Provinciale Staten VOORBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten VOORBLAD"

Transcriptie

1 Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode /2017 PS Agendering (advies Griffie) Commissie AFW 18 januari 2012 Provinciale Staten Behandelwijze X X Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door commissie) Vaststellen (door PS) Overleg-/ beslispunten Voorgenomen honorering Context De Commissie AFW heeft in haar vergadering op 12 oktober 2011 gevraagd de beoordelingscriteria en het stuk dat aan de gemeenteraden wordt gestuurd aan Provinciale Staten voor te leggen (afspraak 16). Op 30 november heeft de commissie AFW ermee ingestemd dit stuk te bespreken in een extra vergadering. Met bijgaande notitie sturen GS hun afwegingen en voornemens ter bespreking aan de commissie. Opmerkingen Griffie Openbare samenvatting van GS Meer informatie Met deze Statennotitie informeert het College PS op hoofdlijnen over de voortgang van de verwerking van de concept-aanvragen Stad en Regio die Gelderse gemeenten en regio's op 1 december 2011 hebben ingediend. De reactie van PS op deze notitie zal meegenomen worden in het statenvoorstel Stad en Regio (april 2012). naam ambtenaar tel. (026) 359 GS-besluit: /Ontvangen door Griffie: /Geplaatst op SIS:

2

3 Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Programma Stad en Regio: op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode /2017 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Met deze statennotitie willen wij uw Staten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling en voorgenomen honorering van de gemeentelijke en regionale conceptaanvragen voor het programmabudget Stad en Regio. Het budget voor het programma Stad en Regio betreft: 150 mln. voor de stads- en regiocontracten (periode ) en 70 mln. voor de Sleutelprojecten (tot en met 2017). Van deze 150 mln. willen wij in april 2012 maximaal 120 mln. beschikken (regiocontracten 70 mln., stadscontracten GSO 40 mln., stadscontracten KSB 10 mln.). De besteding van de resterende 30 mln. wordt nader bepaald in Van de beschikbare 70 mln. voor de Sleutelprojecten overwegen wij 65,5 mln. te beschikken. Wij kunnen constateren dat de Gelderse gemeenten en regio's met veel ambitie en energie aanvragen hebben gedaan. Wij zien goede kansen om bij te dragen aan vitale regio's en dynamische steden. Aan onze oproep aan gemeenten en regio's om vooral in te zetten op structuurversterkende maatregelen, de programma's te baseren op een regionale lange termijnvisie, en cofinanciering op te nemen, is gehoor gegeven. Op basis van de huidige stand van zaken denken wij dat een substantieel aantal programma's kan worden gehonoreerd. Wij hebben de ambitie om in het programma Stad en Regio te werken met een brede, integrale agenda. Zodoende hebben wij in het voortraject de gemeenten en regio's gevraagd om programma's in te dienen voor zowel Stad en Regio als ook voor ambities die wij mogelijk vanuit andere provinciale programma's en budgetten kunnen honoreren. Aanvullend op het budget Stad en Regio willen wij in de stads- en regiocontracten ook ambities verwezenlijken met provinciale sectorale budgetten. Deze notitie bieden wij u aan ter kennisname en bevat de stand van zaken, bevindingen en voorgenomen honorering. De komende weken zullen de genoemde bedragen en voorstellen definitief gemaakt worden en op 25 april 2012 ter finale besluitvorming in een Statenvoorstel aan u voorgelegd worden. Wij geven u ter overweging deze Statennotitie ter bespreking te agenderen voor de Commissie AFW van 18 januari = = = = = Inlichtingen bij mw. P.P. van der Haak, telnr. (026) adres: code: code: doc

4 Aan de leden van Provinciale Staten Inleiding Het Programma Stad en Regio wil bijdragen aan de ambities van Gelderse regio's, de grote en de kleine steden. De afgelopen maanden hebben wij samen met uw Staten en onze partners gesproken over hoe wij kunnen helpen om een groot aantal ambities van de regio's en de steden te verwezenlijken. Alle input die wij tot nu toe gekregen hebben, komt samen in deze notitie: het geeft een beeld van de conceptaanvragen, inzicht in de samenwerking voor de komende jaren, inzicht in onze budgettaire ruimte en in aandachtspunten en bevat op hoofdlijnen een doorkijk naar de invulling van de contracten. ''Het coalitieakkoord ''Uitdagend Gelderland'' voor de bestuursperiode biedt een naar ons oordeel uitstekend kader voor het opstellen van de nieuwe stads- en regiocontracten. Wij beschouwen de inzet voor onze en uw dynamische steden en vitale regio's als een prioritaire maatschappelijke opgave en ambitieuze politiek-bestuurlijke uitdaging. Het biedt bestuurlijk Gelderland de mogelijkheid om in partnerschap kansen voor structuurversterking te zien, te pakken en daardoor de leefbaarheid in Gelderland op overtuigende wijze te verbeteren.'' uit: GS-brief aan de steden en regio's, d.d. 7 juli 2011 Wij hebben de ambitie om in het Programma Stad en Regio te werken met een brede, integrale agenda. Zodoende hebben wij in het voortraject de gemeenten en regio's gevraagd om programma's in te dienen voor zowel Stad en Regio als ook voor ambities die wij mogelijk vanuit andere provinciale programma's en budgetten kunnen honoreren. De komende weken zullen de genoemde bedragen en voorstellen definitief gemaakt worden en op 25 april 2012 ter finale besluitvorming in een Statenvoorstel aan u voorgelegd worden. 1 Stand van zaken 1.1 Stad en Regio: de oogst van acht jaar samenwerking Het Programma Stad en Regio is een samenwerkingsprogramma en startte in 2001 onder de titel Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) met de eerste meerjarige contracten met de acht centrumsteden op programmatische basis. Sinds 2008 onderscheiden wij per stad een Sleutelproject (SL). Sinds 2005 kent de provincie ook het Kleine Steden-beleid (KSB). Vanaf 2008 zijn de Stadsprogramma's samengevoegd met de Regionale Uitvoerings Programma's en is het geheel verder gegaan onder de titel Regionaal Samenwerkings Programma. 1.2 Stad en Regio: voortzetting van beleid: periode /17 A. Het proces tot nu toe De afgelopen maanden hebben gemeenten en regio's op basis van een langetermijnvisie hun ambities voor de komende jaren geformuleerd en vertaald naar conceptaanvragen voor provinciale cofinanciering. Deze conceptaanvragen hebben wij op 1 december 2011 ontvangen. Het is een genoegen om te constateren dat de Gelderse gemeenten en regio's met veel ambitie en energie aanvragen hebben gedaan. Het programma leeft, onze samenwerking blijkt vruchtbaar. Wij hebben veel waardering voor de inzet van de Gelderse gemeenten en zien in de conceptaanvragen goede kansen om bij te dragen aan vitale regio's en dynamische steden. 2

5 Het Coalitieakkoord is richtinggevend voor onze inzet van de komende jaren. Coalitieakkoord, pagina 5 ''Het stedenbeleid en de regiocontracten hebben in de afgelopen acht jaren belangrijk bijdragen aan de leefbaarheid in de grote en middelgrote Gelderse steden en regio's. We zetten dit beleid voort omdat we veel belang hechten aan het partnerschap dat we, mede hierdoor, met gemeenten hebben opgebouwd. Bij de voortzetting van het beleid wordt maximaal een kwart van de middelen aan sociale activiteiten besteed.'' Meer concreet hebben wij de afgelopen maanden, uitgaande van het Coalitieakkoord , samen met de Gelderse regio's en gemeenten de volgende stappen gezet: 31 mei 2011 Bijeenkomst in Ede (Reehorst) voor alle bestuurders in Gelderland; 7 juli 2011 Brief van het college aan alle steden en regio's; 9 september 2011 Informatiebijeenkomst in Ulft voor Gelderse raadsleden; 1 december 2011 Partners dienen conceptprogramma's in; 20 december 2011 Bevindingen d.m.v. rondvraagnotitie in GS; 21 december 2011 Bestuurlijke terugkoppeling aan partners; 17 januari 2012 Statennotitie beoordeling en honorering in GS; 18 januari 2012 Informeren commissie AFW. B. vormgeven samenwerking /17 Het traject voor de komende maanden ziet er als volgt uit: februari 2012 Aanscherping (SMART maken) van enkele programma's; februari 2012 Zo nodig afstemming met Gemeenteraden; 1 maart 2012 Programma's definitief bekend en ingediend; 20 maart 2012 Behandeling PS-voorstel in GS; 11 april 2012 Commissie AFW; 25 april 2012 Statenvoorstel in PS; 25 of 26 april 2012 Ondertekening contracten. Elke regio heeft een conceptaanvraag gedaan op basis van een toekomstvisie voor de lange termijn (2020). Uit de visie moesten doelstellingen volgen voor de wat kortere termijn (2015); deze dienen expliciet genoemd te worden in de conceptaanvraag. Aan de doelstellingen kunnen programma's worden gekoppeld die voor subsidie worden voorgedragen. Wij hebben intensieve gesprekken gevoerd met onze partners en zijn tevreden zowel over het proces dat wij de afgelopen maanden met onze partners doorlopen hebben als over het resultaat. Er liggen thans robuuste en evenwichtige programma's die recht doen aan de ambities van de Gelderse regio's. Wij kunnen deze substantieel honoreren. Aan onze oproep om vooral in te zetten op structuurversterkende maatregelen, de programma's te baseren op een regionale langetermijnvisie, cofinanciering op te nemen en voor maximaal 25 procent van de gevraagde provinciale bijdrage Sociale ambities op te nemen, is gehoor gegeven. Ook kunnen wij voor sommige programma's een doorbraak forceren. 3

6 In een brief van 7 juli aan de regio's en gemeenten hebben wij gevraagd om een brede aanvraag te doen die niet beperkt blijft tot de beschikbare middelen Stad en Regio. Ook hieraan is in de conceptaanvragen gehoor gegeven. In de brief van 7 juli hebben wij dit als volgt verwoord: ''Tot slot zullen wij, uitgaande van de visie, doelen en programma's bekijken of en zo ja in welke mate naast de specifiek beschikbare middelen voor Stad en Regio, ook andere middelen ingezet kunnen worden. Wij beogen daarmee uiting te geven aan onze ambitie om provinciale middelen en beleid ontschot en massief in te zetten in robuuste stads- en regiocontracten.'' C. Kaderstelling Provinciale en Gedeputeerde Staten De afgelopen maanden hebben uw Staten richting gegeven aan het proces van Stad en Regio. De volgende moties zijn in onze afwegingen meegenomen: - Motie 33: PS 29 juni 2011 (Jeugdzorg); - Motie 34: PS 29 juni 2011 (Heel Gelderland digitaal bereikbaar/breedband); - Motie 36: PS 29 juni 2011 (Kaderstelling regiocontract); - Motie 78: PS 9 november 2011 (Gelderland werkt voor iedereen); - Motie 79: PS 9 november 2011 (Impuls voor de Gelderse woningmarkt); - Motie 82: PS 9 november 2011 (Vestiging Betuwse Bloem). Een volledig overzicht van kaderstellende aandachtspunten bij de beoogde honorering vindt u in de bijlage. In de brief van 7 juli hebben wij ook aangegeven wat wij belangrijk vinden in de samenwerking: ''Inhoudelijke thema's die wij ondersteunen (maar gemeenten mogen ook andere, naar hun mening urgente thema's opvoeren): integrale wijkaanpak, energietransitie, herstructurering van woningen, levensloopbestendige woningen, ontwikkeling stationsomgevingen, structuurversterkende sociale activiteiten, groene en blauwe diensten, economie, (top)sport, kunst en cultuur, cultuurhistorie.[ ] Een belangrijk nieuw accent is dat we vooral willen investeren in structuurversterkende programma's. Structuurversterking voor ons is dat we niet alleen het actuele probleem voor vandaag oplossen, maar dat we zodanig investeren dat er sprake is van een blijvend en toekomstbestendig maatschappelijk rendement. Dat is ook een van de overwegingen waarom wij vanuit een visie 2020 willen werken om in het gesprek met u vooral te focussen op investeringen waarmee we de komende vier jaar de structuur van de stad en regio daadwerkelijk versterken." Enkele voorbeelden uit de conceptaanvragen A. Uit de conceptaanvragen voor de Regiocontracten Het Rivierenland kiest bijvoorbeeld voor structurele versterking van 3 kansrijke sectoren - R&T, land- en tuinbouw en logistiek. De Noord Veluwe zet in op versterking arbeidsmarkt rond zorg en techniek en zet in op de vrijetijdseconomie. De Stedendriehoek richt zich onder andere op het versterken van de verbinding tussen stad en platteland op het terrein van cultuur en landschap en wil in 2015 belangrijke stappen gezet hebben op weg naar een energieneutrale regio. FoodValley richt zich, naast de topsector food, op het aantrekkelijker maken van de woon- en leefomgeving. De Achterhoek geeft antwoord op demografische ontwikkelingen en de economische crisis met programma's als innovatie en duurzame economie en vitale leefomgeving. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen zet in op het versterken van de leefbaarheid van de regio voor haar burgers en op economische structuurversterking met onder meer een programma gericht op het zichtbaar en beleefbaar maken van de regionale landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 4

7 B. Uit de conceptaanvragen van de GSO-steden (inclusief Sleutelprojecten) Door de steden zijn herkenbare programma's ingediend die onmiskenbaar op structuurversterking zijn gericht. Het gaat om programma's kwaliteitsverbetering van diverse binnensteden en uitbreiding of verbetering van stedelijke centrumvoorzieningen (w.o. culturele voorzieningen), van belang voor de aantrekkelijkheid als woon- en vestigingsplaats en voor stedelijk toerisme en recreatie. De doorontwikkeling van wijkgericht werken komt terug ten behoud van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. Met name via de Sleutelprojecten worden omvangrijke stadsdelen getransformeerd naar hoogwaardige stedelijke woon-werkmilieus. Ook zijn programma's ingediend voor de aanpak van enkele stationsomgevingen. C. Uit de conceptaanvragen KSB De aanvragen van de Kleine Steden gaan over het in stand houden van voorzieningen, voor de functies in het centrum van de Kleine stad en 'wordt de wijkaanpak geborgd met structuurversterkende elementen'. Daarnaast zijn er programma's die zorgen voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 1.3 Voorbereiding contracten A. De contracten Het proces dat wij momenteel met de gemeenten en regio's doorlopen, moet leiden tot een aantal contracten: 6 regiocontracten, 8 GSO/Sleutelprojectcontracten en 5 KSB-contracten. Het contract zal onderdeel gaan uitmaken van de subsidiebeschikking. Vooralsnog hebben wij gepland de nieuwe contracten op 25 april 2012 te tekenen (dus direct na uw besluitvorming). De contracten vallen in twee delen uiteen. 1 Programma-afspraken Er zullen SMART-programma-afspraken worden opgesteld over beoogde doelen, resultaten en activiteiten oftewel een beschrijving van de gemeentelijke/regionale ambities en de wijze waarop deze gefinancierd gaan worden (op basis van de bijdragen van gemeenten/regio's/derden en de bijdrage van de provincie (budget Stad en Regio en budgetten Sectoren)). 2 Preambule Elk contract zal ook een preambule kennen: een lijst met regionale/gemeentelijke ambities die niet in het contract overeengekomen worden. Dit kan zijn omdat de plannen nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn, omdat er nog onzekerheden zijn over of ze passen in het provinciale beleid of omdat resultaten nog onvoldoende SMART benoemd zijn. Ook wordt in de preambule ingegaan op de plannen die buiten het bestek van de Stad en Regio-contracten behandeld worden, voornamelijk in de vorm van vermelding van procesafspraken. In de financiële bijlage wordt aangegeven welke programma-afspraken wij beogen en wat wij beogen op te nemen in de preambule. B. Monitoring De programma-afspraken zullen SMART geformuleerd worden. Ambities die nog moeten 'rijpen' zullen als reservering in een preambule opgenomen worden. De komende jaren zullen wij Provinciale Staten periodiek rapporteren over de voortgang van de programma's. C. Begrotingswijziging De integrale aanpak, waardoor gemeentelijke doelen vanuit verschillende provinciale budgetten via het programma Stad en Regio beschikt zullen worden, vraagt om een begrotingsaanpassing waarin de Staten gevraagd wordt middelen uit andere statenprogramma's toe te voegen aan het programma Stad en Regio. Dit wordt meegenomen in het statenvoorstel dat gepland staat voor april

8 D. Voortrollende agenda Het college heeft de wens geuit om tussentijds actuele urgente maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden, zo nodig ook financieel. Wij zijn voornemens een bedrag van ca. 30 mln. te beschikken in 2014 en De voorbereidingen krijgen een aanvang in 2013, besluitvorming vindt plaats in E. Staatssteun Het is op basis van de programma's die de gemeenten en regio's hebben ingediend niet mogelijk om een goede beoordeling te maken van subsidieverlening door de provincie vanuit het perspectief van staatssteun. De programma's hebben immers een bepaald abstractieniveau, terwijl voor een staatssteunbeoordeling in de regel gedetailleerde informatie nodig is die in dit stadium niet voorhanden is. In onze optiek zijn de gemeenten en regio's bovendien primair zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van eventuele staatssteunaspecten. Wij zullen in de loop van het programma met de gemeenten en regio's wel, indien nodig, in overleg gaan over de wijze waarop zij die verantwoordelijkheid invullen. Daarbij zullen wij bevorderen dat subsidiegelden worden besteed in overeenstemming met de regels voor staatssteun. F. SmpG (subsidiegrondslag) Bij gelegenheid van het vorige programma hebben uw Staten een subsidieregeling vastgesteld (Subsidieregeling meerjarenprogramma's Gelderland) die de grondslag vormde voor de subsidieverstrekkingen en de daarbij behorende stads- en regiocontracten. Mede op basis van ervaringen met die regeling wordt thans een gewijzigde regeling voor meerjarenprogramma's voorbereid, die gelijktijdig met het definitieve programma Stad en Regio aan uw Staten zal worden voorgelegd ter vaststelling. 2 Financiën 2.1 Budget programma Stad en Regio Het budget Stad en Regio voor 2012 is 120 mln. Maximaal een kwart van deze middelen kan ingezet worden voor sociale activiteiten. 6

9 2.2 Een overzicht van de financiën, voornemen GS Voor een volledig overzicht van de financiën, zie schema 1 en 2 in de bijlage. RC = Regiocontracten; GSO = Contracten Grote Steden; SL = Sleutelprojecten; KSB = Contracten Kleine Steden. aandeel gevraagde provinciale bijdrage bevindingen van GS van 17 januari 2012 beschikbaar provinciaal budget 2012 Stad en Regio RC ,- GSO ,- SL ,- KSB ,- totaal ,- RC ,- GSO ,- SL ,- KSB ,- totaal ,- RC ,- GSO ,- SL ,- (t/m 2017)* KSB ,- *toekenning en reservering totaal S&R ,- Sleutelprojecten ,- 2.3 Gemeentefinanciën en cofinanciering Wij vinden het noodzakelijk dat gemeenten en regio's zelf ook bijdragen aan de financiering van hun ambities. Zij kunnen dit met eigen middelen of met middelen van derden doen. In de brief van 7 juli hebben wij aan de gemeenten en regio's hierover geschreven: ''Wij hebben geenszins de behoefte om op voorhand een vast cofinancieringspercentage te presenteren, maar achten gezamenlijke financiering wel zeer noodzakelijk''. Wij snappen dat dit lastig is in deze economisch mindere tijden. Wij zijn dan ook tevreden over de bijdragen die gemeenten en regio's thans opgenomen hebben in hun conceptaanvragen. 2.4 Revolverende middelen Over revolverende middelen worden in deze notitie indicaties gegeven voor mogelijke inzet (schema 2). Wij gaan met partners en uw Staten nog in overleg over hoe dit instrument het beste kan worden ingezet. 2.5 Maximaal 25 procent Sociaal beleid Wij hebben geconstateerd dat wij onder de 25 procent sociale inzet blijven. 2.6 Samen optrekken met andere Provinciale programma's en budgetten. Wij hebben aanvullende financiering vanuit de prioritaire en sectorale programma's hard nodig om tot gebalanceerde programma's te komen. De afgelopen maanden hebben wij een beweging gemaakt om ook aanvullende provinciale middelen uit de programma's en de sectoren in te zetten bij de programma-afspraken die wij in april willen maken (zie schema 2 in de bijlage voor een volledig overzicht). Mede hierdoor liggen er thans substantiële programma's. Hierna treft u enige richtinggevende uitspraken aan naar aanleiding van ambtelijke verkennende gesprekken (gedeeld met portefeuillehouder). 7

10 Overzicht bijdrage vanuit de sectoren Prioritair Programma Topsectoren en Innovatie Aanvragen bij voorkeur afdoen via dit programma; afspraken in de preambule zijn mogelijk. Prioritair Programma Gebiedsontwikkeling In essentie draagt dit programma voor 50 procent bij aan financiering van de gebiedsontwikkelinggerichte programma's. Programma ET ET draagt voor 25 procent bij aan de investeringskosten van de in het kader van ET positief beoordeelde programma's. Inzetten op SMART-er formuleren, samenwerking en procesafspraken. Programma R&T Wel positieve programma's, geen honorering vanuit de sector. Programma Arbeidsmarkt Insteek was Arbeidsmarkt volledig te honoreren vanuit Stad en Regio. Programma Mobiliteit Principeafspraak; bij cofinanciering door externen draagt Mobiliteit 50 procent bij aan de programmafinanciering voor met name stationsontwikkeling. De overige 50 procent komt vanuit Stad en Regio. Programma Cultuur/Cultuurhistorie Constructieve afstemming: er wordt vanuit deze sector 9,4 mln. bijgedragen aan financiering van programma's (Dit is inclusief 4,1 mln. aan revolverende middelen). Concretisering volgt. Programma Sport Waar mogelijk zal Sport bijdragen leveren aan programmafinanciering; verdere concretisering volgt. Programma Jeugd en Programma Sociaal Een concrete financiële bijdrage of inzet van ondersteuningsinstellingen is in deze fase nog niet duidelijk. Aanvankelijk is er voor 2,4 mln. aangeboden vanuit Sociaal en Jeugd, maar dit voorstel bleek voor meerdere interpretaties vatbaar. Let op: op dit moment staat het bedrag van 2,4 mln. als te beschikken opgenomen in de statennotitie, dit kan dus nog neerwaarts worden bijgesteld (met consequenties voor programma's). Programma Wonen Vooralsnog geen middelen beschikbaar. Eventuele aanvullende programmafinanciering zal bezien worden vanuit het nog op te stellen impulsplan Wonen. NB: de concrete doorvertaling van vorenstaande afspraken krijgt zijn beslag in het nader op te stellen statenvoorstel (februari/maart 2012). 8

11 BIJLAGE 1 - RESULTATEN PER CONTRACTPARTNER EN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEOORDELING Deze bijlage bestaat uit: 1A - Overzicht per contractpartner; 1B - Aandachtspunten bij de beoordeling door GS. 9

12 1A - Overzicht per contractpartner Hierna tref u per contractpartner een korte schets van de conceptaanvraag: de ambities, urgentie en de bevindingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de gemeenten en regio's d.d. 21 december Bijlage Achterhoek De conceptaanvraag van de regio Achterhoek bestaat uit: Regiocontract Achterhoek (RC); Stadscontract Doetinchem (GSO); Sleutelproject De Schil - Doetinchem (SL); Stadscontract Winterswijk (KSB). Regiocontract Achterhoek (RC) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De titel van de conceptaanvraag van de regio Achterhoek spreekt boekdelen: Van krimp en kramp naar kans en kwaliteit. De regio moet het hoofd bieden aan de economische crisis, het energievraagstuk en de effecten van de demografische ontwikkeling. De regio wil met een strategische toekomstagenda (Agenda 2020) anticiperen op deze drie ontwikkelingen. De gevolgen van de demografische ontwikkelingen grijpen diep in op de Achterhoekse samenleving en de gemeentelijke boekhoudingen. Naast de conceptaanvraag voor het regiocontract vraagt de Achterhoek daarom of de provincie een Urgentiefonds Demografische Ontwikkeling Gelderland wil creëren. Het regiocontract geeft de Achterhoek de mogelijkheid om de komende jaren een aantal agendapunten van de Agenda 2020 met nog meer vaart en ambitie aan te kunnen pakken. Argumenten honorering De Agenda 2020 van de Achterhoek en plannen van de steden en regio voor de komende vier jaar geven een kwalitatief goed antwoord op de demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de economische crisis. Positief is ook dat de Agenda 2020 niet een agenda van alleen de overheden is, maar ook onderschreven wordt door ondernemers én maatschappelijke instellingen, bij elkaar de drie O's. Deze samenwerking voor het aanpakken van de Agenda 2020 (het transitieproces genoemd) is een uniek proces in Gelderland en daarbuiten. Enige ondersteuning van de provincie hierbij is zeker nuttig. Als resultaat van het uit te voeren onderzoek 'Factfinding voorzieningen' uit het voorstel voor regiocontract zullen stad en overige regiogemeenten meer samenwerken op het gebied van spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen. Hiermee geven ze gezamenlijk een goed antwoord op een belangrijk aspect van demografische ontwikkelingen. Het is van belang eerst dit onderzoek uit te voeren, inclusief regionale afspraken op basis van dit onderzoek over 'welke voorzieningen waar', en daarna pas middelen in voorzieningen te steken. Dit geldt ook voor herstructurering van kernen waarbij van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en zorg sprake is. 10

13 De programma's uit het regiocontract zijn de volgende: - het transitieproces verder vormgeven; - innovatieve en duurzame economie (innovatie, onderwijs-arbeidsmarkt, eniergietransitie, toekomstbestendig maken woningen); - vitale leefomgeving (toekomstbestendig maken kernen, factfinding toekomst voorzieningen, vernieuwde sportarrangementen, gezondheid en zelfmanagement); - kwartiermaker breedband; - kansrijk platteland (cultuurhistorie, toeristische infrastructuur, 'parels en rivieren'). Het onderdeel Innovatie (Fieldlab zorg) wordt in nauwe samenwerking met het prioritair programma Topsectoren en Innovatie ontwikkeld. Stadscontract Doetinchem (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Doetinchem is prachtig gelegen in een mooie omgeving. Doetinchem heeft een prima woonklimaat; de waardering voor de leefomgeving is doorgaans groot. Doetinchem heeft wel te maken met een wat geïsoleerde ligging in het vervoersnetwerk. Hierdoor is de bereikbaarheid van banen vanuit de gemeente niet optimaal. Economische ontwikkelingen, krimp en vergrijzing zijn van invloed in deze gemeente. De ambities die Doetinchem met behulp van het stadscontract wil realiseren, sluiten aan bij de regionale ambitie Achterhoek De conceptaanvraag kent de volgende drie programmalijnen. Argumenten honorering De programmalijn Innovatieve en duurzame economie is onderdeel van het regiocontract. Met de oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij en de inzet van strategische gronden voor duurzame energieopwekking wil de regio een transitie realiseren naar duurzame energie. Daarnaast is de (tijdelijke) benutting van strategische gronden een alternatieve oplossing voor de problematiek van afboeking van gronden. E.e.a. draagt bij aan het realiseren van nieuwe economische bedrijvigheid via duurzame innovatie en energieopwekking. De regionale aanpak jeugdwerkloosheid anticipeert op de veranderende vraag van de nieuwe economie door op-, om- en bijscholing en speelt in op een lager wordend aanbod van arbeidskrachten. Dit betekent een goede bijdrage aan de economische structuurversterking van stad en regio. De programmalijn Vitale leefomgeving speelt in op een toekomstbestendige regio met een vitale stad, door het beschikbaar stellen van noodzakelijke en passende voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur. Er is een sociale- en zorginfrastructuur voor elke levensfase in de eigen omgeving. Met Wijkwerk Nieuwe Stijl wordt een uniforme werkmethode ontwikkeld en ingezet in de wijken (één gezin, één aanpak), waardoor de wijkaanpak voor de toekomst wordt geborgd. Met de nieuwe brede basisschool in Noord wordt de ingezette wijkaanpak van GSO III verder afgemaakt. De modulaire aanpak speelt in op de toekomstige bevolkingsontwikkeling en is een innovatieve pilot. Het therapiebad completeert het zorgaanbod voor gehandicapten, ouderen en doelgroepen met gezondheidsklachten in de regio. Er staat een nauwe samenwerking met instellingen en het stadsziekenhuis voor ogen. 11

14 De programmalijn Kansrijk Platteland zet in op een nieuw en kansrijk duurzaam platteland en een gezonde stad met garantie van een veilig, aantrekkelijk en rendabel gebied om in te wonen, werken en recreëren. Natuur in de stad betekent inrichten van een stadspark, realiseren van tijdelijke natuur op plaatsen van stagnerende woningbouw, een cool nature-speellocatie en verbinding met de natuur van het omliggende platteland. Dit leidt tot een schonere stad met gezondere bewoners en is een fysieke stimulans van de sociale cohesie in aanvulling op o.a. de sociale wijkaanpak. Sleutelproject De Schil (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,-* * waarvan ,- reservering stationsomgeving Bestaat uit drie onderdelen A. Hamburgerbroek: versterken van Doetinchem als centrum van de Achterhoek door het transformeren van het voormalige industriegebied Hamburgerbroek tot een hoogwaardige, moderne, op de Oude IJssel betrokken stadswijk. Het betreft een logische voortzetting van activiteiten uit de vorige contractperiode B. Stationsomgeving: transformatie van de stationsomgeving Doetinchem tot de ''Poort naar de Achterhoek''; kwalitatief hoogwaardige aansluiting van de stationsomgeving op het stadscentrum. C. Binnenstad: maatregelen ter versterking van de binnenstad en stadsrand met zowel investeringen in de hardware (o.a. openbare ruimte) als in de software (o.a. binnenstadsmanagement, faciliteren samenwerking ondernemers). Argumenten honorering De prioritaire locaties uit het Masterplan De Schil heeft de gemeente nog steeds in het vizier. De gemeentelijke cofinanciering richt zich op concrete structuurversterkende investeringsdragers. Het gaat om (1) de aanpak van de stationsomgeving als regionale mobiliteitsknoop voor Achterhoek (bus, trein, en komst Oostelijke randweg), (2) de transformatie van een verouderd bedrijfsterrein in het hart van Doetinchem, nabij binnenstad en station, naar nieuw woonmilieu in combinatie met (commerciële) voorzieningen en (3) de aanpak van de binnenstad en stadsrand. Tezamen met sectorale financiering (50% uit mobiliteit) voor de stationsomgeving kan het gehele programma voor het Sleutelproject gerealiseerd worden. Voor de stationsomgeving willen wij procesgeld toekennen aan de initiatieffase en een reservering koppelen aan de realisatiefase. De verwachting is dat de gemeente en de betrokken partijen in de loop van 2012 een goedgekeurd projectplan (inclusief financiële inzet gemeente en derden) kunnen voorleggen. Dat is dan het moment om de reservering om te zetten in een toekenning. Het uitgangspunt is dat het project uiterlijk eind 2014 wordt gerealiseerd (conform projectplan gemeente en met medewerking van NS-Poort). De provincie doet het aanbod om (ambtelijk) een actieve rol te spelen in de projectorganisatie. Voor Hamburgerbroek (Iseldoks) hebben uw Staten reeds steun toegezegd (PS ). De gemeente spant zich tot het uiterste in om met de betrokken partijen tot overeenstemming te komen. Daarbij heeft de gemeenteraad het college van B&W van Doetinchem de ruimte geboden om tot uiterlijk 1 maart te onderhandelen. Wij stemmen daarmee in. 12

15 Stadscontract Winterswijk (KSB) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De gemeente Winterswijk, met ruim inwoners, grenst aan Duitsland. De conceptaanvraag is gebaseerd op de toekomstvisie van Winterswijk en de agenda 2020 van de Achterhoek. Winterwijk vraagt aan op de volgende twee programmalijnen. Argumenten honorering In Winterswijk wordt het derde KSB-programma ingezet om het functioneren van de stad in een regio die met krimp te maken heeft, structureel te versterken. In het programma Innovatieve en duurzame economie wordt het centrum aantrekkelijker gemaakt door op het marktplein meer faciliteiten te creëren, zodat er verschillende activiteiten kunnen worden georganiseerd. De gemeente verbetert zo de structuur voor centrumactiviteiten. Verder vraag Winterswijk ook aandacht voor cultuur en cultuurhistorie in het centrum. Bij het programma Vitale Leefomgeving Staat het stimuleren gezonde leefstijl via de basisschool en multifunctioneel ruimtegebruik Het herhuisvesten van de Bibliotheek, restauratie van panden in de Meddosestraat, een Belevenismuseum, één WMO + loket waar alle instanties van maatschappelijk werk in één team Verenigingsservice Achterhoek worden gehuisvest. De doelen zijn reëel en wij verwachten dat Winterswijk binnen vier jaar dit programma zal kunnen realiseren. 13

16 Bijlage Stedendriehoek De conceptaanvraag van de regio Stedendriehoek bestaat uit: Regiocontract Stedendriehoek (RC); Stadscontract Apeldoorn (GSO); Sleutelproject Kanaalzone - Apeldoorn (SL); Stadscontract Zutphen (GSO); Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad - Zutphen (SL). Regiocontract Stedendriehoek (RC) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- De regio Stedendriehoek is een provinciegrensoverschrijdende regio en omvat delen van Gelderland en Overijssel. Ontwikkelingen met een structuurversterkend en regionaal karakter stoppen in deze regio dan ook niet bij provincie- of gemeentegrenzen. Binnen de regio Stedendriehoek werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Deventer, Voorst en Zutphen samen. Een samenwerking op diverse gebieden: bereikbaarheid, innovatie/economie, energieneutraliteit/duurzaamheid, woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen, sociale voorzieningen. De Stedendriehoek heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de regio. De Stedendriehoek gaat voor een duurzame economische ontwikkeling en wil energieneutraal zijn in De Regio heeft voor de lange termijn zes strategische thema's geformuleerd: Samenwerking Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid (4 O's), Wonen en Werken, Groene Pracht, A1, Sociale Kracht en IJsselvallei. Voor dit regiocontract heeft de Stedendriehoek de uitvoering van deze thema's gefocust op 5 programma's met een regionale impact en die structuurversterkend zijn. Argumenten honorering Het college constateert dat de 6 gemeenten overeenstemming hebben over de provinciale ondersteuning voor 5 stevige programma's. Echter de regio heeft meer gevraagd dan wat het college kan bieden. De vraagstelling was buiten de door haar aangegeven bandbreedte, waardoor er gekozen moest worden. Programma Duurzame economie S3H onderneemt: het college wil geen nieuwe projecten ondersteunen voor organiserend vermogen op een regionale schaal. Naar haar mening kunnen Oost NV en Kiemt voldoende ondersteuning bieden. Verbetering van de samenwerking met deze organisaties zijn voor het college altijd bespreekbaar. S3H werkt: wij hebben het idee dat dit deelprogramma nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Hoewel de stedendriehoek op een goede weg is om vooral de maakindustrie een helpende hand te bieden, denken wij dat S3H meer tijd nodig heeft om een volledig programma uit te werken. Wij willen de stedendriehoek daarbij helpen, maar - mede gelet op de financiële bandbreedte van de totale conceptaanvraag - willen wij nu geen 100% bijdrage toezeggen. Bij een aantal projecten is onze bijdrage in overeenstemming gebracht met de gemeentelijke bijdrage of vinden wij het een minder goed project om te ondersteunen mede gezien de beschikbare budgetten. Voor het realiseren van topconsortia voor kennis en innovatie willen wij de stedendriehoek stevig ondersteunen met een bijdrage van 1,0 mln. 14

17 Hierbij merken wij op dat het college van Overijssel onlangs in deze programmalijn ook een substantiële bijdrage heeft gegeven aan de stedendriehoek. Wel zijn wij bereid om eind 2012 de bereikte resultaten nog eens door te lopen en dan eventuele vervolgafspraken te maken. Conform de wensen van uw Staten dragen wij graag bij aan activiteiten die gericht zijn op het versterken van de onderkant van de arbeidsmarkt. S3H onderscheidt: in dit deelprogramma zien wij geen rol voor provinciale ondersteuning, maar het hoort bij de eigen rol van de stedendriehoek waarmee zij zich kan profileren. Programma Duurzame economie-energieneutraal Wij willen bijdragen aan haar ambitie voor een energieneutrale regio. Ten aanzien van energiebesparing in de bestaande bouw wordt de stedendriehoek verwezen naar de huidige provinciale subsidieregeling. Programma Vitale steden en dorpen Dit programma willen wij volledig ondersteunen, mede gezien het stopzetten van de rijksregeling ISV. Wel zullen wij erop toezien dat woningbouwprogramma's passen binnen ons KWP. Programma Cultuur en landschap Het programma is goed en concreet en wij willen bijna volledig de conceptaanvraag honoreren. Aangezien de gemeenteraad van Brummen nog een besluit moet nemen over de groene buffer IJsselsprong nemen wij nog geen besluit over financiële ondersteuning; wel hebben wij middelen gereserveerd binnen het Sleutelproject IJsselsprong. Programma Sociale Kracht Dit programma willen wij gedeeltelijk eenmalig ondersteunen. Op nationaal niveau hebben wij de afspraak gemaakt dat de provincies zich terugtrekken uit het sociale domein. Ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg wil het college volgend jaar met een transitieprogramma komen (Gelderland breed). Dus stellen wij voor in het kader van het programma Stad&Regio nu geen middelen beschikbaar te stellen. Blijft nog over het programma NOG Veiliger-huis. Wij betreuren het dat de 3 regio's geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een gezamenlijke aanvraag. Op initiatief van de regio's zijn wij alsnog bereid om samen met de 3 regio's een gesprek aan te gaan over de ontstane situatie. Stadscontract Apeldoorn (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Begin 2000 heeft Apeldoorn de ambities geformuleerd voor De stad wil haar positie als regiohart versterken. De financiële crisis ten spijt mag Apeldoorn zich verheugen in de investeringsbereidheid van ontwikkelaars. Toch heeft Apeldoorn wel enkele belangrijke opgaven. Apeldoorn kent een meer dan gemiddelde vergrijzing; er is sprake van een jong vlucht. Apeldoorn wil verder investeren in een goed functionerend stadshart en een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Apeldoorn heeft de ambitie om de binnenstad, die nu een rapportcijfer 6,5 krijgt, te verbeteren zodat het cijfer 8 binnen bereik komt. Argumenten honorering De programma's Mobiliteit en Wonen vormen onderdeel van de investeringsagenda van de stad. Deze worden afgestemd met de provinciale sectoren. Het programma Werk is aan de orde in het regiocontract. 15

18 Onderdeel van het programma Werk is de ontwikkeling van een Omnicampus. Dit betreft het hergebruiken van een monumentaal kantoorcomplex van Hertzberger voor economische structuurversterkende activiteiten zoals cross-overs van Health care en IT/maakindustrie, Experimenten duurzaamheid, Living labs. Virtueel leren, Apeldoorn stagestad, studentenhuisvesting, enz. Naar mening van de portefeuillehouder Economische Zaken moet dit onderdeel nader worden uitgewerkt en met ons worden afgestemd zodat kan worden bezien of dit project in aanmerking komt voor het budget van programma Topsectoren & Innovatie. Het stadscontract bestaat uit de programma's Binnenstad en Wijken. Deze samenhangende programma's onderstrepen het belang van kwalitatieve binnensteden en Apeldoorn als aantrekkelijke woonstad. Het programma Binnenstad zet in op versterken van de regiopositie van de Apeldoornse binnenstad door kwalitatieve verbetering van het Cultuurkwartier, uitbreiding van het voorzieningenaanbod en transformatie van de openbare ruimte. De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door ontsluiting van binnenterreinen en groen. Er is grote investeringsbereidheid. Het programma Wijken bouwt voort op en borgt de Apeldoornse Wijkaanpak zoals ingezet in GSO III, met accent op 'acupunctuur'-herstructurering en inzet op ontwikkelingsplannen Orden en de Maten. Sleutelproject Kanaalzone - Apeldoorn (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Het Sleutelproject Kanaalzone betreft een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. Ruim 140 hectare verouderd bedrijventerrein transformeert in een tijdsbestek van enkele decennia tot een vitaal stadsdeel van Apeldoorn. Dit Sleutelproject kent de volgende doelen: - verbeteren van de stedelijke structuur; - toevoegen woonmilieus in de bestaande stad; - vergroten recreatieve waarde van het kanaal; - verbeteren bereikbaarheid, vooral van de binnenstad; - verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen. In de vorige statenperiode zijn afspraken gemaakt over de woningbouwontwikkeling in de kanaalzone zuid met een provinciale bijdrage van 6 miljoen. De huidige conceptaanvraag van 5 miljoen betreft de aankoop en start van de ontwikkeling van o.a. de Diosynth-locatie (FES-project). Op 1/1/2013 wordt Apeldoorn eigenaar van dit terrein van ruim 9 ha. in Kanaalzone Noord. Deze locatie zal in het kader van een FES subsidie ( 11 miljoen) tot ontwikkeling komen. Het gaat om een mix van wonen en andere functies. De bouwproductie van 400 woningen start in 2014/2015 en loopt door tot Er wordt 6000 m 2 aan andere functies gerealiseerd. Wij hebben als cofinanciering aan de FES-middelen ons verplicht tot een bijdrage van 10 miljoen voor deze ontwikkeling. Apeldoorn neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening. Het eerste deel van de provinciale bijdrage ( 5 miljoen ) is al betaald. Over de tweede 5 miljoen is in 2009 besloten dit in 2012 te verlenen ten laste van het budget voor de Sleutelprojecten voor de periode vanaf Argumenten honorering De huidige conceptaanvraag van Apeldoorn voor 5 miljoen betreft de formele invulling van bovenstaande toezegging. De gemeente geeft geen doorkijk naar de tweede periode. Er is daarom ook geen reservering voorgesteld. 16

19 Het is de ambitie van Apeldoorn om uit te groeien tot een van de centrumsteden binnen de regio stedendriehoek. Daarom wil Apeldoorn een belangrijk deel van de groei van de regionale bevolking en regionale werkgelegenheid opvangen. Door transformatie en herstructurering van de Kanaalzone kan Apeldoorn een groot deel van die ambitie waarmaken. Stadscontract Zutphen (GSO) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,- Zutphen heeft zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld. Het aantrekkelijke imago van oude Hanzestad met zijn mooie historische binnenstad en een goede bereikbaarheid ten opzichte van snel groeiende economische centra, maken Zutphen een gewilde plaats. Tussen is Zutphen snel gegroeid maar de afgelopen jaren is de groei getemperd als gevolg van economische en demografische ontwikkelingen. Dit geeft ook weer kansen: kwaliteit wint aan belang nu de nadruk minder ligt op kwantitatieve groei. De conceptaanvraag voor het stadscontract bevat drie programmalijnen: Binnenstad en centrumvoorzieningen, Wonen en Duurzame Economie. Argumenten honorering Binnen het programma Binnenstad prioriteert Zutphen nu de herstructurering van het centrumgebied Brasseroord. Nu is het goede moment daaraan steun te verlenen: marktpartijen willen investeren in dit binnenstedelijke gebied midden in een tijd van stagnatie. Binnen het programma Wonen wil Zutphen het beleid doorzetten om het woon- en leefklimaat in de wijken Noordveen/Berkelpark, Zuidwijken en Waterkwartier te verbeteren. Het is een logische voortzetting van GSO-3 met duurzame maatregelen in het openbaar gebied waaronder speelplekken. Binnen het programma Duurzame economie staan het binnenstadsmanagement en ondersteuning jonge ondernemers centraal. Van belang voor Zutphen voor de kleinschalige dienstverlening en behoud van de aantrekkelijkheid voor toerisme en recreatie. Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad (SL) Aangevraagd: ,- Beoogde honorering Stad en Regio: ,-* * waarvan ,- reservering Voor de bestaande gebiedsontwikkeling IJsselsprong, waarin de provincie zelf een actieve rol vervult, is recent een herijking ingezet: wèl aandacht voor rivierverruiming en de aanleg van rondwegen in Voorst en Zutphen-De Hoven. Minder aandacht voor groen en geen grootschalige woningbouw. Het ruimtelijke concept van het plan wordt op hoofdlijnen gehandhaafd. Voor het Middengebied van de IJsselsprong wordt, rekening houdend met de herijking, een Masterplan uitgewerkt. De ruimtelijke kwaliteit van het plan IJsselsprong 'Alles in één keer' is in 2010 voor het Kabinet aanleiding geweest om Nota Ruimtemiddelen voor het plan beschikbaar te stellen. Deze middelen blijven voor het gebied beschikbaar. 17

20 In het kader van het Sleutelproject heeft de gemeente Zutphen het concept 'Rivier in de Stad' uitgewerkt. Daarmee verbindt de gemeente de maatregelen op de oost- en westoever van de IJssel op zodanige wijze dat ruimtelijke kwaliteit, klimaat en structuurversterking belangrijke uitgangspunten blijven. Voor de westoever vloeien de maatregelen voort uit de plannen in het kader van de IJsselsprong. Voor de oostoever uit de plannen voor de Mars/Noorderhaven en de Binnenstadsvisie. Integratie en benadering van de maatregelen in het concept van 'Rivier in de Stad' is voor de hand liggend en kan positief worden benaderd. Argumenten honorering Voortvloeiend uit de plannen voor de IJsselsprong en het op te stellen Masterplan voor het Middengebied van de IJsselsprong kunnen de maatregelen, die in het kader van 'Rivier in de Stad' worden voorgesteld, aangemerkt worden als structuurversterkend, bijdragend aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit en voorsorterend op rivierkundige maatregelen die op lange termijn in de flessenhals van Zutphen nodig zullen zijn. Uitgangspunt is dat de bestaande planontwikkeling en -uitvoering, voortvloeiend uit de lopende gebiedsontwikkeling op de westoever van de IJssel, ook bijvoorbeeld de aanleg van de rondweg rond De Hoven, zo snel mogelijk wordt vervolgd en dat het uitvoeringsperspectief van urgente maatregelen op de westoever door 'Rivier in de Stad' wordt vergroot. De maatregelen zullen 'Delta-proof' worden uitgevoerd. De provincie is zelf een belangrijke partner in het Deltaprogramma en zal vanuit die verantwoordelijkheid betrokken blijven bij noodzakelijke maatregelen op het gebied van rivierverruiming. Gegeven het beschikbare budget voor de Sleutelprojecten in het algemeen kan de door Zutphen gevraagde bijdrage niet volledig beschikbaar worden gesteld, maar is een geringe neerwaartse bijstelling nodig. Die neerwaartse bijstelling is gerechtvaardigd omdat - mede in vergelijking met andere Sleutelprojecten de plannen in financiële zin nog weinig concreet zijn vertaald. De bijdrage bestaat uit een toekenning en een reservering. De reservering kan omgezet worden in een toekenning op basis van de uitkomsten van nadere uitwerking van de plannen, waarbij ook de verdeling van aanwending van middelen van Rijk (Nota Ruimtebudget), Provincie en Gemeente concreet wordt gemaakt. 18

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)

Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s) Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s) Doel(en) Het versterken van de economische structuur en het stimuleren van economische groei in de regio

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp Programma Stad en Regio 2012-2015/2017 - bijlage 2: verzamelcontracten - bijlage 3: verzamelfiches SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2012-280 Commissie AFW

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Meerjarenprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2015-2016

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten provincie J GELDERLAND

Gedeputeerde Staten provincie J GELDERLAND Gedeputeerde Staten provincie J Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Zie adreslijst telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Informatiebijeenkomst gemeenteraden 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Waarom aandacht voor demografie? Demografische prognoses naar beneden bijgesteld Actualisering regionaal woningbouwprogramma Vergrijzing

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5 - 1 - PS2010WMC05 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS :PS2010WMC05 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int254818 Portefeuillehouder : Haak

Nadere informatie

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW Registratienummer : 2007REG001239i Portefeuillehouder: Hr. R.W. Krol Titel : Aanvullend budget

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Gemeenteraadsleden, grijp nu uw kans!

Gemeenteraadsleden, grijp nu uw kans! Programma s Stad en Regio 2012 1015 Gemeenteraadsleden, grijp nu uw kans! Ondanks alle economische tegenwind blijven de Gelderse steden en regio s samen met de provincie de komende jaren investeren in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gemeenteraad van 9 juli 2015

Openbare besluitenlijst Gemeenteraad van 9 juli 2015 Openbare besluitenlijst Gemeenteraad van 9 juli 2015 1. Inkoopstrategie Aanvullende zorg 2016 Meedoen naar Vermogen 1 In te stemmen met de inkoopstrategie Aanvullende zorg 2016 waarin twee pijlers centraal

Nadere informatie

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De o nde rge te kenden : de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 IZ 084 Beslisnota Subsidie rebound voorziening De Zandroos 2015 en 2016 (blok A) Wijchen, 21 juli 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het doorzetten van de eenmalige

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat STATENBRIEF Onderwerp: Vaststelling inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat Portefeuillehouder: Conny Bieze-Van Eck Kerntaak/plandoel: Kerntaak 4 - Regionale bereikbaarheid

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie