Vergadering ALV 27 april 2013 Agendapunt: 6 Onderwerp: Beleidsplan. NBV Grintweg AP Wageningen. Beleidsplan /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering ALV 27 april 2013 Agendapunt: 6 Onderwerp: Beleidsplan. NBV Grintweg AP Wageningen. Beleidsplan /14"

Transcriptie

1 Vergadering ALV 27 april 2013 Agendapunt: 6 Onderwerp: Beleidsplan NBV Grintweg AP Wageningen Beleidsplan /14

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1 Situatiebeschrijving en analyse NBV algemeen Serviceafdeling Externe invloeden Analyse....7 HOOFDSTUK 2 Strategisch plan Missie Doelstellingen Doelgroepen Strategie... 9 HOOFDSTUK 3 Disciplinaire aanpak vanuit aandachtsgebieden Vereniging Algemeen Organisatorische aspecten Juridische aspecten Ledenbestand Serviceafdeling Communicatie Onderwijs Kennis Huisvesting Financiën Bijengezondheid Bestuiving, Biotoopverbetering Koninginnenteelt SLOTWOORD Beleidsplan /14

3 VOORWOORD In de afgelopen jaren is het nut van bijen nadrukkelijk voor het voetlicht gekomen. Niet alleen de bestuiving in de natuur, maar ook dat de (wereld) voedselproductie 35% afhankelijk is van bestuiving door bijen. Een groot deel hiervan wordt gedaan door honingbijen. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) formuleert in deze notitie haar doelstellingen. In de vorm van een meerjarenbeleidsplan ( ) wil het hoofdbestuur van de NBV kort en duidelijk aangeven waar zij over een aantal jaren wil staan. Dit beleidsplan is in een algemene formulering geschreven en bevat realistische, redelijke, uitdagende en haalbare doelstellingen. Jaarlijks kan dit beleidsplan op onderdelen worden bijgesteld. Hiervoor is de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig. Vanuit dit meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een daarvan afgeleid activiteitenplan gemaakt. Het activiteitenplan is zo opgesteld dat ze aan de volgende normen voldoet: relevant zijn, in begrijpelijke taal geschreven, meetbaar en bereikbaar zijn. Jaarlijks wordt het activiteitenplan voorgelegd ter heroverweging aan de Algemene Ledenvergadering. Na afloop van het jaar wordt de verantwoording van het activiteitenplan opgenomen in het jaarverslag. Opbouw van dit beleidsplan is als volgt: In hoofdstuk 1 wordt de huidige situatie beschreven van de vereniging en de serviceafdeling met haar externe invloeden. Ook is een analyse opgenomen met sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen. Hoofdstuk 2 staat in het teken van het strategisch plan. Het laatste hoofdstuk is verdeeld in onderwerpen, samenvallend met de specifieke aandachtsvelden van de HB-leden. Beleidsplan /14

4 HOOFDSTUK 1 - Situatiebeschrijving en analyse 1.1 NBV algemeen De belangrijkste activiteiten van de NBV zijn: de bevordering van de bijenstand in Nederland en die van de honingbij in het bijzonder het bevorderen van de diversiteit van de flora met voor insecten vriendelijke planten belangenbehartiging van haar leden en vertegenwoordiging van de sector bijenhouderij De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitbreiding van het aantal mensen betrokken bij de bijenhouderij door werving van actieve leden het bevorderen van belangstelling voor de bijenhouderij bij een breed publiek de ontwikkeling en verbreiding van kennis over bijen en bijenhouderij onder haar leden door het bevorderen van wetenschappelijk en praktijkonderzoek het (doen) geven van onderwijs over bijenhouderij het organiseren van studiedagen en symposia het uitgeven van een vakblad over bijenhouderij het geven van voorlichting de bevordering van de bijengezondheid door bevordering van teelttechnieken en veredeling kennisbevordering op het gebied van bijengezondheid en bijenziekten het nemen van bestrijdingsmaatregelen in geval van ziekten bevordering van hygiënische imkerij het stimuleren en de bevordering van de biotoop ten behoeve van bestuivende insecten in het algemeen en de honingbij in het bijzonder door voorlichting overleg met natuur- en landbouworganisaties beïnvloeding van nationale, lokale en regionale overheden opleiding stimulering van initiatieven tot uitbreiding en verbetering van het leefmilieu standpunt gebruik gewasbeschermingsmiddelen actief onder de aandacht brengen van relevante partijen zo nodig ondersteuning bieden bij het organiseren van regionale activiteiten ontsluiten van kennisbronnen en toegankelijk maken van informatie bemiddeling bij commerciële activiteiten kwaliteitsbeheer, standaardisatie en normalisatie van het bijenhouden en van de bijenproducten De vereniging telt rond de leden, verdeeld over 220 plaatselijke verenigingen. Deze plaatselijke verenigingen zijn gegroepeerd tot 17 groepen die regionaal werken. Beleidsplan /14

5 De leden van de vereniging zijn hobbyimkers, bijenhouders met een beperkt aantal bijenvolken imkers die door het houden van bijen hun steentje willen bijdrage aan een gezonde natuur beroeps imkers, bijenhouders met meer dan 150 bijenvolken imkers die zich richten op veredeling of rasverbetering imkers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek niet imkers die de bijen een warm hart toedragen Daarnaast kent de vereniging donateurs, die geen bijen (meer) houden begunstigers, die de bevordering van de bijenhouderij ondersteunen geïnteresseerden, potentiële leden, donateurs of begunstigers 1.2 Serviceafdeling In het Bijenhuis in Wageningen is met veertien medewerkers de serviceafdeling van de vereniging gevestigd, waaronder begrepen het verenigingssecretariaat het productiebedrijf, de werkplaats voor hout, wasverwerking en metaal de service- en distributieafdeling met 24 regionale depots de PR en voorlichtingsafdeling het bezoekerscentrum, expositieruimte en drachtplantentuin de redactie van het vakblad Bijenhouden 1.3 Externe invloeden Naast de NBV zijn de bijenhoudersorganisaties ANI en ABTB actief. In 2010 is de Bijenstichting opgericht die zich inzet voor de leefomgeving van bestuivende insecten, waaronder de honingbij. De NBV streeft naar actieve samenwerking met de ANI, ABTB en de Bijenstichting. De Nederlandse bijenhouderij wordt sinds 2008 niet meer jaarlijks door de overheid gesteund. In 2009 is nog een eenmalige extra subsidie toegekend voor onderzoek naar de sterfte onder bijenvolken. Bij de externe invloeden kunnen ook de technologische ontwikkelingen waaronder de sociale media worden genoemd. Met de instroom van nieuwe, jonge imkers komt er een generatie imkers die gebruik maakt van de nieuwe informatietechnologie als Google, Facebook en Twitter. Ook zal de NBV meer gaan inspelen op die imkers / leden die meer vanuit de belangstelling voor de natuur en vanuit het motief iets voor de natuur te willen doen, bijen zijn gaan houden of een cursus hebben gevolgd. Afgelopen jaren is een begin gemaakt met het leggen van contacten met natuurorganisaties over plaatsing van bijenvolken in natuurgebieden en die zullen de komende jaren worden uitgebreid. Samenwerken met deze organisaties is van het grootste belang. De contacten Beleidsplan /14

6 met landbouworganisaties, die tot goede samenwerkingsrelaties en -activiteiten hebben geleid, zullen de komende jaren veel aandacht krijgen. Zoals gezegd zal nadrukkelijk met derden worden samengewerkt en we zullen de plaatselijke afdelingen worden gestimuleerd deze samenwerking te zoeken. De toegenomen aandacht vanuit de politiek voor dieren biedt kansen om door specifieke informatievoorziening (financiële) ondersteuning voor de bijen en de imkerij te bewerkstelligen. Internationaal Het overleg binnen de EU via de COPA / COGECA (Comité des Organisations Professionelles Agricoles de l Union Européenne / Comité Général de la Coopération Agricole de l Union Européenne) wordt enkele malen per jaar bijgewoond. Agendapunten van dit overleg worden sterk beïnvloed door de overwegend beroepsmatige imkerij in de zuidelijke EU-landen. Besluitvorming rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zullen in deze overleggen ook aan de orde komen. Beleidsplan /14

7 1.4 Analyse SWOT analyse Sterke punten - Met leden de grootste bijenhoudersvereniging - De NBV heeft een landelijke dekking met een fijnmazig bestuurlijk netwerk: plaatselijk, regionaal en landelijk - De afdelingen als belangrijke basis - Een professioneel secretariaat - Een deskundig bestuur - Een service afdeling voor imkers - Het blad Bijenhouden - Een internetsite - Commissies en werkgroepen voor diverse aandachtsgebieden - Actueel PR-materiaal Kansen - Door omvang en deskundigheid is de NBV richtinggevend voor de toekomst van de bijenhouderij in Nederland - Door de landelijke dekking kunnen activiteiten op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau plaatsvinden - Aangaan van nauwe samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties - De positieve invloed van de bijenteelt op het milieubewustzijn van imkers - Intensivering overleg imkerorganisaties in buurlanden - Donateurs werven - Aansluiten bij de trend voor de belangstelling voor regionale producten (slow food movement) - Grotere belangstelling voor de natuur en ook voor de bijenhouderij bij een breed publiek Zwakke punten - Geen algemene naamsbekendheid - Beperkte financiële middelen - De NBV is niet actiegericht - Er is geen (financiële) waardering voor ecosysteemdiensten - Onvoldoende menskracht voor infovoorziening - De leden vervreemden steeds meer van de landelijke vereniging - Trage besluitvorming als gevolg van lange communicatie lijnen - NBV-leden vormen geen homogene groep Bedreigingen - Diverse terugkerende ziekten en plagen in de bijenvolken - De zich terugtrekkende overheid, waardoor bijvoorbeeld subsidiegelden wegvallen - Nauwe associatie met de in betekenis afnemende landbouwsector - Negatieve berichtgeving in de media over de imkerij - Leden ervaren geen persoonlijke steun van de landelijke vereniging - De landelijke vereniging kan zich moeilijk profileren Beleidsplan /14

8 HOOFDSTUK 2 Strategisch plan 2.1 Missie Missie NBV: bevorderen van de bijenhouderij in Nederland, zorgen voor drachtplanten en -bomen en voor aandacht voor biotoop voor hommels, vlinders en solitaire bijen. 2.2 Doelstellingen De NBV wil de bijenhouderij in Nederland bevorderen de grootste bijenhoudersvereniging in Nederland blijven haar ledental uitbreiden haar leden bewust maken van de zorg voor het leefmilieu van bestuivende insecten de imkerij tot een nationaal erkende sector ontwikkelen De NBV wil dat bereiken door het positieve imago van de NBV in stand houden de collectieve belangenbehartiging voor haar leden verbeteren de dienstverlening aan haar leden verbeteren in de serviceafdeling het ledental laten stijgen de bijenhoudersorganisatie met landelijke dekking blijven en deze dekking verbeteren haar kennis van de bijenhouderij in geheel Nederland uitbreiden haar kennis van de honingbij verbeteren en ter beschikking van haar leden stellen en daardoor de kwaliteit van het bijenhouden van haar leden in stand houden en bevorderen meer aandacht geven aan solitaire bijen bijdragen aan het in stand houden en het verbeteren van de leefomgeving van de bijen en daardoor een bijdrage leveren aan een meer gezonde natuur de herkenbaarheid en het gezicht van de vereniging verbeteren snelle en goede informatie verkrijgen vanuit haar netwerk van deskundigen op bijenhouderijgebied en deze informatie delen met de leden. De ontwikkelingen rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijven volgen en actief te zorgen rond dit gebruik onder de aandacht van relevante partners brengen. De goede communicatie met en tussen de bestuurders van de afdelingen van de NBV. 2.3 Doelgroepen De NBV richt zich primair op haar bijenhoudende leden, haar donateurs, haar begunstigers en geïnteresseerden en voor het overige, ter bevordering van de bijenhouderij in Nederland, op alle bijenhouders in Nederland en die geledingen in de samenleving die een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van goede leefomstandigheden voor de bijen. Beleidsplan /14

9 2.4 Strategie De NBV wil gedurende de volgende vijf jaren bovengenoemde doelstellingen realiseren vanuit de tot haar beschikking staande disciplines en zich daarbij richten op de in hoofdstuk 3 genoemde aandachtsgebieden. Zij streeft daarbij naar een sterke eenvoud, een duidelijke profilering en eenheid. Beleidsplan /14

10 HOOFDSTUK 3 Disciplinaire aanpak vanuit aandachtsgebieden 3.1 Vereniging Algemeen Een professioneel secretariaat maakt deel uit van de vereniging. Hierin is ook de ledenadministratie ondergebracht. Tevens ligt daar de coördinatie van de expositie Bijen en Natuur Organisatorische aspecten De Nederlandse Bijenhoudersvereniging kent een gedecentraliseerde structuur met afdelingen, groepen, hoofdbestuur en de Algemene vergadering van leden. De NBV heeft voor specifieke aandachtsgebieden commissies en werkgroepen ingesteld waarin deskundigen op het betreffende terrein zitting hebben met veelal een HB-lid als voorzitter of minimaal als contactpersoon. De NBV heeft medewerkers in dienst voor de serviceafdeling Juridische aspecten De NBV is een vereniging met een serviceafdeling voor haar leden. De expositie Bijen en Natuur is ondergebracht in een stichting. Deze stichting zal statutair zo worden aangepast dat hierin activiteiten kunnen worden ontwikkeld die (mede)gefinancierd kunnen worden uit externe middelen (o.a. werven van donateurs). Tot heden bestaan de inkomsten uit de contributie van de leden, de marge van de imkershop en incidentele donaties. De structuur van de vereniging maakt het niet mogelijk om een aanmerkelijke contributieverhoging door te voeren. Uitbreiding van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten kan alleen als er fondsen van elders komen. Het actief werven van fondsen en legaten zal de komende tijd de nadruk krijgen. Er wordt een plan uitgewerkt dat aan de ALV zal worden voorgelegd. De NBV heeft de ANBI-status Ledenbestand De NBV is een zeer pluriforme vereniging. De leden zijn maatschappelijk, sociaal en professioneel zeer verschillend. Een ding hebben ze gemeen: de passie voor de honingbij. De imkers, met respect voor de bij, hebben een heel verschillend belang bij de bij. Bestuivingsimkers zorgen mede voor de voedselproductie, terwijl alle imkers bijdragen aan de bestuiving in de natuur in de omgeving. Voor de imkers met een verschillend aandachtsgebied staat de NBV open door hun belangstelling te faciliteren. Voor diverse ledengroepen wordt jaarlijks een dag georganiseerd om kennis uit te wisselen. Het HB wil nagaan en bekijken op welke wijze aandacht gegeven kan worden aan de verschillende stromingen in de natuurbeleving en daaruit voortvloeiende wijze van omgaan met bijen. Stadsimkeren zal als nieuw aandachtsgebied verder worden ontwikkeld. In deze is de NBV een pluriforme organisatie. Beleidsplan /14

11 3.2 Serviceafdeling Zover bekend is de NBV de enige bijenhoudersvereniging, misschien wel mondiaal, die een serviceafdeling met imkershop voor haar leden heeft. Het HB is blij dat deze service aan de leden gegeven kan worden, zeker omdat in de huidige opzet deze service ondersteuning van de ledencontributie niet altijd nodig heeft. Service in de imkershop voor de leden vindt marktconform plaats. De leden zijn vrij op de markt te kopen en maken daarbij keuzes waarin de kwaliteit van de producten, de prijs en de toegankelijkheid betrokken worden. Kwaliteit bepalen we zelf, in de markt vindt de prijsvorming plaats en voor de toegankelijkheid zijn verschillende kanalen beschikbaar: de imkershop in Wageningen, het netwerk van gekwalificeerde depots in het land en de bestelling via internet en de daaraan gekoppelde distributie. Aan de in 2013 ingevoerde ledenpas zullen regelmatig extra voordelen voor de leden worden gekoppeld. De serviceafdeling streeft ernaar als een kenniscentrum te fungeren voor de leden en geïnteresseerden. 3.3 Communicatie De communicatiemiddelen met de leden zijn het blad Bijenhouden, het digitale Imkernieuws en de website Bijenhouders.nl. Het magazine is een professioneel vakblad voor de bijenhouderij, wordt verzorgd door een zelfstandige redactie en verschijnt 8 x per jaar. Het Imkernieuws met actuele informatie verschijnt 9 x per jaar of zo vaak als nodig. Het magazine Bijenhouden wordt door leden ook gezien als verenigingsblad waardoor een onjuist beeld kan bestaan, dat alles wat in het blad wordt gepubliceerd een weergave zou zijn van standpunten van de NBV. Tevens kan er door de vroege deadline (zes weken voor verschijnen van het blad) niet op de actualiteiten worden ingespeeld. De digitale nieuwsbrief geeft hiervoor meer mogelijkheden. Het gebruik maken van facebook- en twitteraccounts zal verder worden ontwikkeld. 3.4 Onderwijs Met goed gestructureerd onderwijs zorgt de NBV ervoor dat beginnende imkers het imkeren kunnen leren en dat de kwaliteit van het imkeren op peil blijft. De cursus voor beginners is een goed wervingskanaal voor nieuwe imkers. De NBV verzorgt door haar commissie Onderwijs cursussen, zoals de Lerarenopleiding A en B en de beginners- en gevorderdencursus. Het ontwikkelen van een cursus oriëntatie op Bijenhouden staat als nieuw onderdeel op het programma. Specialistencursussen zijn er o.a. voor Bestuivingsimker, Drachtplanten, Bijengezondheid en Bijenproducten. Deze cursussen zijn ontwikkeld door de NBV en voorzien van kwaliteitseisen en vastgelegde eindtermen. De NBV ziet het als haar taak om ook nu te blijven zoeken naar medefinanciering van de cursussen door overheid of particuliere instellingen. Beleidsplan /14

12 3.5 Kennis Kennis komt op verschillende manieren en op geheel verschillende plaatsen tot stand. Om een goede service aan imkers, klanten en derden te kunnen geven moet de verspreide kennis toegankelijk gemaakt worden. De kennisbank Bee The Future zal vanaf 2013 verder worden ingevuld. 3.6 Huisvesting In de komende beleidsperiode zal onderzocht worden welke de mogelijkheden er zijn om het Bijenhuis aan te passen aan de eisen des tijds. Via een pakket van eisen zal een plan worden opgesteld en indien haalbaar aan de ALV worden voorgelegd. 3.7 Financiën De afgelopen jaren is ingeteerd op het vermogen van de NBV. Bij de fusie in 2006 is de hoogte van de contributie lager vastgesteld dan de VBBN daarvoor had. Om aan het interen op het vermogen een einde te maken is in 2011 de contributie op 60,- vastgesteld. Gezien de opinie over de hoogte van de contributie, verwoord in de ALV in april 2011, wordt voorgesteld de contributie (behalve de indexatie) niet voor het jaar 2015 te verhogen. Verenigingsactiviteiten zullen uit de contributie worden betaald. De serviceafdeling zal winstgevend draaien en bijdragen aan te besteden middelen voor de vereniging. Bekeken zal worden hoe een eventuele bouwkundige aanpassing van het Bijenhuis gefinancierd kan worden. Andere activiteiten, waaronder de maatschappelijke worden betaald uit externe middelen. De komende periode zal veel energie worden gestoken in het verkrijgen van sponsoring. 3.8 Bijengezondheid Bijengezondheid omvat het geheel van zaken die te maken hebben met de vitaliteit van bijen, zoals het bestrijden en voorkomen van ziekten en plagen en het nemen van maatregelen ter voorkoming van schade door insecticiden en voedselgebrek. Ook in de periode zal de varroa destructor de aandacht moeten hebben en zullen we alert moeten blijven op Amerikaans vuilbroed. De commissie Bijengezondheid zal samen met de landelijke bijengezondheidscoördinatoren de leden in deze begeleiden en ondersteunen. Bij de aanpak van de varroa adviseert het HB de leden de bestrijding uit te voeren volgens de richtlijnen die publiceert. Dit betreft een duurzame methode van bestrijden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van synthetische middelen, maar gewerkt wordt met in de natuur voorkomende zuren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kwaliteit van de honing. Resultaten, nationaal en internationaal, van onderzoek naar de invloed op bijen van nieuwe insecticiden (neonicotinoïden) op bijen, zullen nauwlettend worden gevolgd om standpunt en beleid van de NBV in deze te blijven toetsen. Beleidsplan /14

13 De NBV is vertegenwoordigd in de werkgroep Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Spuitschadecommissie). Deze werkgroep blijft nodig om met overheidsinstanties te spreken over de invloed van insecticiden op bijen en de procedures van toelating van beschermingsmiddelen. 3.9 Bestuiving, Biotoopverbetering Natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, provinciale landschappen en andere natuurbeheerders, streven naar overlegsituaties waarbij imkers betrokken worden die ook op de hoogte zijn van het leven van de wilde bij en andere insecten. Om imkers in deze bij te scholen worden cursussen opgezet, waarvoor subsidies moeten worden gevonden. Betreffende het plaatsen van bijen in natuurgebieden zal actief overleg worden gevoerd met de betreffende beheerders/eigenaren van deze gebieden. Het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU) gaat, ingaande 2013 een volledige andere subsidiesteun aan de landbouw geven. De GLB wordt gebruikt voor een verduurzaming van de landbouw, met een sterke aandacht voor biodiversiteit, landschap en milieu. De inkomenssteun wordt gekoppeld aan vergroening. Voorgesteld wordt 7% van de landbouwgrond hiervoor uit productie te halen. Met LTO-Noord en de ZLTO zijn gesprekken gaande om invulling te geven aan deze vorm van braaklegging, op een wijze die aantrekkelijk is voor bestuivende insecten, waaronder de honingbij. Ook voor akkerland dat braak komt te liggen om andere redenen dan het GLB en voor akker-, bos- en slootranden moet gezocht worden naar subsidiemogelijkheden voor het inzaaien met o.m. drachtplanten. Meeliften met de toenemende aandacht voor en investeringen in tuinen, tuinieren en ambachtelijke producten. Gemeentes blijven informeren over insecten vriendelijke planten in de groenvoorzieningen. Waar in gemeentes laanbomen zoals lindebomen en esdoorns gekapt dreigen te worden vanwege luizen overlast, de verantwoordelijke beheerders op tijd van informatie voorzien om overlast te beperken en kap te voorkomen. Daar waar kappen noodzakelijk is adviseren over herbeplanting Koninginnenteelt De kwaliteit en het gedrag van een bijenvolk is afhankelijk van de koningin. Koninginnenteelt is daarom van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de volken. Nederlandse koninginnentelers houden zich bezig met de vermeerdering en in mindere mate met selectie daar het teeltmateriaal veelal uit het buitenland komt. Vermeerdering van dit teeltmateriaal en het ter beschikking stellen aan de imker, is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de bijen in Nederland. De doppenmethode is een goed middel voor de verspreiding. Deze methode kan op regionaal en plaatselijk niveau invulling krijgen. Algemene informatie, voorlichting en studiebijeenkomsten zijn nodig om kennis over koninginnenteelt te vergroten en te verspreiden. Beleidsplan /14

14 SLOTWOORD Op basis van dit meerjarenbeleidsplan zal jaarlijks een activiteitenplan worden ontwikkeld. Commissies, plaatselijke afdelingen en regionale groepen wordt gevraagd hun eigen beleid en plannen te baseren op de in dit beleidsplan geformuleerde uitgangspunten. Beleidsplan /14

Beleidsplan 2015-2020 NEDERLANDSE BIJENHOUDERSVERENIGING. Beleidsplan 2015-2020 (april 2015 - V12) 1

Beleidsplan 2015-2020 NEDERLANDSE BIJENHOUDERSVERENIGING. Beleidsplan 2015-2020 (april 2015 - V12) 1 Beleidsplan 2015-2020 NEDERLANDSE BIJENHOUDERSVERENIGING Beleidsplan 2015-2020 (april 2015 - V12) 1 Beleidsplan 2015-2020 (april 2015 - V12) 2 Inhoudsopgave Onderwerp Pg. Inleiding 4 1. NBV algemeen 5

Nadere informatie

NBV beleid

NBV beleid BEWEEGREDEN bevordering van de bijenstand - bevordering van de imkerij in Nederland - bevordering van de bijenteelt in Nederland 2011 2015 samen één samen sterk waarom de NBV? wat doet de NBV? samen weten

Nadere informatie

NBV Activiteitenplan. Activiteitenplan 2015/VS/NBV/v01

NBV Activiteitenplan. Activiteitenplan 2015/VS/NBV/v01 NBV Activiteitenplan Inhoudsopgave Voorwoord Pijler 1 Dienstverlening & ondersteuning 3 Pijler 2 Informatievoorziening, communicatie & PR 5 Pijler 3 Pijler 4 Onderwijs, Natuurbeheer & Bijengezondheid Algemeen

Nadere informatie

Waar fruit wordt gegeten heeft een bij gezeten.

Waar fruit wordt gegeten heeft een bij gezeten. Waar fruit wordt gegeten heeft een bij gezeten. Deltaplan Duurzame en vitale bijenhouderij in Nederland Nederlandse BijenhoudersVereniging Grintweg 273, 6704 AP Wageningen tel: 0317-422422 - fax:0317-424180

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Cursusgids bijenteeltonderwijs

Cursusgids bijenteeltonderwijs Afdeling : Naam cursist : Cursusgids bijenteeltonderwijs Voor de Opleiding bijenteeltleraar A 2008 De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Regeling bijenteeltonderwijs

Regeling bijenteeltonderwijs Regeling bijenteeltonderwijs VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Deze regeling bijenteeltonderwijs is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Regeling Bijenteeltonderwijs Oktober

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Bestuiving = instandhouding van soorten

Bestuiving = instandhouding van soorten Bestuivers vandaag? Bestuiving = instandhouding van soorten MiNa Raad Wuustwezel 17.06.2013 2 Bestuiving van de natuurlijke flora DIENT DE VOORTPLANTING Bestuiving van cultuurgewassen DIENT (o.a.) DE PRODUCTIE

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 Cursusgids bijenteeltonderwijs voor de Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 De Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Stichting De Bloeiende Stad Beleidsplan. Inhoud

Stichting De Bloeiende Stad Beleidsplan. Inhoud Dit beleidsplan moet inzicht geven in: Stichting De Bloeiende Stad Beleidsplan Doel, Missie en Visie van de stichting Het werk dat de Stichting doet de manier waarop de Stichting geld werft Het beheer

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o.

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Cursusgids vervolgcursus 1 georganiseerd door Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Henk Verver 2012 1 Soms wordt nog de verouderde term gevorderden cursus voor deze cursus gebruikt Inleiding De Bijenhouders

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen

betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen stuk ingediend op 1211 (2010-2011) Nr. 1 28 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Karlos Callens, de dames Gwenny De Vroe en Mercedes Van Volcem en de heren Dirk Van Mechelen en Sas

Nadere informatie

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!!

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! PASSEN DEZE ACTIVITEITEN BIJ DIE VAN UW REGIO? GEEF ZE OP VOOR WWW.LANDSCHAPS VEILING.NL ONTVANG STEUN, WORD ZICHTBAAR & BEREIKBAAR! Landschapsveiling.nl

Nadere informatie

Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen.

Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen. Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen. Les 1. Koffie/thee en kennismaken. Theorie, praktijk, diploma en afspraken. De NBV. Wat wil je

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Basiscursus Bijenhouden 2016/2017

Basiscursus Bijenhouden 2016/2017 Naam cursist : Basiscursus Bijenhouden 2016/ Cursusgids Cursusgids basiscursus bijenhouden 1 Inhoudsopgave 1 Inhoud van de cursus 3 2 Organisatie 4 2.1 Wie organiseert deze cursus? 4 2.2 Wie is verantwoordelijke

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud Beleidsplan IVN West-Friesland 2017 2020 Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud 1. Inleiding IVN West-Friesland is een financieel gezonde vereniging met bijna 300 leden gericht op Natuureducatie

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Samenwerken aan een rijke flora. Bijen zijn NIET hot!!!!!! Bijen zijn van levensbelang!!!!!

Samenwerken aan een rijke flora. Bijen zijn NIET hot!!!!!! Bijen zijn van levensbelang!!!!! Samenwerken aan een rijke flora. Bijen zijn NIET hot!!!!!! Bijen zijn van levensbelang!!!!! Aat Rietveld. Ambassadeur groen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. En nog zo wat z(t)aken. Voorzitter

Nadere informatie

Docenten handleiding cursus bijengezondheid

Docenten handleiding cursus bijengezondheid Docenten handleiding cursus bijengezondheid De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen. Het doel van de vereniging

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Den Haag Bij voorbeeld. Initiatiefvoorstel voor bijvriendelijk handelen

Den Haag Bij voorbeeld. Initiatiefvoorstel voor bijvriendelijk handelen Den Haag Bij voorbeeld Initiatiefvoorstel voor bijvriendelijk handelen Inleiding Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. Door het grootschalige gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LNMH

BELEIDSPLAN LNMH BELEIDSPLAN LNMH 2017-2020 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding 3 2. Ambitie 3 3. Uitvoering 4 3.1. Bestuurlijk 4 3.2. Activiteiten 5 4. Speerpunten voor de komende vier jaren 7 5. Communicatie 9 6. Financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018

Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018 www.kiwanisbeverwijk.nl Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018 Wie is Pro Kids IJmond... 2 Werkgebied... 2 Organisatievorm... 2 Ambassadeurs... 3 Goede doelen... 4 Ledenbeleid... 4 Kasmiddelen van de vereniging/stichting...

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 Beleidsplan Stichting Tempel Europa Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstellingen... 3 2.2 Afwezigheid van

Nadere informatie

Stichting Bee Foundation: Beleidsplan maart 2016

Stichting Bee Foundation: Beleidsplan maart 2016 Stichting Bee Foundation: Beleidsplan maart 2016 Bestuivende insecten zorgen voor: bestuiving 90 % van de wilde planten 75 % van de voedselgewassen voedsel voor vele dieren (jonge grutto's eten insecten

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Bijensterfte: oorzaken en gevolgen + stand van zaken voorjaar Insectbestuiving & Bijenhouderij Succes story / Ramp scenario?

Bijensterfte: oorzaken en gevolgen + stand van zaken voorjaar Insectbestuiving & Bijenhouderij Succes story / Ramp scenario? Bijensterfte: oorzaken en gevolgen + stand van zaken voorjaar 2009 Tjeerd Blacquière, bijen@wur, Plant Research International, WUR, Wageningen Insectbestuiving & Bijenhouderij Succes story / Ramp scenario?

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 Beleidsplan Vastgesteld: 26 april 2013 Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 1 Inleiding Beleidsplan In dit document is het beleid van de Reformatorische Vereniging

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Doel Externe initiatieven t.b.v. de LHBT-ers mogelijk maken die anders niet gehouden kunnen worden (stimulans voor doelgroep én voor de initiatiefnemer(s))

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie