BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN D E E L I I T a b e l l e n e n G r a f i e k e n

2 A f k o r t i n g e n e n c o n v e n t i o n e l e t e k e n s B.I.B. B.L.E.U. C.B.B.C.R.U. E.B.U. E.C.A. E.E.G. E.G.K.S E.M.A. F.A.O. I.A.B. I.B.H.O. I.M.F. N.A.V.O. O.E.E.S. O.V.N. A.S.L.K. B.L.I.W. B.N.P. B.P.C. B.R.T. C.B.H.K. C.S.T. D.M.V.Z.K. D.U.L.B.E.A. F A B R IM E T A L F E B E L T E X H.W.I. I.R.E.S. M.E.Z. N.B.B. N.B.V. N.I.L. N.I.S. N.K.B. N.K.G. N.M.B. N.M.B.S. N.M.H. N.M.K.N. N.M.W.V. N.P.M. R.V.A.W. R.L.W. R.M.Z. R.T.T. R.V.A. S A B E N A T.C.I.H. Z.K.O.S. A lgem ene S p aar- en L ijfren tek as. B a n k voor In te rn a tio n a le B etalin g en. B elgisch-l uxem burgse E conom ische U nie. B elgisch-l uxem burgs I n s titu u t v o o r de W issel. B ru to N a tio n a a l P ro d u k t. B e stu u r d e r P ostchecks. B elgische R ad io en Televisie. C en trale B a n k v a n B elgisch-c ongo en R u a n d a -U ru n d i. C en traal B u reau v o o r H y p o th e c a ir K red iet. C lassificatie v o o r S ta tis tie k en T a rie f v a n de in te rn a tio n a le h an d el. D ien st v o o r M aatschappelijk e V eiligheid v a n de Z eelieden te r K o o p v a a rd ij. D é p a rte m e n t d E conom ie A p pliquée de l U n iv ersité L ib re de B ruxelles. E u ro p ese B etalingsunie. E conom ic C ooperation A d m in istratio n. E u ro p ese E conom ische G em eenschap. E u ro p ese G em eenschap v o o r K olen en S taal. E u ro p ees M o n etair A kkoord. F e d e ra tie v a n de O n dernem ingen d er M etaalv erw erk en d e N ijv erh eid. F o o d a n d A g ricu ltu ra l O rg an izatio n. - F e d e ra tie d e r B elgische T ex tieln ijv erh eid. H erd isco n terin g - en W a a rb o rg in stitu u t. In te rn a tio n a a l A rb eid sb u reau. In te rn a tio n a le B a n k v o o r H e rste l en O ntw ikkeling. In te rn a tio n a a l M o n etair F o n d s. I n s titu t de R ech erch es E conom iques e t Sociales. M inisterie v a n E conom ische Z aken. N o o rd A tla n tisch e V erd rag so rg an isatie.. N atio n ale B a n k v a n B elgië. N a tio n a a l B u re a u v o o r de V oltooiing d e r N o o rd -Z u id v erb in d in g. N a tio n a a l I n s titu u t v o o r L an d b o u w k red iet. N a tio n a a l I n s titu u t v o o r de S ta tistie k. N atio n ale K a s voor B ero ep sk red iet. N atio n ale K a s voor G ezinsvergoedingen. N atio n ale M aatsch ap p ij v a n B uurtsp o o rw eg en. N atio n ale M aatsch ap p ij v a n B elgische Spoorw egen. N atio n a le M aatsch ap p ij voor de H u isv estin g. N a tio n a le M aatsch ap p ij voor K re d ie t a a n d e N ijv erh eid. N atio n a le M aatsch ap p ij voor W aterv o o rzien in g. N a tio n a a l P ensioenfonds voor M ijnw erkers. O rg an isatie v o o r E u ro p ese E conom ische S am enw erking. O rg an isatie d e r V erenigde N aties. R ijk sd ie n st voor A rb eid sb em id d elin g en W erkloosheid. R egie d e r L u c h t w egen. R ijk sd ie n st v o o r M aatsch ap p elijk e Z ekerheid. R egie v a n T eleg raaf en T elefoon. R ijk sd ie n st v o o r A rbeidsvoorziening. Société A nonym e B elge d E x p lo ita tio n de la N a v ig a tio n A érienne. T y p e C lassificatie v o o r de In te rn a tio n a le H an d el. Z elfstandige K a s voor O orlogsschade. n.b. p.c. o f p et. g r... o f.. pm. h e t gegeven b e s ta a t n iet. nog n ie t b esch ik b aar gegeven, pro cen t, voorlopig. g erectificeerd cijfer, ram ing. nih il o f te v erw aarlozen hoeveelheid, pro m em orie. 2

3 I n h o u d s o p g a v e v a n d e e l I I e n b l a d w i j z e r v a n d e t i e n j a a r s s t a t i s t i e k e n N. B. De tabellen stemmen niet altijd overeen; niettemin werd de verwijzing gedaan wanneer de tabellen op hetzelfde onderwerp betrekking hebben tabellen bladzijden bladzijden A. A L G E M E N E G E G E V EN S I. A lg e m e e n o v e rz ic h t ü. R e tr o sp e c tie v e s ta tis tis c h e r e e k se n à à 20 B. S T A T IS T IE K E N I. D e m o g r a fie e n n a tio n a le r e k en in g e n A. BEVOLKINGSSTATISTIEKEN Algemene beweging van de b ev o lk in g Geboorte-, sterfte-, huwelijks- en voortplantingscijfers à 32 5 à 7 Bevolking en arbeidskrachten * B. NATIONALE REKENINGEN Bi Overzicht van de verschillende ramingen van het Nationaal Inkomen B* Officiële raming van het Nationaal Inkomen. Verdeling van het Nationaal I n k o m e n Bs Ramingen van het «Departement d'economie appliquée de l Université libre de Bruxelles». Betrekkingen tussen de voornaamste bestanddelen van het inkomen en het p r o d u k t De vijf basisrekeningen van de N a t i e à 33 Bruto nationaal produkt berekend door ontleding van de produktie a ) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van Bruto nationaal produkt berekend door analyse van de bestedingen a ) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van Brutovorming van vastk ap itaal... \ a) tegen courante prijzen. b) tegen prijzen van B* Ramingen van het Ministerie van Economische Zaken betreffende de brutovorming van vast kapitaal. Bruto-investeringen in de gezamenlijke econ o m ie O. W erk gelegenh eid en w erkloosheid A. WERKGELEGENHEID Overzicht van de arbeidskrachten Statistieken van de werkgelegenheid A lg e m e en Aantal aan de sociale verzekering onderworpen werknemers per bedrijfsgroep : arbeiders en arbeidsters mannelijke en vrouwelijke bedienden Aantal tewerkgestelde arbeiders in sommige nijverheidstakken Arbeids- en tewerkstellingspercentage Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid : 1953 = = W erkstakingen Grensarbeidereverkeer B. WERKLOOSHEID Werkloosheid per jaar S a m e n v a ttin g Indeling per bedrijfstak van het daggemiddelde der gecontroleerde werklozen à m. L andbouw en visserij A. LANDBOUW- EN TUINBOUWPRODUKTIE Landbouwtellingen gehouden op 1 januari van de jaren 1951 tot Beteeld areaal volgens de tellingen op 15 m ei Telling van de veeteelt per 15 m e i Raming van de plantaardige landbouwproduktie Waarderaming van de landbouw- en tuinbouwproduktie Aanwending van chemische meststoffen B. ZEEVISVANGST Hoeveelheid en waarde van de vis aangevoerd in de verschillende visserijhavens Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische h a v e n s

4 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden IV. N ijv erh eid A. ALGEMEEN Algemene resultaten van de jaarlijkse produktiestatistleken à 62 B. INDEXCIJFERS VAN DE NIJVERHEIDSPRODUKTIE Algemeen indexcijfer van de industriële b ed rijv ig h eid à 279 Indexcijfers van de produktie per bedrijfssector à 279 Algemeen indexcijfer van de nijverheidsproduktie Indexcijfers van de nijverheidsproduktie volgens de bestem m ing Indexoijfers van de nijverheidsproduktie volgens goederengroepen à 279 C. ENERGIE 1. Balans van de energie 2. Steenkool, cokes en briketten 7 67 Steenkolenmijnen : concessies in bedrijvigheid en ontgonnen oppervlakte à 282 Steenkoolproduktie volgens k w a lite it à Voorraden op de mljnterreinen Leverlngen van Belgische kolen en briketten aan de voornaamste verbruikssec Gemiddeld aantal gewerkte d a g e n Cokesovens en steenkoolbrikettenfabrieken Productie van cokes en leveringen aan de verschillende economische sectoren Elektriciteit 4. Gae D. METAALPRODUKTIE à à Industrie van de non-ferro metalen en van hun legeringen Metaalverwerkende nijverheid : algemeen o v e rz ic h t Metaalverwerkende nijverheid : bestellingen en leveringen per bedrijfsgroepen Aantal gekeurde wapens door de proefbank te L u ik E. CHEMISCHE PRODUKTEN Belgische raffinaderijen van petroleum en d e riv a te n F. STEENGROEVEN Produktie der steengroeven en aanverwante nijverheid à G. BOUWBEDRIJF. H et openbaar bouwbedrijf. Aangegane verbintenissen Verleende bouwvergunningen (maandgemiddelden) Indexcijfers van de bedrijvigheid in de bouwnijverheid H. TEXTIELPRODUKTEN 1. Spinnerij 2. Weverij i l 4

5 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden 3. Breigoednijverheid Gebreide s to f f e n Produktie. verkoop en voorraden van afgewerkte artik elen Kunstmatige textiel R ayonneproduktie I. LEDERNIJVERHEID Produktie van afgewerkt leder, schoenen en p an to ffels J. BE PRODUKTEN VAN DE VOEDINGSBEDRIJVEN Jaarproduktie en verbruik van s u i k e r à Suikerproduktie per cam pagne B ier A lc o h o l Diverse voedingsprodukten à à K. TABAK Teelt en v e r b r u i k Bedrijvigheid in de tabaksnijverheld L. PAPIER Bedrijvigheid der voortbrengende inrichtingen M. GLAS Indexcijfers van de p ro d u k tie N. KLEINIJVERHEID Voornaamste produkten " 0. KERAMIEK Produktie van dc keramieknijverheid P. HOUT EN AANVERWANTE PRODUKTEN Waarde van de gefactureerde verkopen tijdens het j a a r Onder bosregime staande bossen. Produkt der kappingen per houtsoorten Q. CEMENT P ro d u k tie R. WATERVOORZIENING Watervolumen voor de v e r d e lin g V. Diensten A. VERVOER 1. Algemeen Vervoer per spoor, over de weg en te w a t e r Wijze van vervoer bij de in-, uit- en doorvoer van de goederen Spoorwegverkeer a) B elgische Spoorwegen Vervoerm iddelen Aantal wagons aan de nijverheid g e le v e rd Algemeen vervoer Bedrijfsontvangsten en -uitgaven Vervoer der voornaamste zware goederen b) B uurtspoorw egen V ervoerm iddelen R eizigersverkeer G oederenverkeer Bedrijfsontvangsten en «uitgaven Gemeenschappelijk vervoer in de steden A lg em een

6 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden 4. Baanvervoer Lengte der grote verbindingswegen _ Motorvoertuigen aangegeven voor de verkeersbelasting op 15 december Autobussen en autocars Zeevaart en binnenvaart Toestand van de Belgische koopvaard ijv lo o t Beweging in de gezamenlijke Belgische zeeh aven s Haven van A n tw erp en Internationaal verkeer in de Antwerpse haven. Z e e v a a r t Havens van Brugge en Z eebrugge à 346 Haven van B russel à 348 Haven van G e n t à Haven van O ostende Zeelijn Oostende-Dover Toestand van de Belgische binnenvloot Algemeen overzicht van de binnenscheepvaart Binnenscheepvaart : vervoer naar de aard van de goederen Binnenscheepvaart : aantal tonkilometer naar de aard van de goederen Luchtverkeer Beschikbaar vermogen en verkeer van de S a b e n a B. VERKEERSWEZEN EN TOERISME T e le g ra a f T elex-dienst Telefoon, Radio-omroep en T elevisie ' Aantal overnachtingen van toeristen in B e l g i ë Belgisch toerisme in het b u ite n la n d C. BINNENLANDSE HANDEL Maandelijkse verkoopsindexcijfere Waarde der aan belasting onderworpen transacties Inschrijvingen en schrappingen in het handelsregister Faillissementen. Gerechtelijke akkoorden. Door de N.B.B. ter incassering aangeboden w issels à Verkoop op a f b e ta lin g D. HET VERBRUIK Particuliere verbruiksbestedingen tegen courante p rijz e n _ Particuliere verbruiksbestedingen tegen de prijzen van Geslachte dieren voor het openbaar en particulier v e r b r u i k VI. Inkomens van de arbeiders Totale bezoldigingen uitbetaald aan arbeiders en bedienden _ Gemiddelde bezoldigingen per d a g Gemiddelde maandbezoldigingen Indexcijfers van de bruto-uurbezoldigingen der arbeiders à à 203 Indexcijfer van de gemiddelde netto-uurverdienste Bijdragen van de sociale verzekering : voor a rb e id e rs voor bedienden V il. Prijzen en prijsindexcijfers A. PRIJZEN Gemiddelde prijzen van landbouwprodukten op de binnenlandse regulerende markten o p g en o m en à 218 Gemiddelde prijzen van het slachtvee op de markt te Kuregem opgenomen Binnenlandse prijzen van enkele steenkoolsoorten en steenkoolbriketten à 221 Gemiddelde afzetprijs van de steenkool door de steenkoolm ijnen Produkten en bijprodukten van de cokesfabricage en van de steenkoolbriketten : gemiddelde verkoopprijzen Non-ferro metalen : totale v erk o p en Koper- en tinnoteringen te Brussel Lood-, zink- en cadmiumnoteringen te L o n d e n Ijzer- en staalprodukten : gemiddelde verkoopprijzen à 225 Basisprijzen van de ijzer- en sta a lp ro d u k te n Steengroevenprodukten : gemiddelde verkoopprijzen Evolutie van de prijzen «af-fabriek» voor enkele type-produkten van de textielnijverheid à 228 B. PRIJSINDEXCIJFERS. Indexcijfers der groothandelsprijzen a) van h e t M inisterie van Economische Zaken Algemeen in d ex cijfer... Industriële produkten L andbouw produkten Groepindexcijfers à à à Ingevoerde en inheemse produkten Nijverheids- en landbouwprodukten in verschillende produktiestadia

7 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden b) VAN HET I.R.E.S. Algemeen indexcijfer en indexcijfers der landbouw- en voedselprijzen... Indexcijfers der prijzen voor de drie produktiestadia... c) OP DE WERELDMARKTEN Reuter-, Moody- en V olksw irt-indexcijfers... Volkswirt-indexcijfers per produktengroep... Indexcijfers der Kleinhandelsprijzen Algemeen in d ex cijfer... Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen volgens de aard der produkten... Indexcijfers van de landbouwprijzen Evolutie van het landbouw indexcijfer... Indexcijfers van de vrachtprijzen Indexcijfers van de v ra c h tp rijz e n à V III. B uitenlandse h an d el v an de B.L.E.U. en doorvoer Samenvattende tabellen : H oeveelheid... W a a rd e... Oorsprong van de invoer per geografisch g e b ie d... Spreiding van de uitvoer per geografisch g e b ie d... Buitenlandse handel van de B.L.E.U. volgens de secties van de type-classiflcatie voor de internationale handel.... Totale waarde van de invoer per goederengroep (N.B.B.-indeling)... Totale waarde van de uitvoer per goederengroep (N.B.B.-indeling)... Geografische spreiding van de buitenlandse handel van de B.L.E.U... Geografische spreiding van de uitvoer (in pct van de totale waarde van de uitvoer van elke goederengroep)... Samenstelling van de uitvoer naar elk geografisch gebied (in pct van de totale waarde van de uitvoer naar elk g e b ie d ) Geografische spreiding van de invoer (in pct van de totale waarde van de invoer van elke goederengroep)... Samenstelling van de invoer uit elk geografisch gebied (in pct van de totale waarde van de invoer uit elk g e b ie d )... Indexcijfers van het volume en van de prijzen van de buitenlandse handel (hoeveelheidsindexcijfers van de in- en uitgevoerde goederen)... Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid van de in- en uitvoer en ruilvoet (Bron : N.I.S.)... Indexcijfers van het volume van de buitenlandse handel (Bron : I.R.E.S.) : maandgemiddelden per j a a r... maandgemiddelden per kw artaal... Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid van de in«en uitvoer en ruilvoet (Bron : I.R.E.S.) :. maandgemiddelden per j a a r... maandgemiddelden per k w artaal... Indexcijfers van het volume en van de gemiddelde waarden per eenheid van de in- en ultvoer en ruilvoet (Bron : N.I.S., berekeningen N.B.B.) à à à à IX. Betalingsbalans van de B. L.E.U. Algemene betalingsbalans van de B.L.E.U... Goederentransacties... Dienstentransacties... «Overige» van de dienstentransacties... O v e rd ra c h te n... Kapitaalverkeer van de S t a a t... Kapitaalverkeer van de «Andere overheid dan de Staat», van de > Parastatale bedrijven» en van de * Parastatale kredietinstellingen»... «Geografische * betalingsbalans van de B.L.E.U à 231 I 187 \ à l 191 X. Valutamarkt en markt der edele metalen Goudnoteringen te L o n d e n... Noteringen van de goudbaar op de vrije markt te B russel... Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers : jaargemiddelden der dagelijkse n o te rin g e n... maandgemiddelden der dagelijkse n o te rin g e n... Valutamarkt (biljetten) te Brussel : jaargemiddelden der benaderende dagelijkse n o te r in g e n... maandgemiddelden der benaderende dagelijkse n o te rin g e n... Termijnwisselkoersen (3 m a a n d e n ) ' à à à à 39 XI. Openbare Financiën A. OVERHEID Al. Traditionele administratieve classificatie Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het R i j k... Stand van de Schatkist... Belastingontvangsten zonder onderscheid van dienstjaar.. Belastingontvangsten per d ie n s tja a r... Detail van de belastingontvangsten per d ie n s tja a r... Ontvangsten uit de muntsaneringsbelastingen * 240 ' bis *

8 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden Â2. Economische classificatie Economische ontleding van dc S taatsb egro tin g Financiering van het algemeen tekort van de Rijksbegroting... 6M* 246 A3. Functionele classificatie Overzicht van de soorten functionele Staatsuitgaven Detail van de functionele uitgaven per c a te g o rie à 250 B. LAGERE OVERHEID Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de provincies Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de gem eenten Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de Commissies van openbare onderstand C. MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID Algemene rekening van de uitgaven en ontvangsten van de sociale zekerheid der loontrekkenden XIII. Geldscheppende instellingen Gezamenlijke balansen der geldscheppende instellingen à 259 N.B.B. Activa en P a s s iv a à 46 Geldscheppende openbare instellingen. Activa en P a s s iv a Depositobanken. Activa en Passiva Gezamenlijke geldscheppende instellingen. Activa en P a s s i v a à 268 Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid G eldhoeveelheid à Goud- en ncttodeviezenvoorraad van de geldscheppende instellingen Uitstaande discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten aan Belgische en buitenlandse bedrijven en p a rtic u lie re n Balansen van de N.B.B. (1950 tot ) Balansen van de N.B.B. (1959 en ) Verdeling, per coupure, van de biljettenomloop van de N.B.B Algemene staat der b a n k e n à à 392 Kascoëfflciënt, liquiditeitscoëfficiënt en verhouding van de eigen tot de vreemde m id d e le n Indeling der banken naar de grootte hunner w erkm iddelen Postrekeningen à 211 Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito s in Belgische franken en van tegoeden in postrekening. Verhouding van de omzet tot de h o e v e e lh e id Door de N.B.B. geviseerde bank- en handelsaccepten Volume der geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de uitvoer vergeleken met de waarde van de uitvoer van de B.L.E.U. : Classificatie per nijverheidssektoren Geografische c la ssific a tie Volume der geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de invoer vergeleken met de waarde van de invoer van de B.L.E.U. : Classificatie per categoriëen van goederen Geografische c la ssific a tie Uitstaand bedrag geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de uitvoer : Classificatie per nijverheidssektoren Geografische c la ssific a tie Uitstaand bedrag geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de invoer : Classificatie per categorieën van goederen Geografische c la ssific a tie Balansen van de Centrale Bank van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi XIV. Niet geldscheppende financiële instellingen A. RENTENFONDS Voornaamste activa en passiva van het R e n te n fo n d s B. ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS Beweging van de inlagen bij de A.S.L.K à Voornaamste posten uit de balansen van de S paarkas Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekassen Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskas C. PARTICULIERE SPAARKASSEN Indeling en bestemming van de werkmiddelen D. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID Voornaamste balansposten E. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË Verrichtingen van de provinciale en gemeentelijke sectoren... 8 ' 305 F. LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN Voornaamste balansposten G. HYPOTHEEKINSCHRIJVINGEN Indeling der hypotheekinschrijvingen

9 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden. X V. Belangrijkste vormen Tan de in het binnenland beschikbare besparing X V I. Emissies en schulden van de overheidssector A. EMISSIES EN SCHULDEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR Totaal der netto-emissies op halflange en op lange termijn van de overheid op de nationale kapitaalm arkt Uitgiften in Belgische franken op halflange en lange termijn van de overheidssector Voornaamste emissies op lange en halflange termijn van dc overheidssector : leningen In Belgische f r a n k e n à à 67 leningen in vreemde valuta s à à 67 B. STAATSSCHULD Samenvatting van de R ijk ssch u ld Gedetailleerde stand van de binnenlandse Staatsschuld à à Gedetailleerde stand van de buitenlandse Staatsschuld à Nettoschuldpositie van de Belgische S t a a t Door de Staat gewaarborgde s c h u ld C. INDELING VAN DE SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN OP LANGE EN HALFLANGE TERMIJN VAN DE OVERHEIDSSECTOR : a) volgens dc c m itten tcn... 10a 328 b) volgens de houders b 328 X V n. Effecten van de particuliere sector A. EVOLUTIE VAN DE BEURSOMZET, DE NOTERINGEN EN HET RENDEMENT VAN DE AANDELEN Jaarlijkse evolutie van de beursomzet, de noteringen en het rendement van de aandelen Maandelijkse evolutio van de kapitalen (obligaties van vennootschappen cn aandelen) die op de Beurs van Brussel verhandeld w e r d e n Maandelijkse indexcijfers der aandelennoteringen op de Beurs te Brüssel en te Antwerpen. Kontantmarkt : a) jaren 1Ô50 tot tot 120 tot 33 tot b) jaren 1953 tot à B. RENDEMENT VAN DE BELGISCHE EN KONGOLESE VENNOOT SCHAPPEN OP AANDELEN à à à à 22 C. EMISSIES, ONTBINDINGEN EN KAPITAALVERMINDERINGEN DOOR DE INDUSTRIËLE, FINANCIËLE EN HANDELSVENNOOT SCHAPPEN. Emissies van de Belgische en Kongolese vennootschappen Emissies door de Belgische vennootschappen à à 107 Totaal der vennootschappen met voornaamste bedrijvigheid in België à 107 Ontbindingen en kapitaalverminderingen door de Belgische en Kongolese industriële, financiële en handelsvennootschappen X V in. Geldmarkt A. MARKT VAN HET DAGGELD EN VAN HET GELD OP ZEER KORTE TERMIJN. Kapitalen verhandeld op de markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn : o) jaarlijkse c ijfe rs b) kwartaalcijfers van 1960 tot c) kwartaalcijfers van tot B. VERREKENKAMERS Bedrijvigheid der V errekenkam ers C. PARTICULIER DISCONTO Herdiscontering- en W aarborginstituut _ Maandelijkse aankopen van geviseerde bankaccepten door het H.W.I Invoer en uitvoer gefinancierd met accepten geviseerd door de N.B.B. en aangekocht door het H.W.I

10 Statistieken tabellen bladzijden bladzijden XIX. Disconto-, rente- en rendementspercentages Officieel discontotarief van de N.B.B Officiële rentevoeten van de beleningen en voorschotten van de N.B.B Rente door het H.W.I. toegepast voor de aankoop van door de N.B.B. geviseerde b a n k a c c e p te n Kente van de daggeldm arkt Marktrente voor leningen op 5 en 10 d a g e n Rentevoet van de Schatkistcertificaten _ Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de A.S.L.K _ Rendement van vastrentendc waarden op de Beurs te B ru ssel Kapitalisatievoet van de Schatkistcertificaten genoteerd op de Beurs _ Rentetarieven voor hypotheekleningen XX. België in de O.E.E.S., de E.E.G. en Benelux Bevolkingsstatistieken Indexcijfers van het volume van het Bruto Nationaal produkt tegen marktprijzen Indexcijfers van de brutofinale landbouw produktie Indexcijfers van dc industriële p ro d u k tie _ Produktie van ruw s t a a l Prijsindexcijfers Indexcijfers van de gemiddelde uurverdienste in de fabrieksnijverheid Indexcijfers van de buitenlandse handel ; _ Indexcijfers van de noteringen der industriële a a n d e le n V

11 G r a f i e k e n Volgnummer Hoofdstuk Omschrijving Bladzijden 1 t BRUTO NATIONAAL PRODUKT BEREKEND DOOR ANALYSE VAN DE BESTE DINGEN : a) tegen courante p r ijz e n...\ b) tegen prijzen van f 37 2 II WERKLOOSHEID. Daggemiddelde van het aantal gecontroleerde werklozen IV INDEXCIJFERS VAN DE NIJVERHEIDSPRODUKTIE : 6) E.E.G.-landen...*... i 65 4 VI BEZOLDIGINGEN VAN DE ARBEIDERS. Gemiddelde brutoverdienste per gepresteerd uur : a) in nominale termen... 1 b) in reële t e r m e n... / 5 VIT INDEXCIJFERS DER GROOTHANDELSPRIJZEN IN BELGIË : «) inheemse en ingevoerde produkten... ) b) landbouw- en industriële p ro d u k te n... / c) prijzen in de drie produktiestadia...) VII INDEXCIJFERS DER KLEINHANDELSPRIJZEN IN BELGIË :, a) algemeen in d e x c ijfe r... \ b) voedingsw aren... ( c) produkten andere dan voedingswaren... 1 d) diensten... / VIII BUITENLANDSE HANDEL VAN DE B.L.E.U. : a) invoer, uitvoer en handelsbalans...) b) indexcijfers van het volum e.../ ß) indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid en van de ruilvoet,. ) IX BETALINGSBALANS VAN DE B.L.E.U. : a) saldo van de lopende rekening...) b) nettobeweging van het particulier k a p ita a l... [. c) nettobeweging van het overheidskapitaal... ) XI BELASTINGONTVANGSTEN ZONDER ONDERSCHEID VAN DIENSTJAAR : a) totale ontv an g sten... ^ b) directe belastingen... ( c) douanen en accijnzen... 1 d) registratierechten.../ X III GELDHOEVEELHEID EN QUASI-MONETAIRE LIQUIDITEITEN : a) v eran d erin g en... b) oorzaken van de veranderingen......i X III VERHOUDING VAN DE BETALINGEN TOT DE DEPOSITO'S : a) directe opeisbare bankdeposito s...1 b) postrekeningen.../ XIV ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS : 13 XVI STAATSSCHULD : Overschotten van de stortingen t.o.v. de terugbetalingen a) binnen- en buitenlandse directe sc h u ld...) b) binnenlandse gevestigde directe s c h u ld... c) binnenlandse directe schuld op korte te rm ijn...) XVI SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN OP LANGE EN HALFLANGE TERMIJN VAN DE OVERHEIDSSECTOR : Indeling volgens de h o u d e r s XVII INDEXCIJFERS VAN DE AANDELENNOTERINGEN OP DE CONTANTMARKT VAN BRUSSEL EN ANTWERPEN : a) Belgische en Kongolese maatschappijen... l b) B elgische m a a ts c h a p p i je n... J 333 i l

12

13 INFORMATIONS GÉNÉRALES - ALGEMENE GEGEVENS

14 I. - A P E R Ç U G É N É R A L * Unités ou bases I. Population el comptes nationaux. Population totale ( 1 )... milliers Population active ( 1 )....» P.N.B. calculé par l analyse des dépenses aux prix courants (Système du Groupe d'etudes.) 1. Consommation privée... milliards de F» Consommation p u b liq u e... u Formation intérieure brute de capital f i x e... a Accroissement de s t o c k s...» Dépenses intérieures de l économie....» Exportations nettes Produit national b r u t... B Emploi et chômage. Emploi total. * >... >. > > > > >. milliers Emploi dans les industries extractives et manufacturières...» Chômage : nombre de chômeurs contrôlés.. n III. Agriculture. Indice général de la production agricole (2) = (3) 93 (3) IV. Industrie. Indice général de la production industrielle (2) 1953 = Construction d habitations : autorisations de bâtir acco rd ées... milliers n.d. n.b. n.d. n.b V. Services. Indice général des ventes des grands magasins à rayons m ultiples ( 2 ) = VI. Revenus. Indice du gain moyen brut par heure prestée (4) 1953 = VII. Indices de prix. Indices des prix de gros : (2) Indice g é n é r a l = Indice des produits a g r ic o l e s...» Indice des produits in d u striels...» Indices des prix de détail : (2) Indice g é n é r a l... A VIII. Commerce extérieur de l U.E.B.L. Valeurs : Im p ortations... milliards de F 97,5 127,2 123,0 121,1 127,5 E xp o rta tio n s...» 82,6 132,6 122,6 113,0 115,2 Balance c o m m e r cia le...» 14,9 + 5,4 0,4 8,1 12,3 Indices du volume (2) : Im p ortations = Exportations....» Indices des valeurs unitaires moyennes (2) : Im p ortations... i Exportations...» Indices des termes de l échange ( 2 )...» IX. Balance des paiements de l U.E.B.L. Balance générale des paiements (soldes : crédits moins débits) : 1. Transactions sur biens et services et transferts privés... milliards de F - 6,7 + 13,1 + 11,1 + 0,4 2,8 2. Transferts de l E ta t...» + 0,2 + 1,1 + 0,4 + 0,2 3. M ouvement des capitaux des pouvoirs publics et des parastataux d exploitation et de c r é d it... V + 4,1 + 0,5 3,7 + 1,4 + 2,6 Sources : voir tome I page 5 : «Aperçu général». Bronnen : zie deel I bladzijde 5 : «Algemeen overzicht». (1) A fin de période. Op einde periode (2) Moyennes mensuelles. Maandgemiddelden (3) Moyenne des* années Gemiddelden van de jaren 1951*1952. (4) Moyennes des indices de mars juin,, septembre et décembre. Gemiddelde van de indexcijfers van maart, juni, september en december. 1 4

15 I. - A L G E M E E N O V E R Z I C H T * 195S Eenheid o f basis I. Bevolking en nationale rekeningen. Totale bevolking (1) duizenden » A ktieve bevolking (1). B.N.P. berekend op grond van de bestedingen tegen marktprijzen (Systeem van dengroupe d'etudes».) 1. Particulier verbruik. miljarden F » » 2. Openbaar verbruik. 3. Binnenlandse brutovorming van vastkapitaal '» » 4. Voorraadvorming. 5. Binnenlandse bestedingen van de economie » » 6. Netto-uitvoer » 7. Bruto nationaal produkt duizenden » » = = duizenden = = = » » » 11. Tewerkstelling en werkloosheid. Totale tewerkstelling. Tewerkstelling in de mijnbouw en de fabrieksnijverheid. Werkloosheid : aantal gecontroleerde werklozen. III. Landbouw. Algemeen indexcijfer van de landbouwproduktie. (2) IV. Nijverheid. Algemeen indexcijfer van de industriële produktie (2). W oningbouw : toegestane bouwvergunningen. V. Diensten. Algemeen verkoopindexcijfer van warenhuizen m et veelvuldige afdelingen (2). VI. Inkomens. Indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur. (4) V II. Prijsindexcijfers. Indexcijfers van de groothandelsprijzen : (2) Algemeen indexcijfer. Indexcijfer van de landbouwprodukten. Indexcijfer van de industriële produkten. Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen (2) Algemeen indexcijfer. V III. Buitenlandse handel van de B.L.E.U. W aarden : Invoer. 142,2 163,6 171,6 156,4 172,1 197,9 miljarden F 139,0 158,1 159,3 152,3 164,8 188,8» Uitvoer. 3,2 5,5 12,3 4,1 7,3 9,1 D Handelsbalans = » Uitvoer » » Uitvoer » Ruilvoet. Indexcijfer van het volum e (2) : Invoer. Indexcijfer van de gemiddelde waarden per eenheid (2) : Invoer. IX. Betalingsbalans van de B.L.E.U. Algemene betalingsbalans (saldi : credit m in debet) : 1. Goederen- en dienstentransacties en partikuliere schenkingen. + 10,9 + 13,3 + 10,0 + 18,7 + 4,4 + 8,0 miljarden F ,8-2,5» 2. Regeringsschenkingen. + 2,5 3,6 + 1,4 + 2,4 3,5 + 4,9» 3. Kapitaalverkeer van de overheid en van de parastatale bedrijven en kredietinstellingen. 1 5

16 I. A P E R Ç U G É N É R A L * ( s u i t e ) Unités ou bases M ouvement des autres capitaux. 4.1 Papier com m ercial... milliards de F - 1,3 + 0,4 + 0,5 4.2 A u t r e s...» "5,2 1,9-1,5 2,4 3,9 5. Opérations non déterminées et erreurs et o m is s io n s... n - 1,9 2,2 1,6 + 0, Totaux correspondant au mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétaires.» 9,5 + 10,6 + 3,4 + 0,1 3,6 X I. Finances publiques. Exécution des budgets ordinaire et extraordinaire: R e c e tte s...» n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. 78,8 D épenses...» n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. 9 5,6 S o l d e...» n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. 1 6,8 Financement du solde budgétaire : Emprunts consolidés intérieurs...» n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b ,0 D ette flottante in té r ie u r e...» n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. - 8,1 Emprunts consolidés et dette flottante exténcurs » n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. n.d. n.b. + 0,9 Divers (fonds de tiers, encaisse des comptables)» n.d. n.b. n.d. a.b. n.d. n.b. n.d. n.b. 2,0 X III. Organismes monétaires. Bilans intégrés (1). Stock m o n é ta ir e...» 156,1 168,5 174,5 180,3 183,6 Liquidités q u a si-m o n éta ires... B 14,5 1 7,6 21,6 22,3 2 3,4 Avoirs extérieurs n e t s... 1) 34,2 4 5,8 5 0,4 50,3 4 8,3 Créances sur les pouvoirs publics...» 106,9 108,9 116,8 121,6 123,9 Crédits aux entreprises et particuliers... B 33,2 36,2 3 6,5 38,7 41,7 Divers...» 3,7 4,8 7,6 8, 1 6,9 Coefficients de rotation (7) : a) des dépôts bancaires à vue... pour c e n t (3) 1,55 1,82 1,73 1,69 1,80 6) des avoirs en C.C.P... * (8) 3,0 8 2,9 4 2,95 2,9 9 X IV. Intermédiaires financiers non monétaires. C.G.E.R. : dépôts sur livrets des particuliers (1). milliards de F 32,5 34,5 40,4 45,2 49,2 Caisses d épargne privées : dépôts, obligations et bons de caisse ( 1 )... N 6,8 7,7 9,5 11,1 13,4 S.N.C.I. : obligations et bons de caisse (1)...» 6, ,0 10,3 12,4 Compagnies d assurances sur la vie : réserves mathém atiques ( 1 )...» 14,1 16,2 18,4 20,8 23,3 X V I. Emissions et dettes du secteur public. Emissions brutes à long et m oyen terme du secteur public : en francs b e lg e s...» 9,5 11,9 2 5,8 2 0,9 38,2 en monnaies étrangères...» 1,3 3,2 1,0 3,2 D ette de l E tat (1)...» 248,7 254,6 266,3 282,3 298,2 X V II. Valeurs mobilières du secteur privé. Indice global du cours des actions au comptant(2): valeurs belges et congolaises = valeurs b e l g e s...» n.d. n.b Emissions nettes des sociétés belges et congolaises ( 4 ) milliards de F 3,5 (5) 5,2 (5) 6,2 4,1 7,0 X IX. Taux d escompte et de rendement. Taux m oyen d escompte de la Banque nationale ( 2 )... pour cent 3,40 3,55 3,24 2,9 6 2,75 Taux moyen de rendement de titres de l E tat à r e v e n u f ix e : (5 à 20 ans) ( 2 )...» n. d. n.b. n. d. n. b. (6) 5,10 4,93 4,69 * Sources : voir tome I page 5 : «Aperçu Général». Bronnen : zie deel I bladzijde 5 : «Algemeen overzicht». (1) A fin de période. Op einde periode. (2) Moyennes mensuelles. Maandgemiddelden. (S) Moyenne deb 8 derniers mois. Gemiddelde van de laatste 8 maanden. (4) Chiffres modifiés par la B.N.B. Cijfers gewijzigd door de N.B.B. (5) Estimation. Raming. (6) Moyenne des 11 derniers mois. Gemiddelde van de laatste 11 maanden. (7) Réduits en mois-type de 25 jours. Herleid tot typemaanden van 25 dagen. (8) Moyennes mensuelles des dix derniers mois. Maandgemiddelden over de laatste tien maanden. 1 6

17 I. - A L G E M E E N O V E R Z I C H T * ( v e rv o lg ) Eenheid o f basis 0,5 7,2 1,3 + 1,0 9,0 1,3 0,9-6,6 1,8 0,1-4,9 0,2-1,2-0,9 2,1 + 0,2 2,7 1,7 miljarden F» + 4,4 + 0,4 + 2,1 + 15,9 4,1 + 6,2»» 4. Ander kapitaalverkeer. 4.1 Handelspapier. 4.2 Overige. 5. N iet bepaalde transacties, vergissingen en weglatingen. 6. Totaal overeenstemmend m et de beweging van de goud- en nettodeviezenvoorraad der geldsscheppende instellingen. 8 1,5 9 4,0 12,5 + 6,2 + 5,0 + 2,5 1,2 8 8,4 9 6,0 7,6 + 14,3 5,4 + 1,2 2,5 96,1 103,3 7,2 + 7,9 0,2 + 2,5 3,0 9 4,7 119,4 24,7 + 10,7 + 12,8 + 3,9 2, , ,3 + 0,2 + 5,2 + 0,4 108,4 134,9 26,5 + 27,1 9,4 + 10,6 1,8»»»»»»» X I. Rijksfinanciën. Gewone en buitengewone begroting : Ontvangsten. Uitgaven. Saldo. Financiering van het begrotingssaldo : Binnenlandse gevestigde leningen Binnenlandse vlottende schuld. Buitenlandse gevestigde leningen en vlottende schuld. Overige. 192,6 2 5,9 5 4,7 128,0 4 4,4 8,6 1,92 3,06 198,3 25, , ,2 1,95 3, , ,3 8,7 2,0 8 3, ,6 72, ,8 8,4 1,99 3,25 216,3 3 6,3 7 0,7 141,0 48,1 7,2 1,91 3, ,1 75, ,0 11,9 2,06 3,0 4»»»»»»» percent» X III. Geldscheppende instellingen. Gezamenlijke balansen (1). Geldhoeveelheid. Quasi-monetaire liquiditeiten. Goud-en nettodeviezenvoorraad. Vorderingen op de overheid. Kredieten aan bedrijven en particulieren. Overige. Coëfficiënten van omloopsnelheid(7) а) van direct opeisbare bankdeposito s. б) van tegoeden in postrekening. 52,2 16,1 15,6 2 6,4 5 5, , ,0 20, , , ,7 3 0,6 3 6,4 4 6,0 miljarden F»»» X IV. Niet geldscheppende financiële instel - lingen.. A.S.L.K. : inlagen op spaarboekjes van particulieren (1). Particuliere spaarkassen: deposito s, obligaties en kasbons (1). N.M.K.N. : obligaties en kasbons (1) Levensverzekeringsmaatschappijen: wiskundige reserves (1). 14,8 3,8 311,6 24,2 0,7 317,8 19,0 4,4 323,6 26,6 4,8 345,6 3 0,3 4,2 373,6 35,6 5,0 396,2 )>»» X V I. Emissies en schalden van de overheidssector. Bruto emissies op lange en halflange term : in Belgische franken. in vreemde valuta s. Staatsschuld (1) , , , , , , = 100» miljarden F X V II. Effecten van de particuliere sector. Globaal indexcijfer van de aandelennoteringen op de contantmarkt (2). Belgische en Kongolese effecten Belgische effecten. N etto-uitgiften van de Belgische en Kongolese vennootschappen (4). 2,85 4,61 3,0 4 4,6 8 3,9 4 5,9 9 3,95 5,55 3,27 4,9 9 4,41 5,4 8 percent» X IX. Disconto- en rendementspercentages. Gemiddeld discontotarief van de Nationale B ank (2). Gemiddeld rendement van de vast rentende waarden van de Staat (5 à 20 jaar) (2)

18 I I. - S É R I E S S T A T I S T I Q U E S R É T R O S P E C T I V E S _ I I. R E T R O S P E C T I E V E S T A T I S T I S C H E R E E K S E N i y * w iyüu (Les astérisques attirent l'attention spéciale du lecteur sur les textes publiés dans le tome I. gepubliceerd in deel I.) - De sterretjes vestigen de bijzondere aandacht van de lezer op teksten Période Tijdvak Population Bevolking Revenu national Nationaal inkomen Chômage total (2) Werkloosheid totaal Indice général de la production industrielle (3) Algemeen indexcijfer van ae industriële produktie Production annuelle d'électricité Jaarlijkse produktie van elektriciteit Production annuelle d'acier brut Jaarlijkse produktie van ruwstaal <3).. Indexcijfer van de verkoop van verbruiks* artikelen Indice des ventes à la consommation Consommation apparente d*acier par habitant de l U.E.B.L. Waarneembaar staalverbruik per inwoner van de B.L.E.U. Nombre de voitures auto* mobiles par mille habitants (d Aantal personenwagens per duizend inwoners Indice du gain moyen brut par heure prestée w Indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur Indice général des prix de gros (3) Algemeen indexcijfer van de groothandelsprijzen Indice >général - des prix de détail (3) Algemeen indexcijfer van de kleinhandelsprijsen (milliers) (duizenden) (milliards de francs) (miljarden franken) (milliers) (duizenden) 1953 = 100 (milliards de kwh) (miljarden kwh) (millions de tonnes) (miljoenen tonnen) 1953 = 100 (en kg) (*" kg) 1953 = 100 (i) (2) (3) (4)- (5) (6) (?) (8) (9) (10) ( H ) (12) (1) , _ ,3 0, ,4 1, _ ,6 2, ,8 2, ,2 2, _ ,7 3, ,2 3, _ ,5 3, ,2 4, ,3 3, _ ,1 3, ,8 2, _ ,8 2, ,9 2, ,3 3, ,8 3, ,4 3, ,1 2, (5) ,4 3,0 19 (5) * (5) (5) (5) * 4,1 1,8 22 (5) 13 (5) (5) (5) * (5) (5) (5) * 4,7 1,6 23 (5) 2 (5) (5) (5) * (5) (5) (5) * 4,9 1,3 28 (5) * 1 (5) (5) (5) * (5) (5) (5) * 5,0 1,6 27 (5) * 1 (5) (5) (5) (5) (5) (5) * 3,6 0,6 22 (5) * 2 (5) (5) (5) (5) 145 (5) 4,4 0,7 32 (5) 6 (5) (5) ,1 2,2 54 (5) 10 (5) (5) ,1 2, ,7 3, ,0 3, ,3 3, ,2 5, ,3 5, ,6 4, ,3 5, ,9 5, (5) ,8 6, (6) ,6 6, (5) ,5 6, (6) ,2 6, (5) ,1 7,2 156 (6) (1) A fin d année. Per einde jaar. (2) Moyenne journalière. Daggemiddelde. [4! Juaqu en 1936, moyenne des indices de janvier, avril, juillet et octobre; il partir de 1937, moyenne des indices de mars, juin, septembreet décembre. T ot 1836, gemiddelde van de indexcijfers van januari, april, juli en oktober; sinds 1937, gemiddelde van de indexcijfers van maart, juni, september en december. (5) Donnée non disponible. Gegevens niet beschikbaar. (6) Situation au l«r août. Toestand op 1 augustus. 18

19 I I. S É R I E S S T A T I S T I Q U E S R É T R O S P E C T I V E S I I. R E T R O S P E C T I E V E S T A T I S T I S C H E R E E K S E N (Les astérisques attirent l attention spéciale du lecteur sur les textes publiés dans le tome I. Be sterretjes vestigen de bijzondere aandacht van de lezer op teksten gepubliceerd in deel I.)... Commerce extérieur de l U.E.B.L. Buitenlandse handel van de B.L.E.U. Période Tijdvak Importations (i) Invoer. Exportations.P) Uitvoer Indices du volume V olume-indexcijfers Balance commerciale Handelsbalans Importations.Invoer Exportations (i) Uitvoer Indices des prix Prijs indexcijfers Importations Invoer Exportations.w Uitvoer ' Indice des termes.de l é'change U) Indexcijfer van de ruilvoet Cours de 1 $ U.S.A. à' Bnixelles (2) Wisselkoers van 1 U.S. dollar te Brussel Cours de 1 livre sterling à Bruxelles (2) Wisselkoers van 1 pond sterling te Brussel Recettes fiscales (par exercice) Belastingontvangsten (per dienstjaar) Stock monétaire (ancienne série) (3) Geldhoeveelheid (oude reeks) (milliards de francs) '(miljarden franken) 1953 = 100 (francs beiges) (Belgische franken) (milliards de francs) (miljarden franken) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (5) 12,9 (5) 8,9 5) 4,0 13,77 50,30 0, (5) 10,2 (5) 7,3 5) 2,9 13,44 51,91 1, ,4 6,3 3,1 13,17 58,40 2, ,2 9,7 3,5 19,37 88,50 2, ,7 13,9 3,8 21,79 96,11 3,6 20, ,9 14,8 3,1 49,3 55,1 2 9,4 24,2 8 2,6 21,07 101,78 3,9 23, ,1 20,0 3,1 * 31,15 *151,38 6,1 2 8, ,1 2 6,7 2,4 5 4,4 7 2,4 43,7 33,5 7 7,0 35,93 174,64 7,7 3 4, ,1 3 1,0 1,1 58,7 79,5 4 3,9 34,7 7 9,4 35,90 174,67 9,3 3 8, ,6 3 1,9-3,7 69,2 80,3 4 1,6 3 6,0 8 7,0 35,93 174,51 10,0 4 4, ,1 2 6,2 4,9 68,8 71,1 3 7,0 34,1 92,7 35,83 174,22 8,1 4 9, ,0 2 3,2 0,8 69,1 7 1,2 28,1 2 9,6 105,4 35,89 *174,40 7,5 4 6, ,3 15,1 1,2 5 5,9 5 5,8 2 3,8 2 4,4 102,5 35,93 125,87 7,8 3 9, ,2 14,3 0,9 5 6,2 57,7 21,6 2 2,4 103,7 28,96 118,98 8,5 3 9, ,0 13,8 0,2 55,7 58,5 20,1 2 0,9 104,0 * 21,37 108,20 8,2 3 7, ,4 16,1 1,3 * 29,59 *145,57 8,3 44, ,7 19,7 2,0 62,1 7 1,2 2 7,6 24,3 88,0 29,56 146,93 9,0 4 8, ,9 25,5 2,4 82,2 8 2,9 2 7,0 2 7,6 101,9 29,63 146,48 9,5 4 7, ,1 21,7 1,4 7 2,9 7 2,6 2 5,0 2 5,4 101,6 29,59 144,65 9,5 4 4, ,8 2 1,9 + 2,1 (4) (4) (4) (4) (4) 29,68 131,54 9,6 4 6, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) * 29,63 *117,09 9,0 6 1, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 12,3 8 0, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 14,4 107, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 15,2 135, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 16,2 74, ,8 4,0 9,8 (4) (4) (4) (4) (4) * 43,83 *176,62 19,1 134, ,2 29,8 27,4 (4) (4) (4) (4) (4) 43,83 176,62 39,1 151, ,6 61,7 23,9 (4) (4) (4) (4) (4) 43,83 176,62 4 2,9 156, ,5 74,1 13,4 81,1 68,8 89,1 97,0 108,9 43,83 176,62 56,6 165, ,9 80,1 1,8 7 9,3 76,5 85,3 9 4,9 111,3 49,96 *140,00 5 8,9 169, ;... 97,5 8 2,6 14,9 91,7 83,1 87,5 87,7. 100,2 50,21 140,00 5 5,4 174, ,2 132,6 + 5,4 97,8 101,8 108,1 115,9 107,2 50,34 140,14 7 0,4 189, ,0 122,6 0,4 9 6,8 9 4,4 106,2 115,7 108,9 50,29 139,86 7 0,2 194, ,1 113,0 8,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 49,96 140,14 6 9,9 198, ,5 115,2 12,3 110,6 109,4 95,1 9 2,8 97,6 50,05 140,05 6 8,4 202, ,2 139,0 3,2 119,7 125,7 96,7 9 6,6 99,9 50,23 139,56 7 5,9 215, ,6 158,1 5,5 133,8 135,3 99,1 101,5 102,4 49,92 139,48 83,0 223, ,6 159,3 12,3 135,7 131,8 102,8 105,8 102,9 50,24 140,29 89,3 220, ,4 152,3 4,1 132,4 134,7 96,1 98,3 102,3 49,89 139,41 87,1 234, ,1 164,8 7,3 147,5 150,3 9 3,6 9 4,8 101,3 49,96 140,33 9 5,0 245, ,9 188,8 9,1 163,9 168,3 95,6 97,1 101,6 49,86 139,98 101,9 272,1 (1) Moyenne mensuelle. Maandgemiddelde. ~ - (2) Moyenne journalière. Daggemiddelde.. (8) A fin d année. Per einde j a a r......(4 ) Donnée non. disponible. Gegevens niet beschikbaar. (6) Belgique seulement. Alleen Belgi6. 1 9

20 I I. S É R I E S S T A T I S T I Q U E S R É T R O S P E C T I V E S 109ft 10Än I I. R E T R O S P E C T I E V E S T A T I S T I S C H E R E E K S E N 1WW"IW U (Les astérisques attirent l attention spéciale du lecteur sur les textes publiés dans le tome I. De sterretjes vestigen de bijzondere aandacht van de lezer op teksten gepubliceerd in deel I.) Période Tijdvak Billett B.N.B. en circulation Biljetten van de N.B.B. in omloop Avoirs h ro.c.p. Tegoed bij Post. rekeningen Dépôt«à la C.C.E.R. T Inlagen,(1) bij de A.S.L.K. Inscriptions hypothécaires Hypothecaire inschrijvingen Dette publique totale (i) Gezamenlijke overheidsschuld Rendement des soc. par actions beiges et congol. Rendement van de Belg. en Kongol. vennootschappen op aandelen Résultats nets Indice global du cours des actions (i) Globaal indexcijfer van de aandelennoteringen Nettoresultaat Dividendes bruts mis en paiement Betaalbaar gestelde bruto* dividenden Emissions d actions et d'obligat, des soc. belg. et congol. (2) Uitgiften van aandelen en obligaties vandebelg. en Kongol.: vennootschappen Chambres de compensation (mouvement du débit) Verrekenkamers (debetverricbtingen) Taux d escompte de la B.N.B. <»> Discontovoet van de N.B.B. Rendement de la dette Rendement van de sohuld (milliard* de franc» miljarden franken) (milliard» d» franc») (miljarden franken) (millions de pièce») (imiljoenen»tiîkken) (milliards de franc») (miljarden franken) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) ,3 0, , ,93 4, ,4 0, , ,19 4, ,9 0, , ,71 4, ,5 1, , ,44 5, ,9 0, , ,50 5, ,8 0, , ,69 5, ,4 0, , ,06 6, ,0 1, ,6 2,4 6, ,40 4, ,5 1, ,9 2,9 12, ,25 4, ,4 1, ,8 3,5 15, ,35 4, ,8 1, ,3 4,0 5, ,95 3, ,0 1, ,4 3,5 4, ,50 3, ,1 2, ,4 2,4 2, ,46 4, ,0 2, ,8 2,1 1, ,50 4, ,6 2, ,3 2,2 2, ,98 4, ,6 2, ,7 2,2 3, ,18 4, ,5 2, ,0 2,9 3, ,00 4, ,5 3, ,8 3,8 6, ,00 3, ,0 3, ,7 4,3 2, ,61 4, ,9 3, ,4 4,0 1, ,68 4, ,4 3, ,6 3,1 1, ,03 4, ,2 5, ,3 2,4 3, ,00 4, ,7 5, ,0 1,8 1, ,00 4, ,7 7, ,4 1,6 1, ,00 3, ,8 10, n.d. 1,3 1,2 1, ,00 3, ,9 16, ,9 2, * 1,52 4, ,2 18, ,7 2,1 6, ,67 4, ,3 20, ,7 4,3 (5) 10, ,17 4, ,9 21, ,6 6,5 31, ,50 4, ,9 21, ,2 7,5 13, ,44 4, ,6 21, ,4 8,4 13, ,40 4, ,0 21, ,0 10,8 14, ,55 4, ,8 20, ,7 13,0 29, ,24 4, ,6 22, ,5 13,1 9, ,96 4, ,7 23, ,8 13,4 12, ,75 4, ,6 23, ,0 15,5 21, ,85 4, ,5 24, ,0 18,0 27, ,04 4, ,7 24, ,0 19,9 38, ,94 4, ,4 25, ,2 17,8 14, ,95 4, ,3 29, ,8 16,9 13, ,27 4, ,1 32, ,3 19,3 23, ,41 4,30 (1) A fin d année. Per einde jaar. (2) Montant nominal. Nominaal bedrag. (5) Moyennes pondérées. Gewogen gemiddelden. % 3,_..,... (4) Jusqu à 1934, dette belge 3 p.c., 2mo série, ensuite dette unifiée 4 p.c., l re série. Tot 1984, Belgische schuld 3 pet., 2 reeks, daarna geünificeerde Bonula 4 pet., 1* reeks. (6) En vue d assurer l homogénéité entre les chiffres établis par 1*I.N.S. depuis 1947-et ceux des années antérieures, élaborés par la B.N.B., on a relevé dans la colonne (33) les montants des émissions brutes. Ils ne doivent pas être comparés aux chiffres des émissions publiés au chapitre XVII, tableau 6, où figurent des montants nets. Ten einde de homogeniteit te verzekeren tussen de cijfers die sedert 1947 door het N.I.S. berekend werden en die van de jaren voordien, welke door de N.B.B. werden opgemaakt, werden in kolom (33) de bedragen van de bruto-uitgiften vermeld. Zij moeten niet vergeleken worden met de cijfers van de uitgiften voorkomend onder hoofdstuk XVII, tabel 6, die netto-bedragen vertegenwoordigen. 2 0

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's,

Nadere informatie

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 ALGEMEEN Blz. Normering van

Nadere informatie

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 ALGEMEEN N' Blz. Vergroting

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Invullen van de resultatenrekening

Invullen van de resultatenrekening Invullen van de resultatenrekening 1. Inleiding Na vergelijking van de resultatenrekeningen die al beschikbaar zijn (bij de pilootinstellingen) en naar aanleiding van vragen van andere instellingen, heeft

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 15 mei 2017 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 15 mai 2017 1 Agenda 1. Inleidende uiteenzetting 2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Wat is een economische crisis?

Wat is een economische crisis? Wat is een economische crisis? D. Para Marxistische zomeruniversiteit 21 augustus 2008 Wat is een economische crisis? Fenomenen: - Beurzen zakken - Immobiliën markten storten in (USA) - De centrale banken

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

De krachtlijnen van de begroting 2013

De krachtlijnen van de begroting 2013 De krachtlijnen van de begroting 2013 Rudy Volders 14 December 2012 1 Inhoud Programme de stabilité / Stabiliteitsprogramma Estimations sur les efforts à fournir /Ramingen van de te leveren inspanningen

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 Koninklijk besluit op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken [Koninklijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1973 INHOUD : TH In België genomen maatregelen van monetair beleid. 1 Statistieken. 137 Economische wetgeving. 143 Literatuur

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

HAUTEUR DE LA DETTE SELON LA NORME SEC 95 (au 31 décembre) - OMVANG VAN DE SCHULD VOLGENS DE NORM SEC 95 (op 31 december) x 1.000 EURO(S) 2003 2004 2005 2006 1. DETTE REGIONALE DIRECTE / RECHTSTREEKSE

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD A-204/1-91/92. A-204/1-91/92 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1991-1992 7 OCTOBRE 1992 GEWONE ZITTING 1991-1992 7 OKTOBER 1992 Budget administratif

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN

BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME S PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN FEDERAL FEDERAAL 01-07-2016 (index) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013 Communiqué du 31/07/2013 SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0464.358.497 Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003740546 En tant qu'émettrice des certificats

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 74083 A l article 4 de l arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l Agence fédérale pour la Sécurité

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Herhaalde en ongepaste bemoeienissen van de overheid op de huurmarkt Ondanks een stijgende vraag, worden de eigenaars en de investeerders ontmoedigd om te renoveren, te bouwen of te investeren in goedkope

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1987 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse conjunctuurtest van

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LIe Jaargang Deel 1 N" 3 Maart 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Verhoging van de disconto en Rentepercentages van de Nationale Bank van België. 4 Synthetische

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants

Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants 3080 MONITEUR BELGE 21.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03026] Service d encadrement Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Avis relatif à l indexation

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Neerlegging-Dépôt: 24/12/2008 Regist.-Enregistr.: 26/01/2009 N : 90397/CO/308 Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie Commission paritaire pour les sociétés

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie