KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) Resultaat van het boekjaar (in euro) Coöperatief dividend 0,5 % Inspraak Aantal vennoten Aantal RAR-leden (Regionale Adviesraad) 964 Aantal RDB-leden (Réunion des Bureaux) 16 Aantal NAR-leden (Nationale Adviesraad) 193 Aantal stuurgroepleden 54 Aantal leden Raad van Bestuur 20 Aantal aanwezigen Algemene Vergadering 1262 Aanwezigheden RAR 76 % Aanwezigheden NAR 78 % Aanwezigheden RDB 83 % Aanwezigheden Stuurgroepen 82 % Aanwezigheden Raden van Bestuur 94 % Maatschappelijke projectwerking (bedragen in euro) Netto totale projectsteun (in euro) Projectsteun regionale projecten (in euro) Projectsteun supraregionale projecten (RDB) (in euro) Netto projectwerking nationale projecten (in euro) Netto overige projectwerking (in euro) Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Aantal regionale projecten (RAR) 370 Aantal supraregionale projecten (RDB) 10 Aantal lopende nationale projecten 76 Aantal internationale projecten (via BRS VZW) 16 Vennotenvoordelen Respons thema voorjaar 26 % Respons thema najaar 22 %

3 J A A R V E R S L A G

4 I n h o u d s t a f e l BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN CERA BEHEERSMAATSCHAPPIJ 6 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING 12 MISSIE 12 Beleidsverklaring 12 Dubbele opdracht 12 Beheer financieel patrimonium 12 Actualisering coöperatieve waarden 13 ACTIVITEITENVERSLAG 16 Markante feiten van het boekjaar 16 Financieel patrimonium 22 Beheer financieel patrimonium Cera 22 Stabiliteit en ontwikkeling KBC-groep 23 Duurzaam ondernemen en duurzame ontwikkeling 24 Coöperatieve werking 26 Financieel dividend 27 Inspraak 27 Vennotenvoordelen 30 Maatschappelijke werking 31 Communicatie 36 WERKINGSSTRUCTUUR CERA 40 Operationele werking 40 Comité van Dagelijks Bestuur 40 Managementcomité 40 Personeelsbeleid 42 Raad van Bestuur Cera Beheersmaatschappij 43 Samenstelling 43 Werking 46 Gedragsregels inzake belangenconflicten 48 Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik 48 Vergoedingen van de bestuurders van Cera Beheersmaatschappij 49 Mandaten 50 Commissaris 51 Jaarverslag 2012 [ 2 ]

5 NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN CERA 54 BALANS, RESULTATENREKENING EN TOELICHTING 54 SOCIALE BALANS 66 COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENING 68 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 78 COLOFON 81 LIJST VAN GRAFIEKEN Grafiek 1: Positie van de Cera-groep binnen de KBC-groep 13 Grafiek 2: Aandeelhoudersschap KBC Ancora per Grafiek 3: Organogram Cera dd LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Evolutie van het aandelenbezit van Cera in KBC Ancora 22 Tabel 2: Deelneming van Cera en KBC Ancora in KBC Groep 24 Tabel 3: Dividendevolutie 27 Tabel 4: Aanwezigheden RAR 28 Tabel 5: Aanwezigheden NAR 29 Tabel 6: Aanwezigheden Réunion des Bureaux des CCR 29 Tabel 7: Samenstelling en aanwezigheden Raad van Bestuur 45 Tabel 8: Vergoedingen bestuurders B en C 49 Tabel 9: Samenstelling en evolutie van het kapitaal 70 Tabel 10: Evolutie GDO per aandeel en GDO-reserve 71 Tabel 11: Samenstelling en evolutie reserves 72 [ 3 ] Jaarverslag 2012

6 Coöperaties weten dat waarden als betrokkenheid en solidariteit stevige fundamenten vormen om onzekere tijden te trotseren. Franky Depickere gedelegeerd bestuurder van Cera en voorzitter van de Internationale Raiffeisen Unie

7

8 BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS Als belangrijke aandeelhouders en medeverankeraars van KBC Groep zijn Cera en haar beursgenoteerde dochter KBC Ancora sterk verbonden met het wel en wee van KBC. Het doet ons dan ook deugd te kunnen vaststellen dat 2012 het jaar was waarin het nieuwe KBC meer en meer vorm kreeg. Het grootste deel van het desinvesteringsplan is uitgevoerd en de kernkapitaalinstrumenten waarop de Belgische overheid inschreef werden terugbetaald. Het risico op CDO s en Zuid-Europese overheidsobligaties werd verder naar beneden gehaald en het kapitaal werd verhoogd. De strategie en de structuur werden aangepast, rekening houdend met de vernieuwde, afgeslankte en meer gefocuste groep die KBC nu is. Meer dan vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis in 2007, bleef de wereldwijde economische toestand in 2012 nog altijd onzeker. Dat, samen met het desinvesteringsprogramma, beïnvloedde uiteraard ook de resultaten van KBC Groep, maar dankzij de stevige onderliggende bedrijfsprestaties eindigde KBC het jaar met een positief nettoresultaat van 0,6 miljard euro. Nederigheid en voorzichtigheid blijven nog altijd gepast, maar wij kunnen de toekomst van Cera en van alle vennoten steeds meer met gefundeerd vertrouwen tegemoet zien. Cera blijft haar financiële en maatschappelijke opdracht invullen Cera gelooft sterk in de economische en maatschappelijke meerwaarde van een belangrijk financieel beslissingscentrum in eigen land. Dit geldt niet alleen voor de Cera-vennoten, maar ook voor de cliënten, de personeelsleden en de aandeelhouders van KBC Groep en ruimer ook voor de economie van de thuismarkten waarin de groep actief is. Cera heeft ook in 2012 haar financiële opdracht consequent verder ingevuld en bijgedragen aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van KBC Groep. Op 11 december 2012 maakte Cera bekend dat zij ten volle de kapitaalverhoging van KBC Groep ondersteunde en inschreef op 3,1 miljoen nieuwe aandelen. Na de verrichting bleef de participatie van Cera in KBC Groep nagenoeg ongewijzigd. Vanuit haar perspectief als langetermijnaandeelhouder benadrukte Cera hiermee haar vertrouwen in de toekomst van KBC Groep. In het kader van haar verankeringsopdracht trad Cera tevens met bijkomende KBC Groep-aandelen toe tot de aandeelhoudersovereenkomst tussen Cera/KBC Ancora, MRBB en de AVA s, waardoor deze overeenkomst blijvend meer dan 30 % van het (nieuwe) totaal aantal KBC Groep-aandelen groepeert. Op 11 december 2012 deelde Cera ook mee dat ze in 2013 geen vrijwillige uittredingen toestaat. Cera heeft de intentie om haar rol van stabiele aandeelhouder van KBC Groep onverminderd verder te zetten en dit in het solidaire belang van alle vennoten. Deze beslissing om geen vrijwillige uittredingen toe te laten in 2013 maakt het mogelijk om de toekomst van KBC als sterk gekapitaliseerde, liquide en rendabele Europese bank alle steun te geven. Hierbij werd tevens rekening gehouden met het feit dat de belangrijke stappen die KBC al heeft gezet in het kader van de uitvoering van het Europese herstelplan, zich slechts met vertraging zullen vertalen in de resultaten van Cera. Overwegingen betreffende de gelijke behandeling van alle Cera-vennoten speelden een doorslaggevende rol bij de beslissing om in 2013 geen vrijwillige uittredingen toe te laten. De Raad van Bestuur is zich bewust van het bijzondere karakter van deze maatregel en waardeert het coöperatieve begrip hiervoor van haar vennoten. Jaarverslag 2012 [ 6 ]

9 Cera heeft ook een maatschappelijke opdracht: de fundamentele waarden van de coöperatie, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor het individu, een eigentijdse invulling geven via inspraak van de vennoten en via maatschappelijk engagement. Met het project Cera Roadmap 2013 zette Cera in 2010 de bakens uit voor de komende drie jaren. We brachten de belangrijkste uitdagingen en ambities voor de komende periode in kaart. Volgende hoofdthema s kwamen daarbij aan bod: Cera als coöperatie, financiële aspecten, maatschappelijke projecten, solidair bankieren en verzekeren in ontwikkelingslanden (BRS), inspraak, vennotenvoordelen en communicatie. Met de 10 Werven 2012 kreeg het project een concrete invulling en had iedereen die betrokken is bij Cera een inspirerend en motiverend project in 2012 onder het adagium Cera, passie om samen te werken. Vennoten van Cera geven hierbij telkens opnieuw blijk van een bijzondere aandacht voor het opnemen van een coöperatieve sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2012 kreeg het nieuwe KBC meer en meer vorm Het geconsolideerde nettoresultaat voor 2012 bedroeg 0,6 miljard euro. Het nettoresultaat is weliswaar heel wat hoger dan in 2011, maar wordt nog altijd beïnvloed door een aantal belangrijke niet-operationele elementen, zoals de belangrijke afwaarderingen op de nog overblijvende desinvesteringen. Deze niet-operationele factoren buiten beschouwing gelaten, werd in 2012 een bevredigende onderliggende nettowinst van meer dan 1,5 miljard euro behaald, wat ongeveer 40 % meer is dan in Het desinvesteringsprogramma is voor het grootste deel uitgevoerd, ondanks de turbulentie op de markten. Zo verkocht KBC in 2012 de Poolse verzekeraar Warta, Fidea in België en de privatebankinggroep KBL EPB in Luxemburg. Er werd een overeenkomst getekend met Banco Santander over de fusie van de dochtermaatschappij in Polen en er werd een akkoord bereikt over de verkopen van Absolut Bank in Rusland en het minderheidsbelang van NLB in Slovenië. Voor de nog overblijvende desinvesteringen werd al voorbereidend werk verricht en werden in 2012 al waardeverminderingen geboekt. Net zoals het jaar voordien werd ook verder gewerkt aan andere risicoverminderende maatregelen, onder meer inzake CDO s en Zuid-Europese overheidsobligaties. Eind 2012 voerde KBC een kapitaalverhoging door van 1,25 miljard euro en in januari 2013 werd het kapitaal verder verstevigd door de uitgifte van contingent capital notes ter waarde van 1 miljard USD. Ook de 18,2 miljoen eigen aandelen in portefeuille werden verkocht, waardoor de kapitaalpositie bijkomend werd versterkt. Die elementen samen met onder meer de winst en het kapitaal dat vrijkwam als gevolg van de desinvesteringen en de afbouw van risicogewogen activa stelden KBC in staat om in 2012 alvast 3,5 miljard euro, plus een premie van 15 % terug te betalen aan de Belgische overheid. Daarmee werden alle kernkapitaaleffecten terugbetaald waarop de Belgische staat in 2008 intekende. KBC concentreert zich nu op de terugbetaling van de overblijvende 3,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid. Het geeft ons een goed gevoel dat de steun aan KBC de belastingbetaler uiteindelijk niets zal kosten, en zelfs winst oplevert voor de overheid. Men blijft er tegelijkertijd over waken dat de solvabiliteitspositie stevig blijft en bovendien werd de al stevige liquiditeitspositie nog verder verbeterd. [ 7 ] Jaarverslag 2012

10 KBC heeft ook zijn strategie en managementstructuur aangepast. De macroeconomische omstandigheden, de concurrentieomgeving, de regelgeving en de vooruitzichten blijven immers uitdagend. Iedereen moet zich aanpassen. De sterktes van de KBC-groep zijn het geïntegreerde bankverzekeringsmodel, dat het de hele cyclus goed bleef doen, de competente en professionele medewerkers en de sterke band met de cliënten. Daarop wordt verder gebouwd en werd de strategie verder aangepast door duidelijke keuzes te maken, de organisatiestructuur van de groep te optimaliseren en het engagement aan te gaan voor een duidelijk gedefinieerde bedrijfscultuur. KBC wil wendbaarder, efficiënter en dus competitiever worden, met als uiteindelijk doel als bank-verzekeraar de referentie te zijn in al zijn kernmarkten. KBC wil zich daarbij niet alleen aanpassen aan de veranderende houding van zijn cliënten, maar ook tegemoetkomen aan de terechte verwachtingen van de hele maatschappij. KBC is sterk ingebed in de samenleving waarin het actief is en net die lokale verankering is de kern en sterkte van de strategie en het gewilde duurzame bedrijfsmodel. Dat vereist duurzame relaties met de cliënten op lange termijn en daarvoor moet het maatschappelijke vertrouwen verdiend worden. Cera-groep: operationele gang van zaken in 2012 De coöperatieve werking van Cera wordt geconcretiseerd via vier producten, die Cera haar vennoten aanbiedt: een financieel dividend, inspraak, vennotenvoordelen en maatschappelijke werking. Wat de financiële aspecten betreft, stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2012 een beperkt dividend toe te kennen van 0,5 %. Door - ondanks het negatieve boekhoudkundige resultaat over boekjaar toch een beperkt dividend toe te kennen, spreekt de Raad van Bestuur zijn vertrouwen uit in de toekomst en werd tevens rekening gehouden met het feit dat de belangrijke stappen die KBC al heeft gezet in het kader van de uitvoering van het Europese herstelplan, zich slechts met vertraging zullen vertalen in de resultaten van Cera. De betrokkenheid van de vennoten via inspraak in de werking van Cera vormt mee de kern van het coöperatieve succes. De effectieve aanwezigheid van de leden op de vergaderingen van de Regionale Adviesraden (RAR s), de Réunion des Bureaux des CCR (RDB) en de Nationale Adviesraad (NAR) was ook in 2012 hoog. Deze hoge graad van aanwezigheid en betrokkenheid is het gevolg van de appreciatie van de leden voor de werking van deze vergaderingen. De vennotenvoordelen sluiten aan bij en versterken de waarden en identiteit van Cera. Zij geven een bijkomende dimensie aan het vennootzijn en maken dat concreet en tastbaar. De hoge responsgraad bewijst dat ook in het voorbije jaar de vennotenvoordelen een efficiënte tool waren om interactie met onze vennoten te creëren en zo hun betrokkenheid met onze coöperatie te verhogen. In de loop van 2012 is Cera in het kader van haar maatschappelijke engagement opnieuw heel actief geweest als maatschappelijke investeerder in diverse domeinen van de samenleving was het veertiende jaar van de maatschappelijke projectwerking van Cera. Cera heeft in deze periode heel wat expertise en ervaring opgedaan. Daar waar Cera vroeger bijna uitsluitend financiële steun verleende aan projecten, koos de coöperatie in 2012 voor een integrale projectbenadering. Er werden 76 nationale projecten ondersteund, naast 10 supraregionale projecten. De 45 RAR s keurden 370 projecten op regionaal vlak goed. Eind 2012 besliste KBC Bank bovendien de maatschappelijke projectwerking van Cera financieel te ondersteunen: Cera en KBC Jaarverslag 2012 [ 8 ]

11 steunen mensen die mensen helpen. Daardoor kan Cera in 2013 sterker inzetten op drie belangrijke domeinen: pleegouders, mantelzorgers en zorgnetwerken. BRS (de Belgische Raiffeisenstichting) steunde 16 internationale projecten op het gebied van microfinancieren en microverzekeren. De vele reacties op onze projectoproepen bewijzen dat Cera via haar projecten de maatschappelijke dynamiek een stevige impuls geeft. De kracht van de coöperatie 2012 was een heel bijzonder jaar voor de coöperatieve sector. De Verenigde Naties riepen het immers uit tot het Internationale Jaar van de Coöperaties en benadrukten hiermee het belang van coöperaties, ook voor onze toekomst. Coöperaties bouwen aan een betere samenleving was het leitmotiv voor dit Internationaal Jaar. Coöperaties hebben immers een uitgesproken langetermijnperspectief. Ban Ki-moon, secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, stelt hierbij: Coöperaties zijn een bewijs voor de internationale gemeenschap dat het mogelijk is economische leefbaarheid te combineren met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Cera doet dit al sinds 1892 en vierde in 2012 dan ook haar 120e verjaardag met onder meer een academische zitting en symposium in het kader van het Internationale Jaar van de Coöperaties. Het Internationale Jaar van de Coöperaties was voor Cera ook de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam. Op 7 maart 2012 richtte Cera Coopburo op. Hiermee is Cera voortaan zelf een coöperatieve dienstverlener. Cera heeft een stevige vennotenbasis, met leden die inspireren en motiveren en die betrokken zijn bij onze organisatie. En dat is een unieke kracht voor onze coöperatie. Wij zijn onze vennoten erkentelijk voor hun blijvend vertrouwen en intense betrokkenheid. Wij zijn onze medewerkers dankbaar voor hun inzet, creativiteit en gedrevenheid waarmee zij de dubbele opdracht van Cera invullen. Op deze manier proberen we dag na dag de belangen van iedereen die betrokken is bij Cera, maar in de eerste plaats van onze vennoten, optimaal te dienen. Met coöperatieve groeten. Leuven, 26 april 2013 Luc Discry Franky Depickere Lode Morlion gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder voorzitter voorzitter Managementcomité Raad van Bestuur [ 9 ] Jaarverslag 2012

12 Onze vennoten hebben het recht om onze coöperatie scherp onder de loep te nemen. Het is per slot van rekening hun coöperatie. Lode Morlion voorzitter Raad van Bestuur

13

14 VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER AAN DE ALGEMENE VERGADERING MISSIE Beleidsverklaring Cera is een coöperatieve financiële groep met een dubbele opdracht: haar patrimonium, dat voornamelijk geïnvesteerd is in KBC Groep NV, professioneel beheren. Samen met haar partners verzekert ze de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van deze groep; de fundamentele waarden van de coöperatie, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor het individu, een eigentijdse invulling geven via inspraak van de vennoten en via maatschappelijk engagement. Samen Cera realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar vennoten en hun vertegenwoordigers, met haar partners in KBC Groep NV en met haar eigen medewerkers. Ze steunt hiervoor op de coöperatieve waarden ten bate van alle betrokkenen. Investeren Cera realiseert duurzame effecten op financieel en maatschappelijk vlak. De inzet van mensen en financiële middelen vormen een hefboom voor economische en maatschappelijke waardecreatie. Welvaart De investeringen leiden tot financiële waardecreatie voor alle betrokkenen. Voor de vennoten is er een billijke vergoeding, die onder meer bestaat uit een dividend en een brede waaier van vennotenvoordelen. Welzijn De investeringen resulteren ook in maatschappelijke waardecreatie. De maatschappelijke projecten op regionaal, provinciaal en nationaal niveau en in derdewereldlanden vormen een welzijnshefboom voor de vennoten en voor de gemeenschap in haar geheel. De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij keurde deze beleidsverklaring goed op Dubbele opdracht Beheer financieel patrimonium Het financiële patrimonium bestaat voor het grootste gedeelte uit deelnemingen in KBC Groep en KBC Ancora. Deze laatste is een monoholding met als enige actief KBC Groepaandelen en is dus een onrechtstreekse deelneming in KBC Groep. De ontwikkeling van de KBC-groep is vanzelfsprekend erg belangrijk voor Cera en voor alle vennoten. Het beheer van het patrimonium dat geïnvesteerd is in de KBC-groep vereist een actieve betrokkenheid van Cera en haar mandatarissen in de diverse bestuursorganen van de vennootschappen van deze groep. Zo draagt Cera bij tot de strategievorming van en het toezicht op deze vennootschappen, rekening houdend met haar coöperatieve waarden. Deze actieve betrokkenheid wordt gerealiseerd in het kader van de Syndicaatsovereenkomst die gesloten is met KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA s). Deze overeenkomst heeft als doel het algemene beleid van KBC Groep te ondersteunen, te coördineren en er toezicht op te houden en de Jaarverslag 2012 [ 12 ]

15 aandeelhoudersstabiliteit van de KBC-groep te garanderen. De positie van de Cera-groep binnen het geheel van de KBC-groep zag er op als volgt uit (de weergegeven percentages zijn afgeronde getallen): Almancora VZW Cera Ancora VZW ca. 100 % ca. 100 % Ancora VZW Almancora Beheersmaatschappij NV Cera Beheersmaatschappij NV ca vennoten p.m. p.m. ca. 10 % ca. 90 % Beurs KBC Ancora Comm. VA ca. 41 % ca. 59% Cera CVBA AVA s MRBB CVBA Beurs ca. 20 % ca. 7 % ca. 10 % ca. 13 % ca. 50 % KBC Groep NV Divisie België Divisie Centraal- en Oost-Europa Divisie Merchant Banking Divisie Gemeenschappelijke Diensten en Operaties Grafiek 1: Positie van de Cera-groep binnen de KBC-groep Op basis van de per december 2012 beschikbare publieke data P.M. Cera heeft zelf geen Raad van Bestuur, maar wordt bestuurd door een statutair zaakvoerder: Cera Beheersmaatschappij NV. In het deel Beheer financieel patrimonium Cera krijgt dit thema ruimere aandacht. Actualisering coöperatieve waarden De coöperatieve waarden en principes blijven een grote aantrekkingskracht hebben op een ruim publiek. Bij Cera krijgen coöperatieve waarden als samenwerking, solidariteit en respect voor het individu een eigentijdse invulling. Het is een prioritaire opdracht voor Cera en voor haar beleids- en inspraakorganen om zich permanent te herbronnen en te werken aan de actualisering van deze waarden. De maatschappelijke dynamiek is overigens gunstig voor de coöperatieve werking. Zo staat bijvoorbeeld duurzaam ondernemen als permanente opdracht volop in de kijker. In deze context komen aspecten als de maatschappelijke rol van de onderneming en de betrokkenheid en inzet van individuen in de samenleving sterk aan bod. De coöperatieve werking is daarenboven niet in strijd met de economische en financiële doelstellingen van de Cera-groep. Ze creëert een kader waarbinnen op lange termijn wordt gewerkt om deze doelstellingen te realiseren, los van kortetermijnoverwegingen. Dat dergelijke langetermijnbenadering aangewezen is, werd de laatste jaren overtuigend bewezen. Economische en maatschappelijke waardecreatie worden geoptimaliseerd in een stabiele omgeving die openstaat voor en inspeelt op de signalen uit de samenleving. Om deze economische en maatschappelijke waardecreatie te concretiseren, biedt Cera aan haar vennoten vier kernactiviteiten aan: een financieel dividend, inspraak, vennotenvoordelen, maatschappelijke projectwerking. Op al deze aspecten gaan we in dit jaarverslag dieper in. [ 13 ] Jaarverslag 2012

16

17 De coöperatieve beweging bestaat niet uit een miljard idealisten, maar uit een miljard realisten. Ze zijn lid van een coöperatie omdat deze voldoet aan hun behoeften. Dame Pauline Green voorzitter International Co-operative Alliance

18 ACTIVITEITENVERSLAG Markante feiten van het boekjaar Wijzigingen in de Raad van Bestuur Op 27 april 2012 nam de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij afscheid van Peter Müller. In zijn vervanging benoemde de Raad van Bestuur Jean-François Dister met unanimiteit tot ondervoorzitter en tot lid van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij. Op 22 juni 2012 werden Dieter Scheiff en Henri Vandermeulen benoemd tot bestuurders B van Cera Beheersmaatschappij, met ingang van 1 september Nieuwe aanpak van de maatschappelijke projectwerking Cera heeft, na veertien jaar maatschappelijke projectwerking, heel wat expertise en ervaring in huis. Na een periode waarin Cera bijna uitsluitend financiële steun verleende aan projecten, koos de coöperatie in 2012 voor een integrale projectbenadering. Cera organiseerde adviesgroepen met experts, koepelorganisaties en ervaringsdeskundigen om haar projecten te versterken en een maximaal draagvlak te creëren. Vanuit een zakelijke insteek gaf Cera suggesties over het duurzaam maken van projecten en partners en fungeerde meer en meer als bruggenbouwer. Dit sluit goed aan bij de troeven van Cera: een brede terreinkennis, een uitgebreid netwerk en een neutrale positie. Maatschappelijke projectwerking werd vertaald naar dienstverlening, die Cera rechtstreeks aanbiedt, samen met derden of vanuit de Cera-dienstverleners: Coopburo; het Innovatiesteunpunt, een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera en KBC; ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera; BRS. Oprichting Coopburo Het Internationale Jaar van de Coöperaties was voor Cera de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam en richtte op 7 maart 2012 Coopburo op. Hiermee is Cera voortaan zelf een coöperatieve dienstverlener. Coopburo steunt hiervoor op de expertise en knowhow van alle verschillende projecten en samenwerkingsinitiatieven waar Cera de voorbije jaren haar schouders onder zette zoals: het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen dat onder de vleugels van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) ressorteerde, verschillende innoverende projecten rond samenwerking binnen het Innovatiesteunpunt en verschillende projecten rond coöperatief ondernemen gesteund binnen het Cera Expertisecentrum Ondernemen van Cera. Coopburo focust niet enkel op de agrarische sector en energie-initiatieven, maar ook op andere sectoren. Coopburo informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cliënten krijgen juridisch advies en bijstand bij het scherpstellen en uitwerken van missie en strategie in een performant businessplan, met daarbij input voor de uitwerking van een coöperatieve communicatiestrategie. Daarnaast heeft Coopburo aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Jaarverslag 2012 [ 16 ]

19 Academische zitting en symposium n.a.v. het Internationale Jaar van de Coöperaties Op 22 en 23 maart 2012 vonden respectievelijk een Academische zitting en een symposium plaats in het kader van het Internationale Jaar van de Coöperaties. Deze tweedaagse viel samen met de 120ste verjaardag van Cera en de 20ste verjaardag van BRS. De aantrekkelijke programma s met boeiende sprekers (Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder Cera en voorzitter Internationale Raiffeisen Unie, Kris Peeters, Vlaams minister-president, Dame Pauline Green, voorzitter International Co-operative Alliance en Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad), interessante ideeën en veel informele contacten, 550 aanwezigen op de Academische zitting en om en bij de 200 congresgangers, maakten van deze twee dagen een succesverhaal. Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië We kunnen er niet omheen: de armoedecijfers in België stijgen meer en meer. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis die de financiële en economische markten teistert. Ook hoe het beleid en de samenleving hiermee omgaan, speelt hierin een rol. Dr. Carmen Mathijssen, programmacoördinator bij Cera, deed een onderzoek naar armoede op het platteland en bundelde de conclusies in de Horizontenpublicatie Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië. Cera lanceerde deze publicatie op 26 april 2012 tijdens een studiedag in Leuven. Samen met kernactoren uit beleid, praktijk en onderzoek zocht Cera naar oplossingen voor armoedebestrijding op het platteland in de beide landsdelen en bouwde zo niet alleen een brug tussen Vlaanderen en Wallonië, maar ook tussen de sectoren armoedebestrijding en plattelandsbeleid. Een onderzoek op mensenmaat. Lokale samenwerkingsinitiatieven m.b.t. laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede Mensen in armoede zijn kwetsbaar voor psychische problemen. Ze geven aan dat er een groot taboe rust op psychische problemen en dat er heel wat vooroordelen bestaan over de geestelijke gezondheidszorg en over mensen in armoede. Bovendien is de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te hoog voor mensen die in armoede leven. Op 7 mei 2012 kondigde Cera aan dat de komende twee jaar vier lokale samenwerkingsinitiatieven extra steun krijgen van Cera en de Vlaamse overheid. De lokale samenwerkingsinitiatieven hebben als doel een laagdrempelig geestelijk gezondheidszorgaanbod voor en met mensen in armoede mogelijk te maken. In elk project gaan een lokale vereniging waar armen het woord nemen, een Centrum Algemeen Welzijnswerk en een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg samen de dialoog aan over de lokale knelpunten. Ze betrekken hierbij ook andere relevante lokale partners en ervaringsdeskundigen. Het project moet resulteren in een zichtbare stijging van het aantal aanmeldingen en behandelingen, preventie en dienstverlenende activiteiten in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg m.b.t. mensen in armoede. Alle projecten leveren na twee jaar een draaiboek af voor potentiële initiatiefnemers in andere regio s. [ 17 ] Jaarverslag 2012

20 Algemene Vergadering 9 juni 2012: Vennoten blijven solidair Op 9 juni 2012 zakten 1262 vennoten van Cera af naar Leuven voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarin ging de aandacht niet alleen naar de jaarcijfers in moeilijke financieel-economische tijden, maar ook naar Cera s dubbele opdracht: haar verankeringsrol als stabiele aandeelhouder van KBC Groep en de invulling van haar maatschappelijke engagement. In het Internationale Jaar van de Coöperatie, werd eveneens de kracht van de coöperatie onder het licht gehouden. De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera, stelde aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2011 geen dividend toe te kennen. Dit voorstel was te situeren in de context van het negatieve boekhoudkundige resultaat van het boekjaar 2011 en de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten. Dit voorstel en ook de jaarrekening werden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 75,43 % goedgekeurd en er werd kwijting verleend aan de statutair zaakvoerder en aan de commissaris. Tweede projectoproep Boerenburenplan Na een geslaagde eerste editie in 2010 lanceerden Cera en het Innovatiesteunpunt op 17 september 2012 de tweede editie van het Boerenburenplan. Deze projectoproep mikt op lokale verenigingen, sociale organisaties, jeugdbewegingen, scholen en de boeren uit hun buurt en gaat op zoek naar vindingrijke, haalbare en duurzame ideeën waarin buurt en boer elkaar verrijken en versterken. Door lokale samenwerkingsprojecten aan te gaan, bevestigen boeren en buren dat ze elkaar iets waardevols te bieden hebben. De projectoproep Boerenburenplan stimuleert zo de lokale verbondenheid en het wederzijds begrip tussen beide partijen. Cera en KBC steunen mensen die mensen helpen Als coöperatieve maatschappelijke investeerder, zet Cera, samen met heel wat partners, nieuwe projecten en initiatieven op die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Armoedebestrijding en Zorg in de samenleving zijn enkele van de thema s waarop Cera focust. Eind 2012 besliste KBC Bank om de maatschappelijke projectwerking van Cera financieel te ondersteunen. Daardoor kan Cera in 2013 sterker inzetten op drie belangrijke doelstellingen in Vlaanderen: het werven en ondersteunen van nieuwe pleegouders, het ondersteunen en versterken van mantelzorgers en het versterken van bestaande en het oprichten van nieuwe zorgnetwerken. Deze doelstellingen worden, samen met een brede groep maatschappelijke partners, vertaald in gerichte acties. Een van deze acties was de Dikke Merci-actie van KBC. Wie in oktober of november 2012 spaarde bij KBC kon zijn stem geven aan een project voor mantelzorg, pleegzorg of zorgnetwerken. Die stemmen bepaalden welk project een deel van de euro kreeg die KBC daarvoor ter beschikking stelde. Intussen zijn de resultaten van deze actie bekend: spaarders brachten hun stem uit op een van de drie goede doelen. Mantelzorg kreeg stemmen, pleegzorg stemmen en 7253 stemmen gingen naar de zorgnetwerken. Voor elk doel had KBC sowieso euro voorzien. Dit werd aangevuld met een pro-rataverdeling Jaarverslag 2012 [ 18 ]

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie