FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD"

Transcriptie

1 FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij ons richten op de versterking van de regierol van het stadsdeel; de onderlinge samenhang van de veiligheidsproblemen en de onderlinge samenwerking tussen de partners die met elkaar de onveiligheid moeten voorkomen en bestrijden. Voornemen bestuursakkoord Integraal veiligheidskader Resultaten van samenwerking zichtbaar maken Veiligheidskeurmerken voor wonen, ondernemen en uitgaan gelden als standaard voor deze beleidsvelden Onrechtmatig gebruik woningen aanpakken Hernieuwde afspraken met de centrale stad maken over Uitwerking Op basis van onlangs vastgesteld integraal veiligheidskader zal in 2006 een uitwerkingsplan worden geschreven, waarin de diverse aspecten van de openbare orde en veiligheid in samenhang met elkaar bezien worden Financieel kader Omgevingsfactoren Medewerking externe partners (Politie, OM, Corporaties) van groot belang Doen en uitdragen Externe partners doen mee Activeren, stimuleren winkeliers en beheerders (ondernemen) Politie: keurmerk veilig wonen (veilige wijk) Beleidsnota handhaving Extra aanpak vergt capaciteit Agenderen in bestuurlijk overleg met CS S: v.a /CS Externe partners hebben hier het voortouw Stadsdeel pakt regierol Corporaties (verhuurders) 1

2 bestuurlijke samenwerking over de drugsproblematiek Voorzieningen exclusief bestemmen voor drugsverslaafden die in Zuidoost gevestigd zijn. Elders gevestigde verslaafden door het bestuur aldaar voor beleid en opvang laten zorgen. Repressie ten aanzien van deze groep verslaafden versterken Omwonende bewoners bij de oprichting en het beheer van verslaafden voorzieningen betrekken Voorzieningen realiseren waar verslaafden kunnen afkicken Zinvolle dagbesteding voor drugsverslaafden uitbreiden (MO) De laagdrempelige voorzieningen zijn meer voorzien voor de drugsverslaafden uit Zuidoost naast de stedelijke voorzieningen, die voor alle drugsverslaafden zijn. Bij bestaande voorzieningen vindt thans soms registratie plaats. Repressie agenderen voor overleg CS - per buurt wordt plan voor gebiedsgerichte aanpak overlast gemaakt. - voor iedere voorziening wordt een begeleidingscie met omwonenden ingesteld. nog geen afkickvoorzieningen in Zuidoost. Punt van overleg met CS Uitvoeren en zo mogelijk uitbreiden dagbestedingsbeleid Pilot WMO/WWB uitvoeren en evalueren /CS voorzieningen worden uit middelen centrale stad gefinancierd en activiteiten vrijwilligersorganisaties uit stadsdeelmiddelen. CS Voortzetting van huidig beleid (vrijwilligersorganisaties, dagbesteding) is tot en met 2006 incidenteel in stadsdeelbegroting. Gaat om per jaar. Bij uitbreiding bestaand aanbod komt daar nog bedrag bij. Bezien of CS, politie, justitie en instellingen moeten hierin meewerken. Voorzieningen voor verslaafden zijn omstreden voorzieningen, dus wel voorlichting, geen inspraak. Instemming centrale stad noodzakelijk. Beleidskader is: Niemand aan de Kant van Centrale Stad/DWI Ook externe partners zoeken voor banen 2

3 Aan de hand van de Wet BIBOB het handhavingsbeleid, vergunningverlening, aanbestedingsbeleid en subsidieverlening verscherpen Een plan van aanpak huiselijk geweld vaststellen Beleidskader voor illegale prostitutie vaststellen met ruimte voor prostitutiegerelateerde problematiek Een programma jeugd en veiligheid vaststellen met aandacht voor regierol stadsdeel Binnen het veiligheidsbeleid bedrijventerreinen Amstel III en winkelcentra op centrale plaats Beleidskader horeca; terugdringen overlast; sluitingstijden; handhaven voorschriften en borging integriteit Huidige beleid Bibob (opgestart in 2004) t.a.v. vergunningverlening voortzetten Voor subsidieverlening projectgroep centrale stad Vaststellen integrale beleidsnota inclusief uitwerkingsplan Ten eerste zal dit punt ingebracht worden in de subdriehoek met justitie en politie. Ten tweede zal gekomen worden met een integrale beleidsnota Concrete aantallen afgesproken in plan t.a.v. terugdringen risico- en overlastgevende jongeren. Er is een casuïstieknetwerk 12+ en vangnet om jongeren terug te leiden naar school en werk Parkmanagement Amstel III Urgente bedrijvengebieden Bun Sani uitrollen Vaststellen integrale beleidsnota detailhandel met als belangrijk onderdeel horeca en markten opname in GSB mogelijk is; evt. dekking door DWI Voorkomen langere behandelingstijden. Incidenteel aanpassingskosten PM: Ten uitvoer brengen beleidsnota vergt extra stadsdeelmiddelen PM Ten uitvoer brengen beleidsnota vergt extra stadsdeelmiddelen GSB 3 Jeugd en veiligheid beschikbaar per jaar PM Uitvoering vergt stadsdeelmiddelen In Zuidoost hebben de extra administratieve inspanningen m.b.t drank en horeca tot nu toe geen excessen aan het licht gebracht. OGA, VAZO, Eigenaren, Ondernemers Afstemmen met veiligheidspartners 3

4 PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN / ECONOMIE Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs-, arbeidsmarkt- en bemiddelingsinstellingen is geboden om de positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen. Er zal in dit verband stevig ingezet worden op de verbetering van de randvoorwaarden om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verhogen. 2a: WERK EN INKOMEN Voornemen bestuursakkoord Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs- arbeidsmarkt- en bemiddelingsinstellingen om de positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen Jongeren stimuleren een startkwalificatie te behalen voor de arbeidsmarkt Stageplaatsen - Samen met bedrijfsleven en onderwijs stagebank opzetten voor leerlingen VMBO en MBO - In overleg met partners afspraken maken om probleem van gebrek aan Uitwerking Financieel kader Omgevingsfactoren Vaststellen integrale beleidsnota Met DWI wordt convenant gesloten over arbeidstoeleiding Voortzetting/bijsturing staand beleid. Resultaten afdeling leerplicht en RMC Vaststellen integraal beleidskader Cofinanciering beschikbaar uit Programmafonds voor 2007 en 2008 Circa Neergezette ambitie is niet te halen met de huidige beschikbare middelen Extra middelen vereist voor opzetten van stagewinkel en beroepseducatie PAMEO Bij DWI hebben jongeren en vrouwen prioriteit. DWI, bedrijfsleven, onderwijs, landelijke Taskforce Werkgelegenheid 4

5 stageplaatsen en werkloosheid jongeren aan te pakken - Contract compliance toepassen voor arbeids- en stageplaatsen - Diverse maatregelen ten aanzien van het helpen creëren van meer stageplaatsen, meer (her) - intredende vrouwen aan de slag, 200 extra participatiebanen, afname vroegtijdig schoolverlaters Onverkort aandacht geven aan taalprogramma s voor oud en nieuwkomers Bevorderen van scholing en werk voor alleenstaande moeders met zorg intensieve kinderen Werken aan een gevarieerd pakket van kinderopvang, tussen- en buitenschoolse opvangvoorzieningen. Bij voorkeur binnen de scholen door gekwalificeerd personeel Uitvoering is staand beleid Consequenties nieuwe wetgeving afwachten Uitvoering staand beleid (oud-, nieuwkomers) Uitvoering Wet Kinderopvang binnen de door CS gegeven kaders Voortbouwen op bestaand aanbod. Afwachten consequenties nieuwe regelgeving Betrekken bij concept brede school Indien Sociaal Med. Indic.: open budget gereserveerd (rijksmiddelen aangevuld met stadsdeelmiddelen) omdat zij buiten de Wet kinderopvang vallen. Richting CS krachtig inzetten op continueren eigen succesvolle aanpak Samenwerking Lokale organisaties en professionele organisaties vereist. Alleenstaande moeders hebben flankerende maatregelen nodig om werk en zorg te combineren. Stimuleren realisatie van huisvesting in of nabij ( Brede) scholen Gekwalificeerd personeel is nodig (wettelijke eis) Professionele tussenschoolse opvang is nieuwe wettelijke taak scholen. De Wet kinderopvang stimuleert 5

6 marktwerking: aandeel SDZO daardoor minimaal. Contract Compliance - Een consequent gebruik toepassen van contract compliance zodat bedrijven bij vestiging in Zuidoost arbeidsen stageplaatsen reserveren voor bewoners uit Zuidoost. Ook bij aanbestedingsprocedures extra voorwaarden stellen ten gunste van de inzet van bewoners uit Zuidoost - Met kracht discriminatie op de arbeidsmarkt naar etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging bestrijden Vaststellen beleidskader met actualisering beleid contract compliance Contractpartners Europese regelgeving, aanbevelingen ACAM 6

7 2b: ECONOMIE Voornemen bestuursakkoord Goed vestigingsklimaat bedrijven,waaronder Centrumgebied en Arena Voortzetting ondernemershuis Regelgeving ten behoeve van de economische bedrijvigheid harmoniseren en waar mogelijk saneren Bevorderen kansen startende ondernemers in b.v. winkelcentra Herziening detailhandel structuur Uitwerking Staand beleid; Betaalbare bedrijfsruimten; mobiliteitsnota Oprichten Ondernemershuis III Financieel kader Evt. opnieuw aanspraken op nieuwe europese structuurfondsen; Hermez Vanaf waarvan 50% CS en 50% stadsdeel in sobere Omgevingsfactoren Stedelijk EZ, OGA, DRO SDZO/Adam./Eur variant ondernemershuis Wordt verder uitgewerkt Wet en regelgeving geen bevoegdheden stadsdeel Aanhaken bij initiatieven CS Startersfonds, ondernemershuis III Actualisatie detailhandelnota s inclusief markten en horeca Zie hierboven (ondernemershuis) /PAMEO Beheerders, eigenaren winkelcentra Bepleiten aanleg breedband Inspelen op stedelijk beleid CS OGA Met bedrijfsleven totaalvisie ontwikkelen zuidoost als aantrekkelijk toeristisch product - Deels Staand Beleid (Citymarketing) - ontwikkeling Impuls Toerisme Gebruikmaken van Eur. subsidies ter verb. ec. positie bewoners Zuidoost Op basis van position paper programmavertaling maken met projecten op gebied van creatieve industrie, jongeren, ondernemerschap Tot en met 2008 is programmafonds beschikbaar. Voor de periode per jaar (indicatie) Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, gem. Adam Besluitvorming omtrent verdeling structuurfondsen binnen Amsterdam vindt in het najaar 2006 plaats. 7

8 Accent op de ontwikkeling van de creatieve industrie met Europese structuurfondsen Onderzoek naar kansrijke innovatieve en creatieve bedrijfstakken in Zuidoost Onderzoek gefinancierd uit D2-fondsen PM: Projectvoorstellen met cofinanciering door stadsdeel (zie boven)ca Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen 2c: ARMOEDEBELEID Wij leggen een sterke relatie tussen enerzijds armoedebestrijding en schuldhulpverlening en arbeidsmarkttoeleiding anderzijds. Daarvoor is het noodzakelijk dat de middelen en de inrichting van armoedebeleid gedecentraliseerd worden. Dit stelt ons in staat een integraal en preventief armoedebeleid te ontwikkelen, dat gebaseerd is op een analyse van de armoede in Zuidoost en de gevolgen daarvan voor kinderen en jongeren. De behoefte aan voedselbanken willen wij terugdringen door de oprichting van een frontdesk. Deze frontdesk zorgt ervoor dat de burgers die zich aanmelden bij een voedselbank terechtkomen bij een multidisciplinair team dat bestaat uit medewerkers van de Sociale Dienst, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en de Dienst Werk en Inkomen. In samenhang zal door het multidisciplinaire team een maatwerkoplossing geboden worden aan de hulpbehoevende burger. Voornemen bestuursakkoord Afspraken met DWI om onderbenutting van de bijzondere bijstand op te heffen Uitwerking Punt van overleg met CS Door lokale organisaties te betrekken bij het verstrekken van informatie over de mogelijkheden van bijzondere bijstand zal erop worden ingezet om maximaal gebruik van deze voorziening te Financieel kader CS Omgevingsfactoren CS 8

9 Decentralisatie armoedebeleid politiek agenderen Afspraken maken met DWI om het 65+ project van het CWI de komende jaren te handhaven Uitbreiding schuldhulpverlening met dekking uit gemeentelijke armoedegelden Frontdesk multidisciplinair team armoedebestrijding Stadspas extra faciliteiten voor bewoners ZO Scholen stimuleren budgeteringslessen in te voeren Welzijnswerk educatieve en recreatieve activiteiten laten organiseren voor mensen met zwakke positie bereiken Wordt ingebracht in overleg met CS Wordt ingebracht in overleg met CS Binnen huidige afspraken met DWI is incidentele uitbreiding belegd. Structurele uitbreiding overleg nodig met CS Vanuit het opgerichte armoedeplatform wordt nu gewerkt aan frontoffice bij Madi bij Voedselbank ZO Aandacht voor één loketgedachte WMO Moet nader worden uitgewerkt Agenderen overleg schoolbesturen Nieuw beleidskader buurthuiswerk en sociaal cultureel werk vaststellen (community-centers). CS CS Extra inzet tot 2008 gedekt. Verder CS Cofinanciering Stadsdeel (50%/50%). Vanaf 2009 zijn 2 fte niet gedekt. CS CS CS NIBUD, Schoolbesturen 9

10 PROGRAMMA 3: ZORG In de periode van 1 januari januari 2011 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stap voor stap geïntroduceerd. In deze periode kristalliseren visie en beleid uit; worden de nieuwe taken overgenomen; worden de voorzieningen op het gewenste niveau gebracht of bijgesteld; wordt een hoogwaardige dienstverlening en een stevige uitvoeringsorganisatie geoperationaliseerd. Wij kiezen voor een integraal beleid waarbij rekening gehouden wordt met de couleur local. Dit zal richting gevend zijn voor de afstemming over nog te decentraliseren taken en bevoegdheden binnen de WMO. Voornemen bestuursakkoord Voorbereiding WMO Een op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en van ouders met opvoedproblemen, met als resultaten: een daling van het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met justitie; een afname van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en een toename van het aantal gebruikers van het opvoedspreekpunt Uitwerking Invoer traject WMO-loket in eerste kwartaal ) Pilot gezinsgerichte aanpak ( ) 2) Ontwikkeling vraaggericht aanbod opvoedingsondersteuning vanuit het OKC 3) tweede OKC in Gaasperdam Financieel kader Invoering: Incidenteel stadsdeelmiddelen/ CS Exploitatie: Structurele middelen CS/Stadsdeel CS 1) en 2): incidenteel:gsb III, motie Verhagen, Motie Kinderen Eerst, Wij Amsterdammers. Structureel: te reserveren uit budget SDZO, onder meer ook voor tweede OKC PMI-middelen Omgevingsfactoren CS voert strak de regie. Nog onzekerheid over middelen en bevoegdheden stadsdelen Samenwerking met ketenpartners Jeugdzorg nodig. Knelpunt is de overdracht van preventieve jeugdzorgtaken naar lokale overheid zonder dat er middelen meekomen. Stadsdelen worden geacht om dat in de eigen begroting mee te nemen. Dit noopt tot herschikking van bestaande welzijnsbudgetten. Ook in kader van WMO Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en daar waar nodig bij de indicatiestelling betrekken Meenemen bij voorbereiding WMO Betrekken LOJP Onzeker welke middelen overkomen vanuit CS voor mantelzorg 10

11 Hogere deelname bewoners bevorderen op terrein van maatschappelijke participatie Bevorderen deelname aan maatsch. verkeer van mensen met problemen in psychosociale sfeer Maatschappelijke opvang ihb vrouwenopvang Ondersteuning van ouderen in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven Vaststellen integraal beleidsnota Gebeurt door subsidiëring St. Netwerk en Vriendendienst Agenderen overleg met CS Relatie met nota huiselijk geweld Uitvoering van staand beleid; plan van aanpak woonservicewijken eventueel bijsturen ikv WMO Inzet vriendendienst vanaf 2007 niet gedekt Wordt betrokken bij begrotingsvoorbereiding 2007 CS Aandacht voor rol vraagwijzerloket (WMO) 11

12 PROGRAMMA 4: JEUGD, EDUCATIE EN DIVERSITEIT 4a: JEUGD Jongeren moeten met een positief zelfbeeld opgroeien, zodat zij op een evenwichtige wijze in de samenleving kunnen functioneren. Jongeren moeten daarom ruimte krijgen om zich op alle vlakken te ontwikkelen en te ontplooien. Talent wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Het stadsdeel zorgt hierbij voor de ondersteuning. Met de meeste jongeren in Zuidoost gaat het goed. Toch maken veel jongeren hun opleiding niet af en is het aantal spijbelaars te hoog. Dit vermindert hun kansen op de arbeidsmarkt, terwijl het hebben van werk zorgt voor zelfredzaamheid en eigenwaarde. Om deze reden is het noodzakelijk dat jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Door samenwerking van ouders, scholen, jeugdzorg, welzijn- en sportorganisaties, politie en justitie, moet probleemgedrag bij jongeren in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en aangepakt worden. Jongeren die toch voor veel problemen blijven zorgen moeten streng aangepakt worden. Het verwijzen naar HALT-projecten en de plaatsing in instituten als Glenn Mills en Den Engh zijn hierbij goede instrumenten. Om te voorkomen dat tienermoeders en hun kinderen sociaal-economisch geïsoleerd raken is opvang en begeleiding naar de arbeidsmarkt van belang. Een sluitende aanpak voor tienermoeders en hun kinderen is in dit verband hard nodig. Wij zullen bij de centrale stad aandringen op financiering van een opvangvoorziening voor deze groep in Zuidoost. Zo nodig zullen andere fondsen gezocht worden. Voornemen bestuursakkoord Integraal jongerenbeleid ontwikkelen en ter uitvoering nemen Uitwerking Uitwerking Jeugdplan Jong Amsterdam in Integrale Beleidsnotitie Jong Zuidoost- hieraan gekoppeld een Financieel kader /CS (Kinderen eerst) /CS (Kinderen Eerst) Omgevingsfactoren Stadsdeelbrede beleidsgroep Jeugd en Onderwijs met alle ketenpartners 12

13 Ketenaanpak ontwikkelen t.a.v. vroegtijdig schoolverlaten met regierol stadsdeel Aantal vroegtijdige schoolverlaters jaarlijks substantieel verminderen uitvoeringsprogramma laten vaststellen Realisatie Jongeren Centrum Gein en MFC Staand beleid, zie ook programma 2: beleid jongeren startkwalificatuie te laten halen Staand beleid, zie ook programma 2: beleid jongeren startkwalificatuie te laten halen Exploitatielast? en CS en CS/GSB 4b: EDUCATIE Het aanbod van opleidingsmogelijkheden is sterk toegenomen met de komst van speciaal voortgezet onderwijs en de nieuwbouw van het ROC. Voor wat betreft de huisvesting van onderwijsinstellingen is gestart met de (ver)nieuwbouw voor het hele basisonderwijs in Zuidoost. Het aanbod van buurthuizen moet zich meer richten op bewoners in de directe omgeving. Daarbij moet de participatie van deze bewoners in de buurthuisactiviteiten vergroot worden; onderzoek toont aan dat deze te laag is. Voornemen bestuursakkoord Sterk inzetten op de invoering van voor- en vroegschoolse educatie Uitwerking Afspraken gemaakt in kader GSB III over bereik 55% doelgroepkinderen door voorschool. In 2007 tussenevaluatie en mogelijke verhoging streefpercentage. Financieel kader /GSB III CS (Kinderen eerst) IPV Als gevolg hiervan komt mogelijk een deel van de huisvestingskosten en de Omgevingsfactoren Het Rijk heeft aangekondigd eerder tot nieuwe afspraken te willen komen. Het Rijk streeft naar een bereik van 70 % van de doelgroeppeuters, zonder de bijdrage te verhogen. 13

14 Verhogen schoolprestaties (doorstroom hogere vormen v.o., cito als meetinstrument) Jongeren via snuffelstages kennis laten nemen met bedrijfsleven In samenwerking met o.a. welzijnsorganisaties voor een dekkend aanbod van Uitbreiding staand beleid (lokaal onderwijs beleid) met accent op (1) schakelklassen (zowel in onderbouw en bovenbouw b.o. als tussen b.o. en v.o.) (2) mentorproject, bovenbouw b.o. en onderbouw v.o. (3) Schoolmaatschappelijk werk (preventie schooluitval, tijdige doorverwijzing naar ketenpartners zorg. (4) Schoolbegeleiding: individuele leerlingzorg en kwaliteitszorg (5) Cito-score op alle basisscholen cf. het landelijk gemiddelde; meer leerlingen doen mee aan Cito-toets (6) onderzoek naar verlengde schooldag (7) Project Roma Betrekken bij beleid stageplaatsen uit programma 2 Er wordt momenteel door welzijns-, jeugdzorg- en lokale organisaties een kosten van de oudercomponent voor rekening stadsdelen (1), inzet subsidies DMO, GSB (2) /(GSB III) tm /Rijksmiddelen (impulsregeling v.a. 1 januari 2006) aangevuld met stadsdeelsubsidie 4., va 1 januari 2007 eigen beleid 5. : GOA-middelen, v.a. schooljaar direct aan schoolbesturen; met schoolbesturen overleg over inzet van deze middelen; o.m. verlengde schooldag 7. Wordt afgebouwd Huidig budget opvoedingsondersteuning en Bestuurlijk overleg met schoolbesturen nodig. SDZO heeft regierol op lokaal onderwijs beleid. Optie: convenanten met schoolbesturen in het kader van vervolg op GOA en nieuw bestuurlijk arrangement. Resultaten streefcijfers Cito bekend bij eindevaluatie GOA (op 1 januari 2007). Brede discussie over andere instrumenten om kwaliteit van scholen te meten Scholen, ouders, organisaties 14

15 huiswerkbegeleiding voor leerlingen met een achterstand zorgen Modern gymnasium Ouderparticipatiecontracten met afspraken schoolverzuim en veiligheid Handhaving van de leerplicht intensiveren Opvoedingsondersteuning bieden aan ouders door de oprichting van een informatiepunt voor ouders over onderwijs Bevorderen dat schoolbesturen actief democratisch burgerschap opnemen aanbod verzorgt ook door scholen zelf. Onderzoek zou moeten uitmaken of dit aanbod afdoende is. Hierbij betrekken de ontwikkeling van de brede school. Uitwerken en agenderen bij relevante partners (regierol stadsdeel) Inbrengen in overleg met schoolbesturen Uitvoering Handhavingsprogramma Amsterdam Zuidoost. Betrekken bij beleid halen startkwalificatie. Betrekken bij opzet bestaande kanaal van OKC. Wordt uitgewerkt in overleg met schoolbesturen en ter uitvoering genomen in programma Wij Amsterdammers en decentraal plan Jong Amsterdam Zuidoost Instellen van kinderraad in ontwikkelingsstimulering Middelen uit A/A project en evt. GSB III : Extra inzet uit extra vergoeding rijksoverheid voor eventuele uitbreiding leerplichtige leeftijd naar 18 jaar Inzet middelen CS (Kinderen Eerst) CS Wij Amsterdammers 2 Samenwerkingsverband besturen/directies VO-PO; DMO Vervolgonderwijs in ZO; bedrijfsleven; CS (DMO) Doel: vermindering uitstroom leerlingen vo buiten Zuidoost DMO, schoolbesturen, schooldirecties Besproken met schoolbesturen 15

16 In overleg met jongeren op iedere school een jongerenraad instellen Beheer en programmering in buurthuizen scheiden Buurthuizen omvormen tot community centres met hogere bezettingsgraad Het bewegingsonderwijs laten plaatsvinden door vakleerkrachten. stadsdeel van leerlingen uit groep 7 van de basisscholen. Jongeren zijn vertegenwoordigd in de MR (wettelijk verplicht). Niet alle scholen hebben een leerlingenraad. In die gevallen stimuleren dat er een leerlingenraad wordt ingesteld, m.n. in het VMBO. Wordt nader uitgewerkt Niet budgettair neutraal Wordt uitgewerkt in beleidsnota met relatie naar de Brede School Agenderen in overleg schoolbesturen; betrekken bij beleid buurt/onderwijs/school (BOS) Niet budgettair neutraal Overleg met schoolbesturen schooldirecties jongerenorganisaties Bewegingsonderwijs tijdens de schooluren is verantwoordelijkheid van schoolbesturen; Het naschools aanbod kan verzorgd worden door vakleerkrachten van welzijninstellingen 16

17 4c. DIVERSITEIT Bij de uitvoering van diversiteitsbeleid dient gewerkt te worden aan gelijke kansen voor de etnische minderheidsgroepen en vrouwen in het stadsdeel. Speciale aandacht geven wij hierbij aan jongeren en ouderen. Het diversiteitsbeleid strekt zich uit over strategische terreinen binnen Zuidoost, zoals: de arbeidsmarkt; onderwijs; wonen; zorg en welzijn, kunst, cultuur en sport. Voornemen bestuursakkoord - Concrete diversiteitsdoelstellingen formuleren in de uitwerking van strategische beleidsterreinen - Herkenbaarheid verschillende etnische groepen in politieke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen Etnische groepen aanmoedigen tot ontmoeting, uitwisseling en samenwerking Uitwerking Het DB zal er op toezien dat de diversiteitsdoelstellingen integraal onderdeel gaan uitmakken van de diverse beleidsnotitiesrelatie met programma 3 leggen (participatienota) Is bestaand beleid; aansluiten op ontwikkeling buurthuis als community center en uitvoering aan geven in kader van wijkaanpak ISV-aanvragen in vervolg laten aansluiiten op ambitie van bestuursakkoord. Financieel kader Niet budgettair neutraal; m.n. ISV-budget zal verhoogd moeten worden. Omgevingsfactoren 17

18 PROGRAMMA 5 : VERKEER Het verkeer Almere-Amstelveen gaat voor het overgrote deel over de Gaasperdammerweg (een deel van de A9). Dat leidt tot geluidsoverlast, stankoverlast en verhoogde gezondheidsrisico s. In de Structuurvisie Zuidoost is opgenomen dat een ondertunnelde of overkluisde Gaasperdammerweg de voorkeur heeft van het stadsdeel. De parkeerdruk neemt toe in Zuidoost. Om tijdig maatregelen te treffen is het noodzakelijk dat een nieuwe parkeernota wordt opgesteld. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk behoud van gratis parkeren en parkeerregulering op overlastlocaties door middel van blauwe zones en bewonersontheffingen. In woongebieden met overmatige parkeerdruk bij evenementen zullen wij oplossingen zoeken voor bezoekersparkeren. Voornemen bestuursakkoord Mobiliteit Uitwerking Financieel kader Omgevingsfactoren (1) Initiatieven ontplooien fijnmazig openbaar/publiek vervoersnetwerk (2) Stimuleren fietsgebruik door o.a. fietsenstallingen op strategische locaties (3) Aanmoedigen carpooling en p&r met o.v. voorzieningen (4) Aanvullend o.v. voor ouderen en gehandicapten dicht bij huis en op mv bevorderen Nieuwe parkeernota Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren in samenspraak met scholen etc. Opnemen in beleidskader mobiliteit Parkeernota (best. Opdacht in voorbereiding) Instappen in 2 de fase project Tussen School en Thuis van DIVV, (1) Isv ontw. (60.000) (2) Isv ontw. ( ) GDU voor uitvoering (3) Isv/GDU (4) Isv : 60.00; 2007: ISV I De centrale stad draagt 50% bij in de kosten van ROA/Gem. Adam Gem. Adam Gem.Adam Medewerking vereist van de scholen. De ervaring leert dat 18

19 waaronder uitvoering Evaluatienota verkeersveiligheid van de Projectgroep Duurzaam Veilig 2 de fase (REO RZ). infrastructurele maatregelen met een maximum van 5000,- per school. De kosten voor rekening stadsdeel bij 11 projecten bedragen ,- (aanname kosten ,- per scholencluster); De centrale stad draagt 50% bij in de kosten van de ontwikkeling van omgevingsgericht lesmateriaal. De kosten voor het stadsdeel voor de 11 scholenclusters bedragen ,-. minimaal 75% van de scholen mee doet. In de gekozen aanpak per scholencluster is 100 % deelname aannemelijk. Het project wordt getrokken door DIVV, uitvoering grotendeels door ABC. Op schoolniveau: medewerking van ouders en 3VO. Over de medewerking van 3VO wordt momenteel door DIVV onderhandeld. 19

20 PROGRAMMA 6: OPENBARE RUIMTE, GROEN EN INFRASTRUCTUUR Wij vinden het belangrijk dat bewoners van Zuidoost op diverse manieren betrokken worden bij de uitvoering van de publieke taken van het stadsdeel. Zo ook bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met name in de wijken buiten het vernieuwingsgebied zullen wij bewoners gaan betrekken bij groot onderhoudsprojecten. Voornemen bestuursakkoord Aandacht geven aan sociale veiligheid bij inrichting openbare ruimte door verbetering looproutes Onverminderd werken aan efficiencyverbetering MTB Uitwerking Financieel kader Staand beleid Staand beleid Omgevingsfactoren 20

21 PROGRAMMA 7: CULTUUR EN MONUMENTEN Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Zuidoost en wij zullen ons daarom inspannen het stadsdeel nationaal en internationaal op de kaart te zetten door de versterking van de culturele infrastructuur. Voornemen bestuursakkoord Streven naar voldoende atelierruimte voor kunstenaars Aanmoedigen nieuwe cultuuruitingen jongeren op raakvlak van meerdere culturen en/of disciplines Hulp bieden aan kunstenaars bij het zoeken naar publiek/private financiering. Uitwerking Voortzetten huidig beleid; opnemen nieuwe cultuurnota. Uitwerking in nieuwe cultuurnota Financieel kader Omgevingsfactoren Open Ateliers, Corporaties Jongeren zelf Voortzetten huidig beleid Gebeurt thans door Open Ateliers Samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties (zowel publiek als privaat) stimuleren. Opnemen in nieuwe cultuurnota; verdere ontwikkeling staand beleid Kleine tentoonstellingscentra realiseren in (semi-)publieke gebouwen. Voortzetten staand beleid CBKZO, Open Atliers doen dit in onderlinge samenwerking Een beperkt aantal organisaties, met de potentie Parels van Zuidoost, voor een vierjarige periode subsidiëren. uden met het lokale bedrijfsleven. Deze prijsvraag Uitwerken in cultuurnota Uitwerken in cultuurnota Prijs voor rekening stadsdeel Bedrijfsleven mededrager en financier 21

22 is bestemd voor kunstenaars die het stadsdeel verrijken met hun kunstuitoefening De cultuureducatie is succesvol in Zuidoost; wij zullen ons concentreren op de verdere uitbouw daarvan. Verder uitwerken in nota Jong Zuidoost NB: Omvorming aanbod consensusvoorzieningen op specifieke situatie ZO 22

23 PROGRAMMA 8: MILIEU EN WATER De zorg voor woon- en leefmilieu betreft niet alleen de huidige, maar ook de komende generaties. Zuinig gebruik van ruimte, besparing en hergebruik van grondstoffen, schone lucht en schoon water zijn daarom belangrijke bouwstenen voor het milieubeleid. Milieueducatie voor de diverse doelgroepen versterkt het draagvlak. Gebieden als de Bijlmerweide en de Gaasperzoom zullen, in het licht van het voorgaande, de komende bestuursperiode gevrijwaard worden van bebouwing. Voornemen bestuursakkoord Versterkte bescherming van de groene ruimte bij aanvullende bouw Investeren in groen en water t.b.v behoud groen karakter van Zuidoost Energie-efficiency verbeteren en toepassen van duurzame energievormen Bereik natuur- en milieueducatie verbreden Verbetering van de waterkwaliteit (baggerplan en reiniging oppervlaktewater; Uitwerking Onderzoek groenstructuur gekoppeld aan inventarisatie woningbouwlocaties i.k.v. structuurvisie Nota openbaar groen (kwalitatieve inzet) Inventarisatie van mogelijkheden om groen toe te voegen in de vernieuwde delen van de Bijlmer (PVB) Invullen binnen beleidskader milieubeleid Afwachten resultaten onlangs gestart centrum voor natuur- en milieueducatie (1) Uitwerking op grond MER Vernieuwing Bijlmermeer Financieel kader : Grexen, Onderzoek: ISV : Grondexploitatie Vernieuwing Bijlmermeer en middelen beheer/onderhoud openbare ruimte (PVB) Middelen extern vinden ; bij positieve evaluatie leidt beslissing tot uitbreiding wel tot verhoging stadsdeelmiddelen (1) 50% uit Grex, 50% extern (2) Omgevingsfactoren Structuurplan Adam Overleg met omwonenden noodzakelijk i.v.m. belemmeringen uitzicht e.d. (PVB) Energiemaatschappij, ontwikkelaars Samenwerkingovereenkomst AGV-Stadsdeel 23

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling 3 2.2 Sport- en cultuurcoaches in Breda

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie