BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN D E E L I I T a b e l l e n e n G r a f i e k e n

2 A f k o r t i n g e n e n c o n v e n t i o n e l e t e k e n s B.I.B. B.L.E.U. C.B.B.C.R.U. E.B.U. E.C.A. E.E.G. E.G.K.S E.M.A. F.A.O. I.A.B. I.B.H.O. I.M.F. N.A.V.O. O.E.E.S. O.V.N. A.S.L.K. B.L.I.W. B.N.P. B.P.C. B.R.T. C.B.H.K. C.S.T. D.M.V.Z.K. D.U.L.B.E.A. F A B R IM E T A L F E B E L T E X H.W.I. I.R.E.S. M.E.Z. N.B.B. N.B.V. N.I.L. N.I.S. N.K.B. N.K.G. N.M.B. N.M.B.S. N.M.H. N.M.K.N. N.M.W.V. N.P.M. R.V.A.W. R.L.W. R.M.Z. R.T.T. R.V.A. S A B E N A T.C.I.H. Z.K.O.S. A lgem ene S p aar- en L ijfren tek as. B a n k voor In te rn a tio n a le B etalin g en. B elgisch-l uxem burgse E conom ische U nie. B elgisch-l uxem burgs I n s titu u t v o o r de W issel. B ru to N a tio n a a l P ro d u k t. B e stu u r d e r P ostchecks. B elgische R ad io en Televisie. C en trale B a n k v a n B elgisch-c ongo en R u a n d a -U ru n d i. C en traal B u reau v o o r H y p o th e c a ir K red iet. C lassificatie v o o r S ta tis tie k en T a rie f v a n de in te rn a tio n a le h an d el. D ien st v o o r M aatschappelijk e V eiligheid v a n de Z eelieden te r K o o p v a a rd ij. D é p a rte m e n t d E conom ie A p pliquée de l U n iv ersité L ib re de B ruxelles. E u ro p ese B etalingsunie. E conom ic C ooperation A d m in istratio n. E u ro p ese E conom ische G em eenschap. E u ro p ese G em eenschap v o o r K olen en S taal. E u ro p ees M o n etair A kkoord. F e d e ra tie v a n de O n dernem ingen d er M etaalv erw erk en d e N ijv erh eid. F o o d a n d A g ricu ltu ra l O rg an izatio n. - F e d e ra tie d e r B elgische T ex tieln ijv erh eid. H erd isco n terin g - en W a a rb o rg in stitu u t. In te rn a tio n a a l A rb eid sb u reau. In te rn a tio n a le B a n k v o o r H e rste l en O ntw ikkeling. In te rn a tio n a a l M o n etair F o n d s. I n s titu t de R ech erch es E conom iques e t Sociales. M inisterie v a n E conom ische Z aken. N o o rd A tla n tisch e V erd rag so rg an isatie.. N atio n ale B a n k v a n B elgië. N a tio n a a l B u re a u v o o r de V oltooiing d e r N o o rd -Z u id v erb in d in g. N a tio n a a l I n s titu u t v o o r L an d b o u w k red iet. N a tio n a a l I n s titu u t v o o r de S ta tistie k. N atio n ale K a s voor B ero ep sk red iet. N atio n ale K a s voor G ezinsvergoedingen. N atio n ale M aatsch ap p ij v a n B uurtsp o o rw eg en. N atio n ale M aatsch ap p ij v a n B elgische Spoorw egen. N atio n a le M aatsch ap p ij voor de H u isv estin g. N a tio n a le M aatsch ap p ij voor K re d ie t a a n d e N ijv erh eid. N atio n a le M aatsch ap p ij voor W aterv o o rzien in g. N a tio n a a l P ensioenfonds voor M ijnw erkers. O rg an isatie v o o r E u ro p ese E conom ische S am enw erking. O rg an isatie d e r V erenigde N aties. R ijk sd ie n st voor A rb eid sb em id d elin g en W erkloosheid. R egie d e r L u c h t w egen. R ijk sd ie n st v o o r M aatsch ap p elijk e Z ekerheid. R egie v a n T eleg raaf en T elefoon. R ijk sd ie n st v o o r A rbeidsvoorziening. Société A nonym e B elge d E x p lo ita tio n de la N a v ig a tio n A érienne. T y p e C lassificatie v o o r de In te rn a tio n a le H an d el. Z elfstandige K a s voor O orlogsschade. n.b. p.c. o f p et. g r... o f.. pm. h e t gegeven b e s ta a t n iet. nog n ie t b esch ik b aar gegeven, pro cen t, voorlopig. g erectificeerd cijfer, ram ing. nih il o f te v erw aarlozen hoeveelheid, pro m em orie. 2

3 I n h o u d s o p g a v e v a n d e e l I I e n b l a d w i j z e r v a n d e t i e n j a a r s s t a t i s t i e k e n N. B. De tabellen stemmen niet altijd overeen; niettemin werd de verwijzing gedaan wanneer de tabellen op hetzelfde onderwerp betrekking hebben tabellen bladzijden bladzijden A. A L G E M E N E G E G E V EN S I. A lg e m e e n o v e rz ic h t ü. R e tr o sp e c tie v e s ta tis tis c h e r e e k se n à à 20 B. S T A T IS T IE K E N I. D e m o g r a fie e n n a tio n a le r e k en in g e n A. BEVOLKINGSSTATISTIEKEN Algemene beweging van de b ev o lk in g Geboorte-, sterfte-, huwelijks- en voortplantingscijfers à 32 5 à 7 Bevolking en arbeidskrachten * B. NATIONALE REKENINGEN Bi Overzicht van de verschillende ramingen van het Nationaal Inkomen B* Officiële raming van het Nationaal Inkomen. Verdeling van het Nationaal I n k o m e n Bs Ramingen van het «Departement d'economie appliquée de l Université libre de Bruxelles». Betrekkingen tussen de voornaamste bestanddelen van het inkomen en het p r o d u k t De vijf basisrekeningen van de N a t i e à 33 Bruto nationaal produkt berekend door ontleding van de produktie a ) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van Bruto nationaal produkt berekend door analyse van de bestedingen a ) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van Brutovorming van vastk ap itaal... \ a) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van B* Ramingen van het Ministerie van Economische Zaken betreffende de brutovorming van vast kapitaal. Bruto-investeringen in de gezamenlijke econ o m ie O. W erk gelegenh eid en w erkloosheid A. WERKGELEGENHEID Overzicht van de arbeidskrachten Statistieken van de werkgelegenheid A lg e m e en Aantal aan de sociale verzekering onderworpen werknemers per bedrijfsgroep : arbeiders en arbeidsters mannelijke en vrouwelijke bedienden Aantal tewerkgestelde arbeiders in sommige nijverheidstakken Arbeids- en tewerkstellingspercentage Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid : 1953 = = W erkstakingen Grensarbeidereverkeer B. WERKLOOSHEID Werkloosheid per jaar S a m e n v a ttin g Indeling per bedrijfstak van het daggemiddelde der gecontroleerde werklozen à m. L andbouw en visserij A. LANDBOUW- EN TUINBOUWPRODUKTIE Landbouwtellingen gehouden op 1 januari van de jaren 1951 tot Beteeld areaal volgens de tellingen op 15 m ei Telling van de veeteelt per 15 m e i Raming van de plantaardige landbouwproduktie Waarderaming van de landbouw- en tuinbouwproduktie Aanwending van chemische meststoffen B. ZEEVISVANGST Hoeveelheid en waarde van de vis aangevoerd in de verschillende visserijhavens Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische h a v e n s

4 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden IV. N ijv erh eid A. ALGEMEEN Algemene resultaten van de jaarlijkse produktiestatistleken à 62 B. INDEXCIJFERS VAN DE NIJVERHEIDSPRODUKTIE Algemeen indexcijfer van de industriële b ed rijv ig h eid à 279 Indexcijfers van de produktie per bedrijfssector à 279 Algemeen indexcijfer van de nijverheidsproduktie Indexcijfers van de nijverheidsproduktie volgens de bestem m ing Indexoijfers van de nijverheidsproduktie volgens goederengroepen à 279 C. ENERGIE 1. Balans van de energie 2. Steenkool, cokes en briketten 7 67 Steenkolenmijnen : concessies in bedrijvigheid en ontgonnen oppervlakte à 282 Steenkoolproduktie volgens k w a lite it à Voorraden op de mljnterreinen Leverlngen van Belgische kolen en briketten aan de voornaamste verbruikssec Gemiddeld aantal gewerkte d a g e n Cokesovens en steenkoolbrikettenfabrieken Productie van cokes en leveringen aan de verschillende economische sectoren Elektriciteit 4. Gae D. METAALPRODUKTIE à à Industrie van de non-ferro metalen en van hun legeringen Metaalverwerkende nijverheid : algemeen o v e rz ic h t Metaalverwerkende nijverheid : bestellingen en leveringen per bedrijfsgroepen Aantal gekeurde wapens door de proefbank te L u ik E. CHEMISCHE PRODUKTEN Belgische raffinaderijen van petroleum en d e riv a te n F. STEENGROEVEN Produktie der steengroeven en aanverwante nijverheid à G. BOUWBEDRIJF. H et openbaar bouwbedrijf. Aangegane verbintenissen Verleende bouwvergunningen (maandgemiddelden) Indexcijfers van de bedrijvigheid in de bouwnijverheid H. TEXTIELPRODUKTEN 1. Spinnerij 2. Weverij i l 4

5 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden 3. Breigoednijverheid Gebreide s to f f e n Produktie. verkoop en voorraden van afgewerkte artik elen Kunstmatige textiel R ayonneproduktie I. LEDERNIJVERHEID Produktie van afgewerkt leder, schoenen en p an to ffels J. BE PRODUKTEN VAN DE VOEDINGSBEDRIJVEN Jaarproduktie en verbruik van s u i k e r à Suikerproduktie per cam pagne B ier A lc o h o l Diverse voedingsprodukten à à K. TABAK Teelt en v e r b r u i k Bedrijvigheid in de tabaksnijverheld L. PAPIER Bedrijvigheid der voortbrengende inrichtingen M. GLAS Indexcijfers van de p ro d u k tie N. KLEINIJVERHEID Voornaamste produkten " 0. KERAMIEK Produktie van dc keramieknijverheid P. HOUT EN AANVERWANTE PRODUKTEN Waarde van de gefactureerde verkopen tijdens het j a a r Onder bosregime staande bossen. Produkt der kappingen per houtsoorten Q. CEMENT P ro d u k tie R. WATERVOORZIENING Watervolumen voor de v e r d e lin g V. Diensten A. VERVOER 1. Algemeen Vervoer per spoor, over de weg en te w a t e r Wijze van vervoer bij de in-, uit- en doorvoer van de goederen Spoorwegverkeer a) B elgische Spoorwegen Vervoerm iddelen Aantal wagons aan de nijverheid g e le v e rd Algemeen vervoer Bedrijfsontvangsten en -uitgaven Vervoer der voornaamste zware goederen b) B uurtspoorw egen V ervoerm iddelen R eizigersverkeer G oederenverkeer Bedrijfsontvangsten en «uitgaven Gemeenschappelijk vervoer in de steden A lg em een

6 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden 4. Baanvervoer Lengte der grote verbindingswegen _ Motorvoertuigen aangegeven voor de verkeersbelasting op 15 december Autobussen en autocars Zeevaart en binnenvaart Toestand van de Belgische koopvaard ijv lo o t Beweging in de gezamenlijke Belgische zeeh aven s Haven van A n tw erp en Internationaal verkeer in de Antwerpse haven. Z e e v a a r t Havens van Brugge en Z eebrugge à 346 Haven van B russel à 348 Haven van G e n t à Haven van O ostende Zeelijn Oostende-Dover Toestand van de Belgische binnenvloot Algemeen overzicht van de binnenscheepvaart Binnenscheepvaart : vervoer naar de aard van de goederen Binnenscheepvaart : aantal tonkilometer naar de aard van de goederen Luchtverkeer Beschikbaar vermogen en verkeer van de S a b e n a B. VERKEERSWEZEN EN TOERISME T e le g ra a f T elex-dienst Telefoon, Radio-omroep en T elevisie ' Aantal overnachtingen van toeristen in B e l g i ë Belgisch toerisme in het b u ite n la n d C. BINNENLANDSE HANDEL Maandelijkse verkoopsindexcijfere Waarde der aan belasting onderworpen transacties Inschrijvingen en schrappingen in het handelsregister Faillissementen. Gerechtelijke akkoorden. Door de N.B.B. ter incassering aangeboden w issels à Verkoop op a f b e ta lin g D. HET VERBRUIK Particuliere verbruiksbestedingen tegen courante p rijz e n _ Particuliere verbruiksbestedingen tegen de prijzen van Geslachte dieren voor het openbaar en particulier v e r b r u i k VI. Inkomens van de arbeiders Totale bezoldigingen uitbetaald aan arbeiders en bedienden _ Gemiddelde bezoldigingen per d a g Gemiddelde maandbezoldigingen Indexcijfers van de bruto-uurbezoldigingen der arbeiders à à 203 Indexcijfer van de gemiddelde netto-uurverdienste Bijdragen van de sociale verzekering : voor a rb e id e rs voor bedienden V il. Prijzen en prijsindexcijfers A. PRIJZEN Gemiddelde prijzen van landbouwprodukten op de binnenlandse regulerende markten o p g en o m en à 218 Gemiddelde prijzen van het slachtvee op de markt te Kuregem opgenomen Binnenlandse prijzen van enkele steenkoolsoorten en steenkoolbriketten à 221 Gemiddelde afzetprijs van de steenkool door de steenkoolm ijnen Produkten en bijprodukten van de cokesfabricage en van de steenkoolbriketten : gemiddelde verkoopprijzen Non-ferro metalen : totale v erk o p en Koper- en tinnoteringen te Brussel Lood-, zink- en cadmiumnoteringen te L o n d e n Ijzer- en staalprodukten : gemiddelde verkoopprijzen à 225 Basisprijzen van de ijzer- en sta a lp ro d u k te n Steengroevenprodukten : gemiddelde verkoopprijzen Evolutie van de prijzen «af-fabriek» voor enkele type-produkten van de textielnijverheid à 228 B. PRIJSINDEXCIJFERS. Indexcijfers der groothandelsprijzen a) van h e t M inisterie van Economische Zaken Algemeen in d ex cijfer... Industriële produkten L andbouw produkten Groepindexcijfers à à à Ingevoerde en inheemse produkten Nijverheids- en landbouwprodukten in verschillende produktiestadia

7 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden b) VAN HET I.R.E.S. Algemeen indexcijfer en indexcijfers der landbouw- en voedselprijzen... Indexcijfers der prijzen voor de drie produktiestadia... c) OP DE WERELDMARKTEN Reuter-, Moody- en V olksw irt-indexcijfers... Volkswirt-indexcijfers per produktengroep... Indexcijfers der Kleinhandelsprijzen Algemeen in d ex cijfer... Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen volgens de aard der produkten... Indexcijfers van de landbouwprijzen Evolutie van het landbouw indexcijfer... Indexcijfers van de vrachtprijzen Indexcijfers van de v ra c h tp rijz e n à V III. B uitenlandse h an d el v an de B.L.E.U. en doorvoer Samenvattende tabellen : H oeveelheid... W a a rd e... Oorsprong van de invoer per geografisch g e b ie d... Spreiding van de uitvoer per geografisch g e b ie d... Buitenlandse handel van de B.L.E.U. volgens de secties van de type-classiflcatie voor de internationale handel.... Totale waarde van de invoer per goederengroep (N.B.B.-indeling)... Totale waarde van de uitvoer per goederengroep (N.B.B.-indeling)... Geografische spreiding van de buitenlandse handel van de B.L.E.U... Geografische spreiding van de uitvoer (in pct van de totale waarde van de uitvoer van elke goederengroep)... Samenstelling van de uitvoer naar elk geografisch gebied (in pct van de totale waarde van de uitvoer naar elk g e b ie d ) Geografische spreiding van de invoer (in pct van de totale waarde van de invoer van elke goederengroep)... Samenstelling van de invoer uit elk geografisch gebied (in pct van de totale waarde van de invoer uit elk g e b ie d )... Indexcijfers van het volume en van de prijzen van de buitenlandse handel (hoeveelheidsindexcijfers van de in- en uitgevoerde goederen)... Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid van de in- en uitvoer en ruilvoet (Bron : N.I.S.)... Indexcijfers van het volume van de buitenlandse handel (Bron : I.R.E.S.) : maandgemiddelden per j a a r... maandgemiddelden per kw artaal... Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid van de in«en uitvoer en ruilvoet (Bron : I.R.E.S.) :. maandgemiddelden per j a a r... maandgemiddelden per k w artaal... Indexcijfers van het volume en van de gemiddelde waarden per eenheid van de in- en ultvoer en ruilvoet (Bron : N.I.S., berekeningen N.B.B.) à à à à IX. Betalingsbalans van de B. L.E.U. Algemene betalingsbalans van de B.L.E.U... Goederentransacties... Dienstentransacties... «Overige» van de dienstentransacties... O v e rd ra c h te n... Kapitaalverkeer van de S t a a t... Kapitaalverkeer van de «Andere overheid dan de Staat», van de > Parastatale bedrijven» en van de * Parastatale kredietinstellingen»... «Geografische * betalingsbalans van de B.L.E.U à 231 I 187 \ à l 191 X. Valutamarkt en markt der edele metalen Goudnoteringen te L o n d e n... Noteringen van de goudbaar op de vrije markt te B russel... Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers : jaargemiddelden der dagelijkse n o te rin g e n... maandgemiddelden der dagelijkse n o te rin g e n... Valutamarkt (biljetten) te Brussel : jaargemiddelden der benaderende dagelijkse n o te r in g e n... maandgemiddelden der benaderende dagelijkse n o te rin g e n... Termijnwisselkoersen (3 m a a n d e n ) ' à à à à 39 XI. Openbare Financiën A. OVERHEID Al. Traditionele administratieve classificatie Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het R i j k... Stand van de Schatkist... Belastingontvangsten zonder onderscheid van dienstjaar.. Belastingontvangsten per d ie n s tja a r... Detail van de belastingontvangsten per d ie n s tja a r... Ontvangsten uit de muntsaneringsbelastingen * 240 ' bis *

8 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden Â2. Economische classificatie Economische ontleding van dc S taatsb egro tin g Financiering van het algemeen tekort van de Rijksbegroting... 6M* 246 A3. Functionele classificatie Overzicht van de soorten functionele Staatsuitgaven Detail van de functionele uitgaven per c a te g o rie à 250 B. LAGERE OVERHEID Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de provincies Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de gem eenten Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de Commissies van openbare onderstand C. MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID Algemene rekening van de uitgaven en ontvangsten van de sociale zekerheid der loontrekkenden XIII. Geldscheppende instellingen Gezamenlijke balansen der geldscheppende instellingen à 259 N.B.B. Activa en P a s s iv a à 46 Geldscheppende openbare instellingen. Activa en P a s s iv a Depositobanken. Activa en Passiva Gezamenlijke geldscheppende instellingen. Activa en P a s s i v a à 268 Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid G eldhoeveelheid à Goud- en ncttodeviezenvoorraad van de geldscheppende instellingen Uitstaande discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten aan Belgische en buitenlandse bedrijven en p a rtic u lie re n Balansen van de N.B.B. (1950 tot ) Balansen van de N.B.B. (1959 en ) Verdeling, per coupure, van de biljettenomloop van de N.B.B Algemene staat der b a n k e n à à 392 Kascoëfflciënt, liquiditeitscoëfficiënt en verhouding van de eigen tot de vreemde m id d e le n Indeling der banken naar de grootte hunner w erkm iddelen Postrekeningen à 211 Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito s in Belgische franken en van tegoeden in postrekening. Verhouding van de omzet tot de h o e v e e lh e id Door de N.B.B. geviseerde bank- en handelsaccepten Volume der geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de uitvoer vergeleken met de waarde van de uitvoer van de B.L.E.U. : Classificatie per nijverheidssektoren Geografische c la ssific a tie Volume der geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de invoer vergeleken met de waarde van de invoer van de B.L.E.U. : Classificatie per categoriëen van goederen Geografische c la ssific a tie Uitstaand bedrag geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de uitvoer : Classificatie per nijverheidssektoren Geografische c la ssific a tie Uitstaand bedrag geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de invoer : Classificatie per categorieën van goederen Geografische c la ssific a tie Balansen van de Centrale Bank van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi XIV. Niet geldscheppende financiële instellingen A. RENTENFONDS Voornaamste activa en passiva van het R e n te n fo n d s B. ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS Beweging van de inlagen bij de A.S.L.K à Voornaamste posten uit de balansen van de S paarkas Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekassen Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskas C. PARTICULIERE SPAARKASSEN Indeling en bestemming van de werkmiddelen D. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID Voornaamste balansposten E. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË Verrichtingen van de provinciale en gemeentelijke sectoren... 8 ' 305 F. LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN Voornaamste balansposten G. HYPOTHEEKINSCHRIJVINGEN Indeling der hypotheekinschrijvingen

9 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden. X V. Belangrijkste vormen Tan de in het binnenland beschikbare besparing X V I. Emissies en schulden van de overheidssector A. EMISSIES EN SCHULDEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR Totaal der netto-emissies op halflange en op lange termijn van de overheid op de nationale kapitaalm arkt Uitgiften in Belgische franken op halflange en lange termijn van de overheidssector Voornaamste emissies op lange en halflange termijn van dc overheidssector : leningen In Belgische f r a n k e n à à 67 leningen in vreemde valuta s à à 67 B. STAATSSCHULD Samenvatting van de R ijk ssch u ld Gedetailleerde stand van de binnenlandse Staatsschuld à à Gedetailleerde stand van de buitenlandse Staatsschuld à Nettoschuldpositie van de Belgische S t a a t Door de Staat gewaarborgde s c h u ld C. INDELING VAN DE SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN OP LANGE EN HALFLANGE TERMIJN VAN DE OVERHEIDSSECTOR : a) volgens dc c m itten tcn... 10a 328 b) volgens de houders b 328 X V n. Effecten van de particuliere sector A. EVOLUTIE VAN DE BEURSOMZET, DE NOTERINGEN EN HET RENDEMENT VAN DE AANDELEN Jaarlijkse evolutie van de beursomzet, de noteringen en het rendement van de aandelen Maandelijkse evolutio van de kapitalen (obligaties van vennootschappen cn aandelen) die op de Beurs van Brussel verhandeld w e r d e n Maandelijkse indexcijfers der aandelennoteringen op de Beurs te Brüssel en te Antwerpen. Kontantmarkt : a) jaren 1Ô50 tot tot 120 tot 33 tot b) jaren 1953 tot à B. RENDEMENT VAN DE BELGISCHE EN KONGOLESE VENNOOT SCHAPPEN OP AANDELEN à à à à 22 C. EMISSIES, ONTBINDINGEN EN KAPITAALVERMINDERINGEN DOOR DE INDUSTRIËLE, FINANCIËLE EN HANDELSVENNOOT SCHAPPEN. Emissies van de Belgische en Kongolese vennootschappen Emissies door de Belgische vennootschappen à à 107 Totaal der vennootschappen met voornaamste bedrijvigheid in België à 107 Ontbindingen en kapitaalverminderingen door de Belgische en Kongolese industriële, financiële en handelsvennootschappen X V in. Geldmarkt A. MARKT VAN HET DAGGELD EN VAN HET GELD OP ZEER KORTE TERMIJN. Kapitalen verhandeld op de markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn : o) jaarlijkse c ijfe rs b) kwartaalcijfers van 1960 tot c) kwartaalcijfers van tot B. VERREKENKAMERS Bedrijvigheid der V errekenkam ers C. PARTICULIER DISCONTO Herdiscontering- en W aarborginstituut _ Maandelijkse aankopen van geviseerde bankaccepten door het H.W.I Invoer en uitvoer gefinancierd met accepten geviseerd door de N.B.B. en aangekocht door het H.W.I

10 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden XIX. Disconto-, rente- en rendementspercentages Officieel discontotarief van de N.B.B Officiële rentevoeten van de beleningen en voorschotten van de N.B.B Rente door het H.W.I. toegepast voor de aankoop van door de N.B.B. geviseerde b a n k a c c e p te n Kente van de daggeldm arkt Marktrente voor leningen op 5 en 10 d a g e n Rentevoet van de Schatkistcertificaten _ Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de A.S.L.K _ Rendement van vastrentendc waarden op de Beurs te B ru ssel Kapitalisatievoet van de Schatkistcertificaten genoteerd op de Beurs _ Rentetarieven voor hypotheekleningen XX. België in de O.E.E.S., de E.E.G. en Benelux Bevolkingsstatistieken Indexcijfers van het volume van het Bruto Nationaal produkt tegen marktprijzen Indexcijfers van de brutofinale landbouw produktie Indexcijfers van dc industriële p ro d u k tie _ Produktie van ruw s t a a l Prijsindexcijfers Indexcijfers van de gemiddelde uurverdienste in de fabrieksnijverheid Indexcijfers van de buitenlandse handel ; _ Indexcijfers van de noteringen der industriële a a n d e le n V

11 G r a f i e k e n Volgnummer Hoofdstuk Omschrijving Bladzijden 1 t BRUTO NATIONAAL PRODUKT BEREKEND DOOR ANALYSE VAN DE BESTE DINGEN : a) tegen courante p r ijz e n...\ b) tegen prijzen van f 37 2 II WERKLOOSHEID. Daggemiddelde van het aantal gecontroleerde werklozen IV INDEXCIJFERS VAN DE NIJVERHEIDSPRODUKTIE : 6) E.E.G.-landen...*... i 65 4 VI BEZOLDIGINGEN VAN DE ARBEIDERS. Gemiddelde brutoverdienste per gepresteerd uur : a) in nominale termen... 1 b) in reële t e r m e n... / 5 VIT INDEXCIJFERS DER GROOTHANDELSPRIJZEN IN BELGIË : «) inheemse en ingevoerde produkten... ) b) landbouw- en industriële p ro d u k te n... / c) prijzen in de drie produktiestadia...) VII INDEXCIJFERS DER KLEINHANDELSPRIJZEN IN BELGIË :, a) algemeen in d e x c ijfe r... \ b) voedingsw aren... ( c) produkten andere dan voedingswaren... 1 d) diensten... / VIII BUITENLANDSE HANDEL VAN DE B.L.E.U. : a) invoer, uitvoer en handelsbalans...) b) indexcijfers van het volum e.../ ß) indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid en van de ruilvoet,. ) IX BETALINGSBALANS VAN DE B.L.E.U. : a) saldo van de lopende rekening...) b) nettobeweging van het particulier k a p ita a l... [. c) nettobeweging van het overheidskapitaal... ) XI BELASTINGONTVANGSTEN ZONDER ONDERSCHEID VAN DIENSTJAAR : a) totale ontv an g sten... ^ b) directe belastingen... ( c) douanen en accijnzen... 1 d) registratierechten.../ X III GELDHOEVEELHEID EN QUASI-MONETAIRE LIQUIDITEITEN : a) v eran d erin g en... b) oorzaken van de veranderingen......i X III VERHOUDING VAN DE BETALINGEN TOT DE DEPOSITO'S : a) directe opeisbare bankdeposito s...1 b) postrekeningen.../ XIV ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS : 13 XVI STAATSSCHULD : Overschotten van de stortingen t.o.v. de terugbetalingen a) binnen- en buitenlandse directe sc h u ld...) b) binnenlandse gevestigde directe s c h u ld... c) binnenlandse directe schuld op korte te rm ijn...) XVI SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN OP LANGE EN HALFLANGE TERMIJN VAN DE OVERHEIDSSECTOR : Indeling volgens de h o u d e r s XVII INDEXCIJFERS VAN DE AANDELENNOTERINGEN OP DE CONTANTMARKT VAN BRUSSEL EN ANTWERPEN : a) Belgische en Kongolese maatschappijen... l b) B elgische m a a ts c h a p p i je n... J 333 i l

12

13 INFORMATIONS GÉNÉRALES - ALGEMENE GEGEVENS

14 I. - A P E R Ç U G É N É R A L * Unités ou bases I. Population el comptes nationaux. Population totale ( 1 )... milliers Population active ( 1 )....» P.N.B. calculé par l analyse des dépenses aux prix courants (Système du Groupe d'etudes.) 1. Consommation privée... milliards de F» Consommation p u b liq u e... u Formation intérieure brute de capital f i x e... a Accroissement de s t o c k s...» Dépenses intérieures de l économie....» Exportations nettes Produit national b r u t... B Emploi et chômage. Emploi total. * >... >. > > > > >. milliers Emploi dans les industries extractives et manufacturières...» Chômage : nombre de chômeurs contrôlés.. n III. Agriculture. Indice général de la production agricole (2) = (3) 93 (3) IV. Industrie. Indice général de la production industrielle (2) 1953 = Construction d habitations : autorisations de bâtir acco rd ées... milliers n.d. n.b. n.d. n.b V. Services. Indice général des ventes des grands magasins à rayons m ultiples ( 2 ) = VI. Revenus. Indice du gain moyen brut par heure prestée (4) 1953 = VII. Indices de prix. Indices des prix de gros : (2) Indice g é n é r a l = Indice des produits a g r ic o l e s...» Indice des produits in d u striels...» Indices des prix de détail : (2) Indice g é n é r a l... A VIII. Commerce extérieur de l U.E.B.L. Valeurs : Im p ortations... milliards de F 97,5 127,2 123,0 121,1 127,5 E xp o rta tio n s...» 82,6 132,6 122,6 113,0 115,2 Balance c o m m e r cia le...» 14,9 + 5,4 0,4 8,1 12,3 Indices du volume (2) : Im p ortations = Exportations....» Indices des valeurs unitaires moyennes (2) : Im p ortations... i Exportations...» Indices des termes de l échange ( 2 )...» IX. Balance des paiements de l U.E.B.L. Balance générale des paiements (soldes : crédits moins débits) : 1. Transactions sur biens et services et transferts privés... milliards de F - 6,7 + 13,1 + 11,1 + 0,4 2,8 2. Transferts de l E ta t...» + 0,2 + 1,1 + 0,4 + 0,2 3. M ouvement des capitaux des pouvoirs publics et des parastataux d exploitation et de c r é d it... V + 4,1 + 0,5 3,7 + 1,4 + 2,6 Sources : voir tome I page 5 : «Aperçu général». Bronnen : zie deel I bladzijde 5 : «Algemeen overzicht». (1) A fin de période. Op einde periode (2) Moyennes mensuelles. Maandgemiddelden (3) Moyenne des* années Gemiddelden van de jaren 1951*1952. (4) Moyennes des indices de mars juin,, septembre et décembre. Gemiddelde van de indexcijfers van maart, juni, september en december. 1 4

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002 COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE Collectieve van 25 september 02 Convention collective de travail du 25 septembre 02 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen van

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 20 0 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BELGISCHE OCTROOIEN 1. BREVETS BELGES

OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BELGISCHE OCTROOIEN 1. BREVETS BELGES OBJET DU RECUEIL DOEL VAN DE VERZAMELING 1. BREVETS BELGES La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d invention dispose à l article 25, 2, que les brevets «... sont également publiés en substance dans le

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant ROYAUME DE BELGIQUE ******* KONINKRIJK BELGIË ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP) DOC 54 0899/001 DOC 54 0899/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2015 13 février 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over het Trans-Atlantisch Handels-

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie