Jaarverslag EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan KS Deventer T: Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur 3

2 Inhoudsopgave Algemene informatie Juridische structuur Kernactiviteiten/Organisatiedoelen Missie... 5 Bestuur Taakopvatting schoolbestuur Raad van toezicht... 7 Management Management Speerpunten beleid... 8 Financieel beleid Algemeen Analyse van de financiële situatie Balans en kengetallen Kengetallen en streefwaarden Conclusie Analyse van het financieel resultaat Treasury Toekomstige financiële ontwikkelingen / continuïteitsparagraaf Invoering Passend Onderwijs Functiemix Huisvesting Overheveling gelden onderhoud buitenkant en uitname gemeentefonds Nationaal Onderwijsakkoord Huur aan derden...20 Gang van zaken gedurende het verslagjaar Organisatie Samenwerking Personeel Ouders Leerlingen

3 Algemene informatie 1.1 Juridische structuur EBS de Olijfboom is een jonge evangelische basisschool, die gestart is in september In 1997 is de evangelische richting door de overheid erkend als aparte richting in onderwijsland. Op landelijk niveau werken twaalf evangelische basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs samen in het PEON, het Platform Evangelische Onderwijs Nederland. De Olijfboom valt onder de Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o. Het bestuur van deze stichting heeft alleen deze school onder haar hoede. De stichting is opgericht op 23 januari 2008 om onderwijs te geven of te doen geven in overeenstemming met de evangelische levensbeschouwing, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus, als sleutel tot het verstaan van alles wat God heeft geopenbaard door Zijn Woord en werken en van daaruit de werkelijkheid om ons heen. Na jarenlange voorbereiding door het stichtingsbestuur is op 5 september 2011 EBS de Olijfboom van start gegaan met 81 leerlingen. Dit is dus ons derde jaarverslag. De gegevens van de stichting zijn: Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer e.o. Secretariaat: p/a Koningin Wilhelminalaan KS Deventer De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr De gegevens van de school zijn: Evangelische Basisschool De Olijfboom Koningin Wilhelminalaan KS Deventer Brinnummer: 30 KE Tel Internet: 1.2 Kernactiviteiten/Organisatiedoelen Op de Olijfboom wordt basisonderwijs verzorgd voor kinderen van 4 12 jaar. Leven en werken op school zijn gefundeerd op de onderstaande visie: Als uitgangspunt voor ons onderwijs hanteren we de grondslag van de stichting. Deze grondslag is omschreven in de statuten van de stichting en luidt als volgt: De stichting kent de Bijbel, zijnde Gods Woord, het hoogste gezag toe en gaat bij haar werkzaamheden uit van de evangelische levensbeschouwing waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. Vanuit deze visie vloeit een Gods-, mens- en wereldbeeld voort, welke het onderwijs naar vorm en inhoud op onze school bepalen. 1.3 Missie De missie vormt de basis voor alle activiteiten van de stichting. De missie geeft aan waar het bestuur voor staat. Zij wil eenduidigheid aanbrengen in het gedrag van alle betrokkenen en het gemeenschapsgevoel en de onderlinge communicatie versterken. 5

4 De missie van de stichting wordt weergegeven in het mission statement: Voor een hoopvolle toekomst. Het mission statement is gebaseerd op Jeremia 29:11 Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Een evangelische school is een levend geloof school. We zijn er diep van overtuigd dat het leven met God kwaliteit en toekomstperspectief biedt. Dit mission statement kan dan ook tweeledig worden opgevat, zowel voor onze geloofsvisie als voor het onderwijs dat de kinderen op school wordt geboden. Bestuur 2.1 Taakopvatting schoolbestuur Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting voor evangelisch onderwijs te Deventer heeft gekozen voor het bestuursmodel Governance Policy model van Carver (strategisch beleidsplan ). Dit model regelt onder andere de scheiding tussen beleid en uitvoering. Het bestuur onderschrijft de code Goed Bestuur van de PO Raad. Het bestuur is zich ervan bewust dat de keuze voor dit model een proces inhoudt van uitvoerend bestuur naar beleidsvoerend besturen. Vanaf de oprichting van de stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o. was het bestuur nog uitvoerend van aard. Vanaf het moment dat de directeur in functie kwam (juni 2011), is het bestuur meer in haar rol als beleidsvoerend bestuur gaan functioneren. De directeur is de uitvoerder van het bestuursbeleid en bereid daarom besluiten voor en voert deze uit. Het bestuur ziet daarbij onder andere toe op de motivering, de uitvoerbaarheid van (voorgenomen) besluiten alsmede op de meetbaarheid en kwaliteit van het resultaat. De beleidsvoorbereiding is meer bij de directeur komen te liggen, dit zal ook de komende jaren nog verder groeien. De taken en verantwoordelijkheden zijn in het managementcontract en statuut vastgelegd. Het bestuur zal dit proces regelmatig evalueren en aansturen op een zo spoedig mogelijke verdere concretisering van beleidsvoerend besturen. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving is de scheiding tussen bestuur en toezicht doorgevoerd middels een Raad van Toezicht en Dagelijks Bestuur, beide bestaande uit bestuursleden met een specifieke taak (one tier-model). Het dagelijks bestuur heeft zeer regelmatig overleg over de dagelijkse gang van zaken en heeft regelmatig contact met de directeur. Het dagelijks bestuur ziet daarbij toe op de concrete uitvoering van (beleids-)beslissingen door de directeur, waarbij de besluiten of door de directeur of door het bestuur kunnen zijn voorgesteld. De Raad van Toezicht heeft enkele contactmomenten met het dagelijks bestuur ter toetsing van het door het dagelijks bestuur opgestelde en uitgevoerde beleid, waaronder bijvoorbeeld de identiteit, de organisatie, het onderwijs en de financiën. Bestuursleden Raad van Toezicht Deze raad bestaat uit (minimaal) drie personen met onderscheiden taken en capaciteiten. Deze personen kunnen al dan niet als ouder betrokken zijn bij de Olijfboom. 6

5 In 2013 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden: Juridisch/organisatorisch de heer F. (Fred) Schonewille Onderwijs mevrouw J. (Coby) Flier Identiteit de heer R.G. (Ronny) van Norel Eind 2013 heeft dhr. Van Norel zich teruggetrokken als lid. Momenteel is er voor zijn plek nog geen opvolger gevonden. Samenstelling Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur bestond in 2014 uit: Voorzitter de heer R. (Roge) Helders Secretaris de heer K.J. (Korstiaan) Paap Penningmeester de heer A.H. (Arjan) Jongkind Algemeen adjunct de heer H. (Hermen) Keizer Algemeen adjunct vacature Voor 1 functie is nog een vacature; algemeen adjunct. Ondanks gesprekken met diverse kandidaten is deze vacature nog niet vervuld. Het bestuur streeft ernaar om de komende periode alsnog een bestuurder toe te laten treden. Administratieve organisatie/interne beheersing Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Stichting Concent. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van haar administratiekantoor. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de planning en controlcyclus. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent. 2.2 Raad van toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd. Hieronder volgt een opsomming van zaken die in dit jaar aan de orde is geweest. Het heeft in het licht gestaan op welke manier de Raad het beste op verantwoorde wijze invulling kan geven aan zijn taak. Helaas is er in 2013 één lid van de Raad gestopt en deze functie zal in 2014 opgevuld moeten gaan worden. De raad heeft in 2013 de wil uitgesproken om in de komende periode kennismakingsgesprekken te willen voeren met de directeur, met de leden van het onderwijzend personeel en met de MR en de activiteitencommissie. De achtergrond hiervan is dat de raad meent dat de toezichthoudende taak alleen uitgevoerd kan worden als er enige voeling met de werkvloer bestaat en de Raad van Toezicht als orgaan niet een abstracte figuur blijft. De Raad heeft afgesproken om drie keer per jaar met het bestuur van gedachten te willen wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op gestructureerde wijze een aantal hoofdthema s besproken zodat alle aandachtspunten in een schooljaar een keer de revue passeren. Dit betreffen de thema s, Identiteit, Onderwijs, Bestuur, Financiën en Personeel. Professionaliteit en kwaliteit zijn vanzelfsprekende rode draden die door de vijf thema s heenlopen. De Raad heeft zich gerealiseerd dat alle thema s met elkaar samenhangen en er veel overlap is. Het gaat echter om het perspectief van waaruit wordt gesproken. Per thema is een aantal zaken geformuleerd die aan de orde komen, zonder daarin volledigheid na te willen streven. De vastleggingen van de besluiten en de bijbehorende argumentatie zullen de Raad helpen om in contact te zijn en adequaat toezicht te kunnen houden op de zaken die spelen op bestuursniveau. In het gekozen bestuursmodel zijn de leden van de Raad van Toezicht immers ook bestuursleden. De 7

6 Raad van Toezicht zelf verdeelt onderling de aandachtsgebieden niet gezien de al genoemde grote samenhang en wil derhalve als collectief opereren. De taakinvulling van de Raad van Toezicht is actief met als reden dat de Olijfboom een startende school is. Hiervoor geldt dat het van belang is de vinger aan de pols te houden om over drie jaar de Olijfboom inderdaad een kwalitatief goede school te doen zijn met een uitgesproken identiteit. Management 3.1 Management De directeur van de Olijfboom is als enige belast met het management van de school. Er is nog geen managementteam, dit zal in de komende jaren gerealiseerd worden. Door het bestuur is een managementstatuut vastgesteld, waarin de bevoegdheden en taken van het management zijn vastgelegd. Wekelijks is er een overleg tussen de directeur en interne begeleider. Hierbij komen zowel leerling-, ouder- en personeelszaken als onderwijskundige en beleidsmatige punten aan de orde. De intern begeleider kan bij afwezigheid van de directeur haar vervangen. In 2013 waren de meeste zaken op het gebied van opbouwen van de nieuwe organisatie op orde. De meeste aandacht heeft kunnen gaan naar het verder opbouwen van beleidsmatige en onderwijskundige zaken. Diverse nieuwe beleidsstukken en protocollen zijn hierover opgesteld. Vier keer per jaar legt de directeur verantwoording af aan het bestuur middels de management rapportage. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen bestuur en directie. De directeur neemt deel aan alle teamvergaderingen, m.u.v. de bouwvergaderingen. Zij geeft vorm aan de jaarlijkse gesprekscyclus met personeelsleden, naast de dagelijkse contacten. 3.2 Speerpunten beleid In 2013 heeft het bestuur, directeur en team gewerkt aan vorm en inhoud geven en uitvoeren van de volgende beleidszaken: 1. Kwalitatief goed onderwijs: Voortdurende reflectie op de gewenste kwaliteit en het welbevinden op het gebied van identiteit, onderwijs, personeel, leerlingen, ouders en organisatie. Het beleid rondom kwaliteitszorg is vastgesteld en de eerste personeels tevredenheidenquête is gehouden in maart De leerling en ouder tevredenheidsonderzoeken zullen tweejaarlijks plaats gaan vinden, voor het eerst m.i.v Vanuit ons Samenwerkingsverband is er een visitatie geweest (fase 1). De conclusie van het visitatieteam was: een professionele organisatie, veel beleid is al goed opgezet, gedegen onderwijs, enthousiast en betrokken team. 2. Onderwijs: Beleid vastgesteld en uitgevoerd ten einde de onderwijsresultaten te toetsen, analyseren en daarna opstellen van plannen van aanpak. Voor enkele vakken zijn al afspraken gemaakt m.b.t. doorgaande leerlijnen. 3. Personeel: Om de professionaliteit van het personeel te vergroten zijn door alle teamleden diverse cursussen/opleidingen gevolgd op gebied van reken en taal-onderwijs, klassenmanagement. Er is een nieuw en goed taakbeleid gekomen, gebruikmakend van 4. Ter ondersteuning van ons pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is de kanjertraining schoolbreed ingevoerd. Alle teamleden hebben hiervoor de kanjeropleiding gevolgd. 8

7 5. Zorg: er is gewerkt aan de voorbereiding op invoering Passend Onderwijs, o.a. samen met het samenwerkingsverband Sine Limite. Het ondersteuningsplan van de school is verder verfijnd. Het ondersteuningsplan Passend Onderwijs Deventer van het samenwerkingsverband is voorbereid. (Gereedgekomen en goedgekeurd in januari 2014) Daarnaast is intern de 1- Zorgroute is verder uitgewerkt en ingevoerd, waarin een handelingsgerichte systematiek van leerlingenzorg in en buiten de groep nagestreefd wordt. Er is een begin gemaakt met het werken met groepsplannen. 6. Gezonde financiële organisatie: waarbij de middelen worden ingezet voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij wordt een verdeling voor de uitgaven voor personeel en materieel van 80%/20% aangehouden. Ook het opbouwen van reserves met in achtneming van bepaalde kengetallen wordt belangrijk geacht. 7. Beleid: Het opstellen van diverse beleidstukken en protocollen, w.o. beleid functiemix, scholing en ARBO beleidsplan. 8. Ouderbetrokkenheid: Ons streven is een hoge ouderbetrokkenheid, met een zo groot mogelijke inzet van ouders bij allerlei activiteiten van de school. Zo werken er wekelijks een aantal ouders als vrijwilliger bij ons ter ondersteuning van de organisatie, administratie en schoonmaak. 9. Huisvesting: bij de Gemeente aandringen op passende huisvesting. Door de snelle groei van het leerlingaantal groeien we in 2013 uit ons gebouw. Bij de gemeente hebben we een aanvraag gedaan voor permanente huisvesting én een voor extra lokalen. (Zie verder bij 4.5.3). 10. Beeldvorming: Goede communicatie, laagdrempelig zijn en een open school zijn belangrijke middelen om aan een goede beeldvorming te werken. Het is voor een jonge organisatie van belang dat er een juist beeld gaat ontstaan van de school. Financieel beleid 4.1 Algemeen Het administratiekantoor Concent stelt de jaarrekening op en deze wordt door een accountant gecontroleerd. De administratieve organisatie wordt door het administratiekantoor geborgd. De interne controle vindt plaats door zowel het administratiekantoor als door de penningmeester. De begroting van 2013 is door bestuur en directie vastgesteld en goedgekeurd door de MR. 9

8 4.2 Analyse van de financiële situatie Balans en kengetallen Balans Activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa - - Vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totale Activa waarvan gebouwen en terreinen Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva

9 Staat van baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overh.bijdragen en -subs Coll-,cursus-,les-en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten financiële baten financiële lasten 58 - Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewoon resultaat - - Netto resultaat

10 Kengetallen Kengetallen 1. Financiële kengetallen signalering kapitalisatiefactor 67% 61% 45% 50% solvabiliteit 1 < 30% 12% 31% 51% solvabiliteit 2 < 30% 15% 32% 52% liquiditeit (current ratio) < 1,0 0,47 0,67 1,20 weerstandsvermogen PO 5% - 20% -34% -11% 4% rentabiliteit 0,0% 7,5% 10,9% 16,0% 2. Exploitatiekengetallen benchmark personele lasten/totale baten 81,5% 67,7% 72,1% 69,9% materiële lasten/ rijksbijdragen 20,6% 28,7% 18,0% 15,0% Kengetallen en streefwaarden Het is wenselijk om bij het analyseren van kengetallen en streefwaarden waar mogelijk aansluiting te zoeken bij het toetsingskader en de uitgangspunten van het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don). Hierin wordt een helder kader aangereikt voor de beoordeling van het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen. Solvabiliteit (geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen) Hiermee wordt aangegeven in hoeverre de school de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, wordt er bij de bepaling van de liquiditeit uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balans. Een minimale streefwaarde zal liggen op 50 %, d.w.z. dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen 50/50 is. Het ministerie van OCW hanteert als solvabiliteit te weten eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door totaal vermogen (weergegeven als solvabiliteit 2). Door de PO-raad wordt echter geadviseerd om van solvabiliteit 1 uit te gaan. Over het algemeen geldt de volgende norm voor Solvabiliteit: 50 % - 70 % goed 30% - 50 % matig < 30 % slecht Liquiditeit (geeft aan in hoeverre op korte termijn, d.w.z. binnen 1 jaar, aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan en is de verhouding tussen de liquide middelen plus vorderingen (vlottende activa) en de kortlopende schulden). Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. De minimale streefwaarde ligt daarom op 1. Kapitalisatiefactor (Balanstotaal-gebouwen en terreinen) / totale baten Beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Weerstandsvermogen (Verhouding tussen algemene reserves en de baten). 12

11 De algemene reserves worden bepaald door het eigen vermogen te verminderen met de materiële vaste activa oftewel over welk deel van het vermogen kun je binnen een jaar beschikken. De materiële vaste activa is vermogen dat niet binnen een jaar vrij komt. Dit geeft een indicatie van het risicomanagement van de school oftewel de financiële veerkracht en continuïteit na het optreden van een normaal bedrijfsrisico. Te hoge reserves kan duiden op spaargedrag en te lage op onachtzaam financieel management. Wij streven ernaar dat niet teveel geld wordt onttrokken aan het primaire proces. Wij streven een, voor een éénpitter-school, algemeen gangbaar weerstandsvermogen na van ongeveer 15%. Andere vuistregels die in het onderwijs worden gehanteerd zijn: 3 keer het totale maandsalaris van het leerkrachtenteam 2 keer het maandbedrag van de rijksbaten Ernst & Young geeft in hun onderzoek onder pilotscholen (2004) een op hun ervaring in het onderwijs gestoelde ondergrens aan. Zij stellen dat een weerstandsvermogen van 5 % voor de sector Primair Onderwijs voldoende moet zijn. De bovengrens wordt gesteld op 15 %. Daarbij wordt uitgegaan van de bufferfunctie van reserves, zowel personele als materiële. De genoemde 5% vormt een minimum. Het weerstandsvermogen moet hoger dan 5 % zijn als: 1. Er geen of een slecht functionerende planning en control cyclus is; 2. Als er sprake is van een kleine school, waardoor er geen sprake kan zijn van interne risicospreiding; 3. Als het gevaar aanwezig is dat de rijksbekostiging terug loopt, bijvoorbeeld door dalende leerlingen aantallen; 4. Als de school afwijkt van de landelijk gemiddelde bekostigingsuitgangspunten; 5. De flexibiliteit van de kostenstructuur, zoals de personele mobiliteit: hoe vaster de kosten zijn hoe hoger het weerstandsvermogen; 6. Er sprake is van een risicosituatie per instelling. De algemene reserve dient als buffer voor financiële risico s en ter vrije bestemming door het bevoegde gezag. De algemene reserve kan bestaan uit rijksmiddelen en/of eigen middelen Op dit moment zijn er geen bestemmingsreserves. Verhouding tussen personele en materiële lasten Een handig hulpmiddel om te beoordelen of er verhoudingsgewijs t.o.v. andere scholen meer of minder aan personeel wordt uitgegeven. Een uitgave niet zijnde ten behoeve van personeel valt in de categorie materieel. Rentabiliteit De rentabiliteit is de verhouding tussen het resultaat ten opzichten van de totale baten Conclusie Vergeleken met de onder- en bovengrens zoals deze wordt voorgesteld in het rapport van de Commissie Don valt de solvabiliteit, de liquiditeit, de rentabiliteit en de kapitalisatiefactor van 2013 naar verwachting, rekening houdend met het feit dat we een startende school zijn, binnen de signaleringsgrens. Ze zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het weerstandsvermogen is fors verbeterd maar blijft een aandachtspunt Weliswaar wordt bij de berekening van het weerstandsvermogen verondersteld dat alleen eigen vermogen een rol speelt bij de afdekking van risico s, gezien het feit dat we een startende school zijn en het bestuur daarnaast niet de wens heeft 13

12 om gelden te lenen (al dan niet tijdelijk) ter afdekking van risico s, streeft het bestuur er naar om het weerstandvermogen verder te vergroten. De verbetering van de financiële ruimte en kengetallen is voor een deel voortgekomen uit een voorzichtige begroting en extra groeibekostiging door een hoger leerlingaantal dan begroot. Een forse verbetering is daarbij ontstaan doordat het ministerie van OCW op basis van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. De baten van het Herfstakkoord dienen volledig in de jaarrekening van 2013 te komen. Vooralsnog is daar nog geen koppeling voor besteding aan gegeven en is aangegeven dat de gelden zijn bedoeld ter behoud van werkgelegenheid in het primaire onderwijs. De baten uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn bedoeld voor bekostiging van jonge leerkrachten en het behouden van werkgelegenheid. De exacte hoogte van de bedragen vanuit het Herfstakkoord na 2014 en de voorwaarden en afspraken waaronder dit geld wordt toegekend aan schoolbesturen, worden pas in de loop van 2014 bekend. Gelet op deze onzekerheid adviseert de PO-Raad aan schoolbesturen om zorgvuldig te zijn met de (structurele) besteding van het geld dat is ontvangen, zolang er nog onduidelijkheid is over de exacte uitwerking van het Herfstakkoord en NOA en hoe deze uitwerking financieel uitpakt. Wij achten nog steeds onze reserves aan de lage kant gezien de risico s die wij als éénpitter lopen alsmede gezien de onduidelijkheden van mogelijke lasten die komen als voorwaarden van de (eenmalige) baten uit het Herfstakkoord en NOA. We willen d.m.v. een positieve begroting voor 2014 de kengetallen verder verbeteren. We verwachten dat in de komende jaren door de verwachte toeloop van leerlingen, groei van de school én het opbouwen van voldoende reserves de kengetallen zullen gaan voldoen aan de streefwaarden van de Commissie Don. Het bestuur is voornemens om, t.a.v. de onder- en bovengrenzen van de kengetallen te besluiten vooralsnog de streefwaarden aan te houden die het DUO/CFI hanteert. Ondanks dat de school nog niet zo lang bestaat kan aan het minimumvereiste van de meeste kengetallen worden voldaan, met de kanttekening dat niet duidelijk is welke eisen worden gesteld aan de besteding van de baten uit voornoemde akkoorden. Daarom streeft het bestuur er naar dat de exploitatie van tenminste één maand gegarandeerd moet zijn. 4.3 Analyse van het financieel resultaat Het totale resultaat over 2013 is positief. Een prima resultaat voor een startende school, wat bijdraagt aan het opbouwen van de benodigde reserves. Het is een verschil van ten opzichte van de begroting Dit heeft onder andere te maken met de sterke groei van het aantal leerlingen. Het resultaat wordt in belangrijke mate (positief) beïnvloed door de extra lumpsum die in december 2013 is ontvangen ( ) en de bekostiging jonge leerkrachten ( 3.171). Zonder deze extra baten zou het resultaat echter nog steeds positief bedragen. Voor 2013 was een positief resultaat begroot, mede in verband met het opbouwen van een gezonde financiële basis. Maar het resultaat over 2013 is nog veel positiever dan begroot, vooral vanwege veel extra baten: hogere groeibekostiging (personeel en materieel) en de extra bekostiging die in december is ontvangen n.a.v. het herfstakkoord/nationale onderwijsakkoord. 14

13 Korte toelichting op de exploitatie Baten De rijksbijdragen OCW wijken positief af door prijsaanpassingen in de bekostiging en hogere Groeibekostiging. Voorts is voor twee leerlingen een Leerling Gebonden Financiering extra ontvangen. In de positieve afwijking van de niet-geoormerkte subsidies zit de extra lumpsum en de bekostiging jonge leerkrachten. Ook de materiele bekostiging van OCW is hoger dan begroot vanwege een nabetaling uit 2011 en hogere groeibekostiging dan dat begroot was. Het personele resultaat wijkt positief af van de begroting (door hogere eenmalige baten) en het materiële resultaat is hoger dan begroot. De vrijval uit de 1e inrichtingsgelden is hoger dan begroot vanwege gedane investeringen in Onder de overige baten zijn vooral de baten voor medegebruik (verhuur diverse ruimtes) hoger inclusief een afdracht aan de gemeente. Lasten De kosten blijven in totaal binnen de begroting. Het grote aantal leerlingen zorgt echter ook voor meer uitgaven aan de materiële kant. Daarnaast kregen we voor vier leerlingen een Leerling Gebonden Financiering en voor schooljaar voor zes leerlingen terwijl voor vier leerlingen was begroot. De verhouding uitgaven personele lasten/materiële lasten is 72,01% / 18%. Meestal is deze verhouding bij onderwijsinstellingen 80% / 20%. De personele lasten hebben we bewust zo laag mogelijk proberen te houden, door o.a. inzet van LIO stagiaires om zo op de personeelskosten te besparen, reserves op te bouwen en zo min mogelijk financieel risico te lopen. De eigen loonkosten zijn 584 lager dan begroot, de kosten voor inhuur van extern personeel lager dan begroot. Door nascholing en inhuur van ondersteunend personeel is er meer besteed aan het integraal personeelsbeleid. In verband met de komende invoering van de Wet Passend Onderwijs is ervoor gekozen de onderwijsassistente geen bestuursbenoeming te geven, maar een Payrolcontract via Randstad. Dit, om geen verplichtingen aan te gaan, die met de invoering van het Passend Onderwijs wellicht niet meer betaald/nagekomen kunnen worden. De afschrijvingen zijn onder de begroting gebleven. Huisvesting: de kosten voor energie en klein onderhoud zijn lager dan begroot vanwege teruggaven van de energiemaatschappij. Daarnaast was begroot voor mogelijke kosten van een dependance die nog niet in 2013 is gekomen. De jaarlijkse kosten van ICT zijn hoger dan begroot en ook de kosten van meubilair is hoger. De hogere kosten worden veroorzaakt door de sterke groei van het aantal leerlingen 4.4 Treasury Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde liquiditeitsbeheer past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. Daarbuiten heeft de stichting geen vermogen belegd in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen. 15

14 4.5 Toekomstige financiële ontwikkelingen / continuïteitsparagraaf Om een gezonde financiële situatie te bewerkstellingen, hebben we een positieve begroting opgesteld. Hiermee hopen we onze reserves verder op te bouwen. Onderstaand zijn de begrotingen (staat van baten en lasten alsmede bijhorende balans) voor de jaren 2014, 2015 en 2016 opgenomen In het algemeen dient te worden opgemerkt dat voor de begroting gebruik is gemaakt van veronderstelde baten en lasten maar dat voor het jaar 2016 hiervan nog geen inschatting gemaakt kon worden. Ten tijde van het opmaken van de begroting was ook nog niet bekend dat er een wettelijke plicht zou komen om een meer jarenprognose op te stellen zodat voor toekomstige ontwikkelingen de begroting is ingeschat voor de jaren 2014 en 2015 en beperkt voor De begroting van 2016 is wel opgenomen gezien de (nieuwe) vereisten van overheidswege. Daarnaast is ten tijde van het opstellen van de begroting niet rekening gehouden met de eenmalige baten uit het Herfstakkoord en het NOA akkoord. Aangezien ook (nog) niet bekend is of deze baten in de toekomst nogmaals uitbetaald zullen worden en hoeveel dat zal zijn en voorts niet bekend is welk lasten er wellicht verplicht mee voldaan moeten worden, geeft de begroting in dat opzicht een beeld dat mogelijk in de toekomst anders zal blijken te zijn. Ten aanzien van de financiering is de verwachting dat de baten vooral zullen blijven bestaan uit Rijksbijdragen. Gezien het streven naar een verder professionalisering van het team, is tevens te verwachten dat de loonkosten zullen stijgen. Ook de directeur zal naar een andere schaal doorgroeien conform de geldende regels van de cao. Ten aanzien van de huisvestingskosten is de ontwikkeling niet gemakkelijk in te schatten, voor de achtergrond zie In dat kader is er ook voor het eigen vermogen en de voorzieningen nog niet goed in te schatten of deze voldoende zullen zijn. Voor de komende jaren worden de volgende kengetallen op het gebied van de personele bezetting verwacht teldatum 1 oktober directie 1,00 1,00 1,00 1,00 onderwijzend personeel 9,76 11,28 11,55 11,55 overige medewerkers 0,00 0,00 0,00 0,00 FTE totaal 10,76 12,28 12,55 12,55 totaal aantal leerlingen

15 De balans en staat van baten en lasten is voor de komende periode als volgt begroot Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overh.bijdragen en -subs Coll-,cursus-,les-en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten financiële baten financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewoon resultaat Netto resultaat Specifieke informatie voor meerjarenbalans Materiele Vaste Activa per Investeringen /- Afschrijvingen stand per Stand voorzieningen per Dotatie voorziening groot onderhoud /- Onttrekking voorziening groot onderhoud Dotatie voorziening jubilea /- Onttrekking voorziening jubilea Dotatie voorziening overig /- Onttrekking voorziening overig stand per

16 1. Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totale Activa waarvan gebouwen en terreinen Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva Onder de navolgende paragrafen worden verdere te verwachten ontwikkelingen geschetst die zijn weerslag zullen hebben op de begroting voor de komende jaren Invoering Passend Onderwijs De zogenaamde rugzak /LGF gelden zullen per 1 augustus 2014 niet meer naar de scholen gaan, maar rechtstreeks naar het samenwerkingsverband. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken, dat de gelden van de rugzakken waarvoor de indicatie nog doorloopt na , zullen worden overgemaakt vanuit het samenwerkingsverband naar de betreffende scholen. Voor nieuwe ondersteuningsaanvragen kan een onderwijsarrangement worden aangevraagd. In voorjaar 2014 zal bekend worden om hoeveel geld of inzet dit zal gaan per aanvraag. Scholen kunnen kiezen voor een geldbedrag om eigen personeel hiervoor in te zetten, of voor inzet van personeel vanuit Sine limite Functiemix Het verplichte percentage LB-functies is dit jaar niet geheel bereikt. 2 Leerkrachten hebben een LB functie. In 2014 zullen er, gezien de groei van de school en het team, nog twee collega s in een LBfunctie worden benoemd. Hier zal voorafgaand een sollicitatieprocedure worden gestart. In de toekomst zal 42 % van het personeel moeten doorgroeien naar een LB functie Huisvesting De gemeente Deventer heeft onze school gehuisvest in een semi-permanent schoolgebouw in de wijk Keizerslanden, aan de westkant van Deventer. Het is een prima gebouw voor een startende school: modern, fris en ruim. Het beschikt over 9 gewone lokalen en 1 klein lokaal van 25m2, diverse nevenruimtes en een grote centrale hal, annex speelzaal. Achter de school ligt een grote omheinde 18

17 speelplaats voor de leerlingen. Het gebouw is qua vierkante meters berekend op 175 leerlingen, maar kan eventueel leerlingen huisvesten, waarbij men dan wel met ruimtegebrek te maken krijgt. Dit ruimte gebrek is gaan spelen sinds augustus 2013, toen al 193 leerlingen de school bezochten. Met 202 leerlingen en 10 groepen per 1 januari 2014 zit het gebouw echt vol. Voor 1 februari 2013 is derhalve bij de gemeente een aanvraag ingediend voor nieuwe en grotere permanente huisvesting. Deze is afgewezen met als reden te vroeg ingediend. Bij de start van onze school in 2011 heeft de gemeente aangegeven dat zij wil afwachten of onze school de oprichtingsnorm van 208 leerlingen op de teldatum van haalt en dan wil kijken naar een blijvende passende oplossing qua huisvesting van de school. Echter, de oprichtingsnorm van onze school halen wij reeds in maart 2014, hiermee is ons bestaansrecht bewezen en gezien de leerling prognoses voor de komende jaren (10-20 jaar) verzekerd. We hebben dan ook bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van permanente huisvesting. Deze procedure loopt nog. Voor 1 februari 2014 zullen we opnieuw een aanvraag voor een permanente locatie indienen. In het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs van de Gemeente Deventer staat beschreven dat onze school geen nieuwbouw zal krijgen. Er wordt afgewacht, gezien de huidige krimp van het aantal leerlingen in Deventer, welke scholen op termijn in Deventer zullen fuseren, waardoor deze gebouwen vrij zullen komen. In Deventer staan nu al in totaal (op papier) 100 lokalen leeg. Voor uitbreiding met twee lokalen per januari 2014 heeft de Gemeente ons verwezen naar een school binnen een straal van 2 km. Volgens de gemeentelijke verordening voldoen zij hiermee aan hun plicht. In het voorjaar en zomer van 2013 zijn diverse locaties besproken, onderzocht en vervolgens weer afgevallen. Pas in oktober werd ons een definitieve plek voor een dislocatie toegewezen en ruimte gevorderd bij een collega school op circa 1 km afstand van onze school. De tijd om deze lokalen in gebruik te nemen per 1 januari 2014 was qua voorbereiding te kort. Daarnaast lagen de lokalen ongunstig verspreid door de school. Naar verwachting zullen we m.i.v. schooljaar wel gebruik gaan maken van deze dislocatie. We verwachten dat we dan gebruik kunnen maken van aansluitende ruimtes cq. een aparte unit. Echter, voor een jonge school in opbouw is dit geen wenselijke situatie, we zijn dan ook met de Gemeente en de diverse schoolbesturen in overleg of er geen andere oplossing mogelijk is, nl. een groter gebouw waar we met de hele school de komende jaren inpassen. Er is een goede samenwerking met de andere schoolbesturen. Ook zij zijn van mening dat een dislocatie voor onze school niet wenselijk is. Zij zijn bereid te kijken naar een integraal scholenplan voor de scholen in Deventer, om te komen tot goede huisvesting van de twee nieuwe scholen (de islamitische basis school en wij) en te kleine scholen mogelijk te fuseren of op te heffen. Vooralsnog (maart 2014) is nog niet bekend of dit op korte termijn gaat lukken en gaan we ervan uit dat we in augustus 2014 een dislocatie krijgen. De inrichtingskosten komen op rekening van de Gemeente. Voor de dislocatie hebben we extra inzet van personeel begroot Overheveling gelden onderhoud buitenkant en uitname gemeentefonds. Pet 1 januari 2015 zullen de gelden voor onderhoud buitenkant schoolgebouw rechtstreeks aan de scholen worden uitgekeerd, ipv aan de gemeente. We zullen dus in de toekomst plannen gaan opstellen voor dit onderhoud. Momenteel is nog niet te overzien hoe een en ander zal gaan uitwerken, mede omdat een definitieve locatie van onze school en staat van onderhoud nog niet bekend is. Aan het huidige gebouw hebben we bijna geen onderhoudslasten. De Gemeente Deventer heeft geprobeerd de schoolbesturen in Deventer zover te krijgen, dat de scholen deze gelden per januari 2015 weer overhevelen naar de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente deze gelden ook gebruikt voor investeringen in nieuwbouw en renovaties. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met een uitname uit het gemeentefonds van 256 miljoen. 19

18 De schoolbesturen hebben, mede op advies van de POraad, geweigerd om tot deze regeling over te gaan. De gemeente heeft derhalve in november 2013 besloten alle renovatieprojecten en nieuwbouw projecten on hold te zetten. Het Integraal Huisvestingsplan is hiermee op losse schroeven te komen staan. Deze ontwikkeling is wellicht ook nadelig voor nieuwbouw van onze school. Onbekend is momenteel hoelang deze situatie van on hold staan gaat duren, diverse schoolbesturen zijn bezig met het opstellen van bezwaarschriften over het niet doorgaan van reeds door de gemeente goedgekeurde projecten Nationaal Onderwijsakkoord In december is er vrij onverwacht als resultaat van het Nationaal Onderwijsakkoord aan extra gelden binnengekomen: 7.610,40 bijzondere bekostiging jonge leerkrachten PO ,60 bijzondere en aanvullende bekostiging 2013 Verwacht wordt, dat er de komende jaren nog meer geld voor o.a. inzet ondersteunend personeel richting de scholen komt. Ook hierop zullen we in de toekomst beleid gaan ontwikkelen Huur aan derden Op zondag wordt de school verhuurd aan twee verschillende kerken, een s morgens, een s middags. Eén lokaal werd permanent verhuurd aan Christelijk Kinderopvang IKKE, zij verzorgen voor ons de buitenschoolse opvang. Daarnaast is de centrale hal nog incidenteel gehuurd door derden. Voor de periode januari-december 2013 is aan huurgelden 7.151,60 ontvangen. Het totaal bedrag voor ontvangen huur in 2013 was groter dan begroot, doordat er meer huuraanvraag was dan verwacht. Onzeker is of we in een ander gebouw nog steeds deze inkomsten zullen blijven ontvangen. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 5.1 Organisatie Algemeen De enorm snelle groei van het aantal leerlingen en daarmee ook het aantal personeelsleden, legt een behoorlijke druk bij bestuur, directie, team en management. Zie verder bij 5.3 personeel. Ondanks de problemen die we daardoor soms ervaren, zijn we bovenal dankbaar dat onze school zo explosief groeit en duidelijk voorziet in de behoefte van ouders aan Bijbelgetrouw onderwijs. Er is een positieve sfeer op school, de relaties binnen team, leerlingen en met de ouders zijn erg prettig en laagdrempelig. We staan binnen Deventer bekend als een zeer positieve en goede school. We hebben een zeer betrokken bestuur en MR, veel beleidskundige zaken zijn inmiddels goed geregeld en neergezet binnen de organisatie. Strategisch beleidsplan Het eerste strategisch beleidsplan dateert vanaf de oprichting van de school en gaat over de periode Eind 2013 is een proces in gang gezet om tot een nieuw strategische beleidsplan te komen voor de jaren In 2013 is begonnen met een eerste analyse van mogelijke sterke en zwakke punten alsmede kansen en bedreigingen. Het doel is om medio 2014 het nieuwe strategische beleidsplan gereed te hebben Medezeggenschapsraad In oktober 2013 is i.v.m. de groei van de school de MR uitgebreid van 4 naar 6 leden. 20

19 Twee maal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met MR en directeur. De te behandelen onderwerpen worden in gezamenlijk overleg gekozen. In de MR hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. In 2013 zijn er vooral weer veel beleidsdocumenten door de MR behandeld. De MR is actief en betrokken en brengt dikwijls ook verbeterpunten van de school naar voren. 5.2 Samenwerking Buitenschoolse opvang Met de Christelijk Kinderopvang IKKE, hebben we als school een gebruiksovereenkomst afgesloten, waarmee we als school de wettelijk verplichte buitenschoolse opvang geregeld hebben. IKKE heeft tot december 2013 een leegstaand lokaal ter beschikking gekregen. Vanaf is dit lokaal echter nodig voor een reguliere groep en heeft de BSO een plek gekregen in de hal. De opvang is vanaf 7.00 uur tot begin schooltijd en na schooltijd tot uur geopend. PEON / EDO Onze school is aangesloten bij het landelijke Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). Binnen dit platform is er voor besturen ruimte om samen te werken op diverse onderdelen. Binnen het PEON is de website ontworpen en wordt getracht lokale ontwikkelingen te ondersteunen en te verbinden met andere initiatieven in het land. De directies van de evangelische scholen ontmoeten elkaar tweemaandelijks in het Evangelisch Directie Overleg (EDO). Binnen dit orgaan worden praktische en inhoudelijke zaken op schoolniveau met elkaar gedeeld. BOD: Bovenschools Overleg Deventer-directeuren en overleg met Gemeente Twee maandelijks heeft de directeur overleg met het BOD. Doel van dit overleg is naast collegiale consultatie en samenwerking, vooral zaken op politiek of gemeentelijk belang samen te bespreken en tot overeenstemming te komen. In 2013 heeft het onderwerp Passend onderwijs hoog op de agenda gestaan. Tevens is er diezelfde dag overleg met het BOVOD, Bovenschools Overleg Voortgezet Onderwijs Deventer-directeuren. Een overleg met BOD en directie van het voortgezet onderwijs om te komen tot en/of afspraken te maken voor een soepele overgang/samenwerking van BAO naar VO. Veel besproken onderwerpen worden s avonds weer vastgelegd in het LEA: Lokaal Educatieve Agenda, een overleg met de wethouder van onderwijs en gemeente ambtenaren. 1x Per jaar, tijdens de gemeentelijke Onderwijsdag, trekken we een dag lang op met de Gemeenteraad om hen zo een blik in de onderwijs keuken te geven, voor ons belangrijke issues aan de orde te stellen en de contacten te versterken. Samenwerkingsverband Sine Limite Het samenwerkingsverband waar wij als Stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o., deel van uitmaken heet Sine Limite. Sine Limite is een interzuilair samenwerkingsverband van de tien schoolbesturen primair onderwijs die er binnen Deventer zijn. Zij beheren in totaal 39 relatief autonome scholen binnen Deventer. Daarnaast zijn er nog 4 scholen voor speciaal onderwijs die deel uitmaken van Sine limite. De missie van Sine Limite is als volgt omschreven: Het samenwerkingsverband richt zich in haar structuur en activiteiten op het ontwikkelingsproces van kinderen en van de scholen, zodat de basisschool voor alle kinderen de omgeving is, waarbinnen zij tot optimale ontplooiing komen. Het samenwerkingsverband streeft naar een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen waardoor het self-supporting is. 21

20 Jaarlijks wordt een zorgplan gemaakt waarin de stand van zaken van het meerjarenbeleid weergegeven wordt. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan de (G)MR-en van de aangesloten schoolbesturen en scholen en in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bestuurlijke inrichting van Sine Limite: De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan en belast met het toezicht op, de advisering van en richting geven aan het bestuur en de algemeen directeur en de verantwoording aan de Rijksoverheid. De ALV bestaat uit acht leden, de deelnemende rechtspersonen (schoolbesturen), waaronder de directeur van ebs de Olijfboom. Er zijn jaarlijks 2 á 3 bijeenkomsten van de ALV. Belangrijke besluiten zijn het vaststellen van het zorgplan en het financieel jaarverslag. Vanuit de ALV zijn vier leden benoemd in het Bestuur. Het Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de leiding van Sine Limite. De algemeen directeur van Sine Limite valt onder het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Sine Limite en is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. 4x per jaar heeft zij hierover overleg met de Stuurgroep, waarin directeuren van de aangesloten basisscholen vertegenwoordigd zijn. De algemeen directeur stuurt het zorgteam aan. Dit team bestaat uit GZ-psychologen, orthopedagogen, een speltherapeut, (psycho)diagnostisch medewerkers en dyslexie-, gedrag- en rekenspecialisten. Zij adviseren en ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Passend Onderwijs De voorbereiding op Passend Onderwijs is door Sine Limite goed aangestuurd en vormgegeven. We kunnen stellen dat we hierin, landelijk gezien, in Deventer voorop lopen. De financiële consequenties van de invoering van de Wet Passend onderwijs, zijn in 2013 besproken en vastgelegd in het beleidsdocument Samen()scholen in onderwijszorg. Inhoudelijk is de vormgeving van het passend onderwijs beschreven in het Ondersteuningsplan. Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Dit plan is in concept gereed gekomen in december In 2014 zal de ingestelde Ondersteuningsplanraad (OPR) deze bespreken en naar verwachting goedkeuren. Het Ondersteuningsplan beschrijft wat ons samenwerkingsverband doet en nog wil doen om Passend onderwijs verder te optimaliseren en duurzaam te verankeren in ons onderwijs. Passend onderwijs begint en eindigt bij de onderwijsbehoeften van het kind. De onderwijsbehoefte van het kind vormt het hart van ons onderwijs. Wij willen anders kijken naar kinderen: niet van uit de problemen en tekortkomingen maar vanuit hun mogelijkheden. Voor ons betekent Passend onderwijs dat we voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We streven ernaar dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. Het ondersteuningsplan is geschreven voor alle kinderen, hun klas, hun ouders, leerkrachten én andere mensen rondom hen, zodat zij later met een koffer vol zelfvertrouwen en plannen de school verlaten. In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband Sine Limite vast op welke manier Passend onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Deventer gerealiseerd wordt. In het ondersteuningsplan is opgenomen: het niveau van basisondersteuning; de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs; de procedure en beleid voor terugplaatsing en overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit speciaal (basis) onderwijs. het verdelen van het budget voor extra ondersteuning; 22

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie