Taakspecifiek model voor een actie, wat motiveert docenten tot professionaliseren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakspecifiek model voor een actie, wat motiveert docenten tot professionaliseren?"

Transcriptie

1 Taakspecifiek model voor een actie, wat motiveert docenten tot professionaliseren? De rol van valenties en externe ondersteuning bij het ondernemen van leeractiviteiten.

2 Waarom? Waarom bent u hier aanwezig? Wie ben ik en waarom ben ik hier?

3 Inhoud: Algemeen: aanleiding, probleem Algemeen: Het Taak Specifieke Motivatie model Mijn onderzoek op de HvA Probleem- en vraagstelling Methode Resultaten Conclusie & Discussie Afsluiting: waarom zit u hier ook al weer?

4 Aanleiding en probleem: In een snel veranderende maatschappij bestaat grote behoefte aan kenniswerkers (Drucker, 1992) de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het Hoger Onderwijs zijn hoog gespannen Kennis en vaardigheden van medewerkers in organisaties behoeven constante ontwikkeling (Hogeschool van Amsterdam, 2011) traditionele scholingsactiviteiten zoals het bijwonen van trainingen, cursussen en conferenties voor zowel studenten als docenten lijken strijdig met onderzoeksresultaten van effectief leren (Bransford, Brown& Cocking, 2000). Docenten zullen moeten worden toegerust voor nieuwe taken en continu bijgeschoold worden.

5 Het taak-specifieke model van De Brabander en Martens Doel: het verklaren en voorspellen van de bereidheid tot het verrichten van een specifieke taak. Verenigt elementen uit verschillende theorieën op het gebied van motivatie. Deze (zes) theorieën kunnen min of meer verdeeld worden in drie categorieën.

6 Onderdelen Taak specifieke model voor een actie: Intrinsieke motivatie - Self-determination theorie (Ryan en Deci, 2000) - Extrinsieke- en intrinsieke motivatie. - Drie basisbehoeften voor IM: autonomie, competentie en verbondenheid. - Flow theorie Csikszentmihalyi (as cited in De Brabander & Martens, 2014) - Uitdaging en competent zijn van een taak bepalen gemoedstoestand: Flow.

7 Onderdelen Taak specifieke model voor een actie: verwachtingen x waarde - expectancy value theorie of achievement motivation van (Wigfield en Eccles, 2000) - ontwikkeling van motivatie als product van de twee begrippen verwachting ten aanzien van de uitvoering van een activiteit en de waarde van de uitkomst van die activiteit. - Inschatting eigen vermogen x waarde opbrengst. - theorie van het geplande gedrag (Ajzen & Fishbein, 1977; Ajzen, 1991; Fishbein, 2008) - antecedenten van de intentie om een bepaald gedrag te vertonen: attitude, subjectieve norm en ervaren gedragscontrole.

8 Onderdelen Taak specifieke model voor een actie: Bandura en Krapp Sociale leertheorie (as cited in De Brabander & Martens, 2014) Neemt afstand van expectancy x value theorieën, maar wel overeenkomsten. centraal begrip: self-efficacy Persoon-object theorie van Krapp: Interactie tussen omgeving en persoon Interesse: gerichte aandacht om doel te bereiken > handelen Intrinsiek en extrinsiek, evenwicht voorkomt emotionele conflicten.

9 Figuur: Kernbegrippen verschillende motivatietheorieën.

10 Figuur: Model voor een taak-specifieke actie (De Brabander & Martens, 2014)

11 Figuur: model voor taak-specifieke actie (De Brabander & Glastra, 2015)

12 Conclusies De Brabander en Martens o.a.: - Verder onderzoek noodzakelijk, onder andere: - Hoe verhouden de positieve en negatieve cognitieve en affectieve valenties zicht tot elkaar? - Wederzijdse versterking van cognitieve - en affectieve valenties wanneer autonomie beloond wordt (positieve feedback) - Tegenwerking wanneer beloning een meer controlerend karakter. - Positieve en negatieve feedback geeft (bij studenten) een gevoel van meer autonomie en opzichte van neutraal gegeven feedback.

13 Mijn onderzoek: De HvA constateert dat samenleving en beroepenveld continu in beweging zijn. Dit vereist van haar medewerkers een flexibele en leergierige houding.

14 Professionalisering in de HvA De HvA biedt aan alle medewerkers mogelijkheden om te professionaliseren. Zij noemt hierbij cursussen, intervisies of andere leermomenten (HR HvA: 2016) Het blijven professionaliseren van haar docenten is een voorwaarde om als Hogeschool in een veranderende omgeving haar missie te kunnen blijven uitvoeren: het opleiden van studenten tot volwaardige beroepsbeoefenaren (HR HvA: 2016).

15 Doelstelling onderzoek leveren van een bijdrage aan antwoord op de vraag of de huidige middelen die binnen de HvA worden ingezet ook inderdaad bijdragen aan professionalisering van docenten. Wanneer duidelijker wordt welke factoren docenten stimuleren in hun professionele ontwikkeling kan daar door de HvA gerichter op worden ingespeeld, wat docenten zou kunnen helpen bij hun professionalisering

16 Vraagstelling - Welke rol spelen de factoren cognitieve- en affectieve valenties en externe ondersteuning bij opvattingen rond professionalisering van docenten en teammanagers van de opleidingen fysiotherapie en oefentherapie / Mensendieck van de HvA? - Welke opvattingen hebben docenten en teammanagers over professionaliteit en professionalisering? - Zijn er verschillen in opvattingen tussen docenten en teammanagers over de wijze waarop de factoren cognitieve en affectieve valenties en externe ondersteuning een rol spelen in de professionalisering van docenten?

17 Hypothesen Op basis van het UMTM kan verwacht worden dat zowel de cognitieve als de affectieve valenties een belangrijke rol zullen spelen. docenten zullen de factor externe ondersteuning niet als heel belangrijk zien en deze dus niet vaak zullen noemen als reden bij hun beslissingen tot ondernemen van professionaliseringsactiviteiten. (op basis van onderzoek door Seezink en Poel (2010) naar professionaliseringsactiviteiten van docenten op VMBO scholen en HR systemen.)

18 Vijf thema s ten aanzien van professionele ontwikkeling bij HvA - Vakmanschap, deskundigheid, en didactische bekwaamheid. - Samenwerken - Leiderschap - Duurzame inzet van de specifieke, individuele talenten van medewerkers - Verbinding van de individuele werknemer met de HvA als organisatie Rustemeijer &Schriemer, 2013

19 Relatie tussen instellingsplan en professionalisering van individuele medewerker Rustemeijer & Schriemer, 2013

20 Bovenstaand beleid wordt praktisch uitgewerkt in een formele functionerings- en beoordelingscyclus, de HR-cyclus. Allereerst wordt het functioneren van de docent besproken met functioneel leidinggevende, de teammanager, in een zogenaamd jaargesprek. Op basis hiervan wordt de docent beoordeeld in een jaarbeoordelingsgesprek met de hiërarchisch leidinggevende (Stafdeling Personeel en Organisatie Hogeschool van Amsterdam, 2014).

21 Wat zegt de literatuur over professionalisering van docenten? Internationaal: Continuing professional development (Hovius & van Kessel, 2010). Het leren van docenten, maar ook hóe zij dat doen en het toepassen van het geleerde in de praktijk bij het ondersteunen van het leren van hun studenten (Avalos, 2011). garanderen van de toekomstige geschiktheid van individuele docenten voor het uitoefenen van hun beroep (Bergen & van Veen, in Seezink & Poel, 2010). Biprofessioneel zijn en zich continu blijven ontwikkelen. Zelfsturing is essentieel (Van Driel, 2006). Lezen, experimenteren, reflectie en samenwerken (Kwakman, 2003)

22 Samenvattend, professionaliseren kunnen we zien als Blijven ontwikkelen Zowel vakinhoudelijk als didactisch Activiteit van de individuele docent Ook gemeenschappelijke activiteiten

23 Methode, participanten: 13 docenten en teammanagers van de faculteit Gezondheid: Drie teammanagers Fysiotherapie Een teammanager Oefentherapie / Mensendieck Vier docenten Fysiotherapie Vijf docenten Oefentherapie / Mensendieck

24 Methode, onderzoeksinstrument: Kwalitatief onderzoek m.b.v. semigestructureerde vragenlijsten. Ontwikkeld in samenspraak met de begeleidend docent en collega-studenten Onderwijsstudies Interviewleidraad: docenten 27 vragen, teammanagers 44 vragen Wat is professionaliteit en hoe gestimuleerd om hieraan te werken? Hoe draagt de F & B cyclus bij aan professionalisering?

25 Methode, analyse professionaliteit - m.b.v. software voor kwalitatieve analyse, Atlas.ti Coderen van de begrip Professionaliteit (DefProf) - Kenmerkende verschillen en overeenkomsten vastgesteld - Alle eigenschappen geclusterd in zes overkoepelende klassen: - Persoon - Vakkennis - Ontwikkelen en reflectie - Goede docent zijn - Organisatie en team / collega s

26 Methode, analyse cognitieve valenties: zes mogelijke waarden. positieve cognitieve valenties persoonlijk (CogVal Pos Pers), positieve cognitieve valenties voor de school (CogVal Pos Schoo), positieve cognitieve valenties voor de student (CogVal Pos Stud), negatieve cognitieve valenties persoonlijk (CogVal Neg Pers), negatieve cognitieve valenties voor de student (CogVal Neg Stud) negatieve cognitieve valenties voor de school (CogVal Neg Schoo)

27 Methode, analyse affectieve valenties en Externe Ondersteuning: Affectieve valenties zijn positief (AffVal Pos) of negatief (AffVal Neg) gecodeerd. Externe ondersteuning is positief (ExtOnd Pos), negatief (ExtOnd Neg) of neutraal (ExtOnd Neutr) gecodeerd. (NB Deze laatste categorie externe ondersteuning neutraal is toegevoegd omdat tijdens het coderen bleek dat relatief veel respondenten deze factor wel noemden, maar zonder duidelijke positieve of negatieve betekenis).

28 Resultaten wat verstaan docenten en teammanagers van de opleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie / Mensendieck onder professionaliteit en zijn er verschillen in opvattingen tussen docenten en teammanagers?

29 Tabel 1 Eigenschappen die door respondenten aan professionaliteit worden toegekend Aantal Percentage Aantal keren dat Percentage respondenten dat respondenten dat eigenschap eigenschap noemt eigenschap noemt genoemd is (N=13) Persoon 7 54 % 9 16 % Ontwikkelen en reflecteren 6 46 % 7 12 % Vakkennis 8 62 % % Didaktiek 7 54 % % Organisatie 6 46 % 7 12 % Team en collega s 5 39 % 8 14 %

30 Tabel 1 Eigenschappen van professionaliteit door docenten en teammanagers genoemd Docenten Teammanagers Frequentie Frequentie door (N=9) (N=4) door docenten teammanagers genoemd genoemd Persoon 56 % (5)* 50 % (2)* 7 2 Ontwikkelen en reflecteren 44 % (4)* 50 % (2)* 4 3 Vakkennis 55 % (5)* 75 % (3) 8 6 Didactiek 66 % (6)* 50 % (2)* 9 4 Organisatie 44 % (4)* 50 % (2)* 5 2 Team en collega s 33 % (3)* 50 % (2)* 5 3 * Aantal respondenten die een eigenschap noemen.

31 Citaten, wat is professionaliteit, kennis en kunde, biprofessioneel een professional is een man of vrouw die in staat en bereid is om op hoog niveau te presteren, dus een master wil zijn. een expert wil zijn. daar versta ik onder dat je vanuit je professie om het zo maar eens te zeggen, kundig en adequaat kan handelen. En voldoende kennis bezit en daar ook voor zorgt dat je daarin bijblijft. En, nou, professie, dan heb ik het in dit geval niet alleen over docentschap binnen deze organisatie, maar ook binnen hun vakkundigheid als het gaat in dit geval, over de opleiding fysiotherapie. Dus die is tweeledig

32 Citaten, wat is professionaliteit; blijven ontwikkelen. Dus dat je altijd zorgt dat je zo min mogelijk last hebt van lacunes in kennis. Dus je eigenlijk altijd blijven, blijven ontwikkelen.. En: Ja, dus je blijft eigenlijk de hele tijd evalueren en daardoor blijf je ook groeien. Ik denk dat zolang je dat blijft doen, dat je dan wel op professioneel niveau kan blijven handelen. In het algemeen geldt voor dat je verwacht van een docent dat die,uhm, dat die up-to-date is, dat die zich continu verbetert en dat die reflecteert op zijn eigen gedrag, en dat die openstaat om daarin te verbeteren.

33 Opvallende citaten, plezier? Opvallend is dat er slechts één respondent is die spreekt van plezier als kenmerk van professionaliteit: Dat ze in staat zijn om een inhoudelijk goed verhaal wat onderbouwd is door recente literatuur op een didactisch goede en leuke wijze aan studenten kunnen brengen. En dat ze daarbij er ook nog lol in hebben.

34 Tenslotte valt op dat geen enkele eigenschap door álle respondenten als kenmerkend wordt genoemd. Professionaliteit samenvattend door alle respondenten wordt vakkennis het meest genoemd als kenmerkende eigenschap van professionaliteit. Driekwart van de teammanagers en iets meer dan de helft van de docenten noemt dit als een kenmerkende eigenschap van professionaliteit. De meest onderscheidende eigenschap van professionaliteit is voor docenten echter de didactiek. De begrippen team en collega s worden door maar drie docenten en twee teammanagers als eigenschappen van professionaliteit genoemd.

35 In het hiernavolgende deel worden de resultaten beschreven van de analyse in hoeverre cognitieve valenties een rol spelen bij de keuze van docenten om professionaliseringsactiviteiten te ondernemen. Tevens is er de vraag of er overeenkomsten en verschillen zijn in de opvattingen van docenten en hun temmanagers over de vraag wat docenten motiveert om aan hun professionaliteit te werken.

36 Resultaten, cognitieve valenties In het hiernavolgende deel worden de resultaten beschreven van de analyse in hoeverre cognitieve valenties een rol spelen bij de keuze van docenten om professionaliseringsactiviteiten te ondernemen. Tevens is er de vraag of er overeenkomsten en verschillen zijn in de opvattingen van docenten en hun temmanagers over de vraag wat docenten motiveert om aan hun professionaliteit te werken

37 Tabel 1 Percentage respondenten die codes cognitieve valenties noemen * aantal respondenten die een code noemen. Positief Negatief ** Pcvp** pcvsc pcvst ncvp ncvsc ncvst Percentage docenten 85 % 46 % 23 % 8 % en teammanagers die code noemen (N=13) (11)* (6)* (3)* (1)* (0)* (0)* Percentage docenten 78 % 33 % 33 % 11 % dat code noemt (N=9) (7)* (3)* (3)* (1)* (0)* (0)* Percentage van aantal teammanagers die code noemen 100% (4)* 75 % (3)* (0)* (0)* (0)* (0)* N=4 Pcvp = positieve cognitieve valenties persoonlijk, pcvsc = positieve cognitieve valenties voor de school, pcvst = positieve cognitieve valenties voor de student, ncvp = negatieve cognitieve valenties voor de persoon, ncvsc = negatieve cognitieve valenties voor de school, ncvst = negatieve cognitieve valenties voor de student.

38 Citaten, positieve cognitieve valenties Dat gebeurt ook, in ieder geval in woorden, maar soms zou je liefst ook daarin geld of in uren wat tegenover zien staan. Uh, maar goed, vorig jaar kreeg ik een bonus dus dat is ook dan zeker een stimulans waaruit blijkt dat je gewaardeerd wordt. Dus ja, wat dat betreft wordt je wel redelijk, tenminste ik, redelijk gestimuleerd om, ja, gemotiveerd daardoor.

39 Samenvattend, cognitieve valenties Samenvattend kan worden geconcludeerd dat teammanagers denken dat docenten vooral gemotiveerd worden door persoonlijke opbrengsten en opbrengsten voor de school. Docenten zelf worden met name gemotiveerd door persoonlijke opbrengsten en in mindere mate door opbrengsten voor de school en door opbrengsten voor de student. Teammanagers lijken het belang van positieve opbrengsten van professionalisering voor de docent persoonlijk te onderkennen en spelen hierop in tijdens hun informele en formele contacten met docenten. Ze zijn niet gericht op positieve gevolgen van professionalisering voor de studenten, terwijl een derde van de docenten dat wel noemt. Negatieve persoonlijke valenties werden niet genoemd, op één na.

40 Resultaten affectieve valenties

41 Tabel 1 Percentage respondenten die codes affectieve valenties noemen Percentage docenten en teammanagers dat code noemt (N=13) pav** 85 % (11)* nav** 8 % (1)* Percentage docenten dat code noemt (N=9) 89 % (8)* (0)* Percentage teammanagers dat code noemt (N=4) 75 % (3)* 25 % (1)* * aantal respondenten die een code noemen ** pav = positieve affectieve valenties, nav = negatieve affectieve valenties.

42 Citaten, affectieve valenties Ja, nou het is heel leuk als je op een gegeven moment over iets mee mag praten en als jij een bepaald, ja, takenpakket krijgt waarin jouw deskundigheid wordt aangesproken. Maar het is leuk om met je ontwikkeling bezig te kunnen zijn. Omdat ik dat leuk vind. Geen andere reden. Ik ontwikkel omdat ik dat wil. Ik ontwikkel omdat ik het leuk vind, ik pak aan wat ik leuk vind en ga daar mee aan de slag en dat kan wel in combinatie met feedback van mijn collega's of feedback vanuit de studenten vandaan en dat soort dingen vormgegeven worden, en aandachtspunten opleveren, maar dat heeft niets te maken met zo'n functionerings- of beoordelingsgesprek.

43 Samenvattend, valenties De factor positieve affectieve valenties wordt in aantal ook wat vaker genoemd dan de eerder besproken factor positieve cognitieve persoonlijke valenties. De factor affectieve valenties wordt door 89% van de docenten in totaal acht keer genoemd. De factor positieve cognitieve valenties persoonlijk wordt door 78% van de docenten in totaal zeven maal genoemd. Daarmee lijkt de factor positieve affectieve valenties een iets groter gewicht in de schaal te leggen voor docenten om te komen tot acties op het gebied van professionalisering dan de factor positieve cognitieve valenties persoonlijk.

44 Resultaten Externe ondersteuning

45 Tabel 6 Percentage respondenten die codes externe ondersteuning noemen peo** neo** neueo** Percentage van aantal 100 % 100 % 69% docenten en teammanagers die code (13)* (13)* (9)* noemen N=13 Percentage van aantal 100% 100% 78% docenten die code noemen (9)* (9)* (7)* N=9 Percentage van aantal teammanagers die code noemen 100 % (4)* 100 % (4)* 50% (2)* N=4 ** peo = positieve externe ondersteuning, neo = negatieve externe ondersteuning, neueo = neutrale externe ondersteuning. * aantal respondenten die een code noemen.

46 Citaten externe ondersteuning Het geeft mij niet de stimulans om mij te gaan ontwikkelen omdat ik dat per definitie wel doe. Nou, laat ik het zo zeggen ze waarderen erg het gesprek, maar ze vinden het formele karakter en de formulieren vinden ze een drama. Over het algemeen. Dus het gesprek waarderen ze, en daar zien ze ook wel, en daar worden ook afspraken in gemaakt die nagekomen worden.

47 Samenvattend Externe Ondersteuning Het gesprek tussen docent en teammanager wordt door beiden als nuttig ervaren, maar het formele karakter ervan is niet altijd geschikt om bijvoorbeeld scholingsbehoefte, als aspect van professionalisering, vast te stellen of docenten tot professionele ontwikkeling te stimuleren. Het formele karakter van de functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat voorbij aan de affectieve valenties die veel docenten lijken te hebben om tot professionalisering te komen.

48 Conclusies Ten aanzien van de opvattingen over het begrip professionaliteit valt allereerst op dat de eigenschappen van professionaliteit zoals die door participanten zijn genoemd, overeenkomen wat in de eerder beschreven theorieën en opvattingen over professionaliteit naar voren komt. Er wordt vaker gerefereerd aan het belang van vakkennis en docentvaardigheden dan aan de eigenschappen organisatie en team en collega s. noemen docenten de eigenschap team en collega s het minst. Ook de eigenschap organisatie wordt door docenten minder genoemd als kenmerk van professionaliteit.

49 Teammanagers vinden evenals docenten de eigenschappen team en collega s en organisatie minder belangrijk als het om professionaliteit gaat: de helft van het aantal teammanagers noemen de eigenschap team en collega s en de eigenschap organisatie als kenmerk van professionaliteit. Dit wordt ook zo gesteld in het al eerder genoemde HvA professionaliseringsplan (Rustemeijer &Schriemer, 2013). Samenwerken en het verbinden van de individuele werknemer met eigen opleiding, team en de gehele HvA organisatie zijn hierin kernelementen. Dit komt niet overeen met de opvattingen van de docenten en teammanagers.

50 Het leren van docenten wordt door Cochran-Smith en Lytle (1999) onderscheiden in een drietal benaderingen knowledge-for-practice (formele kennis verkrijgen) knowledge-in-practice (reflectie docent op praktijk) knowledge-of-practice (met collega s actief kennis construeren) Met name 2 en 3 belangrijk voor leren van docenten. Voor het leren van docenten bij de HvA kan het nuttig zijn om vanuit de afdeling HR en samen met teammanagers meer de nadruk te leggen op de rol van het team en collega s bij professionaliseringsactiviteiten van docenten

51

52 Vragen?

53 Tot slot, codeer uw eerder gegeven antwoord op memoblaadje.

Weerzin tegen lezen of weer zin om te lezen?

Weerzin tegen lezen of weer zin om te lezen? Weerzin tegen lezen of weer zin om te lezen? Roel van Steensel Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Deze lezing Waar komt de motivatie om te lezen vandaan? Hoe hangt motivatie samen

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

(Samen)werken aan christelijk leraarschap

(Samen)werken aan christelijk leraarschap (Samen)werken aan christelijk leraarschap Laura Boele de Bruin MSc Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool.

Nadere informatie

Cognitieve valenties en subjectieve normen van basisschool leerkrachten bij verplichte en zelfgekozen professionaliseringsactiviteiten

Cognitieve valenties en subjectieve normen van basisschool leerkrachten bij verplichte en zelfgekozen professionaliseringsactiviteiten Cognitieve valenties en subjectieve normen van basisschool leerkrachten bij verplichte en zelfgekozen professionaliseringsactiviteiten Naam: Valerie Charlotte Robeer Instituut Pedagogische Wetenschappen

Nadere informatie

Jouw motivatie. Excellent gemotiveerd. Waarom? Excellent gemotiveerd 2014. Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren?

Jouw motivatie. Excellent gemotiveerd. Waarom? Excellent gemotiveerd 2014. Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren? Excellent gemotiveerd Excellent gemotiveerd Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren? Motivatie volgens Deci en Ryan Feedback geven met 3 vragen Zelf oefenen Sandra Elzinga Sandra@betaonderwijsopmaat.nl

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Desirée Houkema /thema/stimulerend signaleren Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden productief Dabrowski: overexcitabilities

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Mensen duurzaam aan het werk houden

Mensen duurzaam aan het werk houden Mensen duurzaam aan het werk houden Interactieve presentatie/workshop, PHOV-congres 25 jaar André Verbeek Introductie André Is werkzaam bij Hoogheemraadschap van Delfland Is docent en examinator bij PHOV

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

De motivatiethermometer opbrengsten verhogen door motivatie. Onderwijs Innovatie Groep Datum Kim Schut

De motivatiethermometer opbrengsten verhogen door motivatie. Onderwijs Innovatie Groep Datum Kim Schut De motivatiethermometer opbrengsten verhogen door motivatie Onderwijs Innovatie Groep Datum Kim Schut Goed nieuws! 2 Toch zit u hier. Voor een interactief hoorcollege met de volgende inhoud De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Van compliance naar participatie. Dr. Joyce Rupert In samenwerking met: HRM Expertise Centrum Rijksuniversiteit Groningen

Van compliance naar participatie. Dr. Joyce Rupert In samenwerking met: HRM Expertise Centrum Rijksuniversiteit Groningen Van compliance naar participatie Dr. Joyce Rupert In samenwerking met: HRM Expertise Centrum Rijksuniversiteit Groningen Aanleiding Stagnatie in dalende trend aantal arbeidsongevallen 20 % daarvan technische

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Zelfsturend leren met een puberbrein

Zelfsturend leren met een puberbrein Zelfsturend leren met een puberbrein Jacqueline Saalmink In het hedendaagse voortgezet onderwijs wordt een groot beroep gedaan op zelfsturend leren. Leerlingen moeten hiervoor beschikken over vaardigheden

Nadere informatie

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

Doelgericht met vaardigheden aan de slag

Doelgericht met vaardigheden aan de slag Doelgericht met vaardigheden aan de slag SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 16 april 2015 Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman productief Dabrowski: overexcitabilities gevoelig

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 De ambitie FC 2015 om modern en uitdagend onderwijs te bieden vraagt om gemotiveerde en deskundige leidinggevenden en medewerkers. Hoge

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013 Overzicht Onderzoekstaal Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Studiedag Domein Onderwijs, leren en levensbeschouwing 12 april 2012 Taal: Taalbeleid Inholland Onderzoek: Onderzoek Domein

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

HNW start met Leiderschap

HNW start met Leiderschap HNW start met Leiderschap www.credo-consultancy.com Seminar 14 maart 2012 Even voorstellen Credo Consultancy Mens en Organisatie tot bloei brengen Credo Ministries Mens en Maatschappij tot bloei brengen

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Maak de test INTRODUCTIE. Waar ben je uit jezelf gemotiveerd voor? MOTIVATIE. Noem hier de namen van de leerlingen YOUNGWORKS

Maak de test INTRODUCTIE. Waar ben je uit jezelf gemotiveerd voor? MOTIVATIE. Noem hier de namen van de leerlingen YOUNGWORKS YOUNGWORKS OVER ONS YOUNGWORKS OVER ONS BINNENSTEBUITEN YOUNGWORKS MARK VAN RIJN @markvrijn 3 NOVEMBER 2016 - KSE - ETTEN LEUR YOUNGWORKS OVER ONS Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen

Nadere informatie

Doelen, rollen en motivatie van studenten in het afstudeerproces van hun opleiding

Doelen, rollen en motivatie van studenten in het afstudeerproces van hun opleiding Doelen, rollen en motivatie van studenten in het afstudeerproces van hun opleiding Een onderzoek in opdracht van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Utrecht. Assadolahi, B. Universiteit

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

MOTIVATIE INTRODUCTIE

MOTIVATIE INTRODUCTIE BINNENSTEBUITEN 12 MAART 2015, BÈTAPARTNERS Al meer dan 16 jaar een autoriteit op het gebied van jongerencultuur Jaarlijks contact met duizenden jongeren Research, trends, campagnes, lezingen, trainingen

Nadere informatie

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn Dr. Jemima Bidee Ontbijtsessies CJP/BILL, 2014 12-12-2014 pag. 1 Intro 12-12-2014 pag. 2 Intro Koecomfort: technologie, benadering Individuele

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Meer dan een Master. Professionele kwaliteit hbo-docent. Amersfoort 1 november 2012 Willem Eikelenboom

Meer dan een Master. Professionele kwaliteit hbo-docent. Amersfoort 1 november 2012 Willem Eikelenboom Professionele kwaliteit hbo-docent Amersfoort 1 november 2012 Willem Eikelenboom Reis en ritme Maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. professionalisering Waarom is professionalisering überhaupt een item

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

BEWEGEN TEGEN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN

BEWEGEN TEGEN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN BEWEGEN TEGEN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN Remco Regeling, 4 e jaar SLB er: Wouter de Groot INHOUD Definitie + relevantie Interventie Onderzoeksvraag Motivatie (definitie) Motivatie Self Determination Theory

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit

Het functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit Het functioneringsgesprek als stimulans in de beroepsidentiteit A.J. Verwijs Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap Het ABC Vitaal Vrouwelijk Leiderschap van Sandra Djukanovic-Wolbers Voorwoord Dat leiding geven niet altijd even makkelijk is, zul jij inmiddels wel door hebben. Waar je vroeger 'one of the girls' was,

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

De invloed van inductie programma's op beginnende leraren

De invloed van inductie programma's op beginnende leraren De invloed van inductie programma's op beginnende leraren Op basis van door NWO gefinancierd wetenschappelijk onderzoek heeft Chantal Kessels, Universiteit Leiden in 2010 het proefschrift 'The influence

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

YOUNGWORKS OVER ON PB & MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN YOUNGWORKS. Sander van 4 FEB 2016 FORMAAT

YOUNGWORKS OVER ON PB & MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN YOUNGWORKS. Sander van 4 FEB 2016 FORMAAT YOUNGWORKS OVER ON PB & MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN 4 FEB 2016 FORMAAT YOUNGWORKS Sander van Duijn @youngworksnl YOUNGWORKS OVER ON YOUNGWORKS OVER ON Reclame Onderzoek Lezingen DEEL 2 PUBERBREIN IN ONTWIKKELIN

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011 Auteur Dr. Paul van Deursen Datum 31 september 2011 Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie 1 Inleiding Om de omslag van onderwijs- naar kennisorganisatie

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Professionals leren permanent en positioneren zich in hun werkomgeving: Hoe zit dat met de docent in het HBO?

Professionals leren permanent en positioneren zich in hun werkomgeving: Hoe zit dat met de docent in het HBO? Professionals leren permanent en positioneren zich in hun werkomgeving: Hoe zit dat met de docent in het HBO? Douwe Beijaard Bijeenkomst Fontys Young Professionals & KIVI-NIRIA 24-1-2010 30-4-2010 Fontys

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in het basisonderwijs: doet onderwijservaring er toe?

Professionele ontwikkeling in het basisonderwijs: doet onderwijservaring er toe? Professionele ontwikkeling in het basisonderwijs: doet onderwijservaring er toe? De rol van cognitieve en affectieve valenties bij de bereidheid van leerkrachten in het Nederlands basisonderwijs om deel

Nadere informatie

Competentie 7: Reflectie en ontwikkeling

Competentie 7: Reflectie en ontwikkeling Competentie 7: Reflectie en ontwikkeling Vaardigheden: Reflecteren op persoon, proces en product Eigen portfolio beheren Kennis: Reflectie Zelfsturing CAO-VO-2011-2012: Scholingsrecht PO (H9) Scholingsrecht

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

Maak de test INTRODUCTIE MOTIVATIE YOUNGWORKS MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN

Maak de test INTRODUCTIE MOTIVATIE YOUNGWORKS MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN YOUNGWORKS OVER ONS YOUNGWORKS OVER ONS BINNENSTEBUITEN 1 JUNI 2016 - PASSEND ONDERWIJS - HAARLEM YOUNGWORKS MARK VAN RIJN @markvrijn Reclame Onderzoek Lezingen YOUNGWORKS OVER ONS YOUNGWORKS OVER ONS

Nadere informatie

Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie

Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie Dr. Monique Ridder Opleidingscoördinator MEB mam.ridder@windesheim.nl Drs. Marjanne Hagedoorn Onderwijsadviseur/docent

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 117 4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 'For every problem there is a theory, that is simple, elegant and wrong'. Een citaat dat zeer van toepassing is op de theorievorming van rondom motivatie. In

Nadere informatie

Determinanten van Leiderschap-Succes: Ontwikkeling van een Integratief. Model van Persoonlijkheid, Overtuigingen, Gedrag, en Diversiteit

Determinanten van Leiderschap-Succes: Ontwikkeling van een Integratief. Model van Persoonlijkheid, Overtuigingen, Gedrag, en Diversiteit SAMENVATTING Determinanten van Leiderschap-Succes: Ontwikkeling van een Integratief Model van Persoonlijkheid, Overtuigingen, Gedrag, en Diversiteit Leiders zijn belangrijke leden van organisaties. De

Nadere informatie

Maak de test YOUNGWORKS MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten.

Maak de test YOUNGWORKS MOTIVATIE BINNENSTEBUITEN. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten. YOUNGWORKS OVER ONS YOUNGWORKS OVER ONS BINNENSTEBUITEN 09 DECEMBER 2015 - TAALCONFERENTIE MBO - EDE YOUNGWORKS MARK VAN RIJN @MARKVRIJN Reclame Onderzoek Lezingen YOUNGWORKS OVER ONS YOUNGWORKS OVER ONS

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Resultaten EAM Barometer 2010

Resultaten EAM Barometer 2010 1 van 14 Resultaten EAM Barometer 2010 Beschikt Onderhoudend Nederland over een onderhoudsbesturingssysteem? Onderdeel Opgenomen Toelichting Rappotage resultaten onderzoek Individuele resultaten deelnemer

Nadere informatie