Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds"

Transcriptie

1 Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds De droom van een betere stad leeft allereerst in de hoofden van de mensen Burgemeester Lerner van Curitiba, de ecologische hoofdstad van Brazilië De gebouwde omgeving schept de condities voor het dagelijks leven van miljoenen mensen. Integratie van functies zoals wonen, werken en recreëren verlevendigt woonwijken, biedt meer vrijheid en ruimte om werk, zorgtaken en ontspanning te combineren en vermindert woon- werkverkeer. Toch komt de gebouwde omgeving grotendeels tot stand zonder directe inbreng van mensen die de eigenlijke doelgroep vormen. Beleidsmakers, beleggers, ontwerpers en ontwikkelaars bepalen al decennia lang met elkaar het karakter van de leefomgeving in Nederland. De consument krijgt de woning meestal turn- key aangeboden en heeft amper invloed op de omgeving. In Culemborg is midden jaren negentig een nieuwe weg ingeslagen. Een groep potentiële bewoners van de nieuw te bouwen wijk EVA- Lanxmeer werd al enkele jaren voor de oplevering van de eerste woningen uitgenodigd om aan het ontwikkelingsproces deel te nemen. Daartoe moest eerst een vereniging worden opgericht. Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer de BEL in Culemborg Aanleiding tot oprichting van de BEL De Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer in Culemborg, de BEL, is in 1998 opgericht door een groep toekomstige bewoners die betrokken wilden zijn bij de totstandkoming van de ecologische en duurzame wijk EVA- Lanxmeer in Culemborg. In 1996 was een unieke samenwerking gestart van gemeente Culemborg met de Amsterdamse Stichting E.V.A. om een landelijk voorbeeldproject voor duurzame stedelijke ontwikkeling te realiseren, rondom het waterwingebied van Culemborg. Een van de doelen voor dit project was om op natuurlijke wijze draagvlak te creëren voor het duurzame milieubeleid van de overheid.

2 De stichting richtte zich op een breed publiek: gemeenten, het beroepsonderwijs, de bouwwereld en bewoners en gebruikers. Bestuursleden die het initiatief ondersteunden waren o.a. andere hoogleraren van de TU Delft en de Wageningen Universiteit, een energie expert en een landschapsarchitecte van het ministerie van VROM. Doelstellingen waren: integratie van mens- en milieuvriendelijke architectuur in harmonie met het bestaande landschap, aandacht voor cultuurhistorie, duurzame water- en energiehuishouding en betrokkenheid van bewoners bij de inrichting en het beheer van hun omgeving. Naast de bouw van enkele honderden woningen en appartementen (30% sociale sector) werden kantoren en bedrijven gepland, een ecologische stadsboerderij en een ecologisch centrum voor integrale ecologie. Enthousiasme voor het initiatief vanuit brede groepen in de samenleving Vanaf de lancering van de plannen in 1994, nog voordat de gemeente Culemborg in beeld was, had een groep van ca. 80 belangstellenden zich al bij de stichting aangemeld. Mensen voelden zich aangetrokken door het EVA concept, herkenden hun eigen (duurzame) idealen en voelden zich uitgenodigd om mee te denken over hun eigen leefomgeving. Een aantal was ook beroepsmatig in het project geïnteresseerd en zag mogelijkheden voor het realiseren van eigen initiatieven. Co- productie van gemeente, ideële stichting, woningcorporatie en bewonersvereniging Nadat de gemeenteraad het plan van aanpak had goedgekeurd kon de samenwerking worden verbreed. De lokale woningcorporatie zag kansen voor duurzame sociale woningbouw en de directeur van de Sector Ruimte stelde voor om ook de toekomstige bewoners op een of andere manier bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan te betrekken. Dit was in Nederland nog nooit eerder gebeurd. Na oprichting van de bewonersvereniging in 1998 werd het bestuur uitgenodigd als lid van de Projectgroep EVA- Lanxmeer. Het ministerie van VROM was zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Culemborg en stelde een budget ter beschikking om de start van het participatieproces vorm te geven. Werkgroepen van de BEL Intussen had de BEL een indrukwekkend aantal werkgroepen opgericht: inschrijving van nieuwe leden, openbaar groen & beheer, energie en installaties, communicatie & nieuwsbrief, website, financieel beleid, huis- en wijkmonitoring, een werkgroep bewonersboek om mensen te informeren over de doelstellingen van de wijk. Een groot aantal mensen ging aan de slag. Toen twee jaar later de eerste woningen werden opgeleverd, functioneerden de werkgroepen al als professionele organisaties.

3 Bouwen in eigen beheer Intussen werden door diverse leden van de BEL eigen bouwinitiatieven ontwikkeld. De gemeente nodigde gegadigden uit om hun voorstel bij de projectgroep in te dienen en zorgde voor begeleiding van het ontwerpproces. Spraakmakende voorbeelden zijn Het Kwarteel, een project met bijzondere mengvorm van initiatief, daadkracht, ondernemerschap en democratie. Gerealiseerd door een groep senioren, die zelf in de kwaliteit van hun eigen leven wilden investeren en daartoe een Vereniging van Eigenaren hebben opgericht (COP). Het gebouw telt 24 appartementen (van 90 tot 160 M2) en heeft diverse gemeenschappelijke voorzieningen: o.a. lift, woningen zijn rolstoel toegankelijk, grote gezamenlijke tuin, gemeenschapsruimte, logeerkamer en wasserette. Een ander voorbeeld, gerealiseerd op initiatief van een architect zijn de zogenoemde Kaswoningen. In drie straatjes in de wijk staan 18 woningen die grotendeels in kassen zijn gebouwd, met inpandige terrassen en balkons, waardoor een bijzondere leefkwaliteit is ontstaan. De kassen worden computer gestuurd om het binnenklimaat te regelen. Ook hier zijn gemeenschappelijke tuinen tussen de woningen. Geleidelijke overgang van privé naar openbaar groen versterkt sociale contacten Een ander kenmerk en tevens een van de successen van Lanxmeer is, dat er een geleidelijke overgang is van privé- tuinen naar semi- openbaar en openbaar gebied. Alle woningen zijn aangesloten op gemeenschappelijke tuinen, veelal in een gezamenlijke hof. Dit is onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp, bedoeld om sociale cohesie te bevorderen. Achteraf gezien is dit de grote drager van het sociale leven in de wijk. Deze tuinen zijn gezamenlijk door de bewoners ontworpen en worden door henzelf beheerd. Ze vormen een natuurlijke plek voor activiteiten en ontmoeting en speelterrein voor de vele kinderen in de wijk. Ecologisch beheer publieke groene ruimte door bewoners Naar aanleiding van dit gezamenlijk beheer heeft een groep (professionele) bewoners bij de gemeente de wens geuit om ook verantwoordelijkheid te dragen voor het ecologisch beheer van het Openbaar groen.

4 Na grondig overleg met de gemeente is in 2004 de Stichting Terra Bella opgericht en heeft de gemeente het beheer van het openbaar groen overgedragen aan de bewoners. Er werd een budget vastgesteld waarmee ook een coördinator kon worden aangesteld. Naast het algemene onderhoud worden initiatieven van bewoners voor verbetering van het openbaar groen door Terra Bella begeleid. Ook de boomgaard in de beschermingszone van het waterwingebied van Vitens wordt door bewoners beheerd. In ruil voor dit onderhoud mogen de bewoners jaarlijks de appels oogsten, waarvan Terra Bella sap wordt gemaakt (en talloze appeltaarten worden gebakken). Het eerste jaar was de oogst zo n kilo! Dit zijn hoogtijdagen in de wijk Oprichting en exploitatie van lokale energiemaatschappij door bewoners Een andere unieke ontwikkeling is de oprichting van energiemaatschappij Thermo Bello door de BEL om de exploitatie van de lokale stadsverwarming in Lanxmeer van waterbedrijf Vitens over te nemen. De lage temperatuur stadsverwarming is een essentieel onderdeel van het energieconcept voor de wijk. Vitens beschouwde dit echter niet als core- business van het waterbedrijf en wilde het graag overdragen. Na enkele jaren van voorbereiding heeft de daartoe opgerichte werkgroep het mandaat van de bewonersvereniging gekregen om Thermo Bello op te richten. Vitens heeft het warmtenet tegen een gereduceerde prijs aan Thermo Bello verkocht. Voor de administratieve bedrijfsvoering is samenwerking met Greenchoice aangegaan. Vanaf 2009 vindt de exploitatie van het warmtenet door Thermo Bello plaats.

5 Ontwikkeling lokale biologische boerderij Ook de ontwikkeling van de (officieel als Fair Trade gecertificeerde) biologische Stadsboerderij Caetshage, wordt begeleid vanuit een door bewoners opgerichte stichting. De grond is destijds door de gemeente aangekocht omdat het onderdeel vormde van de plannen voor de wijk Lanxmeer. De gemeente is niet betrokken bij de verdere ontwikkeling van de boerderij. Een enorme uitdaging vormt het realiseren van duurzame huisvesting van meerdere afdelingen van de stadsboerderij, die al enkele jaren in een Portocabin gevestigd zijn. De bouw van zowel de woning voor het boerengezin als bedrijfsruimte van het Caetsdeel, een organisatie die werkgelegenheid biedt aan mensen met een beperking, is enorm vertraagd door de huidige financiële situatie in Nederland. De Stichting Caetshage pacht de grond van de gemeente en verhuurt de grond aan de beide bedrijven. Die erfpachtconstructie was reden voor banken om te aarzelen met het verstrekken van een hypotheek voor de boerenwoning (waar de meeste haast bij is). Eerst werd er een aanzienlijk bedrag aan eigen geld geëist. Daarvoor is een crowdfunding proces op touw werd gezet. Wij als bewoners van Lanxmeer (een wijk met ca. 300 woningen) zijn buitengewoon trots op het feit dat er in enkele maanden een bedrag van ,00 bijeen is gebracht aan schenkingen en leningen. Maar zelfs dat bleek uiteindelijk nog niet genoeg voor de banken. Hun aanvankelijke aarzeling bij het verstrekken van een hypotheek werd plotseling een regelrechte afwijzing. Het laatste nieuws (12 februari 2013) is dat nu enkele particulieren hebben besloten om het resterende bedrag van ca ,00 zelf te financieren! Daarna moet er nog geld gevonden worden voor huisvesting van het Caetsdeel en de bouw van een grote kapschuur. Ook dat zal ons gaan lukken!! Veranderingen in de samenleving komen soepeler tot stand door betrokkenheid van burgers Het zijn voorbeelden van de enorme betrokkenheid van bewoners bij hun eigen duurzame wijk. En vooral ook van de diepgaande wens om mede verantwoording te nemen voor de uitvoering van deelprojecten en voor het bewaken van kwaliteiten die zo n belangrijk onderdeel zijn gaan vormen van ons eigen bestaan.

6 Doelstelling boven verwachting geslaagd! Hoewel de wijk oorspronkelijk is opgezet als voorbeeld voor duurzame stedelijke ontwikkeling, (dus ook voor andere gemeenten, onderwijs en bouwwereld) hadden wij niet kunnen voorzien dat EVA- Lanxmeer nu, zo n 20 jaar later, bezoekers uit alle delen van de wereld zou trekken. Onderzoeksbureaus, gemeentelijke diensten, universiteiten, waterbedrijven, tot aan Australië, Korea, Japan en de VS! Sinds het jaar 2000 hebben meer dan 1000 professionele groepen de wijk bezocht en organiseren we bijeenkomsten met presentaties en rondleidingen in het Nederlands, Frans en Engels. Ook hier werken meerdere bewoners aan mee. Een groot deel van de belangstelling van buitenlandse bezoekers gaat uit naar de integrale ontwikkeling van stedenbouwkundig plannen en de hier toegepaste milieu- innovaties en bouwtechnieken. Maar het accent komt steeds vaker te liggen op het succesvolle participatieproces met (toekomstige) bewoners. Dit fenomeen is hoogst actueel en er zijn elders weinig ervaringen mee opgedaan. Een bezoek aan de wijk maakt zichtbaar dat ontwikkelingen èn veranderingen in de samenleving het beste tot stand komen als zij door bewoners worden gedragen. Het is een grote voldoening om dit verhaal uit te kunnen dragen en nationaal en internationaal aan artikelen, boeken, films en TV programma s mee te kunnen werken. Wat doet de BEL vandaag? Aansluitend bij de oorspronkelijke doelstellingen voor de wijk is enkele jaren geleden een hernieuwd visiedocument door de BEL opgesteld. Hieronder enkele punten. 1 Doelen van de BEL Hoofddoel: Samenleven en samenwerken aan levenskwaliteit door voorwaarden scheppen om de acht sporen en doelen van de wijk levend te houden. Wat de wijk bijzonder maakt en de maatschappelijke meerwaarde ervan bepaalt is de integrale wijze waarop die sporen worden benaderd en geïmplementeerd (of ingevuld). We willen daarin blijven ontwikkelen en leren, zodat we een laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing blijven. De acht sporen betreffen de stedenbouw, het landschap, de mobiliteit, ketenbeheer met gesloten stofkringlopen, integraal waterbeheer, duurzame energie en energiebesparing, bewonersparticipatie, communicatie en kennisoverdracht. Op elk spoor zijn doelen gesteld waaraan we als vereniging werken. 2 Bewonersovereenkomst en voorlichting aan nieuwe bewoners De Bewonersovereenkomst draagt het DNA van de wijk en dat moet levend blijven als overeenkomst die de bewoners bindt aan de doelen van de wijk. We willen: - Een regelmatige up- date van de Bewonersovereenkomst - Woningtoewijzing alleen aan leden van de BEL - Grote aandacht voor de onderlinge communicatie. Daarbij speelt het uitbrengen van een eigen periodiek, de BEL Nieuwsbrief een rol - Het in stand houden van de diverse werkgroepen - De organisatie van bewonersavonden. 3 Overlegstructuur Dat vraagt een zekere afstemming en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. We willen: - Twee algemene ledenvergaderingen per jaar. - Een sterk algemeen bestuur van, minimaal en bij voorkeur, vijf personen. - Versterking van het secretariaat (vrijwillig of desnoods betaald).

7 - - Werkgroepen zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren (mandaat). Samenwerking met zelfstandige rechtspersonen zoals St. Caetshage, St. Terra Bella en Thermo Bello vastleggen in overeenkomsten. 4 Relatie met de buitenwereld De vereniging wordt regelmatig opgeroepen om meer te betekenen voor de duurzame ontwikkeling van Culemborg. En EVA- Lanxmeer is erg in trek bij organisaties in binnen- en buitenland die zich bezinnen op hun (duurzame) ontwikkeling. Resultaten na 10 jaar wonen in Lanxmeer - Het EVA Concept is in de praktijk geslaagd. Het doel om bewoners te betrekken bij vormgeven van een duurzame leefomgeving en meer zeggenschap te geven is gehaald. - De leefstijl van volwassenen en kinderen is aantoonbaar duurzamer dan gemiddeld in Nederland. - Zeggenschap op schaalniveau van de wijk, op niveau van eigen kavel (bij diverse bouwprojecten in eigen beheer) en de particuliere woning vergroot de betrokkenheid en de levenskwaliteit van bewoners - De wijk blijft in trek: vastgoedwaarde daalt aanzienlijk minder dan in andere delen van Nederland - Er zijn weinig verhuizingen - Laat nu de eerste ooievaar maar komen!

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie