Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport"

Transcriptie

1 t.a.v. het bestuur > Retouradres Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg BD Den Haag BL PATERSWOLDE Postbus inuusrieweg Utrecht Stichting Eelder Woningbouw Transport L0568 Inspectie Leefomgeving en , -/ , -. Hiermee voldoet u aan de staatssteunregeling. toewijzingsgegevens heeft kunnen vaststellen en dat uw toewijzingen van woongelegenheden met een maandhuur tot C 710,68 voor 9O% of meer zijn accountant de juistheid en volledigheid van uw opgave inzake de gedaan aan huishoudens met een inkomen beneden de inkomensgrens van Uit uw verantwoordingsstukken over verslagjaar 2015 maak ik op dat de beoordeelde stukken de volgende opmerking(en): Ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving heb ik op basis van de Rechtmatigheid Governance corporatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Onder governance verstaat de Aw de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang. De beoordeling van uw In deze oordeelsbrief treft u de resultaten van het onderzoek en de Het integrale toezicht is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de accountant en andere informatie ten aanzien van deelactiviteiten. de bescherming van het maatschappelijk vermogen. Hierbij wordt het uw jaarverslag (inclusief het volkshuisvestingsverslag), jaarrekening, stukken van woningcorporaties (Aw) jaarlijks integraal uw corporatie. De Aw maakt hierbij gebruik van uw Verantwoordingsinformatie (dvi) en Prognose-informatie (dpi), functioneren van de corporatie in samenhang bezien en afgezet tegen normen (vanuit wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel van uw corporatie. deelactiviteiten van uw corporatie aan. Op grond van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit Geacht bestuur, Betreft Oordeelsbrief 2016 Datum 2 november 2016 Inspectie Lee[orngeving en Transport Autoriteit woningcorporaties drs. P. Moossdorff Ons kenmerk 1B2016-AW L0568 Pagina 1 van 2 Contactpersoon

2 Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus BD Den Haag Bescherming van het maatschaelijk vermogen Het onderzoek richt zich op drie toezichtvelden (omvalrisico, realisatiebeleid en efficiency en doelmatigheid) die van invloed kunnen zijn op het beschermen van het maatschappelijk vermogen van een corporatie. De beoordeling van uw corporatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Datum 2 november 2016 Ons kenmerk AW L Toezicht op deelactiviteiten Naast de hiervoor genoemde onderzoeken houdt de Aw ook toezicht op deelactiviteiten van corporaties zoals het gebruik van derivaten en het gehanteerde beleggingsbeleid. De in 2015 bij uw corporatie opgevraagde informatie heeft niet tot een selectie voor specifiek onderzoek geleid. Interventies 2016 De hiervoor beschreven integrale beoordeling 2016 geeft de Aw geen aanleiding tot het doen van interventies. Een afschrift van deze brief stuur ik ter informatie aan uw raad van commissarissen/raad van toezicht. De Aw maakt individuele oordelen en daaruit voortvloeiende interventies openbaar via de oordeelsbrief en publiceert deze op de website. Ik verzoek u de voor uw Organisatie relevante stakeholders hierover te informeren. De wijze waarop de Aw het toezicht uitoefent kunt u vinden op de website. (www. ilent. ni/autoriteitwoningcorooraties). DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST, namens çze, EUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, rif Pagina 2 van 2

3 Volkshulsvestelijk vermogen (x 1.000,-) Buffer totaal (x 1.000,-) Volkshuisvestelijk vermogen per gewogen verhuureenheld (In ) Buffer per gewogen verhuureenheid (in ) ,7 Bijlage 1 Stichting Eelder Woningbouw (L0568) te Tynaarlo 2015 prognose periode signaleringsnorm Toezichtveld omvalrisico 1CR 2,1 corooratie - sector 2,1 oroanoseoeriode 1,4 Solvabiliteit op basis van VHV-exploitatiewaarde (in %) 43,1 52,1 39,9 Solvabilitelt op basis van marktwaarde (in %) 71,2 76,7 65,1 45,0 DSCR 1,4 1,5 1,5 1,0 LTV (volkshuisvestelijke exploltatlewaarde, in %) 58,2 49,1 59,5 85,0 Dekkingsratio (LTV obv marktwaarde, in D/a) 28,4 23,8 34,1 55,0 Dekkingsratio (LTV obv leegwaarde, in %) 20,2 16,9 23,8 40, S S 20 t 10 S 8 0 Volkshuisvestelijk vermogen en buffer, sector * Buffer Volkshuisvestelijk vermogen 70 Ontwikkeling Volkshuisvestelijk vermogen en buffer ; 30 a.r t 10 t Buffer Volkshuisvestelijk vermogen * attentie voor eventueel verschil in schaal Toezichtveld risico s realisatie beleid Energielabels A++ A+ A B C D E F G Score ,02 1,4% ll,l% 17,1% 42,8% 8,3% 3,6 h lo,8% 3,1% Score ,0% 0,0 h 0,0% 0,0% O,O% O,0 Io 0,0% 0,0% 0,0% NEN 2767 Conditiescore Score 0,0 k 0,0% 0,0% 0,0 h 0,0% 0,0 h Aantal woongelegenheden Aantal woongelegenheden Pagina 1

4 Levensduur bezit Levensduur bezit, corporatie (geüniformeerd) 28,2 27,4 27,5 27,0 26,2 25,5 24,7 24,0 Levensduur bezit, landelijk 23,5 23,5 23,6 23,7 23,9 24,0 24,0 23,9 Ontwikkeling aantal gewogen verhuureenheden Index aantal eenheden (2013=100) 99,5 100,8 101,6 101,4 101,2 100,9 100,7 Index aantal eenheden (2013=100) (landelijk) 99,4 99,0 98,9 98,9 99,0 98,9 98, Stichting Eelder Woningbouw (L0568) te Tynaarlo corporatie sector gewogen score onbekend gewogen score onbekend 1. Energielabels ,1 0,0 h 3,4 3,7% Energielabels ,0 0,0% 2,9 4,7% 2. NEN 2767 Conditiescore nvt 100,0% 4,2 52,4% Verbeter- en onderhoudsuitgaven Verbeteruitgaven per gewogen verhuureenheid, corporatie Verbeteruitgaven per gewogen verhuureenheid, landelijk Onderhoud per gewogen verhuureenheid, corporatie Onderhoud per gewogen verhuureenheid, landelijk Totaal onderhoud en verbetering per gewogen eenheid, corporatie Totaal onderhoud en verbetering per gewogen eenheid, landelijk Aflossingscapaciteit in relatie tot ontwikkeling portefeuille Gewogen aflossingsratio ,4 Huurprijs corporatie sector Gemiddelde huurprijs per maand huurwoningen DAEB Gemiddelde huurprijs per maand huurwoningen niet DAEB Huur niet-daeb in % van de WOZ-waarde 3,4 5,2 Aandeel niet DAEB (percentage) 2,5 3,3 Aantal zelfstandig niet-daeb Aantal zelfstandig DAEB Prognose en realisatie 1CR (in %) corporatie sector 1CR 2015 (dpi 2014) 1,54 1,88 1CR 2015 (dpi 2015) 1,82 2,02 1CR 2015 (dvi 2015) 2,06 2,10 Pagina 2

5 Stichting Eelder Woningbouw (10568) te Tynaarlo Prognose en realisatie van operationele- en (des)investerinqskasstroom 2015 Kasstroom operationeel 2015 (dpi 2014) Kasstroom fva-desinvestering 2015 (dpi 2014) a. Totaal Kasstroom operationeel 2015 (dpi 2015) Kasstroom fva-desinvestering 2015 (dpi 2015) b. Totaal Kasstroom operationeel 2015 (dvi 2015) Kasstroom fva-desinvestering 2015 (dvi 2015) TotaI corporatie nominaal (xc 1.000,-) t 565 sector % van vhv-vermogen 4,08 6,04 1,03-7,36 5,10-1,33 6,02 6,72 0,77-1,96 6,78 4,76 7,79 7,36-0,48-1, R2 Toezichtveld bescherming maatschappelijk gebonden vermogen Netto bedrijfsiasten (in C) Per gewogen verhuureenheid corporatie Per gewogen verhuureenheid sector Signaleringsnorm Direct rendement (in %) Marktwaarde niet-daeb-bezit corporatie 2,29 2,00 Marktwaarde niet-daeb-bezit sector 3,88 3,90 corporatie (%) sector(%) Huursom niet-daeb ,7% 5,6% Huursom DAEB ,3% 94,4 k prognose periode Bruto stichtingskosten nieuwbouw woongelegenheden per eenheid DAEB sector Aantal eenheden Als % van portefeuille DAEB ,2 Stichtingskosten per eenheid (x 1.000,-) Bruto verkoopprijs DAEB woongelegenheden per eenheid DAEB bestemd voor bewoners Aantal eenheden Als % van portefeuille DAEB 1,1 2,5 Als % van de gemiddelde WOZ-waarde DAEB woongelegenheden 1,1 2,7 verkoopprijs per eenheid (x 1.000,-) Gemiddelde WOZ-waarde DAEB-woningen (peildatum primo 2015) Pagina 3

6 27 Verliezen in jaarrekening Stichting Eelder Woningbouw (10568) te Tynaarlo als % balanstotaal.iif cornoratie sector a. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling ,0 b. Resultaat deelnemingen - - 0,1 c. Waardeverandering van financiële vaste activa en van effecten - 0,0 - d. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden - - 0, ,0 e. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop - 0,1 f. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille - Totaal - - 0,2 Toezichtveld governance visitatie Nog nooit visitatie gehad Nee Visitatie vèèr 2014 Nee Visitatie conform 4.0 in 2014 Nee Visitatie conform 5.0 vanaf 2014 Ja Visitatie in 2016 Nee In welk jaar is bestuurder aangesteld (eenhoofdig bestuur) score bestuur intern toezicht 8,0 7, Realisatie-index index totaal corporatie sector Prognosejaar ,89 0,87 Prognosejaar ,67 0,98 Prognosejaar ,00 0,74 Realisatie nieuwbouw ,85 0, ,78 index totaal corporatie sector Prognosejaar Prognosejaar ,80 0,62 Prognosejaar ,75 0,87 Realisatie verkopen ,52 0,76 Toezichtveld rechtmatigheid Verantwoording van bestuurder voor naleving specifieke wettelijke bepalingen (5.7 voorschriften BTIV) 31 vragen waarvan 1 vraag met betrekking tot financieel reglement niet wordt meegenomen Geen naleving (aantal onwaar) 0 Nog geen naleving (aantal waar) 1 Naleving rechtmatigheidsvragen 29 Pagina 4

7 Stichting Eelder Woningbouw (L0568) te Tynaarlo groei aantal verbindingen Heeft de TI verbindingen (exclusief verenigingen van eigenaren)? Nee Nee Aantal verbindingen - - Ontwikkeling financiele relaties met verbindingen 2014 medio 2015 uit 2015 Bedrag kapitaaldeelname (inclusief agio) Verstrekte leningen Rekening courant Verstrekte garanties Toewijzing conform staatsteunnormen aantal relatief (%) Totaal aantal aangegane huurovereenkomsten 108 Huishoudinkomen < ,4 Tussen en ,9 Meer dan ,8 Leefbaarheid Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden Deel personeelsuitgaven (1.7) wat betrekking heeft op leefbaarheid Toerekening overige kasstromen aan leefbaarheid Leefbaarheid totaal Per gewogen verhuureenheid - Gemiddeld - Norm 125 (zonder rekening te houden met differentiatie agv prestatie-afspraken) Overige informatie Bedrijfswaarde van opgegeven naar volkshuisvesteiijk Opgegeven bedrijfswaarde Discontering - Verkoopportefeuille -696 Parameters 556 Levensduur - Restwaarde Lastenniveau - Verhuurdershefl9ng Geüniformeerde bedrijfswaarde Direct rendement (in %) Op marktwaarde Marktwaarde DAEB bezit Marktwaarde DAEB bezit (inclusief compensatie) Op nominale schuld Op marktvermogen DAEB niet-daeb corratie sector sector Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per gewogen vhe (x 1.000) 45,7 46,4 159,8 125,8 Marktwaarde per gewogen vhe (x 1.000) 95,3 92,5 175,2 140,4 direct rendement corporatie sector 3,2 3,1 3,1 3,0 3,3 3,2 5,6 3,9 2,0 2,4 Nominale schuld per gewogen verhuureenheid (x 1.000,-) Marktwaarde langlopende schulden per verhuureenheid (x 1.000,-) Rentabiliteitswaarde langlopende schulden per verhuureenheid (x 1.000,-) Modified duration leningen (jaren) Modified duration vastgoed (jaren) 2015 rnrnnritie ZL 6,7 12, sertnr 34,6 44,7 34,6 11,2 Pagina 5

8 - - Stichting Eelder Woningbouw (10568) te Tynaarlo Enkelvoudige balans 2015 Activa Vaste activa Totaal immateriële vaste activa Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Totaal materiële vaste activa vhv-exploitatie marktwaarde Vastgoedbeleppingen Commercieel vastgoed in exploitatie Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Totaal vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa - - Totaal vaste activa Vlottende activa Totaal voorraden Onderhanden projecten - - Totaal vorderingen Effecten - Liguide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen en egalisatierekening Lanolooende schulden Leningen overheid en kredietinstellingen VOV-verplichtingen Overige schulden (inclusief aan groepsmaatschappijen) Langlopende schulden totaal Kortlpoende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overig Kortlopende schulden totaal Totaal passiva corporatie sector corporatie sector Solvabiliteit (in %) 43,1 36,1 71,2 60,9 Solvabiliteit obv reele waarde vastgoed en leningen (in %) 61,2 51,8 DAEB bezit tegen marktwagewaardeerd in jaarrekening Nee (Kostprijs) Pagina 6

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016.

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus 105 7490 AC DELDEN Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leeforngeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0506 FidesWonen Transport t a v het bestuur Postbus 9 Utrecht 3240 AA MIDDELHARNIS Postbus

Nadere informatie

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeuing en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 DD Den Haag L1909 Stichting Studenten Huisvesting Transport tav. het bestuur Postbus 85042 Utrecht 3508

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191 Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2044 Stichting Wonen WierdenEnter Transport tav. het bestuur Postbus 228 Utrecht 7640 AE WIERDEN

Nadere informatie

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0641 Stichting Destion t.a.v. voorzitter van de RvC Postbus 199 6590 AD GENNEP Inspectie

Nadere informatie

WONEN ZUID. dd. - 5 OEC ontvangen. Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon. doorgest. naar:

WONEN ZUID. dd. - 5 OEC ontvangen. Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon. doorgest. naar: ontvangen dd. - 5 OEC. 2016 doorgest. naar: WONEN ZUID Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het

Nadere informatie

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0446 Woningstichting De Goede Woning Transport t a v het bestuur Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 ontvangen dd. WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Jn/rastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

1000 AS AMSTERDAM Postbus BD Den Haag

1000 AS AMSTERDAM Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspecrie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0124 Stichting Stadgenoot Transport t a v het bestuur Postbus 700 Utrecht 1000 AS AMSTERDAM

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baam L0045 Domesta t.a.v. het bestuur Postbus 1120 7801 BC EMMEN Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

5120 AB RI]EN Postbus BD Den Haag

5120 AB RI]EN Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspecrie LeeforngeWng en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L1788 Woonstichting Leystromen Transport t.a.v. het bestuur Postbus 70 Utrecht 5120 AB RI]EN

Nadere informatie

Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport

Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2104 Stichting Woningbedrijf Warnsveld Transport t.a.v. het bestuur Postbus 1114 Utrecht 7230

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retourudres Postbus 107 3740 AC Baarn L0008 Transport Woningstichting Openbaar Belang

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L1543 Vallei Wonen Transport t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

2003 BR HAARLEM Postbus SD Den Haag

2003 BR HAARLEM Postbus SD Den Haag - Uw - De Autoriteit woningcorporaties Inspecüe Leeforngeving en Transport Retouradres Postbus 16191 25 BD Den Haag L231 Stichting Elan Wonen Transport t.a.v. het bestuur Postbus 1646 Utrecht 23 BR HAARLEM

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en kwaliteit Baarn www.ilent.ni 7500 BH ENSCHEDE 3740 AC laarn Postbus 1305 Postbus 107 t.av. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 RK. Woningstichting Ons Huis Autoriteit woilinqcorporaties Transport L0173 Inspectie

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

Ministerie van Inftastructuur en Milieu

Ministerie van Inftastructuur en Milieu financieel www. leut. ni 3951 CG MAARN 3740AC Baarn Woningbouwvereniging Ma arn Autoriteit woelnqcorporatfes Sportlaan 13 Postbus 107 Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweçj 19 Transport L1395 Inspectie

Nadere informatie

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Boom behoud draagkracht Boom www. leo t. nl 5340 AD OSS 3740 AC Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Postbus 151 Postbus 107 Transport Bra ba ntwonen Autoriteit

Nadere informatie

Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L2004 D tav. het bestuur Oude Utrechtseweg 19

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Ministerie van Inftascruceuur en Milieu

Ministerie van Inftascruceuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC i3aern behoud financieel draagkracht ilaarn www. iie 01. ei Postbus 428 PosU)is 107 9500 AK STADSKANAAL 3740 AC Baarn tav. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Christelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia www. iie ii Lii 3000 81< ROTTERDAM 3140 AC Ilaarn Postbus 107 Postbus 1431 Baarn tav. het bestuur Oude Utreciitseweg 19 Autoriteit woningcorporaties Stichting Vestia Transport L1924 Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Woningstichting SWZ L0093

Woningstichting SWZ L0093 Woningstichting SWZ L93 Versie III, januari 216 verslagjaar Colofon Versie III, januari 216 Verslagjaar Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

Woonstichting Centrada L1888

Woonstichting Centrada L1888 Woonstichting Centrada L1888 Versie I, januari 216 verslagjaar 214 Colofon Versie I, januari 216 Verslagjaar 214 Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

nr.: belang is, zal ik in mijn oordeelsbrief verwijzen naar de wet- en regelgeving die per l juli 2015 geldt.

nr.: belang is, zal ik in mijn oordeelsbrief verwijzen naar de wet- en regelgeving die per l juli 2015 geldt. Ministene van In/rostructuur en Miffeu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2068 Rhenense Woningstichting Postbus 188 3910 AD RHENEN Pr NEM8 WOWSTICHTNB nr.: IA < ;,.,, '. Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

GESfi;,,'' 5 DEC 2016

GESfi;,,'' 5 DEC 2016 Autoriteit woningcorporaties Insp ectíe Leeþmgeving en Transport GESfi;,,'' 5 DEC 206 > Retouradres Postbus 69 2500 BD Den Haâg 0065 Stichting Volkshuisvesting Arnhem t.a.v. voorzitter van de RvC Postbus

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L2058 Mitros t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 8217 3503 RE UTRECHT CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Internet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen WSW Risicobeoordelingsmodel Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen Inleiding Dit document bevat een gedetailleerde uitwerking van de financiële ratio s die WSW hanteert bij de risicobeoordeling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

-11 VOLKSHUISVESTING

-11 VOLKSHUISVESTING c~ CENTRAAL FONDS -11 VOLKSHUISVESTING L0093 Woningstichting SWZ t.a.v. het bestuur Postbus 40040 8004 DA ZWOLLE Huizerstraatweg 117-A Postbus 5075 1410AB Naarden Telefoon 035-6954070 Telefax 035-69 54080

Nadere informatie

L1924 Stichting Vestia Postbus BK ROTTERDAM. Datum 27 november 2015 Betreft Oordeelsbrief 2014 / L1924. Geacht Bestuur,

L1924 Stichting Vestia Postbus BK ROTTERDAM. Datum 27 november 2015 Betreft Oordeelsbrief 2014 / L1924. Geacht Bestuur, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L1924 Stichting Vestia Postbus 1431 3000 BK ROTTERDAM Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon U. Iqbal Betreft

Nadere informatie

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2015 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de zes geformuleerde toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij (des)investeringen, financiering, risico s Het resultaat van onze dienstverlening is

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak Scheiding DAEB/niet-DAEB Door Imeldo Kwaak 1 Implementatie scheiding Publicatie hoofdlijnen beoordelingskader Aw (oktober 2015) Applicatie Aw beschikbaar voor indienen scheidingsvoorstellen (september

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

,.ìescand. Inspectie Leefomgeving en Transport 2015. 27 november 2015 Oordeelsbrief 2OL4

,.ìescand. Inspectie Leefomgeving en Transport 2015. 27 november 2015 Oordeelsbrief 2OL4 ,.ìescand 1 DEC Inspectie Leefomgeving en 2015 Ministene v an Inft astntctuur en Milíeu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag LOO6s Stichting Volkshu isvesting Arnhem Postbus 5229 6802 EE ARNHEM

Nadere informatie

Update economische parameters dpi 2017

Update economische parameters dpi 2017 Update economische parameters dpi 2017 Update economische parameters dpi 2017 Datum 6 september 2017 Update economische parameters dpi 2017 6 september 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

Handleiding opbouw bestand WOZ-waarden 2016

Handleiding opbouw bestand WOZ-waarden 2016 Handleiding opbouw bestand WOZ-waarden 2016 Handleiding opbouw bestand WOZ-waarden 2016 15 mei 2017 17 mei 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Update economische parameters beoordelingskader

Update economische parameters beoordelingskader Update economische parameters beoordelingskader Update economische parameters beoordelingskader Datum september 2016 Update economische parameters beoordelingskader september 2016 Colofon Uitgegeven

Nadere informatie