Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw"

Transcriptie

1 Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

2 2 Managementsamenvatting Het advies van dit rapport is om volledig virtueel salderen mogelijk te maken en de regels rondom lokale energiecoöperaties, waaronder de postcoderoos en de administratieve verplichtingen, te versoepelen. De zon is van iedereen en de gewenste burgerparticipatie en ondernemerszin van onderaf kunnen alleen tot stand komen als daarvoor de juiste voorwaarden worden geschapen. Zolang dat niet gebeurt, blijft decentrale opwekking van hernieuwbare energie op het magere niveau van nu en zal de zon als streekproduct niet doorbreken. Het is aan de Tweede Kamer om hier verandering in aan te brengen. Agrarische ondernemers opereren in een zeer competitieve markt. Om in deze sector overeind te blijven, zoeken zij voortdurend naar nieuwe kansen. Schaalvergroting is een voor de hand liggende oplossing, maar stuit soms op verzet van de lokale bevolking en op weten regelgeving. Verbreding van het palet aan producten en diensten is een kansrijk alternatief en wordt om die reden gestimuleerd door de Europese Unie. Als deze verbreding van het boerenbedrijf gepaard gaat met een innige samenwerking tussen boeren en de lokale gemeenschap, versterkt dit niet alleen de levensvatbaarheid van het boerenbedrijf maar ook de sociale cohesie in de streek. Bovendien biedt het burgers de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving. Gedreven door de wens om op basis van bovenstaande ontwikkelingen bij te dragen aan een vitaal en duurzaam platteland, heeft Den Hâneker het initiatief genomen om samen met Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt en Gemeente Molenwaard het project MijnDakJouwDak te starten. Met dit project wil Den Hâneker een ultieme droom verwezenlijken: de zon als streekproduct van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waarbij boeren en burgers gezamenlijk zonne-energie produceren en consumeren. Dit maakt van de zon een nieuwe economische pijler voor het platteland, versterkt de legitimiteit en levensvatbaarheid van het boerenbedrijf en draagt bij aan de oplossing van het energievraagstuk. Doordat het zelf opwekken van zonne-energie mensen bewust maakt, zorgt het ook voor energiebesparing. Het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie zijn essentieel voor het oplossen van het klimaatvraagstuk en het realiseren van de energiedoelstellingen die Nederland in Europees verband is aangegaan. Van de totale verbruikte energie dient in % en in % afkomstig te zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit zijn hoge ambities. Momenteel ligt dit namelijk bij 4,4% en loopt Nederland fors achter op andere Europese landen. De overheid heeft beleid ontwikkeld om deze doelstellingen te behalen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het opwekken van decentrale hernieuwbare energie. De salderingsregeling, waarbij de opgewekte stroom binnen voorwaarden verrekend mag worden met de verbruikte stroom, zou het lokaal opwekken van hernieuwbare energie moeten stimuleren. Toch is van een grootschalige uitrol van decentrale energieopwekking geen sprake. Met het project MijnDakJouwDak wilde Den Hâneker in eerste instantie de haalbaarheid onderzoeken om boeren en burgers gezamenlijk energie te laten opwekken op het dak van boerenschuren en deze te laten verrekenen met de energierekening van de deelnemers. Een twintigtal burgers en vier boeren waren graag bereid aan dit project deel te nemen. Voor dit project werd subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De voorwaarden van deze subsidieregeling en het financiële rendement op de investering maakten de beoogde projectopzet echter onmogelijk. Daarom werd ervoor gekozen een demonstratieproject te realiseren, waarbij de mogelijkheden van decentrale opwekking van hernieuwbare energie in de streek zouden worden onderzocht en tegelijkertijd zou worden bijgedragen aan bewustwording en voorlichting van het bredere publiek over het belang

3 van duurzame energie en energiebesparing. In het demonstratieproject heeft Den Hâneker verschillende soorten PV-panelen laten installeren op het dak van Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. In deze vorm werd recht gedaan aan de intentie van het project MijnDakJouw- Dak: het plaatsen van panelen op het dak van een ander en het verrekenen van de opbrengst met de eigen energierekening.zowel de juridische, financiële en organisatorische aspecten van deze constructie zijn belicht, waarbij de keuze tussen een huurovereenkomst en recht van opstal de belangrijkste is. Tussen beide partijen is uiteindelijk een samenwerkings- en huurovereenkomst gesloten voor de huur van het benodigde dakoppervlak van het streekcentrum. De kosten en opbrengsten van de panelen worden onderling verdeeld. Bovendien is een coöperatie opgericht voor de uitrol van het project MijnDakJouwDak in de streek. De voordelen van de droom die aan het project MijnDakJouwDak ten grondslag ligt, zijn divers. Zo versterkt het de levensvatbaarheid van het boerenbedrijf, draagt het bij aan het behalen van overheidsdoelstellingen, biedt het gelijke kansen voor daklozen en dakbezitters en voorkomt het verrommeling van de streek. Ook biedt het voordelen op het gebied van efficiency en leidt het tot bewustwording en daardoor tot energiebesparing. Bovenal geeft het boeren en burgers de mogelijkheid zelf actief bij te dragen aan een vitale en duurzame samenleving, iets wat essentieel is in een tijdperk waarin de overheid steeds verder terugtreedt en meer initiatief uit de samenleving verwacht. Niet voor niets zijn er in de afgelopen jaren zeer vele initiatieven ontstaan om lokaal energie op te wekken. gekomen. Dat akkoord zou een doorbraak zijn voor de opwek van hernieuwbare energie door lokale coöperaties. In dat akkoord is namelijk afgesproken dat het opwekken van energie op andermans daken gemakkelijker en aantrekkelijker moet worden, zodat ook mensen zonder (geschikt) dak zonne-energie kunnen opwekken en deze vorm van hernieuwbare energie bijdraagt aan het behalen van de overheidsdoelstellingen. Met een korting op de belasting op energie die in de buurt is opgewekt, zouden huishoudens en andere partijen gestimuleerd moeten worden in gezamenlijkheid projecten op te zetten voor de productie en consumptie van hernieuwbare energie. Ook met deze kortingsregeling is collectieve decentrale energieopwekking met zonnepanelen echter niet rendabel. Bovendien neemt het Energieakkoord de ongelijkheid tussen daklozen en dakbezitters niet weg. De vele haken en ogen aan de praktische werking van het Energieakkoord belemmeren de uitrol van het project MijnDakJouwDak en voorkomen daarmee dat de landbouw kan worden verbreed met de zon als streekproduct. De belangrijkste oorzaak: volledig salderen op afstand (oftewel: virtueel salderen) is niet toegestaan. De lokale opwek van duurzame energie op andermans dak wordt nog steeds fors belast en daarmee wordt de businesscase voor grootschalige investeringen van burgers en boeren in lokale energieprojecten sterk beperkt. Het gevolg is dat de kleinverbruiker van elektriciteit de melkkoe van de staatskas is en een succesvolle uitrol van MijnDak- JouwDak naar ons idee de participatiemaatschappij in optima forma onmogelijk is. Desalniettemin blijkt uit het project MijnDak- JouwDak net als uit andere initiatieven in Nederland dat het lokaal en collectief opwekken van zonne-energie op het dak van een ander spaak loopt op wet- en regelgeving. Daarin komt weinig verandering met het Energieakkoord, dat gedurende het project tot stand is 3

4 Dit rapport is een uitgave van Vereniging den Hãneker in het kader van het project MijnDakJouwDak, POP , het Europese project voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarbij wij samen groene energie opwekken. Europa helpt het project en investeert mee middels het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Is mede mogelijk gemaakt met financiering door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Auteur: Gerard de Winter Datum: 14 januari 2014 Versie: 1 Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker Wilgenweg AM Groot- Ammers MijnDakJouwDak is een initiatief van Den Hâneker, statutair gevestigd te Groot-Ammers, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 Inhoudsopgave 5 Inleiding en aanleiding 6 Den Hâneker 6 Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt 6 Gemeente Molenwaard 6 1. Zonne-energie als streekproduct. Een visie op plattelandsontwikkeling 8 Ontwikkelingen op het platteland 8 Plattelandsvisie van Den Hâneker 9 2. Licht op de huidige energiemarkt. De context van decentrale energieopwekking 10 De Nederlandse energiesector 10 Het energiebeleid van de Rijksoverheid 13 Prijsopbouw elektriciteit en salderingsregeling 15 Probleemstelling wetgeving vóór het Energieakkoord Van droom naar werkelijkheid en terug. Het project MijnDakJouwDak nader belicht 23 Het oorspronkelijke plan van MijnDakJouwDak 23 Beoordeling subsidieaanvraag en beschikking subsidieverlening 27 Herbezinning op oorspronkelijk projectplan 29 Definitief projectplan MijnDakJouwDak 31 Uitvoering project MijnDakJouwDak Rondje langs de zonnevelden. Andere initiatieven en verrekenmethoden Breekt de zon langzaam door? Het Energieakkoord van Stimuleringsbeleid voor decentrale energie 40 Uitgelicht: het Energieakkoord en de korting op energiebelasting 42 Uitgelicht: het Energieakkoord en de postcoderoos 44 Evaluatie van de impact van het Energieakkoord Baden in zweet of zonlicht? De toekomst van decentrale energieopwekking 50 Evaluatie project MijnDakJouwDak 50 De toekomst van decentrale energieopwekking 52 Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst MijnDakJouwDak 54 Bijlage 2: Oprichtingsakte coöperatie De Knotwilg 61 5

6 Inleiding en aanleiding Op 19 oktober 2013 stelde burgemeester Van der Borg van Gemeente Molenwaard onder luid applaus en in een prachtige herfstzon nieuwe zonnepanelen in werking op het dak van Streekcentrum Het Liesvelt. Deze feestelijke start van de duurzame energieopwekking van het streekcentrum was het een van de eerste concrete wapenfeiten van het project MijnDakJouwDak. MijnDakJouwDak is een initiatief van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker. Met dit project wil Den Hâneker de bewustwording van de noodzaak van duurzame energie vergroten, bijdragen aan een energieneutrale en vitale streek en boeren en burgers met elkaar verbinden. Het onderliggende rapport is een volgend wapenfeit en een van de resultaten van MijnDakJouwDak. Het is geschreven in opdracht van het bestuur van Den Hâneker. Het rapport heeft als doel de kennis en ervaring die in het project MijnDakJouwDak is opgedaan op het gebied van decentrale hernieuwbare energie vast te leggen, inzicht te geven in de kansen daarvan en bij te dragen aan een succesvolle uitrol daarvan. Het project MijnDakJouwDak is gerealiseerd in een samenwerking tussen de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker, Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt en Gemeente Molenwaard. Den Hâneker Agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker is bijna 20 jaar geleden opgericht door agrarische ondernemers om zich samen met burgers in te zetten voor het behoud en de verbetering van natuurwaarden en het aantrekkelijker maken van het landschap in het veenweidegebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De samenwerking tussen agrariërs, burgers, overheden en andere organisaties is gericht op rust, ruimte, natuurontwikkeling en een sterkere biodiversiteit in de streek. Het uiteindelijke doel is het versterken van de vitaliteit van het platteland en het bevorderen van de samenhang door boeren en burgers verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leefomgeving. Om dit te realiseren, zijn binnen Den Hâneker zes werkgroepen actief: De werkgroep Agrarisch Natuurbeheer stimuleert agrariërs om zorg te dragen voor weidevogelbeheer en botanisch beheer; De werkgroep Plattelandstoerisme richt zich op kleinschalige toeristische en recreatieve activiteiten op het platteland; De werkgroep Streekproducten stimuleert boeren en andere partijen om op ambachtelijke en streekeigen wijze producten te produceren; De werkgroep Educatie maakt jonge mensen er met lespakketten en excursies bewust van hoe mooi de streek is en wat er gedaan moet worden om het mooi te houden; De werkgroep Duurzame landbouw stimuleert bewust ondernemen en bewust consumeren in relatie tot boeren in andere landen onder het motto mondiaal denken, lokaal handelen ; De werkgroep Energie zet zich in voor duurzame energie die lokaal of regionaal wordt opgewekt. 6

7 Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt is ontstaan uit een initiatief dat eind jaren 60 werd genomen om de terugloop van het aantal ooievaars in Nederland een halt toe te roepen. Hiervoor werd het ooievaarsdorp in Groot-Ammers opgericht. Rond de eeuwwisseling bleek de aanpak dermate succesvol, want de doelstellingen waren bereikt. Vogelbescherming Nederland trok zich uit Ooievaarsdorp Het Liesveld terug. Het streekcentrum kreeg een nieuwe naam en een nieuwe rol: Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt wil bezoekers kennis laten maken met de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt heeft ten doel: 1. Het beheren en exploiteren van het streekcentrum in het Ooievaarsdorp Liesvelt; 2. Het stimuleren van activiteiten op het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, (agro)toerisme en cultuurhistorie en daarmee samenhangend voorlichting en educatie; 3. Het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur- en landschapswaarden in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, waaronder onder meer is begrepen de aandacht voor de bescherming van vogels, meer in het bijzonder de zorg voor het leefgebied van de ooievaar; 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Gemeente Molenwaard Gemeente Molenwaard is op 1 januari 2013 ontstaan door samenvoeging van de Zuid- Hollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. In deze gemeente wonen circa mensen in 13 kernen. Met een oppervlakte van ca. 126 km2 is het een typische plattelandsgemeente met veel agrarische ondernemers. Gemeente Molenwaard werkt aan een levendig en leefbaar landelijk gebied met kernen waar het goed wonen is en richt zich daarbij met haar motto Molenwaard nabij op actief burgerschap en coöperatieve samenwerking. Als ondersteunende gemeente faciliteert zij graag projecten van derden die bijdragen aan de samenleving. Bovendien hecht zij grote waarde aan het polderlandschap dat de streek kenmerkt en stimuleert zij duurzame economische activiteiten die dit landschap in stand houden. De gemeenteraad heeft in de notitie Molenwaard Duurzaam vastgesteld dat de gemeente zich in haar duurzaamheidsbeleid onder meer richt op duurzame energie en duurzaam ondernemen. Projecten die door lokale groepen worden geïnitieerd en duidelijk bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid wil de gemeente graag faciliteren. 7

8 1. Zonne-energie als streekproduct Een visie op plattelandsontwikkeling Ontwikkelingen op het platteland Iedereen die zich enigszins heeft verdiept in de agrarische sector, weet dat het boerenleven niet altijd over rozen gaat. Als agrarisch ondernemer is het hard werken om een boterham te verdienen. Lage marktprijzen, internationale concurrentie, een dominante tussenhandel, de milieuproblematiek en vergaande wet- en regelgeving stellen de boeren voor de uitdaging om binnen deze omstandigheden duurzaam succesvol te opereren. Daarbij lijken grofweg twee oplossingsrichtingen te bestaan: schaalvergroting of verbreding. In beide gevallen zoekt men naar een balans tussen de economische levensvatbaarheid van het boerenbedrijf en de invloed daarvan op de natuurlijke omgeving waaraan zowel de boer als de inwoners en recreanten van de streek belang hechten. Bij schaalvergroting is de innovatie gericht op automatisering en specialisatie om zo omzetverhoging en kostenverlaging te realiseren. Meer hectares, meer vee (in het geval van veehouderij) en meer mechanisatie moeten leiden tot meer rendement. Deze oplossingsrichting kan echter ook leiden tot een grotere druk op de natuurlijke omgeving en op het mandaat van de omgeving om te kunnen blijven opereren (de zogenoemde 'license to operate'). Bij verbreding van het boerenbedrijf is de innovatie gericht op het ontwikkelen van nieuwe productmarktcombinaties. Het portfolio van de boer wordt uitgebreid met nieuwe producten en diensten voor (vaak) nieuwe doelgroepen. De agrarische ondernemers gaan streekproducten verkopen, bed & breakfast aanbieden of natuurbeheer uitvoeren. Daardoor hopen zij minder afhankelijk van hun kernactiviteiten te worden. De inkomsten uit deze nevenactiviteiten zijn echter mede door veranderingen in de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer vaak (nog) beperkt. Als boer ben je verbonden met de lokale gemeenschap. Daarom moet je je bedrijfsvoering niet alleen afstemmen op de markt, maar ook op je directe omgeving. Zodat je jezelf in de spiegel en de ander in de ogen kunt aankijken. Ad van Rees, agrarisch ondernemer Op het platteland is nog een andere beweging zichtbaar. Inwoners van de streek tonen meer betrokkenheid bij hun directe leefomgeving en willen daarvoor ook mede gevoed vanuit de lacune die ontstaat door de terugtredende overheid verantwoordelijkheid nemen. De waardering voor het karakteristieke landschap stijgt en mensen tonen zich steeds meer bewust van het belang van een gezond leefmilieu en een hechte gemeenschap. Burgers staan meer en meer open voor oplossingen die goed zijn voor henzelf en voor de lokale samenleving. 8 Een balans tussen People, Planet en Profit zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen doorgaans wordt samengevat doet in die zin ook opgeld onder burgers. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van het gebruik van zonnepanelen. Investeren in zonnepanelen kan door de schommelende energieprijzen, het lage rendement op de financiële markten en de fiscale voordelen een interessante beleggingsvariant zijn en vermindert tevens de afhankelijkheid van energieleveranciers. Het biedt bovendien de mogelijkheid

9 om bij te dragen aan een beter milieu en dus aan het welzijn van toekomstige generaties. Voor zover het gaat om collectieve investeringen in duurzame energieopwekking, is er ook sprake van een directe sociale component: gezamenlijk energie opwekken versterkt de onderlinge band. Plattelandsvisie van Den Hâneker Al vanaf de oprichting van de vereniging is het motto globaal denken, lokaal handelen een belangrijke inspiratiebron voor de activiteiten die Den Hâneker ontplooit. Betrokkenen bij Den Hâneker zijn zich voortdurend bewust van de kansen en uitdagingen waarmee hun achterban te maken heeft. Oplossingen worden niet gezocht in een nostalgisch verleden, maar in de combinatie van het benutten van nieuwe mogelijkheden met behoud van essentiële waarden en een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Den Hâneker is bovendien een vereniging van mensen die aanpakken en verbinden. Den Hâneker voelt als geen ander het belang van een vitaal platteland. Gestimuleerd door de ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn beschreven en door het belang dat ook door de overheid en de Europese Commissie aan de diversificatie van de landbouw wordt gehecht, heeft Den Hâneker in 2006 en 2007 in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van bedrijfsvoering van melkveehouders die de uitstoot van klimaatgassen beperken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek heeft Den Hâneker in de zomer van 2010 de werkgroep Energie opgericht. De werkgroep is ervan overtuigd dat het energievraagstuk lokaal kan en moet worden opgelost en dicht daarbij de agrarische sector een grotere rol toe dan die van producent van voedsel. De ultieme wens is om van groene stroom een streekproduct te maken, waarbij de boer produceert en hij samen met burgers consumeert. De daken van boerenschuren zijn doorgaans veel beter geschikt voor de opwekking van zonneenergie en het gebruik van die daken voorkomt verrommeling van het aanzicht van de (deels beschermde) dorpskernen. In een hernieuwde band tussen boer en burger wordt decentrale energie een nieuwe economische pijler van het platteland. Het versterkt de legitimiteit van het boerenbedrijf in de lokale gemeenschap en biedt die gemeenschap de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor belangrijke uitdagingen van onze tijd. Het versterkt bovendien de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van de streek. Vanuit deze visie heeft de werkgroep Energie de volgende doelstellingen: Bevorderen van het opwekken van duurzame energie in een samenwerking tussen agrariërs en burgers; Het consumeren van lokaal en duurzaam opgewekte energie; Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen overheden, agrariërs en bewoners middels energieproductie en consumptie; Bewustwording entameren door voorlichting op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking; Gebruikmaken van de Trias Energetica en daarmee voorlichting over besparingen en ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen de voorrang geven. Het project MijnDakJouwDak is een van de eerste initiatieven van deze werkgroep. 9

10 2. Licht op de huidige energiemarkt De context van decentrale energieopwekking Zoals is gebleken uit de vorige hoofdstukken, gaat dit rapport over de mogelijkheden en onmogelijkheden van decentrale hernieuwbare energieopwekking. De opkomst van decentrale hernieuwbare energieopwekking, waaraan het project MijnDakJouwDak wil bijdragen, staat vanzelfsprekend niet op zichzelf. Deze ontwikkeling vindt plaats als onderdeel van de veranderingen op de huidige energiemarkt. Om die reden is het zinvol om kort stil te staan bij de Nederlandse energiesector, het energiebeleid van de Rijksoverheid en de praktische uitwerking daarvan. De Nederlandse energiesector Het energieverbruik in Nederland bedroeg in Petajoule. Deze energie wordt voor circa 90% gewonnen door de inzet van aardgas, aardolie en steenkool. Van het energieverbruik is 4,4% afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit aandeel is vrijwel gelijk aan 2011 en moet in 7 jaar (2020) conform een Europese afspraak groeien naar 14%. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is dit doel verhoogd naar 16% in 2020 en in het Energieakkoord is dit veranderd in 16% in Van deze hernieuwbare energie moet volgens het actieplan voor de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie in % worden opgewekt uit binnenlandse hernieuwbare bronnen (bron: Hernieuwbare energie in Nederland 2012, CBS, pag ). 10 De vraag naar groene stroom is 35 miljard kwh. Deze vraag is vooral afkomstig uit het bedrijfsleven en bedraagt circa 30% van het totale netto elektriciteitsverbruik. Aangezien er in Nederland onvoldoende groene stroom wordt geproduceerd, wordt bijna 33 miljard kwh geïmporteerd. Verreweg het meeste daarvan wordt geïmporteerd met Certificaten van Oorsprong van waterkrachtcentrales in Noorwegen (bron: jaarverslag CertiQ 2012). Of de toegenomen vraag naar groene stroom zorgt voor een toename in de opwekking van groene stroom is twijfelachtig. De handel in certificaten floreert in ieder geval wel.

11 Er ligt nog een grote uitdaging om het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten, zodat de doelstellingen kunnen worden behaald. Die doelstellingen zijn ambiti eus in relatie tot de voortgang tot nu toe, maar minder ambitieus in relatie tot de doelstellingen die andere Europese landen zich hebben gesteld (zie onderstaande grafiek uit Hernieuwbare energie in Nederland 2012, CBS). 11

12 Van het totaal aan in Nederland gewonnen energie uit hernieuwbare bronnen is bijna 50% elektriciteit en dit is circa 10% van de totale stroomvoorziening in Nederland. Biomassa is met 70% de belangrijkste leverancier voor hernieuwbare energie, gevolgd door windenergie met een aandeel van 20%. De bijdrage van zonne-energie aan de hernieuwbare energiemix kende weliswaar een forse stijging in 2012, maar betreft slechts 2% van de totale energie die werd opgewekt uit hernieuwbare bronnen en slechts 0,2% van de totale stroomvoorziening in Nederland (bron: Hernieuwbare energie in Nederland 2012, CBS, pag ). Ook hier blijft Nederland ver achter bij andere Europese landen (bron: Energietrends, ECN 2013): bron: EurObserv'ER

13 Het energiebeleid van de Rijksoverheid In het Energierapport 2011 licht het kabinet toe wat het beleid is ten aanzien van het energievraagstuk en de transitie die deze sector momenteel doormaakt. Het signaleert daarin een aantal trends en ontwikkelingen (Energierapport 2011, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, p. 13): De mondiale vraag naar energie stijgt. In Europa blijft de vraag naar energie door energiebesparing constant, maar het aandeel elektriciteit neemt toe. Er zijn wereldwijd voldoende energiebronnen aanwezig, maar de importafhankelijkheid van Nederland en Europa neemt toe. Hernieuwbare energie zal een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de energiemix, grijze energie blijft echter in de komende decennia nodig. Hernieuwbare energie is nog niet rendabel, en zal pas op de lange termijn concurrerend zijn met conventionele energiebronnen. De kosten voor energie stijgen, mede als gevolg van het stimuleren van hernieuwbare energie en benodigde investeringen in de energie-infrastructuur. Op basis van deze trends en ontwikkelingen heeft het kabinet vijf speerpunten in het beleid benoemd (Energierapport 2011, p. 2-7): 1. Versterken van de concurrentiekracht van de energiesector door energie als economische topsector aan te wijzen. Dit behelst onder meer een aanpak voor groene energie die gericht is op het ontwikkelen en het rendabel maken van hernieuwbare energietechnologieën door innovatie (vermoedelijk wordt hiermee technische en geen sociale innovatie bedoeld). 2. Uitbreiden van het aandeel hernieuwbare energie, mits dit op een economisch verstandige manier gebeurt. Op de lange termijn wil het kabinet een echte Europese interne markt voor hernieuwbare energie door innovatie en concurrentie. Op de korte termijn beoogt het kabinet met een jaarlijkse financiële stimulans van de productie van hernieuwbare energie een flinke stap richting het behalen van de doelstelling in 2020 te zetten. 3. Ruimte bieden aan alle energie-opties op weg naar 2050, zodat een evenwichtige mix ontstaat tussen groene en grijze energie (waaronder kernenergie, CO2-afvang en -opslag en energiecontracten met de onder meer China en Rusland) en waarbij de emissiehandel het belangrijkste instrument is om CO2-uitstoot te beperken. 4. Green Deals met partijen in de samenleving om onder het mom groen is groei in gezamenlijkheid concreet aan te tonen dat verduurzaming mogelijk en economisch aantrekkelijk is. 5. Investeren in een goed werkende Europese energiemarkt met een adequate infrastructuur, die rekening houdt met de fluctuaties in de opwekking van hernieuwbare energie, met de internationalisering van de energiesector en met de toename van het aandeel decentraal opgewekte energie. De markt krijgt van het kabinet meer ruimte; deregulering is het devies. 13

14 De grafieken in de vorige paragraaf roepen de vraag op of het hierboven beschreven kabinetsbeleid ertoe zal leiden dat Nederland de doelstellingen van 14% hernieuwbare energie in 2020 behaalt en dat Nederland in de komende jaren zijn energiemarkt kan ontwikkelen tot economische topsector. De haalbaarheid hiervan is op z n minst ambitieus te noemen. Het kabinet lijkt dat zelf ook te realiseren, gezien de volgende zinsnede in het Energierapport: Het kabinet zet daarmee een flinke stap richting het behalen van de doelstelling in Men lijkt hiermee te zeggen dat deze maatregelen niet voldoende zijn om de doelstelling te behalen. Mede om die reden is een bijdrage vanuit de samenleving noodzakelijk. Daarvoor moet echter creatieve ruimte worden gecreëerd. Een van de interessante speerpunten in het kabinetsbeleid is daarom de invoering van de Green Deals. Met de Green Deals beoogt het kabinet energiebesparing en decentrale duurzame energieopwekking te stimuleren. In het Energierapport staat (p. 44): Kansen benutten op het gebied van energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking is niet alleen een financieel vraagstuk. In de praktijk blijkt dat er vaak andere knelpunten zijn, waardoor er onvoldoende wordt geïnvesteerd in verbetering van energie-efficiëntie en de lokale opwekking van hernieuwbare energie. Door een Green Deal met de samenleving aan te gaan, zal het kabinet deze knelpunten oplossen en samen met ambitieuze partijen laten zien dat verduurzaming van energie mogelijk én economisch aantrekkelijk is. Het gaat om concrete initiatieven, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten. De introductie van de Green Deals is onder meer bedoeld om de transitie naar een schone, betrouwbare en economisch vitale energievoorziening te versterken door samenwerking tussen overheden en partijen in de samenleving te stimuleren. Het kabinet begroet daarmee initiatieven van onderop en wil die initiatieven de ruimte geven door belemmeringen weg te nemen. Dit is een positieve stimulans voor de vele concrete projecten op lokaal niveau die Nederland inmiddels rijk is (zie hoofdstuk 4). Dat is belangrijk, want decentrale energieopwekking uit hernieuwbare bronnen heeft volgens het Ministerie van Economische Zaken de volgende voordelen (bron: hand-out presentatie Meer lokaal minder belasting van M. Streefkerk, Ministerie van Economische Zaken, 15 november 2013): het draagt bij aan de 16%-doelstelling voor duurzame energie; het draagt bij aan het draagvlak voor duurzame energie; het leidt tot energiebewustzijn en besparing; het kan leiden tot meer energie-efficiëntie door minder netgebruik. Prijsopbouw elektriciteit en salderingsregeling Voor een goed begrip van de mogelijkheden en onmogelijkheden van decentrale hernieuwbare energieopwekking is het van belang inzicht te hebben in de prijsopbouw van elektriciteit en de salderingsregeling. Beide onderwerpen komen in deze paragraaf aan bod. 14

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie