Provinciale Staten VOORBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten VOORBLAD"

Transcriptie

1 Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode /2017 PS Agendering (advies Griffie) Commissie AFW 18 januari 2012 Provinciale Staten Behandelwijze X X Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door commissie) Vaststellen (door PS) Overleg-/ beslispunten Voorgenomen honorering Context De Commissie AFW heeft in haar vergadering op 12 oktober 2011 gevraagd de beoordelingscriteria en het stuk dat aan de gemeenteraden wordt gestuurd aan Provinciale Staten voor te leggen (afspraak 16). Op 30 november heeft de commissie AFW ermee ingestemd dit stuk te bespreken in een extra vergadering. Met bijgaande notitie sturen GS hun afwegingen en voornemens ter bespreking aan de commissie. Opmerkingen Griffie Openbare samenvatting van GS Meer informatie Met deze Statennotitie informeert het College PS op hoofdlijnen over de voortgang van de verwerking van de concept-aanvragen Stad en Regio die Gelderse gemeenten en regio's op 1 december 2011 hebben ingediend. De reactie van PS op deze notitie zal meegenomen worden in het statenvoorstel Stad en Regio (april 2012). naam ambtenaar tel. (026) 359 GS-besluit: /Ontvangen door Griffie: /Geplaatst op SIS:

2

3 Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Programma Stad en Regio: op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode /2017 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Met deze statennotitie willen wij uw Staten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling en voorgenomen honorering van de gemeentelijke en regionale conceptaanvragen voor het programmabudget Stad en Regio. Het budget voor het programma Stad en Regio betreft: 150 mln. voor de stads- en regiocontracten (periode ) en 70 mln. voor de Sleutelprojecten (tot en met 2017). Van deze 150 mln. willen wij in april 2012 maximaal 120 mln. beschikken (regiocontracten 70 mln., stadscontracten GSO 40 mln., stadscontracten KSB 10 mln.). De besteding van de resterende 30 mln. wordt nader bepaald in Van de beschikbare 70 mln. voor de Sleutelprojecten overwegen wij 65,5 mln. te beschikken. Wij kunnen constateren dat de Gelderse gemeenten en regio's met veel ambitie en energie aanvragen hebben gedaan. Wij zien goede kansen om bij te dragen aan vitale regio's en dynamische steden. Aan onze oproep aan gemeenten en regio's om vooral in te zetten op structuurversterkende maatregelen, de programma's te baseren op een regionale lange termijnvisie, en cofinanciering op te nemen, is gehoor gegeven. Op basis van de huidige stand van zaken denken wij dat een substantieel aantal programma's kan worden gehonoreerd. Wij hebben de ambitie om in het programma Stad en Regio te werken met een brede, integrale agenda. Zodoende hebben wij in het voortraject de gemeenten en regio's gevraagd om programma's in te dienen voor zowel Stad en Regio als ook voor ambities die wij mogelijk vanuit andere provinciale programma's en budgetten kunnen honoreren. Aanvullend op het budget Stad en Regio willen wij in de stads- en regiocontracten ook ambities verwezenlijken met provinciale sectorale budgetten. Deze notitie bieden wij u aan ter kennisname en bevat de stand van zaken, bevindingen en voorgenomen honorering. De komende weken zullen de genoemde bedragen en voorstellen definitief gemaakt worden en op 25 april 2012 ter finale besluitvorming in een Statenvoorstel aan u voorgelegd worden. Wij geven u ter overweging deze Statennotitie ter bespreking te agenderen voor de Commissie AFW van 18 januari = = = = = Inlichtingen bij mw. P.P. van der Haak, telnr. (026) adres: code: code: doc

4 Aan de leden van Provinciale Staten Inleiding Het Programma Stad en Regio wil bijdragen aan de ambities van Gelderse regio's, de grote en de kleine steden. De afgelopen maanden hebben wij samen met uw Staten en onze partners gesproken over hoe wij kunnen helpen om een groot aantal ambities van de regio's en de steden te verwezenlijken. Alle input die wij tot nu toe gekregen hebben, komt samen in deze notitie: het geeft een beeld van de conceptaanvragen, inzicht in de samenwerking voor de komende jaren, inzicht in onze budgettaire ruimte en in aandachtspunten en bevat op hoofdlijnen een doorkijk naar de invulling van de contracten. ''Het coalitieakkoord ''Uitdagend Gelderland'' voor de bestuursperiode biedt een naar ons oordeel uitstekend kader voor het opstellen van de nieuwe stads- en regiocontracten. Wij beschouwen de inzet voor onze en uw dynamische steden en vitale regio's als een prioritaire maatschappelijke opgave en ambitieuze politiek-bestuurlijke uitdaging. Het biedt bestuurlijk Gelderland de mogelijkheid om in partnerschap kansen voor structuurversterking te zien, te pakken en daardoor de leefbaarheid in Gelderland op overtuigende wijze te verbeteren.'' uit: GS-brief aan de steden en regio's, d.d. 7 juli 2011 Wij hebben de ambitie om in het Programma Stad en Regio te werken met een brede, integrale agenda. Zodoende hebben wij in het voortraject de gemeenten en regio's gevraagd om programma's in te dienen voor zowel Stad en Regio als ook voor ambities die wij mogelijk vanuit andere provinciale programma's en budgetten kunnen honoreren. De komende weken zullen de genoemde bedragen en voorstellen definitief gemaakt worden en op 25 april 2012 ter finale besluitvorming in een Statenvoorstel aan u voorgelegd worden. 1 Stand van zaken 1.1 Stad en Regio: de oogst van acht jaar samenwerking Het Programma Stad en Regio is een samenwerkingsprogramma en startte in 2001 onder de titel Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) met de eerste meerjarige contracten met de acht centrumsteden op programmatische basis. Sinds 2008 onderscheiden wij per stad een Sleutelproject (SL). Sinds 2005 kent de provincie ook het Kleine Steden-beleid (KSB). Vanaf 2008 zijn de Stadsprogramma's samengevoegd met de Regionale Uitvoerings Programma's en is het geheel verder gegaan onder de titel Regionaal Samenwerkings Programma. 1.2 Stad en Regio: voortzetting van beleid: periode /17 A. Het proces tot nu toe De afgelopen maanden hebben gemeenten en regio's op basis van een langetermijnvisie hun ambities voor de komende jaren geformuleerd en vertaald naar conceptaanvragen voor provinciale cofinanciering. Deze conceptaanvragen hebben wij op 1 december 2011 ontvangen. Het is een genoegen om te constateren dat de Gelderse gemeenten en regio's met veel ambitie en energie aanvragen hebben gedaan. Het programma leeft, onze samenwerking blijkt vruchtbaar. Wij hebben veel waardering voor de inzet van de Gelderse gemeenten en zien in de conceptaanvragen goede kansen om bij te dragen aan vitale regio's en dynamische steden. 2

5 Het Coalitieakkoord is richtinggevend voor onze inzet van de komende jaren. Coalitieakkoord, pagina 5 ''Het stedenbeleid en de regiocontracten hebben in de afgelopen acht jaren belangrijk bijdragen aan de leefbaarheid in de grote en middelgrote Gelderse steden en regio's. We zetten dit beleid voort omdat we veel belang hechten aan het partnerschap dat we, mede hierdoor, met gemeenten hebben opgebouwd. Bij de voortzetting van het beleid wordt maximaal een kwart van de middelen aan sociale activiteiten besteed.'' Meer concreet hebben wij de afgelopen maanden, uitgaande van het Coalitieakkoord , samen met de Gelderse regio's en gemeenten de volgende stappen gezet: 31 mei 2011 Bijeenkomst in Ede (Reehorst) voor alle bestuurders in Gelderland; 7 juli 2011 Brief van het college aan alle steden en regio's; 9 september 2011 Informatiebijeenkomst in Ulft voor Gelderse raadsleden; 1 december 2011 Partners dienen conceptprogramma's in; 20 december 2011 Bevindingen d.m.v. rondvraagnotitie in GS; 21 december 2011 Bestuurlijke terugkoppeling aan partners; 17 januari 2012 Statennotitie beoordeling en honorering in GS; 18 januari 2012 Informeren commissie AFW. B. vormgeven samenwerking /17 Het traject voor de komende maanden ziet er als volgt uit: februari 2012 Aanscherping (SMART maken) van enkele programma's; februari 2012 Zo nodig afstemming met Gemeenteraden; 1 maart 2012 Programma's definitief bekend en ingediend; 20 maart 2012 Behandeling PS-voorstel in GS; 11 april 2012 Commissie AFW; 25 april 2012 Statenvoorstel in PS; 25 of 26 april 2012 Ondertekening contracten. Elke regio heeft een conceptaanvraag gedaan op basis van een toekomstvisie voor de lange termijn (2020). Uit de visie moesten doelstellingen volgen voor de wat kortere termijn (2015); deze dienen expliciet genoemd te worden in de conceptaanvraag. Aan de doelstellingen kunnen programma's worden gekoppeld die voor subsidie worden voorgedragen. Wij hebben intensieve gesprekken gevoerd met onze partners en zijn tevreden zowel over het proces dat wij de afgelopen maanden met onze partners doorlopen hebben als over het resultaat. Er liggen thans robuuste en evenwichtige programma's die recht doen aan de ambities van de Gelderse regio's. Wij kunnen deze substantieel honoreren. Aan onze oproep om vooral in te zetten op structuurversterkende maatregelen, de programma's te baseren op een regionale langetermijnvisie, cofinanciering op te nemen en voor maximaal 25 procent van de gevraagde provinciale bijdrage Sociale ambities op te nemen, is gehoor gegeven. Ook kunnen wij voor sommige programma's een doorbraak forceren. 3

6 In een brief van 7 juli aan de regio's en gemeenten hebben wij gevraagd om een brede aanvraag te doen die niet beperkt blijft tot de beschikbare middelen Stad en Regio. Ook hieraan is in de conceptaanvragen gehoor gegeven. In de brief van 7 juli hebben wij dit als volgt verwoord: ''Tot slot zullen wij, uitgaande van de visie, doelen en programma's bekijken of en zo ja in welke mate naast de specifiek beschikbare middelen voor Stad en Regio, ook andere middelen ingezet kunnen worden. Wij beogen daarmee uiting te geven aan onze ambitie om provinciale middelen en beleid ontschot en massief in te zetten in robuuste stads- en regiocontracten.'' C. Kaderstelling Provinciale en Gedeputeerde Staten De afgelopen maanden hebben uw Staten richting gegeven aan het proces van Stad en Regio. De volgende moties zijn in onze afwegingen meegenomen: - Motie 33: PS 29 juni 2011 (Jeugdzorg); - Motie 34: PS 29 juni 2011 (Heel Gelderland digitaal bereikbaar/breedband); - Motie 36: PS 29 juni 2011 (Kaderstelling regiocontract); - Motie 78: PS 9 november 2011 (Gelderland werkt voor iedereen); - Motie 79: PS 9 november 2011 (Impuls voor de Gelderse woningmarkt); - Motie 82: PS 9 november 2011 (Vestiging Betuwse Bloem). Een volledig overzicht van kaderstellende aandachtspunten bij de beoogde honorering vindt u in de bijlage. In de brief van 7 juli hebben wij ook aangegeven wat wij belangrijk vinden in de samenwerking: ''Inhoudelijke thema's die wij ondersteunen (maar gemeenten mogen ook andere, naar hun mening urgente thema's opvoeren): integrale wijkaanpak, energietransitie, herstructurering van woningen, levensloopbestendige woningen, ontwikkeling stationsomgevingen, structuurversterkende sociale activiteiten, groene en blauwe diensten, economie, (top)sport, kunst en cultuur, cultuurhistorie.[ ] Een belangrijk nieuw accent is dat we vooral willen investeren in structuurversterkende programma's. Structuurversterking voor ons is dat we niet alleen het actuele probleem voor vandaag oplossen, maar dat we zodanig investeren dat er sprake is van een blijvend en toekomstbestendig maatschappelijk rendement. Dat is ook een van de overwegingen waarom wij vanuit een visie 2020 willen werken om in het gesprek met u vooral te focussen op investeringen waarmee we de komende vier jaar de structuur van de stad en regio daadwerkelijk versterken." Enkele voorbeelden uit de conceptaanvragen A. Uit de conceptaanvragen voor de Regiocontracten Het Rivierenland kiest bijvoorbeeld voor structurele versterking van 3 kansrijke sectoren - R&T, land- en tuinbouw en logistiek. De Noord Veluwe zet in op versterking arbeidsmarkt rond zorg en techniek en zet in op de vrijetijdseconomie. De Stedendriehoek richt zich onder andere op het versterken van de verbinding tussen stad en platteland op het terrein van cultuur en landschap en wil in 2015 belangrijke stappen gezet hebben op weg naar een energieneutrale regio. FoodValley richt zich, naast de topsector food, op het aantrekkelijker maken van de woon- en leefomgeving. De Achterhoek geeft antwoord op demografische ontwikkelingen en de economische crisis met programma's als innovatie en duurzame economie en vitale leefomgeving. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen zet in op het versterken van de leefbaarheid van de regio voor haar burgers en op economische structuurversterking met onder meer een programma gericht op het zichtbaar en beleefbaar maken van de regionale landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 4

7 B. Uit de conceptaanvragen van de GSO-steden (inclusief Sleutelprojecten) Door de steden zijn herkenbare programma's ingediend die onmiskenbaar op structuurversterking zijn gericht. Het gaat om programma's kwaliteitsverbetering van diverse binnensteden en uitbreiding of verbetering van stedelijke centrumvoorzieningen (w.o. culturele voorzieningen), van belang voor de aantrekkelijkheid als woon- en vestigingsplaats en voor stedelijk toerisme en recreatie. De doorontwikkeling van wijkgericht werken komt terug ten behoud van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. Met name via de Sleutelprojecten worden omvangrijke stadsdelen getransformeerd naar hoogwaardige stedelijke woon-werkmilieus. Ook zijn programma's ingediend voor de aanpak van enkele stationsomgevingen. C. Uit de conceptaanvragen KSB De aanvragen van de Kleine Steden gaan over het in stand houden van voorzieningen, voor de functies in het centrum van de Kleine stad en 'wordt de wijkaanpak geborgd met structuurversterkende elementen'. Daarnaast zijn er programma's die zorgen voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 1.3 Voorbereiding contracten A. De contracten Het proces dat wij momenteel met de gemeenten en regio's doorlopen, moet leiden tot een aantal contracten: 6 regiocontracten, 8 GSO/Sleutelprojectcontracten en 5 KSB-contracten. Het contract zal onderdeel gaan uitmaken van de subsidiebeschikking. Vooralsnog hebben wij gepland de nieuwe contracten op 25 april 2012 te tekenen (dus direct na uw besluitvorming). De contracten vallen in twee delen uiteen. 1 Programma-afspraken Er zullen SMART-programma-afspraken worden opgesteld over beoogde doelen, resultaten en activiteiten oftewel een beschrijving van de gemeentelijke/regionale ambities en de wijze waarop deze gefinancierd gaan worden (op basis van de bijdragen van gemeenten/regio's/derden en de bijdrage van de provincie (budget Stad en Regio en budgetten Sectoren)). 2 Preambule Elk contract zal ook een preambule kennen: een lijst met regionale/gemeentelijke ambities die niet in het contract overeengekomen worden. Dit kan zijn omdat de plannen nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn, omdat er nog onzekerheden zijn over of ze passen in het provinciale beleid of omdat resultaten nog onvoldoende SMART benoemd zijn. Ook wordt in de preambule ingegaan op de plannen die buiten het bestek van de Stad en Regio-contracten behandeld worden, voornamelijk in de vorm van vermelding van procesafspraken. In de financiële bijlage wordt aangegeven welke programma-afspraken wij beogen en wat wij beogen op te nemen in de preambule. B. Monitoring De programma-afspraken zullen SMART geformuleerd worden. Ambities die nog moeten 'rijpen' zullen als reservering in een preambule opgenomen worden. De komende jaren zullen wij Provinciale Staten periodiek rapporteren over de voortgang van de programma's. C. Begrotingswijziging De integrale aanpak, waardoor gemeentelijke doelen vanuit verschillende provinciale budgetten via het programma Stad en Regio beschikt zullen worden, vraagt om een begrotingsaanpassing waarin de Staten gevraagd wordt middelen uit andere statenprogramma's toe te voegen aan het programma Stad en Regio. Dit wordt meegenomen in het statenvoorstel dat gepland staat voor april

8 D. Voortrollende agenda Het college heeft de wens geuit om tussentijds actuele urgente maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden, zo nodig ook financieel. Wij zijn voornemens een bedrag van ca. 30 mln. te beschikken in 2014 en De voorbereidingen krijgen een aanvang in 2013, besluitvorming vindt plaats in E. Staatssteun Het is op basis van de programma's die de gemeenten en regio's hebben ingediend niet mogelijk om een goede beoordeling te maken van subsidieverlening door de provincie vanuit het perspectief van staatssteun. De programma's hebben immers een bepaald abstractieniveau, terwijl voor een staatssteunbeoordeling in de regel gedetailleerde informatie nodig is die in dit stadium niet voorhanden is. In onze optiek zijn de gemeenten en regio's bovendien primair zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van eventuele staatssteunaspecten. Wij zullen in de loop van het programma met de gemeenten en regio's wel, indien nodig, in overleg gaan over de wijze waarop zij die verantwoordelijkheid invullen. Daarbij zullen wij bevorderen dat subsidiegelden worden besteed in overeenstemming met de regels voor staatssteun. F. SmpG (subsidiegrondslag) Bij gelegenheid van het vorige programma hebben uw Staten een subsidieregeling vastgesteld (Subsidieregeling meerjarenprogramma's Gelderland) die de grondslag vormde voor de subsidieverstrekkingen en de daarbij behorende stads- en regiocontracten. Mede op basis van ervaringen met die regeling wordt thans een gewijzigde regeling voor meerjarenprogramma's voorbereid, die gelijktijdig met het definitieve programma Stad en Regio aan uw Staten zal worden voorgelegd ter vaststelling. 2 Financiën 2.1 Budget programma Stad en Regio Het budget Stad en Regio voor 2012 is 120 mln. Maximaal een kwart van deze middelen kan ingezet worden voor sociale activiteiten. 6

9 2.2 Een overzicht van de financiën, voornemen GS Voor een volledig overzicht van de financiën, zie schema 1 en 2 in de bijlage. RC = Regiocontracten; GSO = Contracten Grote Steden; SL = Sleutelprojecten; KSB = Contracten Kleine Steden. aandeel gevraagde provinciale bijdrage bevindingen van GS van 17 januari 2012 beschikbaar provinciaal budget 2012 Stad en Regio RC ,- GSO ,- SL ,- KSB ,- totaal ,- RC ,- GSO ,- SL ,- KSB ,- totaal ,- RC ,- GSO ,- SL ,- (t/m 2017)* KSB ,- *toekenning en reservering totaal S&R ,- Sleutelprojecten ,- 2.3 Gemeentefinanciën en cofinanciering Wij vinden het noodzakelijk dat gemeenten en regio's zelf ook bijdragen aan de financiering van hun ambities. Zij kunnen dit met eigen middelen of met middelen van derden doen. In de brief van 7 juli hebben wij aan de gemeenten en regio's hierover geschreven: ''Wij hebben geenszins de behoefte om op voorhand een vast cofinancieringspercentage te presenteren, maar achten gezamenlijke financiering wel zeer noodzakelijk''. Wij snappen dat dit lastig is in deze economisch mindere tijden. Wij zijn dan ook tevreden over de bijdragen die gemeenten en regio's thans opgenomen hebben in hun conceptaanvragen. 2.4 Revolverende middelen Over revolverende middelen worden in deze notitie indicaties gegeven voor mogelijke inzet (schema 2). Wij gaan met partners en uw Staten nog in overleg over hoe dit instrument het beste kan worden ingezet. 2.5 Maximaal 25 procent Sociaal beleid Wij hebben geconstateerd dat wij onder de 25 procent sociale inzet blijven. 2.6 Samen optrekken met andere Provinciale programma's en budgetten. Wij hebben aanvullende financiering vanuit de prioritaire en sectorale programma's hard nodig om tot gebalanceerde programma's te komen. De afgelopen maanden hebben wij een beweging gemaakt om ook aanvullende provinciale middelen uit de programma's en de sectoren in te zetten bij de programma-afspraken die wij in april willen maken (zie schema 2 in de bijlage voor een volledig overzicht). Mede hierdoor liggen er thans substantiële programma's. Hierna treft u enige richtinggevende uitspraken aan naar aanleiding van ambtelijke verkennende gesprekken (gedeeld met portefeuillehouder). 7

10 Overzicht bijdrage vanuit de sectoren Prioritair Programma Topsectoren en Innovatie Aanvragen bij voorkeur afdoen via dit programma; afspraken in de preambule zijn mogelijk. Prioritair Programma Gebiedsontwikkeling In essentie draagt dit programma voor 50 procent bij aan financiering van de gebiedsontwikkelinggerichte programma's. Programma ET ET draagt voor 25 procent bij aan de investeringskosten van de in het kader van ET positief beoordeelde programma's. Inzetten op SMART-er formuleren, samenwerking en procesafspraken. Programma R&T Wel positieve programma's, geen honorering vanuit de sector. Programma Arbeidsmarkt Insteek was Arbeidsmarkt volledig te honoreren vanuit Stad en Regio. Programma Mobiliteit Principeafspraak; bij cofinanciering door externen draagt Mobiliteit 50 procent bij aan de programmafinanciering voor met name stationsontwikkeling. De overige 50 procent komt vanuit Stad en Regio. Programma Cultuur/Cultuurhistorie Constructieve afstemming: er wordt vanuit deze sector 9,4 mln. bijgedragen aan financiering van programma's (Dit is inclusief 4,1 mln. aan revolverende middelen). Concretisering volgt. Programma Sport Waar mogelijk zal Sport bijdragen leveren aan programmafinanciering; verdere concretisering volgt. Programma Jeugd en Programma Sociaal Een concrete financiële bijdrage of inzet van ondersteuningsinstellingen is in deze fase nog niet duidelijk. Aanvankelijk is er voor 2,4 mln. aangeboden vanuit Sociaal en Jeugd, maar dit voorstel bleek voor meerdere interpretaties vatbaar. Let op: op dit moment staat het bedrag van 2,4 mln. als te beschikken opgenomen in de statennotitie, dit kan dus nog neerwaarts worden bijgesteld (met consequenties voor programma's). Programma Wonen Vooralsnog geen middelen beschikbaar. Eventuele aanvullende programmafinanciering zal bezien worden vanuit het nog op te stellen impulsplan Wonen. NB: de concrete doorvertaling van vorenstaande afspraken krijgt zijn beslag in het nader op te stellen statenvoorstel (februari/maart 2012). 8

11 BIJLAGE 1 - RESULTATEN PER CONTRACTPARTNER EN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEOORDELING Deze bijlage bestaat uit: 1A - Overzicht per contractpartner; 1B - Aandachtspunten bij de beoordeling door GS. 9

12 1A - Overzicht per contractpartner Hierna tref u per contractpartner een korte schets van de conceptaanvraag: de ambities, urgentie en de bevindingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de gemeenten en regio's d.d. 21 december Bijlage Achterhoek De conceptaanvraag van de regio Achterhoek bestaat uit: Regiocontract Achterhoek (RC); Stadscontract Doetinchem (GSO); Sleutelproject De Schil - Doetinchem (SL); Stadscontract Winterswijk (KSB). Regiocontract Achterhoek (RC) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De titel van de conceptaanvraag van de regio Achterhoek spreekt boekdelen: Van krimp en kramp naar kans en kwaliteit. De regio moet het hoofd bieden aan de economische crisis, het energievraagstuk en de effecten van de demografische ontwikkeling. De regio wil met een strategische toekomstagenda (Agenda 2020) anticiperen op deze drie ontwikkelingen. De gevolgen van de demografische ontwikkelingen grijpen diep in op de Achterhoekse samenleving en de gemeentelijke boekhoudingen. Naast de conceptaanvraag voor het regiocontract vraagt de Achterhoek daarom of de provincie een Urgentiefonds Demografische Ontwikkeling Gelderland wil creëren. Het regiocontract geeft de Achterhoek de mogelijkheid om de komende jaren een aantal agendapunten van de Agenda 2020 met nog meer vaart en ambitie aan te kunnen pakken. Argumenten honorering De Agenda 2020 van de Achterhoek en plannen van de steden en regio voor de komende vier jaar geven een kwalitatief goed antwoord op de demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de economische crisis. Positief is ook dat de Agenda 2020 niet een agenda van alleen de overheden is, maar ook onderschreven wordt door ondernemers én maatschappelijke instellingen, bij elkaar de drie O's. Deze samenwerking voor het aanpakken van de Agenda 2020 (het transitieproces genoemd) is een uniek proces in Gelderland en daarbuiten. Enige ondersteuning van de provincie hierbij is zeker nuttig. Als resultaat van het uit te voeren onderzoek 'Factfinding voorzieningen' uit het voorstel voor regiocontract zullen stad en overige regiogemeenten meer samenwerken op het gebied van spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen. Hiermee geven ze gezamenlijk een goed antwoord op een belangrijk aspect van demografische ontwikkelingen. Het is van belang eerst dit onderzoek uit te voeren, inclusief regionale afspraken op basis van dit onderzoek over 'welke voorzieningen waar', en daarna pas middelen in voorzieningen te steken. Dit geldt ook voor herstructurering van kernen waarbij van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en zorg sprake is. 10

13 De programma's uit het regiocontract zijn de volgende: - het transitieproces verder vormgeven; - innovatieve en duurzame economie (innovatie, onderwijs-arbeidsmarkt, eniergietransitie, toekomstbestendig maken woningen); - vitale leefomgeving (toekomstbestendig maken kernen, factfinding toekomst voorzieningen, vernieuwde sportarrangementen, gezondheid en zelfmanagement); - kwartiermaker breedband; - kansrijk platteland (cultuurhistorie, toeristische infrastructuur, 'parels en rivieren'). Het onderdeel Innovatie (Fieldlab zorg) wordt in nauwe samenwerking met het prioritair programma Topsectoren en Innovatie ontwikkeld. Stadscontract Doetinchem (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Doetinchem is prachtig gelegen in een mooie omgeving. Doetinchem heeft een prima woonklimaat; de waardering voor de leefomgeving is doorgaans groot. Doetinchem heeft wel te maken met een wat geïsoleerde ligging in het vervoersnetwerk. Hierdoor is de bereikbaarheid van banen vanuit de gemeente niet optimaal. Economische ontwikkelingen, krimp en vergrijzing zijn van invloed in deze gemeente. De ambities die Doetinchem met behulp van het stadscontract wil realiseren, sluiten aan bij de regionale ambitie Achterhoek De conceptaanvraag kent de volgende drie programmalijnen. Argumenten honorering De programmalijn Innovatieve en duurzame economie is onderdeel van het regiocontract. Met de oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij en de inzet van strategische gronden voor duurzame energieopwekking wil de regio een transitie realiseren naar duurzame energie. Daarnaast is de (tijdelijke) benutting van strategische gronden een alternatieve oplossing voor de problematiek van afboeking van gronden. E.e.a. draagt bij aan het realiseren van nieuwe economische bedrijvigheid via duurzame innovatie en energieopwekking. De regionale aanpak jeugdwerkloosheid anticipeert op de veranderende vraag van de nieuwe economie door op-, om- en bijscholing en speelt in op een lager wordend aanbod van arbeidskrachten. Dit betekent een goede bijdrage aan de economische structuurversterking van stad en regio. De programmalijn Vitale leefomgeving speelt in op een toekomstbestendige regio met een vitale stad, door het beschikbaar stellen van noodzakelijke en passende voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur. Er is een sociale- en zorginfrastructuur voor elke levensfase in de eigen omgeving. Met Wijkwerk Nieuwe Stijl wordt een uniforme werkmethode ontwikkeld en ingezet in de wijken (één gezin, één aanpak), waardoor de wijkaanpak voor de toekomst wordt geborgd. Met de nieuwe brede basisschool in Noord wordt de ingezette wijkaanpak van GSO III verder afgemaakt. De modulaire aanpak speelt in op de toekomstige bevolkingsontwikkeling en is een innovatieve pilot. Het therapiebad completeert het zorgaanbod voor gehandicapten, ouderen en doelgroepen met gezondheidsklachten in de regio. Er staat een nauwe samenwerking met instellingen en het stadsziekenhuis voor ogen. 11

14 De programmalijn Kansrijk Platteland zet in op een nieuw en kansrijk duurzaam platteland en een gezonde stad met garantie van een veilig, aantrekkelijk en rendabel gebied om in te wonen, werken en recreëren. Natuur in de stad betekent inrichten van een stadspark, realiseren van tijdelijke natuur op plaatsen van stagnerende woningbouw, een cool nature-speellocatie en verbinding met de natuur van het omliggende platteland. Dit leidt tot een schonere stad met gezondere bewoners en is een fysieke stimulans van de sociale cohesie in aanvulling op o.a. de sociale wijkaanpak. Sleutelproject De Schil (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,-* * waarvan ,- reservering stationsomgeving Bestaat uit drie onderdelen A. Hamburgerbroek: versterken van Doetinchem als centrum van de Achterhoek door het transformeren van het voormalige industriegebied Hamburgerbroek tot een hoogwaardige, moderne, op de Oude IJssel betrokken stadswijk. Het betreft een logische voortzetting van activiteiten uit de vorige contractperiode B. Stationsomgeving: transformatie van de stationsomgeving Doetinchem tot de ''Poort naar de Achterhoek''; kwalitatief hoogwaardige aansluiting van de stationsomgeving op het stadscentrum. C. Binnenstad: maatregelen ter versterking van de binnenstad en stadsrand met zowel investeringen in de hardware (o.a. openbare ruimte) als in de software (o.a. binnenstadsmanagement, faciliteren samenwerking ondernemers). Argumenten honorering De prioritaire locaties uit het Masterplan De Schil heeft de gemeente nog steeds in het vizier. De gemeentelijke cofinanciering richt zich op concrete structuurversterkende investeringsdragers. Het gaat om (1) de aanpak van de stationsomgeving als regionale mobiliteitsknoop voor Achterhoek (bus, trein, en komst Oostelijke randweg), (2) de transformatie van een verouderd bedrijfsterrein in het hart van Doetinchem, nabij binnenstad en station, naar nieuw woonmilieu in combinatie met (commerciële) voorzieningen en (3) de aanpak van de binnenstad en stadsrand. Tezamen met sectorale financiering (50% uit mobiliteit) voor de stationsomgeving kan het gehele programma voor het Sleutelproject gerealiseerd worden. Voor de stationsomgeving willen wij procesgeld toekennen aan de initiatieffase en een reservering koppelen aan de realisatiefase. De verwachting is dat de gemeente en de betrokken partijen in de loop van 2012 een goedgekeurd projectplan (inclusief financiële inzet gemeente en derden) kunnen voorleggen. Dat is dan het moment om de reservering om te zetten in een toekenning. Het uitgangspunt is dat het project uiterlijk eind 2014 wordt gerealiseerd (conform projectplan gemeente en met medewerking van NS-Poort). De provincie doet het aanbod om (ambtelijk) een actieve rol te spelen in de projectorganisatie. Voor Hamburgerbroek (Iseldoks) hebben uw Staten reeds steun toegezegd (PS ). De gemeente spant zich tot het uiterste in om met de betrokken partijen tot overeenstemming te komen. Daarbij heeft de gemeenteraad het college van B&W van Doetinchem de ruimte geboden om tot uiterlijk 1 maart te onderhandelen. Wij stemmen daarmee in. 12

15 Stadscontract Winterswijk (KSB) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De gemeente Winterswijk, met ruim inwoners, grenst aan Duitsland. De conceptaanvraag is gebaseerd op de toekomstvisie van Winterswijk en de agenda 2020 van de Achterhoek. Winterwijk vraagt aan op de volgende twee programmalijnen. Argumenten honorering In Winterswijk wordt het derde KSB-programma ingezet om het functioneren van de stad in een regio die met krimp te maken heeft, structureel te versterken. In het programma Innovatieve en duurzame economie wordt het centrum aantrekkelijker gemaakt door op het marktplein meer faciliteiten te creëren, zodat er verschillende activiteiten kunnen worden georganiseerd. De gemeente verbetert zo de structuur voor centrumactiviteiten. Verder vraag Winterswijk ook aandacht voor cultuur en cultuurhistorie in het centrum. Bij het programma Vitale Leefomgeving Staat het stimuleren gezonde leefstijl via de basisschool en multifunctioneel ruimtegebruik Het herhuisvesten van de Bibliotheek, restauratie van panden in de Meddosestraat, een Belevenismuseum, één WMO + loket waar alle instanties van maatschappelijk werk in één team Verenigingsservice Achterhoek worden gehuisvest. De doelen zijn reëel en wij verwachten dat Winterswijk binnen vier jaar dit programma zal kunnen realiseren. 13

16 Bijlage Stedendriehoek De conceptaanvraag van de regio Stedendriehoek bestaat uit: Regiocontract Stedendriehoek (RC); Stadscontract Apeldoorn (GSO); Sleutelproject Kanaalzone - Apeldoorn (SL); Stadscontract Zutphen (GSO); Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad - Zutphen (SL). Regiocontract Stedendriehoek (RC) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De regio Stedendriehoek is een provinciegrensoverschrijdende regio en omvat delen van Gelderland en Overijssel. Ontwikkelingen met een structuurversterkend en regionaal karakter stoppen in deze regio dan ook niet bij provincie- of gemeentegrenzen. Binnen de regio Stedendriehoek werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Deventer, Voorst en Zutphen samen. Een samenwerking op diverse gebieden: bereikbaarheid, innovatie/economie, energieneutraliteit/duurzaamheid, woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen, sociale voorzieningen. De Stedendriehoek heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de regio. De Stedendriehoek gaat voor een duurzame economische ontwikkeling en wil energieneutraal zijn in De Regio heeft voor de lange termijn zes strategische thema's geformuleerd: Samenwerking Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid (4 O's), Wonen en Werken, Groene Pracht, A1, Sociale Kracht en IJsselvallei. Voor dit regiocontract heeft de Stedendriehoek de uitvoering van deze thema's gefocust op 5 programma's met een regionale impact en die structuurversterkend zijn. Argumenten honorering Het college constateert dat de 6 gemeenten overeenstemming hebben over de provinciale ondersteuning voor 5 stevige programma's. Echter de regio heeft meer gevraagd dan wat het college kan bieden. De vraagstelling was buiten de door haar aangegeven bandbreedte, waardoor er gekozen moest worden. Programma Duurzame economie S3H onderneemt: het college wil geen nieuwe projecten ondersteunen voor organiserend vermogen op een regionale schaal. Naar haar mening kunnen Oost NV en Kiemt voldoende ondersteuning bieden. Verbetering van de samenwerking met deze organisaties zijn voor het college altijd bespreekbaar. S3H werkt: wij hebben het idee dat dit deelprogramma nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Hoewel de stedendriehoek op een goede weg is om vooral de maakindustrie een helpende hand te bieden, denken wij dat S3H meer tijd nodig heeft om een volledig programma uit te werken. Wij willen de stedendriehoek daarbij helpen, maar - mede gelet op de financiële bandbreedte van de totale conceptaanvraag - willen wij nu geen 100% bijdrage toezeggen. Bij een aantal projecten is onze bijdrage in overeenstemming gebracht met de gemeentelijke bijdrage of vinden wij het een minder goed project om te ondersteunen mede gezien de beschikbare budgetten. Voor het realiseren van topconsortia voor kennis en innovatie willen wij de stedendriehoek stevig ondersteunen met een bijdrage van 1,0 mln. 14

17 Hierbij merken wij op dat het college van Overijssel onlangs in deze programmalijn ook een substantiële bijdrage heeft gegeven aan de stedendriehoek. Wel zijn wij bereid om eind 2012 de bereikte resultaten nog eens door te lopen en dan eventuele vervolgafspraken te maken. Conform de wensen van uw Staten dragen wij graag bij aan activiteiten die gericht zijn op het versterken van de onderkant van de arbeidsmarkt. S3H onderscheidt: in dit deelprogramma zien wij geen rol voor provinciale ondersteuning, maar het hoort bij de eigen rol van de stedendriehoek waarmee zij zich kan profileren. Programma Duurzame economie-energieneutraal Wij willen bijdragen aan haar ambitie voor een energieneutrale regio. Ten aanzien van energiebesparing in de bestaande bouw wordt de stedendriehoek verwezen naar de huidige provinciale subsidieregeling. Programma Vitale steden en dorpen Dit programma willen wij volledig ondersteunen, mede gezien het stopzetten van de rijksregeling ISV. Wel zullen wij erop toezien dat woningbouwprogramma's passen binnen ons KWP. Programma Cultuur en landschap Het programma is goed en concreet en wij willen bijna volledig de conceptaanvraag honoreren. Aangezien de gemeenteraad van Brummen nog een besluit moet nemen over de groene buffer IJsselsprong nemen wij nog geen besluit over financiële ondersteuning; wel hebben wij middelen gereserveerd binnen het Sleutelproject IJsselsprong. Programma Sociale Kracht Dit programma willen wij gedeeltelijk eenmalig ondersteunen. Op nationaal niveau hebben wij de afspraak gemaakt dat de provincies zich terugtrekken uit het sociale domein. Ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg wil het college volgend jaar met een transitieprogramma komen (Gelderland breed). Dus stellen wij voor in het kader van het programma Stad&Regio nu geen middelen beschikbaar te stellen. Blijft nog over het programma NOG Veiliger-huis. Wij betreuren het dat de 3 regio's geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een gezamenlijke aanvraag. Op initiatief van de regio's zijn wij alsnog bereid om samen met de 3 regio's een gesprek aan te gaan over de ontstane situatie. Stadscontract Apeldoorn (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Begin 2000 heeft Apeldoorn de ambities geformuleerd voor De stad wil haar positie als regiohart versterken. De financiële crisis ten spijt mag Apeldoorn zich verheugen in de investeringsbereidheid van ontwikkelaars. Toch heeft Apeldoorn wel enkele belangrijke opgaven. Apeldoorn kent een meer dan gemiddelde vergrijzing; er is sprake van een jong vlucht. Apeldoorn wil verder investeren in een goed functionerend stadshart en een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Apeldoorn heeft de ambitie om de binnenstad, die nu een rapportcijfer 6,5 krijgt, te verbeteren zodat het cijfer 8 binnen bereik komt. Argumenten honorering De programma's Mobiliteit en Wonen vormen onderdeel van de investeringsagenda van de stad. Deze worden afgestemd met de provinciale sectoren. Het programma Werk is aan de orde in het regiocontract. 15

18 Onderdeel van het programma Werk is de ontwikkeling van een Omnicampus. Dit betreft het hergebruiken van een monumentaal kantoorcomplex van Hertzberger voor economische structuurversterkende activiteiten zoals cross-overs van Health care en IT/maakindustrie, Experimenten duurzaamheid, Living labs. Virtueel leren, Apeldoorn stagestad, studentenhuisvesting, enz. Naar mening van de portefeuillehouder Economische Zaken moet dit onderdeel nader worden uitgewerkt en met ons worden afgestemd zodat kan worden bezien of dit project in aanmerking komt voor het budget van programma Topsectoren & Innovatie. Het stadscontract bestaat uit de programma's Binnenstad en Wijken. Deze samenhangende programma's onderstrepen het belang van kwalitatieve binnensteden en Apeldoorn als aantrekkelijke woonstad. Het programma Binnenstad zet in op versterken van de regiopositie van de Apeldoornse binnenstad door kwalitatieve verbetering van het Cultuurkwartier, uitbreiding van het voorzieningenaanbod en transformatie van de openbare ruimte. De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door ontsluiting van binnenterreinen en groen. Er is grote investeringsbereidheid. Het programma Wijken bouwt voort op en borgt de Apeldoornse Wijkaanpak zoals ingezet in GSO III, met accent op 'acupunctuur'-herstructurering en inzet op ontwikkelingsplannen Orden en de Maten. Sleutelproject Kanaalzone - Apeldoorn (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Het Sleutelproject Kanaalzone betreft een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. Ruim 140 hectare verouderd bedrijventerrein transformeert in een tijdsbestek van enkele decennia tot een vitaal stadsdeel van Apeldoorn. Dit Sleutelproject kent de volgende doelen: - verbeteren van de stedelijke structuur; - toevoegen woonmilieus in de bestaande stad; - vergroten recreatieve waarde van het kanaal; - verbeteren bereikbaarheid, vooral van de binnenstad; - verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen. In de vorige statenperiode zijn afspraken gemaakt over de woningbouwontwikkeling in de kanaalzone zuid met een provinciale bijdrage van 6 miljoen. De huidige conceptaanvraag van 5 miljoen betreft de aankoop en start van de ontwikkeling van o.a. de Diosynth-locatie (FES-project). Op 1/1/2013 wordt Apeldoorn eigenaar van dit terrein van ruim 9 ha. in Kanaalzone Noord. Deze locatie zal in het kader van een FES subsidie ( 11 miljoen) tot ontwikkeling komen. Het gaat om een mix van wonen en andere functies. De bouwproductie van 400 woningen start in 2014/2015 en loopt door tot Er wordt 6000 m 2 aan andere functies gerealiseerd. Wij hebben als cofinanciering aan de FES-middelen ons verplicht tot een bijdrage van 10 miljoen voor deze ontwikkeling. Apeldoorn neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening. Het eerste deel van de provinciale bijdrage ( 5 miljoen ) is al betaald. Over de tweede 5 miljoen is in 2009 besloten dit in 2012 te verlenen ten laste van het budget voor de Sleutelprojecten voor de periode vanaf Argumenten honorering De huidige conceptaanvraag van Apeldoorn voor 5 miljoen betreft de formele invulling van bovenstaande toezegging. De gemeente geeft geen doorkijk naar de tweede periode. Er is daarom ook geen reservering voorgesteld. 16

19 Het is de ambitie van Apeldoorn om uit te groeien tot een van de centrumsteden binnen de regio stedendriehoek. Daarom wil Apeldoorn een belangrijk deel van de groei van de regionale bevolking en regionale werkgelegenheid opvangen. Door transformatie en herstructurering van de Kanaalzone kan Apeldoorn een groot deel van die ambitie waarmaken. Stadscontract Zutphen (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Zutphen heeft zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld. Het aantrekkelijke imago van oude Hanzestad met zijn mooie historische binnenstad en een goede bereikbaarheid ten opzichte van snel groeiende economische centra, maken Zutphen een gewilde plaats. Tussen is Zutphen snel gegroeid maar de afgelopen jaren is de groei getemperd als gevolg van economische en demografische ontwikkelingen. Dit geeft ook weer kansen: kwaliteit wint aan belang nu de nadruk minder ligt op kwantitatieve groei. De conceptaanvraag voor het stadscontract bevat drie programmalijnen: Binnenstad en centrumvoorzieningen, Wonen en Duurzame Economie. Argumenten honorering Binnen het programma Binnenstad prioriteert Zutphen nu de herstructurering van het centrumgebied Brasseroord. Nu is het goede moment daaraan steun te verlenen: marktpartijen willen investeren in dit binnenstedelijke gebied midden in een tijd van stagnatie. Binnen het programma Wonen wil Zutphen het beleid doorzetten om het woon- en leefklimaat in de wijken Noordveen/Berkelpark, Zuidwijken en Waterkwartier te verbeteren. Het is een logische voortzetting van GSO-3 met duurzame maatregelen in het openbaar gebied waaronder speelplekken. Binnen het programma Duurzame economie staan het binnenstadsmanagement en ondersteuning jonge ondernemers centraal. Van belang voor Zutphen voor de kleinschalige dienstverlening en behoud van de aantrekkelijkheid voor toerisme en recreatie. Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,-* * waarvan ,- reservering Voor de bestaande gebiedsontwikkeling IJsselsprong, waarin de provincie zelf een actieve rol vervult, is recent een herijking ingezet: wèl aandacht voor rivierverruiming en de aanleg van rondwegen in Voorst en Zutphen-De Hoven. Minder aandacht voor groen en geen grootschalige woningbouw. Het ruimtelijke concept van het plan wordt op hoofdlijnen gehandhaafd. Voor het Middengebied van de IJsselsprong wordt, rekening houdend met de herijking, een Masterplan uitgewerkt. De ruimtelijke kwaliteit van het plan IJsselsprong 'Alles in één keer' is in 2010 voor het Kabinet aanleiding geweest om Nota Ruimtemiddelen voor het plan beschikbaar te stellen. Deze middelen blijven voor het gebied beschikbaar. 17

20 In het kader van het Sleutelproject heeft de gemeente Zutphen het concept 'Rivier in de Stad' uitgewerkt. Daarmee verbindt de gemeente de maatregelen op de oost- en westoever van de IJssel op zodanige wijze dat ruimtelijke kwaliteit, klimaat en structuurversterking belangrijke uitgangspunten blijven. Voor de westoever vloeien de maatregelen voort uit de plannen in het kader van de IJsselsprong. Voor de oostoever uit de plannen voor de Mars/Noorderhaven en de Binnenstadsvisie. Integratie en benadering van de maatregelen in het concept van 'Rivier in de Stad' is voor de hand liggend en kan positief worden benaderd. Argumenten honorering Voortvloeiend uit de plannen voor de IJsselsprong en het op te stellen Masterplan voor het Middengebied van de IJsselsprong kunnen de maatregelen, die in het kader van 'Rivier in de Stad' worden voorgesteld, aangemerkt worden als structuurversterkend, bijdragend aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit en voorsorterend op rivierkundige maatregelen die op lange termijn in de flessenhals van Zutphen nodig zullen zijn. Uitgangspunt is dat de bestaande planontwikkeling en -uitvoering, voortvloeiend uit de lopende gebiedsontwikkeling op de westoever van de IJssel, ook bijvoorbeeld de aanleg van de rondweg rond De Hoven, zo snel mogelijk wordt vervolgd en dat het uitvoeringsperspectief van urgente maatregelen op de westoever door 'Rivier in de Stad' wordt vergroot. De maatregelen zullen 'Delta-proof' worden uitgevoerd. De provincie is zelf een belangrijke partner in het Deltaprogramma en zal vanuit die verantwoordelijkheid betrokken blijven bij noodzakelijke maatregelen op het gebied van rivierverruiming. Gegeven het beschikbare budget voor de Sleutelprojecten in het algemeen kan de door Zutphen gevraagde bijdrage niet volledig beschikbaar worden gesteld, maar is een geringe neerwaartse bijstelling nodig. Die neerwaartse bijstelling is gerechtvaardigd omdat - mede in vergelijking met andere Sleutelprojecten de plannen in financiële zin nog weinig concreet zijn vertaald. De bijdrage bestaat uit een toekenning en een reservering. De reservering kan omgezet worden in een toekenning op basis van de uitkomsten van nadere uitwerking van de plannen, waarbij ook de verdeling van aanwending van middelen van Rijk (Nota Ruimtebudget), Provincie en Gemeente concreet wordt gemaakt. 18

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie