Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal"

Transcriptie

1 Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mevr. M. Baurdoux BECO Groep BECO Groep Vestiging Amsterdam, Versie februari 2006

2 INHOUD 1 INLEIDING STAND VAN ZAKEN RESULTATEN PER DOELGROEP DEpotentieel Gemeentelijk Vastgoed DEpotentieel Sport en Recreatie DEpotentieel Volkshuisvesting DEpotentieel Onderwijs (basisscholen, VO, MBO, HBO, WO) DEpotentieel Zorgsector (verzorgings/verpleegtehuizen, ziekenhuizen) DEpotentieel Infrastructuur DEpotentieel Bedrijven en Kantoren DEpotentieel Agrarische sector DEpotentieel Bioenergie DEpotentieel Grootschalige Windenergie DEpotentieel Kleinschalige / gebouwgebonden Windenergie CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Huidige stand van zaken en het potentieel aan duurzame energie Beoordeling kansrijkheid geïnventariseerd DEpotentieel Afbakening te onderzoeken doelgroepen/opties tijdens de marktverkenning Vervolgstappen ten behoeve van de Marktverkenning...39 BIJLAGE 1... DETAILS GEMEENTE BLOEMENDAAL..1 BIJLAGE 2...UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEREKENING VAN HET DE POTENTIEEL..5 BIJLAGE 3...KANSRIJKHEIDSSCORES/CRITERIA..5 BIJLAGE 4... OVERZICHT POTENTIEEL DUURZAME ENERGIE..7 BECO Groep

3 1 INLEIDING De gemeente Bloemendaal heeft in 2004 een gemeentelijk klimaatsbeleidsplan opgesteld. Het klimaatsbeleidsplan bevat een aantal projecten gericht op duurzame energie. Hieronder valt ook het uitvoeren van een Duurzame Energie scan met daaropvolgend een marktverkenning ten aanzien van enkele van de gevonden duurzame energie mogelijkheden. Niet alleen de gemeente Bloemendaal wil nader invulling geven aan de toepassing van duurzame energie en de inhoud van het klimaatbeleid. In de vorm van een regionale DEscan wil de Milieudienst IJmond nader invulling geven aan de toepassing van duurzame energie en de inhoud van het klimaatbeleid binnen de regio. De Milieudienst behartigt hierin de belangen voor gemeenten in de regio IJmond en ZuidKennemerland, waaronder de gemeente Bloemendaal. De door SenterNovem ontwikkelde Duurzame Energiescan Gemeenten is toegepast bij 4 gemeenten in de regio IJmond: Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen en bij 3 gemeenten in de regio Zuid Kennemerland: Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Met als doel te bepalen wat het potentieel voor Duurzame Energie is en wat de haalbaarheid is. Een regionale aanpak van de DEscans levert synergievoordeel ten opzichte van de uitvoer van afzonderlijke DEscans Gemeenten. Zo hoeft maar één keer de informatie verzameld te worden die relevant is voor alle gemeenten (biomassa en windenergie), kan schaalgrootte gerealiseerd worden (biomassastromen), waardoor duurzame energieopwekking mogelijk eerder interessant wordt en hebben de gemeenten de kans om met elkaar ervaringen uit te wisselen. In het kader van dit project is voor elke gemeente afzonderlijk een rapportage met de lokale kansen voor duurzame energieopwekking opgesteld. Daarnaast zal een regionaal document worden opgesteld met aandacht voor collectieve kansen. Deze rapportage presenteert de resultaten van de inventarisatiefase van de Duurzame Energiescan bij de gemeente Bloemendaal. De rapportage biedt: inzicht in het theoretisch duurzame energie potentieel per doelgroep (gebouwgebonden); inzicht in het theoretisch potentieel per duurzame energieoptie (niet gebouwgebonden). Werkwijze DEscan Met de DEscan Gemeenten heeft gemeente Bloemendaal, in april tot augustus 2005, per doelgroep gegevens verzameld om het theoretisch duurzame energiepotentieel in de gemeente vast te kunnen stellen. De volgende gebouwgebonden (doelgroepen) en niet gebouwgebonden opties zijn gedefinieerd: Gebouwgebonden opties gemeente vastgoed onderwijs volkshuisvesting zorgsector bedrijven en kantoren sport en recreatie infrastructuur agrarische sector BECO Groep 1

4 kleinschalige/gebouwgebonden windenergie Nietgebouwgebonden opties windenergie bioenergie aardwarmte waterkracht Als we ook de gebouwgebonden opties vertalen in duurzame energie varianten, dan is voor de volgende duurzame energie opties het theoretische potentieel vanuit de gemeente Bloemendaal vastgesteld: thermische zonneenergie (zonnecollectoren/zonneboilers); fotovoltaïsche zonneenergie (PVpanelen); warmtepompen; bioenergie (biomassa, stortgas, biogas); energieopslag; windenergie; Voor de nietgebouwgebonden opties is veelal regionale afstemming noodzakelijk met omringende gemeenten en de provincie. De nietgebouwgebonden opties waterkracht en aardwarmte vallen buiten de reikwijdte van de DEscan, onderstaand wordt uitgelegd waarom. Waterkracht Omdat Nederland een vlak land is, is er weinig verval en dus weinig potentieel voor grootschalige waterkracht [Grootschalige waterkracht in Nederland, Novem 1996]. Novem heeft het potentieel aan waterkracht energie in Nederland uitgebreid in kaart gebracht. Dit potentieel is allemaal technisch exploiteerbaar (geschat op hooguit 100MW) en dat is op haar beurt weer niet allemaal economisch haalbaar (geschat op 15MW). Momenteel is 37,6 MW gerealiseerd door middel van waterkracht met een gemiddelde productie van in totaal circa 100 GWh per jaar. Technischeconomisch potentieel geschikte locaties die in aanmerking komen voor realisatie zijn in Borgharen, Born, Maasbracht, Roermond, Belfeld, Sambeek en Grave. In de DEScan Gemeenten wordt aangesloten bij deze studie. Daarnaast is lokaal op sommige plaatsen potentieel aanwezig voor kleine waterkrachtcentrales bij stuwen en sluisjes. De kleine waterkrachtcentrales zijn veelal (net) niet financieel haalbaar, maar kunnen wel een voorbeeldfunctie vervullen. Alleen in de door Novem genoemde gemeenten is potentieel voor grootschalige waterkracht. Vandaar dat dit onderwerp in deze duurzame energiescan voor de gemeente Bloemendaal niet besproken is. Aardwarmte Ten aanzien van aardwarmte bestaat in Nederland nagenoeg geen praktijkervaring. In de huidige budgetten van het Ministerie van Economische Zaken, zijn alleen middelen

5 gereserveerd voor een onderzoeksprogramma. Denkbaar is dat dit programma later zal leiden tot proefprojecten, waarbij met name gedacht moet worden aan glastuinbouw of in de gebouwde omgeving. De toepassing van grondbuizen is een uitontwikkelde techniek die in de agrarische sector toegepast kan worden voor het verwarmen/koelen van stallen. De betreffende agrariërs kunnen er zonodig op worden gewezen bij de bouw van stallen (bouwaanvraag). Dit kan overal in Nederland worden toegepast. Een gemeente kan zich aanmelden voor een proefproject voor andere toepassing van aardwarmte dan grondbuizen. Over het algemeen brengt de toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen (LTsystemen) de toekomstige toepassing van aardwarmte dichterbij. De gemeente kan de toepassing van LTsystemen bevorderen in de gebouwde omgeving (nieuwbouw). Opbouw rapportage Deze rapportage beschrijft de resultaten van de inventarisatiefase van de DEscan Gemeenten in de gemeente Bloemendaal. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige stand van zaken ten aanzien van Duurzame Energie in de gemeente Bloemendaal. Hoofdstuk 3 is een beschrijvend hoofdstuk, de volgende onderwerpen worden per doelgroep beschreven: het totale theoretische DEpotentieel van de gemeente uitgesplitst naar duurzame energieoptie; het totale theoretische DEpotentieel per doelgroep. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies op basis van het geïnventariseerde potentieel in de gemeente Bloemendaal. Aan de hand van deze conclusies zijn aanbevelingen gedaan aan de gemeente Bloemendaal om een selectie te maken uit de doelgroepen / duurzame energieopties die tijdens de marktverkenning nader kunnen worden beschouwd. In overleg met de gemeente Bloemendaal zal een definitieve keuze worden gemaakt tijdens de presentatie van de resultaten uit deze inventarisatie. Met u zal worden nagegaan welke marktpartijen benaderd worden voor de marktverkenning. De marktverkenning is bedoeld om te bepalen welke partijen een rol kunnen spelen bij de realisatie van duurzame energie in de gemeente Bloemendaal en op welke wijze zij hieraan kunnen bijdragen. In bijlage 1 zijn vanuit de inventarisatie detailgegevens van de gemeente Bloemendaal weergegeven. Bijlage 2 geeft de uitgangspunten bij de berekening van het DE potentieel aan, in bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de waarden die zijn gehanteerd bij de kansrijkheidsscore ( 4.2). In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de verdeling van het potentieel naar doelgroepen en opties waarbij tevens is weergeven of dit potentieel in de bestaande of in de nieuwbouw aanwezig is.

6 2 STAND VAN ZAKEN In mei 2004 is het opgestelde klimaatsbeleidsplan goedgekeurd door het college. Het klimaatsbeleidsplan bevat 13 projecten waaronder een aantal gericht op duurzame energie. Hieronder valt onder andere de taakstelling om minimaal 2 randvoorwaarden voor het verbeteren van de toepassing van duurzame energiebronnen te realiseren. Een andere taakstelling gericht op uitbreidingsplannen is om bij nieuwbouw minimaal 70% zongericht te verkavelen. Eén project is al gerealiseerd: de gemeente koopt al sinds begin % duurzame energie in. Alle gemeentelijke energiebehoeften, waaronder zowel de gemeentelijke gebouwen als de openbare verlichting en dergelijke vallen, maken dus gebruik van 1000% duurzame energie. Er hebben vanuit de gemeente nog geen activiteiten plaatsgevonden om duurzame energiebronnen te realiseren of om het gebruik te bevorderen. De focus in het verleden was meer gericht op energiebesparing. In figuur 2.1 is een globale inschatting weergegeven van de hoeveelheid duurzame energie die gemeente Bloemendaal reeds opwekt. Dit wordt gerealiseerd door de energie die uit huishoudelijk afval wordt opgewekt in verbrandingsovens. Deze fractie mag als groen in deze methodiek worden aangemerkt. Figuur 2.1 Inschatting reeds opgewekte Duurzame Energie (in GJ/jaar) Energieopbrengst per jaar in GJ # huishoudens Raming energieopbrengst (GJ/Jaar) Aantal huishoudens dat van energie voorzien kan w orden 0 De gemeente Bloemendaal heeft circa inwoners en een woningenbestand van woningen. Het gemiddelde huishouden verbruikt jaarlijks 92 GJ aan energie (gemiddelde landelijk verbruik per huishouden). Het totale energieverbruik binnen de gemeente Bloemendaal door huishoudens bedraagt circa GJ per jaar (6.923 woningen x 92 GJ). Uit kentallen blijkt dat

7 huishoudens verantwoordelijk zijn voor 15% van het totale energieverbruik binnen een gemeente. 1 De overige 85% komt voor rekening van de bedrijvigheid (kleinschalige industrie, maar ook horeca e.d.) en infrastructurele voorzieningen. Dit is echter een landelijk kengetal en omdat Bloemendaal zich kenmerkt door relatief weinig (industriële) bedrijfsactiviteiten ligt de verhouding iets anders. Voor Bloemendaal ligt de verdeling meer in de richting van 40% van het totale energieverbruik veroorzaakt door huishoudens en 60% veroorzaakt door kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Dit houdt in dat het totale energieverbruik in de gemeente Bloemendaal ongeveer TJ per jaar bedraagt. De Nederlandse overheid heeft de volgende doelen gesteld: o Het aandeel duurzame energie in de totale energievoorziening moet in 2010 liggen op 5% en in 2020 op 10%; o Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit moet in 2005 liggen op 6 procent en in 2010 op 9 procent. (bron: SenterNovem.nl) De huidige hoeveelheid opgewekte DE binnen de gemeente Bloemendaal dekt een aandeel van 0,71% van het totale energieverbruik binnen de gemeente. Hiermee is de gemeente nog ver verwijderd van de doelstelling in Gebaseerd op landelijke kentallen 15% van het energieverbruik van een gemeente wordt gemiddeld gezien door huishoudens veroorzaakt terwijl de overige 85% voor rekening komt van bedrijven. Dit is een landelijk kengetal. Omdat Bloemendaal zich kenmerkt door relatief weinig (industriële) bedrijfsactiviteiten kan de verhouding iets anders liggen, nadere uitspraken zijn hierover niet te doen, waardoor wij ons op meer algemene getallen hebben moeten baseren.

8 3 RESULTATEN PER DOELGROEP 3.1 DEpotentieel Gemeentelijk Vastgoed Het potentieel aan Duurzame Energie dat het Gemeentelijk Vastgoed kan bijdragen is 760 GJ (ter vergelijk: energie voor circa 8 huishoudens). In figuur is weergegeven welke bijdrage de verschillende subcategorieën kunnen leveren binnen de doelgroep Gemeentelijk Vastgoed. Figuur Aandeel subcategorieën (in GJ/jaar) Gemeentehuis 17 3 Bibliotheken Werven 413 Overige gebouw en In figuur is weergegeven wat de onderverdeling is van het theoretische DEpotentieel per optie (zonpv en warmtepompen) bij zowel nieuwe en bestaande gemeentelijke gebouwen. De optie voor gebouwgebonden windenergie is niet in de resultaten van de doelgroep verwerkt, maar wordt als aparte optie behandeld. Warmtepompen zijn alleen van toepassing bij nieuwbouwplannen. Figuur DE Potentieel Gemeentelijk Vastgoed (in GJ/jaar) ZonPV 760 Warmtepompen Score Nieuw bouw in GJ Score Bestaande bouw in GJ Plannen en Ontwikkelingen Er zijn momenteel geen belangrijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke vastgoed. Er loopt weliswaar een discussie over het samenvoegen van het Gemeentehuis aan de Bloemendaalse weg en de Gemeentewerf aan de Brouwerskolkweg, op één unilocatie. Deze discussie is echter al sinds 1995 in gang. Grootschalige renovatie van deze twee locaties is dan ook op korte termijn niet te verwachten. Beide gebouwen voldoen echter niet aan de huidige eisen voor een gebruikersvergunning. In dit verband zal dan ook dit jaar nog de elektra, brandvluchtwegen brandwerendheid en dergelijke aangepast worden om deze minimaal op het wettelijke vereiste niveau te brengen. Duurzame energietoepassingsmogelijkheden en Vervolgacties Voor het bestaande gemeentelijk vastgoed kan gekeken worden naar de toepassing van PVpanelen en/of de plaatsing van een gebouwgebonden windmolen.

9 Hoewel het potentieel bij het gemeentelijk vastgoed niet zo hoog ligt, is duurzame energie in de eigen gebouwen wel relatief eenvoudig te realiseren, je hebt tenslotte geen partners nodig. Daarnaast geeft de gemeente hiermee invulling aan haar voorbeeld functie. Dat kan de meerprijs van PVpanelen rechtvaardigen. Naast het gemeentehuis en de gemeentewerf beschikt de gemeente Bloemendaal ook nog over een relatief nieuw dorpshuis (bouw 2000). Voor het berekenen van het DEpotentieel is ook de muziekschool bij het gemeentelijk vastgoed geteld. Beide gebouwen hebben relatief weinig dakoppervlak vergeleken met het gemeentehuis en de gemeentewerf en bieden daardoor geringe kansen voor het realiseren van DEpotentieel op basis van ZonPV. Energy Performance of Buildings Directive Per 4 januari 2006 wordt in Europa de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van kracht. Deze Europese directive beoogt dat alle utiliteitsgebouwen worden voorzien van een energiecertificaat. Dit energiecertificaat geeft de mate de doelgroep Sport en Recreatie. Figuur Aandeel subcategorieën (in GJ/jaar) Interessante partijen voor realisatie: de gemeente; energie maatschappij; lokale leveranciers/installateurs van zonnepanelen. 3.2 DEpotentieel Sport en Recreatie Het potentieel aan duurzame energie dat het thema Sport en Recreatie kan bijdragen is 308 GJ (ter vergelijk: energie voor circa 3 huishoudens). In figuur is weergegeven welke bijdrage de verschillende subcategorieën kunnen leveren binnen Sportaccomodaties Zw embaden (openlucht) 308 Zw embaden (Overdekt & Combi) In figuur is weergegeven wat de onderverdeling is van het theoretische potentieel per DEoptie bij zowel nieuwe als bestaande Sport en Recreatie gebouwen.

10 Figuur DEpotentieel Sport & Recreatie (per optie/nieuwbestaand) (in GJ/jaar) Warmtepompen Zonneboilers Score Nieuw bouw in GJ Score Bestaande bouw in GJ Zon pv Plannen en Ontwikkelingen De kansen voor toepassing van duurzame energie binnen de Sector Sport en Recreatie is beperkt. De Gemeente Bloemendaal beschikt over slechts één echte sporthal, de Tetterodehal. Overige sportgebouwen zijn een sportschool (met fitnes en aerobicruimte en een klein zwembad) en een paar kleedruimtes bij sportvelden. Geen van deze locaties zijn in het beheer van de Gemeente, ook de Tetterodehal niet. In de binnen en buitensport faciliteiten wordt het energieverbruik voornamelijk veroorzaakt door de vraag naar warm water van douches en door de verlichting. Zonneboilers en PVpanelen zijn de vormen van duurzame energie die bij deze faciliteiten kunnen worden toegepast. Duurzame energietoepassingsmogelijkheden en Vervolgacties De Tetterodehal heeft echter voor een groot deel bolle daken, waardoor het beschikbare oppervlak voor de toepassing van zowel zonneboilers als PVpanelen beperkt wordt. Het Tetterodecomplex bestaat in feite uit 2 hallen met ieder een boldak waarvan de ene helft op het Zuidwesten en de ander helft op het Noordoosten ligt. Slechts de op de ZuidWestzijde gelegen helften komen in aanmerking voor de plaatsing van PVpanelen of zonneboilers. Beide hallen worden verbonden door een middengedeelte met een plat dak. Ook hier geldt weer dat slechts de helft beschikbaar is voor de eerder genoemde DEopties, ditmaal in verband met de schaduw van de bolle daken van de hallen. Voor de berekening van het DEpotentieel is daarom uitgegaan van de helft (1.873 m 2 ) van het totale dakoppervlak van de Tetterodehal (3.745m 2 ). Voor deze faciliteiten worden in de komende jaren geen ingrijpende renovaties verwacht. Het energiegebruik bij de zwembaden wordt onder andere bepaald door de vraag naar warm water van douches of zwembadverwarming. Zonneboilers en warmtepompen zijn dan de meest logische vorm van duurzame energie. Warmtepompen zijn echter meestal niet haalbaar voor bestaande zwembaden of er moeten ingrijpende renovaties aankomen. De Gemeente Bloemendaal beschikt niet over een openbaar zwembad, en heeft geen plannen voor de nieuwbouw van een zwembad. Wel heeft Bloemendaal meer particuliere zwembaden binnen de gemeentegrenzen dan de gemiddelde gemeente. Waarschijnlijk zijn bij deze particuliere zwembaden geen warmtelevering of WKK toegepast. Wellicht zijn er wel zonnecollectoren toegepast, maar of en om hoe veel zonnecollectoren het dan gaat is niet bekend. Renovatie plannen van de zwembaden zijn veelal niet bekend bij de Gemeente. Gezien ook het aantal zwembaden niet bekend, zijn deze niet meegenomen in de berekening van het potentieel aan Duurzame Energie.

11 Toch is er naar verwachting een behoorlijk potentieel dat via de toepassing van zonnecollectoren gerealiseerd kan worden. De gemeente kan proberen om de particuliere zwembadeigenaren te stimuleren Duurzame Energie toe te passen. Dit kan onder andere via het verspreiden van informatie en door het aanbieden van subsidies. In het kader van project 8 uit het Plan van aanpak Klimaatbeleid, heeft de gemeente Bloemendaal al plannen om een actie zonnepanelen/zonneboiler op te zetten. Eveneens als onderdeel van project 8 wordt een checklist gemaakt met het doel deze als informatiebron te verspreiden. De checklist zal informatie bevatten over bijvoorbeeld wat een geschikt dak is voor zonnepanelen en zonnecollectoren, welke installateurs ervaring hebben, aan welke regels voldaan moet worden en welke kosten men kan verwachten. Het informatiemateriaal zou eveneens voorlichting kunnen geven over de mogelijkheden en voordelen van het toepassen van duurzame energie (zonnecollectoren) bij een particulier zwembad. Interessante partijen bij realisatie: de gemeente energiemaatschappij eigenaar/beheerder van Tetterodecomplex, sportverenigingen, eigenaar sportschool eigenaren particulieren zwembaden 3.3 DEpotentieel Volkshuisvesting Het potentieel aan duurzame energie dat Volkshuisvesting kan bijdragen is GJ (ter vergelijk: energie voor circa 307 huishoudens), zie figuur Hierbij is het potentieel dat aanwezig is bij de privé zwembaden niet meegenomen in de berekening. Figuur Totaal DEpotentieel Volkshuisvesting (in GJ/jaar) In figuur is weergegeven wat de onderverdeling is van het theoretische potentieel per DEoptie bij zowel nieuwe als bestaande woningen. Het zonneboilerpotentieel ligt dus waarschijnlijk nog ruim hoger in verband met de mogelijkheden bij particuliere zwembaden.

12 Figuur DEpotentieel Volkshuisvesting (per optie/nieuwbestaand [in GJ/jaar]) Warmtepompen Zonneboilers Zon pv Zon Passief Score Nieuw bouw in GJ Score Bestaande bouw in GJ In de meeste gevallen bieden nieuw te ontwikkelen gebouwen en grootschalige renovatie betere mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energie dan bestaande gebouwen. Bovendien zijn warmtepompen bij nieuwbouwwoningen (en mogelijk bij grootschalige renovatie) een goed toepasbare DEoptie. Voor het toepassen van warmtepompen is het nodig dat een lage temperatuur verwarmingssysteem beschikbaar is. Kenmerken Volkshuisvesting Bloemendaal De gemeente Bloemendaal bestaat uit de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. De gemeente heeft circa bewoners en een woningenbestand van woningen. Van het aantal woningen binnen de gemeente behoren woningen tot de categorie sociale verhuur (19%) en ongeveer woningen zijn koopwoningen (81%). Met een gemiddelde waarde van de woningen van heeft Bloemendaal de hoogste gemiddelde WOZwaarde van Nederland (bron: CBS, 2005). Verder kenmerkt Bloemendaal zich door: 1. groot aantal eigenwoning bezitters; 2. hoog gemiddeld inkomen (rangnummer 2 op de lijst van rijkste gemeenten van Nederland) 3. grotere, duurdere huizen binnen de gemeente. Deze kenmerken hebben invloed op de energievraag per huishouden (naar verwachting hoger dan gemiddeld) en de mate van kansrijkheid van de toepassing van bijvoorbeeld zonneboilers (kansrijker per huishouden vanwege grotere warmtevraag en hoger besteedbaar inkomen) Algemene aandachtspunten op het thema Volkshuisvesting Het potentieel binnen het thema volkshuisvesting wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal plaatsen waar DE kan worden toegepast. Bij bestaande woningen zijn vooral zonneboilers en PVpanelen interessant. Dit is echter het potentieel dat het moeilijkst te realiseren valt. Vooral wijken waar wordt gerenoveerd bieden kansen om duurzame energie toe te passen. Zonneboilers en PVpanelen zijn de vormen van duurzame energie die bij renovatie het eenvoudigst kunnen worden toegepast. Ook vervangingsinvesteringen (particuliere en huursector) bijvoorbeeld van CVketels bieden mogelijkheden voor toepassing van zonnecollectoren en/of warmtepompen.

13 Bij nieuwbouw liggen kansen om passieve zonneenergie te gebruiken. Dat kan door zongericht te verkavelen en op gebouwniveau veel glasoppervlak op het zuiden te creëren zonder het aspect oververhitting uit het oog te verliezen (bv. met een serre). Door het dakvlak op het zuiden te oriënteren neemt ook de effectiviteit van eventueel (later) te plaatsen zonneboilers en PVpanelen toe. PVpanelen zijn overigens ook in architectonisch opzicht interessant en geven een nieuwbouwwijk een eigentijdse, duurzame uitstraling. Het toepassen van warmtepompen zou met de in Bloemendaal geplande bouwvolumes tot de mogelijkheden behoren. Het toepassen van een warmtepomp kan zowel op woningniveau plaatsvinden als op clusterniveau (rij/ blok van woningen). De laatste optie is zowel met het oog op de betrouwbaarheid van de installatie als de investeringskosten gunstiger. Randvoorwaarde hiervoor is wel dat de woningen beschikken over lage temperatuur verwarming (LTV). Er wordt gesproken van een LTVsysteem als de temperatuur van het aangevoerde water niet hoger is dan 55 C en de temperatuur van het retourwater niet lager is dan 45 C. Ter vergelijking, de traditionele verwarmingssystemen werken met een aanvoerwatertemperatuur van 90 C en een retourwatertemperatuur van 70 C. Voorbeelden van LTVsystemen zijn vloerverwarmings en wandverwarmingsystemen, LTluchtverwarming, LTradiatoren, en andere. De installatie van LTverwarmingssystemen brengen geringe meerkosten met zich mee. Deze systemen moeten echter afgewogen worden tegen de economische voordelen op de langere termijn. Voordelen van LTVsystemen zijn bijvoorbeeld minder warmteverlies in warmtedistributienetten, de mogelijkheid om duurzame energiebronnen (efficiënter) in te zetten, zoals zonneenergie en in de toekomst aardwarmte. Voor het toepassen van warmtepompen is een LTVsysteem zelfs noodzakelijk. Het toepassen van LTVverwarming is niet als doel in het klimaatbeleid opgenomen. Er zijn geen plannen voor het toepassen van LTVverwarming in de voorgenomen nieuwbouwwoningen bekend. Toch is bij het bepalen van het potentieel aangenomen dat LTVverwarming voor de nieuwbouw is gepland, omdat dit in principe in de toekomst goed toe te passen is bij de nieuwbouwontwikkeling. Ook bij een aantal nieuwbouwwoningen dat gepland staat is het nog mogelijk om te sturen in de ontwikkeling c.q. planning van de woningen. Bovendien is LTV bij een verdere verlaging van de EPC naar 0,8 per 1 januari 2006 een vrijwel onontkoombare maatregel. Dit zorgt er al met al voor dat op het thema Volkshuisvesting een relatief hoog DEpotentieel in de gemeente Bloemendaal aanwezig is. In de praktijk is al meermalen gebleken dat voor innovatieve concepten niet gekozen wordt, vanwege onbekendheid. Maar al te vaak blijkt: onbekend maakt onbemind, waardoor aan kansen in geval van nieuwbouw te gemakkelijk voor bij gegaan wordt. Deze DEscan gecombineerd met een marktverkenning opent als het goed is ogen, waarmee de realisatie van duurzame energieopties dichterbij komt Bouwprojecten in de gemeente Bloemendaal Met name bij de nieuwbouwlocaties liggen kansen voor de toepassing van duurzame energie.

14 Veel uitbreidingslocaties zijn in de gemeente Bloemendaal niet aanwezig. Het gaat bij nieuwbouw dan ook vaak om inbreidingsprojecten. De komende jaren staat een aantal (sloop )nieuwbouwprojecten gepland. In geen van deze projecten is stadsverwarming of LTV gepland. circa 10 woningen aan de Prof. van Vlotenweg in Bloemendaal in de periode ; circa 5 woningen aan de Deken Zondaglaan in Vogelenzang in de periode ; circa 67 seniorenwoningen aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal periode ; circa 28 woningen aan de Wietze Noormanlaan in Bloemendaal in de periode Prof. Van Vlotenweg (10 woningen) De plannen aan de Prof. van Vlotenweg betreffen inbreidingsplannen. De woningen worden gebouwd door een projectontwikkelaar. Voor zover bekend bij de gemeente zijn er geen plannen om in de woningen LTV, zonneboilers of zonnecellen toe te passen. De bouw is al dit jaar (2005) gestart. Mogelijkheden voor de gemeente om hier alsnog op aan te sturen zijn dus niet meer voorhanden. Deken Zondaglaan (5 woningen) De woningen aan de Deken Zondaglaan worden eveneens gebouwd door een projectontwikkelaar. Voor deze woningen is een vrijstellingsprocedure gevolgd en is de bouwvergunning al verleend. Ook hier geldt dat voor zover bekend bij de gemeente er geen plannen zijn om in de woningen LTV, zonneboilers of zonnecellen toe te passen. Seniorenwoningen de Rijp (67 woningen) Het betreft hier een sloop en nieuwbouwproject. Verpleeghuis/woonzorgcentrum de Rijp heeft plannen om een vleugel te slopen en daarvoor in de plaats 67 seniorenwoningen te laten bouwen. Gezien het zelfstandige wooneenheden betreft, vallen deze bij de berekening van het DEpotentieel onder Volkshuisvesting en niet onder het thema Zorgsector. Voor de woningen is al een bouwaanvraag ingediend. Ten aanzien van energiezuinige en duurzame energietechnieken geldt hier dat de gemeente nog kan bijsturen om maatregelen te realiseren. Tegelijkertijd loopt voor dezelfde locatie een bestemmingsplan wijzigingstraject. In de planvorming is de toepassing van lage temperatuurverwarming niet meegenomen. Begin 2006 is de sloop gestart.

15 Wietze Noormanlaan (28 woningen) Woningbouwvereniging Brederode gaat aan de Wietze Noormanlaan 20 woningen slopen en 28 woningen voor terug zetten. De sloop is gepland voor 2007 en de nieuwbouw voor Er lopen geen afspraken of een convenant op het gebied van energiebesparing tussen de gemeente en WBC Brederode. De WBC Brederode is wel bezig met het opleiden van een eigen EPAadviseur. Dit project kan in samenwerking met de WBC duurzaam worden ingevuld. Het toepassen van lage temperatuurverwarming is niet in de plannen meegenomen. Voormalige PZterrein Het terrein van het voormalige ziekenhuis Santpoort in Bloemendaal wordt de komende jaren herontwikkeld. Op het terrein is woningbouw en een park gepland. Waarschijnlijk zal het aantal woningen uiteindelijk tussen 275 en 310 liggen. Een globaal bestemmingsplan is voor het terrein reeds aanwezig maar de uitwerkingsplannen worden nog opgesteld. Ecofys stelt een energievisie op voor het terrein. De energievisie biedt mogelijkheden voor de gemeente om te sturen op het gebruik van duurzame energiemaatregelen. Voormalig Marine Hospitaal terrein Ook op het terrein van het voormalige Marine Hospitaal is inmiddels duidelijk wat de definitieve inrichting gaat worden. De locatie wordt ontwikkeld door BAM Vastgoed. De huidige bebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor circa 90 appartementen in vijf gebouwen. Er zullen appartementen voor zowel de huur als koopsector gerealiseerd worden. De huurappartementen zullen verhuurd worden door Woningbouwvereniging Brederode. De gemeente heeft in een eerder stadium reeds afspraken gemaakt met BAM Vastgoed. In het programma van eisen voor dit project is slechts opgenomen dat de kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal DuBopakket getroffen moeten worden. Het toevoegen van milieueisen bleek op een later tijdstip niet meer mogelijk wegens de eerder gemaakte afspraken. De gemeente zou desondanks kunnen proberen om via een informatief gesprek, BAM Vastgoed en woningbouwvereniging Brederode te wijzen op mogelijkheden van het toepassen duurzame energieopties Vervolgacties Als partners zijn bij het thema Volkshuisvesting projectontwikkelaars (nieuwbouw koopwoningen) en de woningbouwverenigingen (nieuwbouw en renovatie huur) onmisbaar. Het is belangrijk om als gemeente tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe plannen, zodat de gemeente behalve toetsend ook adviserend of normstellend kan zijn. Dat laatste kan lang niet altijd, en dat is vooral een knelpunt voor gemeenten die de lat hoger willen leggen dan een wettelijk minimum niveau. Mogelijkheden voor het invullen van ambities zijn er dan echter wel in de sfeer van convenanten, het aanbieden van (of verwijzen naar) subsidies of indien de gemeente grondeigenaar is, het stellen van voorwaarden bij verkoop van de grond of differentiatie in de prijs afhankelijk van de duurzaamheidambities van de kopende partij. Zeker bij particuliere kavels is communicatie belangrijk als middel van kennisoverdracht en advies om deze mensen te interesseren voor de toepassing van duurzame energievormen. Interessante partijen voor realisatie:

16 Woningbouwverenigingen; Projectontwikkelaars; Verpleeghuis/woonzorgcentrum de Rijp; de gemeente. 3.4 DEpotentieel Onderwijs (basisscholen, VO, MBO, HBO, WO) In potentie kan Onderwijs GJ bijdragen aan de opwekking van duurzame energie (ter vergelijk: energie voor circa 40 huishoudens). In figuur is weergegeven welke bijdrage de verschillende subcategoriën leveren binnen de doelgroep Onderwijs. Figuur Aandeel subcategorieën (in GJ/jaar) Basisscholen Voortgezet ow MBO/HBO/WO In de gemeente Bloemendaal is een groot aantal basisscholen (14 stuks) aanwezig. Verder zijn er binnen de gemeente vier scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. Andere onderwijsvormen zoals MBO/HBO/WOonderwijs zijn niet aanwezig binnen de gemeente Bloemendaal. In figuur is weergegeven wat de onderverdeling is van het theoretisch potentieel per DEoptie bij zowel nieuwe en bestaande onderwijsgebouwen. Figuur DEpotentieel Onderwijs (per optie/nieuwbestaand [in GJ/jaar]) Zon Passief ZON PV Warmtepompen Score Nieuw bouw in GJ Score Bestaande bouw in GJ Plannen en Ontwikkelingen Per 1 januari 2005 vallen de openbare scholen niet langer onder gemeentelijk beheer. De vier openbare scholen vallen sindsdien onder een regionaal bestuur. Drie bijzondere scholen vallen onder het bestuur van VCPO en drie andere bijzondere scholen worden bestuurd door stichting de la Salle. De overige scholen hebben ieder een eigen bestuur. Er is de komende jaren geen nieuwbouw voor schoolgebouwen gepland. Ook waren er eind 2004 geen grootschalige renovatieprojecten aan bestaande schoolgebouwen bij de gemeente bekend. De scholen moeten in het kader van aangevraagde voorzieningen in de huisvesting hun

17 onderhoudsplannen ter toetsing voorleggen aan de gemeente. De plannen komen pas in de bestekfase bij de gemeente binnen. De plannen gaan dan eerst langs de taakgroep Onderwijs die ze toetst aan de hand van huisvestingsregels en vervolgens worden ze op technische punten getoetst door de taakgroep Bouwkunde. Omdat de plannen dan al in de bestekfase zijn, zijn de mogelijkheden voor de gemeente om te sturen gering. Wel biedt het aanknopingspunten om naast energiebesparingsmaatregelen ook DEopties in ieder geval onder de aandacht te brengen en zo de toepassing ervan te stimuleren. Ook scholen vallen onder de noemer openbare utiliteitsgebouw waarop de EPBD betrekking heeft. Ontwikkelingen hieromtrent zullen ook scholen op de voet moeten volgen. Een voorbeeld van een stimuleringsproject is het Hou de zon in huis project dat bij 22 basisscholen uit Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest gedaan wordt in Het project bevat een technisch onderdeel (EPAU, begeleiding bij uitvoeren van energiebesparende maatregelen, gezamenlijke inkoop van energie e.d.) en een educatief onderdeel (lespakket over energiebesparing en klimaatverandering) en wordt medegefinancierd door subsidies van de Provincie NoordHolland en van de gemeentes zelf. Duurzame Energietoepassingsmogelijkheden en Vervolgacties Voor scholen of beheerders kan het moeilijk zijn om (grote) investeringen te doen die pas na een aantal jaren via de energierekening worden terugverdiend. Als mogelijke oplossing hiervoor bieden diverse energiebedrijven leaseconstructies aan. Ook zijn er leveranciers van energiezuinige of duurzame energievoorzieningen die financiering (deels) op basis van besparingen regelen. Het energiebedrijf betaalt de installatie en regelt de vaak interessante fiscale subsidies en houdt de besparingen op de energierekening, totdat de installatie is terugbetaald. Het energiebedrijf heeft er voordeel bij (een extra klant) en de school bespaart na afloop van de terugverdientijd op de energierekening. Bestaande schoolgebouwen hebben geen koudevraag en veelal een traditioneel hoog temperatuur verwarmingsysteem, wat de toepassing van warmtepompen en warmtekoude opslag in de weg staat. Zon PV is volgens de methodiek één van de belangrijkste potentiële opties omdat de vaak platte daken van scholen zich uitstekend lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. De Bloemendaalse scholen zijn echter vooral gevestigd in gebouwen met schuine daken. Dit staat de plaatsing van zonnepanelen niet in de weg mits de oriëntatie van de daken deels op het zuiden of zuidwesten is. Zonnepanelen vallen als optie echter meestal af vanwege de prijsstelling tenzij er een andere toegevoegde waarde kan worden gevonden. Deze kan echter wel gevonden worden als de componenten techniek en duurzaamheid in het onderwijs als educatief element wordt meegenomen. Dan kan een stukje financiering voor dergelijke duurzame technieken vanuit het onderwijspakket worden verkregen. De school kan vervolgens een deel van haar lessen om duurzame energie of energiebesparing heen opbouwen. Scholen zijn uiteraard ook ontmoetingsplaatsen waar leerlingen en bezoekers vertrouwd kunnen worden gemaakt met duurzame energie. Zeker de meer zichtbare toepassingen als PV en zonnecollectoren wekken de nieuwsgierigheid op en zijn ook in educatief opzicht interessant.

18 In de zomer van 2005 zijn de scholen in Bloemendaal benaderd door de gemeente om mee te doen aan het provinciale project Scholen sparen energie. Dit is het vervolg van het pilotproject Hou de zon in huis. Interessante partijen: schoolbesturen; de gemeente; energiebedrijf. 3.5 DEpotentieel Zorgsector (verzorgings/verpleegtehuizen, ziekenhuizen) Het potentieel aan duurzame energie dat de Zorgsector kan bijdragen is GJ (ter vergelijk: energie voor circa 64 huishoudens). In figuur is weergegeven welke bijdrage de verschillende subcategorieën leveren binnen de doelgroep Zorgsector. Figuur Aandeel subcategorieën (in GJ/jaar) Ziekenhuizen Verzorgings en verpleegtehuizen In figuur is weergegeven wat de onderverdeling is van het theoretisch potentieel per DEoptie voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen in de Zorgsector. Figuur DEpotentieel Zorgsector (per optie/nieuwbestaand [in GJ/jaar]) Warmtepompen Zonneboilers Zon PV Zonpassief Energieopslag Score Nieuw bouw in GJ Score Bestaande bouw in GJ

19 Kenmerken Zorgsector Bloemendaal In de gemeente Bloemendaal is geen ziekenhuis gevestigd. Wel zijn er de volgende verzorging en verpleeghuizen gevestigd: Naam Locatie Aanbod De Rijp Bloemendaal Ouderenwoningen: 58 flats Verzorgingshuis: 105 plaatsen Somatisch verpleeghuis: 42 Oldenhove Overveen 105 plaatsen (waaronder een afdeling dagbegeleiding) Denneheuvel Bloemendaal Verzorgingshuis: 21 plaatsen Lichte verstandelijke beperkingen: 20 plaatsen Lichte psychische stoornissen: 6 plaatsen Klooster Euphrasia Bloemendaal Verzorgingshuis: 22 plaatsen Wildhoef Bloemendaal Verzorgingshuis: 64 plaatsen PGverpleegunit: 15 plaatsen (verzorgd door SHDH) Twee logeerkamers voor tijdelijke opname Extramurale zorg voor bewoners Aelbertsberg Alverna Aerdenhout Verzorgingshuis: 60 plaatsen In totaal bieden deze huizen plaats aan 496 bedden. Gezien het feit dat een aantal van de verzorgingshuizen ook een dagbehandelingfunctie hebben, bedraagt het equivalent aantal verpleegdagen circa In deze sector wordt veel warmte gebruikt, zodat zonneboilers en warmtepompen interessante opties zijn. Daarnaast is vanwege het dakoppervlak (totaal circa m 2 ) ook PV een interessante optie. Plannen en Ontwikkelingen Verzorgingshuis de Rijp heeft sloopnieuwbouwplannen. Het gaat hier om de nieuwbouw van 67 seniorenwoningen die vanwege het zelfstandige woonkarakter binnen het thema Volkshuisvesting zijn meegenomen (ook genoemd onder Volkshuisvesting). Verzorgingshuis Oldenhove heeft voornemens om intern te gaan verbouwen. Concrete plannen zijn er nog niet. Verzorgingshuis Wildhoef werkt samen met seniorencomplex Aelbertsberg om extramurale zorg aan ouderen te bieden. Samen hebben zij voornemens om het aanbod aan seniorenwoningen te vergroten, maar ook hier geldt dat, voor zover bekend bij de gemeente, nog geen concrete plannen zijn opgesteld. Het Klooster Alverna is net gerenoveerd en ook voor de verzorgingshuizen Dennenheuvel en Klooster Euphrasia staan geen nieuwbouw of renovatieplannen op stapel.

20 Duurzame Energietoepassingsmogelijkheden en Vervolgacties Ondanks het ontbreken van concrete nieuwbouw of grootschalige renovatieplannen zijn er toch kansen voor de toepassing van duurzame energie in de verpleeg en verzorgingshuizen. In het bijzonder de toepassing van warmtepompen en zonneboilers verdient op dit thema aandacht. De ervaring in andere delen van het land leert dat het toepassen van grootschalige zonneboilersystemen voor het opwekken van warmwater relatief rendabel uit te voeren valt, vanwege de grote vraag naar warm tapwater in deze organisaties. Daarnaast weten verschillende zorginstellingen ook met bijvoorbeeld een overdekte binnentuin of atrium op een aantrekkelijke manier gebruik te maken van passieve zonneenergie. Maar ook met lage temperatuurverwarming (zoals vloer of wandverwarming) in combinatie met een warmtepomp worden duurzame energie en comfort goed samengebracht. Door de ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw of renovatie scherp in de gaten te houden en hierover geregeld contact te hebben met de zorginstellingen, kan de gemeente zorgen dat duurzame ambities tijdig in de plannen worden verwerkt. Net als voor scholen geldt ook voor verzorgingshuizen dat wanneer de Energy Performance of Buildings Directive van kracht wordt, een energiecertificaat verkregen moeten worden en dat het uitvoeren van een EPAU voordelen biedt waarop de gemeente de verzorgingshuizen kan attenderen. Ontwikkelingen hieromtrent zijn echter omgeven door politieke onzekerheden. Interessante partijen voor realisatie: zorginstellingen zelf; overkoepelende zorgorganisaties (Stichting SHDH, Stichting Sint Jacob); de gemeente; energiebedrijf. 3.6 DEpotentieel Infrastructuur De doelgroep infrastructuur heeft betrekking op de toepassing van zonnepanelen (PV) op geluidsschermen en het toepassen van zonnecollectoren geïntegreerd in asfaltwegen. Het totaal aan potentieel binnen het thema infrastructuur is GJ (ter vergelijking: energie voor circa 437 huishoudens). In figuur is weergegeven welke bijdrage de verschillenden subcategorieën leveren binnen de doelgroep Infrastructuur. Figuur Aandeel subcategorieën (in GJ/jaar) Geluidschermen 250 Asfaltw egen

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Energiewinning uit weginfrastructuur

Energiewinning uit weginfrastructuur Energiewinning uit weginfrastructuur Inventarisatie in opdracht van Wegen naar de Toekomst (Innovatieprogramma Rijkswaterstaat) E.P. Weijers G.J. de Groot ECN-E--07-057 Verantwoording Dit werk is uitgevoerd

Nadere informatie