Specifieke lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke lerarenopleiding"

Transcriptie

1 Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie Modeltraject Specifieke lerarenopleiding CVO TNA Individueel traject? LIO traject? Contacteer Els Gansemans Contacteer Karel Vermeulen 1

2 OPSTAP TAALVAARDIGHEID Korte omschrijving In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten bijgeschaafd. Eerst en vooral bekwamen de cursisten zich in de nieuwe spelling (Spelling 05). Een gevarieerd aanbod van oefeningen vergroot hun inzicht in de nieuwe spellinghervorming en beoogt de uitbreiding van hun bekwaamheid deze correct toe te passen in de alledaagse schrijfpraktijk. Daarnaast verruimen de cursisten via een aaneenschakeling van gerichte spreekopdrachten hun mondelinge taalvaardigheid. Spreek- en voordrachttechnieken komen uitvoerig aan bod om de leerkracht in spe (zowel verbaal als non-verbaal) klaar te stomen voor zijn communicatieve taak. Uiteraard is het vooropgestelde doel, dat de aspirant-leerkracht zijn beheersing van het Standaardnederlands in deze lessen op een functionele wijze intensifieert. Hij verwerft tijdens de lessen Taalvaardigheid de talige humus, die aan de basis ligt van het optimaal functioneren als lesgever. Competentie gerichte leerdoelen aan het einde van de module moeten de cursisten in dergelijke mate vertrouwd zijn met de Standaardtaal dat zij zich zowel mondeling als schriftelijk (gebruik makend van de nieuwe spelling (spelling 05) op een adequate en correcte wijze kunnen uitdrukken; de cursisten ontwikkelen een verruimd taalbewustzijn, verkrijgen het besef dat het Standaardnederlands als standaardtaal de sociale en geografische begrenzingen van dialecten en sociolecten overstijgt en begrijpen ten volle dat het Standaardnederlands. de noodzakelijke voertaal is van de leerkracht. de klemtoon binnen de lessen ligt minder op theoretische, dan wel op praktische vaardigheden (waarover de kandidaten tijdens hun verdere onderwijsloopbaan dienen te beschikken). De theorie staat dan ook volledig in functie van de praktijk, het kennen in functie van het kunnen. het zwaartepunt van de praktische vaardigheden ligt op de actieve vaardigheden, i.c. op het schrijven en het spreken. Alle vier de basisvaardigheden van het Nederlands komen binnen de lessen echter ruimschoots aan bod, inz. schrijven, spreken, lezen en luisteren. Vereiste begincompetenties geen 2

3 OPSTAP TAALVAARDIGHEID Leerinhouden Het vak Opstap Taalvaardigheid bestaat uit twee delen. In een eerste, uitgebreid deel, wordt de nieuwe spelling van het Nederlands (Spelling 06) behandeld. De cursisten krijgen een systematische en bovenal functionele herhaling van de voornaamste regels van de spelling, wat werd behouden en wat in de nieuwe spelling is gewijzigd. Aan bod komen onder meer het werkwoord, de schrijfwijze van klinkers, medeklinkers en tweeklanken, het aaneenschrijven van woorden, tussenklanken, meervouden en verkleinwoorden, hoofdletters, woord- en leestekens. De vergaarde kennis wordt ingeoefend en geëvalueerd aan de hand van een diversiteit aan oefeningen met feedback, waardoor de studenten de mogelijkheid wordt geboden uiteindelijk zelf hun fouten te ontdekken en te remediëren. Een tweede deel van de cursus focust de aandacht op de stilistiek van het Nederlands, de stijlleer. Gerichte oefeningen tegen stijlfouten verbeteren de stilistische kwaliteiten van het spreken en schrijven van de kandidaten. In dit deel wordt speciale aandacht geschonken aan de zakelijke schrijfvaardigheid van de cursisten. Centraal staat het schrijven van syntheses. Deze schrijfvorm stelt de kandidaten in staat op een deugdelijke wijze de essentie uit teksten te distilleren en deze in een eigen, stilistisch verantwoorde en helder gestructureerde vorm weer te geven. Opstap taalvaardigheid schenkt aandacht aan de vier basisvaardigheden van het Nederlands: het spreken, lezen, schrijven en luisteren. Hoewel alle vaardigheden worden toegelicht, zijn het voornamelijk de actieve vaardigheden (spreken en schrijven) die worden ingeoefend. De passievere vaardigheden dienen onder meer om de studenten gericht te leren luisteren en op een degelijke wijze te leren leren. Studiemateriaal Eigen cursus Taalvaardigheid. Evaluatie Het examen voor het vak Opstap Taalbeheersing bestaat uit twee onderdelen: 1. Een spelling- en stillistisch examen (op 40 van 60 punten) 2. Het schrijven van een examensynthese (op 20 van 60 punten) De studenten worden tijdens de lessen geëvalueerd op spreek-, schrijf-, lees- en luisteroefeningen, maar deze evaluatie heeft geen impact op de examenpunten. 3

4 OPSTAP ALGEMENE VORMING Korte omschrijving Het vak Algemene Vorming is opgebouwd uit twee delen. In een eerste deel staat het begrip actualiteit centraal in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Een diversiteit aan onderwerpen uit verschillende domeinen (politiek, economie, cultuur, ) wordt behandeld, waarbij de cursist ook zelf wordt gevraagd materiaal aan te brengen. Hierbij wordt steeds ruimte gelaten voor een eigen, kritische mening over de behandelde topics. In een tweede, meer praktisch gedeelte, leren de cursisten waar zij informatie over algemene onderwerpen vinden (hermeneutiek). Het kunnen vinden van deze informatie is onontbeerlijk voor de uiteenzetting welke de studenten over een actueel onderwerp van hun keuze dienen te geven. Competentie gerichte leerdoelen -de cursisten verdiepen en verruimen hun algemene kennis betreffende een zo ruim mogelijk aanbod van actuele thema s en ideeën en leren hun kritische visie op deze thema s en ideeën op een adequate en argumentatief-verantwoorde wijze te verwoorden. -de cursisten leren gebruik te maken van de moderne media om materiaal en documentatie te verwerven over maatschappelijke, sociale en levensbeschouwelijke topics. -de cursisten leren open te staan voor de opinies van anderen aangaande relevante actuele thema s waarbij hete hangijzers niet worden vermeden) en hun eigen opvattingen te stofferen en te verdedigen. -de cursisten weten individueel en in groep standpunten te confronteren. -de cursisten leren leren. Analyse, synthese, veraanschouwelijking en planning worden aangeleerd. Vereiste begincompetenties geen Leerinhouden Zie Korte omschrijving en Competentiegerichte leerdoelen. Studiemateriaal Eigen cursus Algemene Vorming. Evaluatie De evaluatie van het vak Opstap Algemene Vorming berust op volgende onderdelen: Examen: schriftelijk waarin de theoretische kennis welke de studenten hebben verworven wordt getoetst. Dit onderdeel staat op 50% van de totale puntenscore. Mondelinge nieuwsanalyse: waarmee de studenten hun kritische visie op het begrip actualiteit demonstreren. Dit onderdeel staat op 25% van de totaalscore. Opzoekingstaak: waarmee de studenten aantonen dat ze op een doordachte manier kunnen gebruik maken van de moderne media. Dit onderdeel staat op 15% van de totaalscore. Uitdiepingsopdracht: waarmee de studenten aan de hand van de cursus, een gerichte vragenlijst en aangeboden internetsites zelf tot de uitdieping komen van een thematisch met de in de cursus behandelde leerstof verwante topic. Dit onderdeel staat op 10% van de totaalscore. 4

5 5

6 Onderwijs en maatschappij Korte omschrijving De cursist leert vanuit de eigen leerinhouden inzicht verwerven in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs. Hij/zij bouwt een referentiekader op en kan dit gebruiken met betrekking tot onderwijskundige thema s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces begeleiden in het Standaardnederlands. De leraar kan als opvoeder 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; 2.7 communiceren met lerenden met diverse achtergronden. De leraar kan als inhoudelijk expert 3.3 de verworven kennis en vaardigheid aanwenden; 3.4 het eigen vormingsaanbod situeren in het geheel van het onderwijsaanbod. De leraar kan als organisator 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 kennis nemen van de resultaten van onderwijsonderzoek; 5.2 vernieuwende elementen aanbrengen. De leraar kan als partner van externen 8.1 contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken intiatieven aanbieden. De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s; 9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving. De leraar kan als cultuurparticipant 10.1 actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: het sociaal-politieke, het sociaaleconomische, het levensbeschouwelijke, het cultureel-esthetische en het cultureel-wetenschappelijke domein. Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden: competenties gerealiseerd in het diploma secundair onderwijs Leerinhouden 1. Belgische staatsstructuur en onderwijs: algemene achtergrond 2. Ministerie van Onderwijs en Vorming 3. Onderwijslandschap en kwalificatiestructuur: organisatie van het onderwijs in Vlaanderen 4. Onderwijsorganisatie: onderwijsnetten, GOK decreet, schoolstrijd, kostenbeheersing, kosteloosheid, vrijheid van onderwijs in de grondwet 5. Agentschap voor kwaliteitszorg in onderwijs en vorming 6. Personeel: personeelsstatuur, nodige documenten en loonbrieven 7. Actuele thema s in het onderwijs 6

7 Onderwijs en maatschappij Studiemateriaal Eigen cursus Onderwijs en maatschappij aangevuld met teksten en zelfstudiemateriaal. Een aantal van de documenten die gebruikt worden tijdens deze module worden ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform, elov. Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 60% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Schriftelijk examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee voor 40% van het totaal. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 7

8 Leerkracht en verantwoordelijkheden Korte omschrijving Het kerndoel van deze module is je te leren reflecteren vanuit een breed maatschappelijk kader over het beroep van leraar. Je leert hoe je je kan informeren over jouw rechtspositie in dit beroep en de rechtspositie van je leerlingen en wat de wettelijke en reglementaire verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.12 omgaan met de diversiteit van de groep. De leraar kan als opvoeder 2.1 samen met het team een positief leerklimaat creëren voor de lerenden in klasverband en op de school; 2.2 de emancipatie van de lerenden bevorderen; 2.3 door attitudevorming de lerenden op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. De leraar kan als inhoudelijk expert 3.4 met het oog op de begeleiding en oriëntering van lerenden, het eigen vormingsaanbod situeren in het geheel van het onderwijsaanbod met name de aangrenzende niveaus en het buitengewoon onderwijs en de leerkracht is op de hoogte van de bestaande vormen van integratie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs De leraar kan als organisator 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen; 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren; 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de lerenden. De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 kennis nemen van de resultaten van onderwijsonderzoek; 5.2 vernieuwende elementen aanbrengen door de eigen schoolcultuur en vormingsconcepten constructief te bevragen, door reflectie over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en over resultaten van onderwijs onderzoek; 5.4 het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen. De leraar kan als partner van de ouders/verzorgers 6.1 zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens van de lerende. De leraar kan als lid van een schoolteam 7.1participeren in de ontwikkeling van het schoolwerkplan; 7.2 participeren in samenwerkingsstructuren; 7.5 zich documenteren over de eigen rechtszekerheid en die van de lerende. De leraar kan als partner van externen 8.1 contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokkenen initiatieven aanbieden. De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s; 9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving. 8

9 De leraar kan als cultuurparticipant 10.1 actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: het sociaal-politiek domein; het levensbeschouwelijk domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. Beroepshoudingen B1 Beslissingsvermogen B2 Relationele gerichtheid B3 Kritische ingesteldheid B4 Leergierigheid B5 Organisatievermogen B6 Zin voor samenwerking B7 Verantwoordelijkheidszin B8 Flexibiliteit Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden: competenties gerealiseerd in het diploma secundair onderwijs. Leerinhouden 1.Onderwijsdeontologie 2.Zorgvuldig bestuur 3.Het pedagogisch project 4.Onderwijsloopbaan 5.Plichten van de leraar 6.Onderwijsinspectie 7.Aansprakelijkheid van de leerkracht 8.Rechten en plichten van de leerling 9.Leerplicht schoolplicht 10.Spijbelen 11.Deliberatiereglement 12.Auteursrechten in het onderwijs Studiemateriaal Eigen cursus Leerkracht en verantwoordelijkheden aangevuld met teksten en zelfstudiemateriaal. Een aantal van de documenten die gebruikt worden tijdens deze module worden ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform, elov. Werkvormen Contactonderwijs Mogelijke werkvormen tijdens de les: doceren, klassengesprek, onderwijsleergesprek, probleemgerichte discussie, stellingenspel, groepswerk, taken en opdrachten. 9

10 Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 37,5% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Schriftelijk examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee voor 62,5% van het totaal. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 10

11 Psycho-pedagogische competentie Korte omschrijving De cursus Psycho-Pedagogische Competentie geeft cursisten vanuit een wetenschappelijk psychologische invalshoek inzicht in verschillende onderwerpen, zoals leerpsychologie, ontwikkelingspsychologische kennis met speciale aandacht voor de adolescentie, motivatie van leerlingen en leerkrachten, de werking van het geheugen, leerstoornissen en de eindtermen leren leren. Telkens wordt de link gelegd met de concrete school- en klaspraktijk en het eigen pedagogische handelen van de leerkracht. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1de beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen; 1.7een adequate leeromgeving realiseren; 1.12omgaan met de diversiteit van de leergroep; 1.13leer- en ontwikkelingsprocessen vanuit vakoverschrijdende invalshoek opzetten. De leraar kan als opvoeder 2.1samen met het schoolteam een positief leerklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school; 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen; 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlignen met gedragsmoeilijkheden; 2.6 het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen. De leraar kan als inhoudelijk expert 3.1 domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen. De leraar kan als organisator 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen. De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.3 het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De leraar kan als lid van een schoolteam 7.4 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aan pak in het team bespreekbaar maken. De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.2 dialogieren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. De leraar kan als cultuurparticipant Actuele maatschappelijke thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op het cultureel wetenschappelijk domein. Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden voor de SLO. 11

12 Leerinhouden Inleiding hoofdstuk: het werk van een leerkracht werkt! Wat werkt op een school? Psychologie als gedragswetenschap Deel 1: Leren Wat is leren? Leertheorieën - Behavioristische leertheorieën - Cognitieve leertheorie en constructivisme - Positieve psychologie Leervoorwaarden - Intelligentie - Motivatie - Geheugen - Krachtige leeromgeving Leren leren - Vakoverschrijdende eindtermen leren leren - Kolb - Probleemoplossend leren - Informatieverwerking - Regulering van het leerproces Deel 2: Ontwikkeling Ontwikkelingspsychologie - Piaget - Adolescentiepsychologie Leer- en ontwikkelingsstoornissen - Dyslexie - AD(H)D - Autismespectrumstoornis Studiemateriaal Cursus PPC. Het gebruik van het elektronisch leerplatform elov is onontbeerlijk. Werkvormen Contactonderwijs: doceren, onderwijsleergesprek, debat, oefeningen, discussie, beeldfragmenten, Afstandsonderwijs: opdrachten rond metacognitie, bronnenstudie, interview, Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 50% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Schriftelijk examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee voor 50% van het totaal. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de SLO CVO TNA. 12

13 Communicatie en overleg Korte omschrijving Het doel van deze module is cursisten goed te leren communiceren in een onderwijsomgeving (met leerlingen, collega s, directie, ouders). Dit betekent inzicht krijgen in de manier waarop mensen communiceren en de eigen manier van communiceren analyseren: waar komen storingen, conflicten of ruis vandaan en hoe kunnen we dit oplossen of voorkomen? Verder bekijken we welke communicatievaardigheden een leerkracht moet beheersen en werken we aan de spreekvaardigheid. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.3 leerinhouden of leerervaringen selecteren 1.4 leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod 1.6 leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen 1.7 een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep 1.8 observatie of evaluatie voorbereiden 1.9 observeren of het proces en product evalueren 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces begeleiden in het Standaardnederlands De leraar kan als opvoeder 2.1 samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen klasverband en op school 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen 2.3 door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden 2.6 het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen 2.7 strategieën inzetten om te communiceren met andertalige leerlingen De leraar kan als inhoudelijk expert 3.1 de basiskennis van de leerinhouden, waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, verbreden en verdiepen; 3.2 recente ontwikkelingen over inhouden en vaardigheden uit de leergebieden of vakgebieden volgen en onderzoeken; 3.3 de verworven kennis en vaardigheid met betrekking tot vakgebieden aanwenden De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 5.2 kennisnemen van de resultaten van onderwijsonderzoek 5.3 het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen De leraar kan als partner van de ouders/verzorgers 6.1 zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens over de leerling 6.2 op basis van overleg met ouders of verzorgers hen informatie en advies verschaffen over hun kind in de school 13

14 6.3 in overleg met het team de ouders of verzorgers informeren over en betrekken bij het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders 6.4 met ouders of verzorgers een gesprek voeren over opvoeding en onderwijs 6.5 strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders De leraar kan als lid van een schoolteam 7.1participeren in de ontwikkeling van het schoolwerkplan 7.2participeren in samenwerkingsstructuren 7.3binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven 7.4 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken De leraar kan als partner van externen 8.1 contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s 9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving De leraar kan als cultuurparticipant 10.1 actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: het sociaal-politieke domein; het sociaaleconomische domein; het levensbeschouwelijke domein; het cultureel-esthetische domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. Vereiste begincompetenties Algemene taalvaardigheid en kennis van het Nederlands zijn noodzakelijk. Leerinhouden -theoretisch kader van communicatie: het communicatiemodel en de functies van communicatie -functies en dragers van non-verbale communicatie (uiterlijk, lichaamshouding en lichaamsbewegingen, stemtechnieken, nabijheidsgedrag en territorium, de taal van tijd en ruimte, ) -interculturele communicatie -assertiviteit -monoloog: presenteren voor een groep -dialoog: actief luisteren, gestuurde gesprekken; slechtnieuwsgesprek, feedback geven, evaluatie- en functioneringsgesprek enz. -polyloog: conflicthantering en vergaderen (groepsdynamische en inhoudelijke aspecten, rollen, notuleren, ) -het gebruik en het nut van Standaardnederlands Studiemateriaal Er wordt gebruik gemaakt van de cursus Communicatie en overleg. Het elektronisch leerplatform wordt gebruik voor evaluatie van taken. 14

15 Werkvormen Contactonderwijs Onderwijsleergesprek, groepswerk, discussie, rollenspelen,.. Afstandonderwijs Indien taken, zelfstudie taal en spelling Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 75% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Schriftelijk examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee voor 25% van het totaal. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 15

16 Begeleiding Korte omschrijving Begeleiding is een vak dat bij de studenten de nodige competenties ontwikkelt ivm de ondersteuning van het welzijn van leerlingen, en dat in de meest brede zin van het woord. Het brengt de studenten een ruimere kennis bij van adolescenten als specifieke leeftijdsgroep (hoe werkt het puberbrein?), geeft meer inzicht in bijvoorbeeld leerlinggericht werken en het zelfbeeld en ontwikkelt de nodige competenties om signaalgedrag van leerlingen (i.v.m. bijvoorbeeld drugs, faalangst, pesten, geweld en agressie, ) op te vangen en daar adequaat op te reageren, zowel individueel als leerkracht, teamlid binnen een lerarenteam, gesprekspartner met ouders/verzorgers, alsook met externen. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.10 De leerkracht kan in overleg met collega s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep. De leraar kan als opvoeder 2.1 De leerkracht kan samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4 De leerkracht kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. 2.6 De leerkracht kan het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen. 2.7 De leerkracht kan strategieën inzetten om te communiceren met anderstalige leerlingen. De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De leraar kan als partner van de ouders/verzorgers 6.1 De leerkracht kan zich informeren en discreet omgaan met gegevens over de leerling. 6.2 De leerkracht kan met ouders/verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega s/externen. 6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met ouders/verzorgers over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders. 6.4 De leerkracht kan met ouders/verzorgers een gesprek voeren over opvoeding en onderwijs. 6.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met ouders/verzorgers. 6.6 De leerkracht strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige 16

17 ouders. De leraar kan als lid van een schoolteam 7.1De leerkracht kan overleggen en samenwerken in een schoolteam 7.2 De leerkracht kan binnen het team over een taakverdeling overleggen en afspraken naleven. De leraar kan als partners van externen 8.1De leerkracht kan met hulp van collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe diensten die onderwijs betrokken initiatieven aanbieden. 8.2 De leerkrachten kan met hulp van organisaties de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderzoeken. 8.3 De leerkrachten kan met het oog op gelijke onderwijskansen en in overleg met collega s, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaalculturele sector. De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden: competenties gerealiseerd in het diploma secundair onderwijs. Leerinhouden 1. Globale persoonlijkheidsvorming 2. Leerlinggericht werken 3. Het zelfbeeld 4. Faalangst 5. Geweld en agressie 6. Drugs 7. Nieuwe gezinsvormen 8. CLB 9. Pesten 10. Holebi-problematiek 11. Kansarmoede 12. Rouw en verdriet 13. Zelfmutilatie 14. Zelfdoding Studiemateriaal Cursus wordt ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform EloV Werkvormen Contactonderwijs Groepswerk, discussie, doceren, onderwijsleergesprek, audiovisuele fragmenten, artikels, oefeningen, rollenspel, cases, Afstandonderwijs Het schrijven van papers over specifieke onderwerpen die werden onderzocht en uitgediept, het onderzoeken van een instantie, het terugblikken op zichzelf als leerkracht-begeleider. 17

18 Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 10% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Geen examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 18

19 Groepsmanagement Korte omschrijving In deze module gaan we op zoek naar het reilen en zeilen van een klas als groep, zowel in het dagelijks klasgebeuren als in moeilijkere en probleemsituaties. We gaan kijken welke de beste basishouding is als leerkracht en in hoeverre we daar als leerkracht aan voldoen. Zelfkennis is hierbij belangrijk. Er worden voldoende tips gegeven om het verloop van je lessen zo vlot mogelijk te organiseren. Er wordt ook gekeken hoe je moet omgaan met probleemsituaties en conflicten. Via oefeningen in beeldmateriaal worden deze inzichten ook omgezet in praktische vaardigheden. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.7 een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep 1.9 observeren of het proces en product evalueren 1.12 de leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep De leraar kan als opvoeder 2.1 in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband op de school 2.2 de emancipatie van de leerling bevorderen 2.3 door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en participatie voorbereiden 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en leerlingen met gedragsmoeilijkheden De leraar kan als organisator 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen 4.2 een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 5.2 kennismaken van de resultaten van onderwijsonderzoek 5.3 het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen De leraar kan als lid van een schoolteam 7.3 binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven 7.4 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s 9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden: competenties gerealiseerd in het diploma secundair onderwijs. 19

20 Leerinhouden -Inzicht krijgen in groepsprocessen, groepsdynamiek en groepsstructuur -Inzicht verwerven in de verschillende leiderschapsstijlen en hun invloed op de groep -Ordeverstorend gedrag kunnen voorkomen, preventief te werk gaan bij normoverschrijdend gedrag -Inzicht krijgen in remediëringstechnieken -In staat zijn een veilige en gestructureerde leeromgeving te vormen -Een efficiënt werksysteem ontwikkelen -De invloed van de schoolstructuur kunnen inschatten -Beheersen van efficiënt klasmanagement -Vermijden van pedagogische valkuilen -Doeltreffend klasbeheer Studiemateriaal Er wordt gebruik gemaakt van de cursus Groepsmanagement. Het elektronisch leerplatform elov wordt gehanteerd voor de evaluatie van de taken en opdrachten. Werkvormen Contactonderwijs Groepswerk, discussie, doceren, onderwijsleergesprek, audiovisuele fragmenten, artikels, oefeningen, cases, Afstandonderwijs Indienen van taken en zelfstandig verwerken van leerstof Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 70% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen mondeling examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee voor 30% van het totaal. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 20

21 Didactische Competentie algemeen Korte omschrijving De cursus Didactische Competentie Algemeen bevat een inleiding in de wetenschappelijke studie van het onderwijsleerproces in het algemeen en vormt zo de basis voor het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van onderwijsleerprocessen. De lectoren helpen de cursisten om hun didactisch handelen doelgericht voor te bereiden. Zodoende bieden zij een kader waarbinnen op een zinvolle manier het eigen didactisch handelen kan worden gestuurd en geëvalueerd. De cursisten bestuderen de verschillende componenten van het didactisch proces. Aan de hand van het model van Van Gelder verwerven de cursisten inzicht in de verschillende aspecten van het lesgeven zoals het bestuderen van de leerplannen, inschatten van de beginsituatie, het formuleren en classificeren van doelstellingen, het doelgericht hanteren van didactische werkvormen, het gepast evalueren van het leerproces en het beschouwen van het mens- en maatschappijbeeld dat het didactisch handelen mee bepaalt. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren 1.3 de leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren 1.4 de leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten 1.5 een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen 1.7 een adequate leeromgeving realiseren 1.8 observatie/evaluatie voorbereiden 1.9 proces en product evalueren 1.12 omgaan met diversiteit van de leergroep De leraar kan als opvoeder 2.1 samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de lerenden in klasverband en op school 2.2 de emancipatie van de lerenden bevorderen De leraar kan als inhoudelijk expert 3.1 domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen 3.3 de verworven kennis en vaardigheden met betrekking tot leergebeden en vakgebieden aanwenden 3.4 het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod aanwenden 3.4 het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod De leraar kan als organisator 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen 4.2 een soepel en efficiënt les- of dagverloop creëren, rekening houdend met de veiligheid van de lerenden 21

22 De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 kennis nemen van de resultaten van onderwijsonderzoek 5.2 vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 5.4 het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen De leraar kan als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s 9.2 reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving Vereiste begincompetenties Algemene toelatingsvoorwaarden: competenties gerealiseerd in het diploma secundair onderwijs. Leerinhouden De volgende leerinhouden worden behandeld. Zij vormen de verschillende hoofdstukken van de cursus. In de lespraktijk worden deze onderdelen van het onderwijsproces met elkaar gelinkt zodat de studenten een stevig basisbegrip krijgen van de dynamiek van het onderwijsproces, en dat bekeken vanuit verschillende invalshoeken. 1.Inleiding: Wat is DCA? Historisch, etymologisch, situering van het vak 2.Analyse van het doelstellingenprobleem 3.Formuleren van doelstellingen 4.Classificeren van doelstellingen 5.Didactische werkvormen 6.Didactische beginsituatie 7.Mens- en maatschappijbeeld Studiemateriaal Eigen cursus Didactische Competentie Algemeen aangevuld met teksten, presentaties, doelstellingen en feedback bij taken en opdrachten. Een aantal van de documenten die gebruikt worden tijdens deze module worden ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform, elov. Werkvormen Contactonderwijs Mogelijke werkvormen tijdens de les: doceren, demonstreren, klassegesprek, onderwijsleergesprek, leergesprek of besprekingsmethode, probleemgericht discussie, debat, didactisch groepswerk, zelfontdekkingsmethode, dramatische werkvormen, zelfstudiepakket, taken en opdrachten, portfolio, observaties, peer evaluaties en feedback, individuele besprekingen, zelfreflecties en activerende werkvormen. Afstandonderwijs OP en PP opdrachten, leesopdrachten 22

23 Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 50 van de 80 punten of 62,5% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist om aan het examen te mogen deelnemen. Examen Schriftelijk examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. Dit examen telt mee 30 van de 80 punten of 37,5% van het totaal. Je moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de module om het credit voor deze module te kunnen verwerven. Je levert de opdrachten in op het afgesproken moment en via de afgesproken media: op het leerplatform en/of op papier. Alle taken moeten ingediend zijn om te kunnen deelnemen aan het examen. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 23

24 Didactische Competentie praktijkinitiatie Korte omschrijving Op een ervaringsgerichte manier leren de cursisten naast de klassieke ook nieuwe media efficiënt en doelgericht gebruiken. Een aantal oefenmomenten zorgen ervoor dat bij de cursisten leer- en ontwikkelingsprocessen op gang worden gebracht met betrekking tot het didactisch handelen. Via het verwerken van de verschillende didactische principes (ASA, GAS, motivatie, integratie, geleidelijkheid en beperking) in het structuurschema voor lesvoorbereidingen, komen de cursisten tot hun eerste volledige lesvoorbereiding die ze voor hun medecursisten uitvoeren. Daarnaast wordt geleerd om zichzelf (selfassessment) en medecursisten (peer-assessment) te evalueren aan de hand van vooropgestelde criteria. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren 1.3 de leerinhouden en leerervaringen selecteren 1.4 de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten 1.5 aangepaste werkvormen en groeperingsnormen bepalen 1.6 individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen 1.7 een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep 1.8 individueel observatie en evaluatie voorbereiden 1.9 proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met een gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen 1.12 omgaan met de diversiteit van de leergroep De leraar kan als opvoeder 2.5adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden 2.6 de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen De leraar kan als inhoudelijk expert 3.1de leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, kan die verbreden en verdiepen 3.2 de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden 3.3 het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen De leraar kan als organisator 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen 4.2 een soepel en efficiënt lesverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkrachten en de leerlingen 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen 24

25 De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1 vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen 5.3 het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen De leraar kan als lid van een schoolteam 7.3 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken 7.5 in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam Vereiste begincompetenties De cursisten dienen geslaagd te zijn voor het vak Didactische Competentie Algemeen (DC1) Leerinhouden Methodisch didactische principes De theoretische les: lesverloop en structuurschema Media in het lesgebeuren Het schoolbord De overheadprojector Didactische kaarten en platen Het schoolboek Audiovisuele media De powerpointpresentatie Het uitvoeren van een lesfragment van 10 minuten met gebruik van de OHP of een Powerpointpresentatie Het uitvoeren van een lesfragment van 20 minuten met gebruik van een bordschema Het uitvoeren van een lesfragment van 40 minuten Het ontwerpen van een cursus Het uitvoeren van een observatieopdracht (twee lesmomenten) in een stageschool. Attitudebeoordeling Studiemateriaal Er wordt gebruik gemaakt van de cursus Didactische Competentie Praktijkinitiatie. Het elektronisch leerplatform elov wordt gehanteerd als communicatie-, informatie- en evaluatieplatform. Werkvormen Contactonderwijs Observatiestage, doceren, demonstreren, vertellen, klassengesprek, onderwijsleergesprek, leergesprek, probleemgericht discussie, didactisch groepswerk, microteaching, zelfstudiepakket, taken en opdrachten, brainstorm, zelfreflectie Afstandonderwijs Voorbereiding van de lesfragmenten, gedetailleerde analyse van de gehanteerde methodisch-didactische principes die aan bod komen in de les van 40 minuten, het maken van een cursus, observatie van twee lesmomenten in een school secundair onderwijs, attitudebeoordeling, 25

26 Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 100% van het totaal. Het indienen van alle opdrachten is vereist. Puntenverdeling Oefenles van 40 minuten: 35 punten Lesfragment bordschema/bordschrift: 20 punten Lesfragment transparant/powerpointpresentatie: 15 punten Het maken van een cursus: 25 punten Observaties in een stageschool: 25 punten Examen Geen examen op het einde van het semester over de leerinhouden van de module. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 26

27 Didactische Competentie oefenlessen Korte omschrijving De eenheid Didactische Competentie Oefenlessen biedt de cursisten de mogelijkheid om de leerinhouden van Didactische Competentie Algemeen concreet op het eigen vakgebied toe te passen en de praktijkervaring opgedaan bij Didactische Competentie Praktijkinitiatie verder uit te diepe en te verfijnen. De lessen worden volledig opgevat als praktijklessen, voorafgaand aan de stage. Tijdens deze oefenlessen wordt voorbereid op het daadwerkelijk lesgeven, het ontwerpen, realiseren en evalueren van krachtige leeromgevingen. Centraal staat dus het maken van een lesvoorbereiding, het uitvoeren van een les en het reflecteren hierover. Cursisten krijgen de kans om de verschillende aspecten van de taak van de leraar te toetsen in drie zelf gegeven lessen (zowel een theorie- als een praktijkes). Het formuleren van doelstellingen, opstellen van lesvoorbereidingen, kiezen van werkvormen en het toepassen van methodisch-didactische principes op een zelfgekozen leerinhoud worden met een kritisch oog bekeken. Ook effectieve gedragingen als helderheid van presentatie, taakgerichtheid, interactie en ondermeer enthousiasme worden geobserveerd en achteraf besproken. Na elke gegeven les worden de collegacursisten op een constructieve wijze betrokken in een feedbackgesprek. Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1de beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren 1.3 leerinhouden en leerervaringen selecteren 1.4 leerinhouden structureren en vertalen in opdrachten 1.5 methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen 1.6 in teamverband leermiddelen kiezen 1.7 adequate leeromgeving realiseren 1.8 observatie en evaluatie voorbereiden 1.9 proces en product evalueren 1.11 leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden in algemeen Nederlands 1.12 omgaan met de diversiteit van de leergroep De leraar kan als opvoeder 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden 2.6 het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen De leraar kan als inhoudelijk expert 3.1 domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen 3.2 verworven domeinspecifiek kennis aanwenden 3.3 eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in geheel van onderwijsaanbod De leraar kan als organisator 4.1een gestructureerd werkklimaat creëren en bevorderen 4.2een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning 4.3op correcte wijze administratieve taken uitvoeren 27

28 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen De leraar kan als innovator en onderzoeker 5.1vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 5.2 kennisnemen van resultaten van onderwijsonderzoek relevant voor de eigen praktijk 5.3 eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen De leraar kan als lid van een schoolteam 7.1overleggen en samenwerken in schoolteam 7.2 binnen het team over een taakverdeling overleggen en afspraken naleven 7.3 de eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken 7.5 in algemeen Nederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam De leraar kan als cultuurparticipant 10.1 Actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond de volgende domeinen: - sociaal politiek - sociaal-economisch - levensbeschouwelijk - cultureel-wetenschappelijk Vereiste begincompetenties De cursisten dienen geslaagd te zijn voor het vak Didactische Competentie Algemeen (DC1) en praktijkinitiatie (DC2). Leerinhouden 1. Herhaling leerinhoud DCA en DCP 2. Theorie in praktijk omzette 3. Kritisch reflecteren over eigen functioneren Studiemateriaal Er wordt gebruik gemaakt van de cursus Didactische Competentie Oefenlessen. Het elektronisch leerplatform elov wordt gehanteerd voor evaluatie van taken en lessen. Cursisten maken gebruik van zelf gevonden didactisch materiaal m.b.t. hun vakgebied voor hun oefenlessen. Werkvormen Contactonderwijs Doceren, onderwijsleergesprek, oefenlessen, discussie, audiovisuele fragmenten, oefeningen, Afstandonderwijs Leerplanstudie, voorbereiden van oefenlessen, zelfreflectie, 28

29 Evaluatie Vereiste aanwezigheid 80% van de contacturen Permanente evaluatie Schriftelijke en/of mondelinge opdrachten doorheen de module over de leerinhouden van de module. Dit telt mee voor 100% van het totaal. De cursist moet het portfolio gedurende twee jaar in zijn/haar bezit houden en op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de specifieke lerarenopleiding van CVO TNA. 29

30 Didactische Competentie stagen Korte omschrijving De Didactische Competentie Stage, als laatste module in de didactische leerlijn, betekent een eindpunt en een gelegenheid om de geleerde didactische vaardigheden en ongedane inzichten toe te passen in de praktijk. De cursist: -voert op een stageschool 20 uren effectieve stagelessen uit; -neemt 10u deel aan observatielessen; -werkt een evaluatieopdracht uit: de cursisten dienen een evaluatie af te nemen en volledig te verwerken (gemiddelde, mediaan, interpretatie van de resultaten en het opmaken van een foutenanalyse) -werkt een jaarplanstudie uit: de cursisten maken een jaarplan gebaseerd op een leerplan waarvoor zij lesgevende bevoegdheid hebben en waaruit zij ook een gedeelte of hun hele stage geven. De uitwerking van het jaarplan moet getuigen van een persoonlijke visie op het vak. -onderneemt buitenschoolse activiteiten: de cursisten nemen deel aan een buitenklasactiviteit (uitstap, voorlichting, clb-onderzoek, ) en maken hiervan uitgebreid verslag (doelstellingen, pedagogisch nut, organisatie, taakverdeling, persoonlijke ervaring, leerpunten, aandachtspunten). Ze brengen onder woorden hoe zij dit hebben ervaren: welke opvoedingkundige strategieën hebben zij hierbij dienen aan te wenden, welke communicatieve vaardigheden -bewijst deelname aan de toolshopweek -is aanwezig op de stagebijeenkomst -stelt een kritische en uitgebreide zelfevaluatie op adhv de attitudeschool Competentie gerichte leerdoelen Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties. De leraar kan als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1de beginsituatie van de leerlingen de leerlingengroep achterhalen 1.2 doelstellingen kiezen 1.3 leerinhouden of leerervaringen selecteren 1.4 leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod 1.5 een aangepaste methodische aanpak en groeperingsnormen bepalen 1.6 leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen 1.7 een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep 1.8 observatie of evaluatie voorbereiden 1.9 observeren of het proces en product evalueren 1.10 in overleg met collega s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces begeleiden in het Standaardnederlands De leraar kan als opvoeder 2.1samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen 30

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

STUDIEGIDS SLO 2014-2015

STUDIEGIDS SLO 2014-2015 STUDIEGIDS SLO 2014-2015 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 ECTS-fiche module DCA... 4 ECTS-fiche module DCP... 8 ECTS-fiche module DCO... 12 ECTS-fiche module STAGE... 16 ECTS-fiche module

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA)

Onderwijs en Maatschappij (OMA) Opleidingsprogramma 2013-2014 beschrijving opleidingsonderdelen Specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) Onderwijs en Maatschappij (OMA) Omschrijving studiepunten: 3 (2,5 theorie/0,5 praktijk) aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Didactische competentie oefenlessen (DCO) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten)

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System'

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' Inhoud OAV - Opstap algmene vorming... 1 OTV - Opstap taalvaardigheid... 5 DCA - Didactische Competentie Algemeen...

Nadere informatie

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding ECTS-Fiche (uitgebreide vakfiche) 'European Credit Transfer and Accumulation System' september 2011 Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding Inhoud Opstapmodule algemene vorming

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker

Functiebeschrijving administratief medewerker Functiebeschrijving administratief medewerker 1. Als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u : Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding Aanvraagformulier vrijstelling Ondergetekende, vraagt vrijstelling voor het vak: (slechts een vak per aanvraag aankruisen!) COO BEG PPC op basis van: Behaald diploma: o instelling:

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING ECTS-FICHE MODULE RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING Afstudeerrichting: Hotel- en Cateringmanagement Code: MHB 004 Academiejaar: vanaf 2015-2016 Type: Kernmodule Niveau: Gespecialiseerd Periode binnen het modeltraject:

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs NAAM STUDENT(E): Rens Grooten OPLEIDINGSJAAR BASO: 3 BASO STAGESCHOOL/ORGANISATIE: Heilig Graf STAGEMENTOR: Mieke Verbruggen en Evelien Schrijvers ONDERWIJSVAK: BR LO PKV PO EVALUATIEFORMULIER (5 blz)

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Leren

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

1. Stageopdracht. Beste vakmentor

1. Stageopdracht. Beste vakmentor Beste vakmentor Wij willen u van harte danken voor de begeleiding van een stagiair uit het derde opleidingsjaar tijdens de didactische afstudeerstage (PR3.2). Deze begeleiding, gebaseerd op uw vakdeskundigheid

Nadere informatie