving 'Post A' en 'Post C' niet dezelfde betekenis? Het antwoord op de vorige vraag is ook hier van toepassing. In dit geval bestaat er echter geen cursusmateriaal. De opmerkingen onderaan de pagina verklaren op welke wijze er moet opgeteld en vermenigvuldigd worden. Offerteformulier - Prijstabel 'Testen' (p5/12) Wat betreft de lijnen 'Ontwikkeling van een test' kan in kolom A geen eenheidsprijs worden opgegeven. Wat is in deze context de betekenis van kolom B? Moet hier de geschatte tijd worden opgenomen om de ontwikkeling van de test uit te voeren (of juist niets)? Wat is het verschil met kolom C, totale prijs? De totale prijs voor de overeenkomstige 'geschatte of forfaitaire hoeveelheid'? Er mag niets in kolom «eenheidsprijs»worden ingevuld, indien deze doorgehaald is. Ook in de volgende kolom mag er niets ingevuld worden, wanneer deze een verduidelijking bevat. Enkel in de laatste kolom moet de prijs worden ingevuld. Deze prijs omvat niet enkel de prijs voor het opstellen 10

11 van de test, maar ook de prijs van de voorbereidende vergaderingen. Enkel de lege vakken van de tabel moeten worden ingevuld. Het is zeer moeilijk de benodige tijd voor de ontwikkeling van relevante testen vooraf in te schatten (variabiliteit: omgaan met de effectief aangewende tijd). Aanvaard FOD Financiën de verhouding 'Totale Prijs'/'Geschat aantal' als een de-facto maatstaf waaraan de rëele tijd besteed voor deze ontwikkeling zal worden vergoed (vermist geen eenheidsprijs kan worden meegegeven)? Indien dit niet het geval is, hoe dient een opleider dan om te gaan met de hier bedoelde probleem van de variabiliteit? Dit is een kwestie van inschatting die enkel door de inschrijver kan worden gemaakt. Deel B - Productie van een planning (p43/64) en Offerteformulier - Prijstabel 'Testen' (p5/12) Uw bestek geeft aan dat de planning van de opleidingen - oa. fasering - relatief vrij kan worden bepaald door de opleider. Aantal fases, duur van de fases,... wordt door de opleider bepaald. In uw Offerteformulier 'Testen' geeft u evenwel slechts de mogelijkheid om voor 3 fases 'test'prijzen op te geven? Kan, indien de opleider dit nuttig acht, deze prijstabel overeenkomstig wijzigen? De tabel onder dient enkel als voorbeeld. De inschrijver mag hierover een eigen idee en een eigen planning naar voor brengen. In de prijstabel mogen echter niet meer (en ook niet minder) dan het aantal daarin voorziene testen worden opgegeven, en dit om de offertes op dezelfde basis te kunnen beoordelen. 11

12 DOLMEN Verwijzing Vraag Bestek nr Hoe zullen de geleverde diensten door FOD Financiën geëvalueerd worden? Welke parameters worden in dit model gehanteerd? De geleverde diensten zullen worden beoordeeld en geëvalueerd door de cursisten die, op de een of andere manier, hierover verslag zullen uitbrengen bij de stuurgroep In het lastenboek is er sprake van EJB, Struts, WebLogic en andere technologieën. Welke versies van deze technologieën moeten onderwezen worden? Deze versies zullen tijdens de initialisatiefase gepreciseerd worden Welke technologieën moeten opgenomen zijn in het opleidingstraject? Technologieën die toelaten om de opleiding te verzorgen tijdens de twee voorziene opleidingstrajecten Kan er meer inzicht geboden worden in de F.U.P.-methodologie? FUP is een aanpassing van RUP binnen de FOD Financiën Is het daadwerkelijk zo dat de partij die coaching doet verschillend moet zijn van de partij die de opleidingen voor zijn rekening neemt? Ad 25.5, derde Dit is wenselijk, maar niet verplicht. Deze paragraaf begint: "De Rode Draad zal niet verlopen volgens de stappen van Prince2 [...]" Kan u bevestigen dat dit moet gelezen worden "De Rode Draad zal verlopen volgens de stappen van Prince2 [...]"? Indien niet, kan u deze zin dan toelichten? Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de opleiding en de Rode Draad. Tijdens de opleiding is er geen cursus Prince 2, omdat het doelpubliek bestaat uit analisten of programmeurs die in principe niet aan projectbeheer doen. Tijdens de Rode Draad worden deze programmeurs opgedeeld in groepen met aan het hoofd een interne projectleider. Deze laatste dient zijn project te beheren met Prince 2 (maar hij zal hiertoe intern worden opgeleid). De inschrijver dient echter niet de Rode Draad op te volgen, maar komt enkel tussen bij de coaching. Wat is het voorziene budget voor deze opdracht? (behalve coaching) 12

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal 28 maart 2017 Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES...

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Contactpunt(en): De heer Joachim Jonckheere Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): De heer Joachim Jonckheere Tel T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 3/4/2017 - BDA nummer: 2017-510334 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Voorbeeld van een request for proposal

Voorbeeld van een request for proposal pag.: 1 van 8 Voorbeeld van een request for proposal (1) Algemene informatie (1.1) Gebruik van de request for proposal (RFP) De voor u liggende offerteaanvraag bevat informatie over de aanbesteding volgens

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2»

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» FOD Financiën Stafdienst ICT BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» Datum van zitting voor opening van offertes: 15 juni 2009 Indiening van offertes uitsluitend bij de: FOD Financiën

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS BIJ OPDRACHTEN VAN WERKEN In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt,

Nadere informatie

Openbare aanbesteding

Openbare aanbesteding Farmanager Bejaardenzorg Openbare aanbesteding / offerte-aanvraag Prof. dr. Ghislain Houben Universiteit Hasselt Openbare aanbesteding Def : een procedure waarop de aanbestedende overheid beroep doet voor

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

Tekstalig. Tekst- en taalbureau. Algemene voorwaarden April 2014. Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411

Tekstalig. Tekst- en taalbureau. Algemene voorwaarden April 2014. Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411 Tekstalig Tekst- en taalbureau Algemene voorwaarden April 2014 Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun Algemene "opdrachtgever" Voorwaarden DVE voor Bedrijfscoaching, overeenkomsten hierna tussen te noemen opdrachtgevers "opdrachtnemer". en coachees, hierna te noemen bij 1. Artikel Met "opdrachtnemer" 1.

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie