Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering"

Transcriptie

1 Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering 1

2 Inhoud Waarom een Federaal Adaptatieplan?... 2 Context... 3 Projecties... 3 Impact van de klimaatverandering... 4 Huidige impact... 4 Toekomstige impact... 4 Globale gevolgen... 4 Regionale verschillen in Europa... 5 Kostprijs van de klimaatverandering... 5 Het Federaal Adaptatieplan Transport Economie Energie Mariene milieu Onderzoek Gezondheid Ontwikkelingssamenwerking Internationale veiligheid Crisisbeheer bij natuurrampen Landbouw Transversale maatregelen Opvolging en evaluatie Referenties

3 Waarom een Federaal Adaptatieplan? Het 5 de evaluatierapport van het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) [1] bevestigt duidelijk de opwarming van de aarde en het verband met de uitstoot van broeikasgassen van menselijke oorsprong. De verhoging van de CO 2 concentratie in de atmosfeer sinds de periode vóór de industrialisering vormt veruit de belangrijkste factor van de opwarming van het klimaat. Sinds 1950 werden er veranderingen waargenomen in het hele klimaatsysteem en in alle regio s van de wereld: opwarming van de atmosfeer en de oceaan, vermindering van de oppervlakte en het volume van sneeuw en ijs, stijging van de zeespiegel en toename van de broeikasgasconcentraties. Veel van die veranderingen treden voor het eerst op. Tal van aspecten van de klimaatverandering door toedoen van de mens zijn onomkeerbaar en zullen zich vele eeuwen, zelfs millennia voortzetten, ook als de broeikasgasemissies stopgezet worden. De klimaatverandering is een belangrijke inzet geworden en vraagt dringend actie op 2 niveaus: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en beperking van de impact van de klimaatverandering (adaptatie). De huidige en toekomstige klimaatverandering zal vele sectoren treffen: transport, gezondheid, economie, landbouw, energie, enz. We moeten ons voorbereiden op die veranderingen en ons aanpassen om de negatieve impact van de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden en eventuele opportuniteiten maximaal te kunnen benutten. Heel wat maatregelen om ons aan te passen aan de waargenomen en voorspelde klimaatverandering werden nu al uitgevoerd. Bijkomende maatregelen zullen nodig zijn: hoe sterker de opwarming, des te ingrijpender de maatregelen zullen zijn. Mitigatie (vermindering) is gericht op het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering, namelijk de toename van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Adaptatie bestaat in het aanpassingsproces aan het huidige of het toekomstige klimaat en de effecten ervan, om de nefaste gevolgen te verminderen of de kansen ten volle te benutten. Ze beoogt de uitvoering van de nodige maatregelen om de kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen voor de gevolgen van de klimaatverandering in te dijken. Adaptatie op zich volstaat niet om het hoofd te bieden aan het probleem van de klimaatverandering, vooral op lange termijn: mitigatiemaatregelen zijn onontbeerlijk. De gezamenlijke uitvoering van mitigatieen aanpassingsmaatregelen biedt de beste kansen om de risico s van de klimaatverandering te verminderen. Het gamma van adaptatiemaatregelen is heel ruim, waaronder het gebruik van technologieën (bijvoorbeeld het ophogen van de dijken), gedragsveranderingen (verstandige keuze op het gebied van type en herkomst van voeding, enz.), aanpassing van beheerstechnieken (aangepaste landbouwpraktijken, enz.) en politieke beslissingen (beleidsplannen, enz.). De federale overheid beschikt over een waaier aan bevoegdheden en mogelijkheden in verschillende sectoren (transport, economie, energie, mariene milieu, onderzoek, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, internationale veiligheid, crisisbeheer bij natuurrampen, landbouw) om actie te ondernemen op het vlak van adaptatie. Het huidige Plan wendt deze mogelijkheden aan om een gecoördineerd adaptatiebeleid te voeren op federaal niveau. Het werd opgesteld in nauwe samenwerking met de federale departementen bevoegd voor bovengenoemde materies en de betrokken partijen. Het Plan loopt over een periode van 6 jaar. In 2017 zal een tussentijdse evaluatie worden gemaakt. Dat maakt het mogelijk om de schakel tussen het toekomstige Nationale Adaptatieplan en de federale acties te controleren. 2

4 Context Op Europees niveau heeft de Europese Commissie in april 2013 een EU strategie voor adaptatie aan de klimaatverandering ingevoerd om het aanpassingsvermogen van de Europese Unie aan de klimaatverandering te verhogen. De strategie moedigt de lidstaten namelijk aan om adaptatiemaatregelen in te voeren en sterker rekening te houden met adaptatie in de meest kwetsbare sectoren ( climate proofing ). België is een federale staat, bestaande uit de federale overheid en deelstaten, elk verantwoordelijk binnen hun eigen bevoegdheid voor de adaptatie aan de klimaatverandering. In december 2010 keurde de Nationale Klimaatcommissie (NKC) de Nationale Adaptatie Strategie goed. Die strategie voorziet in de uitwerking van een Nationaal Adaptatieplan (NAP). Het Federaal Adaptatieplan vormt de federale bijdrage aan het NAP. Het plan past binnen het federale beleidsplan op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goedgekeurd in mei 2013, en meer bepaald doelstelling 32: België zal aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering. Dit plan vervolledigt de nationale en regionale actieplannen waaraan de laatste hand wordt gelegd 1. Projecties De meeste klimaatmodellen hebben een resolutie tussen 50 en 300 km. Gezien de grootte van België is het niet gemakkelijk om gedetailleerde klimaatprojecties te maken voor ons land. Toch leveren enkele studies/projecten waardevolle informatie [5, 6, 7, 8, 10, 12]. Op basis van het Europese project ENSEMBLES 2 werden klimaatprojecties uitgewerkt voor het Belgische grondgebied [5,6] (uitgewerkt op basis van één scenario, nl. het scenario SRES A1B van het IPCC het Intergovernmental Panel on Climate Change dat een gemiddeld scenario is). Een andere studie geeft een breder beeld [12, 13]: daarin wordt rekening gehouden met de vier mondiale scenario s uit het 4e evaluatierapport van het IPCC (2007). Die vier scenario s zijn uitgewerkt in het kader van het Special Report on Emission scenarios ) ( SRES, 2000) van het IPCC. Hoewel die studies tot licht verschillende resultaten leiden, bevestigen ze toch de grote tendensen voor België 3 : Een warmer klimaat: alle projecties geven een stijging van de gemiddelde temperatuur weer (scenario A1B: van +1,3 C tot +2,8 C van nu tot 2050) alsook een stijging van de temperatuur in alle seizoenen (met de 4 SRES scenario s: +1,5 C tot +4,4 C in de winter en +2,4 C tot +7,2 C in de zomer van nu tot 2100). Meer seizoensgebonden neerslag: vermindering in de zomer (tot 25% in 2100) en stijging in de winter (tot +22% in 2100). De verwachte neerslagveranderingen vertonen weinig regionale verschillen in België. Meer extreme weersomstandigheden: frequentere en heviger regenbuien in de winter en onweders in de zomer, meer hittegolven in de zomer. Minder neerslag in de zomer, in combinatie met een grote verdamping, zal leiden tot lagere rivierdebieten in de zomer (vermindering met meer dan 50% van nu tot het einde van de 21 ste eeuw), waardoor een risico op watertekort ontstaat. De zeespiegel van de Belgische kust kan stijgen met 60 tot 90 cm van nu tot 2100 (zelfs 200 cm volgens het meest pessimistische scenario). 1 Op het moment van de goedkeuring van het Federaal Adaptatieplan heeft enkel het Vlaams Gewest zijn adaptatieplan goedgekeurd (Vlaams Adaptatieplan, juni 2013). 2 eu.org 3 Gegevens zijn uitgedrukt in vergelijking met de referentieperiode

5 Impact van de klimaatverandering Huidige impact Vele natuurlijke systemen worden beïnvloed door de regionale klimaatverandering en meer bepaald door de temperatuurveranderingen [2, 4]. Die gevolgen uiten zich in de: verstoring van hydrologische systemen: opwarming van meren en rivieren, met gevolgen voor de thermische structuur en de waterkwaliteit, enz. verstoring van biologische landsystemen: verschuiving naar het noorden van het verspreidingsgebied van dier en plantsoorten, fenomenen van vroegtijdige lente zoals uitbotting, migratie van vogels en het leggen van eieren, enz. verstoring van biologische mariene en zoetwatersystemen: veranderingen in de verspreidingsgebieden van mariene soorten, toename van algen, enz. De klimaatverandering heeft ook sociale en economische gevolgen: impact van de neerslagwijzigingen op de hoeveelheid overstromingen, impact van de opwarming op het landbouw en bosbeheer, impact op de volksgezondheid (sterfte door hittegolven, pollenallergieën, migratie van bepaalde overbrengers van besmettelijke ziekten,...), enz. Toekomstige impact Globale gevolgen Het IPCC voorspelt voor deze eeuw de volgende globale gevolgen van de klimaatverandering [2, 3]: Water Gedurende de eerste helft van deze eeuw zullen het debiet van de rivieren en de beschikbaarheid van water in de poolstreken en in sommige vochtige tropische gebieden toenemen (10 40% tegen 2050), en daarentegen afnemen (10 30%) in de meeste gebieden op gemiddelde breedtegraden en in de droge tropische gebieden, waarvan een aantal nu reeds met waterproblemen te kampen hebben. De door droogte getroffen gebieden zullen zich verder uitbreiden. De toename van de frequentie en intensiteit van extreme neerslag zal het overstromingsgevaar vergroten. De daling van het in de gletsjers en het sneeuwdek opgeslagen watervolume zal de beschikbaarheid van water in de berggebieden doen slinken, met name in de Andes en de Himalaya, gebieden waar momenteel meer dan een zesde van de wereldbevolking leeft. Ecosystemen Het natuurlijke adaptatievermogen van tal van ecosystemen zal deze eeuw overstegen worden door een nooit eerder geziene combinatie van diverse verstoringen (klimaatverandering en de gevolgen ervan, vervuiling, wijziging van landgebruik, ). De koolstofputten van de aarde zullen wellicht verminderen, wat de klimaatverandering nog zal versterken. Bij een gemiddelde wereldwijde opwarming van meer dan 1,5 2,5 C zullen 20 à 30% van de plant en diersoorten met uitsterven bedreigd worden. Bos en landbouwproductie Bij een wereldwijde opwarming van minder dan 1 3 C zal de landbouwopbrengst in de gebieden op gemiddelde en hoge breedtegraden toenemen, afhankelijk van de teelt (bij een hogere stijging zal de opbrengst dalen). De toenemende frequentie van extreme klimatologische gebeurtenissen zal de landbouwproductie plaatselijk aantasten, vooral in sectoren die op lagere breedtegraden levensnoodzakelijk zijn. 4

6 Kustsystemen Tegen het midden van de eeuw zullen de kustgebieden te maken krijgen met een groter erosie en overstromingsgevaar. De koraalriffen zullen een grote teruggang kennen bij een wereldwijde opwarming van meer dan 2 C. De toenemende verzuring van de oceanen zal gevolgen hebben voor de schelpvorming. Menselijke samenlevingen De kosten en baten van de klimaatverandering voor de industrie, de woningen en de samenleving zullen sterk variëren naargelang de plaats en de geografische schaal. Globaal genomen zullen de nettogevolgen echter negatiever worden naarmate de klimaatverandering grotere proporties aanneemt. De meest blootgestelde industrieën, woningen en samenlevingen zijn die gelegen in overstroombare kustgebieden en aanslibbingsvlakten, waarvan de economieën sterk afhankelijk zijn van klimaatgebonden hulpbronnen, en die gevoelig zijn voor de effecten van extreme klimaatgebeurtenissen, in het bijzonder in gebieden die de neiging hebben om snel te verstedelijken. Arme gemeenschappen zijn bijzonder kwetsbaar, met name door hun grotere afhankelijkheid van lokale hulpbronnen die aan klimaatrisico s blootgesteld zijn (zoals water en voedselproductie). Gezondheid De klimaatverandering zal de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar brengen vanwege: de hogere incidentie van ondervoeding de hogere mortaliteit en morbiditeit door hittegolven, overstromingen, stormen en droogte de verandering in de ruimtelijke verspreiding van de overbrengers van besmettelijke ziekten Regionale verschillen in Europa De regionale gevolgen van de klimaatverandering die men voor Europa verwacht, hebben betrekking op [2, 4]: grotere regionale verschillen op het vlak van natuurlijke hulpbronnen en economische middelen; een toename van de gezondheidsrisico s door hittegolven en een toename van de frequentie van branden; een toename van de risico s op overstromingen in het noordwesten van Europa door de stijging van de zeespiegel en het toegenomen risico op storm. De Noordzeelanden zijn bijzonder kwetsbaar. Door de winterse neerslag zouden de rivieren vaker overstromen in de winter en in de lente en zouden die overstromingen ook heviger worden; de extreme temperaturen zouden een belangrijke impact hebben in Centraal en Oost Europa. Door een stijging van de temperatuur en een afname van de neerslag in de zomer zou het risico op droogte toenemen. Door de toename van de winterse neerslag zouden de rivieren vaker overstromen in de winter en in de lente en zouden die overstromingen ook heviger worden. De klimaatverandering zou ook leiden tot een wisselende oogst en meer bosbranden; in bergachtige gebieden: een terugtrekking van gletsjers, minder sneeuwbedekking en minder wintertourisme, en de verdwijning van talrijke soorten (in bepaalde gebieden tot 60% tegen 2080 volgens de scenario s van hoge emissies); een verergering van de situatie (hoge temperaturen en droogte) in het zuiden van Europa, een regio die al kwetsbaar is voor klimaatverandering, in het bijzonder wat betreft waterbevoorrading, waterkrachtpotentieel, zomertourisme en, in het algemeen, de opbrengst in de landbouw. Kostprijs van de klimaatverandering De klimaatverandering zal grote economische gevolgen hebben. De kostenkwestie is echter moeilijk weer te geven, daar er enkel een geldwaarde geplakt kan worden op sommige aspecten van de impact en tot op 5

7 zekere hoogte [16](bv. een kleine vermindering van energieverbruik voor verwarming in de winter, een verhoging van het elektriciteitsverbruik voor de airco in de zomer, het herstel van de schade van overstromingen, enz.). Er werden een aantal studies uitgevoerd om de grootteorde op wereldschaal te bepalen van de totale kostprijs van deze impact waarop een geldbedrag geplakt kan worden: het Stern rapport raamt deze kosten tussen 0% en 3% van het BBP voor een temperatuurstijging van 2 C à 3 C, en tussen 5% en 10% van het BBP voor een temperatuurstijging van 5 C tot 6 C. Er bestaat echter grote onzekerheid en de hypotheses zijn onbetrouwbaar. Het Europees Milieuagentschap voorspelt potentieel grote kosten door de combinatie van de impact van de klimaatverandering en de sociaal economische evolutie in Europa, met name door de toename van overstromingen in de kust en riviergebieden, hittegolven en de energievraag (door de afkoeling) [4]. Die kosten kunnen aanzienlijk worden beperkt door een combinatie van mitigatie en adaptatiemaatregelen. Hoe meer de aarde zal opwarmen, hoe hoger de aanpassingskosten zullen zijn. En hoe langer men wacht met het nemen van adaptatiemaatregelen, hoe meer de adaptatie zal kosten. Ook economisch gezien zijn mitigatie en adaptatie dus een noodzaak. Het Federaal Adaptatieplan De 31 acties van dit plan moeten tegemoetkomen aan de nood om: 1. de risico s verbonden aan de impact van de klimaatverandering beter te kunnen evalueren en om er beter te kunnen op anticiperen en reageren (uitbreiding van de kennis) 2. te anticiperen op de risico s en ze te beperken, en om eventuele voordelen van de klimaatverandering te maximaliseren. De in het kader van dit plan voorgestelde acties zijn onderverdeeld in verschillende sectoren, waarvoor de federale regering een rol speelt op het gebied van adaptatie aan de klimaatverandering. Verder bevat het plan ook transversale maatregelen die te maken hebben met de coherente integratie van de adaptatie in verschillende domeinen/beleidslijnen en met sensibilisering en inzicht in de uitdagingen. 6

8 1. Transport De klimaatverandering zal een zekere impact hebben op de vervoersnetwerken. Aanzienlijke schommelingen in de klimatologische omstandigheden zoals neerslag, temperatuur, wind en zichtbaarheid hebben namelijk een invloed op de vervoerssector. Voor alle infrastructuren waarop de klimaatverandering een invloed heeft, moeten er daarom adaptatiemaatregelen worden getroffen. Het lijkt er misschien op dat er op korte termijn wordt bespaard als er niet snel adaptatiemaatregelen worden genomen om de infrastructuren aan te passen, maar op die manier zullen de kosten voor onderhoud en/of reconstructie op middellange tot lange termijn veel hoger liggen. Binnen het 7e kaderprogramma voor onderzoek van de EU wordt aandacht besteed aan onderzoek naar klimaatverandering, en hierbij worden de kosten voor de vervoerssector door extreme weersomstandigheden geschat op 2,2 miljard/jaar. Impact en kwetsbaarheden De klimaatverandering kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de vervoersinfrastructuren. De verwachte toename van de frequentie en/of de intensiteit van weersomstandigheden, zoals hevige neerslag, zware sneeuwval, hittegolven, periodes van droogte enz., zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben. Maar er kunnen ook gunstige effecten worden verwacht. Zo zou de vermindering van het aantal dagen met sneeuw of vorst overdag voor een verbetering van de algemene verkeersomstandigheden kunnen zorgen en een positief effect hebben op de levensduur van de infrastructuren. Daarbij hebben de belangrijkste kwetsbaarheden van vervoersmiddelen die een negatieve invloed hebben op de klimaatverandering niet alleen te maken met de infrastructuur van de verschillende vervoersmiddelen, maar ook met mobiliteit zelf. Zo kan de klimaatverandering een invloed hebben op de verdeling tussen de verschillende vervoersmiddelen. Men kan bijvoorbeeld verwachten dat mensen het aantrekkelijker vinden om met de trein te reizen vanwege de klimaatbestendigheid. Spoorwegen De hoge temperaturen zullen mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de spoorwegen, omdat de rails hierdoor meer uitzetten of worden vervormd. Door intensere hittegolven kan de apparatuur oververhit raken (ventilatie enz.). Ook moet er in dat geval bijzondere aandacht worden besteed aan het comfort en de gezondheid van de reizigers in treinen, op stations en perrons. Hevige regenval en extreme weersomstandigheden zoals stormen kunnen schade aan de infrastructuren veroorzaken vanwege overstromingen, aardverschuivingen, het omvallen van bomen enz. Hierdoor wordt het risico op verkeershinder en onderbreking vergroot. Door het omvallen van bomen kan het treinverkeer bijvoorbeeld tijdelijk worden geblokkeerd. Nieuwe, ongebruikelijke weersomstandigheden kunnen ook directe schade veroorzaken aan gevoeliger installaties zoals bovenleidingen. Een bijkomend punt waar aandacht aan moet worden besteed is het volgende: in het geval van sterke vraag/spanningen op het elektriciteitsnet bestaat het risico dat het vervoer wordt verstoord, aangezien er voor de spoorwegen veel elektriciteit nodig is. De continuïteit van de elektriciteitsvoorziening is daarom een grote zorg voor de infrastructuurbeheerders (Infrabel), voornamelijk bij abnormale weersomstandigheden. Tijdens hittegolven krijgen we bijvoorbeeld te maken met een verbruikspiek die wordt veroorzaakt door airconditioning. Klimaatverandering en de incidenten die hieruit voortvloeien kunnen dus een afname van de veiligheid op het spoor, een toename van de onderhouds en reparatiekosten en een eventuele verstoring van de dienstregeling tot gevolg hebben. 7

9 Wat betreft kostenramingen van de impact die de klimaatverandering in de toekomst op de vervoerssector zal hebben, concludeert het onderzoek naar klimaatverandering (Fraunhofer ISI, in Trinks et al. 2012) dat de kosten voor het spoorvervoer tussen 2010 en 2050 het sterkst zullen toenemen en dit geldt voor alle soorten kosten (directe en indirecte, door vertragingen, omleidingen en annuleringen van treinreizen). Luchtvaart De hoge temperaturen zullen mogelijk negatieve gevolgen hebben voor vliegvelden, en wel op verschillende manieren. Doordat er langere warme periodes zullen zijn, zal er meer behoefte zijn aan koeling van de grond, zullen de landingsbanen sneller beschadigen en zal de lengte van de landingsbanen toenemen (door een afname van de luchtdichtheid vermindert de opwaartse druk van de vliegtuigen). De verwachte daling van het aantal vorstdagen kan daarentegen een gunstig effect hebben. Door hevige regenval kunnen overstromingen en afvloeiend water ontstaan die de installaties van de luchthaven beschadigen. Door extreme en ongebruikelijke weersomstandigheden kan het luchtverkeer worden verstoord (de snelheid en richting van de wind zijn belangrijke parameters voor de luchtvaart) of kan schade aan de apparatuur worden veroorzaakt. Veranderingen in de intensiteit en richting van de wind (al dan niet heersende winden) veroorzaken een verandering in de keuze en tijdsbesteding van landingsbanen (gebruik en luchthavencapaciteit). De overvlogen gebieden zullen worden aangepast, evenals de verdeling van de geluidbelasting, met adaptatiekosten voor woningen. Bovendien heeft de sluiting van een of meerdere luchthavens (in of buiten Europa) gevolgen voor al het luchtverkeer op internationaal niveau, wat vertragingen en annuleringen met zich meebrengt. Klimaatverandering kan dus onderbrekingen en verstoringen van het luchtverkeer met zich meebrengen, evenals hogere investerings en onderhoudskosten voor de infrastructuren. Scheepvaart De stijging van de zeespiegel zal zeer waarschijnlijk een invloed hebben op de bevaarbaarheid als gevolg van de veranderingen van de snelheden van sedimentatie en de vorming van zandbanken op de Belgische zeebodem. Door extreme en ongebruikelijke weersomstandigheden kunnen schepen worden beschadigd en kan de scheepvaart worden verstoord: door de toename van de frequentie van stormen op bepaalde routes kunnen de kosten van het vervoer toenemen, omdat er bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen of omdat het traject wordt verlengd. De hogere temperaturen, de stijging van de zeespiegel, extreme weersomstandigheden en de toename van de neerslag zullen ook gevolgen hebben voor haveninfrastructuren. Een positieve verandering is dat de vermindering van het aantal vorstdagen er waarschijnlijk voor zorgt dat de mist minder vaak aanvriest en dat er minder problemen ontstaan door de vorming van ijs op boten, bruggen, tuigage en kades. De klimaatopwarming zorgt ervoor dat er vaker zonder problemen door ijs kan worden gevaren en dat het vaarseizoen wordt verlengd. Hierdoor zal het zeeverkeer tussen Europa, Azië en Noord Amerika ongetwijfeld aangrijpende veranderingen ondergaan. Indien de huidige trend van CO 2 uitstoot in de atmosfeer aanhoudt, is het mogelijk dat er tegen het midden van deze eeuw geen ijs meer voorkomt in de Arctische Oceaan (Noordelijke IJszee) [1]. De algemene al ingezette trend naar een grotere toegankelijkheid van de Arctische Oceaan door de klimaatverandering zou een veel kortere scheepsroute tussen Europa en China bijvoorbeeld mogelijk maken. 8

10 Federale bevoegdheden De federale overheid beschikt over bevoegdheden die ingezet kunnen worden om bepaalde aspecten van het vervoersbeleid aan te passen aan de klimaatverandering. Op het gebied van vervoer is de federale overheid bevoegd voor de spoorwegen, die worden beheerd door de infrastructuurbeheerder Infrabel, voor het aanbod van de openbare dienstverlening die op dit netwerk door de NMBS wordt aangeboden en voor de nationale luchthaven in Brussel. Daarnaast is de federale overheid in overleg of in samenwerking met de gewesten bevoegd voor de minimale technische veiligheidsnormen met betrekking tot: de bouw en het onderhoud van de luchthavens en luchtvaartterreinen (art.6, par. 3, 4, BWHI) het luchtvaartverkeer op de gewestelijke luchthavens en de openbare luchtvaartterreinen en de daaraan te ontlenen rechten (art.6, par. 3, 6, BWHI) de opstelling van de regels van de algemene politie en reglementering met betrekking tot communicatie en vervoer en de technische voorschriften met betrekking tot de communicatie en vervoersmiddelen (art.6, par. 4, 3, BWHI) de opstelling van de regels met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen voor het luchtverkeer op de gewestelijke luchthavens en de openbare luchtvaartterreinen (art. 6, par.4, 4, BWHI). De federale overheid beschikt over een residuaire bevoegdheid voor alle zaken die niet expliciet onder de bevoegdheden van de gewesten vallen. Dat geldt voornamelijk voor zaken die te maken hebben met het wegverkeer en de verkeersregels. De federale overheid werkt samen met de deelstaten aan de opstelling van de regels van de algemene politie en de reglementering met betrekking tot de communicatie en het vervoer en de technische voorschriften met betrekking tot de communicatie en vervoersmiddelen. [9] Defensie neemt deel aan de globale beveiliging van de maritieme routes, zowel nationaal binnen een interdepartementaal kader (o.a. steun aan het Maritiem Informatie Kruispunt) als in internationaal verband (EU, NAVO). De hieraan verbonden capaciteiten van Defensie zijn een patrouillecapaciteit, een Mine Counter Measures capaciteit (mijnenjagers) en een escorte capaciteit (fregatten). Adaptatiemaatregelen Bestaande maatregelen Op het niveau van de spoorwegen beschikt de beheerder van de spoorweginfrastructuur (Infrabel) over zomer en winterplannen om zoveel mogelijk te anticiperen op verstoringen van het treinverkeer en die zo veel mogelijk te beperken. Infrabel neemt ook deel aan het internationale project ARISCC (Adaptation of Railway Infrastructure to Climate Change Adaptatie van de spoorweginfrastructuur aan de klimaatverandering) van de Internationale Spoorwegunie. Dat project beoogt een geïntegreerd beheer van de risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt (overstromingen, stormen, aardverschuivingen, verzakking enz.) om de prestaties van de spoorweginfrastructuur veilig te stellen en te verbeteren. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen beschikt over specifieke weersvoorspellingsmodellen die betrekking hebben op de mate van grip op de rails en de ijsvorming op de stroomrail en de kabels, om aan de specifieke behoeften van het treinvervoer te voldoen. Er bestaan tevens systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij extreme weersomstandigheden. Ook beschikt de NMBS over rampenplannen, voornamelijk om te voorkomen dat het spoor overstroomd raakt en de spoortaluds verschuiven. Daarnaast bestaan er uitzonderingsmodellen voor weersvoorspelling waarmee specifieke en precieze voorspellingen kunnen worden verkregen met betrekking tot de routes 9

11 (voornamelijk wat betreft de temperatuur, wind en neerslag) en dit voor eender welk spoorwegnet in de wereld. Ook het juiste onderhoud van de infrastructuur van de spoorwegen is een efficiënte adaptatiemaatregel. Op het niveau van het zeeverkeer voorziet een project voor de adaptatie van de Noordzee in de aanleg van zandeilandjes langs de Belgische kust die voornamelijk kunnen bijdragen aan de bescherming van de kust tegen golven, en die fluviomaritieme vaart mogelijk moeten maken. Bijkomende maatregelen Op federaal niveau werden verschillende adaptatiemaatregelen geïdentificeerd om de klimaatbestendigheid van de vervoerssector te verbeteren. Die maatregelen hebben betrekking op de luchtvaart en de spoorwegen. 1. De normen voor de bouw van luchthavens beoordelen Tijdens bouwwerkzaamheden op luchthavens moet rekening worden gehouden met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering op de infrastructuren. Vooral het feit dat de luchthaveninfrastructuren een lange levensduur hebben, verklaart dat die maatregel gerechtvaardigd is. In dat kader moeten de internationale normen voor de luchthavens worden bekeken en indien nodig aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering. Verantwoordelijk: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Betrokken: gewesten Timing uitvoering: Rekening houden met de adaptatie aan de klimaatverandering in het Belgische plan voor de veiligheid van het luchtvervoer De luchtvaartsector moet een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau garanderen bij de uitvoer van zijn activiteiten. In dat kader moet België voldoen aan de eisen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (IBLO) en is het land verplicht om een nationaal veiligheidsprogramma op te stellen (en te actualiseren). Het Belgisch Veiligheidsplan ( ) wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd en gepubliceerd. In het kader van de voorbereiding van het volgende Belgisch Veiligheidsplan zal bijzondere aandacht worden besteed aan extreme weersomstandigheden. Er zullen in het bijzonder noodplannen worden opgesteld voor de Belgische luchthavens om voorbereid te zijn op de sluiting van de luchthavens bij extreme weersomstandigheden. Verantwoordelijk: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Betrokken: FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie Timing uitvoering: In kaart brengen van de kwetsbaarheden van het spoorvervoer Het beheer van de Belgische spoorwegen ligt in handen van Infrabel. Veiligheid en stiptheid zijn voor Infrabel de belangrijkste prioriteiten. In dat kader is het belangrijk om vast te stellen wat de kwetsbaarheden van de spoorwegen zijn op het vlak van klimaatverandering. Op basis van meteorologische gegevens uit het verleden en klimaatverwachtingen zullen de kwetsbaarheden van het Belgische spoorvervoer in kaart worden gebracht aan de hand van een 10

12 geharmoniseerde methode die ontwikkeld werd in het kader van het internationale project ARISCC 4. Die gegevens zullen worden gebruikt als basis voor de langetermijnplanning voor de sector. In eerste instantie zal Infrabel de delen van het spoornetwerk bekijken die zich in overstromingsgevoelige gebieden bevinden. Hiervoor heeft Infrabel gedigitaliseerde kaarten van de overstromingsgevoelige gebieden nodig die door de federale overheden ter beschikking moeten worden gesteld. Verantwoordelijke overheidsdiensten: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Infrabel Timing voor de uitvoering: vanaf Rekening houden met de verwachte effecten van de klimaatverandering bij de langetermijnplanning van de spoorwegen Voor elke maatschappij van de NMBS groep werd een beheerscontract getekend met de Belgische staat. In dat contract wordt vermeld op welke manier de maatschappij haar opdrachten van openbare dienst uitvoert en welke financiële compensatie de federale overheid voor de uitvoer van die taken moet betalen. Om ervoor te zorgen dat er bij de langetermijnplanning voor de spoorwegen beter rekening wordt gehouden met de klimaatverandering, zal er in het hoofdstuk 'milieu' van de toekomstige beheerscontracten tussen de Belgische staat en de NMBS groep worden verwezen naar de adaptatie aan de klimaatverandering. Verantwoordelijke overheidsdiensten: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer NMBSgroep Timing voor de uitvoering: Rekening houden met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in de langetermijnplanning van de Marine component van de Belgische Defensie Voor het ontwerp van de toekomstige Belgische multifunctionele escortecapaciteit die o.a. instaat voor het in multilateraal verband monitoren en beveiligen van mondiale scheepvaartroutes, wordt rekening gehouden met de mogelijke impact van de klimaatverandering op de arctische maritieme routes. Verantwoordelijke administraties: Defensie Timing: Adaptation of Railway Infrastructure to Climate Change 11

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI Conclusie De huidige trend van opwarming is onweerlegbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten aan de oorsprong ligt van de meeste opwarming

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout! Medewerkers Gunilla Beyer Scandinavische Raad voor Bos Swedish Forest Industries Federation Manu Defays Belgian Woodforum Martin Fischer Holzabsatzfonds

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland Planbureau voor de Leefomgeving Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Klimaatverandering Klimaatverandering

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Feiten over Biodiversiteit

Feiten over Biodiversiteit Feiten over Biodiversiteit Samenvatting van het Millennium Ecosystem Assessment Biodiversiteitrapport BIODIVERSITEIT draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn, bijvoorbeeld door het leveren

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Inhoudsopgave Samenvatting Eind 2012 hebben de ministers van EZ en IenM met het IPO afgesproken om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme Een onderzoek van Stichting FOOR door de Academie Toerisme van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs in Breda in opdracht met als doel het vaststellen van een gedeelde

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie