Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN"

Transcriptie

1 Juni JaarBERICHT UITDAGEN EN VERSNELLEN

2 "Als toonaangevende Europese kennis- en innovatieregio zoeken we naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om thema s als milieu, voedsel, water, gezondheid en energie." Uitdagen en versnellen Die bijzondere aandacht voor waardecreatie door vernieuwing kenmerkt de BOM. We besteden daarbij extra aandacht aan het ontwikkelen van fysieke brandpunten van vernieuwing. De komende jaren willen we clusters van innovatie creëren, die ook op buitenlandse bedrijven aantrekkingskracht zullen gaan uitoefenen. "Ninja Innovation. Deze benaming gebruikt auteur en entrepreneur Gary Shapiro om onderscheidende, baanbrekende innovaties te typeren, ontwikkeld door gedreven ondernemers die écht het verschil willen maken. Als eerste verleggen zij de blik, verkennen ze nieuwe horizonnen en hebben ze zich aan nieuwe werkelijkheden aangepast ver voordat de concurrentie daarvan doordrongen is. Met deze aanpak geven we invulling aan het Economisch Programma Brabant 2020, zoals de provincie dat heeft vastgesteld. De belangrijkste ambitie: Brabant tot de top van kennis- en innovatieregio s in Europa laten behoren. Een doelstelling die stevig doorpakken vereist en waarvoor de provincie een cruciale rol ziet weggelegd voor de BOM. Bij het realiseren van onze opdracht zullen we op zoek gaan naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om thema s als milieu, voedsel, water, gezondheid en energie. Ondernemend Brabant staat voor de uitdaging rond deze thema s innovatie en ondernemerschap Shapiro s woorden benadrukken de waarde van bedrijven die betekenisvolle verandering in gang zetten. Dergelijke transities te verbinden tot nieuwe producten en diensten. Het liefst motiveren weer andere ondernemers om échte vernieuwing te sectoroverschrijdend (cross overs), omdat echte vernieuwing realiseren. Zo ontstaat gaandeweg een duidelijke verrijking ten zich niet binnen maar op de raakvlakken tussen sectoren manifesteert." opzichte van de oude situatie, een waardevolle transitie. Meer informatie Het jaarbericht is een uitgave van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het volledige jaarverslag vindt u op Fotografie: Lighthouse, coverfoto Tesla, pagina 4 en 6 foto's Pivot Park Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Alle rechten voorbehouden.

3 Economische successen en mijlpalen De BOM werkt dagelijks aan een sterkere economische structuur van Brabant. En met succes. In een hoger tempo dan verwacht worden verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd (1.485 hectare totaal ultimo 2012 tegen geprognosticeerd hectare). Verder vindt dankzij de BOM internationale kennisintensieve bedrijvigheid steeds beter de weg naar Brabant (2012: 183 miljoen aan investeringen, goed voor 942 arbeidsplaatsen). Met haar participaties weet de BOM door een duidelijker exitbeleid een beter rendement te realiseren (boekwinst 2012: 1,45 miljoen) en slaagt ze er in potentiële groeikernen voor de Brabantse economie af te leveren. In financiële zin stemt 2012 dan ook tot tevredenheid, met een resultaat ( ) dat vergelijkbaar is met het jaar ervoor. Het totale geconsolideerde resultaat ( ) wordt sterk bepaald door de BOM-deelneming in OLSP Holding B.V. (Pivot Park). Zo n belangwekkend en omvangrijk project gaat altijd gepaard met aanloopverliezen. Pivot Park vormde daarop in 2012 geen uitzondering, hoewel het verlies beduidend lager uitviel dan verwacht. Jan Pelle, directeur

4 Investeringsbevordering De instroom van buitenlandse bedrijven is voor Brabant van groot belang. Ze kenmerken zich in de regel door een sterk innovatieprofiel, wat voor veel internationale ondernemingen ook vaak de reden is om voor Brabant te kiezen. De provincie heeft op dat vlak een goede naam en kan zonder moeite concurreren met regio s zoals Ile de France, Baden-Württemberg/ Beieren en Stockholm-Helsinki. Richard l'ami Kerntaak: Investeringsbevordering "Wij onderhandelen met bedrijven die niet alleen Brabant maar elke Europese regio wel graag aan zich zou willen binden, verzekert hoofd Investeringsbevordering Richard l Ami. "Dat betekent dat geïnteresseerde partijen overtuigd moeten raken van de meerwaarde van Brabant. Een goed inzicht als regio in je eigen kwaliteiten is dus een voorwaarde." "Brabant beschikt met hybride motorenontwikkeling, medische technologie en in gebruiksartikelen geïntegreerde elektronische systemen (embedded systems) over een aantal zeer sterke niches. Daarnaast zijn er wereldwijd enkele gebieden met specifieke activiteiten die we graag met Brabant willen verbinden. Voorbeelden daarvan zijn: Tokio-Israël-Boston (medische technologie) Brazilië (agrofood, hightech) China (automotive, medische en solarindustrie) Op het gebied van buitenlandse investeringen was 2012 een positief jaar: 22 buitenlandse bedrijven investeerden voor 183,7 miljoen in Brabant, beduidend meer dan in het voorgaande jaar ( 120 miljoen). Deze investeringen leveren naar verwachting 942 nieuwe arbeidsplaatsen op (2011: 650)." Bovenop innovatiebron Brabant Het wereldwijd actieve Industrial Technology Research Institute (ITRI) voelde voor Noordwest- Europa de noodzaak op een strategische plek een nevenvestiging te openen. Na een intensieve lobby, waarbij investeringsbevordering een bepalende rol speelde, koos het Taiwanese onderzoeksinstituut voor High Tech Campus Eindhoven. "Wij zitten daar bovenop de innovatiebron Brabant. Interessant gezien onze database van circa patenten", verduidelijkt ITRIkwartiermaakster Rachel Wang."Die patenten zijn stuk voor stuk interessant voor bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten." Tesla zwermt vanuit Tilburg Europa binnen Als producent van elektrische auto s geniet Tesla een grote reputatie. Voor de Europese assemblage- en distributie van een Model S, de eerste volledig elektrische sedan voor het topsegment hebben de Amerianen gekozen voor Tilburg als vestigingsplaats. De locatie fungeert ook als centrale plek voor onderhoud. Joost de Vries, Vice President Global Services van Tesla Motors: "We zitten in Tilburg dicht bij onze grootste markten. Dankzij de hulp van de BOM en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) hebben wij een perfecte vestigingslocatie gevonden. BOM in unieke rol Van OLSP naar Pivot Park Als enig aandeelhouder van Oss Life Sciences Park (OLSP) kijkt de BOM terug op een succesvol eerste jaar. Begin 2012 opende OLSP zijn poorten; ongeveer m 2 laboratoriumruimte kwam beschikbaar die voor life science en farma als brandpunt en community voor open innovatie kon gaan fungeren. Inmiddels herbergt het park circa dertig huurders en vervult het met verve

5 Jaarbericht 2012 Toevoegen van marktfocus Nog meer dan voorheen richt Ontwikkeling & Innovatie (O&I) zich op innovaties die plaatshebben op het snijvlak van de verschillende Brabantse topclusters. Zulke cross-overs, zoals tussen hightech en life sciences of hightech en agrofood, zijn vaak de kathalysatoren voor echte vernieuwing. "Wij voegen aan innovatieve ideeën een duidelijke marktfocus toe: binnen vier jaar dient een product of dienst marktrijp te zijn", verduidelijkt hoofd O&I Adriaan van Loon. "Deze benaderingswijze vraagt een heldere aanpak. Innovaties die de potentie hebben de best in class te worden verdienen intensieve begeleiding. Die geven wij, zo nodig aangevuld met financiële ondersteuning in de vorm van een lening of een participatie." "In de afweging wat we wel of niet doen speelt de maatschappelijke betekenis van ons werk een steeds prominentere rol. Daar waar we kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken van nationale of internationale importantie kijken we scherp hoe we het verschil kunnen maken. Thema s zoals voeding, drinkwater, energie en zorg bieden wat dat betreft grote kansen." Als O&I hebben we in 2012 veel tot stand kunnen brengen. In 2012 zijn de door Ontwikkeling & Innovatie gegenereerde innovatie-investeringen uitgekomen op circa 44 miljoen (2011: 32,7 miljoen), bij een doelstelling van 30 miljoen (2011: 15 miljoen). Adriaan van Loon Kerntaak: Ontwikkeling & Innovatie Wortelpulp in kroketten In een biogebaseerde economie vervangen groene grondstoffen de bekende fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas). Ook worden reststromen (binnen de agrofood) opgewaardeerd en hergebruikt. Zo vonden Huijbregts Groep (geur-, kleur- en smaakstoffen) en groenteverwerker Rijko (dochter Van Rijsingen Groep) elkaar rond een machine voor wortelsap. Beide partijen zochten een toepassing voor de wortelpulp die na de bewerking overbleef. Van Rijsingen: "De vezels bleken goed bruikbaar als natuurlijke versterker in kroketten of frikadellen. Inmiddels goed voor een afzet van enkele duizenden kilo s, een resultaat dat we in 2013 hopen te verdubbelen." Bossche zuiveraar naar China Hydrothane zuivert op bacteriologische wijze in compacte installaties afvalwater naar biogas en schoon loosbaar water. Mede-eigenaar Wim Koevoets reisde met de provincie Noord-Brabant en de BOM naar Jiangsu. "In China heeft de overheid vaak het laatste woord, wat betekent dat je publiekprivate-allianties moet zoeken. Als ondernemer alleen leg je er te weinig gewicht in de schaal." Mede dankzij de BOM voerde Koevoets in de Brabantse zusterprovincie gerichte gesprekken met bedrijven. "Zeer de moeite waard." Hydrothane verwacht in China jaarlijks tien waterzuiveringssystemen te leveren. zijn rol als innovatie-aanjager. Om die functie nog sterker te accentueren koos het eind 2012 voor een nieuwe positionering: Pivot Park. Pivot staat daarbij voor spil, draaipunt. Voor ondernemers moet de Osse locatie de plek zijn waar je wilt zitten. Omdat je er op een goede manier kunt beginnen, verder kunt groeien en inspiratie kunt opdoen en kennis kunt delen. Afgelopen jaar waren ook de inspanningen om nieuw internationaal medicijnenonderzoek naar Oss te halen succesvol. Met het Pivot Park Screening Centre ontstaat een uniek industrieel onderzoeksplatform waar geavanceerd academisch onderzoek kan worden vertaald naar hoogwaardige potentiële medicijnen.

6 Meedenken met de ondernemer, maar niet op zijn stoel Voor geïnteresseerden in regionale economische ontwikkeling is de BOM een perfecte werkomgeving. En die omgeving wordt alleen maar uitdagender met de ambities om op middellange termijn tot de Europese top van kennis- en innovatieregio s te behoren. Miriam Dragstra "De BOM beweegt zich op het snijvlak van publiek en privaat, op het punt waar bedrijfseconomie en maatschappelijke betekenis elkaar raken", licht hoofd Participaties Miriam Dragstra toe. "Wij vullen onze rol in vanuit een actief aandeelhouderschap, wat betekent dat wij beduidend meer leveren dan enkel risicodragend vermogen." "In ons werk zijn we daadwerkelijk betrokken, denken mee met de ondernemer, maar gaan niet op zijn stoel zitten. We draaien gewoonweg wat meer mee aan de knoppen om er voor te zorgen dat het geïnvesteerde geld rendeert en kan worden benut voor nieuwe innovaties." Volgens Dragstra resulteert een meer proactieve houding tot een intensivering van de deelnemingen en een duidelijk exitbeleid op de portefeuille. Anderzijds is de relatie met collega-investeerders en corporate financehuizen aanzienlijk versterkt. Kerntaak: Participaties Resultaat op investeringen (in ) Vermogensopbrengsten Rente inkomsten Voorzieningen en kosten groeifaciliteit Resultaat investeringen Ei als life sciences Jos Nelissen nam in 1990 met zijn vouw het legpluimveebedrijf van zijn ouders over. Al snel wilden ze meer zijn dan een traditionele grondstoffenleverancier (eieren); ze kozen voor de koppeling ei-gezondheid, en wel op een technologisch hoogwaardige manier. Sinds 2006 produceert Newtricious voedingsmiddelen die kunnen bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid en het welzijn van zijn gebruikers. Na de eerste successen ontstond er behoefte aan extern kapitaal, nodig voor verdere groei. Nelissen: De financiering van onder andere de BOM heeft ons in 2012 de rust geboden die nodig is om onze strategie te versnellen. Erg waardevol als je in een uitdagende omgeving opereert. State of the art op Pivot Park Oprichters Guido Zaman en Rogier Buijsman vertalen met NTRC academische kennis naar kleine synthetischchemische verbindingen voor nieuwe medicijnen. Mede dankzij financiering vanuit het Life Sciences & Health Fund en het Spin-Off Fonds Brabant kon NTRC zich in 2012 vestigen op het Life Sciences Park Oss (tegenwoordig Pivot Park). Daarmee kreeg de innovatieve onderneming toegang tot state-of-the-art laboratoria. Zaman: "Op die manier kunnen we met een sterk team van oud-collega s een nieuw en uniek bedrijf opbouwen." Rick Harwig Grenzeloos ondernemen Raad van Commissarissen BOM Voorzitter Raad van Commissarissen Met het vervullen van de economische ambities zoals die door de provincie zijn neergelegd in het Economisch Programma Brabant 2020, betreedt de BOM een nieuw speelveld. Eén waar de uitdagingen groot zijn en de te verzilveren kansen talrijk. De weg naar de beoogde Europese top van kennisen innovatieregio s is bepaald niet geëffend.

7 Jaarbericht 2012 Verleiden, vertrouwen, verbinden "Ook in 2012 hebben wij bij onze herstructureringsactiviteiten extra aandacht besteed aan de kwaliteit van bedrijventerreinen. Want de hectare die we de afgelopen jaren hebben weten te herstructureren zeggen weinig als daaraan geen economische verdiepingsslag wordt verbonden." Ad van der Heijden, hoofd Bedrijventerreinen, is ervan overtuigd dat zijn team juist in economisch moeilijke tijden het verschil kan maken. "BOM Bedrijventerreinen is in de regel vanaf het beginstadium bij een project betrokken. Wij brengen de belangen bij elkaar van gemeente en bedrijven, twee partijen die op dit type dossiers haast een natuurlijke terughoudendheid jegens elkaar betrachten. Die rol van mediator wordt ons ook toevertrouwd." "Bovendien doen we dat niet vanuit een beheer- maar vanuit een ondernemende houding. Als wij kansen zien, pakken we die ook op en proberen we partijen daarin mee te krijgen. Allemaal vanuit ons motto verleiden, vertrouwen, duurzaam verbinden." Voor een gezonde bedrijventerreinenmarkt is investeringsbereidheid van private partijen noodzakelijk. Zij houden bedrijven en lokale beleggers scherp. "Hun betrokkenheid en rendementsdenken leiden ertoe dat alle belanghebbenden sneller actie zullen ondernemen om hun bedrijventerrein aantrekkelijk te houden." Resultaat Bedrijventerreinen Aantal projecten 35 Bruto omvang in hectare Geherstructureerd bedrijventerreinen in hectare Geïnvesteerd kapitaal uit participatiefonds (BHB) 45,7 miljoen Ad van der Heijden Kerntaak: Herstructurering Bedrijventerreinen Verdienen voor groei In Someren is BOM/ BHB betrokken bij de herstructurering van bedrijventerrein Sluis XI/ Half Elfje. Een belangrijk onderdeel van de operatie was de (gedeeltelijke) sloop van het aanwezige oude Laurus-complex. "We besloten vervolgens de vrijgekomen gronden te herstructuren en tevens een klein, nieuw bedrijvengebied toe te voegen", legt wethouder Willy Hanssen uit. "Maar dat bleek moeilijk omdat de provincie stelt dat de inrichting van zo n nieuwe gedeelte verdiend moet worden door de herstructurering van het oude deel."en voor die koppeling is de expertise van de BOM een uitkomst. Someren en BOM/ BHB werken inmiddels aan een herstructureringsplan dat in de loop van 2013 klaar moet zijn. Vernieuwd De Terp opent weg voor woonwijk De herstructurering van bedrijventerrein De Terp (Nuland) sleepte zich jaren voort. Terwijl er druk op stond vanwege de bouw van 275 woningen in de aangrenzende woonwijk De Pelgrimsche Hoeve. En er pas met de herstructurering kon worden begonnen als drie bedrijven met een overschrijdende milieunormering De Terp hadden verlaten. De Crisis- en herstelwet uit 2010 bood uitkomst. Ze voorziet in kortere procedures die het mogelijk maakten met de uit te plaatsen bedrijven vertrekregelingen te treffen. Het laatste bedrijf verliet in 2012 De Terp, dat nu een transformatie ondergaat tot een 'licht' bedrijventerrein waar grootschalige bedrijvigheid wordt geweerd. BOM/BHB heeft voor de operatie 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De concurrentie is groot; wereldwijd manifesteren zich nieuwe economische machtscentra en hotspots van vernieuwingsdrang. Brabant moet daar aansluiting bij zien te vinden. Door te zoeken naar nieuwe combinaties van sectoren, zoals hightech en energie of gezondheidszorg en communicatie. Dergelijke cross-sectorale verbindingen bieden ruimte aan geheel nieuwe specialismen, met uitzicht op aanzienlijk meer toegevoegde waarde en hogere inkomsten. Dankzij haar grondhouding van grenzeloos ondernemen kan de BOM haar rol op het nieuwe speelveld probleemloos aan. Ik wens alle medewerkers daarbij het succes dat ze verdienen.

8 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (in euro's, na resultaatbestemming) 31 dec dec ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 (in euro's) Resultaat bij vervreemding aandelenparticipaties/vrijval voorziening afgegeven garanties Voorziening op participaties, leningen u/g en vorderingen Dividendopbrengsten Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g Managementvergoedingen en overige inkomsten Inkomsten uit ontwikkelingsactiviteiten Opbrengsten uit verhuur onroerend goed Overige opbrengsten met betrekking tot verhuur onroerend goed Overige renteresultaten en soortgelijke resultaten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Apparaatskosten Doorberekening aan Staat der Nederlanden en provincie Noord-Brabant Overige bijdragen Saldo bedrijfslasten Resultaat Het resultaat 2012 van de BOM exclusief OLSP Holding B.V. (Pivot Park) bedraagt positief. De geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening zijn ontleend aan het jaarverslag van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij over Het volledige jaarverslag kunt u vinden en downloaden op

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant HELSINKI OSLO TALLINN STOCKHOLM RIGA VILNIUS COPENHAGEN DUBLIN LOGISTICS MAINTENANCE LONDON FOOD & PHARMA WARSAW BERLIN AMSTERDAM AUTOMOTIVE BRUSSELS LUXEMBOURG BRAINPORT PARIS VIENNA BRATISLAVA BUDAPEST

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Innovatie in Nederland

Innovatie in Nederland Innovatie in Nederland Van gouden driehoek naar platina vierhoek Nederland behoort sinds de gouden eeuw tot één van de meest welvarende landen ter wereld. Het behouden van deze positie wordt echter steeds

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Oproep: Aan allen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie