DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2003

2 INHOUDSOPGAVE

3 DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van de Stichting pag. 9 Hoofdstuk 5 Financieel en organisatorisch pag. 10 Hoofdstuk 6 Een beeld van de activiteiten pag KidsTegenGeweld pag Ambassadeurs pag Website pag Projecten met derden pag. 15 Hoofdstuk 7 Tot slot pag. 18 DEEL 2 - JAARREKENING 2003 Hoofdstuk 1 Balans per 31 december 2003 pag. 21 Hoofdstuk 2 Staat van baten en lasten over 2003 pag. 22 Hoofdstuk 3 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten pag Algemene grondslagen pag Grondslagen voor waardering van activa en passiva pag Grondslagen voor bepaling van het resultaat pag. 24 Hoofdstuk 4 Toelichting op de balans pag Materiële vaste activa pag Vorderingen pag Liquide middelen pag Eigen vermogen pag Schulden op korte termijn pag. 28 Hoofdstuk 5 Toelichting op de staat van baten en lasten pag Verschillenanalyse rekening versus begroting 2003 pag Uitvoeringskosten pag. 30 Hoofdstuk 6 Overige informatie pag. 32 Hoofdstuk 7 Begroting 2004 pag. 33 Slot Accountantsverklaring pag. 35 3

4 DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003

5 Hoofdstuk 1 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 DE FEITEN Agressie en Zinloos Geweld is niet van de laatste jaren. Het bestaat al eeuwen. Het is zo oud als de mensheid zelf en op dit moment aan de orde van de dag. Er wordt over gesproken alsof het dagelijks voorkomt, alsof het steeds maar toeneemt. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten? Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2004: Type misdrijf Geweldsmisdrijven Vermogensmisdrijven Vernieling en openbare orde Een duidelijke stijging. Maar hoe reëel zijn deze cijfers? Er wordt de laatste jaren beter geregistreerd. Dat zou deze stijging deels kunnen verklaren. Bovenstaande cijfers zijn slechts de officiële meldingen. Er zijn geen cijfers bekend van de misdrijven waar geen aangifte van wordt gedaan. Wel kan geconcludeerd worden dat agressie en geweld gevoelsmatig toeneemt en daarmee ook ons gevoel van onveiligheid. Wat kunnen we hier nu aan doen? Naar de oorzaken van agressie en geweld wordt veel onderzoek gedaan en er wordt ook regelmatig over gepubliceerd. Onderzoek naar de gevolgen van overmatig gebruik van drank en drugs, de invloed van religie, van onder andere opvoeding en genetische bepaling. Hoe kunnen we verwachten dat er een simpele oplossing zou zijn. Die zou dan toch allang zijn uitgevoerd? Er is gewoonweg niet één simpele oplossing! Dan rijst al snel de vraag: Wat moet dan de doelstelling van een stichting tegen geweld en, meer specifiek, de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld zijn? De missie van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld: Maak alle mensen bewust van de problematiek rondom agressie en geweld. Help en stimuleer zo veel mogelijk mensen om zelf oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Wek het vertrouwen dat alle acties en initiatieven, klein of groot, bij elkaar opgeteld, het grootste verschil maken. 5

6 Hoofdstuk 1 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 EEN AANTAL FEITEN DIE HET BESTAAN VAN DE STICHTING ONDERSCHRIJVEN: Sinds de oprichting dragen meer dan mensen het speldje met het lieveheersbeestje dat is uitgegroeid tot het nationale symbool tegen agressie en zinloos geweld. Jaarlijks meer dan 1,5 miljoen paginabezoekers op de websites: en Per week 75 spreekbeurtpakketten voor jongeren in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar. Per week worden er 50 informatiepakketten over KidsTegenGeweld-project verstuurd. 150 actieve KidsTeams en meer dan 1200 leden. Een adressenbestand van meer dan betrokkenen. In 6 van de 12 provincies een steunpunt. Een bestand van tientallen vrijwilligers, gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Dagelijks wordt er telefonisch hulp geboden aan slachtoffers en betrokkenen. Per dag worden tussen de 150 en 170 s verwerkt. Groeiend aantal ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Het is misschien moeilijk aan te tonen dat het bestaan van de Stichting een volgend slachtoffer van agressie en/of geweld kan voorkomen of heeft voorkomen. Maar met bovenstaande feiten kunnen we wel aantonen dat er steeds meer mensen bewust worden van groeiende agressie en geweld in onze samenleving. Steeds meer mensen voelen zich betrokken, willen iets doen. Bewustwording kan uitgroeien naar een gedragsverandering. Een verharde maatschappij kan groeien naar een betrokken samenleving. En daar draagt de Stichting heel zichtbaar aan bij. Ons bestaansrecht. 6

7 Hoofdstuk 2 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 DOELSTELLING EN DOELGROEP De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in 1997 te Noordwijk opgericht. Zij heeft haar vestigingsplaats in Noordwijk en opereert landelijk. DE STICHTING HEEFT ALS BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN: Bewustwording. Door gebruik van álle vormen van communicatie de samenleving bewustmaken van de problematiek rondom agressie en geweld. Vanuit bewustwording wordt gestreefd naar een mentaliteits- en gedragsverandering. Betrokkenheid. Van een verharde maatschappij naar een betrokken samenleving. DE DOELGROEP: De jeugd, slachtoffers en nabestaanden, maar eigenlijk de gehele samenleving. SPEERPUNTEN VAN DE STICHTING: Landelijk aanspreekpunt voor de thema s agressie en zinloos geweld. Betrokkenheid tonen en ondersteuning geven aan slachtoffers van zinloos geweld en betrokkenen. Brede samenwerking met aanverwante organisaties, lagere overheden en het bedrijfsleven. Projecten met derden zoals particulieren, buurtverenigingen, sportclubs. De discussie rond zinloos geweld gaande houden en een doorlopend signaal van verzet afgeven. Voorzien in brede verspreiding van informatie rond de thema s agressie en zinloos geweld aan met name de jeugd van 7 t/m 17 jaar. CONCREET HEEFT DIT GERESULTEERD IN ONDER ANDERE: Het KidsTegenGeweld-project. Aanbieden (via de website) van gratis spreekbeurtpakketten. Voorlichting door middel van informatiepakketten, inzetten van vrijwilligers en gastsprekers. Websites: en Verspreiding van stoeptegels en andere artikelen. Profilering van beeldmerk en boodschap in projecten met derden. Profilering van beeldmerk en boodschap in televisie- en radiocommercials en landelijke campagnes. Ambassadeurs uit het bedrijfsleven. 7

8 Hoofdstuk 3 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 ONTSTAAN VAN DE STICHTING De StichtingTegenZinloosGeweld is ontstaan in de huiskamer van haar oprichter, Bart Wisbrun. Het begon met een gevoel. Het gevoel dat één minuut stilte niet genoeg was. Vervolgens werd dit gevoel geconcretiseerd in een blijvend symbool tegen geweld: het lieveheersbeestje. De belangstelling voor de Stichting werd in korte tijd groot. Mede dankzij de verspreiding van veelal gratis drukwerk aan (basis)scholen en geïnteresseerden. Maar ook door het zeer actief beheren van een website die al snel voorzag in materiaal ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Landelijke projecten, brede samenwerking, free publicity en regelmatige media-aandacht via radio- en tv-spotjes maakten de StichtingTegenZinloosGeweld tot een van de snelst groeiende in haar soort. Eind 2003 is de Stichting een goed gestructureerde organisatie met een grote naamsbekendheid, een herkenbaar beeldmerk en voorloper in de strijd tegen pesten, agressie en zinloos geweld. Er zijn vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires werkzaam. De Stichting is een leerbedrijf voor stagiaires voor een diversiteit aan opleidingen zoals communicatie, sociaal maatschappelijke dienstverlening en juridische opleidingen. 8

9 Hoofdstuk 4 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PROFIEL VAN DE STICHTING Het bestuur bepaalt het beleid dat door de directeur en medewerkers van de Stichting moet worden uitgevoerd. Het bestuur ondersteunt, corrigeert waar nodig en fungeert als klankbord. De directeur heeft van het bestuur van de Stichting mandaat om te handelen. BESTUUR EN DIRECTIE Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld bestaat uit 5 leden. Ieder met een andere professionele achtergrond: Douwe Wielinga is zelfstandig Public Relations Consultant en voorzitter van de Stichting. Ron van Zanen is registeraccountant bij Berk Leiden en penningmeester van de Stichting. Cees Helmons is projectontwikkelaar, financieel deskundige en secretaris van de Stichting. Gerben van Duin is wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Noordwijk. Hij is tevens verantwoordelijk voor human resource bij de politie Hollands Midden en is bestuurslid van de Stichting. Paul Reeskamp is partner en advocaat bij Allen & Overy en als bestuurslid juridisch adviseur van de Stichting. Directeur van de Stichting is Viviane de Bruijne. Zij heeft de dagelijkse leiding, houdt zich bezig met fondsenwerving, politieke lobby en samenwerking met het bedrijfsleven. Zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bart Wisbrun, de oprichter, is eind 2003 in dienst gekomen als communicatiedeskundige en woordvoerder van de Stichting. VERDERE ORGANISATIESTRUCTUUR Bij de Stichting zijn inmiddels negen personen (parttime) in vast dienstverband werkzaam, twee personen op contractbasis, twee stagiaires en twee vaste vrijwilligers. Verspreid over Nederland functioneren zes steunpunten waar meer dan 80 vrijwilligers werkzaam zijn. ANDERE BETROKKENEN De Stichting onderhoudt een groot netwerk van relaties. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van adviseurs in verschillende disciplines, zowel in het bedrijfsleven als in politieke organen. 9

10 Hoofdstuk 5 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 FINANCIEEL EN ORGANISATORISCH CBF Bestuur en directie hebben het verkrijgen van het CBF Keurmerk altijd van groot belang geacht. Een verdere verdieping en verbetering van de administratie en organisatie is hiervoor vereist. Daarom is begin 2003 een vaste financiële medewerker aangenomen. Dit gaf reeds op korte termijn beter inzicht in de geldstromen, een vermindering van openstaande debiteuren en snellere betaling aan crediteuren. In de zomer van 2003 is de Verklaring van geen Bezwaar van het CBF met trots in ontvangst genomen. Een stap verder qua professionalisering. De Stichting komt nu in aanmerking voor het officële Keurmerk. FONDSENWERVING Begin 2003 werd een projectmanager aangenomen. Zij trad tevens op als plaatsvervangend directeur in verband met het zwangerschapsverlof van de algemeen directeur. De plaatsvervangend directeur heeft haar taken, voor zover mogelijk, uitstekend uitgevoerd. Het verlof, dat overigens geresulteerd heeft in een prachtige dochter, heeft echter wel voor een tijdelijke stagnatie in fondsenwerving gezorgd. Het bestuur heeft daarom besloten om gedurende deze periode voorzichtig te zijn met uitgaven en de uitvoering van projecten. Dit heeft zijn invloed gehad op de balans, waarin een aantal projectsubsidies over het boekjaar lopen. De Stichting Doen van de Postcode Loterij en de Sponsor Loterij heeft de Stichting een subsidie toegezegd van , voor drie jaar, beginnend met 1/3 deel in Deze subsidie is deels overgeheveld naar De toezegging van Stichting Doen was al begin 2003 bekend, maar er diende nog een nieuwe begroting gemaakt te worden. Deze is medio juni gerealiseerd na het verlof van de directeur. De subsidie van Stichting Doen is vervolgens op basis van deze begroting verstrekt en is pas in augustus uitgekeerd aan de Stichting. Door de korte tijd die daarna nog restte in 2003 is deze subsidie slechts voor de helft benut. Een groot aantal projecten is uiteraard pas opgestart toen daarvoor de middelen beschikbaar kwamen. Door de drukte die gepaard ging met deze projecten is er nauwelijks ruimte geweest voor een aantal projecten die begroot stonden voor Deze zijn dan ook verschoven naar het begin van Dat geldt eveneens voor het daarvoor beschikbare budget. VERSTERKING EIGEN VERMOGEN Tot en met 2002 had de Stichting te maken met negatieve reserves. Uiteraard zijn wij een Stichting zonder winstoogmerk. Echter om de continuïteit van de Stichting op langere termijn te waarborgen is een gezonde financiële positie met een redelijke solvabiliteit een absolute vereiste. Het bestuur beschouwt daarom de versterking van de financiële positie als hoge prioriteit, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten. In deze opzet zijn wij goed geslaagd, getuige het overschot dit jaar van 3.112,. Hiermee zijn de negatieve reserves weggepoetst en wordt een basis gelegd voor een gezonde financiële toekomst. 10

11 Hoofdstuk 5 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PROJECTADMINISTRATIE KIDSTEGENGEWELD In de jaarrekening is een nieuwe bankrekening gepresenteerd. Deze is in werking gezet voor het KidsTegenGeweld project, onderdeel Gemeenten. In 2003 zijn alle gemeenten in Nederland benaderd voor het KidsTegenGeweld scholenproject. Dit project is een samenwerking tussen de Stichting en de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld. In het begin van het project bestond enige onduidelijkheid over de verdeling van taken, de inhoud en de begroting per gemeente. Om de gemeenten een zekere garantie te bieden, zijn de verkregen subsidies op een aparte rekening gestort totdat alles voor alle partijen duidelijk zou zijn en geaccordeerd. Halverwege het jaar 2003 is besloten om de samenwerking met de Stichting Nationale Campagne tegen Geweld te stoppen. De Stichting gaat alleen verder met het KidsTegenGeweld-scholenproject. Er wordt een afspraak gemaakt om de initiële kosten van de Nationale Campagne te blijven vergoeden zoals dat ook in de begroting van de diverse gemeenten is opgenomen. De eerste afrekening zal plaatsvinden in september Ook voor het KidsTegenGeweld-project Algemeen is een deel van de verkregen subsidies overgeheveld naar Al deze subsidies zijn voor twee jaar verstrekt in verband met het schoolseizoen 2003 / DIENSTVERBAND OPRICHTER De werkzaamheden van de oprichter Bart Wisbrun zijn van groot belang voor de Stichting. Hij verrichte deze werkzaamheden vanuit zijn eigen bedrijf: Wisbrun.nl. Dit werd meer en meer een dagtaak. Er is daarom een arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Stichting en Bart Wisbrun. In november 2003 komt de heer Wisbrun in dienst van de Stichting als communicatiedeskundige en woordvoerder. Dit houdt in dat hij initiator of bedenker is van nieuwe projecten of campagnes, (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van televisie- en radiocommercials en uitingen in diverse media. Het woordvoerderschap is een gedeelde taak met de directeur. In de praktijk neemt de heer Wisbrun alle interviews met de media of andere belanghebbenden voor zijn rekening. Bij afwezigheid wordt dit waargenomen door de directeur. 11

12 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 EEN BEELD VAN DE ACTIVITEITEN Alle activiteiten, projecten, campagnes of andere werkzaamheden van de Stichting zijn onder te verdelen in voorlichting, mentaliteitsverandering en slachtofferhulp. De activiteiten en projecten met derden van 2003 zijn uitgebreid terug te vinden op onze website: Een aantal lichten wij graag toe. 6.1 KIDSTEGENGEWELD (MENTALITEITSVERANDERING) Begin 2002 heeft de aftrap plaatsgevonden voor het KidsTegenGeweld project van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Overal in Nederland worden kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 14 jaar opgeroepen om zelf iets te doen tegen pesten, agressie en geweld in hun directe omgeving. Ze worden gestimuleerd dit in teamverband te doen, maar kunnen zich ook individueel aanmelden. KIDSTEGENGEWELD OP SCHOOL Het Kids project loopt inmiddels enige jaren en de Stichting ziet een benadering via gemeenten als een goede mogelijkheid om alle kinderen in heel Nederland de kans te bieden mee te doen aan dit project. Bovendien blijkt ook vanuit basisscholen de behoefte aan een kant-en-klaar project rondom de thema s pesten, agressie en geweld. Daarom is, aanvankelijk in samenwerking met de Stichting Nationale Campagne Tegen Geweld, het originele Kids project aangevuld zodat het vooral voor scholen zeer goed toepasbaar is. Gegoten in de vorm van een zogenaamde KidsKist, is er nu de beschikking over een kant-en-klaar project. De KidsKist DE KIDSKIST: EEN SCHAT AAN INFORMATIE In de KidsKist zit allerlei informatie over de thema's pesten, agressie, geweld, respect, tolerantie, normen & waarden, Fair Play, etc. Maar ook een handleiding/ lesprogramma voor de docent, een veiligheidsmeter, een video, cd's, allerlei soorten testen en nog meer leuke items. Klassikaal wordt besproken hoe het met (het gevoel van) de veiligheid op school gesteld is. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag om de problemen te inventariseren en hiervoor oplossingen te bedenken. Met de bijgeleverde veiligheidsmeter wordt wekelijks de veiligheid gemeten. Naarmate het project vordert en er acties zijn bedacht en uitgevoerd, zal het gevoel van veiligheid toenemen. Een greep uit de inhoud In 2003 heeft de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld alle gemeenten in Nederland benaderd om het KidsTegenGeweld-project financieel te ondersteunen. Vanwege de vaak trage respons vanuit gemeenten, alsmede de daadwerkelijke opstart van het scholenproject, verloopt dit traject van het Kids-project grotendeels in In 2003 heeft de Stichting met circa 10 gemeenten contact over de invulling van het project in de betreffende gemeente. De veiligheidsmeter 12

13 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag AMBASSADEURS (VOORLICHTING EN MENTALITEITSVERANDERING) In 2001 werd de Stichting benaderd door Kuijpers Installaties. Zij vierde in 2002 haar 75-jarig bestaan en wilde dit koppelen aan een goede actie. Zij koos ervoor om de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld te ondersteunen met een aanzienlijk sponsorbedrag. De Stichting heeft deze samenwerking zeer gewaardeerd. Niet alleen betekende de financiële ondersteuning een belangrijke bijdrage aan het bestaan van de Stichting, het was voor de Stichting ook een goede leerschool om op deze wijze betrokkenheid van het bedrijfsleven vorm te geven. Een sponsoring groeide uit naar een ambassadeursschap. Het ambassadeursschap bleek een goede manier om de samenwerking met het bedrijfsleven een concrete vorm te geven. Van belangrijke fondsenverstrekkers had de Stichting al vaker het advies gekregen om meer steun uit het bedrijfsleven te zoeken. Hier is gehoor aan gegeven. Anno 2004 is het aantal ambassadeurs groeiende. EEN AMBASSADEURSSCHAP IS MAATWERK. Elk bedrijf kent een eigen cultuur, eigen motieven, eigen marktpositie en doelgroep. Maar onze huidige ambassadeurs hebben één ding gemeen. Ze steken hun nek uit en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van alle honderden goede doelen waar ze voor hadden kunnen kiezen, gaan ze voor wellicht de moeilijkste van allemaal: het tegengaan van agressie en zinloos geweld. Al deze ambassadeurs geloven in het belangrijke werk van de Stichting en helpen om haar missie te realiseren. Wij zijn hen erg dankbaar. BP In 2002 zijn wij benaderd door energiemaatschappij BP die ons vertelde te kampen met uiteenlopende vormen van agressie en geweld op haar service stations. Als bedrijf waar veiligheid hoog in het vaandel staat, neemt BP dit probleem serieus en is zij vastberaden om de veiligheid op haar verkooppunten te optimaliseren. Zowel in het belang van de stationsmedewerkers als van de klanten. Hierbij is de hulp van de Stichting gevraagd, een externe en objectieve partij met veel deskundigheid op dit gebied. De basis voor het ambassadeursschap was gelegd en er werd een contract voor minimaal drie jaar ondertekend. De Stichting en BP hebben met elkaar een toolkit voor de medewerkers van de BP stations ontwikkeld. Daarin zit een folder en een videoband die uitleg geven over de doelstellingen van de samenwerking, tips voor het omgaan met lastige situaties en formulieren voor het doorgeven - zowel aan het BP hoofdkantoor als aan elkaar - van ervaringen en suggesties op het gebied van veiligheid. Vervolgens zijn de problemen per station in kaart gebracht en zijn inmiddels op zo n 15 pilot stations opzienbarende resultaten behaald in het verbeteren van de veiligheid. Dit programma zal in 2004 worden gecontinueerd en er zal dan tevens een constructieve dialoog met de klanten van de BP stations op gang worden gebracht. 13

14 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 CARRIER HOLLAND HEATING Voortgekomen uit de relatie met Kuijpers Installaties heeft deze organisatie het stokje van hen overgenomen. Zij organiseerden al een familiedag, een actie met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en plaatsten stoeptegels bij de ingangen van voetbalclub RKC Waalwijk. Bovendien hebben zij de nieuwe website gesponsord. DIVITEC Divitec Camera Solutions uit Dongen gaat vooral in 2004 de Stichting als ambassadeur ondersteunen. Op 11, 12 en 13 november introduceerden wij onze samenwerking tijdens de Integrale Veiligheidsbeurs in Utrecht. Divitec heeft een deel van haar stand voor de Stichting gereserveerd. De bezoekers van de beurs konden tegen een kleine, vrijwillige, geldelijke vergoeding een warme wintermuts krijgen. Alle gelden die hierbij werden opgehaald kwamen ten gunste van de Stichting. Divitec zal zich vervolgens gaan inzetten voor onder andere KidsTegenGeweld. DUYNBORGH / BERKELING RECRUITMENT Een organisatie met deskundigheid op het gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie uit de directe omgeving van de vestigingsplaats van de Stichting. Zij hebben de Stichting geholpen aan een financieel medewerker zonder hiervoor kosten te berekenen. Het ambassadeursschap bestaat uit profilering in hun uitingen, contact leggen met hun relaties en het organiseren van plaatselijke evenementen. Leading in finance FORD Met BP wil de Stichting een publieke actie tegen agressie in het verkeer beginnen. Er wordt gezocht naar geschikte partners om dit zo breed mogelijk neer te zetten. Ford is een relatie van BP en de link is snel gelegd. Maar ook zij geven aan méér te willen dan een eenmalige actie. Eind 2003 is de toezegging van een eenjarig ambassadeursschap gegeven. Met een mogelijke uitloop naar meerdere jaren. STICHTING DOEN Begin 2003 ontving de Stichting de lang begeerde sponsortoezegging van de Stichting Doen. Om het belang van continuïteit te onderschrijven, gaan zij de Stichting voor een periode van drie jaar financieel ondersteunen. Dit doen zij met een institutionele bijdrage van per jaar. Voor de Stichting van groot belang omdat de meeste fondsenverstrekkers "slechts" op projectbasis financieren. Een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting vallen niet onder een specifiek project, maar zijn wel gericht op de hoofdactiviteiten voorlichting, slachtofferhulp of mentaliteitsverandering. De ondersteuning die wij als Stichting geven aan activiteiten, initiatieven of projecten van de mensen uit ons land, zijn hiervan een goed voorbeeld. Met de hulp van de Stichting Doen kan dit voortgezet worden. De Stichting Doen heeft als directe reden aangegeven dat de vele initiatieven vanuit de bevolking voor meer respect en tolerantie steun verdienen. Wij als Stichting geven deze steun. 14

15 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag NIEUWE WEBSITE (VOORLICHTING EN SLACHTOFFERHULP) Al vanaf 1997 bestaat de website: Een veelbezochte site. Tegenwoordig mogen wij jaarlijks zo n anderhalf miljoen bezoekers verwelkomen. Maar de site is verouderd: met oude technieken is deze moeilijk up-todate te houden. Vandaar dat hiervoor uitvoerig naar een oplossing is gezocht. En deze is uiteindelijk gevonden. Via ambassadeur Carrier Holland Heating. Eind 2003 was de nieuwe website een feit. Nieuwsfeiten, onderzoek, hulp en tips voor slachtoffers, gebeurtenissen in de samenleving... alles is direct op de site te vermelden. We kunnen nu snel inspelen op actualiteiten en behoeften van de maatschappij. 6.4 PROJECTEN MET DERDEN (VOORLICHTING, MENTALITEITSVERANDERING) Al vanaf de oprichting van de Stichting staat het belang van projecten met derden hoog in het vaandel. De missie van de Stichting is om mensen het vertrouwen te geven dat zijzelf het verschil maken. Hoe klein of groot hun actie is. Om dit aan een breed publiek duidelijk te maken worden overal in Nederland evenementen, acties en uiteenlopende initiatieven door de Stichting ondersteund. Op jaarbasis worden tussen de 80 en 100 van dit soort projecten (mede)georganiseerd, begeleid, gecoördineerd en voorzien van (drukwerk)materialen, gastsprekers en/of vrijwilligers. Hieronder een paar opvallende voorbeelden van BLOEMBOLLEN PLANTEN, DORDRECHT In het najaar van 2003 werden de bewoners van Stadspolders in de gelegenheid gesteld ideeën aan te dragen voor de invulling van een stuk gemeentegrond bij de Chico Mendesring. Op 21 november 2003 werd het winnende voorstel gerealiseerd: rode en witte tulpenbollen werden gepland door buurtbewoners en kinderen. In het voorjaar van 2004, als de bollen uitkomen, zal hier een lieveheersbeestje verschijnen. BRONCKHORSTSCHOOL, NOORDWIJK Op woensdag 3 september werd op spectaculaire wijze een stoeptegel geplaatst op het schoolplein van de Bronckhorstschool in Noordwijk. Na een aantal themadagen op school, waren alle leerlingen op het schoolplein verzameld om te zien hoe een reusachtige hijskraan met verbazingwekkende precisie de tegel op het plein wist te plaatsen. Een leerlinge uit groep 8 was verantwoordelijk voor de aanvraag van deze tegel, die werd aangeboden via de Stichting Doen. De Stichting was aanwezig tijdens de themadagen op school met gastsprekers en ondersteunend materiaal. 15

16 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 LIMBURGLOVEPARADE, GELEEN De danceparade dwars door het centrum van Geleen, met een spetterend feest als afsluiting. De organisatie en barmedewerkers waren allemaal voorzien van een T-shirt met het lieveheersbeestje erop. Er was een stand waar men artikelen van de Stichting kon kopen. Alles met het doel om de Stichting onder de aandacht te brengen van de party people. En dat is gelukt, de LimburgLoveParade was een groot succes. RCK WAALWIJK, WAALWIJK De Open Dag van het seizoen 2003/2004 stond geheel in het teken van de Stichting. Dat was te merken aan vele dingen: er werden stoeptegels geplaatst bij de ingangen van het stadion, het promoteam was aanwezig, er werd een ballonnenwedstrijd gehouden, informatie uitgedeeld en nog veel meer. Het contact met RKC werd tot stand gebracht door onze ambassadeur Carrier Holland Heating. DJ S DRAAIEN TEGEN GEWELD, LANDELIJKE ACTIE Op 20 december draaiden verspreid over heel Nederland ruim 285 DJ s tegen agressie en geweld in het uitgaansleven. Voor de DJ s waren speciale T-shirts gemaakt die zij die avond konden dragen. De actie werd ondersteund met bierviltjes en ander drukwerk. Gezien de positieve reacties die werden ontvangen, is de kans groot dat deze actie op nog grotere schaal in 2004 herhaald wordt. VEILIGHEIDSMARKT, DEN BOSCH Damen Communicatie nam contact op met de Stichting over mogelijke aanwezigheid op de door hen georganiseerde Veiligheidsmarkt d.d. 2 november Natuurlijk wilde de Stichting daar ook graag aanwezig zijn. We hebben het promoteam ingezet om de Bossche burgers te voorzien van informatie, ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de kinderen konden allemaal geschminkt worden. GONDELTOCHT, BALK In Balk (Friesland) wordt ieder jaar tijdens de feestweek een grootse gondeltocht georganiseerd. Een groep vrienden benaderde de Stichting met de vraag of zij een gondel in het teken van het lieveheersbeestje mochten maken. Wij hebben hen divers drukwerk geleverd om uit te delen en de gondel mee aan te kleden. Tijdens de vaart (28 augustus) viel de gondel net buiten de prijzen: van de 18 gondels die meededen, eindigde deze op de 4e plaats. 16

17 Hoofdstuk 6 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 PISART FESTIVAL, EIJSDEN In september werd voor de 1e keer het Pisart Festival georganiseerd. Een festival met vooral Nederlandse artiesten. De organisatie vond het belangrijk een signaal tegen agressie en geweld af te geven aan alle bezoekers van dit 3-daagse festival. Daarom werd door circa 40 derdejaars leerlingen van een regionale VMBO opleiding de houten festivalomheining beschilderd met als thema agressie en geweld. Voorafgaand aan deze beschildering werd er in de klas gediscussieerd over het onderwerp. Studenten van de Pabo namen dit voor hun rekening. Kortom: op diverse niveaus hielden de jongeren in omgeving Eijsden zich een week lang bezig met agressie en geweld. GALA DER OOSTERSE KRIJGSKUNSTEN, WILNIS Organisator Cor Mastwijk was zeer tevreden na afloop van het door hem georganiseerde sportevenement in Wilnis. Hij onderhield gedurende enige maanden intensief contact met de Stichting, ging langs scholen, schreef een kleurplatenwedstrijd uit, kreeg voor elkaar dat een deel van de cast van de Nederlandse Martial Arts speelfilm Fighting Fish handtekeningen kwam uitdelen, en nog veel meer. De Stichting ondersteunde met drukwerk, verzorgde gastsprekers en was aanwezig tijdens het gala. (Een deel van) De opbrengst van de kaartverkoop werd gedoneerd aan de Stichting. Cor Mastwijk is nog steeds zeer betrokken bij de Stichting. Hij heeft contact met diverse scholen en dankzij hem worden er steeds meer stoeptegels geplaatst in Wilnis en omgeving. STOEPTEGELPLAATSING DE TERP, CAPELLE AAN DEN IJSSEL Op 6 december werden een aantal inwoners van Capelle gehuldigd door burgemeester mevrouw J. van Doorne. Een aantal maanden daarvoor vond er bij winkelcentrum De Terp een ernstig geval van mishandeling plaats. De omstanders die op 6 december in het zonnetje gezet werden, voorkwamen dat deze mishandeling escaleerde met misschien wel fatale afloop. Niet alleen ontvingen de gehuldigden een speldje met het lieveheersbeestje erop, er werd ook een stoeptegel bij het winkelcentrum geplaatst. Ook werd er een KidsTeam opgericht en voorzien van de gebruikelijke materialen, zoals een T-shirt. Het KidsTeam zal zich in de regio gaan inspannen om met kleine en grote projecten hun steentje bij te dragen aan het verminderen van pesten, agressie en geweld in hun omgeving. 17

18 Hoofdstuk 7 Deel 1 - Bestuursverslag 2003 TOT SLOT Steeds meer mensen, organisaties en instanties vinden de weg naar de Stichting voor steun, informatie, samenwerking of voorlichting. Onder de dagelijkse werkzaamheden behoort thans meer en meer ook slachtofferhulp. Een luisterend oor bieden, betrokkenheid tonen, directe hulp geven of doorverwijzen naar relevante organisaties, maar ook is het begin gemaakt met een databank. Kinderen, onze belangrijkste doelgroep, tonen veel interesse. Wekelijks versturen wij aan kinderen in diverse leeftijdsgroepen tussen de 50 en 75 informatiepakketten. Deze informatie kan gebruikt worden voor een spreekbeurt, presentatie, werkstuk of scriptie. De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld heeft een netwerk van sprekers, die eventueel in combinatie met andere projecten, op scholen, jongerencentra e.d. hun ervaringen kunnen delen. Niemand kan het verhaal beter vertellen, dan degene die er daadwerkelijk middenin heeft gezeten of erbij betrokken is geweest. Het bestuur van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld ziet het als haar plicht en verantwoordelijkheid een actieve rol te spelen in het realiseren van de doelstellingen. De niet aflatende energie en inzet van de oprichter, de directeur, de medewerkers en de vrijwilligers zijn echter de ware redenen voor de groei en resultaten van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Noordwijk, 1 maart 2003 Douwe J. Wielinga Voorzitter 18

19 19

20 DEEL 2 - JAARREKENING 2003

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie