Jaarverslag EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan KS Deventer T: Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur 3

2 Inhoudsopgave Algemene informatie Juridische structuur Kernactiviteiten/Organisatiedoelen Missie... 5 Bestuur Taakopvatting schoolbestuur Raad van toezicht... 7 Management Management Speerpunten beleid... 8 Financieel beleid Algemeen Analyse van de financiële situatie Balans en kengetallen Kengetallen en streefwaarden Conclusie Analyse van het financieel resultaat Treasury Toekomstige financiële ontwikkelingen / continuïteitsparagraaf Invoering Passend Onderwijs Functiemix Huisvesting Overheveling gelden onderhoud buitenkant en uitname gemeentefonds Nationaal Onderwijsakkoord Huur aan derden...20 Gang van zaken gedurende het verslagjaar Organisatie Samenwerking Personeel Ouders Leerlingen

3 Algemene informatie 1.1 Juridische structuur EBS de Olijfboom is een jonge evangelische basisschool, die gestart is in september In 1997 is de evangelische richting door de overheid erkend als aparte richting in onderwijsland. Op landelijk niveau werken twaalf evangelische basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs samen in het PEON, het Platform Evangelische Onderwijs Nederland. De Olijfboom valt onder de Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o. Het bestuur van deze stichting heeft alleen deze school onder haar hoede. De stichting is opgericht op 23 januari 2008 om onderwijs te geven of te doen geven in overeenstemming met de evangelische levensbeschouwing, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus, als sleutel tot het verstaan van alles wat God heeft geopenbaard door Zijn Woord en werken en van daaruit de werkelijkheid om ons heen. Na jarenlange voorbereiding door het stichtingsbestuur is op 5 september 2011 EBS de Olijfboom van start gegaan met 81 leerlingen. Dit is dus ons derde jaarverslag. De gegevens van de stichting zijn: Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o. Secretariaat: p/a Koningin Wilhelminalaan KS Deventer De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr De gegevens van de school zijn: Evangelische Basisschool De Olijfboom Koningin Wilhelminalaan KS Deventer Brinnummer: 30 KE Tel Internet: Kernactiviteiten/Organisatiedoelen Op de Olijfboom wordt basisonderwijs verzorgd voor kinderen van 4 12 jaar. Leven en werken op school zijn gefundeerd op de onderstaande visie: Als uitgangspunt voor ons onderwijs hanteren we de grondslag van de stichting. Deze grondslag is omschreven in de statuten van de stichting en luidt als volgt: De stichting kent de Bijbel, zijnde Gods Woord, het hoogste gezag toe en gaat bij haar werkzaamheden uit van de evangelische levensbeschouwing waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. Vanuit deze visie vloeit een Gods-, mens- en wereldbeeld voort, welke het onderwijs naar vorm en inhoud op onze school bepalen. 1.3 Missie De missie vormt de basis voor alle activiteiten van de stichting. De missie geeft aan waar het bestuur voor staat. Zij wil eenduidigheid aanbrengen in het gedrag van alle betrokkenen en het gemeenschapsgevoel en de onderlinge communicatie versterken. 5

4 De missie van de stichting wordt weergegeven in het mission statement: Voor een hoopvolle toekomst. Het mission statement is gebaseerd op Jeremia 29:11 Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Een evangelische school is een levend geloof school. We zijn er diep van overtuigd dat het leven met God kwaliteit en toekomstperspectief biedt. Dit mission statement kan dan ook tweeledig worden opgevat, zowel voor onze geloofsvisie als voor het onderwijs dat de kinderen op school wordt geboden. Bestuur 2.1 Taakopvatting schoolbestuur Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting voor evangelisch onderwijs te Deventer heeft gekozen voor het bestuursmodel Governance Policy model van Carver (strategisch beleidsplan ). Dit model regelt onder andere de scheiding tussen beleid en uitvoering. Het bestuur onderschrijft de code Goed Bestuur van de PO Raad. Het bestuur is zich ervan bewust dat de keuze voor dit model een proces inhoudt van uitvoerend bestuur naar beleidsvoerend besturen. Vanaf de oprichting van de stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o. was het bestuur nog uitvoerend van aard. Vanaf het moment dat de directeur in functie kwam (juni 2011), is het bestuur meer in haar rol als beleidsvoerend bestuur gaan functioneren. De directeur is de uitvoerder van het bestuursbeleid en bereid daarom besluiten voor en voert deze uit. Het bestuur ziet daarbij onder andere toe op de motivering, de uitvoerbaarheid van (voorgenomen) besluiten alsmede op de meetbaarheid en kwaliteit van het resultaat. De beleidsvoorbereiding is meer bij de directeur komen te liggen, dit zal ook de komende jaren nog verder groeien. De taken en verantwoordelijkheden zijn in het managementcontract en statuut vastgelegd. Het bestuur zal dit proces regelmatig evalueren en aansturen op een zo spoedig mogelijke verdere concretisering van beleidsvoerend besturen. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving is de scheiding tussen bestuur en toezicht doorgevoerd middels een Raad van Toezicht en Dagelijks Bestuur, beide bestaande uit bestuursleden met een specifieke taak (one tier-model). Het dagelijks bestuur heeft zeer regelmatig overleg over de dagelijkse gang van zaken en heeft regelmatig contact met de directeur. Het dagelijks bestuur ziet daarbij toe op de concrete uitvoering van (beleids-)beslissingen door de directeur, waarbij de besluiten of door de directeur of door het bestuur kunnen zijn voorgesteld. De Raad van Toezicht heeft enkele contactmomenten met het dagelijks bestuur ter toetsing van het door het dagelijks bestuur opgestelde en uitgevoerde beleid, waaronder bijvoorbeeld de identiteit, de organisatie, het onderwijs en de financiën. Bestuursleden Raad van Toezicht Deze raad bestaat uit (minimaal) drie personen met onderscheiden taken en capaciteiten. Deze personen kunnen al dan niet als ouder betrokken zijn bij de Olijfboom. 6

5 In 2013 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden: Juridisch/organisatorisch de heer F. (Fred) Schonewille Onderwijs mevrouw J. (Coby) Flier Identiteit de heer R.G. (Ronny) van Norel Eind 2013 heeft dhr. Van Norel zich teruggetrokken als lid. Momenteel is er voor zijn plek nog geen opvolger gevonden. Samenstelling Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur bestond in 2014 uit: Voorzitter de heer R. (Roge) Helders Secretaris de heer K.J. (Korstiaan) Paap Penningmeester de heer A.H. (Arjan) Jongkind Algemeen adjunct de heer H. (Hermen) Keizer Algemeen adjunct vacature Voor 1 functie is nog een vacature; algemeen adjunct. Ondanks gesprekken met diverse kandidaten is deze vacature nog niet vervuld. Het bestuur streeft ernaar om de komende periode alsnog een bestuurder toe te laten treden. Administratieve organisatie/interne beheersing Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Stichting Concent. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van haar administratiekantoor. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de planning en controlcyclus. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent. 2.2 Raad van toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd. Hieronder volgt een opsomming van zaken die in dit jaar aan de orde is geweest. Het heeft in het licht gestaan op welke manier de Raad het beste op verantwoorde wijze invulling kan geven aan zijn taak. Helaas is er in 2013 één lid van de Raad gestopt en deze functie zal in 2014 opgevuld moeten gaan worden. De raad heeft in 2013 de wil uitgesproken om in de komende periode kennismakingsgesprekken te willen voeren met de directeur, met de leden van het onderwijzend personeel en met de MR en de activiteitencommissie. De achtergrond hiervan is dat de raad meent dat de toezichthoudende taak alleen uitgevoerd kan worden als er enige voeling met de werkvloer bestaat en de Raad van Toezicht als orgaan niet een abstracte figuur blijft. De Raad heeft afgesproken om drie keer per jaar met het bestuur van gedachten te willen wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op gestructureerde wijze een aantal hoofdthema s besproken zodat alle aandachtspunten in een schooljaar een keer de revue passeren. Dit betreffen de thema s, Identiteit, Onderwijs, Bestuur, Financiën en Personeel. Professionaliteit en kwaliteit zijn vanzelfsprekende rode draden die door de vijf thema s heenlopen. De Raad heeft zich gerealiseerd dat alle thema s met elkaar samenhangen en er veel overlap is. Het gaat echter om het perspectief van waaruit wordt gesproken. Per thema is een aantal zaken geformuleerd die aan de orde komen, zonder daarin volledigheid na te willen streven. De vastleggingen van de besluiten en de bijbehorende argumentatie zullen de Raad helpen om in contact te zijn en adequaat toezicht te kunnen houden op de zaken die spelen op bestuursniveau. In het gekozen bestuursmodel zijn de leden van de Raad van Toezicht immers ook bestuursleden. De 7

6 Raad van Toezicht zelf verdeelt onderling de aandachtsgebieden niet gezien de al genoemde grote samenhang en wil derhalve als collectief opereren. De taakinvulling van de Raad van Toezicht is actief met als reden dat de Olijfboom een startende school is. Hiervoor geldt dat het van belang is de vinger aan de pols te houden om over drie jaar de Olijfboom inderdaad een kwalitatief goede school te doen zijn met een uitgesproken identiteit. Management 3.1 Management De directeur van de Olijfboom is als enige belast met het management van de school. Er is nog geen managementteam, dit zal in de komende jaren gerealiseerd worden. Door het bestuur is een managementstatuut vastgesteld, waarin de bevoegdheden en taken van het management zijn vastgelegd. Wekelijks is er een overleg tussen de directeur en interne begeleider. Hierbij komen zowel leerling-, ouder- en personeelszaken als onderwijskundige en beleidsmatige punten aan de orde. De intern begeleider kan bij afwezigheid van de directeur haar vervangen. In 2013 waren de meeste zaken op het gebied van opbouwen van de nieuwe organisatie op orde. De meeste aandacht heeft kunnen gaan naar het verder opbouwen van beleidsmatige en onderwijskundige zaken. Diverse nieuwe beleidsstukken en protocollen zijn hierover opgesteld. Vier keer per jaar legt de directeur verantwoording af aan het bestuur middels de management rapportage. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen bestuur en directie. De directeur neemt deel aan alle teamvergaderingen, m.u.v. de bouwvergaderingen. Zij geeft vorm aan de jaarlijkse gesprekscyclus met personeelsleden, naast de dagelijkse contacten. 3.2 Speerpunten beleid In 2013 heeft het bestuur, directeur en team gewerkt aan vorm en inhoud geven en uitvoeren van de volgende beleidszaken: 1. Kwalitatief goed onderwijs: Voortdurende reflectie op de gewenste kwaliteit en het welbevinden op het gebied van identiteit, onderwijs, personeel, leerlingen, ouders en organisatie. Het beleid rondom kwaliteitszorg is vastgesteld en de eerste personeels tevredenheidenquête is gehouden in maart De leerling en ouder tevredenheidsonderzoeken zullen tweejaarlijks plaats gaan vinden, voor het eerst m.i.v Vanuit ons Samenwerkingsverband is er een visitatie geweest (fase 1). De conclusie van het visitatieteam was: een professionele organisatie, veel beleid is al goed opgezet, gedegen onderwijs, enthousiast en betrokken team. 2. Onderwijs: Beleid vastgesteld en uitgevoerd ten einde de onderwijsresultaten te toetsen, analyseren en daarna opstellen van plannen van aanpak. Voor enkele vakken zijn al afspraken gemaakt m.b.t. doorgaande leerlijnen. 3. Personeel: Om de professionaliteit van het personeel te vergroten zijn door alle teamleden diverse cursussen/opleidingen gevolgd op gebied van reken en taal-onderwijs, klassenmanagement. Er is een nieuw en goed taakbeleid gekomen, gebruikmakend van 4. Ter ondersteuning van ons pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is de kanjertraining schoolbreed ingevoerd. Alle teamleden hebben hiervoor de kanjeropleiding gevolgd. 8

7 5. Zorg: er is gewerkt aan de voorbereiding op invoering Passend Onderwijs, o.a. samen met het samenwerkingsverband Sine Limite. Het ondersteuningsplan van de school is verder verfijnd. Het ondersteuningsplan Passend Onderwijs Deventer van het samenwerkingsverband is voorbereid. (Gereedgekomen en goedgekeurd in januari 2014) Daarnaast is intern de 1- Zorgroute is verder uitgewerkt en ingevoerd, waarin een handelingsgerichte systematiek van leerlingenzorg in en buiten de groep nagestreefd wordt. Er is een begin gemaakt met het werken met groepsplannen. 6. Gezonde financiële organisatie: waarbij de middelen worden ingezet voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij wordt een verdeling voor de uitgaven voor personeel en materieel van 80%/20% aangehouden. Ook het opbouwen van reserves met in achtneming van bepaalde kengetallen wordt belangrijk geacht. 7. Beleid: Het opstellen van diverse beleidstukken en protocollen, w.o. beleid functiemix, scholing en ARBO beleidsplan. 8. Ouderbetrokkenheid: Ons streven is een hoge ouderbetrokkenheid, met een zo groot mogelijke inzet van ouders bij allerlei activiteiten van de school. Zo werken er wekelijks een aantal ouders als vrijwilliger bij ons ter ondersteuning van de organisatie, administratie en schoonmaak. 9. Huisvesting: bij de Gemeente aandringen op passende huisvesting. Door de snelle groei van het leerlingaantal groeien we in 2013 uit ons gebouw. Bij de gemeente hebben we een aanvraag gedaan voor permanente huisvesting én een voor extra lokalen. (Zie verder bij 4.5.3). 10. Beeldvorming: Goede communicatie, laagdrempelig zijn en een open school zijn belangrijke middelen om aan een goede beeldvorming te werken. Het is voor een jonge organisatie van belang dat er een juist beeld gaat ontstaan van de school. Financieel beleid 4.1 Algemeen Het administratiekantoor Concent stelt de jaarrekening op en deze wordt door een accountant gecontroleerd. De administratieve organisatie wordt door het administratiekantoor geborgd. De interne controle vindt plaats door zowel het administratiekantoor als door de penningmeester. De begroting van 2013 is door bestuur en directie vastgesteld en goedgekeurd door de MR. 9

8 4.2 Analyse van de financiële situatie Balans en kengetallen Balans Activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa - - Vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totale Activa waarvan gebouwen en terreinen Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva

9 Staat van baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overh.bijdragen en -subs Coll-,cursus-,les-en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten financiële baten financiële lasten 58 - Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewoon resultaat - - Netto resultaat

10 Kengetallen Kengetallen 1. Financiële kengetallen signalering kapitalisatiefactor 67% 61% 45% 50% solvabiliteit 1 < 30% 12% 31% 51% solvabiliteit 2 < 30% 15% 32% 52% liquiditeit (current ratio) < 1,0 0,47 0,67 1,20 weerstandsvermogen PO 5% - 20% -34% -11% 4% rentabiliteit 0,0% 7,5% 10,9% 16,0% 2. Exploitatiekengetallen benchmark personele lasten/totale baten 81,5% 67,7% 72,1% 69,9% materiële lasten/ rijksbijdragen 20,6% 28,7% 18,0% 15,0% Kengetallen en streefwaarden Het is wenselijk om bij het analyseren van kengetallen en streefwaarden waar mogelijk aansluiting te zoeken bij het toetsingskader en de uitgangspunten van het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don). Hierin wordt een helder kader aangereikt voor de beoordeling van het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen. Solvabiliteit (geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen) Hiermee wordt aangegeven in hoeverre de school de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, wordt er bij de bepaling van de liquiditeit uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balans. Een minimale streefwaarde zal liggen op 50 %, d.w.z. dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen 50/50 is. Het ministerie van OCW hanteert als solvabiliteit te weten eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door totaal vermogen (weergegeven als solvabiliteit 2). Door de PO-raad wordt echter geadviseerd om van solvabiliteit 1 uit te gaan. Over het algemeen geldt de volgende norm voor Solvabiliteit: 50 % - 70 % goed 30% - 50 % matig < 30 % slecht Liquiditeit (geeft aan in hoeverre op korte termijn, d.w.z. binnen 1 jaar, aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan en is de verhouding tussen de liquide middelen plus vorderingen (vlottende activa) en de kortlopende schulden). Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. De minimale streefwaarde ligt daarom op 1. Kapitalisatiefactor (Balanstotaal-gebouwen en terreinen) / totale baten Beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Weerstandsvermogen (Verhouding tussen algemene reserves en de baten). 12

11 De algemene reserves worden bepaald door het eigen vermogen te verminderen met de materiële vaste activa oftewel over welk deel van het vermogen kun je binnen een jaar beschikken. De materiële vaste activa is vermogen dat niet binnen een jaar vrij komt. Dit geeft een indicatie van het risicomanagement van de school oftewel de financiële veerkracht en continuïteit na het optreden van een normaal bedrijfsrisico. Te hoge reserves kan duiden op spaargedrag en te lage op onachtzaam financieel management. Wij streven ernaar dat niet teveel geld wordt onttrokken aan het primaire proces. Wij streven een, voor een éénpitter-school, algemeen gangbaar weerstandsvermogen na van ongeveer 15%. Andere vuistregels die in het onderwijs worden gehanteerd zijn: 3 keer het totale maandsalaris van het leerkrachtenteam 2 keer het maandbedrag van de rijksbaten Ernst & Young geeft in hun onderzoek onder pilotscholen (2004) een op hun ervaring in het onderwijs gestoelde ondergrens aan. Zij stellen dat een weerstandsvermogen van 5 % voor de sector Primair Onderwijs voldoende moet zijn. De bovengrens wordt gesteld op 15 %. Daarbij wordt uitgegaan van de bufferfunctie van reserves, zowel personele als materiële. De genoemde 5% vormt een minimum. Het weerstandsvermogen moet hoger dan 5 % zijn als: 1. Er geen of een slecht functionerende planning en control cyclus is; 2. Als er sprake is van een kleine school, waardoor er geen sprake kan zijn van interne risicospreiding; 3. Als het gevaar aanwezig is dat de rijksbekostiging terug loopt, bijvoorbeeld door dalende leerlingen aantallen; 4. Als de school afwijkt van de landelijk gemiddelde bekostigingsuitgangspunten; 5. De flexibiliteit van de kostenstructuur, zoals de personele mobiliteit: hoe vaster de kosten zijn hoe hoger het weerstandsvermogen; 6. Er sprake is van een risicosituatie per instelling. De algemene reserve dient als buffer voor financiële risico s en ter vrije bestemming door het bevoegde gezag. De algemene reserve kan bestaan uit rijksmiddelen en/of eigen middelen Op dit moment zijn er geen bestemmingsreserves. Verhouding tussen personele en materiële lasten Een handig hulpmiddel om te beoordelen of er verhoudingsgewijs t.o.v. andere scholen meer of minder aan personeel wordt uitgegeven. Een uitgave niet zijnde ten behoeve van personeel valt in de categorie materieel. Rentabiliteit De rentabiliteit is de verhouding tussen het resultaat ten opzichten van de totale baten Conclusie Vergeleken met de onder- en bovengrens zoals deze wordt voorgesteld in het rapport van de Commissie Don valt de solvabiliteit, de liquiditeit, de rentabiliteit en de kapitalisatiefactor van 2013 naar verwachting, rekening houdend met het feit dat we een startende school zijn, binnen de signaleringsgrens. Ze zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het weerstandsvermogen is fors verbeterd maar blijft een aandachtspunt Weliswaar wordt bij de berekening van het weerstandsvermogen verondersteld dat alleen eigen vermogen een rol speelt bij de afdekking van risico s, gezien het feit dat we een startende school zijn en het bestuur daarnaast niet de wens heeft 13

12 om gelden te lenen (al dan niet tijdelijk) ter afdekking van risico s, streeft het bestuur er naar om het weerstandvermogen verder te vergroten. De verbetering van de financiële ruimte en kengetallen is voor een deel voortgekomen uit een voorzichtige begroting en extra groeibekostiging door een hoger leerlingaantal dan begroot. Een forse verbetering is daarbij ontstaan doordat het ministerie van OCW op basis van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. De baten van het Herfstakkoord dienen volledig in de jaarrekening van 2013 te komen. Vooralsnog is daar nog geen koppeling voor besteding aan gegeven en is aangegeven dat de gelden zijn bedoeld ter behoud van werkgelegenheid in het primaire onderwijs. De baten uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn bedoeld voor bekostiging van jonge leerkrachten en het behouden van werkgelegenheid. De exacte hoogte van de bedragen vanuit het Herfstakkoord na 2014 en de voorwaarden en afspraken waaronder dit geld wordt toegekend aan schoolbesturen, worden pas in de loop van 2014 bekend. Gelet op deze onzekerheid adviseert de PO-Raad aan schoolbesturen om zorgvuldig te zijn met de (structurele) besteding van het geld dat is ontvangen, zolang er nog onduidelijkheid is over de exacte uitwerking van het Herfstakkoord en NOA en hoe deze uitwerking financieel uitpakt. Wij achten nog steeds onze reserves aan de lage kant gezien de risico s die wij als éénpitter lopen alsmede gezien de onduidelijkheden van mogelijke lasten die komen als voorwaarden van de (eenmalige) baten uit het Herfstakkoord en NOA. We willen d.m.v. een positieve begroting voor 2014 de kengetallen verder verbeteren. We verwachten dat in de komende jaren door de verwachte toeloop van leerlingen, groei van de school én het opbouwen van voldoende reserves de kengetallen zullen gaan voldoen aan de streefwaarden van de Commissie Don. Het bestuur is voornemens om, t.a.v. de onder- en bovengrenzen van de kengetallen te besluiten vooralsnog de streefwaarden aan te houden die het DUO/CFI hanteert. Ondanks dat de school nog niet zo lang bestaat kan aan het minimumvereiste van de meeste kengetallen worden voldaan, met de kanttekening dat niet duidelijk is welke eisen worden gesteld aan de besteding van de baten uit voornoemde akkoorden. Daarom streeft het bestuur er naar dat de exploitatie van tenminste één maand gegarandeerd moet zijn. 4.3 Analyse van het financieel resultaat Het totale resultaat over 2013 is positief. Een prima resultaat voor een startende school, wat bijdraagt aan het opbouwen van de benodigde reserves. Het is een verschil van ten opzichte van de begroting Dit heeft onder andere te maken met de sterke groei van het aantal leerlingen. Het resultaat wordt in belangrijke mate (positief) beïnvloed door de extra lumpsum die in december 2013 is ontvangen ( ) en de bekostiging jonge leerkrachten ( 3.171). Zonder deze extra baten zou het resultaat echter nog steeds positief bedragen. Voor 2013 was een positief resultaat begroot, mede in verband met het opbouwen van een gezonde financiële basis. Maar het resultaat over 2013 is nog veel positiever dan begroot, vooral vanwege veel extra baten: hogere groeibekostiging (personeel en materieel) en de extra bekostiging die in december is ontvangen n.a.v. het herfstakkoord/nationale onderwijsakkoord. 14

13 Korte toelichting op de exploitatie Baten De rijksbijdragen OCW wijken positief af door prijsaanpassingen in de bekostiging en hogere Groeibekostiging. Voorts is voor twee leerlingen een Leerling Gebonden Financiering extra ontvangen. In de positieve afwijking van de niet-geoormerkte subsidies zit de extra lumpsum en de bekostiging jonge leerkrachten. Ook de materiele bekostiging van OCW is hoger dan begroot vanwege een nabetaling uit 2011 en hogere groeibekostiging dan dat begroot was. Het personele resultaat wijkt positief af van de begroting (door hogere eenmalige baten) en het materiële resultaat is hoger dan begroot. De vrijval uit de 1e inrichtingsgelden is hoger dan begroot vanwege gedane investeringen in Onder de overige baten zijn vooral de baten voor medegebruik (verhuur diverse ruimtes) hoger inclusief een afdracht aan de gemeente. Lasten De kosten blijven in totaal binnen de begroting. Het grote aantal leerlingen zorgt echter ook voor meer uitgaven aan de materiële kant. Daarnaast kregen we voor vier leerlingen een Leerling Gebonden Financiering en voor schooljaar voor zes leerlingen terwijl voor vier leerlingen was begroot. De verhouding uitgaven personele lasten/materiële lasten is 72,01% / 18%. Meestal is deze verhouding bij onderwijsinstellingen 80% / 20%. De personele lasten hebben we bewust zo laag mogelijk proberen te houden, door o.a. inzet van LIO stagiaires om zo op de personeelskosten te besparen, reserves op te bouwen en zo min mogelijk financieel risico te lopen. De eigen loonkosten zijn 584 lager dan begroot, de kosten voor inhuur van extern personeel lager dan begroot. Door nascholing en inhuur van ondersteunend personeel is er meer besteed aan het integraal personeelsbeleid. In verband met de komende invoering van de Wet Passend Onderwijs is ervoor gekozen de onderwijsassistente geen bestuursbenoeming te geven, maar een Payrolcontract via Randstad. Dit, om geen verplichtingen aan te gaan, die met de invoering van het Passend Onderwijs wellicht niet meer betaald/nagekomen kunnen worden. De afschrijvingen zijn onder de begroting gebleven. Huisvesting: de kosten voor energie en klein onderhoud zijn lager dan begroot vanwege teruggaven van de energiemaatschappij. Daarnaast was begroot voor mogelijke kosten van een dependance die nog niet in 2013 is gekomen. De jaarlijkse kosten van ICT zijn hoger dan begroot en ook de kosten van meubilair is hoger. De hogere kosten worden veroorzaakt door de sterke groei van het aantal leerlingen 4.4 Treasury Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde liquiditeitsbeheer past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. Daarbuiten heeft de stichting geen vermogen belegd in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen. 15

14 4.5 Toekomstige financiële ontwikkelingen / continuïteitsparagraaf Om een gezonde financiële situatie te bewerkstellingen, hebben we een positieve begroting opgesteld. Hiermee hopen we onze reserves verder op te bouwen. Onderstaand zijn de begrotingen (staat van baten en lasten alsmede bijhorende balans) voor de jaren 2014, 2015 en 2016 opgenomen In het algemeen dient te worden opgemerkt dat voor de begroting gebruik is gemaakt van veronderstelde baten en lasten maar dat voor het jaar 2016 hiervan nog geen inschatting gemaakt kon worden. Ten tijde van het opmaken van de begroting was ook nog niet bekend dat er een wettelijke plicht zou komen om een meer jarenprognose op te stellen zodat voor toekomstige ontwikkelingen de begroting is ingeschat voor de jaren 2014 en 2015 en beperkt voor De begroting van 2016 is wel opgenomen gezien de (nieuwe) vereisten van overheidswege. Daarnaast is ten tijde van het opstellen van de begroting niet rekening gehouden met de eenmalige baten uit het Herfstakkoord en het NOA akkoord. Aangezien ook (nog) niet bekend is of deze baten in de toekomst nogmaals uitbetaald zullen worden en hoeveel dat zal zijn en voorts niet bekend is welk lasten er wellicht verplicht mee voldaan moeten worden, geeft de begroting in dat opzicht een beeld dat mogelijk in de toekomst anders zal blijken te zijn. Ten aanzien van de financiering is de verwachting dat de baten vooral zullen blijven bestaan uit Rijksbijdragen. Gezien het streven naar een verder professionalisering van het team, is tevens te verwachten dat de loonkosten zullen stijgen. Ook de directeur zal naar een andere schaal doorgroeien conform de geldende regels van de cao. Ten aanzien van de huisvestingskosten is de ontwikkeling niet gemakkelijk in te schatten, voor de achtergrond zie In dat kader is er ook voor het eigen vermogen en de voorzieningen nog niet goed in te schatten of deze voldoende zullen zijn. Voor de komende jaren worden de volgende kengetallen op het gebied van de personele bezetting verwacht teldatum 1 oktober directie 1,00 1,00 1,00 1,00 onderwijzend personeel 9,76 11,28 11,55 11,55 overige medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00 FTE totaal 10,76 12,28 12,55 12,55 totaal aantal leerlingen

15 De balans en staat van baten en lasten is voor de komende periode als volgt begroot Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overh.bijdragen en -subs Coll-,cursus-,les-en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten financiële baten financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewoon resultaat Netto resultaat Specifieke informatie voor meerjarenbalans Materiele Vaste Activa per Investeringen /- Afschrijvingen stand per Stand voorzieningen per Dotatie voorziening groot onderhoud /- Onttrekking voorziening groot onderhoud Dotatie voorziening jubilea /- Onttrekking voorziening jubilea Dotatie voorziening overig /- Onttrekking voorziening overig stand per

16 1. Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totale Activa waarvan gebouwen en terreinen Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva Onder de navolgende paragrafen worden verdere te verwachten ontwikkelingen geschetst die zijn weerslag zullen hebben op de begroting voor de komende jaren Invoering Passend Onderwijs De zogenaamde rugzak /LGF gelden zullen per 1 augustus 2014 niet meer naar de scholen gaan, maar rechtstreeks naar het samenwerkingsverband. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken, dat de gelden van de rugzakken waarvoor de indicatie nog doorloopt na , zullen worden overgemaakt vanuit het samenwerkingsverband naar de betreffende scholen. Voor nieuwe ondersteuningsaanvragen kan een onderwijsarrangement worden aangevraagd. In voorjaar 2014 zal bekend worden om hoeveel geld of inzet dit zal gaan per aanvraag. Scholen kunnen kiezen voor een geldbedrag om eigen personeel hiervoor in te zetten, of voor inzet van personeel vanuit Sine limite Functiemix Het verplichte percentage LB-functies is dit jaar niet geheel bereikt. 2 Leerkrachten hebben een LB functie. In 2014 zullen er, gezien de groei van de school en het team, nog twee collega s in een LBfunctie worden benoemd. Hier zal voorafgaand een sollicitatieprocedure worden gestart. In de toekomst zal 42 % van het personeel moeten doorgroeien naar een LB functie Huisvesting De gemeente Deventer heeft onze school gehuisvest in een semi-permanent schoolgebouw in de wijk Keizerslanden, aan de westkant van Deventer. Het is een prima gebouw voor een startende school: modern, fris en ruim. Het beschikt over 9 gewone lokalen en 1 klein lokaal van 25m2, diverse nevenruimtes en een grote centrale hal, annex speelzaal. Achter de school ligt een grote omheinde 18

17 speelplaats voor de leerlingen. Het gebouw is qua vierkante meters berekend op 175 leerlingen, maar kan eventueel leerlingen huisvesten, waarbij men dan wel met ruimtegebrek te maken krijgt. Dit ruimte gebrek is gaan spelen sinds augustus 2013, toen al 193 leerlingen de school bezochten. Met 202 leerlingen en 10 groepen per 1 januari 2014 zit het gebouw echt vol. Voor 1 februari 2013 is derhalve bij de gemeente een aanvraag ingediend voor nieuwe en grotere permanente huisvesting. Deze is afgewezen met als reden te vroeg ingediend. Bij de start van onze school in 2011 heeft de gemeente aangegeven dat zij wil afwachten of onze school de oprichtingsnorm van 208 leerlingen op de teldatum van haalt en dan wil kijken naar een blijvende passende oplossing qua huisvesting van de school. Echter, de oprichtingsnorm van onze school halen wij reeds in maart 2014, hiermee is ons bestaansrecht bewezen en gezien de leerling prognoses voor de komende jaren (10-20 jaar) verzekerd. We hebben dan ook bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van permanente huisvesting. Deze procedure loopt nog. Voor 1 februari 2014 zullen we opnieuw een aanvraag voor een permanente locatie indienen. In het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs van de Gemeente Deventer staat beschreven dat onze school geen nieuwbouw zal krijgen. Er wordt afgewacht, gezien de huidige krimp van het aantal leerlingen in Deventer, welke scholen op termijn in Deventer zullen fuseren, waardoor deze gebouwen vrij zullen komen. In Deventer staan nu al in totaal (op papier) 100 lokalen leeg. Voor uitbreiding met twee lokalen per januari 2014 heeft de Gemeente ons verwezen naar een school binnen een straal van 2 km. Volgens de gemeentelijke verordening voldoen zij hiermee aan hun plicht. In het voorjaar en zomer van 2013 zijn diverse locaties besproken, onderzocht en vervolgens weer afgevallen. Pas in oktober werd ons een definitieve plek voor een dislocatie toegewezen en ruimte gevorderd bij een collega school op circa 1 km afstand van onze school. De tijd om deze lokalen in gebruik te nemen per 1 januari 2014 was qua voorbereiding te kort. Daarnaast lagen de lokalen ongunstig verspreid door de school. Naar verwachting zullen we m.i.v. schooljaar wel gebruik gaan maken van deze dislocatie. We verwachten dat we dan gebruik kunnen maken van aansluitende ruimtes cq. een aparte unit. Echter, voor een jonge school in opbouw is dit geen wenselijke situatie, we zijn dan ook met de Gemeente en de diverse schoolbesturen in overleg of er geen andere oplossing mogelijk is, nl. een groter gebouw waar we met de hele school de komende jaren inpassen. Er is een goede samenwerking met de andere schoolbesturen. Ook zij zijn van mening dat een dislocatie voor onze school niet wenselijk is. Zij zijn bereid te kijken naar een integraal scholenplan voor de scholen in Deventer, om te komen tot goede huisvesting van de twee nieuwe scholen (de islamitische basis school en wij) en te kleine scholen mogelijk te fuseren of op te heffen. Vooralsnog (maart 2014) is nog niet bekend of dit op korte termijn gaat lukken en gaan we ervan uit dat we in augustus 2014 een dislocatie krijgen. De inrichtingskosten komen op rekening van de Gemeente. Voor de dislocatie hebben we extra inzet van personeel begroot Overheveling gelden onderhoud buitenkant en uitname gemeentefonds. Pet 1 januari 2015 zullen de gelden voor onderhoud buitenkant schoolgebouw rechtstreeks aan de scholen worden uitgekeerd, ipv aan de gemeente. We zullen dus in de toekomst plannen gaan opstellen voor dit onderhoud. Momenteel is nog niet te overzien hoe een en ander zal gaan uitwerken, mede omdat een definitieve locatie van onze school en staat van onderhoud nog niet bekend is. Aan het huidige gebouw hebben we bijna geen onderhoudslasten. De Gemeente Deventer heeft geprobeerd de schoolbesturen in Deventer zover te krijgen, dat de scholen deze gelden per januari 2015 weer overhevelen naar de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente deze gelden ook gebruikt voor investeringen in nieuwbouw en renovaties. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met een uitname uit het gemeentefonds van 256 miljoen. 19

18 De schoolbesturen hebben, mede op advies van de POraad, geweigerd om tot deze regeling over te gaan. De gemeente heeft derhalve in november 2013 besloten alle renovatieprojecten en nieuwbouw projecten on hold te zetten. Het Integraal Huisvestingsplan is hiermee op losse schroeven te komen staan. Deze ontwikkeling is wellicht ook nadelig voor nieuwbouw van onze school. Onbekend is momenteel hoelang deze situatie van on hold staan gaat duren, diverse schoolbesturen zijn bezig met het opstellen van bezwaarschriften over het niet doorgaan van reeds door de gemeente goedgekeurde projecten Nationaal Onderwijsakkoord In december is er vrij onverwacht als resultaat van het Nationaal Onderwijsakkoord aan extra gelden binnengekomen: 7.610,40 bijzondere bekostiging jonge leerkrachten PO ,60 bijzondere en aanvullende bekostiging 2013 Verwacht wordt, dat er de komende jaren nog meer geld voor o.a. inzet ondersteunend personeel richting de scholen komt. Ook hierop zullen we in de toekomst beleid gaan ontwikkelen Huur aan derden Op zondag wordt de school verhuurd aan twee verschillende kerken, een s morgens, een s middags. Eén lokaal werd permanent verhuurd aan Christelijk Kinderopvang IKKE, zij verzorgen voor ons de buitenschoolse opvang. Daarnaast is de centrale hal nog incidenteel gehuurd door derden. Voor de periode januari-december 2013 is aan huurgelden 7.151,60 ontvangen. Het totaal bedrag voor ontvangen huur in 2013 was groter dan begroot, doordat er meer huuraanvraag was dan verwacht. Onzeker is of we in een ander gebouw nog steeds deze inkomsten zullen blijven ontvangen. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 5.1 Organisatie Algemeen De enorm snelle groei van het aantal leerlingen en daarmee ook het aantal personeelsleden, legt een behoorlijke druk bij bestuur, directie, team en management. Zie verder bij 5.3 personeel. Ondanks de problemen die we daardoor soms ervaren, zijn we bovenal dankbaar dat onze school zo explosief groeit en duidelijk voorziet in de behoefte van ouders aan Bijbelgetrouw onderwijs. Er is een positieve sfeer op school, de relaties binnen team, leerlingen en met de ouders zijn erg prettig en laagdrempelig. We staan binnen Deventer bekend als een zeer positieve en goede school. We hebben een zeer betrokken bestuur en MR, veel beleidskundige zaken zijn inmiddels goed geregeld en neergezet binnen de organisatie. Strategisch beleidsplan Het eerste strategisch beleidsplan dateert vanaf de oprichting van de school en gaat over de periode Eind 2013 is een proces in gang gezet om tot een nieuw strategische beleidsplan te komen voor de jaren In 2013 is begonnen met een eerste analyse van mogelijke sterke en zwakke punten alsmede kansen en bedreigingen. Het doel is om medio 2014 het nieuwe strategische beleidsplan gereed te hebben Medezeggenschapsraad In oktober 2013 is i.v.m. de groei van de school de MR uitgebreid van 4 naar 6 leden. 20

19 Twee maal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met MR en directeur. De te behandelen onderwerpen worden in gezamenlijk overleg gekozen. In de MR hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. In 2013 zijn er vooral weer veel beleidsdocumenten door de MR behandeld. De MR is actief en betrokken en brengt dikwijls ook verbeterpunten van de school naar voren. 5.2 Samenwerking Buitenschoolse opvang Met de Christelijk Kinderopvang IKKE, hebben we als school een gebruiksovereenkomst afgesloten, waarmee we als school de wettelijk verplichte buitenschoolse opvang geregeld hebben. IKKE heeft tot december 2013 een leegstaand lokaal ter beschikking gekregen. Vanaf is dit lokaal echter nodig voor een reguliere groep en heeft de BSO een plek gekregen in de hal. De opvang is vanaf 7.00 uur tot begin schooltijd en na schooltijd tot uur geopend. PEON / EDO Onze school is aangesloten bij het landelijke Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). Binnen dit platform is er voor besturen ruimte om samen te werken op diverse onderdelen. Binnen het PEON is de website ontworpen en wordt getracht lokale ontwikkelingen te ondersteunen en te verbinden met andere initiatieven in het land. De directies van de evangelische scholen ontmoeten elkaar tweemaandelijks in het Evangelisch Directie Overleg (EDO). Binnen dit orgaan worden praktische en inhoudelijke zaken op schoolniveau met elkaar gedeeld. BOD: Bovenschools Overleg Deventer-directeuren en overleg met Gemeente Twee maandelijks heeft de directeur overleg met het BOD. Doel van dit overleg is naast collegiale consultatie en samenwerking, vooral zaken op politiek of gemeentelijk belang samen te bespreken en tot overeenstemming te komen. In 2013 heeft het onderwerp Passend onderwijs hoog op de agenda gestaan. Tevens is er diezelfde dag overleg met het BOVOD, Bovenschools Overleg Voortgezet Onderwijs Deventer-directeuren. Een overleg met BOD en directie van het voortgezet onderwijs om te komen tot en/of afspraken te maken voor een soepele overgang/samenwerking van BAO naar VO. Veel besproken onderwerpen worden s avonds weer vastgelegd in het LEA: Lokaal Educatieve Agenda, een overleg met de wethouder van onderwijs en gemeente ambtenaren. 1x Per jaar, tijdens de gemeentelijke Onderwijsdag, trekken we een dag lang op met de Gemeenteraad om hen zo een blik in de onderwijs keuken te geven, voor ons belangrijke issues aan de orde te stellen en de contacten te versterken. Samenwerkingsverband Sine Limite Het samenwerkingsverband waar wij als Stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o., deel van uitmaken heet Sine Limite. Sine Limite is een interzuilair samenwerkingsverband van de tien schoolbesturen primair onderwijs die er binnen Deventer zijn. Zij beheren in totaal 39 relatief autonome scholen binnen Deventer. Daarnaast zijn er nog 4 scholen voor speciaal onderwijs die deel uitmaken van Sine limite. De missie van Sine Limite is als volgt omschreven: Het samenwerkingsverband richt zich in haar structuur en activiteiten op het ontwikkelingsproces van kinderen en van de scholen, zodat de basisschool voor alle kinderen de omgeving is, waarbinnen zij tot optimale ontplooiing komen. Het samenwerkingsverband streeft naar een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen waardoor het self-supporting is. 21

20 Jaarlijks wordt een zorgplan gemaakt waarin de stand van zaken van het meerjarenbeleid weergegeven wordt. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan de (G)MR-en van de aangesloten schoolbesturen en scholen en in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bestuurlijke inrichting van Sine Limite: De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan en belast met het toezicht op, de advisering van en richting geven aan het bestuur en de algemeen directeur en de verantwoording aan de Rijksoverheid. De ALV bestaat uit acht leden, de deelnemende rechtspersonen (schoolbesturen), waaronder de directeur van ebs de Olijfboom. Er zijn jaarlijks 2 á 3 bijeenkomsten van de ALV. Belangrijke besluiten zijn het vaststellen van het zorgplan en het financieel jaarverslag. Vanuit de ALV zijn vier leden benoemd in het Bestuur. Het Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de leiding van Sine Limite. De algemeen directeur van Sine Limite valt onder het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Sine Limite en is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. 4x per jaar heeft zij hierover overleg met de Stuurgroep, waarin directeuren van de aangesloten basisscholen vertegenwoordigd zijn. De algemeen directeur stuurt het zorgteam aan. Dit team bestaat uit GZ-psychologen, orthopedagogen, een speltherapeut, (psycho)diagnostisch medewerkers en dyslexie-, gedrag- en rekenspecialisten. Zij adviseren en ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Passend Onderwijs De voorbereiding op Passend Onderwijs is door Sine Limite goed aangestuurd en vormgegeven. We kunnen stellen dat we hierin, landelijk gezien, in Deventer voorop lopen. De financiële consequenties van de invoering van de Wet Passend onderwijs, zijn in 2013 besproken en vastgelegd in het beleidsdocument Samen()scholen in onderwijszorg. Inhoudelijk is de vormgeving van het passend onderwijs beschreven in het Ondersteuningsplan. Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Dit plan is in concept gereed gekomen in december In 2014 zal de ingestelde Ondersteuningsplanraad (OPR) deze bespreken en naar verwachting goedkeuren. Het Ondersteuningsplan beschrijft wat ons samenwerkingsverband doet en nog wil doen om Passend onderwijs verder te optimaliseren en duurzaam te verankeren in ons onderwijs. Passend onderwijs begint en eindigt bij de onderwijsbehoeften van het kind. De onderwijsbehoefte van het kind vormt het hart van ons onderwijs. Wij willen anders kijken naar kinderen: niet van uit de problemen en tekortkomingen maar vanuit hun mogelijkheden. Voor ons betekent Passend onderwijs dat we voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We streven ernaar dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. Het ondersteuningsplan is geschreven voor alle kinderen, hun klas, hun ouders, leerkrachten én andere mensen rondom hen, zodat zij later met een koffer vol zelfvertrouwen en plannen de school verlaten. In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband Sine Limite vast op welke manier Passend onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Deventer gerealiseerd wordt. In het ondersteuningsplan is opgenomen: het niveau van basisondersteuning; de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs; de procedure en beleid voor terugplaatsing en overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit speciaal (basis) onderwijs. het verdelen van het budget voor extra ondersteuning; 22

Financiële verantwoording en verslag activiteiten 2012

Financiële verantwoording en verslag activiteiten 2012 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Financiële verantwoording en verslag activiteiten 2012 Tbv ANI status van EBS De Olijfboom 1 Inhoudsopgave 1. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Jaarverslag EBS De Olijfboom. Datum : April 2016 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag EBS De Olijfboom. Datum : April 2016 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2015 EBS De Olijfboom Datum : April 2016 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet?

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? Passend Onderwijs & OndersteuningsPlanRaad Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is m.i.v. 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen,

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7270 15 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2016 nr. FEZ/880590,

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 De Stichting Materiële Steun in grote lijnen 4 Balans

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1 Profielbeschrijving Raad van Toezicht Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015 Pagina 2 Inhoud

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Bestuursverslag Stichting Kisiwa te Deventer. Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1.

Bestuursverslag Stichting Kisiwa te Deventer. Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1. Bestuursverslag 2015 Stichting Kisiwa te Deventer Datum : Juni 2016 Auteur : R. Koning, Voorzitter en A.H. Jongkind, penningmeester Versie : 1.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 1.1 Juridische

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen van de Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel Benthuizen Juni 2015 Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel te Benthuizen INLEIDING Geachte lezer(es), Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie