FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD"

Transcriptie

1 FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij ons richten op de versterking van de regierol van het stadsdeel; de onderlinge samenhang van de veiligheidsproblemen en de onderlinge samenwerking tussen de partners die met elkaar de onveiligheid moeten voorkomen en bestrijden. Voornemen bestuursakkoord Integraal veiligheidskader Resultaten van samenwerking zichtbaar maken Veiligheidskeurmerken voor wonen, ondernemen en uitgaan gelden als standaard voor deze beleidsvelden Onrechtmatig gebruik woningen aanpakken Hernieuwde afspraken met de centrale stad maken over Uitwerking Op basis van onlangs vastgesteld integraal veiligheidskader zal in 2006 een uitwerkingsplan worden geschreven, waarin de diverse aspecten van de openbare orde en veiligheid in samenhang met elkaar bezien worden Financieel kader Omgevingsfactoren Medewerking externe partners (Politie, OM, Corporaties) van groot belang Doen en uitdragen Externe partners doen mee Activeren, stimuleren winkeliers en beheerders (ondernemen) Politie: keurmerk veilig wonen (veilige wijk) Beleidsnota handhaving Extra aanpak vergt capaciteit Agenderen in bestuurlijk overleg met CS S: v.a /CS Externe partners hebben hier het voortouw Stadsdeel pakt regierol Corporaties (verhuurders) 1

2 bestuurlijke samenwerking over de drugsproblematiek Voorzieningen exclusief bestemmen voor drugsverslaafden die in Zuidoost gevestigd zijn. Elders gevestigde verslaafden door het bestuur aldaar voor beleid en opvang laten zorgen. Repressie ten aanzien van deze groep verslaafden versterken Omwonende bewoners bij de oprichting en het beheer van verslaafden voorzieningen betrekken Voorzieningen realiseren waar verslaafden kunnen afkicken Zinvolle dagbesteding voor drugsverslaafden uitbreiden (MO) De laagdrempelige voorzieningen zijn meer voorzien voor de drugsverslaafden uit Zuidoost naast de stedelijke voorzieningen, die voor alle drugsverslaafden zijn. Bij bestaande voorzieningen vindt thans soms registratie plaats. Repressie agenderen voor overleg CS - per buurt wordt plan voor gebiedsgerichte aanpak overlast gemaakt. - voor iedere voorziening wordt een begeleidingscie met omwonenden ingesteld. nog geen afkickvoorzieningen in Zuidoost. Punt van overleg met CS Uitvoeren en zo mogelijk uitbreiden dagbestedingsbeleid Pilot WMO/WWB uitvoeren en evalueren /CS voorzieningen worden uit middelen centrale stad gefinancierd en activiteiten vrijwilligersorganisaties uit stadsdeelmiddelen. CS Voortzetting van huidig beleid (vrijwilligersorganisaties, dagbesteding) is tot en met 2006 incidenteel in stadsdeelbegroting. Gaat om per jaar. Bij uitbreiding bestaand aanbod komt daar nog bedrag bij. Bezien of CS, politie, justitie en instellingen moeten hierin meewerken. Voorzieningen voor verslaafden zijn omstreden voorzieningen, dus wel voorlichting, geen inspraak. Instemming centrale stad noodzakelijk. Beleidskader is: Niemand aan de Kant van Centrale Stad/DWI Ook externe partners zoeken voor banen 2

3 Aan de hand van de Wet BIBOB het handhavingsbeleid, vergunningverlening, aanbestedingsbeleid en subsidieverlening verscherpen Een plan van aanpak huiselijk geweld vaststellen Beleidskader voor illegale prostitutie vaststellen met ruimte voor prostitutiegerelateerde problematiek Een programma jeugd en veiligheid vaststellen met aandacht voor regierol stadsdeel Binnen het veiligheidsbeleid bedrijventerreinen Amstel III en winkelcentra op centrale plaats Beleidskader horeca; terugdringen overlast; sluitingstijden; handhaven voorschriften en borging integriteit Huidige beleid Bibob (opgestart in 2004) t.a.v. vergunningverlening voortzetten Voor subsidieverlening projectgroep centrale stad Vaststellen integrale beleidsnota inclusief uitwerkingsplan Ten eerste zal dit punt ingebracht worden in de subdriehoek met justitie en politie. Ten tweede zal gekomen worden met een integrale beleidsnota Concrete aantallen afgesproken in plan t.a.v. terugdringen risico- en overlastgevende jongeren. Er is een casuïstieknetwerk 12+ en vangnet om jongeren terug te leiden naar school en werk Parkmanagement Amstel III Urgente bedrijvengebieden Bun Sani uitrollen Vaststellen integrale beleidsnota detailhandel met als belangrijk onderdeel horeca en markten opname in GSB mogelijk is; evt. dekking door DWI Voorkomen langere behandelingstijden. Incidenteel aanpassingskosten PM: Ten uitvoer brengen beleidsnota vergt extra stadsdeelmiddelen PM Ten uitvoer brengen beleidsnota vergt extra stadsdeelmiddelen GSB 3 Jeugd en veiligheid beschikbaar per jaar PM Uitvoering vergt stadsdeelmiddelen In Zuidoost hebben de extra administratieve inspanningen m.b.t drank en horeca tot nu toe geen excessen aan het licht gebracht. OGA, VAZO, Eigenaren, Ondernemers Afstemmen met veiligheidspartners 3

4 PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN / ECONOMIE Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs-, arbeidsmarkt- en bemiddelingsinstellingen is geboden om de positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen. Er zal in dit verband stevig ingezet worden op de verbetering van de randvoorwaarden om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verhogen. 2a: WERK EN INKOMEN Voornemen bestuursakkoord Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs- arbeidsmarkt- en bemiddelingsinstellingen om de positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen Jongeren stimuleren een startkwalificatie te behalen voor de arbeidsmarkt Stageplaatsen - Samen met bedrijfsleven en onderwijs stagebank opzetten voor leerlingen VMBO en MBO - In overleg met partners afspraken maken om probleem van gebrek aan Uitwerking Financieel kader Omgevingsfactoren Vaststellen integrale beleidsnota Met DWI wordt convenant gesloten over arbeidstoeleiding Voortzetting/bijsturing staand beleid. Resultaten afdeling leerplicht en RMC Vaststellen integraal beleidskader Cofinanciering beschikbaar uit Programmafonds voor 2007 en 2008 Circa Neergezette ambitie is niet te halen met de huidige beschikbare middelen Extra middelen vereist voor opzetten van stagewinkel en beroepseducatie PAMEO Bij DWI hebben jongeren en vrouwen prioriteit. DWI, bedrijfsleven, onderwijs, landelijke Taskforce Werkgelegenheid 4

5 stageplaatsen en werkloosheid jongeren aan te pakken - Contract compliance toepassen voor arbeids- en stageplaatsen - Diverse maatregelen ten aanzien van het helpen creëren van meer stageplaatsen, meer (her) - intredende vrouwen aan de slag, 200 extra participatiebanen, afname vroegtijdig schoolverlaters Onverkort aandacht geven aan taalprogramma s voor oud en nieuwkomers Bevorderen van scholing en werk voor alleenstaande moeders met zorg intensieve kinderen Werken aan een gevarieerd pakket van kinderopvang, tussen- en buitenschoolse opvangvoorzieningen. Bij voorkeur binnen de scholen door gekwalificeerd personeel Uitvoering is staand beleid Consequenties nieuwe wetgeving afwachten Uitvoering staand beleid (oud-, nieuwkomers) Uitvoering Wet Kinderopvang binnen de door CS gegeven kaders Voortbouwen op bestaand aanbod. Afwachten consequenties nieuwe regelgeving Betrekken bij concept brede school Indien Sociaal Med. Indic.: open budget gereserveerd (rijksmiddelen aangevuld met stadsdeelmiddelen) omdat zij buiten de Wet kinderopvang vallen. Richting CS krachtig inzetten op continueren eigen succesvolle aanpak Samenwerking Lokale organisaties en professionele organisaties vereist. Alleenstaande moeders hebben flankerende maatregelen nodig om werk en zorg te combineren. Stimuleren realisatie van huisvesting in of nabij ( Brede) scholen Gekwalificeerd personeel is nodig (wettelijke eis) Professionele tussenschoolse opvang is nieuwe wettelijke taak scholen. De Wet kinderopvang stimuleert 5

6 marktwerking: aandeel SDZO daardoor minimaal. Contract Compliance - Een consequent gebruik toepassen van contract compliance zodat bedrijven bij vestiging in Zuidoost arbeidsen stageplaatsen reserveren voor bewoners uit Zuidoost. Ook bij aanbestedingsprocedures extra voorwaarden stellen ten gunste van de inzet van bewoners uit Zuidoost - Met kracht discriminatie op de arbeidsmarkt naar etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging bestrijden Vaststellen beleidskader met actualisering beleid contract compliance Contractpartners Europese regelgeving, aanbevelingen ACAM 6

7 2b: ECONOMIE Voornemen bestuursakkoord Goed vestigingsklimaat bedrijven,waaronder Centrumgebied en Arena Voortzetting ondernemershuis Regelgeving ten behoeve van de economische bedrijvigheid harmoniseren en waar mogelijk saneren Bevorderen kansen startende ondernemers in b.v. winkelcentra Herziening detailhandel structuur Uitwerking Staand beleid; Betaalbare bedrijfsruimten; mobiliteitsnota Oprichten Ondernemershuis III Financieel kader Evt. opnieuw aanspraken op nieuwe europese structuurfondsen; Hermez Vanaf waarvan 50% CS en 50% stadsdeel in sobere Omgevingsfactoren Stedelijk EZ, OGA, DRO SDZO/Adam./Eur variant ondernemershuis Wordt verder uitgewerkt Wet en regelgeving geen bevoegdheden stadsdeel Aanhaken bij initiatieven CS Startersfonds, ondernemershuis III Actualisatie detailhandelnota s inclusief markten en horeca Zie hierboven (ondernemershuis) /PAMEO Beheerders, eigenaren winkelcentra Bepleiten aanleg breedband Inspelen op stedelijk beleid CS OGA Met bedrijfsleven totaalvisie ontwikkelen zuidoost als aantrekkelijk toeristisch product - Deels Staand Beleid (Citymarketing) - ontwikkeling Impuls Toerisme Gebruikmaken van Eur. subsidies ter verb. ec. positie bewoners Zuidoost Op basis van position paper programmavertaling maken met projecten op gebied van creatieve industrie, jongeren, ondernemerschap Tot en met 2008 is programmafonds beschikbaar. Voor de periode per jaar (indicatie) Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, gem. Adam Besluitvorming omtrent verdeling structuurfondsen binnen Amsterdam vindt in het najaar 2006 plaats. 7

8 Accent op de ontwikkeling van de creatieve industrie met Europese structuurfondsen Onderzoek naar kansrijke innovatieve en creatieve bedrijfstakken in Zuidoost Onderzoek gefinancierd uit D2-fondsen PM: Projectvoorstellen met cofinanciering door stadsdeel (zie boven)ca Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen 2c: ARMOEDEBELEID Wij leggen een sterke relatie tussen enerzijds armoedebestrijding en schuldhulpverlening en arbeidsmarkttoeleiding anderzijds. Daarvoor is het noodzakelijk dat de middelen en de inrichting van armoedebeleid gedecentraliseerd worden. Dit stelt ons in staat een integraal en preventief armoedebeleid te ontwikkelen, dat gebaseerd is op een analyse van de armoede in Zuidoost en de gevolgen daarvan voor kinderen en jongeren. De behoefte aan voedselbanken willen wij terugdringen door de oprichting van een frontdesk. Deze frontdesk zorgt ervoor dat de burgers die zich aanmelden bij een voedselbank terechtkomen bij een multidisciplinair team dat bestaat uit medewerkers van de Sociale Dienst, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en de Dienst Werk en Inkomen. In samenhang zal door het multidisciplinaire team een maatwerkoplossing geboden worden aan de hulpbehoevende burger. Voornemen bestuursakkoord Afspraken met DWI om onderbenutting van de bijzondere bijstand op te heffen Uitwerking Punt van overleg met CS Door lokale organisaties te betrekken bij het verstrekken van informatie over de mogelijkheden van bijzondere bijstand zal erop worden ingezet om maximaal gebruik van deze voorziening te Financieel kader CS Omgevingsfactoren CS 8

9 Decentralisatie armoedebeleid politiek agenderen Afspraken maken met DWI om het 65+ project van het CWI de komende jaren te handhaven Uitbreiding schuldhulpverlening met dekking uit gemeentelijke armoedegelden Frontdesk multidisciplinair team armoedebestrijding Stadspas extra faciliteiten voor bewoners ZO Scholen stimuleren budgeteringslessen in te voeren Welzijnswerk educatieve en recreatieve activiteiten laten organiseren voor mensen met zwakke positie bereiken Wordt ingebracht in overleg met CS Wordt ingebracht in overleg met CS Binnen huidige afspraken met DWI is incidentele uitbreiding belegd. Structurele uitbreiding overleg nodig met CS Vanuit het opgerichte armoedeplatform wordt nu gewerkt aan frontoffice bij Madi bij Voedselbank ZO Aandacht voor één loketgedachte WMO Moet nader worden uitgewerkt Agenderen overleg schoolbesturen Nieuw beleidskader buurthuiswerk en sociaal cultureel werk vaststellen (community-centers). CS CS Extra inzet tot 2008 gedekt. Verder CS Cofinanciering Stadsdeel (50%/50%). Vanaf 2009 zijn 2 fte niet gedekt. CS CS CS NIBUD, Schoolbesturen 9

10 PROGRAMMA 3: ZORG In de periode van 1 januari januari 2011 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stap voor stap geïntroduceerd. In deze periode kristalliseren visie en beleid uit; worden de nieuwe taken overgenomen; worden de voorzieningen op het gewenste niveau gebracht of bijgesteld; wordt een hoogwaardige dienstverlening en een stevige uitvoeringsorganisatie geoperationaliseerd. Wij kiezen voor een integraal beleid waarbij rekening gehouden wordt met de couleur local. Dit zal richting gevend zijn voor de afstemming over nog te decentraliseren taken en bevoegdheden binnen de WMO. Voornemen bestuursakkoord Voorbereiding WMO Een op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en van ouders met opvoedproblemen, met als resultaten: een daling van het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met justitie; een afname van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en een toename van het aantal gebruikers van het opvoedspreekpunt Uitwerking Invoer traject WMO-loket in eerste kwartaal ) Pilot gezinsgerichte aanpak ( ) 2) Ontwikkeling vraaggericht aanbod opvoedingsondersteuning vanuit het OKC 3) tweede OKC in Gaasperdam Financieel kader Invoering: Incidenteel stadsdeelmiddelen/ CS Exploitatie: Structurele middelen CS/Stadsdeel CS 1) en 2): incidenteel:gsb III, motie Verhagen, Motie Kinderen Eerst, Wij Amsterdammers. Structureel: te reserveren uit budget SDZO, onder meer ook voor tweede OKC PMI-middelen Omgevingsfactoren CS voert strak de regie. Nog onzekerheid over middelen en bevoegdheden stadsdelen Samenwerking met ketenpartners Jeugdzorg nodig. Knelpunt is de overdracht van preventieve jeugdzorgtaken naar lokale overheid zonder dat er middelen meekomen. Stadsdelen worden geacht om dat in de eigen begroting mee te nemen. Dit noopt tot herschikking van bestaande welzijnsbudgetten. Ook in kader van WMO Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en daar waar nodig bij de indicatiestelling betrekken Meenemen bij voorbereiding WMO Betrekken LOJP Onzeker welke middelen overkomen vanuit CS voor mantelzorg 10

11 Hogere deelname bewoners bevorderen op terrein van maatschappelijke participatie Bevorderen deelname aan maatsch. verkeer van mensen met problemen in psychosociale sfeer Maatschappelijke opvang ihb vrouwenopvang Ondersteuning van ouderen in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven Vaststellen integraal beleidsnota Gebeurt door subsidiëring St. Netwerk en Vriendendienst Agenderen overleg met CS Relatie met nota huiselijk geweld Uitvoering van staand beleid; plan van aanpak woonservicewijken eventueel bijsturen ikv WMO Inzet vriendendienst vanaf 2007 niet gedekt Wordt betrokken bij begrotingsvoorbereiding 2007 CS Aandacht voor rol vraagwijzerloket (WMO) 11

12 PROGRAMMA 4: JEUGD, EDUCATIE EN DIVERSITEIT 4a: JEUGD Jongeren moeten met een positief zelfbeeld opgroeien, zodat zij op een evenwichtige wijze in de samenleving kunnen functioneren. Jongeren moeten daarom ruimte krijgen om zich op alle vlakken te ontwikkelen en te ontplooien. Talent wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Het stadsdeel zorgt hierbij voor de ondersteuning. Met de meeste jongeren in Zuidoost gaat het goed. Toch maken veel jongeren hun opleiding niet af en is het aantal spijbelaars te hoog. Dit vermindert hun kansen op de arbeidsmarkt, terwijl het hebben van werk zorgt voor zelfredzaamheid en eigenwaarde. Om deze reden is het noodzakelijk dat jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Door samenwerking van ouders, scholen, jeugdzorg, welzijn- en sportorganisaties, politie en justitie, moet probleemgedrag bij jongeren in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en aangepakt worden. Jongeren die toch voor veel problemen blijven zorgen moeten streng aangepakt worden. Het verwijzen naar HALT-projecten en de plaatsing in instituten als Glenn Mills en Den Engh zijn hierbij goede instrumenten. Om te voorkomen dat tienermoeders en hun kinderen sociaal-economisch geïsoleerd raken is opvang en begeleiding naar de arbeidsmarkt van belang. Een sluitende aanpak voor tienermoeders en hun kinderen is in dit verband hard nodig. Wij zullen bij de centrale stad aandringen op financiering van een opvangvoorziening voor deze groep in Zuidoost. Zo nodig zullen andere fondsen gezocht worden. Voornemen bestuursakkoord Integraal jongerenbeleid ontwikkelen en ter uitvoering nemen Uitwerking Uitwerking Jeugdplan Jong Amsterdam in Integrale Beleidsnotitie Jong Zuidoost- hieraan gekoppeld een Financieel kader /CS (Kinderen eerst) /CS (Kinderen Eerst) Omgevingsfactoren Stadsdeelbrede beleidsgroep Jeugd en Onderwijs met alle ketenpartners 12

13 Ketenaanpak ontwikkelen t.a.v. vroegtijdig schoolverlaten met regierol stadsdeel Aantal vroegtijdige schoolverlaters jaarlijks substantieel verminderen uitvoeringsprogramma laten vaststellen Realisatie Jongeren Centrum Gein en MFC Staand beleid, zie ook programma 2: beleid jongeren startkwalificatuie te laten halen Staand beleid, zie ook programma 2: beleid jongeren startkwalificatuie te laten halen Exploitatielast? en CS en CS/GSB 4b: EDUCATIE Het aanbod van opleidingsmogelijkheden is sterk toegenomen met de komst van speciaal voortgezet onderwijs en de nieuwbouw van het ROC. Voor wat betreft de huisvesting van onderwijsinstellingen is gestart met de (ver)nieuwbouw voor het hele basisonderwijs in Zuidoost. Het aanbod van buurthuizen moet zich meer richten op bewoners in de directe omgeving. Daarbij moet de participatie van deze bewoners in de buurthuisactiviteiten vergroot worden; onderzoek toont aan dat deze te laag is. Voornemen bestuursakkoord Sterk inzetten op de invoering van voor- en vroegschoolse educatie Uitwerking Afspraken gemaakt in kader GSB III over bereik 55% doelgroepkinderen door voorschool. In 2007 tussenevaluatie en mogelijke verhoging streefpercentage. Financieel kader /GSB III CS (Kinderen eerst) IPV Als gevolg hiervan komt mogelijk een deel van de huisvestingskosten en de Omgevingsfactoren Het Rijk heeft aangekondigd eerder tot nieuwe afspraken te willen komen. Het Rijk streeft naar een bereik van 70 % van de doelgroeppeuters, zonder de bijdrage te verhogen. 13

14 Verhogen schoolprestaties (doorstroom hogere vormen v.o., cito als meetinstrument) Jongeren via snuffelstages kennis laten nemen met bedrijfsleven In samenwerking met o.a. welzijnsorganisaties voor een dekkend aanbod van Uitbreiding staand beleid (lokaal onderwijs beleid) met accent op (1) schakelklassen (zowel in onderbouw en bovenbouw b.o. als tussen b.o. en v.o.) (2) mentorproject, bovenbouw b.o. en onderbouw v.o. (3) Schoolmaatschappelijk werk (preventie schooluitval, tijdige doorverwijzing naar ketenpartners zorg. (4) Schoolbegeleiding: individuele leerlingzorg en kwaliteitszorg (5) Cito-score op alle basisscholen cf. het landelijk gemiddelde; meer leerlingen doen mee aan Cito-toets (6) onderzoek naar verlengde schooldag (7) Project Roma Betrekken bij beleid stageplaatsen uit programma 2 Er wordt momenteel door welzijns-, jeugdzorg- en lokale organisaties een kosten van de oudercomponent voor rekening stadsdelen (1), inzet subsidies DMO, GSB (2) /(GSB III) tm /Rijksmiddelen (impulsregeling v.a. 1 januari 2006) aangevuld met stadsdeelsubsidie 4., va 1 januari 2007 eigen beleid 5. : GOA-middelen, v.a. schooljaar direct aan schoolbesturen; met schoolbesturen overleg over inzet van deze middelen; o.m. verlengde schooldag 7. Wordt afgebouwd Huidig budget opvoedingsondersteuning en Bestuurlijk overleg met schoolbesturen nodig. SDZO heeft regierol op lokaal onderwijs beleid. Optie: convenanten met schoolbesturen in het kader van vervolg op GOA en nieuw bestuurlijk arrangement. Resultaten streefcijfers Cito bekend bij eindevaluatie GOA (op 1 januari 2007). Brede discussie over andere instrumenten om kwaliteit van scholen te meten Scholen, ouders, organisaties 14

15 huiswerkbegeleiding voor leerlingen met een achterstand zorgen Modern gymnasium Ouderparticipatiecontracten met afspraken schoolverzuim en veiligheid Handhaving van de leerplicht intensiveren Opvoedingsondersteuning bieden aan ouders door de oprichting van een informatiepunt voor ouders over onderwijs Bevorderen dat schoolbesturen actief democratisch burgerschap opnemen aanbod verzorgt ook door scholen zelf. Onderzoek zou moeten uitmaken of dit aanbod afdoende is. Hierbij betrekken de ontwikkeling van de brede school. Uitwerken en agenderen bij relevante partners (regierol stadsdeel) Inbrengen in overleg met schoolbesturen Uitvoering Handhavingsprogramma Amsterdam Zuidoost. Betrekken bij beleid halen startkwalificatie. Betrekken bij opzet bestaande kanaal van OKC. Wordt uitgewerkt in overleg met schoolbesturen en ter uitvoering genomen in programma Wij Amsterdammers en decentraal plan Jong Amsterdam Zuidoost Instellen van kinderraad in ontwikkelingsstimulering Middelen uit A/A project en evt. GSB III : Extra inzet uit extra vergoeding rijksoverheid voor eventuele uitbreiding leerplichtige leeftijd naar 18 jaar Inzet middelen CS (Kinderen Eerst) CS Wij Amsterdammers 2 Samenwerkingsverband besturen/directies VO-PO; DMO Vervolgonderwijs in ZO; bedrijfsleven; CS (DMO) Doel: vermindering uitstroom leerlingen vo buiten Zuidoost DMO, schoolbesturen, schooldirecties Besproken met schoolbesturen 15

16 In overleg met jongeren op iedere school een jongerenraad instellen Beheer en programmering in buurthuizen scheiden Buurthuizen omvormen tot community centres met hogere bezettingsgraad Het bewegingsonderwijs laten plaatsvinden door vakleerkrachten. stadsdeel van leerlingen uit groep 7 van de basisscholen. Jongeren zijn vertegenwoordigd in de MR (wettelijk verplicht). Niet alle scholen hebben een leerlingenraad. In die gevallen stimuleren dat er een leerlingenraad wordt ingesteld, m.n. in het VMBO. Wordt nader uitgewerkt Niet budgettair neutraal Wordt uitgewerkt in beleidsnota met relatie naar de Brede School Agenderen in overleg schoolbesturen; betrekken bij beleid buurt/onderwijs/school (BOS) Niet budgettair neutraal Overleg met schoolbesturen schooldirecties jongerenorganisaties Bewegingsonderwijs tijdens de schooluren is verantwoordelijkheid van schoolbesturen; Het naschools aanbod kan verzorgd worden door vakleerkrachten van welzijninstellingen 16

17 4c. DIVERSITEIT Bij de uitvoering van diversiteitsbeleid dient gewerkt te worden aan gelijke kansen voor de etnische minderheidsgroepen en vrouwen in het stadsdeel. Speciale aandacht geven wij hierbij aan jongeren en ouderen. Het diversiteitsbeleid strekt zich uit over strategische terreinen binnen Zuidoost, zoals: de arbeidsmarkt; onderwijs; wonen; zorg en welzijn, kunst, cultuur en sport. Voornemen bestuursakkoord - Concrete diversiteitsdoelstellingen formuleren in de uitwerking van strategische beleidsterreinen - Herkenbaarheid verschillende etnische groepen in politieke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen Etnische groepen aanmoedigen tot ontmoeting, uitwisseling en samenwerking Uitwerking Het DB zal er op toezien dat de diversiteitsdoelstellingen integraal onderdeel gaan uitmakken van de diverse beleidsnotitiesrelatie met programma 3 leggen (participatienota) Is bestaand beleid; aansluiten op ontwikkeling buurthuis als community center en uitvoering aan geven in kader van wijkaanpak ISV-aanvragen in vervolg laten aansluiiten op ambitie van bestuursakkoord. Financieel kader Niet budgettair neutraal; m.n. ISV-budget zal verhoogd moeten worden. Omgevingsfactoren 17

18 PROGRAMMA 5 : VERKEER Het verkeer Almere-Amstelveen gaat voor het overgrote deel over de Gaasperdammerweg (een deel van de A9). Dat leidt tot geluidsoverlast, stankoverlast en verhoogde gezondheidsrisico s. In de Structuurvisie Zuidoost is opgenomen dat een ondertunnelde of overkluisde Gaasperdammerweg de voorkeur heeft van het stadsdeel. De parkeerdruk neemt toe in Zuidoost. Om tijdig maatregelen te treffen is het noodzakelijk dat een nieuwe parkeernota wordt opgesteld. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk behoud van gratis parkeren en parkeerregulering op overlastlocaties door middel van blauwe zones en bewonersontheffingen. In woongebieden met overmatige parkeerdruk bij evenementen zullen wij oplossingen zoeken voor bezoekersparkeren. Voornemen bestuursakkoord Mobiliteit Uitwerking Financieel kader Omgevingsfactoren (1) Initiatieven ontplooien fijnmazig openbaar/publiek vervoersnetwerk (2) Stimuleren fietsgebruik door o.a. fietsenstallingen op strategische locaties (3) Aanmoedigen carpooling en p&r met o.v. voorzieningen (4) Aanvullend o.v. voor ouderen en gehandicapten dicht bij huis en op mv bevorderen Nieuwe parkeernota Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren in samenspraak met scholen etc. Opnemen in beleidskader mobiliteit Parkeernota (best. Opdacht in voorbereiding) Instappen in 2 de fase project Tussen School en Thuis van DIVV, (1) Isv ontw. (60.000) (2) Isv ontw. ( ) GDU voor uitvoering (3) Isv/GDU (4) Isv : 60.00; 2007: ISV I De centrale stad draagt 50% bij in de kosten van ROA/Gem. Adam Gem. Adam Gem.Adam Medewerking vereist van de scholen. De ervaring leert dat 18

19 waaronder uitvoering Evaluatienota verkeersveiligheid van de Projectgroep Duurzaam Veilig 2 de fase (REO RZ). infrastructurele maatregelen met een maximum van 5000,- per school. De kosten voor rekening stadsdeel bij 11 projecten bedragen ,- (aanname kosten ,- per scholencluster); De centrale stad draagt 50% bij in de kosten van de ontwikkeling van omgevingsgericht lesmateriaal. De kosten voor het stadsdeel voor de 11 scholenclusters bedragen ,-. minimaal 75% van de scholen mee doet. In de gekozen aanpak per scholencluster is 100 % deelname aannemelijk. Het project wordt getrokken door DIVV, uitvoering grotendeels door ABC. Op schoolniveau: medewerking van ouders en 3VO. Over de medewerking van 3VO wordt momenteel door DIVV onderhandeld. 19

20 PROGRAMMA 6: OPENBARE RUIMTE, GROEN EN INFRASTRUCTUUR Wij vinden het belangrijk dat bewoners van Zuidoost op diverse manieren betrokken worden bij de uitvoering van de publieke taken van het stadsdeel. Zo ook bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met name in de wijken buiten het vernieuwingsgebied zullen wij bewoners gaan betrekken bij groot onderhoudsprojecten. Voornemen bestuursakkoord Aandacht geven aan sociale veiligheid bij inrichting openbare ruimte door verbetering looproutes Onverminderd werken aan efficiencyverbetering MTB Uitwerking Financieel kader Staand beleid Staand beleid Omgevingsfactoren 20

21 PROGRAMMA 7: CULTUUR EN MONUMENTEN Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Zuidoost en wij zullen ons daarom inspannen het stadsdeel nationaal en internationaal op de kaart te zetten door de versterking van de culturele infrastructuur. Voornemen bestuursakkoord Streven naar voldoende atelierruimte voor kunstenaars Aanmoedigen nieuwe cultuuruitingen jongeren op raakvlak van meerdere culturen en/of disciplines Hulp bieden aan kunstenaars bij het zoeken naar publiek/private financiering. Uitwerking Voortzetten huidig beleid; opnemen nieuwe cultuurnota. Uitwerking in nieuwe cultuurnota Financieel kader Omgevingsfactoren Open Ateliers, Corporaties Jongeren zelf Voortzetten huidig beleid Gebeurt thans door Open Ateliers Samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties (zowel publiek als privaat) stimuleren. Opnemen in nieuwe cultuurnota; verdere ontwikkeling staand beleid Kleine tentoonstellingscentra realiseren in (semi-)publieke gebouwen. Voortzetten staand beleid CBKZO, Open Atliers doen dit in onderlinge samenwerking Een beperkt aantal organisaties, met de potentie Parels van Zuidoost, voor een vierjarige periode subsidiëren. uden met het lokale bedrijfsleven. Deze prijsvraag Uitwerken in cultuurnota Uitwerken in cultuurnota Prijs voor rekening stadsdeel Bedrijfsleven mededrager en financier 21

22 is bestemd voor kunstenaars die het stadsdeel verrijken met hun kunstuitoefening De cultuureducatie is succesvol in Zuidoost; wij zullen ons concentreren op de verdere uitbouw daarvan. Verder uitwerken in nota Jong Zuidoost NB: Omvorming aanbod consensusvoorzieningen op specifieke situatie ZO 22

23 PROGRAMMA 8: MILIEU EN WATER De zorg voor woon- en leefmilieu betreft niet alleen de huidige, maar ook de komende generaties. Zuinig gebruik van ruimte, besparing en hergebruik van grondstoffen, schone lucht en schoon water zijn daarom belangrijke bouwstenen voor het milieubeleid. Milieueducatie voor de diverse doelgroepen versterkt het draagvlak. Gebieden als de Bijlmerweide en de Gaasperzoom zullen, in het licht van het voorgaande, de komende bestuursperiode gevrijwaard worden van bebouwing. Voornemen bestuursakkoord Versterkte bescherming van de groene ruimte bij aanvullende bouw Investeren in groen en water t.b.v behoud groen karakter van Zuidoost Energie-efficiency verbeteren en toepassen van duurzame energievormen Bereik natuur- en milieueducatie verbreden Verbetering van de waterkwaliteit (baggerplan en reiniging oppervlaktewater; Uitwerking Onderzoek groenstructuur gekoppeld aan inventarisatie woningbouwlocaties i.k.v. structuurvisie Nota openbaar groen (kwalitatieve inzet) Inventarisatie van mogelijkheden om groen toe te voegen in de vernieuwde delen van de Bijlmer (PVB) Invullen binnen beleidskader milieubeleid Afwachten resultaten onlangs gestart centrum voor natuur- en milieueducatie (1) Uitwerking op grond MER Vernieuwing Bijlmermeer Financieel kader : Grexen, Onderzoek: ISV : Grondexploitatie Vernieuwing Bijlmermeer en middelen beheer/onderhoud openbare ruimte (PVB) Middelen extern vinden ; bij positieve evaluatie leidt beslissing tot uitbreiding wel tot verhoging stadsdeelmiddelen (1) 50% uit Grex, 50% extern (2) Omgevingsfactoren Structuurplan Adam Overleg met omwonenden noodzakelijk i.v.m. belemmeringen uitzicht e.d. (PVB) Energiemaatschappij, ontwikkelaars Samenwerkingovereenkomst AGV-Stadsdeel 23

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie