Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005"

Transcriptie

1 Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005 Centrum voor Beleidsstatistiek Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort en Luuk Schreven Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007

2 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2006 tot en met /2007 = het gemiddelde over de jaren 2006 tot en met / 07 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2006 en eindigend in / / 07 = boekjaar enz., 2004/ 05 tot en met 2006/ 07 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan XZ Voorburg Omslag ontwerp TelDesign Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf Inlichtingen Tel.: ( 0,50 per minuut) Fax: (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax: (045) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld. ISSN: X-13

3 Inleiding Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-MCB) gevraagd om uitkomsten te berekenen over de samenloop tussen sociale zekerheid en indicaties voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor een onderzoek van het SCP naar de 'Stroomlijning Indicatieprocessen in Zorg en Sociale Zekerheid. Achterliggend doel is na te gaan of het nodig is om bij elke aanspraak alle benodigde informatie opnieuw uit te vragen aan de cliënten. Het SCP zal de uitkomsten hiervan rapporteren aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), afdeling Uitvoering Goed Geregeld. Uitkomsten In 2005 hebben ruim 2 miljoen personen een uitkering of indicatie in het kader van de AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand en bijzondere bijstand. Hiervan heeft 22 procent twee of meer indicaties of uitkeringen, waarvan er ten minste één is afgegeven in Het gaat hier vooral om samenloop tussen bijstand en bijzondere bijstand. Aan ruim 1 miljoen personen zijn in 2005 indicaties (of herindicaties) afgegeven voor AWBZ of toekenningen voor, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand en bijzondere bijstand. Van deze personen heeft 10 procent twee of meer nieuwe toekenningen of indicaties gekregen. Naast een grote samenloop tussen bijstand en bijzondere bijstand is er ook veel samenloop tussen AWBZ en bijzondere bijstand. In staat 1 is te zien dat vier van de tien personen met een gestarte bijstandsuitkering in 2005 naast deze uitkering ook één nieuwe indicatie of toekenning hebben gekregen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW of bijzondere bijstand. Aan ruim 9 duizend personen is in 2005 een Wajong-uitkering toegekend. Van hen heeft 32 procent naast deze Wajong-uitkering een andere nieuwe toekenning of indicatie gekregen; meestal een AWBZ-indicatie. Staat 1 Personen met één of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1), of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005 AWBZ WAO/WAZ Wajong WSW Bijstand Bijzondere bijstand Totaal % Geen samenloop Samenloop van de indicatie/toekenning met één andere indicatie of toekenning Samenloop van de indicatie/toekenning met twee of meer andere indicaties of toekenningen ) Onder bijstand worden in dit verband de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand (in het kader van de WWB), Samenloop van indicaties en toekenningen die zijn afgegeven in 2005 bestaat in de meeste gevallen uit combinaties met bijzondere bijstand (staat 2). Alleen als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert, kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand. Vaak hebben de bijzondere omstandigheden te maken met gezondheid of leefomstandigheden. Het is dan ook niet verrassend dat naast de 3

4 samenloop van bijstand en bijzondere bijstand, de combinatie van bijzondere bijstand met een AWBZ-indicatie vaak voorkomt. Staat 2 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in Totaal Totaal w.o. bijstand en bijzondere bijstand AWBZ en bijzondere bijstand AWBZ, bijstand en bijzondere bijstand WSW en bijzondere bijstand AWBZ en bijstand AWBZ en Wajong ) Onder bijstand worden in dit verband de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand (in het kader van de WWB), Beschrijving van het onderzoek Onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestaat uit personen met twee of meer indicaties of toekenningen in 2005 voor de: AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WAO/WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WSW: Wet sociale werkvoorziening Bijstand waaronder: o o o o Periodiek algemene bijstand en Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), onderdeel van de WWB (Wet werk en bijstand) IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen WWIK: Wet werk en inkomen kunstenaars Bijzondere bijstand Tabellen 1-6 In tabel 1-6 bestaat de populatie uit personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen in 2005, waarvan minstens één indicatie of toekenning is afgegeven in Voor de tabellen 5 en 6 geldt de aanvullende voorwaarde dat de personen ten minste een AWBZ-indicatie moeten hebben in Tabellen 7-12 De populatie van de tabellen 7-12 bestaat uit personen met twee of meer indicaties of toekenningen in het kader van de AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand en 4

5 bijzondere bijstand die allen zijn afgegeven in De populatie van de tabellen 11 en 12 bestaat uit personen met ten minste een AWBZ-indicatie. Tabellen De populatie van de tabellen bestaat uit personen met twee of meer indicaties of toekenningen in het kader van de AWBZ, bijstand en bijzondere bijstand, die zijn ingegaan in 2005 en waarvan de ingangsdata van de indicaties of toekenningen niet meer dan drie maanden uit elkaar liggen. Als aan een persoon een bijstandsuitkering is toegekend in maart 2005, een AWBZ-indicatie is afgegeven in juni 2005 en een uitkering is toegekend in het kader van de bijzondere bijstand in september 2005, dan wordt deze persoon tot de populatie met drie indicaties of toekenningen gerekend. Tabellen 17 en 18 zijn alleen van toepassing op personen met een AWBZ-indicatie. Bronnen Voor deze tabellenset zijn registraties gebruikt op het gebied van de sociale zekerheid en zorg. De bestanden zijn: Bijstandsuitkeringen Statistiek (BUS) 2005, WSW 2005, Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) 2005 en de AWBZ De bestanden zijn onderling gekoppeld en verrijkt met demografische en huishoudensgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Deze bestanden zijn aan elkaar gekoppeld en het gekoppelde bestand is het onderzoeksbestand in dit onderzoek. BUS 2005 De BUS bevat informatie over alle verstrekte uitkeringen in het kader van de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK, Bbz en bijzondere bijstand aan personen van 15 jaar en ouder, wonend in Nederland. Alle personen die zijn geregistreerd als bijstandsgerechtigde in het kader van de hiervoor genoemde regelingen in 2005 worden in dit onderzoek meegenomen. De registratie van bijstandsgerechtigden wordt aan het CBS geleverd door de Nederlandse gemeenten. In dit onderzoek wordt gesproken over personen in de bijstand. Een bijstandsuitkering wordt toegekend aan een huishouden. Een huishouden dat bestaat uit een (echt) paar (met of zonder kinderen) is in het onderzoek geteld als twee aparte personen. Het is echter één bijstandsuitkering. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is dus hoger dan het aantal bijstandsuitkeringen. In 2005 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen (algemene bijstand, IOAW, IOAZ, WWIK en Bbz) 468 duizend, het aantal personen met een bijstandsuitkering bedroeg 549 duizend. Ook bijzondere bijstand wordt toegekend aan een huishouden. Het aantal huishoudens met bijzondere bijstand was in duizend, het aantal personen met bijzondere bijstand 431 duizend. WSW 2005 De WSW heeft tot doel het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor personen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, er niet in slagen onder normale 5

6 omstandigheden arbeid te verrichten. De WSW biedt de mogelijkheid tot werken in eigen sociale werkvoorzieningsbedrijven en tot begeleid werken in reguliere arbeid buiten de sociale werkvoorziening. In aanmerking voor een dienstbetrekking in de sociale werkvoorziening komen in Nederland wonende personen jonger dan 65 jaar, die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. In het onderzoek zijn personen opgenomen met een plaats op de wachtlijst en personen met een WSW-dienstbetrekking of een begeleid werken arbeidsovereenkomst. De WSW registratie wordt aan het CBS geleverd door het onderzoeksbureau Research voor Beleid. AO 2005 De AO-registratie bevat informatie over uitkeringen die worden verschaft in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. De WAO verzekert werknemers van een loonvervangende uitkering, die langer dan de wachttijd die voor de werknemer geldt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De wachttijd voor de WAO bedraagt 52 of 104 weken; 104 weken voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAZ was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 afgeschaft. Verzekerden die voor die datum arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog tot circa 1 augustus 2005 een uitkering toegekend krijgen. Na 1 augustus 2004 zijn bovengenoemde personen aangewezen op een particuliere verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijzigingen in zowel de WAO als de WAZ zorgen ervoor dat de instroom in deze regelingen in 2005 gering is. De Wajong ten slotte is een voorziening voor de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van jonggehandicapten. De AO-registratie wordt aan het CBS geleverd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). AWBZ 2005 De AWBZ heeft tot doel de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. De AWBZ dekt zware geneeskundige risico s die niet onder de zorgverkeringen vallen zoals kosten van langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. De registratie van de AWBZ indicaties is afkomstig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het bestand is centraal door het CIZ samengesteld op basis van dataextracten uit 78 databases en speciaal voor dit onderzoek aan het CBS ter beschikking gesteld. Het registratiebestand van de AWBZ bevat alle positieve indicatiebesluiten voor de AWBZ. Dit wil zeggen dat alleen besluiten zijn opgenomen waarbij daadwerkelijk één of meer AWBZ-zorgfuncties zijn toegekend. In dit bestand is niet vastgelegd of een indicatie een herindicatie of een nieuwe indicatie betreft. Herindicaties zijn in dit onderzoek behandeld als nieuw afgegeven indicaties. 6

7 GBA In de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan persoonsgegevens geregistreerd van alle personen die in Nederland woonachtig zijn. Op basis van dit bestand bepaalt het CBS vanaf 1998 huishoudensgegevens op 1 januari. Gegevens over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en type huishouden worden toegevoegd uit het volumebestand van de GBA omdat deze gegevens in de GBA betrouwbaarder worden waargenomen dan in de andere bronnen. De leeftijd is bepaald op 31 december 2005 en het huishoudtype is waar mogelijk bepaald op 1 januari Bij een onbekend huishoudtype op 1 januari 2006 is zo mogelijk het huishoudtype van 1 januari 2005 gebruikt. Koppeling van de bestanden en kwaliteit van de uitkomsten Voor het maken van de tabellen zijn de hierboven beschreven bestanden aan elkaar gekoppeld. Om een koppeling tussen bestanden mogelijk te maken, krijgen alle personen in bestanden binnen het CBS een betekenisloos RIN-nummer dat dient ter vervanging van het identificeerbare sofi-nummer. Bij de BUS, AO en WSW krijgt ruim 98 tot bijna 100 procent van de records op basis van het sofi-nummer een RINnummer toegewezen. Omdat het sofi-nummer ontbreekt in het AWBZ-bestand is op basis van postcode, geboortedatum en geslacht het RIN-nummer toegevoegd. Bijna 90 procent van alle AWBZ-records heeft op deze manier een RIN-nummer gekregen. De records die geen RIN-nummer hebben gekregen en dus niet zijn te koppelen met andere bestanden, zijn nader geanalyseerd. Geconcludeerd is dat de records zonder RIN-nummer niet selectief zijn naar persoonskenmerken. Wel bleek dat van bepaalde CIZ-kantoren in de maanden november en december slechts aan een klein deel van de records een RIN-nummer kon worden toegewezen (20 procent of minder). Omdat er twijfel bestond of de RINnummers die wel konden worden toegekend, juist waren toegekend, is besloten om alle records van de problematische kantoren in deze maanden niet in het onderzoek te betrekken. Het gaat om 5,6 procent van de records in het AWBZ-bestand. Bij de overige kantoren konden ook niet alle records worden gekoppeld, waardoor in totaal 11,5 procent van de AWBZ-records niet in het onderzoeksbestand zijn opgenomen. Door het weglaten van deze records wordt de samenloop met AWBZ in de tabellen onderschat. Tegelijkertijd wordt het aantal personen met één indicatie of toekenning of met samenloop zonder AWBZ licht overschat. Op basis van de waargenomen samenloop bij de kantoren waar de meeste records wel een RIN-nummer hebben gekregen, is een raming gemaakt van de totale samenloop als aan de records van de problematische kantoren in november en december wel RIN-nummers konden worden toegekend. Er wordt dus niet bijgeraamd voor alle records die geen RIN-nummer hebben gekregen, maar alleen voor de records van de problematische kantoren in november en december. De totale samenloop met AWBZ wordt dus ook na de bijraming licht onderschat. In staat 3 is de bijraming te vinden voor de tabellen 1-6. In de kolom totaal in onderzoeksbestand staan de totalen zoals die terug zijn te vinden in de tabellen. Het totaal inclusief bijraming geeft het totaal aan na bijraming. Het aantal samenlopen met AWBZ neemt toe met 5,1 procent. Daarnaast vinden er een aantal 7

8 verschuivingen plaats tussen de mogelijke combinaties van samenloop. Het algemene beeld dat in de tabellen 1-6 wordt weergegeven, verandert door de bijraming echter niet. Staat 3 Bijraming van personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen in het kader van AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in Totaal in onderzoeksbestand Bijraming Totaal inclusief bijraming AWBZ en één andere indicatie of toekenning Twee indicaties of toekenningen, geen AWBZ AWBZ en twee andere indicaties of toekenningen Drie indicaties of toekenningen, geen AWBZ AWBZ en meer dan twee andere indicaties of toekenning ) Onder bijstand worden in dit verband de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand (in het kader van de WWB), In staat 4 is de bijraming te vinden met betrekking tot de tabellen Van de samenloop van indicaties of toekenningen met AWBZ die zijn afgegeven in 2005 bedraagt de bijraming 4,6 procent. Ook hier verandert het algemene beeld van de tabellen 7-12 niet. Staat 4 Bijraming van personen met twee of meer indicaties of toekenningen in het kader van AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in Totaal in onderzoeksbestand Bijraming Totaal inclusief bijraming AWBZ en één andere indicatie of toekenning Twee indicaties of toekenningen, geen AWBZ AWBZ en twee andere indicaties of toekenningen Drie indicaties of toekenningen, geen AWBZ AWBZ en meer dan twee andere indicaties of toekenn ) Onder bijstand worden in dit verband de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand (in het kader van de WWB), In staat 5 is ten slotte de bijraming te vinden met betrekking tot de tabellen Er wordt een onderschatting van 4,7 procent gemaakt van de samenlopen met AWBZ. Het algemene beeld verandert niet door de bijraming. Staat 5 Bijraming van personen met twee of meer indicaties of toekenningen in het kader van AWBZ, bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in Totaal in onderzoeksbestand Bijraming Totaal inclusief bijraming AWBZ en één andere indicatie of toekenning Twee indicaties of toekenningen, geen AWBZ AWBZ en twee andere indicaties of toekenningen ) Onder bijstand worden in dit verband de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand (in het kader van de WWB), Toelichting bij de gebruikte begrippen Allochtoon Zie Herkomstgroepering. Autochtoon Zie Herkomstgroepering. AWBZ-grondslag Op elk AWBZ-indicatiebesluit zijn één of meerdere grondslagen van toepassing. De volgende grondslagen worden onderscheiden: Somatische ziekte of aandoening (SOM) Psychogeriatrische ziekte of aandoening (PG) Psychiatrische aandoening of psychische stoornis (PSY) 8

9 Lichamelijke handicap (LG) Verstandelijke handicap (VG) Zintuiglijke handicap (ZG) Psychosociaal probleem (PS) AWBZ-zorgfunctie De toekenning van het recht op AWBZ-zorg wordt omschreven in één of meer AWBZ-zorgfuncties van een bepaalde zorgzwaarte (klasse) en voor een bepaalde geldigheidsperiode (zorgduur). Er worden tien verschillende zorgfuncties onderscheiden: Huishoudelijke verzorging (HV) Persoonlijke verzorging (PV) Verpleging (VP) Ondersteunende begeleiding algemeen (OBALG) Ondersteunende begeleiding dagbehandeling (OBDAG) Activerende begeleiding algemeen (ABALG) Activerende begeleiding dagbehandeling (ABDAG) Behandeling (BH) Verblijf tijdelijk (VBTIJD) Verblijf langdurig (VBLDU) Bijstand Onder bijstand worden in dit onderzoek de volgende bijstands- en inkomensondersteunende regelingen verstaan: periodiek algemene bijstand en Bbz (in het kader van de WWB), IOAW, IOAZ en WWIK. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een uitkering voor vergoeding van extra of hoge kosten. Het is bedoeld voor mensen die deze kosten niet kunnen betalen. De kosten hebben vaak te maken met bijzondere omstandigheden zoals gezondheid of leefomstandigheden. Bijzondere bijstand wordt niet alleen toegekend aan personen met een bijstandsuitkering. Ook personen met een laag inkomen uit een andere bron (bijvoorbeeld WAZ, Wajong of uit arbeid) kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Herkomstgroepering In de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is. De volgende categorieën van herkomstgroepering worden onderscheiden: autochtonen; westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen in Europa (met uitzondering van Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan en Oceanië; niet-westerse allochtonen. Het land van herkomst is Turkije of een land in Afrika, Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of Latijns-Amerika. Institutioneel huishouden Personen in institutionele huishoudens zijn bewoners van instellingen zoals, verpleeg-, bejaarden- en kindertehuizen, gezinsvervangende 9

10 tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen, die daar in principe voor langere tijd zullen verblijven. Samenloop Personen met meer dan één indicatie of toekenning voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand of bijzondere bijstand binnen een bepaalde periode hebben samenloop van twee of meer indicaties of toekenningen. Werknemers Werknemers zijn mensen die arbeid verrichten op basis van loon of salaris. Zelfstandigen een persoon die een inkomen verwerft door voor eigen rekening of risico arbeid te verrichten in een eigen bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, of door mee te werken in het bedrijf van een gezinslid. Afkortingen AO AWBZ BBZ BUS CBS-MCB CIZ IOAW IOAZ GBA SCP UWV VWS WAJONG WAO WAZ WSW WWB WWIK Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bijstandsuitkeringenstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek -Centrum voor Beleidsstatistiek Centrum Indicatiestelling zorg Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Gemeentelijke Basisadministratie Sociaal en Cultureel Planbureau Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wet werk en inkomen kunstenaars 10

11 11 Tabellenset

12

13 Tabellenoverzicht Personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning in 2005 is afgegeven, naar: Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Geslacht Leeftijdsklasse Herkomstgroepering Type huishouden AWBZ-grondslag, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie AWBZ-zorgfunctie, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar: Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Geslacht Leeftijdsklasse Herkomstgroepering Type huishouden AWBZ-grondslag, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie AWBZ-zorgfunctie, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, bijstand of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar: Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Geslacht Leeftijdsklasse Herkomstgroepering Type huishouden AWBZ-grondslag, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie AWBZ-zorgfunctie, uitsluitend personen met een AWBZ indicatie 13

14

15 Tabel 1 Personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar geslacht Totaal Mannen Vrouwen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ en Wajong AWBZ en WAO/WAZ en bijstand AWBZ en WAO/WAZ en bijzondere bijstand AWBZ en Wajong en bijstand AWBZ en Wajong en bijzondere bijstand AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand AWBZ en WSW en WAO/WAZ AWBZ en WSW en Wajong AWBZ en WSW en bijstand AWBZ en WSW en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong en bijstand WAO/WAZ en Wajong en bijzondere bijstand WAO/WAZ en bijstand en bijzondere bijstand Wajong en bijstand en bijzondere bijstand WSW en WAO/WAZ en Wajong WSW en WAO/WAZ en bijstand WSW en WAO/WAZ en bijzondere bijstand WSW en Wajong en bijstand WSW en Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand en bijzondere bijstand Meer dan drie indicaties of toekenningen

16 Tabel 2 Personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar leeftijdsklasse Totaal <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar >65 jaar Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 2) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. Tabel 3 Personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar herkomstgroepering Totaal 2) Autochtonen Westerse Niet-westerse allochtonen allochtonen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 3) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Voor de variabele herkomstgroepering is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. 3) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 16

17 Tabel 4 Personen met twee of meer lopende indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar type huishouden Totaal 2) Particulier huishouden Institutioneel huishouden Totaal Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden Totaal w.o. Eenouderhuishouden met kinderen <18 jaar Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 3) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Voor de variabele type huishouden is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. 3) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. Tabel 5 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer lopende indicaties of toekenningen voor WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand en waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar AWBZ-grondslag Totaal SOM 2) LG/ZG VG (+ ) 4) PSY (+ ), PG (+ ), Overige (+SOM) 3) geen VG 5) geen VG, combigeen PSY 6) naties 7) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 8) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AWBZ en drie of meer andere indicaties of toekenningen ) Uitsluitend somatische ziekte/aandoening. 3) Lichamelijke en/of zintuigelijke handicap en al dan niet een somatische ziekte/aandoening. 4) Verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap. 5) Psychiatrische aandoening/psychische stoornis, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap, geen verstandelijke handicap. 6) Psychogeriatrische ziekte, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuiglijke handicap, geen verstandelijke handicap en geen psychiatrische aandoening/psychische stoornis. 7) Alle overige combinaties, waaronder iedere combinatie met een psychosociaal probleem. 8) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 17

18 Tabel 6 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer lopende indicaties of toekenningen voor WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand en waarvan ten minste één indicatie of toekenning is afgegeven in 2005, naar AWBZ-zorgfunctie Totaal HV sec 2) PV en/of HV + PV OB (+ ), AB (+ ), VB (+ ) 7) Overige VP 3) en/of geen AB, geen combi- VP 4) geen VB 5) VB 6) naties 8) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 9) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AWBZ en drie of meer andere indicaties of toekenningen ) Uitsluitend huishoudelijke verzorging. 3) Persoonlijke verzorging en/of verpleging. 4) Huishoudelijke verzorging in combinatie met persoonlijke verzorging en/of verpleging. 5) Ondersteunende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging of behandeling, geen activerende begeleiding en geen verblijf. 6) Activerende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding of behandeling, geen verblijf. 7) Verblijf, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling. 8) Alle overige combinaties. 9) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 18

19 Tabel 7 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar geslacht Totaal Mannen Vrouwen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ en Wajong AWBZ en WAO/WAZ en bijstand AWBZ en WAO/WAZ en bijzondere bijstand AWBZ en Wajong en bijstand AWBZ en Wajong en bijzondere bijstand AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand AWBZ en WSW en WAO/WAZ AWBZ en WSW en Wajong AWBZ en WSW en bijstand AWBZ en WSW en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong en bijstand WAO/WAZ en Wajong en bijzondere bijstand WAO/WAZ en bijstand en bijzondere bijstand Wajong en bijstand en bijzondere bijstand WSW en WAO/WAZ en Wajong WSW en WAO/WAZ en bijstand WSW en WAO/WAZ en bijzondere bijstand WSW en Wajong en bijstand WSW en Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand en bijzondere bijstand Meer dan drie indicaties of toekenningen

20 Tabel 8 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar leeftijdsklasse Totaal <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar >65 jaar Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 2) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. Tabel 9 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar herkomstgroepering Totaal 2) Autochtonen Westerse Niet-westerse allochtonen allochtonen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 3) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Voor de variabele herkomstgroepering is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. 3) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 20

21 Tabel 10 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar type huishouden Totaal 2) Particulier huishouden Institutioneel huishouden Totaal Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden Totaal w.o. Eenouderhuishouden met kinderen <18 jaar Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand WAO/WAZ en Wajong WAO/WAZ en WSW WAO/WAZ en bijstand WAO/WAZ en bijzondere bijstand Wajong en WSW Wajong en bijstand Wajong en bijzondere bijstand WSW en bijstand WSW en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 3) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AO in combinatie met (bijzondere) bijstand, geen WSW, geen AWBZ WSW in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen AWBZ Meer dan drie indicaties of toekenningen ) Voor de variabele type huishouden is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. 3) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. Tabel 11 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar AWBZ-grondslag Totaal SOM 2) LG/ZG VG (+ ) 4) PSY (+ ), PG (+ ), Overige (+SOM) 3) geen VG 5) geen VG, combigeen PSY 6) naties 7) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 8) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AWBZ en drie of meer andere indicaties of toekenningen ) Uitsluitend somatische ziekte/aandoening. 3) Lichamelijke en/of zintuigelijke handicap en al dan niet een somatische ziekte/aandoening. 4) Verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap. 5) Psychiatrische aandoening/psychische stoornis, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap, geen verstandelijke handicap. 6) Psychogeriatrische ziekte, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuiglijke handicap, geen verstandelijke handicap en geen psychiatrische aandoening/psychische stoornis. 7) Alle overige combinaties, waaronder iedere combinatie met een psychosociaal probleem. 8) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 21

22 Tabel 12 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer indicaties of toekenningen voor WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand 1) of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005, naar AWBZ-zorgfunctie Totaal HV sec 2) PV en/of HV + PV OB (+ ), AB (+ ), VB (+ ) 7) Overige VP 3) en/of geen AB, geen VB 6) combi- VP 4) geen VB 5) naties 8) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en WAO/WAZ AWBZ en Wajong AWBZ en WSW AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen 9) AWBZ in combinatie met AO en/of (bijzondere) bijstand, geen WSW AWBZ en WSW in combinatie met AO of (bijzondere) bijstand AWBZ en drie of meer andere indicaties of toekenningen ) Uitsluitend huishoudelijke verzorging. 3) Persoonlijke verzorging en/of verpleging. 4) Huishoudelijke verzorging in combinatie met persoonlijke verzorging en/of verpleging. 5) Ondersteunende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging of behandeling, geen activerende begeleiding en geen verblijf. 6) Activerende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding of behandeling, geen verblijf. 7) Verblijf, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling. 8) Alle overige combinaties. 9) Onder AO (arbeidsongeschiktheid) vallen zowel WAO/WAZ als Wajong toekenningen. Onder (bijzondere) bijstand worden zowel de bijstand en inkomensondersteunende toekenningen verstaan (zie noot 1) als de toekenningen in het kader van de bijzondere bijstand. 22

23 Tabel 13 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar geslacht Totaal Mannen Vrouwen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand Tabel 14 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar leeftijdsklasse Totaal <65 jaar >65 jaar Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand Tabel 15 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar herkomstgroepering Totaal 2) Autochtonen Westerse Niet-westerse allochtonen allochtonen Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand ) Voor de variabele herkomstgroepering is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. 23

24 Tabel 16 Personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar type huishouden Totaal 2) Particulier Institutioneel huishouden huishouden Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand bijstand en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand ) Voor de variabele type huishouden is de categorie onbekend niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabele niet op tot het totaal. Tabel 17 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer indicaties of toekenningen voor bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar AWBZ-grondslag Totaal SOM 2) LG/ZG VG (+ ) 4) PSY (+ ), PG (+ ), Overige (+SOM) 3) geen VG 5) geen VG, combigeen PSY 6) naties 7) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand ) Uitsluitend somatische ziekte/aandoening. 3) Lichamelijke en/of zintuigelijke handicap en al dan niet een somatische ziekte/aandoening. 4) Verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap. 5) Psychiatrische aandoening/psychische stoornis, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuigelijke handicap, geen verstandelijke handicap. 6) Psychogeriatrische ziekte, al dan niet in combinatie met een somatische ziekte/aandoening, een lichamelijke of zintuiglijke handicap, geen verstandelijke handicap en geen psychiatrische aandoening/psychische stoornis. 7) Alle overige combinaties, waaronder iedere combinatie met een psychosociaal probleem. Tabel 18 Personen met een positieve AWBZ-indicatie en één of meer indicaties of toekenningen voor bijstand 1) of bijzondere bijstand die binnen een periode van drie maanden zijn afgegeven in 2005, naar AWBZ-zorgfunctie Totaal HV sec 2) PV en/of HV + PV OB (+ ), AB (+ ), VB (+ ) 7) Overige VP 3) en/of geen AB, geen combi- VP 4) geen VB 5) VB 6) naties 8) Totaal Twee indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand AWBZ en bijzondere bijstand Drie indicaties of toekenningen AWBZ en bijstand en bijzondere bijstand ) Uitsluitend huishoudelijke verzorging. 3) Persoonlijke verzorging en/of verpleging. 4) Huishoudelijke verzorging in combinatie met persoonlijke verzorging en/of verpleging. 5) Ondersteunende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging of behandeling, geen activerende begeleiding en geen verblijf. 6) Activerende begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding of behandeling, geen verblijf. 7) Verblijf, al dan niet in combinatie met huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling. 8) Alle overige combinaties. 24

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Onderzoek Sluitende aanpak 2006

Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Publicatiedatum CBS-website: 31 augustus 2007 Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein) Henk Amptmeijer, Caroline Bloemendal, Dennis Lanjouw, Antoinette

Nadere informatie

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Wendy Jenje-Heijdel Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Samenloop van regelingen

Samenloop van regelingen Samenloop van regelingen Samenloop van regelingen Een onderzoek naar de samenloop van een aantal regelingen in zorg en sociale zekerheid Mirjam de Klerk Gerda Jehoel-Gijsbers Sociaal en Cultureel Planbureau,

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Geen stagnatie in participatie

Geen stagnatie in participatie Geen stagnatie in participatie Het participatiepotentieel in crisisjaar 2009 Mathilda Copinga Tirza König Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen Almelo,

Inkomens en verhuizingen Almelo, 109 Inkomens en verhuizingen Almelo, 2001 2007 Mathilda Copinga Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning.

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning. Opdrachtgever SZW Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning, 2008 Opdrachtnemer CBS/ Centrum voor Beleidsstatistiek H, Kroeze, K. Geertjes, M. Goedhuys... [et al.] Onderzoek Aan het werk met

Nadere informatie

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden 109 Mathilda Copinga Tirza König Nicol SLuiter Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Rapport Databases PC Technische toelichting

Rapport Databases PC Technische toelichting Rapport Databases PC6 2014-2012 Technische toelichting Martine de Mooij Gino Dingena Jamie Graham Adam Walker CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 132 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers Marieke Bosch, Elisabeth Eenkhoorn, Vinodh Lalta, Frank Pijpers, Annemieke Redeman, Miriam de Roos en

Nadere informatie

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek 05004 Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen

Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen Publicatiedatum CBS-website: 8 augustus 2007 Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen Drs. W. Jonkers Dit is een herziene versie. Het oorspronkelijke artikel verscheen op 11-04-2007 Centraal Bureau

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Duur van uitkeringssituaties

Duur van uitkeringssituaties Duur van uitkeringssituaties Harry Bierings, Ton van Maanen en John Michiels In september 5 ontvingen 7 duizend personen in de leeftijd van 15 tot 65 een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ruim de helft

Nadere informatie

Ouderen zonder baan, één jaar later

Ouderen zonder baan, één jaar later Ouderen zonder baan, één jaar later Arbeidsmarktkansen van werkloze ouderen van 45 tot 65 jaar, 2008 en inkomstenbronnen van alle ouderen van 45 tot 65 jaar in 2006 2008 11 Tirza König, Pascal van den

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk 09 Met re-integratieondersteuning op weg werk Eenmeting doelstelling uitstroom werk Karin Hagoort Chantal Wagner Marleen Geerdinck Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Rapport Databases PC Technische toelichting

Rapport Databases PC Technische toelichting Rapport Databases PC6 2014-2012 Technische toelichting Martine de Mooij Gino Dingena Jamie Graham Adam Walker CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337

Nadere informatie

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek 11 Harold Kroeze Frank van der Linden Lotte Oostrom Nicol Sluiter

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Rapport Stromen in de sociale zekerheid

Rapport Stromen in de sociale zekerheid Rapport Stromen in de sociale zekerheid Luuk Schreven Jamie Graham Mariëtte Goedhuys-Van der Linden Martine de Mooij-Schep Luc Verschuren Verklaring van tekens. = (betrouwbare) gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:15 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 11 Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 Kathleen Geertjes Martine de Mooij Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:29 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Gwen Krul en Judy Moester Het landelijk gemiddelde voor het ziekteverzuim lag in 2002 op 5,3 procent. Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten was in dat jaar

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS) Documentatie Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS) Datum:3 juli 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie